Thông tư 03/2000/TT-BCN

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
38
lượt xem
3
download

Thông tư 03/2000/TT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2000/TT-BCN về chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm do Bộ Công nghiệp ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2000/TT-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2000/TT-BCN Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ C A B CÔNG NGHI P S 03/2000/TT-BCN NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 37/2000/Q -TTG NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2000 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH H TR PHÁT TRI N CÁC S N PH M CÔNG NGHI P TR NG I M Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph và ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29/6/1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 37/2000/Q -TTg ngày 24/3/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành chính sách h tr phát tri n các s n ph m công nghi p tr ng i m; Sau khi có tho thu n c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Công nghi p hư ng d n tri n khai th c hi n d án s n xu t s n ph m công nghi p tr ng i m như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. S n phNm công nghi p tr ng i m là s n phNm công nghi p hoàn ch nh, tiêu bi u cho m t chuyên ngành công nghi p, mang thương hi u Vi t Nam, ư c s n xu t t i Vi t Nam, có ý nghĩa nh hư ng cho s phát tri n lâu dài c a chuyên ngành và thúc Ny phát tri n các ngành công nghi p khác trong ph m vi c nư c bao g m: tàu bi n 11.500 t n, ng cơ t trong dư i 30 mã l c và máy thu hình màu. 2. Các s n phNm tr ng i m c n t ư c các tiêu chuNn như ư c nêu t i ph n I c a Ph l c 1 ( i v i t u bi n 11.500 t n), ph n I c a Ph l c 2 ( i v i ng cơ t trong dư i 30 mã l c) và ph n I c a Ph l c 3 ( i v i máy thu hình m u). 3. Ph m vi áp d ng: Thông tư này áp d ng i v i các doanh nghi p sau: - Các doanh nghi p ư c giao nhi m v ch trì tri n khai th c hi n d án s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m bao g m: T ng Công ty Công nghi p T u thu Vi t Nam, T ng Công ty Máy ng l c và máy nông nghi p, Công ty i n t Hà N i (HANEL). - Các doanh nghi p ư c phân công ph i h p tham gia s n xu t các s n phNm công nghi p tr ng i m là các doanh nghi p (không ph n bi t doanh nghi p trong nư c hay
 2. doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài) tham gia cung c p v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng... (k c cung c p cho các nhà s n xu t bán thành phNm, chi ti t, b ph n...) dùng cho s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m và ư c B Công nghi p xác nh n. II. NH NG QUY NNH C TH 1. Các i u ki n ư c áp d ng chính sách h tr a. i v i doanh nghi p ch trì tri n khai d án: t ư c các tiêu chuNn nêu t i ph n II c a Ph l c 1 ( i v i t u bi n 11.500 t n), ph n II c a Ph l c 2 ( i v i ng cơ t trong dư i 30 mã l c) và ph n II c a Ph l c 3 ( i v i máy thu hình màu). b. i v i doanh nghi p ư c phân công ph i h p tham gia s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m: t ư c các tiêu chuNn nêu t i ph n III c a Ph l c 1 ( i v i t u bi n 11.500 t n), ph n III c a Ph l c 2 ( i v i ng cơ t trong dư i 30 mã l c) và ph n 3 c a Ph l c 3 ( i v i máy thu hình màu). 2. M c ưu ãi và th i h n ưu ãi: a. M c ưu ãi: - V thu nh p khNu thi t b , v n u tư và ti n thu t: i v i d án u tư m i và m r ng s n xu t, n u thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng n m trong dây chuy n công ngh t o tài s n c nh s n xu t các s n phNm ph c v cho s n phNm công nghi p tr ng i m có s lư ng chi m t 50% tr lên trong t ng s s n phNm c a d án thì d án ư c hư ng m c ưu ãi u tư 100% theo Quy t nh 37/2000/Q -TTg v thu nh p khNu thi t b , v n u tư và ti n thuê t. Trư ng h p s lư ng s n phNm ph c v cho s n phNm công nghi p tr ng i m chi m dư i 50% t ng s s n phNm c a d án thì m c ưu ãi ư c hư ng theo t l th c t tương ng v i t l % s n phNm ph c v cho s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m. Ưu ãi v thu nh p khNu thi t b ư c áp d ng n h t ngày 31 tháng 12 năm 2003. Ưu ãi v