Thông tư 03/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
192
lượt xem
48
download

Thông tư 03/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/1/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp xây dựng của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t Cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sè 03/2002/TT- BL§TBXH ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2002 híng dÉn thùc hiÖn nghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28/3/1997 vµ nghÞ ®Þnh sè 03/2001/N§-CP ngµy 11/01/2001 cña ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp trong doanh nghiÖp x©y dùng cña Nhµ níc Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28/3/1997 vµ §iÒu 2, NghÞ ®Þnh sè 03/2001/N§-CP ngµy 11/01/2001 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28/3/1997 vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n íc, sau khi cã ý kiÕn cña Bé Tµi chÝnh t¹i C«ng v¨n sè 10537 TC/TSTC ngµy 02/11/2001, Bé X©y dùng t¹i C«ng v¨n sè 1720/BXD-VKT ngµy 28/9/2001, Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam t¹i C«ng v¨n sè 1602/TL§ ngµy 28/9/2001, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn c¬ chÕ tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp x©y dùng cña Nhµ níc nh sau: I. §èi tîng ¸p dông: Doanh nghiÖp Nhµ níc thùc hiÖn thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ níc; vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc; vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh; vèn ®Çu t ph¸t triÓn doanh nghiÖp Nhµ níc. Sau ®©y gäi t¾t lµ doanh nghiÖp x©y l¾p. II. Nguyªn t¾c 1. C¨n cø vµo tÝnh chÊt, quy m« cña c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh, kh¶ n¨ng nguån vèn, Chñ ®Çu t x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng trªn c¬ së bé ®Þnh møc, ®¬n gi¸ cña Bé X©y dùng ban hµnh hoÆc Bé X©y dùng tho¶ thuËn cho Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc, tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ban hµnh. Trong ®ã, chi phÝ tiÒn l ¬ng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng lµm c¬ së tæ chøc ®Êu thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu ph¶i b¶o ®¶m c¸c th«ng sè tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i môc III, Th«ng t nµy. 2. C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, trªn c¬ së khèi lîng, chÊt lîng, tiÕn ®é yªu cÇu cña c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh, c¨n cø vµo thùc tÕ tr×nh ®é kü thuËt, c«ng nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý, tay nghÒ cña ngêi lao ®éng, tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng cña doanh nghiÖp m×nh, chñ ®éng x¸c ®Þnh ®Þnh møc, ®¬n gi¸ mét c¸ch phï hîp. Trong ®ã, chÝ phÝ tiÒn l ¬ng lµm c¬ së ®Ó lËp gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng tham gia ®Êu thÇu hoÆc thùc hiÖn chØ ®Þnh thÇu ph¶i b¶o ®¶m c¸c th«ng sè tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i môc III, Th«ng t nµy, kh«ng phô thuéc vµo bé ®¬n gi¸ cña Chñ ®Çu t.
  2. 2 3. C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p sau khi tróng thÇu hoÆc ® îc chØ ®Þnh thÇu, trªn c¬ së thùc tÕ thi c«ng cã thÓ ®iÒu chØnh l¹i ®Þnh møc, ®¬n gi¸, tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ ®Ó bæ sung vµo quü tiÒn l¬ng ph©n phèi trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng nhng ph¶i b¶o ®¶m hoµn thµnh khèi lîng, chÊt lîng c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh theo yªu cÇu vµ gi¸ trÞ dù to¸n ® îc duyÖt (®èi víi trêng hîp chØ ®Þnh thÇu), gi¸ tróng thÇu (®èi víi tr êng hîp ®Êu thÇu). III. Chi phÝ tiÒn l¬ng ®Ó lËp dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng 1. Møc l¬ng tèi thiÓu: Møc l¬ng tèi thiÓu ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn l¬ng gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: TLmindt = TLmin x (1 + Kde) Trong ®ã: - TLmindt: Møc l¬ng tèi thiÓu ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn l ¬ng trong gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng; - TLmin: Møc l¬ng tèi thiÓu chung ®îc Nhµ níc c«ng bè trong tõng thêi kú. KÓ tõ ngµy 01/01/2001 møc l¬ng tèi thiÓu chung ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 77/2000/N§-CP ngµy 15/12/2000 cña ChÝnh phñ lµ 210.000 ®ång/th¸ng. Khi ChÝnh phñ ®iÒu chØnh l¹i møc l¬ng tèi thiÓu chung nµy th× ¸p dông theo møc ®iÒu chØnh míi. - Kde: HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu. HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu (Kde) C¨n cø vµo cung - cÇu lao ®éng, gi¸ thuª nh©n c«ng vµ møc chi dïng tèi thiÓu theo c¸c ®Þa bµn, hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu (Kde) thÊp nhÊt ®îc quy ®Þnh nh sau: HÖ sè ®iÒu 0,4 0,3 0,2 chØnh t¨ng thªm thÊp nhÊt §Þa bµn C¸c quËn néi Thµnh phè lo¹i II, gåm: H¶i Phßng; C¸c thµnh thµnh Nam §Þnh; Vinh; HuÕ; §µ N½ng; tØnh phè Hµ Néi Quy Nh¬n; Nha Trang; §µ L¹t; Biªn cßn l¹i vµ thµnh phè Hoµ; Vòng Tµu; CÇn Th¬ vµ thµnh Hå ChÝ Minh phè H¹ Long, c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung vµ c¸c huyÖn ngo¹i thµnh thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh
  3. 3 C«ng tr×nh x©y dùng ë ®Þa bµn nµo th× ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu (Kde) theo ®Þa bµn ®ã. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña tõng doanh nghiÖp x©y l¾p trªn c¸c ®Þa bµn, doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm cao h¬n møc quy ®Þnh trªn. VÝ dô: C«ng tr×nh A x©y dùng trªn ®Þa bµn cã hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu 0,2 th× møc l¬ng tèi thiÓu ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn l¬ng trong gi¸ trÞ dù to¸n c«ng tr×nh ¸p dông víi møc thÊp nhÊt lµ: TLmindt = 210.000 ®ång/th¸ng x (1 + 0,2) = 252.000 ®ång/th¸ng Víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m×nh, doanh nghiÖp cã thÓ chän hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm cao h¬n 0,2 ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn l ¬ng trong gi¸ trÞ dù to¸n c«ng tr×nh A. 2. HÖ sè l¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n: Doanh nghiÖp x©y l¾p x¸c ®Þnh hÖ sè l¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n c¨n cø vµo ®é phøc t¹p vµ c¬ cÊu lao ®éng ph¶i sö dông phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh trªn c¬ së hÖ sè møc l¬ng theo c¸c thang l¬ng, b¶ng l¬ng Nhµ níc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ. 3. C¸c kho¶n phô cÊp l¬ng: a. Phô cÊp khu vùc: c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Þa bµn cã phô cÊp khu vùc th× ®îc thùc hiÖn møc phô cÊp quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 03/2001/TTT- BL§TBXH-BTC-UBDTMN ngµy 18/01/2001 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh - Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói. b. Phô cÊp lu ®éng: - Møc 0,2 so víi møc l¬ng tèi thiÓu, ¸p dông ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng ë ®ång b»ng. - Møc 0,4 so víi møc l¬ng tèi thiÓu, ¸p dông ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng trung du, miÒn nói, vïng s©u, vïng xa; - Møc 0,6 so víi møc l¬ng tèi thiÓu, ¸p dông ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng ë h¶i ®¶o. c. HÖ sè kh«ng æn ®Þnh s¶n xuÊt: - Møc 15% l¬ng cÊp bËc, chøc vô ¸p dông ®èi víi c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm Nhµ níc; - Møc 10% l¬ng cÊp bËc, chøc vô ¸p dông ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cßn l¹i. IV. C¬ chÕ tr¶ l¬ng cña doanh nghiÖp x©y l¾p sau khi tróng thÇu hoÆc ®îc chØ ®Þnh thÇu 1. LËp ph¬ng ¸n chi phÝ tiÒn l¬ng:
  4. 4 Trªn c¬ së gi¸ trÞ dù to¸n c«ng tr×nh hoÆc c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®· tróng thÇu hoÆc ®îc chØ ®Þnh thÇu vµ c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m×nh, doanh nghiÖp lËp ph¬ng ¸n chi phÝ tiÒn l¬ng trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28/3/1997 cña ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, NghÞ ®Þnh sè 03/2001/ N§-CP ngµy 11/01/2001 cña ChÝnh phñ bæ sung, söa ®æi NghÞ ®Þnh sè 28/CP vµ Th«ng t sè 05/2001/TT-BL§TBXH ngµy 29/01/2001 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp Nhµ níc. Ph¬ng ¸n chi phÝ tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau: - B¶o ®¶m khèi lîng, chÊt lîng vµ tiÕn ®é c«ng tr×nh theo ®óng quy ®Þnh; - Kh«ng lµm t¨ng gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®· nhËn thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu; - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ n íc, nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cho ngêi lao ®éng vµ lîi nhuËn theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc; - B¶o ®¶m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. 2. ThÈm ®Þnh ph¬ng ¸n chi phÝ tiÒn l¬ng: Ph¬ng ¸n chi phÝ tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp tríc khi thùc hiÖn ph¶i ®- îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh, cô thÓ: - Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc thÈm ®Þnh ph ¬ng ¸n cña doanh nghiÖp thuéc Trung ¬ng qu¶n lý; - Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi thÈm ®Þnh ph ¬ng ¸n cña doanh nghiÖp thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý; - Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty thÈm ®Þnh ph¬ng ¸n cña doanh nghiÖp thuéc Tæng c«ng ty 90/TTg hoÆc 91/TTg qu¶n lý. Hå s¬ ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh gåm: + V¨n b¶n ®Ò nghÞ; + Ph¬ng ¸n chi phÝ tiÒn l¬ng do doanh nghiÖp lËp. 3. X¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn: C¨n cø vµo møc ®é hoµn thµnh c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc IV cña Th«ng t nµy, doanh nghiÖp ®îc quyÕt to¸n quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn theo ph¬ng ¸n chi phÝ tiÒn l- ¬ng cña doanh nghiÖp ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh. Trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng b¶o ®¶m ®îc c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc IV cña Th«ng t nµy th× ph¶i trõ lïi quü tiÒn l¬ng. Møc b×nh qu©n thÊp nhÊt sau khi trõ lïi ph¶i b»ng tiÒn l ¬ng b×nh qu©n tÝnh theo môc III khi lËp gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh.
  5. 5 V. Tæ chøc thùc hiÖn. 1. C¨n cø vµo néi dung quy ®Þnh vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, c¸c Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¸c Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty 91/TTg, 90/TTg vµ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. Bé X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn l- ¬ng trong gi¸ trÞ dù to¸n ®èi víi c¸c c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n íc vµ doanh nghiÖp x©y l¾p vÒ qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i môc IV, Th«ng t sè 05/2001/TT-BL§TBXH ngµy 29/01/2001 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. ViÖc b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ®îc quy ®Þnh nh sau: - ChËm nhÊt vµo th¸ng 4 hµng n¨m, c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i b¸o c¸o víi c¬ quan cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh n¨m tríc liÒn kÒ theo mÉu sè 1, kÌm theo Th«ng t nµy. - ChËm nhÊt vµo th¸ng 5 hµng n¨m, c¸c Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè theo ph©n cÊp qu¶n lý b¸o c¸o vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l ¬ng vµ thu nhËp n¨m tríc liÒn kÒ cña c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p theo mÉu sè 2, kÌm theo Th«ng t nµy. 4. Chi phÝ tiÒn l¬ng ®Ó lËp dù to¸n quy ®Þnh t¹i môc III cña Th«ng t nµy chØ ¸p dông ®èi víi c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh phª duyÖt ®Çu t nhng cha tæ chøc ®Êu thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu kÓ tõ ngµy Th«ng t cã hiÖu lùc thi hµnh. §èi víi c¸c c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®· ®Êu thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu tríc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc th× kh«ng lËp l¹i gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng. §èi víi khèi lîng c«ng viÖc cßn l¹i, nÕu doanh nghiÖp cã ph- ¬ng ¸n tiÕt kiÖm c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c mµ b¶o ®¶m ® îc c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc IV cña Th«ng t nµy th× cã thÓ lËp ph¬ng ¸n vµ tr¶ l¬ng theo quy ®Þnh t¹i môc IV nãi trªn. 5. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/01/2002. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n- íc ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi xem xÐt, gi¶i quyÕt.
  6. 6 MÉu sè 1 Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng Tªn doanh nghiÖp B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp n¨m ..... STT ChØ tiªu §¬n vÞ KÕ Thùc Ghi tÝnh ho¹ch hiÖn chó 1 2 3 4 5 6 I Gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc Tr.®ång c«ng tr×nh tróng thÇu hoÆc ®îc chØ ®Þnh thÇu trong n¨m b¸o c¸o. II ChØ tiªu s¶n xuÊt, kinh doanh 1 Tæng doanh thu hoÆc doanh sè Tr.®ång 2 Tæng chi phÝ (cha cã l¬ng) Tr.®ång 3 Lîi nhuËn Tr.®ång 4 Tæng c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ Tr.®ång níc III Quü tiÒn l¬ng (1) 1 Sè lao ®éng (2) Ngêi 2 HÖ sè l¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n 3 HÖ sè b×nh qu©n c¸c kho¶n phô cÊp 4 Møc l¬ng tèi thiÓu ®iÒu chØnh cña ®ång doanh nghiÖp 5 TiÒn l¬ng b×nh qu©n ®Ó tÝnh ®¬n ®/ng/thg gi¸ tiÒn l¬ng IV Quü khen thëng, phóc lîi, quü kh¸c Tr.®ång ph©n phèi trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng V Thu nhËp b×nh qu©n 1.000®
  7. 7 VI N¨ng suÊt lao ®éng tÝnh b×nh qu©n Tr.®/ng/n¨ theo doanh thu m Ghi chó: (1): Quü TiÒn l¬ng nµy bao gåm c¶ chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ qu¶n lý. (2): Sè lao ®éng nµy bao gåm c¶ lao ®éng trong biªn chÕ, hîp ®ång vµ thuª theo mïa vô (lao ®éng thuª theo mïa vô ph¶i quy ®æi theo n¨m). ......., ngµy.....th¸ng...... n¨m....... Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký vµ ghi râ hä tªn, chøc vô) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
  8. MÉu sè 2 Bé, ngµnh hoÆc Së L§TBXH tØnh, thµnh phè T×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng tiÒn l¬ng vµ thu nhËp n¨m tríc liÒn kÒ cña doanh nghiÖp n¨m.... STT Tªn Doanh thu Nép ng©n s¸ch Lîi nhuËn Lao ®éng Quü tiÒn l- Tæng quü khen th- Thu nhËp b×nh N¨ng suÊt lao Doanh hoÆc doanh ¬ng ëng, phóc lîi, quü qu©n thùc hiÖn ®éng thùc hiÖn nghiÖp sè kh¸c ph©n phèi trùc tÝnh b/q cho 1 tiÕp cho CNVC (1000®/ng/ CNVC theo (Tr.®ång) th¸ng) doanh thu (tr.®/ng/n¨m) Kh ®îc Thùc KH ®îc Thùc KH ®îc Thùc Lao ®éng Lao ®éng thùc KÕ Thùc duyÖt hiÖn duyÖt hiÖn duyÖt hiÖn kÕ ho¹ch tÕ thùc hiÖn b/ ho¹ch hiÖn (Ngêi) qu©n (Ngêi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Doanh nghiÖp A 2 Doanh nghiÖp B ......... Tæng céng ........ngµy......th¸ng......n¨m........ Thñ trëng ®¬n vÞ Ngêi lËp biÓu (Ký tªn, ®ãng dÊu)
  9. (Ký vµ ghi râ hä tªn, chøc vô)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản