Thông tư 03/2000/TT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
58
lượt xem
3
download

Thông tư 03/2000/TT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2000/TT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2000/TT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

 1. T h«ng    t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  03/2000/TT­N H N N 5   N h S n g µ y  16 th¸ng 3 n¨ m  2000 H í ng d É n    h µ n h   thi N g h Þ  ® Þ n h  s è  89/1999/N§­C P  n g µ y  01 th¸ng  09 n¨ m  1999  c ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò  b ¶ o  hi Ó m  ti Ò n g ö i C¨n  §iÒu  cña  cø  23  NghÞ   nh  è  ®Þ s 89/1999/N§­   µy  th¸ng 09   CP ng 01    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  Ó m   Òn  öi,Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt  hi ti g   h Nh n   Nam   íng dÉn  ùc hiÖn  h  th   NghÞ   nh  µy    ®Þ n nh sau:   I. è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ® i Ò u  c h Ø n h  § 1.§èit ng ¸p dông     î     Th«ng   µy  tn bao  å m: g ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  µ  chøc  td v tæ  kh«ng  ph¶itæ    chøc  Ýn  ông  îcphÐp  td ®  thùc  Ön  ét  è  ¹t®éng  ©n  µng, cã  Ën  Òn  öi b»ng  ång  Öt hi m s ho   ng h   nh ti g   § Vi   Nam   ña      ©n; c c¸cc¸nh ­ C¸c  nh©n  öi tiÒn  ¹  chøc  Ýn  ông, tæ  c¸  g  t itæ  td   chøc kh«ng ph¶i tæ    chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ùc hiÖn  ét  è  ¹t®éng  ©n  µng; td ®  th   m s ho   ng h ­B¶o  Ó m  Òn göiViÖtNam.   hi ti       2. C¸c  chøc  Ýn  ông, tæ    tæ  td   chøc kh«ng ph¶ilµ tæ      chøc  Ýn  ông  îc td ®  phÐp  ùc hiÖn  ét  è  ¹t®éng  ©n  µng  th   m s ho   ng h theo quy  nh  ña  Ët    ®Þ c Lu C¸c tæ chøc  Ýn  ông  íi y  äit¾tlµc¸ctæ  td (d  ®© g         chøc  tham    giab¶o  Ó m   Òn göi) hi ti     ho¹t®éng        trªnl∙nh thæ  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam,  ã  Ën  n  ho x∙ h   nh Vi   c nh tiÒn göib»ng  ng  ÖtNam   ña    ©n  u      ®å Vi   c c¸nh ®Ò ph¶itham      giab¶o  Ó m   Òn  hi ti göib ¾t  éc.   bu II.  C¸c lo¹i Ò n g ö i ® î c b ¶ o  hi Ó m    ti TiÒn  öi® îcb¶o  Ó m   µtiÒn göib»ng  ång  ÖtNam   ña      ©n   g    hi l     § Vi   c c¸cc¸nh (bao  å m   êic  óvµ  êikh«ng    ó)t¹  chøc  g ng   tr   ng   c tr   itæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  hi ti göi, å m:  g ­TiÒn  öitiÕtkiÖm    g    kh«ng  ú  ¹n,cã  ú  ¹n; kh   kh ­ TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n,cã  ú  ¹n    g  k h   k h bao  å m   tiÒn göitrªntµikho¶n    g c¶         c¸ nh©n; ­  Òn  Ti mua     c¸c chøng chØ   Òn  öi vµ    i Õu    ti g   c¸c tr¸ phi ghi danh  c¬    do  quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy cho  Ðp  chøc  ph tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göi hi ti     ph¸thµnh.   B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   hi ti       kh«ng  b¶o  Ó m   i víi   ¹ chøng  hi ®è     lo i c¸c   chØ   tiÒn göivµ      Õu  danh  tæ      c¸ctr¸phi v«  i do  chøc tham    giab¶o  Ó m   Òn göiph¸t hi ti       hµnh.
 2. III.T h ñ  t ô c ® ¨ n g k ý  tha m  gia b ¶ o  hi Ó m  ti Ò n g ö i   1. C¸c  chøc    tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öiph¶itiÕn  µnh  ¨ng  ý  hi ti g     h ® k nh sau: 1.1. Thêi h¹n  µn  Êt thñ  ôc  ¨ng  ý       ho t  t® k tham  gia b¶o  Ó m   Òn  öi hi ti g   kh«ng    ngµy  Ó   õ ngµy  qu¸ 30  k t  Th«ng   µy  ã  Öu  ùc.§èivíitæ  t n c hi l       chøc  îc ®  cÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng  gi ph ho   sau  µy  ng Th«ng   µy  ã  Öu  ùc,ph¶i hoµn  Êt t n c hi l     t  thñ tôcnµy     trong vßng  ngµy  íckhikhaitr ng  ¹t®éng.   30  tr       ¬ ho   1.2.  å   ¬  ¨ng  ý   H s ® k tham    giab¶o  Ó m   Òn göibao  å m: hi ti     g a.PhiÕu  ¨ng  ý    ® k tham    giab¶o  Ó m   Òn göi(Phô  ôcsè  hi ti     l   1); b. Hå   ¬    s ph¸p  ývµ  ¹t®éng  ña  chøc  l   ho   c tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi hi ti g   (b¶n  sao  ã  c c«ng chøng)bao  å m:   g ­ Quy Õt  nh  µnh  Ëp hoÆc   Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  c¬    ®Þ th l  gi   th l   ho   do  quan  µ   íccã  Èm  Òn  Êp; Nh n   th quy c ­§iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng;   l tæ  v ho   ­ Danh    s¸ch thµnh    éi ®ång    viªnH   qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è vµ  Ban  Ó m   Ki so¸t; ­GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh;   ­ C¸c    b¸o    µichÝnh  c¸o t   trong vßng  n¨m  Çn  Êt (hoÆc    3  g nh   trong nh÷ng    n¨m  Çn  Êt  i  íinh÷ng  chøc  íi thµnh  Ëp  íi03  g nh ®è v   tæ  m  l d   n¨m)  ã    Ën  c x¸c nh cña  ¬  c quan  qu¶n  ýNhµ   íc cã  Èm   Òn  l  n   th quy hoÆc   ña  ét  ¬  c m c quan  Óm   ki to¸n® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën.    h Nh n   thu Riªng ®èi víi chøc       tæ  kh«ng ph¶itæ    chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  td ®  ho   ng©n  µng  h cßn  ph¶igöi kÌm  Òu  Ö     §i l hoÆc   Quy  Õ   chøc  µ  ¹t®éng   ch tæ  v ho   cña  n  Þ  ñ  ®¬ v ch qu¶n  hoÆc   n  Þ  × nh  µthµnh  ®¬ v m l  viªn. 2.    Tæ chøc  tham gia b¶o  Ó m   Òn  öi bÞ   Ê m   hi ti g   ch døt tham  gia    b¶o hiÓ m   Òn göicã  Ó  îcphôc  åitrël¹ quyÒn  îcb¶o  Ó m   ti     th ®   h      i ®  hi sau    ∙  ùc khi® th   hiÖn    Üa  ô  i  íiB¶o  Ó m   Òn  öiViÖt Nam   µ  îc c¬  c¸c ngh v ®è v   hi ti g     v ®   quan  µ  nh níc cã  Èm  Òn  ã      th quy c v¨n b¶n cho  Ðp  îc phôc  åiquyÒn  Ën  Òn  öi ph ®  h  nh ti g   cña    ©n  i  íitæ  c¸ nh ®è v   chøc  .  å   ¬, thñ  ôc ®Ó   Õp  Ën  ùc hiÖn    ®ã H s   t   ti nh th   nh quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc  µy. ®Þ t  i 1.M n 3.     Trong vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  ¨ng  ý  30  k t  nh ®ñ h s ® k tham    gia b¶o  Ó m   Òn göi,B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam   ã  hi ti     hi ti       c tr¸chnhiÖ m   µn  Êtthñ   ho t     tôctham      giab¶o  Ó m   Òn göi®èi víi chøc  hi ti         tæ  tham    giab¶o  Ó m   Òn göi. hi ti   4. Trong    ×nh ho¹t®éng, n Õu  ã  ÷ng    qu¸ tr       c nh thay ® æi  Ò   éidung  ¹t   v n  ho   ®éng  îccÊp  ã  Èm  Òn  Êp  Ën,tæ  ®  c th quy ch thu   chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  hi ti göiph¶igöingay       cho B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam       hi ti       ®Ó bæ sung  å  ¬  h s tham  giab¶o  Ó m   Òn göi.   hi ti   IV. h Ý  b ¶ o  hi Ó m  ti Ò n g ö i  P 1. Hµng    n¨m,  chøc  tæ  tham gia b¶o  Ó m   Òn  öi ph¶i nép  hi ti g     cho B¶o  hiÓ m   Òn göiViÖt Nam   ét  ti       m kho¶n  Ý  ph b»ng  0,15%/n¨m  Ýnh    è    Òn t trªns d ti  
 3. göi b×nh  ©n  ña    ¹  Òn  öi ® îc b¶o  Ó m   ¹  chøc    qu c c¸c lo iti g     hi ti tæ  tham      gia b¶o hiÓ m   Òn göi. ti   a)  Tæ     chøc tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öicã  hi ti g   tr¸chnhiÖm   Ýnh  ô  ôc   t (Ph l   sè    µ  ép  Ý  3) v n ph cho  B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam   hi ti       theo  møc  quy  nh. PhÝ   ®Þ   b¶o  Ó m   Òn  öi ® îc tÝnh  èn  ú  hi ti g     b k trong m ét    n¨m theo    ý  µ  îc nép  c¸c qu v ®   vµo  µy  èi cña  ng cu   th¸ng ®Ç u   ý   Õp    Qu ti theo  Õu  ÷ng  µy    ïngvíi (n nh ng trªntr     ngµy  nghØ   èi tuÇn  cu   hoÆc   µy  ng nghØ   Ô, T Õt  ×  µy  ép  Ý   µ ngµy  l  th ng n ph l   lµm  Öc  u     vi ®Ç tiªnsau    µy  c¸cng nghØ  );®ã b)   è  Ý   S ph ph¶inép    cho  çi kú  Ýnh  m t b»ng  c«ng  thøc sau  y:   ®© S 0  3 +S             S 1              +  + 0,15 S 2      2 P = x 3 100  x4 Trong  : ®ã ­P  µsè  Ý    l   ph b¶o  Ó m   hi ph¶inép    trongkú;   ­S 0  µsè    Òn göi® îcb¶o  Ó m   u   ú    Ý;   l   d ti       hi ®Ç k thu ph ­   1, S 2, S 3 lµ sè   tiÒn  öi ® îc b¶o  Ó m     èi c¸c th¸ng t ng    S     d g    hi ë cu      ¬ øng trongkú;        0,15       ­             lµtûlÖ  Ý                     ph ph¶inép    cho  ét  ú  m k trong n¨m       100  4        x    c) Trong  êng  îp tæ    tr h   chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göibÞ  ¬  hi ti     c quan  µ   Nh níc cã  Èm  Òn  ã  b¶n    th quy c v¨n  tuyªn bè  Ê m     ¹t®éng  Ën  Òn  öi,   ch døt ho   nh ti g   tæ chøc    ®ã ph¶inép  è  Ý     s ph cßn  Õu  Ýnh  n   Õt  µy  ã  Õt  nh   thi t ®Õ h ng c quy ®Þ chÊ m     Ën  Òn göi. døtnh ti   d) Trong    ×nh kiÓm    ×nh  ×nh  ép  Ý    qu¸ tr   trat h n ph b¶o  Ó m   Òn göit¹ tæ  hi ti     i   chøc tham    gia b¶o  Ó m   Òn göi,n Õu    Ön  Êy  ã  ù  Õu  Ýnh    hi ti     ph¸thi th c s thi ch x¸c trong viÖc  Ýnh  µ  ép  Ý,  chøc    t v n ph tæ  b¶o  Ó m   Òn  öi sÏ truy thu  è  Ý  hi ti g       s ph cßn  Õu  thi hoÆc   tho¸ithu  i  íisè  Ý   ép  õa  µ  ã  Ó  dông  ét    ®è v   ph n th v c th ¸p  m trongc¸ch×nh     thøc xö  ýsau:   l  ­C¶nh    c¸o; ­Ph¹ttiÒn ®èi víi è  Ý  ép  Õu theo møc  Héi ®ång            ph n thi   s   do    Qu¶n  Þcña  tr   B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   hi ti g     quy  nh,  ng  ®Þ nh kh«ng  îc cao  ¬n  ®  h møc     quy ®Þnh  t¹ ®iÓ m   díi y. nªu   i 2    ®© 2. Tæ     chøc tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi viph¹m  êih¹n  ép  Ý     hi ti g     th   n ph b¶o hiÓ m  quy  nh   µi viÖc  ép    è  Ý   ®Þ ngo   n ®ñ s ph cßn  Õu  thi cßn  ph¶i chÞu  ¹t   ph   theo møc    0,1%/ngµy  i víi è  Ý  Ë m   ép. ®è     ph ch s n 3. N Õ u     qua  êih¹n  ép  Ý   th   n ph b¶o  Ó m   Òn  öi 30  µy  Ó  ngµy  hi ti g   ng (k c¶  nghØ   èituÇn  µ  cu   v nghØ   Ô,T Õt) theo  l    quy  nh  ¹  iÓ m   m ôc  µy  µ   ®Þ ti ® 1.a  nm
 4. tæ chøc tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öicha  ép    Ý  hi ti g   n ®ñ ph b¶o  Ó m   Òn  öi,tæ  hi ti g   chøc b¶o  Ó m   Òn göicã  Òn: hi ti     quy ­ Yªu  Çu  ©n  µng  µ   íc,tæ    c Ng h Nh n   chøc  Ýn  ông  td hoÆc  Kho  ¹c Nhµ   ­ b  n ícn¬igi÷tµikho¶n  Òn göicña  chøc         ti     tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göitrÝch tµi hi ti        kho¶n  Òn  öicña  chøc      ti g   tæ  ®ã ®Ó chuyÓn  ép  Ý   n ph b¶o  Ó m   Òn  öi.Sè   hi ti g   tiÒn  Ých chuyÓn  µy  tr   n bao  å m   tiÒn ph¹ttheo  g c¶     quy  nh  ¹  iÓ m   vµ    ®Þ ti® 1  2 m ôc  cña  IV  Th«ng   µy. tn ­ Trong  êng  îp trªntµikho¶n  ña  chøc    tr h     c tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göi hi ti     kh«ng    è      ùc hiÖn  Öc  Ých nép  ãitrªn, ®ñ s d ®Ó th   vi tr   n   B¶o  Ó m   Òn göiViÖt hi ti       Nam   cÇu  ©n   µng  µ   