v n ư c th c hi n theo Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và theo các hư ng d n c th c a Qu h tr phát tri n. Ưu ãi v ti n thuê t ư c th c hi n theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph trên cơ s m c t l u tư ưu ãi ư c xác nh như trên. - V thu thu nh p doanh nghi p: Ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p ch ư c áp d ng cho ph n thu nh p t ho t ng s n xu t các s n phNm và v t tư, linh ki n, chi ti t, ph tùng... ph c v s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m. - V ch s n i a hoá ưu tiên (riêng i v i s n phNm máy thu hình màu): H s i u ch nh b ng 0,5 tính thu nh p khNu theo t l n i a hoá quy nh t i Thông tư liên t ch s 176/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25 tháng 12 năm 1998 c a B Tài chính - B Công nghi p - T ng c c H i quan ch áp d ng cho ph n giá tr nh p khNu
 3. CIF v t tư, linh ki n, chi ti t ph tùng s n xu t s n phNm và ph tùng c a s n phNm công nghi p tr ng i m. Trong trư ng h p không th c hi n theo t l n i a hoá thì không ư c hư ng ưu ãi v thu theo t l n i a hoá, còn các ưu ãi khác v n ư c áp d ng n u h i i u ki n ưu ãi ư c quy nh t i Thông tư này. b. Th i h n ưu ãi: - i v i doanh nghi p ch trì th c hi n d án: V i d án ã ư c phê duy t và ang th c hi n trư c th i i m có hi u l c c a Quy t nh 37/2000/Q -TTg thì th i i m b t u ư c ưu ãi ư c tính t th i i m Quy t nh 37/2000/Q -TTg có hi u l c thi hành. V i d án chưa ư c phê duy t, th i i m ưu ãi s ư c tính t khi b t u tri n khai d án sau khi ã có Quy t nh phê duy t. - i v i doanh nghi p ư c phân công ph i h p tham gia d án: Th i i m ưu ãi s ư c tính t khi b t u cung c p nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t ph tùng... cho doanh nghi p ch trì th c hi n d án. Riêng i v i các nhà cung c p c n u tư m i và m r ng s n xu t, th i i m b t u ư c hư ng ưu ãi s ư c tính t khi b t u tri n khai d án sau khi ã có Quy t nh phê duy t c a c p có thNm quy n và d án ã ư c doanh nghi p ch trì th c hi n và B Công nghi p xác nh n là phù h p v i vi c ph c v cho s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m. 3. Theo dõi và quy t toán a. Theo dõi và quy t toán hàng hoá nh p khNu: - i v i máy móc, thi t b , phương ti n v n t i chuyên dùng: ư c theo dõi và quy t toán theo k t qu th c hi n d án hàng năm trên cơ s các danh m c ã ư c duy t. - i v i nguyên v t li u và ph tùng: Vi c theo dõi và quy t toán ư c th c hi n theo các quy nh t i Thông tư liên t ch s 176/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25 tháng 12 năm 1998 c a B Tài chính - B Công nghi p - T ng c c H i quan (m c 7.2.1 và 7.2.2). b. Theo dõi và quy t toán i v i thu thu nh p doanh nghi p: Các doanh nghi p có trách nhi m kê khai thu thu nh p hàng năm t ho t ng s n xu t các s n phNm hoàn ch nh và nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng... dùng s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m. Trên cơ s ó, C c Thu a phương s xem xét các i u ki n c th và quy t nh s thu thu nh p ư c mi n gi m vào th i h n cu i cùng là ngày 31 tháng 3 c a năm sau. 4. T ch c th c hi n: a. Doanh nghi p ch trì tri n khai d án có trách nhi m: - L p báo cáo nghiên c u kh thi trình cơ quan có thNm quy n phê duy t và th c hi n d án theo k ho ch và ti n ã trình bày trong báo cáo nghiên c u kh thi ã ư c phê duy t. - Xem xét, l a ch n, thNm nh năng l c c a các i tác trong vi c cung c p v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng... dùng cho s n xu t các s n phNm
 4. công nghi p tr ng i m trên cơ s t o i u ki n s p x p l i s n xu t c a chuyên ngành trên a bàn c nư c. - Trình B Công nghi p xác nh n danh sách các doanh nghi p ư c phân công ph i h p tham gia s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m sau khi ã tho thu n v i các doanh nghi p v k ho ch s n xu t (M u 1). Danh sách các doanh nghi p tham gia ư c xác nh theo t ng quý phù h p v i k ho ch s n xu t. - L p k ho ch s n xu t dài h n, k ho ch s n xu t hàng năm ho c n a năm (M u 2) và ký h p ng v i các doanh nghi p ư c phân công ph i h p tham gia s n xu t v vi c cung c p v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng... dùng