Thông tư 03/2003/TT-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
88
lượt xem
6
download

Thông tư 03/2003/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2003/TT-BKH về việc hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2003/TT-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2003/TT-BKH Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 03/2003/TT-BKH NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯ NG D N CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ÁNH GIÁ U TƯ Căn c Kho n 10, i u 1 Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 1 năm 2003 c a Chính ph (g i t t là N 07/CP) v vi c s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 52/CP (g i t t là N 52/CP và N 12/CP); Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B K ho ch và u tư; B K ho ch và u tư ban hành Thông tư hư ng d n công tác giám sát, ánh giá u tư như sau: Ph n 1: NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ho t ng giám sát, ánh giá u tư Giám sát, ánh giá u tư là ho t ng theo dõi, ki m tra và xác nh m c t ư c so v i yêu c u c a qúa trình u tư do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ti n hành nh m th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v u tư m b o u tư t hi u qu cao, phù h p v i m c tiêu, nh hư ng phát tri n trong ph m vi c nư c, t ng ngành, lĩnh v c, t ng vùng, a phương và t ng d án u tư. Giám sát, ánh giá u tư bao g m: - Giám sát, ánh giá t ng th u tư. Giám sát t ng th u tư là vi c theo dõi, ki m tra quá trình th c hi n u tư các c p c a các ngành và a phương; phát hi n và ch n ch nh k p th i nh ng sai ph m, thi u sót m b o u tư úng quy ho ch, k ho ch, m c tiêu và m b o hi u qu . ánh giá t ng th u tư là ph n nh tình hình phân tích và ánh giá k t qu u tư c a n n kinh t , ngành, a phương; xác nh m c t ư c so v i quy ho ch, k ho ch trong t ng th i kỳ hay t ng giai o n; phân tích nguyên nhân nh hư ng n
 2. k t qu u tư cũng như xu t các gi i pháp nâng cao hi u qu u tư trong kỳ hay giai o n k ho ch sau. - Giám sát, ánh giá d án u tư. Giám sát d án u tư là vi c theo dõi, ki m tra thư ng xuyên quá trình u tư c a d án nh m m b o quá trình u tư úng quy nh v qu n lý u tư và xây d ng, m b o m c tiêu và hi u qu c a d án. ánh giá d án u tư là vi c phân tích, xác nh m c t ư c theo t ng ch tiêu c th so v i quy t nh u tư d án ho c tiêu chuNn ánh giá quy nh c a nhà nư c t i m t th i i m nh t nh. 2. Ph m vi, i tư ng giám sát, ánh giá u tư a) i tư ng giám sát, ánh giá t ng th u tư là ho t ng u tư c a t t c các thành ph n kinh t trong n n kinh t , c a t ng ngành, lĩnh v c kinh t , a phương ho c vùng lãnh th . b) i tư ng giám sát, ánh giá d án u tư là các d án, chương trình u tư (sau ây g i chung là d án u tư) quy nh trong Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo N 52/CP. Giám sát, ánh giá d án u tư trư c h t t p trung vào các d án trong chương trình u tư công c ng, các d án ư c tài tr b ng ngu n v n Ngân sách nhà nư c (Trung ương và a phương), v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n c a Nhà nư c t i các doanh nghi p. 3. M c ích giám sát, ánh giá u tư: Giám sát, ánh