íc,tæ  yªu  Ng h Nh n   chøc  Ýn  ông  td hoÆc  Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  trÝch    ép  Ý   ®Ó n ph b¶o  Ó m   Òn  öi tr c vµ  Òn  ¹tsau, ®ång  êith«ng  hi ti g   í   ti ph     th   b¸o b»ng    v¨n b¶n cho  chøc  tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göiyªu cÇu  ép  Çn   hi ti       n ph cßn  Õu. thi 4. Qu¸  êih¹n  ép  Ý     th   n ph b¶o  Ó m   Òn  öi90  µy  Ó  ngµy  hi ti g   ng (k c¶  nghØ   cuèituÇn  µ  µy    v ng nghØ  Ô,T Õt)theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc  µy  µ     l      ®Þ t  i 1.a m n m tæ chøc tham    gia b¶o  Ó m   Òn göivÉn  hi ti     kh«ng  ép    Ý  n ®ñ ph b¶o  Ó m   Òn göi, hi ti     B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   Ïxö  ýnh  hi ti       s   l   sau:   ­ Ra  Õt  nh  Ê m       quy ®Þ ch døt b¶o  Ó m   Òn göivµ  hi ti     th«ng b¸o    ¬ng  trªnph tiÖn th«ng    ichóng;   tin®¹   ­   Ò   Þ   ©n   µng  µ   íc ra  Õt  nh  õng    § ngh Ng h Nh n   quy ®Þ ng huy  ng  Òn ®é ti   göic¸nh©n  ña  chøc  ;    c tæ  ®ã Trong  êng  îp tæ  tr h   chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göibÞ   hi ti     B¶o  Ó m   Òn  hi ti göi ViÖt Nam   Õt  nh  Ê m         quy ®Þ ch døt b¶o  Ó m   Òn  öi,B¶o  Ó m   Òn  öi hi ti g   hi ti g   ViÖt Nam   Ï tiÕp  ôc chÞu    s  t  tr¸chnhiÖ m         chitr¶b¶o  Ó m   i  íikho¶n  Òn hi ®è v   ti   göi® îc b¶o  Ó m   öitr c ngµy  ã  Õt  nh  Ê m        hi g   í  c quy ®Þ ch døt b¶o  Ó m   Òn  öi hi ti g   vµ tr¸chnhiÖ m   µy  îcthùc hiÖn    n ®    trong thêigian 180  µy  Ó  ngµy       ng (k c¶  nghØ   cuèituÇn  µ  µy  Ô,T Õt) kÓ   õ ngµy  ã  Õt  nh  Ê m       v ng l     t  c quy ®Þ ch døt b¶o  Ó m   hi tiÒn  öi,n Õu  g  trong thêigian    chøc     ®ã tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi bÞ   ¬  hi ti g   c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc cã  Èm   Òn  l  n   th quy tuyªn bè  Ê m     ch døt  ¹t®éng  µ    ho   v tæ chøc    Êt  ®ã m kh¶  n¨ng thanh to¸n.Sè   Òn b¶o  Ó m   µy    ti   hi n bao  å m   l∙ph¸t g c¶      i sinhtÝnh  íthêi®iÓ m   Þ    t    i b tuyªnbè  Ê m     ¹t®éng.   ch døt ho   5. ViÖc    Ý    thu ph b¶o  Ó m   Òn  öi® îcthùc hiÖn  hi ti g       th«ng qua  éisë  ña  h  c c¸c tæ    chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göihoÆc   hi ti     theo  ¬ng  ph thøc kh¸c do      B¶o hiÓ m   Òn göiViÖtNam   µ  chøc  ti       v tæ  tham    giab¶o  Ó m   Òn göitho¶ thuËn. hi ti       6. Hµng    n¨m, c¨n cø  µo  Õt    ña  ¬      v quy to¸nc c quan  qu¶n  ýtµichÝnh  µ   l    Nh níccã  Èm  Òn  i víitæ    th quy ®è     chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göi(bao  å m     hi ti     g c¶ c¬ quan  Õ),B¶o  Ó m   Òn  öiViÖt Nam   ã  Ó  iÒu  thu   hi ti g     c th ® chØnh  ¹ tæng  è  l  i s phÝ b¶o  Ó m   Òn göiph¶inép  hi ti       trongn¨m  ña  chøc  .   c tæ  ®ã V. Gi¸ m  s¸t ñi  r  ro v µ  c¸c bi Ö n  p h¸p x ö  l ý  1.    Tæ chøc tham gia b¶o  Ó m   Òn  öi cã  hi ti g   tr¸ch nhiÖm   öi cho    g  B¶o  hiÓ m   Òn göiViÖtNam     ¹ b¸o    ti       c¸clo i c¸o theo quy  nh      ®Þ sau  y: ®© a.§èivíi chøc  Ýn  ông:      tæ  td ­B¶ng  Ýnh    Ý    t to¸nph b¶o  Ó m   Òn göiph¶inép  hi ti       theo ®Þnh  ú  ý    k Qu
 5. (Phô  ôcsè  l   2); ­B¶ng  ©n  i tµi   c ®è     kho¶n  nh  ú  ý,6  ®Þ k qu   th¸ng,1    n¨m; ­B¸o    ¸nh    ×nh  ×nh  ¹t®éng  th¸ngvµ  ét    c¸o ® gi¸t h ho   6    m n¨m; ­B¸o      c¸o kh¸ctheo yªu cÇu  ña       c B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam. hi ti       b.§èivíi chøc       tæ  kh«ng  ph¶itæ    chøc  Ýn  ông: td ­B¶ng  Ýnh    Ý    t to¸nph b¶o  Ó m   Òn göiph¶inép  hi ti       theo ®Þnh  ú  ý    k Qu (Phô  ôcsè  l   2); ­ B¶ng  ©n  i tµikho¶n  nh  ú  ý,6    c ®è     ®Þ k qu   th¸ng,1    n¨m; ­ B¸o    ¸nh    Ò   ¹t®éng  Òn göic¸ nh©n  ña    ¬    c¸o ® gi¸v ho   ti       c c¸c c quan  thanh  tra, Óm     ki to¸nhoÆc         c¸cb¸o c¸o kh¸ccã  ªnquan  Õu  ã);   li   (n c ­C¸c  c¸o kh¸ctheo yªu cÇu  ña    b¸o         c B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam. hi ti       2. Tæ     chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göiph¶ib¸o    hi ti       c¸o ngay  íib¶o  Ó m   v  hi tiÒn göiViÖtNam        trong nh÷ng  êng  îp sau  y:   tr h  ®© a.KhigÆp   ã     kh kh¨n vÒ     kh¶ n¨ng    chitr¶: ­Tæng  è  Òn chitr¶bÞ  Õu hôtph¶ixö  ý;   s ti       thi      l ­Lý  dÉn  n   ×nh  ¹ngkhã    do  ®Õ t tr   kh¨n nµy;   ­C¬   Êu  Òn göi® îcb¶o  Ó m;   c ti       hi ­  ù   Õn  Ëu  D ki h qu¶  ña  ÷ng  ã  c nh kh kh¨n  µy  µ  n v c¸c  Ön  bi ph¸p  ¾c  kh phôc; ­KiÕn  Þ  i víi   ngh ®è     B¶o  Ó m  Òn göiViÖtNam   µ  íi   ¬  hi ti       v v   c quan  c¸c qu¶n  lýNhµ   íccã  Èm  Òn.   n   th quy b. Khi tæ      chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi cã  ù  hi ti g   s thay  æi  Ò   µnh  ® v th phÇn  éi ®ång  H  qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t,  Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c). ®è c. Ngoµi c¸c  éi dung      n  nªu trªn,tæ    chøc  tham gia b¶o  Ó m   Òn  öi hi ti g   kh«ng ph¶i lµ tæ      chøc  Ýn  ông  td ph¶i b¸o    c¸o cho B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt hi ti g     Nam   trongc¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© ­    Khi thay  æi  Ò   Õn îc,®Þnh  íng  ¹t®éng  ® v chi l   h ho   trong    Ünh  ùc  c¸c l v kinh doanh  ñ  Õu  ã  ªnquan  n     ch y c li   ®Õ huy  ng  Òn  öi cña  n  Þ  × nh   ®é ti g   ®¬ v m vµ  ña  n  Þ  ñ  c ®¬ v ch qu¶n; ­KhigÆp   ã     kh kh¨n do    ñiro ®ét  Êt;   c¸cr     xu 3. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Õt  óc n¨m  µichÝnh, tæ    th   90  k t  k th   t    chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi cã  hi ti g   tr¸chnhiÖ m   öi cho    g  b¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt hi ti g     Nam         c¸cb¸o c¸o sau  y: ®© ­ B¶ng    tæng  Õt  µis¶n  k t  n¨m  ∙  îcx¸c nhËn  ña  ¬  ®®    c c quan  qu¶n  ýNhµ   l  níc cã  Èm   Òn    th quy hoÆc   ña  ¬  c c quan  Óm   ki to¸n ® îc Ng ©n   µng  µ   íc    h Nh n   chÊp  Ën; thu ­B¸o    ×nh  ×nh  ç,   ña  n  Þ.   c¸o t h l i l∙c ®¬ v 4. Trong    qu¸  ×nh  tr gi¸m    µ  Óm     i  íitæ  s¸tv ki tra ®è v   chøc  tham      gia b¶o hiÓ m   Òn göi, Õu    Ön  chøc  ti     n ph¸thi tæ  tham    giab¶o  Ó m   Òn göiviph¹m    hi ti       c¸c quy  nh  Ò   toµn  ®Þ v an  trong ho¹t®éng  ©n  µng, vÒ      ng h   b¶o  Ó m   Òn göivµ  hi ti     c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy,B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   ã  Òn    Çu    ®Þ t i tn   hi ti       c quy yªu c
 6. tæ chøc tham    gia b¶o  Ó m   Òn göiph¶icã  Ön  hi ti       bi ph¸p  ¾c  ôc  kh ph ngay  ×nh  t tr¹ngviph¹m       c¸cquy  nh  ,  ng  êib¸o c¸o ngay  ®Þ ®ã ®å th       b»ng    v¨n b¶n  íi ©n   v  Ng hµng  µ   íc®Ó   ã  Ön  Nh n   c bi ph¸p theo dâi, ö  ý.     l x 5. Trong  êng  îp xÐt thÊy  ¹t®éng  ña  chøc    tr h    ho   c tæ  tham    gia b¶o  Ó m   hi tiÒn göicã      nguy  ¬  Én  n   Êt  c d ®Õ m kh¶  n¨ng      ã  Êttho¸t ínvÒ   èn  µ  chitr¶, th   c    v v l tµis¶n,hoÆc   ã    ng  Êu      c t¸c®é x nghiªm  äng tí c¸ctæ  tr       chøc  Ýn  ông  i td kh¸cth×    B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   hi ti g     b¸o c¸o  ©n   µng  µ   íc vµ  ng  êiyªu Ng h Nh n   ®å th     cÇu  chøc  tæ  tham    giab¶o  Ó m   Òn göicã  Ön  hi ti     bi ph¸p chÊn    chØnh  Þp  êi k th . 6. Tr¸ch nhiÖ m   ña      c b¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   µ    ¬  hi ti g     v c¸c c quan  chøc  n¨ng  ña  µ   íctrong viÖc  èikÕt  îp gi¸m    c Nh n     ph   h  s¸t,qu¶n  ýho¹t®éng  ña    l    c c¸c tæ chøc  tham    giab¶o  Ó m   Òn göi: hi ti   a.B¶o  Ó m  Òn göiViÖtNam   ã    hi ti       c tr¸chnhiÖm:   ­ Phèihîp chÆt  Ïvíi      ch    Thanh    ©n  µng  µ   íc®Ó   ¾ m   ¾t  Þp  traNg h Nh n   n bk thêit×nh  ×nh  ¹t®éng  ©n  µng  ña  chøc    h ho   ng h c tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn hi ti   göi; ­ B¸o  ngay    c¸o  cho  ©n   µng  µ   íc vµ  ¬  Ng h Nh n   c quan  qu¶n  ýnhµ  íc cã  l  n  thÈm  Òn    éidung  ªnquan  îcquy  nh  ¹  iÓ m   vµ  m ôc  trªn quy c¸c n   li   ®  ®Þ ti® 4  5  V    ®©y; ­ B¸o  vÒ     éi dung  ªnquan    c¸o  c¸c n   li   kh¸c theo    yªu  Çu  ña  ©n   µng  c c Ng h Nhµ   ícvµ  ¬  n   c quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn; l  n   th quy ­B¶o  Ët      m c¸cth«ng    Ò   chøc  Ýn  ông  tinv tæ  td theo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h b. C¸c  n  Þ  ªnquan  ña  ©n   µng  µ   íc vµ    ®¬ v li   c Ng h Nh n   b¶o  Ó m   Òn  öi hi ti g   ViÖt Nam   ã    c tr¸chnhiÖ m   èihîp cïng nhau      ph       ®Ó gi¸m    Öc    Ý, n ¾ m   s¸tvi thu ph   th«ng    ªnquan  n   chøc  µ  ¹t®éng  ña    chøc  tinli   ®Õ tæ  v ho   c c¸ctæ  tham   b¶o  gia   hiÓ m   Òn göi. ti   c.Kho  ¹c Nhµ   ícvµ    chøc  Ýn  ông,n¬itæ    b  n   c¸c tæ  td     chøc  kh«ng  ph¶ilµ    tæ chøc  Ýn  ông  td tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi m ë   µikho¶n  ã  hi ti g   t   c tr¸chnhiÖ m     trÝch  µikho¶n  ña    chøc  µy  t  c c¸c tæ  n theo  yªu  Çu  ña  c c B¶o  Ó m   Òn  öi hi ti g   ViÖtNam.   VI. ç  trî, ö  l ý c ñ a b ¶ o  hi Ó m  ti Ò n g ö i Vi Ö t N a m           ® è i             h  x víi æ  c h ø c tha m  gia b ¶ o  hi Ó m  ti Ò n g ö i   t c ã   g u y  c ¬  m Ê t  k h¶ n¨ng c hi  n tr¶ Trong  êng  îp  chøc  tr h tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi cã  hi ti g   nguy  ¬  Êt  cm kh¶  n¨ng      ng  a  n   chi tr¶ nh ch ®Õ møc   Æt  ® trong  ×nh  ¹ng kiÓm   t tr   so¸t® Æc     biÖt,sau      nh    khix¸c ®Þ r»ng  Öc  Õp  ôc ho¹t®éng  ña  chøc  vi ti t     c tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göinµy  ã      hi ti     c vaitrßquan  äng ®èi víisù  tr       b¶o  ¶m   toµn  ña  ® an  c toµn  Ö   èng  µ  ù    nh  Ýnh  Þ,kinhtÕ  µ    éith× B¶o  Ó m   Òn h th v s æn ®Þ ch tr     v x∙h     hi ti   göiViÖtNam   ã  Ó  ç  î     c th h tr  b»ng    ×nh  c¸ch thøc sau  y:   ®© 1.Cho    vay  ç  î       Òn göi® îcb¶o  Ó m; h tr  chitr¶ti       ®Ó hi 2. B¶o    l∙nh cho c¸c kho¶n vay  Æc   Öt cña  chøc  ® bi   tæ  tham gia    b¶o hiÓ m   Òn göi®Ó   ã  Òn chitr¶tiÒn göi® îcB¶o  Ó m; ti     c ti           hi 3. Mua   ¹ nî cña      li     c¸c kh¸ch  µng  ña  chøc  h c tæ  tham    gia B¶o  Ó m   Òn  hi ti göi.  B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   hi ti       chØ mua  ¹c¸ckho¶n  îcã  ¶m   l    i n  ® b¶o.
 7. ViÖc  dông    Ön  ¸p  c¸c bi ph¸p  ç  înªu    Héi  ng  h tr  trªndo  ®å qu¶n  Þ B¶o  tr   hiÓ m   Òn  öiViÖt Nam   ti g     xem   Ðt,quyÕt  nh    ¬  ë    x  ®Þ trªnc s c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Thèng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ     Êp  èn,vÒ   ®è Ng h Nh n   t¸ c v   b¶o    µ  i l∙nhv mua  ¹nî. l i VII. hi tr¶ c h o  n g ê i g ö i ti Ò n k hi t æ  c h ø c  tha m  gia b ¶ o  hi Ó m    C ti Ò n g ö i b Þ  c h Ê m  d øt h o ¹t ® é n g     v µ  m Ê t  k h ¶ n¨ng thanh to¸n Khi tæ    chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi bÞ   ¬  hi ti g   c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  ã    c v¨n b¶n  Ê m     ¹t®éng  µ  chøc    Þ  Êt  ch døtho   v tæ  ®ã b m kh¶  n¨ng  thanh  to¸n,B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   Ï tiÕn  µnh  Öc      Òn    hi ti g     s  h vi chi tr¶ti b¶o  Ó m   hi cho  êigöitiÒn theo quy  ×nh sau  y: ng         tr   ®© 1.LËp    b¶ng    kª danh  s¸ch ngêigöitiÒn:      ­ Trong    vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  ã    15  k t  c v¨n b¶n  Ê m     ¹t®éng  Ën  ch døt ho   nh tiÒn  öi c¸ nh©n  ña  ©n   µng  µ   íc,tæ  g   c Ng h Nh n   chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn hi ti   göiph¶ilËp      xong  b¶ng    kª danh s¸ch ngêigöitiÒn t¹  chøc  ña  ×nh  ô        i tæ  cm (Ph lôcsè    µ  öicho    3) v g   B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam; hi ti       ­ Sau    Ën  îcb¶ng      khinh ®   kª danh s¸ch ngêigöitiÒn,B¶o  Ó m   Òn  öi        hi ti g   ViÖt Nam   ïng  íitæ    c v   chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi tiÕn  µnh  Óm     hi ti g   h ki tra b¶ng    kª danh s¸ch ngêi göitiÒn  µ  è  Òn  µ        v s ti m B¶o  Ó m   Òn  öiViÖt Nam   hi ti g     ph¶itr¶®èi víi õng ngêigöitiÒn;       t     ­ Sau    èng  Êt danh    khith nh   s¸ch nh÷ng  êigöitiÒn  µ    ng     v tæng  è  Òn vµ  s ti   B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam   hi ti       ph¶itr¶theo     quy  nh, B¶o  Ó m   Òn göiViÖt ®Þ   hi ti       Nam   ×nh Héi  ng  tr   ®å qu¶n  Þ phª  Öt  µm  ¬  ë  chøc  iÓn khaiviÖc  tr   duy l c s tæ  tr     chitr¶;   ­ Ngay sau    îc Héi  ng  khi ®   ®å qu¶n  Þ phª  Öt, B¶o  Ó m   Òn  öi tr   duy   hi ti g   ViÖt Nam     ph¶i th«ng    b¸o  Öc      µy      ¬ng  Ön  vi chi tr¶ n trªnc¸c ph ti th«ng    i tin®¹   chóng. 2.§¨ng  ý  Ën  Òn b¶o  Ó m:   k nh ti   hi a.Ng êigöitiÒn thùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  Ën  Òn b¶o  Ó m   ô  ôcsè           vi ® k nh ti   hi (Ph l   4).  Öc      Òn    Vi chitr¶ti b¶o  Ó m   hi cho  êi göi tiÒn  îc tiÕn  µnh  ¹    a   ng     ®  h t i ®Þ c¸c ®iÓ m   sau: ­T¹itrôsë  ña  chøc        c tæ  tham    giab¶o  Ó m  Òn göi; hi ti   ­ T¹itrôsë  Ýnh,chinh¸nh        ch    hay    v¨n phßng  idiÖn  ña  ®¹   c B¶o  Ó m   Òn  hi ti göiViÖtNam;     ­T¹itæ      chøc  Ýn  ông  td kh¸cdo  êigöitiÒn lùachän;   ng        ­ T¹i®Þa      chØ   ngêi göi tiÒn  do     chØ   nh  ®Þ trong  Õu  ¨ng  ký. PhÝ   Phi ®    chuyÓn  Òn do  êigöitiÒn ® îcb¶o  Ó m   Þu; ti   ng        hi ch b. Ng êi göi tiÒn  ã  Ó  ùa chän  ét       c th l   m trong    ¬ng  c¸c ph thøc thanh    to¸n sau: ­TiÒn  Æt;   m ­ChuyÓn    kho¶n;
 8. 3. B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam     hi ti       chØ      chitr¶cho  êigöitiÒn khi®ñ     ng         c¸c ®iÒu  Ön  ki sau: ­ Cã       tªntrong danh    s¸ch ®∙  îcsù    Öt  ña  chøc    ®   phª duy c tæ  tham      gia b¶o hiÓ m   Òn göivµ  ti     B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam; hi ti       ­ Cã     Êy  ê chøng    c¸c gi t   minh  Òn  ë  ÷u  îp  quy s h h ph¸p  i  íic¸c kho¶n  ®è v     tiÒn  öi cña  ×nh   ¹  chøc  g  m t itæ  tham gia b¶o  Ó m   Òn  öi (sæ  ÕtkiÖm,  hi ti g   ti   chøng  chØ   Òn  öi,giÊy  ê  ã  .   ïng  íigiÊy  ti g   t c gi¸. . c ) v  chøng minh  ©n  ©n   nh d hoÆc   é  Õu; h chi Trêng  îp  êi göi tiÒn  ¸nh  Êt    Êy  ê nh    ÕtkiÖm,  h ng     ® m c¸c gi t   sæ ti   chøng  chØ  Òn  öicã    ti g   ghidanh, giÊy  ê cã    é  Õu,chøng    t   gi¸, chi   h minh  ©n  ©n... nh d   th×  Öc      Òn b¶o  Ó m   vi chitr¶ti   hi cho  êigöitiÒn ® îcxö  ýtheo  íng dÉn  ña  ng         l  h  c B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam. hi ti       4.Chi tr¶tiÒn b¶o  Ó m:        hi a. B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam   ã    hi ti       c tr¸chnhiÖm     niªm  Õt  y th«ng  còng  b¸o  nh danh  s¸ch nh÷ng  êigöitiÒn ® îcchitr¶t¹  ôsë  Ýnh  µ      ng             i   ch tr v chinh¸nh    tæ chøc tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öibÞ   hi ti g   tuyªn bè  Ê m     ¹t®éng  µ  ¹  ô   ch døt ho   v ti   tr së  Ýnh,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña  ch       ®¹   c B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam; hi ti       b. Sau    µn  Êtc¸cthñ tôc,néidung  ªnquan  t¹ ®iÓ m     vµ      khiho t           li   nªu  i   1, 2  3 trªn®©y,    trong  vßng  ngµy  15  B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   Õn  µnh  Öc  hi ti g     ti h vi chitr¶tiÒn b¶o  Ó m        hi cho  êigöitiÒn t¹    a  iÓ m   µ   êigöitiÒn ®∙  ng       i ®Þ ® c¸c m ng       ®¨ng  ý.ViÖc      îctiÕn hµnh    k  chitr¶®     nh sau:   ­ Møc   Òn  èi®a   µ   ét  êi göi tiÒn  ¹  ét  chøc  ti t   m m ng     ti m tæ  tham      gia b¶o hiÓ m   Òn göi® îcB¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam     µ30  iÖu ®ång  åm    ti       hi ti       tr¶l   tr   (g c¶ gèc  µ  i ; v l∙ ) ­ Ng êicã      tæng  è  Òn  öi(gåm  gèc  µ  it¹  ét  chøc  s ti g   c¶  v l∙   i ) m tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göib»ng  hi ti     hoÆc   á  ¬n  tr Öu ®ång  Ï ® îcB¶o  Ó m   Òn nh h 30  i   s    hi ti   göiViÖt Nam           tr¶®ñ 100%.  êigöitiÒn cã  Ng       tæng  è  Òn göi(gåm  èc  µ  i s ti     g v l∙   ) lính¬n  tr Öu®ång  ¹ m ét  chøc    30  i   t  i tæ  tham   giab¶o  Ó m   Òn göith× phÇn  ­ hi ti       v îtso  íiquy  nh    y   Ï ® îc hoµn      v  ®Þ trªn®© s     tr¶trong qu¸  ×nh  tr thanh  ýtµis¶n  l    cña  chøc  tæ  tham gia b¶o  Ó m   öi bÞ   hi g   ph¸  s¶n  ï hîp  íiquy  nh   ña  ph   v  ®Þ c Ph¸p  ËtvÒ     lu   ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp; ­ Trong  êng  îp ngêigöitiÒn cã  Üa  ô  î ®èi víitæ    tr h       ngh v n       chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi bÞ   hi ti g   tuyªn bè  Ê m     ¹t®éng  µ  Êt    ch døt ho   vm kh¶  n¨ng thanh  to¸n,viÖc      Òn b¶o  Ó m   îcthùc hiÖn    chitr¶ti   hi ®    sau    ∙  õc¸ckho¶n  î cña  khi® tr     n  ngêigöitiÒn theo ®Ò   Þ  ña  chøc         ngh c tæ  tham    giab¶o  Ó m   Òn göi. hi ti   c.Chi tr¶tiÒn b¶o  Ó m          hi cho    êng  îp kh¸c: c¸ctr h  ­ Ng êigöitiÒn sau    ∙  ¨ng  ý  èn         khi® ® k mu thay ® æi  a  iÓ m   Ën  Òn   ®Þ ® nh ti   b¶o  Ó m   hi ph¶i th«ng    b¸o cho B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam.  hi ti g     Trong vßng    15 ngµy  µm  Öc  Ó   õ  µy  Ën  îc th«ng  l vi k t ng nh ®  b¸o thay  æi  a   iÓ m,  ® ®Þ ® B¶o  hiÓ m   Òn göiViÖtNam   ti       xem   Ðt gi¶i x     Õt;quy ­Trong  iÒu  Ön  ×  ýdo    ® ki v l   kh¸ch quan,ngêi® îcnhËn  Òn b¶o  Ó m   ã         ti   hi c thÓ  û  Òn  u quy cho  êikh¸c ®Õ n   Ën. Ng êi® îcuû  Òn  ng     nh       quy ph¶icã    n¨ng  ùc l  hµnh    ©n  ù  y  ,  vid s ®Ç ®ñ ph¶ixuÊt tr×nh giÊy  û  Òn  ô  ôcsè7) cã          u quy (Ph l     x¸c nhËn  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  theo ph¸p  Ët ViÖt Nam,  ïng  íigiÊy  lu     c v  chøng minh  ©n  ©n  nh d hoÆc   é  Õu; h chi
 9. ­ N Õ u   êi göi tiÒn  Êt c¶nh    nh      íc ngoµi hoÆc   Õt  ×   ng     xu   ®Ó ®Þ cën     ch th   B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   Ï tiÕn  µnh  ñ  ôc chitr¶theo  ù  û  Òn   hi ti g     s  h th t       s u quy cña  ñ  ë  ÷u  µ  ch s h v theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   Ò   õa  Õ   µi lu     v th k t   s¶n. d. B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam   îcquyÒn    hi ti       ®  kh«ng      Òn b¶o  Ó m   chitr¶ti   hi n Õu  ã  ¬  ë  c c s chøng  minh r»ng kho¶n  Òn  öi ®ã   ti g   kh«ng  éc  i îng  îc thu ®è t ®   b¶o  Ó m. hi VIII.Q u ¶ n  l ý v µ  thanh l ý t µi ¶ n     s ® è i v íi æ  c h ø c    t tha m  gia b ¶ o  hi Ó m  ti Ò n g ö i b Þ  p h¸ s ¶ n 1. Trong  êng  îp tæ    tr h   chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göibÞ     hi ti     ph¸ s¶n,th×    B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   ëthµnh  ñ  î ®èi  íitæ  hi ti g     tr   ch n   v   chøc  tham      gia b¶o hiÓ m   Òn  öi®ã   íisè  Òn  µ   ti g   v   ti m B¶o  Ó m   Òn  öiViÖt Nam   ∙        hi ti g     ® chitr¶cho ngêigöitiÒn vµ  îcquyÒn      ®  tham      ×nh qu¶n  ývµ  gia qu¸ tr   l   thanh  ýtµis¶n  ña  l    c tæ chøc  tham    giab¶o  Ó m   Òn göibÞ    hi ti     ph¸ s¶n. 2. Sè   Òn  håi ® îc tõ viÖc    ti thu        thanh  ýtµis¶n  ña  chøc  l    c tæ  tham giam  b¶o  Ó m   Ìn öibÞ    hi ti     ph¸ s¶n  îcbæ   g ®   sung  µo  ån  èn  ¹t®éng  ña    v ngu v ho   c B¶o hiÓ m   Òn göiViÖtNam. ti       IX. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh     tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k  2.   TiÒn  öi t¹    chøc     g   i tæ  c¸c tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi nªu  ¹  ôc    hi ti g   ti M II Th«ng   µy  îc b¶o  Ó m   Ó   õ ngµy  chøc  tn ®   hi k t  tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi hi ti g   thùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý    vi ® k tham    giab¶o  Ó m   Òn göivµ  îcB¶o  Ó m   Òn göi hi ti     ®   hi ti     ViÖtNam   Êp  Ën.C¸c    ch thu   kho¶n  Òn göi® îcb¶o  Ó m   µc¸ckho¶n  Òn göi ti       hi l    ti     tr c ngµy  í  tham    gia b¶o  Ó m   hi cßn  è    µo  µy  s d v ng tham    gia b¶o  Ó m   µ    hi v c¸c kho¶n  Òn  öi ph¸tsinh kÓ   õ ngµy  ti g       t  tham    gia b¶o  Ó m.    hi Tæ chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göicã  hi ti     tr¸chnhiÖ m   ép  Ý    n ph b¶o  Ó m   Òn göikÓ   õ ngµy  îc hi ti     t   ®  chÊp  Ën. PhÝ   thu   b¶o  Ó m   Òn  öi kú  u   îc tÝnh  hi ti g   ®Ç ®   theo nguyªn  ¾c    t quy ®Þnh  ¹ Th«ng   µy  µ  ép  t i tn v n theo híng dÉn  ña      c B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam. hi ti       3. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Chñ   Þch  éi ®ång    tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   t H  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam,  ñ   Þch  éi ®ång  hi ti g     Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  tham    giab¶o  Ó m   Òn göi hi ti     trong ph¹m      vichøc n¨ng,nhiÖm   ô  ña  ×nh,  Þu    vc m ch tr¸chnhiÖm   chøc,h­   tæ    íng dÉn,tr Ónkhaithùc hiÖn     i       Th«ng   µy. tn 4. Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  ã    qu¸ tr       c kh kh¨n,víng m ¾ c,    chøc,     c¸c tæ    c¸ nh©n  ã    c tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Th«ng   nµy  t ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   ©n   k th   Ng hµng  µ   íc.ViÖc    Nh n   bæ sung, söa  æi    ® Th«ng   nµy  Thèng  c  ©n   t do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
 10. ( Ph ô  l ô c  è  1) s Tªn  chøc  tæ  tham    gia Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   BHTG §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ............... . . .............. .. .  µy..   .., ng .th¸ng.. .n¨m... . . . . . .. P hi Õ u  ® ¨ n g k ý  tha m  gia b ¶ o  hi Ó m  ti Ò n g ö i KÝnh  öi: g  B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   hi ti       1.Tªn  chøc    tæ  tham    giaBHTG:... . ............................. . ............................. 2.§¬n  Þ  ñ    v ch qu¶n  Õu  ã):.. . ............................... (n c   . . ............................... 3.GiÊy  Ðp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  è:.. . ......................   ph th l   ho   s   . . ......................   Ngµy  . . .th¸ng.. . .    .. . ..  .   . . . .. . .... n¨m  . . ... 4.GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  è:.. . ...................   s   . . ..................   Ngµy  .     .. .th¸ng.. .n¨m  . . . .   . . .. . . 5.Vèn  iÒu  Ö:. . ...........................................   ® l . . .......................................... 6.Trô  ë  Ýnh:   s ch ­§Þa    chØ:.. . ............................................... . . .............................................. ­§iÖn  ¹i . ..............................................   tho : . ............................................. ­Fax:.. . .................................................     . . ................................................. 7. C¸c      chinh¸nh    ô  Ó    äi,®Þa   (ghic th tªng   chØ  õng    t chinh¸nh,riªng®èi      víiNg ©n   µng  èc    h qu doanh chØ    è îng nhng  ghis l   ph¶ighirâ  è îng        s l c¸c lo¹i   chi  nh¸nh): . . ...............................................   . ............................................... .. .. . ...................................................... . . ..................................................... 8.Sè  Öu  µikho¶n  ¹ NHNN,  chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íc): .   hi t   t  i tæ  td   b  n  . .. (Tªn   tæ   chøc   tham   gia  BHTG)... . .................................. ¨ng  ý  . . .................................®   k tham     gia b¶o  Ó m   Òn göi,cam   Õt  ùc hiÖn  y    Òn  µ  Üa  ô  ña  hi ti     k th   ®Ç ®ñ quy v ngh vc m ×nh  ícph¸p luËt. tr     Chñ  Þch t Tæng  gi¸m  c ®è Héi ®ång    qu¶n  Þ tr (Gi¸m  c) ®è (NÕu  ã) c     
 11. ( Ph ô  l ô c  è  2) s Tªn  chøc  tæ  tham    gia Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   BHTG §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ............... . . .............. .. .  µy..   .., ng .th¸ng.. .n¨m... . . . . . .. B ¶ n  t Ý n h to¸n N é p  p h Ý  b ¶ o  hi Ó m  ti Ò n g ö i Quý... .n¨m... . .. . . . . .. §îc lËp  µ  öi cho    vg  B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt  hi ti g   Nam   íc h¹n  ép  Ý     tr   n ph 10 ngµy §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   ST Sè    Òn göi d ti   Sè  Òn ti Ghi chó   T (a) (b) (c) 1 Sè    c¸c lo¹  Òn  öi ® îc b¶o  Ó m   d   iti g     hi trong  quý Sè     u   ý d ®Ç qu Sè    èith¸ngthø  Êt d cu     nh Sè    èith¸ngthø  d cu     hai Sè    èith¸ngthø  d cu     ba 2 Sè    ×nh  ©n  db qu ph¶inép  Ý    ph trong quý   3 Tæng  è  Ý  s ph ph¶inép   [(3)=    0,15%/4]   (2)x  Ng êilËp biÓu    K Õ     ëng to¸ntr Tæng  gi¸m  c ®è (Gi¸m  c) ®è      
 12. ( Ph ô  l ô c  è  3) s (Tªn tæ    chøc  tham    giaBHTG) Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ............... . . ............... .. . ..ngµy  . .  . . .  ., .. . .. th¸ng.. . .   . . . .. . .. n¨m  . . . B¶ng kª D a n h  s¸ch n g êi g ö i  Ò n ti T Ý n h   Õ n  n g µ y  ...... ®  th¸ng    m  ....... ....n¨ §îclËp    Õttheo  õng      chiti   t chinh¸nh  µ  v tæng  îp toµn  Ö   èng  öicho  h  h th g  B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam   Hi ti       trong vßng      15 ngµy  µm  Öc  Ó   õngµy  chøc  l vi k t   tæ  tham    giab¶o  Ó m   Òn göibÞ  Ê m     ¹t®éng  µ  Êt  hi ti     ch døt ho   v m kh¶  n¨ng thanh    to¸n.                                                                          ¬n  Þ:ngµn  ng                                                                        § v   ®å ST Hä   µ      è    Õt v tªn S sæ ti   Sæ   ÕtkiÖm ti   Tµikho¶n    ©n   c¸nh Chøng  chØ  Òn göi ti   D   î®èi víi Ghi chó n        T ngêigöi kiÖm,  è  µi    s t  tæ  chøc  tiÒn kho¶n    ©n, c¸nh   tham      giab¶o CCTG hiÓ m Ngµy    è  Òn S ti Ngµy    è  Òn S ti Ngµy  öi g   è  Òn S ti göi göi G èc  L∙i G èc  L∙i G èc  L∙i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Céng Ng êilËp biÓu    K Õ     ëng to¸ntr KiÓ m   so¸t Tæng  Gi¸m  c ®è (Gi¸m  c) ®è
 13. B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   Óm      Ën hi ti       ki tra, nh x¸c
 14. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA (Ph ô  l ô c  è  4) s Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp   ù  ­H¹nh  óc l ­T do   ph                                                  .. .  µy..   . .ng , .th¸ng.. .  . ... n¨m... . .. Gi Ê y ® Ò  n g h Þ  n h Ë n  ti Ò n b ¶ o  hi Ó m   Tªn    µ: . ............................................... t«i . . ............................................... l GiÊy  chøng  minh  nh©n  d©n  sè:. . .... do  CA:  .. . ... cÊp  . . .... . . . ...   ngµy  . . ... .. . ... Hé   chiÕu   sè:   .. . ................... do   .. . ......  cÊp  . . ..................  . . ...... ngµy  . . ... .. . ... Hé   Èu  êng  ót¹   . . ................................... kh th tr   i.. . .................................... : HiÖn  ã  c tæng  è  Òn  öi ® îc b¶o  Ó m   µ .. . ................... s ti g     hi l   . . ................. . tr Öu®ång  i    t¹ tæ    chøc  i tham    giab¶o  Ó m   ã    µ.. . ........................ hi c tªnl   . . ....................... bao  å m: g       Òn    µikho¶n  è:.. . .....  è  Òn .. . .................    ­Ti trªnt   s   . . .....S ti   . . ...............  .. . ®               ­   Sæ   tiÕt  kiÖm   sè:. . ............. Sè  . . ............  tiÒn .. . ................®   . . ............... . .               ­   Chøng   chØ   tiÒn   göi:  .. . ......... Sè   . . ........  tiÒn .. . ................®   . . ............... . . T«i hiÖn  ã  è  î ®èi  íi . .............µ .. . .................    c s n  v . . ...........    . . .................. .l . ® § Ò   Þ  ngh B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   Êp  Ën      îcnhËn  Òn hi ti       ch thu ®Ó t«i   ® ti   b¶o  Ó m   ¹            hi t i           : 1.Trô  ¬  Ýnh,chinh¸nh    s ch    hoÆc     v¨n phßng  idiÖn  ña  chøc  ®¹   c (tæ  tham   gia   b¶o   hiÓ m   tiÒn  göi).. . ...........................................   . . .......................................... 2. Trô  ë  Ýnh, chinh¸nh    s ch    hay V¨n phßng  idiÖn  ña  ®¹   c B¶o  Ó m   Òn  hi ti göi   ViÖt   Nam   t¹ . .................................................. i . ................................................. 3.  Þa   § chØ: ­Hä   µ   (ng inhËn):.. . ..................................   v tªn  ê     . . ................................. ­GiÊy    CMN D   è:.. . ........  CA:  . . ......cÊpngµy.. / ...... s   . . ........do  .. .. . .......   . . ../.. ­Sè  µ:.. . ...........  êng  . . .......................   nh   . . .......... Ph . . (x∙) . ........................ ­     Qu Ën   (huyÖn,   thÞ   x∙). . .............. TØnh   (thµnh . . .............    phè).. . ........ . . .......
 15. 16 4.   ChuyÓn   cho   t«i  sè   tiÒn   nãi   trªn   vµo   tµi  kho¶n  sè:.. . ..............   . . .............. T¹ihéisë        (chinh¸nh).. . ..............Ng ©n  µng  . . ..........   . . ............. . . h .. . .......... K Ýnh  mong  B¶o  Ó m  Òn göiViÖtNam   Êp  Ën. hi ti       ch thu Ng êigöitiÒn    (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ph ô  l ô c  è  5) s B¶o  Óm   Òn göiViÖt Nam   hi ti       Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ..   µy.. .th¸ng..  .ng , . . .n¨m... . . .. § Ò  n g h Þ  tr Ý ch n é p  p h Ý  B ¶ o  hi Ó m  x∙ h é i KÝnh  öi: . . ..................................... g   . ..................................... .. .. . ............................................. . . ............................................. (Gi¸m  c  ë  ®è S Giao  Þch  d NHNN   hoÆc   Gi¸m  c  ©n  µng  ¬ng  ¹i, ®è Ng h th m  hoÆc   Tæng  Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   íc) b  n Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 89/1999/N§­   µy  th¸ng 09  CP ng 01    n¨m 1999  cña  Ýnh  ñ  µ  Ch ph v Th«ng   è:. . . TT/NHNN,  µy..   ts . . / ng .th¸ng .. .n¨m  .   .  . 1999  ña  c Thèng  c  ®è NHNN   Ò   v B¶o  Ó m   Òn göi,   Þ  hi ti     ngh ¤ng  µ): ®Ò (B ­   TrÝch   tµi   kho¶n   tiÒn   göi   cña   .. . ...................................  víi   sè   tiÒn . . ..................................   lµ:.. . .................... ® µ    . . .................... v chuyÓn  è  Òn nãitrªnvµo  µi   s ti       t  kho¶n  è: s  .. . ...........................cña  . . ..........................  . . B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   ¹   hi ti       ti : ­ Th«ng    b¸o cho  óng    ch t«ingay trong tr ng  îp    µikho¶n  Òn  öi   ê h trªnt   ti g   cña.. . ................  ¹ quý  ©n  µng  . . ................t i .  . Ng h kh«ng    è  Òn nãitrªn®Ó   ®ñ s ti       trÝch nép  è thiÕu hôt).   (s     Xin göití¤ng  µ)lêi µo  ©n  äng.      i (b     ch tr tr Tæng  gi¸m  c  ®è N¬i nhËn:   ­     Nh trªn ­  u  L
 16. 17                                                         
 17. 18 ( Ph ô  l ô c  è  6) s                              Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .  µy.. .th¸ng.. . . .., ng . . . ..  n¨m... . . .. KÝnh  öi: g  B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   hi ti       Tªn   t«i   lµ:.. . ................................................   . . ................................................ GiÊy  chøng  minh  nh©n  d©n  sè: .. . .....  CA: .. . ... cÊp  . . .... do . . . ... . ngµy  . . .... .. . .... Hé   chiÕu   sè:   .. . .................... do:.. . .......  cÊp  . . ...................  . . ....... ngµy  . . .... .. . .... Hé   khÈu   th ng ê   tró   t¹   . . ...................................... i.. . ...................................... : HiÖn   cã   sè   tiÒn   göi   ® îc   b¶o   hiÓ m   lµ:.. . ...........................   . . .......................... ® t¹  . . ..................................................... i . ..................................................... .. .. . . § Ò   Þ  ngh B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam     hi ti       tr¶cho    Òn b¶o  Ó m   t«iti   hi qua  ­ ng êi® îcuû  Òn  µ:     quy l ­Hä   µ    êi® îcuû  Òn:.. . ..............................   v tªnng     quy . . ............................. ­§Þa    chØ  êng  ó: th tr ­ GiÊy  CMN D  (hay hé  chiÕu) sè: .. . .... do  .. . ..... cÊp  . . .... . . . ..... . ngµy  . . ... .. . ... K Ýnh    Þ  ®Ò ngh B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   Êp  Ën. hi ti       ch thu X¸c  Ën  ña  nh c C«ng  Phêng    an  (X∙) Ng êiuû  Òn   quy n¬ingêiuû  Òn    ó     quy c tr (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn)
 18. 19 ( Ph ô  l ô c  è  7) s                              Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .  µy.. .th¸ng.. . . .., ng . . . ..  n¨m... . . .. Gi Ê y u û  q u y Ò n v Ò  vi Ö c N h Ë n  ti Ò n b ¶ o  hi Ó m   Tªn   t«i   lµ:.. . ................................................   . . ................................................ GiÊy  chøng  minh  nh©n  d©n  sè: .. . .....  CA: .. . ... cÊp  . . .... do . . . ... . ngµy  . . .... .. . .... Hé   chiÕu   sè:   .. . .................... do:.. . .......  cÊp  . . ...................  . . ....... ngµy  . . .... .. . .... Hé   khÈu   th ng ê   tró   t¹   . . ...................................... i.. . ...................................... : HiÖn   cã   sè   tiÒn   göi   ® îc   b¶o   hiÓ m   lµ:.. . ...........................   . . .......................... ® t¹i   .. . ........................... Þa . . .......................... §   chØ:.. . .................... . . ................... (kÌm  Êy têchøng  gi     minh  Òn  ë  ÷u  îp ph¸p tiÒn b¶o  Ó m) quy s h h       hi T«i xin uû  Òn      quy cho  êi cã    íi®©y   Ën  è  Òn  ng   tªn d   nh s ti b¶o  Ó m   ãi hi n  trªn. ­Hä   µ    êi® îcuû  Òn:.. . ..............................   v tªnng     quy . . ............................. ­   §Þa   chØ   th ng  ê tró: . ......................................... . . ......................................... ­ GiÊy  CMN D  (hay hé  chiÕu) sè: .. . .... do  .. . ..... cÊp  . . .... . . . ..... . ngµy  . . ... .. . ... Ng êi® îcuû  Òn     quy Ng êiuû  Òn   quy (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn)
 19. 20 X¸c  Ën  ña  nh c C«ng  Phêng  an  (X∙) n¬ingêiuû  Òn    ó     quy c tr
Đồng bộ tài khoản