cho s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m. b. Doanh nghi p ư c phân công ph i h p tham gia s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m: - Có công văn ngh và cam k t v i doanh nghi p ch trì th c hi n d án v vi c tham gia cung c p v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng... dùng cho s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m (M u 3) doanh nghi p ch trì th c hi n d án ngh B Công nghi p xác nh n là thành viên ph i h p tham gia s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m. - Trư ng h p c n u tư m i s n xu t v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng... dùng cho s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m, doanh nghi p ư c phân công ph i h p tham gia s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m c n ph i h p v i doanh nghi p ch trì l p các d án u tư s n xu t c th . D án ph i ư c c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng trư c khi ngh B Công nghi p xác nh n là thành viên tham gia d án. c. L p k ho ch và ăng ký th c hi n: Vi c ăng ký k ho ch s n xu t các s n phNm công nghi p tr ng i m ch ư c th c hi n m t năm hai l n vào tháng 5 và tháng 11. Các doanh nghi p ch trì và các doanh nghi p ph i h p th c hi n c n l p k ho ch trình B Công nghi p xem xét xác nh n theo hư ng d n các i m a và b nêu trên, h sơ ư c l p thành 03 b g i v B Công nghi p trư c ngày 20 tháng 5 và 20 tháng 11 hàng năm. Các trư ng h p phát sinh c bi t s ư c xem xét riêng. d. u tư m i và các quy nh c th v ưu ãi: i v i các doanh nghi p có u tư m i, sau khi l p báo cáo nghiên c u kh thi (riêng doanh nghi p ph i h p th c hi n c n có tho thu n c a doanh nghi p ch trì th c hi n d án) và ư c phê duy t c a cơ quan có thNm quy n theo lu t nh, c n g i m t b h sơ g c v B Công nghi p (V K ho ch và u tư) B Công nghi p có văn b n xác nh n g i các cơ quan liên quan, ng ht i làm cơ s cho vi c xem xét, ki m tra th c hi n như sau. - Th t c vay v n do Qu h tr phát tri n hư ng d n các doanh nghi p tri n khai th c hi n theo m c 4c c a Quy t nh 37/2000/Q -TTg. - Th t c c p v n lưu ng, mi n gi m thu và các ưu ãi khác do B Tài chính và các cơ quan liên quan quy t nh theo m c 4b c a Quy t nh 37/2000/Q -TTg.
 5. e. V h tr v n ngân sách cho nghiên c u khoa h c k thu t cho các án nghiên c u phát tri n: các án nghiên c u khoa h c k thu t cho các án nghiên c u phát tri n thu c chương trình s n xu t các s n phNm công nghi p tr ng i m ư c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ưu tiên xem xét theo k ho ch chi ngân sách nghiên c u tri n khai hàng năm. Các ch tài c n l p các h sơ d án theo quy nh hi n hành trình B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và B Công nghi p. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch xem xét h tr ngân sách cho các án ã ư c B Công nghi p thNm tra và xác nh là có ý nghĩa i v i vi c phát tri n các s n phNm công nghi p tr ng i m. f. V qu n lý th c hi n: B Công nghi p u quy n cho V K ho ch và u tư làm u m i ki m tra, xem xét và thông báo xác nh n b ng văn b n (M u 4) trong th i h n 15 ngày k t khi nh n ư c y h sơ. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 6 năm 2000. B Công nghi p ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan Trung ương c a các oàn th thông báo n i dung Thông tư này cho các doanh nghi p thu c quy n qu n lý c a mình bi t, th c hi n. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c ngh các B , ngành, a phương ph n ánh k p th i v B Công nghi p nghiên c u b sung và s a i. Nguy n Xuân Chu n Nơi nh n: - Như trên, ( ã ký) - B Thương m i, - T ng c c H i quan, - T ng c c Thu , - Qu TPT, - Lưu VP, KH T PH L C 1 CÁC TIÊU CHU N YÊU C U I V I S N PH M, DOANH NGHI P CH TRÌ VÀ DOANH NGHI P PH I H P THAM GIA S N XU T CÔNG NGHI P TR NG I M T U BI N 11.500 T N (Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2000/TT-BCN ngày 31 tháng 5 năm 2000 c a B Công nghi p) I. YÊU C U I V I S N PH M: 1. Tên thương hi u Vi t Nam: Thăng Long 2. Thi t k s n phNm t u bi n 11.500 t n ph i ư c Ch t ch H i ng Qu n tr T ng công ty Công nghi p T u thu phê duy t.
 6. 3. Có nhãn hi u hàng hoá ư c ăng ký t i Vi t Nam. 4. tt l n i a hoá t i thi u 20%. 5. Giá c th p hơn các s n phNm cùng lo i, cùng ch t lư ng ư c s n xu t nư c ngoài. 6. S n phNm t u bi n 11.500 t n ph i ư c ăng ki m, c p ch ng ch t tiêu chuNn tương ương tiêu chuNn qu c t v i các thông s k thu t cơ b n sau: - Chi u dài toàn b LOA = 135 m - Chi u r ng B = 21,0 m - Chi u cao m n D = 10,3 m - Tr ng t i toàn b Dv/t = 11,500 T - T m ho t ng R = 14.000 h i lý -T c d ki n v = 13,2 h i lý/gi II. YÊU C U I V I DOANH NGHI P CH TRÌ TH C HI N D ÁN - T ch c ch o s n xu t sao cho s n phNm t ư c các tiêu chuNn iv is n phNm như ã nêu m c I nêu trên. - i v i các d án u tư m i và m r ng s n xu t ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng, v tín d ng u tư. III. YÊU C U I V I DOANH NGHI P PH I H P THAM GIA TH C HI N D ÁN - Có ch t lư ng và giá c c a v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng... cung c p phù h p v i s n xu t t u bi n 11.500 t n ư c doanh nghi p ch trì d án (T ng Công ty Công nghi p T u thu ) ch p nh n. - Ph tùng s n xu t ra ph i có gi y ăng ký ch t lư ng do cơ quan tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng c p. - i v i các d án u tư m i và m r ng s n xu t ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng, v tín d ng u tư. PH L C 2 CÁC TIÊU CHU N YÊU C U I V I S N PH M, DOANH NGHI P CH TRÌ VÀ DOANH NGHI P PH I H P TH M GIA S N XU T S N XU T CÔNG NGHI P TR NG I M NG CƠ T TRONG DƯ I 30 MÃ L C
 7. (Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2000/TT-BCN ngày 31 tháng 5 năm 2000 c a B Công nghi p) I. YÊU C U I V I S N PH M: 1. Tên thương hi u Vi t Nam: VEAM - ký hi u nhà s n xu t - tr s công su t máy (tính b ng mã l c). Ví d : VEAM-VIKYNO-12 2. Có b n quy n s n xu t ư c các cơ quan có thNm quy n xác nh n. 3. Có nhãn hi u hàng hoá ư c ăng ký t i Vi t Nam. 4. Có gi y ch ng nh n ch t lư ng s n phNm ã ư c cơ quan tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng c p. 5. ư c s n xu t các trên dây chuy n công ngh tiêu chuNn k thu t ã ăng ký v i các cơ quan có thNm quy n. 6. t t l n i a hoá t i thi u 60% i v i t t c các ch ng lo i s n phNm khác nhau, trong ó ph i có s n xu t n i a các chi ti t chính như: thân máy, quy lát, tr c khu , tr c cam, xy lanh. II. YÊU C U I V I DOANH NGHI P CH TRÌ TH C HI N D ÁN - T ch c ch o s n xu t sao cho s n phNm t ư c các tiêu chuNn iv is n phNm như ã nêu m c I nêu trên. - i v i các d án u tư m i và m r ng s n xu t ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng, v tín d ng u tư. III. YÊU C U I V I DOANH NGHI P PH I H P THAM GIA TH C HI N D ÁN - Có ch t lư ng và giá c c a v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng... cung c p phù h p v i s n xu t ng cơ t trong ư c doanh nghi p ch trì d án (T ng công ty Máy ng l c và máy nông nghi p) ch p nh n. - Ph tùng s n xu t ra ph i có gi y ăng ký ch t lư ng do cơ quan tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng c p. - i v i các d án u tư m i và m r ng s n xu t ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng, v tín d ng u tư. PH L C 3 CÁC TIÊU CHU N YÊU C U I V I S N PH M, DOANH NGHI P CH TRÌ VÀ DOANH NGHI P PH I H P THAM GIA S N XU T CÔNG NGHI P TR NG I M MÁY THU HÌNH M U
 8. Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2000/TT-BCN ngày 31 tháng 5 năm 2000 c a B Công nghi p) I. YÊU C U I V I S N PH M: 1. Tên thương hi u Vi t Nam: HANEL 2. Thi t k s n phNm trên cơ s tài khoa h c c p Nhà nư c KC-01-01 ã ư c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng phê duy t. 3. Có nhãn hi u hàng hoá ư c ăng ký t i Vi t Nam. 4. Có gi y ch ng nh n ch t lư ng s n phNm ã ư c cơ quan tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng c p. 5. ư c s n xu t trên dây chuy n công ngh tiêu chuNn k thu t ư c cơ quan khoa h c, công ngh và môi trư ng có thNm quy n ki m tra, xác nh n. 6. t t l n i a hoá t i thi u 55% i v i t t c các ch ng lo i s n phNm khác nhau. 7. Giá c th p hơn các s n phNm cùng lo i, cùng ch t lư ng ư c s n xu t t i các ơn v trong nư c. II. YÊU C U I V I DOANH NGHI P CH TRÌ TH C HI N D ÁN - T ch c ch o s n xu t sao cho s n phNm t ư c các tiêu chuNn iv is n phNm như ã nêu m c I nêu trên. - Luôn có u tư m i b sung dây chuy n công ngh h ng năm. - Có c i ti n i m i m u mã s n phNm h ng năm. - i v i các d án u tư m i và m r ng s n xu t ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng, v tín d ng u tư. III. YÊU C U I V I DOANH NGHI P PH I H P THAM GIA TH C HI N D ÁN - Có ch t lư ng và giá c c a v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng... cung c p phù h p v i s n xu t máy thu hình màu ư c doanh nghi p ch trì d án (Công ty i n t Hà N i) ch p nh n. - Có dây chuy n công ngh s n xu t, l p ráp ( m b o i u ki n k thu t phù h p v i gi y phép u tư - s n xu t kinh doanh) ư c B Công nghi p xác nh n. Ph tùng s n xu t ra ph i có gi y ăng ký ch t lư ng do cơ quan tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng c p.
 9. - Có t l n i a hoá t 40% tr lên. - i v i các d án u tư m i và m r ng s n xu t ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng, v tín d ng u tư. M u1 (Kèm theo Thông tư s 03/2000/TT-BCN ngày 31 tháng 5 năm 2000 c a B Công nghi p) ơn v ................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :......................... c l p - T do - H nh phúc V/v. Xin xác nh n doanh nghi p ..... ngày... tháng... năm.... ph i h p tham gia s n xu t s n phNm CN tr ng i m Kính g i: V K ho ch và u tư (B Công nghi p) Theo Thông tư s ..../2000/TT-BCN ngày... tháng 5 năm 2000 c a B Công nghi p v hư ng d n t ch c tri n khai s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m, T ng Công ty/Công ty Quy t nh thành l p s : ngày.... tháng.... năm... a ch : S i n tho i: s fax: S n phNm công nghi p tr ng i m s n xu t: ngh B Công nghi p xem xét, xác nh n các doanh nghi p sau ây là thành viên ph i h p tham gia s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m: STT Tên doanh nghi p Linh ki n, ph tùng, v t tư, Ghi chú tham gia bán thành phNm H sơ ính kèm g m (các b n sao có công ch ng): 1. Quy t nh thành l p doanh nghi p ch trì tri n khai d án.
 10. 2. Quy t nh thành l p/Gi y phép u tư c a doanh nghi p tham gia ph i h p s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m. 3. Công văn ngh c a doanh nghi p tham gia ph i h p s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m (theo danh sách trên). 4. Các h p ng ký gi a doanh nghi p ch trì và doanh nghi p tham gia ph i h p s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m (theo danh sách trên). 5. K ho ch s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m (M u 2) T NG GIÁM C/GIÁM C DOANH NGHI P (ký tên, óng d u) M u2 (Kèm theo Thông tư s 03/2000/TT-BCN ngày 31 tháng 5 năm 2000 c a B Công nghi p) K HO CH S N XU T S N PH M CÔNG NGHI P TR NG I M (TÊN S N PH M) C A T NG CÔNG TY/CÔNG TY............................................ (kèm theo công văn ngh s ....... ngày..... tháng..... năm......) Tên s n phNm công nghi p tr ng i m (1): S n lư ng d ki n trong quý/n a năm/năm: STT Tên v t tư, nguyên li u, bán ơn S n lư ng S n lư ng Ghi thành phNm, linh ki n, ph v th c hi n kỳ k ho ch kỳ chú tùng.... tính trư c này I Doanh nghi p 1 1 S n phNm 1 2 S n phNm 2 ... ...... II Doanh nghi p 2 1 S n phNm 1 2 S n phNm 2 .... ...... ....
 11. Chúng tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c các cơ quan pháp lu t v các s li u do chúng tôi ưa ra. T NG GIÁM C/GIÁM C DOANH NGHI P (ký tên, óng d u) (1) M i ch ng lo i s n phNm công nghi p tr ng i m làm m t bi u (ví d : máy thu hình m u 14", ng cơ t trong 12 mã l c....) M u3 (Kèm theo Thông tư s 03/2000/TT-BCN ngày 31 tháng 5 năm 2000 c a B Công nghi p) ơn v ................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :......................... c l p - T do - H nh phúc V/v. Xin xác v t tư, nguyên li u, ..... ngày... tháng... năm.... bán thành phNm, linh ki n, ph tùng... tham gia s n xu t s n phNm CN tr ng i m Kính g i: V K ho ch và u tư (B Công nghi p) Theo Thông tư s ..../2000/TT-BCN ngày..... tháng 5 năm 2000 c a B Công nghi p v hư ng d n t ch c tri n khai s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m, ngh B Công nghi p xem xét, xác nh n danh m c các v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, linh ki n, ph tùng,... tham gia s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m c a doanh nghi p như sau: Tên doanh nghi p: Quy t nh thành l p s : ngày tháng năm a ch : S i n tho i: S fax: S n phNm công nghi p tr ng i m s n xu t: Theo k ho ch n a năm/năm....
 12. STT Tên v t tư, nguyên li u, bán ơn S n lư ng S n lư ng Ghi thành phNm, linh ki n, ph v th c hi n kỳ k ho ch kỳ chú tùng.... trư c này tính Chúng tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c các cơ quan pháp lu t v các s li u do chúng tôi ưa ra. Xác nh n c a doanh nghi p ch trì GIÁM C DOANH NGHI P th c hi n d án (ký tên, óng d u) T NG GIÁM C/GIÁM C DOANH NGHI P (ký tên, óng d u) M u4 (Kèm theo Thông tư s 03/2000/TT-BCN ngày 31 tháng 5 năm 2000 c a B Công nghi p) B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :...../CV-KH T c l p - T do - H nh phúc V/v. Xác nh n doanh nghi p ph i Hà N i, ngày... tháng... năm.... h p tham gia s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m Kính g i: - Căn c n i dung Quy t nh s 37/2000/Q -TTg ngày 24/3/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành chính sách h tr phát tri n các s n phNm công nghi p tr ng i m: - Căn c Thông tư s ...../2000/TT-BCN ngày... tháng 5 năm 2000 c a B Công nghi p v hư ng d n t ch c tri n khai s n xu t s n phNm tr ng i m, - Căn c ngh c a doanh nghi p ch trì th c hi n d án t i công văn s .... ngày... tháng... năm.... Sau khi xem xét h sơ, B Công nghi p thông báo:
 13. 1. Xác nh n doanh nghi p là thành viên ph i h p tham gia th c hi n d án s n phNm công nghi p tr ng i m (tên s n phNm công nghi p tr ng i m). 2. Danh m c các v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, linh ki n, ph tùng,... tham gia s n xu t s n phNm công nghi p tr ng i m c a doanh nghi p như sau: STT Tên v t tư, nguyên li u, bán thành ơn S n lư ng S n lư ng Ghi phNm, linh ki n, ph tùng.... v th c hi n kỳ k ho ch kỳ chú trư c này tính 3. Doanh nghi p hoàn toàn ch u trách nhi m trư c các cơ quan pháp lu t v s li u báo cáo c a mình. TL. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P V trư ng V K ho ch và u tư (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản