Thông tư 03/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
60
lượt xem
4
download

Thông tư 03/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu quảng cáo của ngành truyền hình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  03 /2000­ T­ B T C  n g µ y 10  c T th¸ng 1 n¨ m  2000 H í ng d É n   u ¶ n  lý, ö  d ô n g  n g u å n  thu q u ¶ n g   q  s c¸o  xc ñ a n g µ n h  truy Ò n  h × n h C¨n  Quy Õt  nh  è: 605/TTg  µy  8­ cø  ®Þ s  ng 31­ 1996  ña  ñ íng  Ýnh   c Th t Ch phñ   Ò   Öc  V vi "Cho  Ðp   µnh  ph ng TruyÒn  ×nh  îc sö  ông  h ®  d nguån thu  õ  t qu¶ng        iÓnngµnh". c¸o ®Ó ph¸ttr   C¨n  c«ng  cø  v¨n  è  s 314/  VPCP   µy  th¸ng  n¨m   ng 23  1  1999  ña    c V¨n phßng  Ch Ýnh  phñ  vÒ  viÖc thùc hiÖn Quy Õt ®Þnh  sè  605/TTg ngµy  31/8/1996  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   µnh  c Th t Ch ph v ng TruyÒn  ×nh  îc sö  ông  h ® d nguån  thu qu¶ng    é   µi chÝnh  íng  Én  c¸o;B T   h d qu¶n  ý,sö  ông  ån    l  d ngu thu qu¶ng    c¸o truyÒn  ×nh    h nh sau: A  / Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. Sau    õ®i      khitr   c¸c kho¶n    Ý  ªnquan  n   ¹t®éng  chiph li   ®Õ ho   qu¶ng    c¸o, toµn  é  b doanh    thu qu¶ng    c¸o cßn  ¹cña  µitruyÒn  ×nh  ÖtNam   µ    µi l  i §  h Vi   v c¸c§   Ph¸t thanh  TruyÒn  ×nh  a   ¬ng    ­ h ®Þ ph (sau  y   äi t¾t  µ c¸c  µi truyÒn  ®© g   l  §  h×nh)ph¶inép  ©n      ng s¸ch nhµ  ícbao  å m:   n  g ­ Thu Õ     VAT  Ýnh    è    t trªns thu qu¶ng    c¸o truyÒn  ×nh  h theo  Õ  Êt quy  thu su   ®Þnh  ña  Ët Thu Õ     Þgiat¨ng. c Lu   Gi¸tr     ­ Thu Õ     Ëp    thu nh doanh  nghiÖp  Ýnh  t theo  Õ  Êt trªnthu nhËp  Þu  thu su       ch thuÕ  theo quy  nh  ña  Ët thuÕ    ®Þ c Lu   Thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp. ­Thu  Ëp    nh sau  Õ. thu 2. Toµn  é  ån      b ngu thu qu¶ng    c¸o truyÒn  ×nh  ép  ©n  h n ng s¸ch nhµ  íc® ­   n  îccÊp  ël¹ ®Ó   u      tr     i ®Ç tcho  µnh  ng TruyÒn  ×nh  h theo  ¬  Õ   ©n  Êp  c ch ph c qu¶n  lý ng©n    s¸ch  µ  íc hiÖn  µnh    ¬  ë    ù  ®Ç u    ®∙  îc cÊp  ã  nh n   h trªnc s c¸c d ¸n  t ®  c thÈm  Òn    Öt: quy phª duy ­ Nguån      thu qu¶ng    éc Ng ©n  c¸o thu   s¸ch Trung  ng  îccÊp  ël¹ ®Ç u      ¬ ®  tr     i t cho  µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam,    µi truyÒn  ×nh  §  h Vi   c¸c §   h khu  ùc  µ    ù    v v c¸c d ¸n ph¸ttr ÓntruyÒn  ×nh     i   h ë khu  ùc  Òn  ói, ïng s©u, vïng xa. v Mi n  v      ­ Nguån      thu qu¶ng    éc Ng ©n  c¸o thu   s¸ch ®Þa   ¬ng  îccÊp  ël¹ ®Ç u     ph ®  tr     i tcho  µiPh¸tthanh TruyÒn  ×nh    a  ¬ng.   §    ­ h c¸c®Þ ph 3.C¸c  µiTruyÒn  ×nh  ép  Õ    §  h n thu VAT,  Õ    Ëp  thu thu nh doanh nghiÖp  ît v  dù    u   to¸n®Ç n¨m  × ® îc®Ç u    ël¹ 50%   è  Õ  ùc tÕ  ∙  ép  ît®Ó   µi th     ttr     i s thu th   ® n v   §  t¨ngchi®Ç u      iÓn.    tph¸ttr  
  2. 2 B / Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó I­ é i d u n g  thu, c hi  u ¶ n g  c¸o:  N q 1.V Ò       thu qu¶ng  : c¸o Thu  õ ho¹t®éng  Þch  ô  t    d v qu¶ng    c¸o truyÒn  ×nh  µ nguån    ña  µi h l  thu c §   truyÒn  ×nh  îc Ch Ýnh  ñ  h ®  ph cho  Ðp  µnh  ph ng TruyÒn  ×nh  h qu¶n  ý vµ  ö  l  s dông    u      iÓnngµnh. ®Ó ®Ç tph¸ttr     Doanh    thu qu¶ng    c¸o truyÒn  ×nh  îctÝnh  h ®  theo  êil ng qu¶ng    ∙  th  î   c¸o ® thùc hiÖn    ãng  ©n    íi n      ph¸ts nh (x)v  ®¬ gi¸qu¶ng  c¸o. Møc      gi¸thu qu¶ng    µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam   èihîp víiBan  Ët  c¸o:§   h Vi   ph       V gi¸ChÝnh  ñ,Bé  µichÝnh,híng dÉn    ph   T       khung    gi¸qu¶ng    õng khu  ùc    c¸o t   v trªn c¬  ë    Þ   ña  µi Ph¸tthanh    s ®Ò ngh c §     ­ TruyÒn  ×nh    a   ¬ng. §µi Ph¸t h c¸c ®Þ ph      thanh    ­ TruyÒn  ×nh    h c¸c tØnh,thµnh  è  ùc hiÖn  ng    ph th   ®ó møc      gi¸thu qu¶ng  c¸o theo quy  nh  ®Þ trªn,kh«ng  îc tù ý    ®     gi¶m    qu¶ng  khicha  ã    gi¸thu  c¸o    cý kiÕn  ña  Êp  Èm   Òn.  êng  îp  ∙  ëng  c c th quy Tr h ®h hoa  ång  h m«i  í qu¶ng    gi i   c¸o th× kh«ng  îcgi¶m      ®  gi¸qu¶ng  c¸o. 2.Chi phÝ  ªnquan  n   ¹t®éng     li   ®Õ ho   qu¶ng    c¸o: 2.1 ­Chi phôc  ô  ùctiÕp cho  ¬ng  ×nh qu¶ng       v tr     ch tr   c¸o: ­S¶n  Êtc¸cch¬ng  ×nh qu¶ng      xu     tr   c¸o. ­Mua    ¬ng  ×nh truyÒn  ×nh      ãng  ôc  ô    c¸cch tr   h ®Ó ph¸ts ph v qu¶ng  c¸o. ­ Tuyªn    truyÒn qu¶ng        n  c¸o:chiinÊ tranh ¶nh,tµiliÖu,¸p phÝch          qu¶ng  c¸o. ­ Hoa  ång  h cho  kh¸ch  µng: thùc  Ön  h   hi theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 99/1998/TT­BTC   µy  ng 14/7/1998  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn    µnh  c BT  h  thih NghÞ   ®Þnh  è  s 30/1998/N§­   µy  CP ng 13/5/1998 cña  Ýnh  ñ  íng dÉn    Õtthi   Ch ph h   chiti     hµnh  Ët Thu Õ   Lu   Thu  Ëp  nh doanh nghiÖp, møc       chikh«ng        qu¸ 3% trªntæng  chiphÝ  êng    th xuyªn (kh«ng    bao  å m     g chikhuyÕn  Ých  êilao ®éng    Õu   kh ng     ­n cã). ­ Mua  ¾ m   Ët t  µis¶n  µ  öa  ÷a  á:chimua  ¾ m     Ön,vËt t    s v  ,t   v s ch nh     s linhki    , phim,b¨ng,m¸y  ãc  ÕtbÞ  Î söa  ÷a,b¶o  ìng thiÕtbÞ  ôc  ô      m thi   l   , ch   d    ph v cho    s¶n xuÊt ch¬ng  ×nh qu¶ng        tr   c¸o trªntruyÒn  ×nh.ViÖc  h   mua   ¾ m,  öa  ÷a  á  s s ch nh ® îcthùc hiÖn      theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n ­ Thuª  Æt     m b»ng    ¾p  Æt,  öa  ÷a  ÕtbÞ    ãng  ôc  ô    ®Ó l ® s ch thi   ph¸ts ph v c¸c vïng m ê   èi nhiÔu  ãng.   t,   s ­Chi phÝ     qu¶n  ý:   ¹t®éng  l   ho   chi qu¶n  ýcña  é  l  b m¸y  qu¶n  ých¬ng  ×nh l  tr   qu¶ng  c¸o. 2.2 ­ Chi hç  î ©ng        tr  n cao  Êt l ng ch¬ng  ×nh truyÒn  ×nh      ót ch  î   tr   h ®Ó thu h   qu¶ng    c¸o: ­Mua    m¸y  ãc, thiÕtbÞ. m      ­Thuª  Ö     v tinh.   ­Chi cícph¸tsãng.       ­ Chi ®µo  ¹o, Ëp  Ên  ¾n  ¹n vÒ   ü  Ëtnh»m   ©ng     t   hu ng t h   k thu   n cao  ×nh ®é   tr   chuyªn m«n    cho    é  c¸n b c«ng  ©n    µm  ¬ng  ×nh truyÒn  ×nh. nh viªnl ch tr   h
  3. 3 ­ Chi cho  ÷ng  êi lao  ng  ùc  Ön  ©ng  nh ng   ®é th hi n cao  Êt îng  ¬ng  ch l ch tr×nh truyÒn  ×nh    h nh»m     ótqu¶ng    thu h   c¸o.Møc    ç  î õ1/2 ®Õ n   th¸ng chih tr      t 1    l ng  ùc tÕ  ×nh  ©n/ngêi/ ¬ th   b qu th¸ng. 2.3  Møc   èng  Õ     Ý   ªnquan  n   ¹t ®éng  ­  kh ch chi ph li   ®Õ ho   qu¶ng  c¸o:  C¨n  vµo  Õ     Ön  µnh  µ    Ý   ùc tÕ, Bé   µi chÝnh  cø  ch ®é hi h v chiph th     T   quy  nh   ®Þ møc  èng  Õ     Ý   ªnquan  n   ¹t®éng  kh ch chiph li   ®Õ ho   qu¶ng    Ýnh  c¸o t theo  û lÖ  t  (%)    trªndoanh    Þch  ô  thu d v qu¶ng    a  ã  Õ  c¸o (ch c thu VAT),¸p dông     cho    µi c¸c§   TruyÒn  ×nh  h trong c¶  íctheo khung    n    møc    èi a    chit   nh sau: ® 1­ Doanh    õ100  iÖu®ång  ëxuèng    thu t   tr   tr   50% 2­ Trªn100  iÖu®ång  n       tr   ®Õ 300  iÖu®ång  tr   48%   3­ Trªn300  iÖu®ång  n       tr   ®Õ 500  iÖu®ång  tr   46%   4­ Trªn500  iÖu®ång  n   tû®ång      tr   ®Õ 1    44% 5­ Trªn1  û®ång  n   tû®ång      t  ®Õ 5    42% 6­ Trªn5  û®ång  n   tû®ång      t  ®Õ 25    40% 7­ Trªn25  û®ång  n   tû®ång      t  ®Õ 70    38% 8­ Trªn70  û®ång  n       t  ®Õ 100  û®ång  t  36% 9­ Trªn100  û®ång      t  34% 3. Sau    ép  Õ    khin thu theo  Ët®Þnh, phÇn  lu     cßn  ¹ ®¬n  Þ  îctrÝch quü  l  i v®    khuyÕn  Ých  êilao ®éng  kh ng     trong ®¬n  Þ. Møc  Ých tèi®a    v  tr     b»ng  th¸ng l 3   ­ ¬ng  ¬  c b¶n  ùc tÕ  ùc hiÖn  ×nh  ©n. th   th   b qu 4.VÝ   ô:  d §µiPh¸tthanh  µ      v TruyÒn  ×nh  h tØnh  cã  è  Öu trong m ét  A  s li     n¨m    nh sau: ­Doanh      thu qu¶ng    a  ã  Õ  c¸o (ch c thu VAT)  µ10.000  iÖu®ång. l  tr   ­ TiÒn ¬ng  ¬    l c b¶n  ùc tÕ  ùc hiÖn  ×nh  ©n  th   th   b qu trong n¨m  µ:80  iÖu   l   tr   ®ång/ th¸ng.   C¨n  vµo    nh  ¹ Th«ng   µy  µ      cø  qui®Þ ti   tn v c¸c v¨n b¶n  Ön  µnh  × møc   hi h th   chiphÝ  èi®a,  Õ    Ëp    t  thu thu nh doanh nghiÖp,vµ    Ëp    thu nh sau  Õ  n  Þ  thu ®¬ v ph¶inép      nh sau:   ­Møc    Ý  èi a    chiph t   cho  µilµ: ® §   4.000  iÖu®ång. tr   (10.000 tr Öu®ång  40%)  i   x  ­Thu  Ëp  Þu  Õ  µ:   nh ch thu l    6.000  iÖu®ång. tr   (10.000 tr Öu®ång    i   ­4.000  iÖu®ång) tr   Do  Ëy  Õ    Ëp  v thu thu nh doanh  nghiÖp  µ: 1.920  iÖu®ång. l  tr   (6.000  iÖu®ång  32%     tr   x  ) ­§µi® îcchikhuyÕn  Ých  êilao®éng       kh ng     kh«ng    qu¸ 240  iÖu®ång  tr   (80 tr Öu®ång/ th¸ngx  th¸ng)  i       3  Do  Ëy  µi nép  ©n  v §  ng s¸ch Nhµ   íc kho¶n    Ëp    n  thu nh sau  Õ  µ:3.840  thu l   tr Öu®ång    i  [(6.000  iÖu­1.920  iÖu)­240  iÖu]. tr    tr    tr   5. Hµng    n¨m  ïng víi Öc  Ëp  ù        ©n  c    vi l d to¸nthu ching s¸ch Nhµ   íc,c¸c §µi   n    TruyÒn  ×nh  Ëp  ù      µ    Ý   Þch  ô  h l d to¸nthu v chiph d v qu¶ng  göic¬  c¸o    quan  µi T 
  4. 4 chÝnh  ïng cÊp    c  ®Ó tæng  îp b¸o    Êp  ã  Èm  Òn  h   c¸o c c th quy phª  Öt.C¨n    duy   cø dù      îcduyÖt,Tæng  to¸nchi®     gi¸m  c  µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam,  ®è §   h Vi   gi¸m  c  ®è §µiPh¸tthanh        ­ TruyÒn  ×nh    a  ¬ng  Þu  h c¸c®Þ ph ch tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn      th   chi ®óng  Õ     µichÝnh  Ön  µnh, cã  y     ch ®é t   hi h   ®Ç ®ñ chøng  õ  îp  Ö  t h l theo    quy ®Þnh, nhng    kh«ng  îcvîtmøc  èng  Õ   èi a  ®   kh ch t   trªn. ®   II­ « n g  t¸c u ¶ n   ý t µi h Ý n h    C  q l  c C«ng    Ëp  ù  t¸cl d to¸n,cÊp      ph¸tkinh phÝ  µ  Õt          v quy to¸nthu chiqu¶ng    c¸o theo  Th«ng   sè  t 103/1998/TT­ BTC   µy  ng 18/7/1998  ña  é   µi chÝnh  íng c BT  h  dÉn  Öc  ©n  Êp, lËp,chÊp  µnh  µ  Õt    ©n  vi ph c   h v quy to¸nng s¸ch Nhµ   ícvµ      n   c¸c v¨n b¶n  Ön  µnh.Th«ng   µy  íng dÉn    hi h   tn h   thªm  ét  è  éidung  m sn  sau:  1.LËp  ù    d to¸n: 1.1      a   ¬ng: §µi Ph¸tthanh    ­ ë ®Þ ph      ­ TruyÒn  ×nh    h c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc    Trung  ng  Ëp  ù  ¬ l d to¸n thu,chihµng       n¨m  Çn  c thuyÕt minh  ån    ngu thu qu¶ng  vµ  éi dung      ù  ®Ç u    c¸o  n   chic¸c d ¸n  t ph¸ttr Ón,hiÖu   i   qu¶  ö  ông  sd nguån    thu qu¶ng c¸o. 1.2      ­ ë Trung  ng: §µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam   Ëp  ù        ña  ¬   h Vi   l d to¸n thu,chic §µi vµ  ã    c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp  ù        h d to¸n thu,chiqu¶ng  toµn  µnh  c¸o  ng trong  ®ã  thuyÕt minh  â    ù  ®Ç u     õ nguån    r c¸c d ¸n  tt   thu qu¶ng c¸o theo quy  ¹ch ho   ph¸t tr Ón  ña  n   Þ   µ  ña  µn  µnh. Ph ©n   Ých  Öu    i c ®¬ v v c to ng   t hi qu¶  ö  ông  sd nguån    thu qu¶ng    c¸o trongtoµn  µnh.   ng   2.C Êp      ph¸tkinh phÝ:   C¨n  vµo  ù        cø  d to¸nthu,chiqu¶ng    µ  è  ùc nép  ©n  c¸o v s th   ng s¸ch vÒ   ¹t   ho   ®éng  qu¶ng  cña    µi TruyÒn  ×nh, sau    ã    Ën  ña  c¸o  c¸c §   h   khic x¸c nh c Kho  ¹c  b Nhµ   íc,Bé   µi chÝnh  Êp    n  T  c ph¸tkinh phÝ    cho  µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam   µ  §  h Vi   v Së   µi chÝnh    Ët    Êp    T  ­ V gi¸c ph¸tkinh phÝ     cho  µi Ph¸tthanh    §    ­ TruyÒn  ×nh  h c¸ctØnh,thµnh  è.     ph 3.K Õ     to¸n,   Õt to¸n: quy   3.1 ­ C¸c  µiTruyÒn  ×nh  chøc     §  h tæ  c«ng    ¹ch    Õ     µ  Õt  t¸ch to¸nk to¸nv quy to¸nthu chiqu¶ng        c¸o theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 999­TC/Q§/C§KT  µy  ng 2/11/1996  cña  é   µi  Ýnh  B T ch ban  µnh  Ö   èng  Õ     Õ   h H th Ch ®é k to¸n Hµnh  Ýnh  ù    ch s nghiÖp  µ      v c¸cv¨n b¶n  Ön  µnh. hi h 3.2 ­§èivíi   ù    u    ©y  ùng  ¬         d ¸n ®Ç tx d c¸c c b¶n  b»ng  ån    ngu thu qu¶ng    c¸o, thùc hiÖn  Õ     Õt      k to¸nquy to¸ntheo  quy  nh  ña  Òu  Ö  ®Þ c §i l qu¶n  ý®Ç u    ©y  l  tx dùng  ¬  c b¶n  Ön  µnh. hi h   4.C«ng    Óm      t¸cki tra,gi¸m    µi Ýnh: s¸tt  ch   C¸c  µi TruyÒn  ×nh  ã  §  h c tr¸chnhiÖm   èihîp  íiBé   µi chÝnh, Së   µi   ph   v   T     T  chÝnh    Ët      ­ V gi¸c¸c tØnh,thµnh  è  µ  ¬    ph v c quan  Thu Õ     Êp  Óm    ×nh  c¸c c ki trat h×nh    ép  ©n  thu,n ng s¸ch Nhµ   ícvµ      ña    µi.   n   chitiªuc c¸c§ c/ T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ n¨m  t n c hi l     t  1999  µ  v thay  Õ  th Th«ng   è  ts 81­ TC/HCSN   µy  th¸ng 12    ng 23    n¨m  1996  ña  é  µichÝnh.Trong    ×nh c BT    qu¸ tr  
  5. 5 thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c     Þ      cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é   µichÝnh    ¸nh  B T   ®Ó nghiªn  cøu  öa  æi  s® cho  ïhîp. ph  
Đồng bộ tài khoản