giá u tư nh m m c ích sau: - m b o cho ho t ng u tư chung và t ng d án c th em l i hi u qu kinh t xã h i cao, phù h p v i m c tiêu, nh hư ng phát tri n kinh t xã h i và ti n hành theo úng khuôn kh pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c. - Giúp cơ quan qu n lý u tư các c p n m sát và ánh giá úng tình hình, k t qu ho t ng u tư, ti n th c hi n u tư và nh ng t n t i, khó khăn trong quá trình u tư có bi n pháp i u ch nh thích h p; phát hi n và ngăn ch n k p th i nh ng sai ph m và tiêu c c gây th t thoát, lãng phí v n trong quá trình th c hi n u tư. - Giúp các cơ quan ho ch nh chính sách có tư li u th c t nghiên c u v cơ c u u tư và chính sách thúc Ny u tư cho t ng th i kỳ. 4. Yêu c u i v i giám sát, ánh giá u tư Cơ quan, ơn v th c hi n công tác giám sát, ánh giá u tư ph i m b o các yêu c u sau:
 3. - Giám sát thư ng xuyên quá trình u tư; m b o s th ng nh t và ph i h p ch t ch gi a các ngành, các c p. - Ph n nh y , k p th i, trung th c, khách quan các n i dung giám sát, ánh giá u tư. - xu t, ki n ngh ph i k p th i, c th và có tính kh thi. 5. Nhi m v c th giám sát và ánh giá u tư a) Theo dõi và ki m tra thư ng xuyên quá trình u tư trên cơ s : - Cơ s d li u v ho t ng u tư t i các cơ quan giám sát u tư. - Các báo cáo thư ng kỳ và c p nh t (theo m u quy nh); - Các ho t ng ki m tra t i ch (theo chương trình, ho c khi c n thi t); b) ánh giá u tư bao g m: - ánh giá t ng th v qu n lý u tư; - ánh giá vi c th c hi n m c tiêu u tư (s tuân th quy ho ch, phù h p v i m c tiêu phát tri n); - ánh giá m c hoàn thành (theo k ho ch hay ti n ư c duy t); - ánh giá hi u qu u tư (quan h gi a chi phí và l i ích u tư). K t qu quá trình giám sát, ánh giá u tư ư c th hi n trong các báo cáo: - Báo cáo giám sát, ánh giá t ng th u tư toàn qu c; - Báo cáo giám sát, ánh giá t ng th u tư theo ngành, vùng, a phương; - Báo cáo giám sát, ánh giá d án u tư theo t ng giai o n c a quá trình u tư (chuNn b u tư, th c hi n d án, ưa d án vào v n hành). Ph n 2: N I DUNG GIÁM SÁT, ÁNH GIÁ U TƯ 1. ánh giá t ng th u tư: ánh giá t ng th u tư bao g m: a) ánh giá t ng th u tư c a n n kinh t , ngành và a phương, vùng lãnh th : - T ng h p, phân tích, ánh giá tình hình và k t qu u tư c a n n kinh t , ngành, a phương theo các ch tiêu ph n nh quy mô, t c , cơ c u, ti n , hi u qu u tư.
 4. - ánh giá m c t ư c so v i quy ho ch ư c duy t, nhi m v k ho ch ho c so v i m c t ư c c a kỳ trư c. - Xác nh các y u t , nguyên nhân nh hư ng t i tình hình và k t qu u tư; xu t các gi i pháp nâng cao hi u qu u tư trong kỳ ho c giai o n k ho ch sau; ánh giá tính kh thi c a các quy ho ch, k ho ch ư c duy t. ánh giá t ng th u tư toàn b n n kinh t do B K ho ch và u tư ph i h p v i các B , ngành t ng h p th c hi n hàng năm, 5 năm ho c theo yêu c u c a Chính ph . ánh giá t ng th u tư c a ngành, a phương do B qu n lý ngành và UBND c p t nh th c hi n hàng năm và trong t ng th i kỳ k ho ch (thư ng là 5 năm). b) ánh giá t ng th v qu n lý u tư: ánh giá t ng th v qu n lý u tư nh m ánh giá tình hình th c hi n các quy nh v qu n lý u tư các b , ngành và a phương, phát hi n nh ng sai ph m, nh ng vư ng m c k p th i ch n ch nh ho t ng u tư các b , ngành, a phương và x lý k p th i v m t cơ ch , chính sách cho thích h p v i tình hình th c t , g m: - ánh giá tình hình tri n khai c a các b , a phương và các c p v vi c: + Th c hi n các quy nh trong công tác chuNn b u tư: Trình t l p, thNm tra, thNm nh, phê duy t d án u tư; S phù h p v i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch c a Nhà nư c trong vi c ra quy t nh u tư; + Th c hi n các quy nh trong quá trình th c hi n u tư: Qu n lý s d ng t ai, n bù gi i phóng m t b ng, huy ng các ngu n v n, trình t xây d ng cơ b n (l p, phê duy t thi t k , t ng d toán,..), t ch c u th u và các quy nh c th khác v th c hi n d án u tư. - Phân tích các nguyên nhân th c hi n t t và chưa t t Quy ch qu n lý u tư các b , ngành, a phương; Phát hi n các v n chưa phù h p v i tình hình th c t và xu t các gi i pháp x lý k c các ki n ngh b sung s a i các quy nh hi n hành. Giám sát, ánh giá t ng th v qu n lý u tư do B qu n lý ngành và UBND c p t nh th c hi n 6 tháng m t l n. 2. Giám sát, ánh giá d án u tư Giám sát, ánh giá d án u tư theo các giai o n g m: 2.1. Giám sát chuNn b u tư: Giám sát chuNn b u tư là vi c theo dõi, ki m tra c a cơ quan qu n lý c p trên i v i c p dư i v quá trình chuNn b và ra quy t nh u tư c a d án. Giám sát, ánh giá chuNn b u tư ư c th c hi n trong quá trình nghiên c u, kh o sát l p d án n khi có quy t nh u tư, g m các n i dung sau:
 5. - Ki m tra s m b o các quy nh v pháp lý trong vi c chuNn b u tư (l p, thNm tra, thNm nh, phê duy t d án); ki m tra n i dung quy t nh u tư theo quy nh nêu t i i u 30 Ngh nh 52/CP; ánh gía s phù h p c a quy t nh u tư v i quy ho ch, k ho ch, chương trình u tư c a ngành, a phương; thNm quy n và trình t ra quy t nh u tư i v i d án. i v i d án s d ng v n thu c s h u c a doanh nghi p và các ngu n v n huy ng khác c a doanh nghi p ch xem xét và ánh giá v s phù h p c a quy t nh u tư v i quy ho ch c a ngành và a phương. - ánh giá t ng th v tính kh thi c a quy t nh u tư theo nh ng y u t ch y u c a d án (m c tiêu, quy mô, công ngh , ti n , v n, ngu n v n, môi trư ng và hi u qu u tư); làm rõ nh ng mâu thu n (n u có) gi a quy t nh u tư và n i dung d án. i v i d án s d ng v n thu c s h u c a doanh nghi p và các ngu n v n huy ng khác c a doanh nghi p ch xem xét, ánh giá v m c tiêu, quy mô và b o m môi trư ng c a d án. - ánh giá v năng l c c a Ch u tư (năng l c v tài chính và chuyên môn, kinh nghi m qu n lý d án). 2.2. Giám sát, ánh giá quá trình th c hi n d án u tư Giám sát, ánh giá quá trình th c hi n d án u tư là vi c theo dõi, ki m tra, xác nh m c t ư c c a quá trình th c hi n d án theo quy t nh u tư. N i dung giám sát ánh giá quá trình th c hi n u tư bao g m: - Theo dõi, ki m tra thư ng xuyên quá trình th c hi n d án, g m: + Vi c ch p hành các quy nh v l p, thNm nh và phê duy t thi t k , t ng d toán, d toán; công tác u th u; i u ki n kh i công xây d ng,.... + Vi c b trí k ho ch huy ng và s d ng v n c a d án; vi c thanh toán trong quá trình th c hi n d án. + Vi c th c hi n ti n , t ch c qu n lý d án; các yêu c u v b o v môi trư ng. - Ki m tra vi c áp d ng và ch p hành các chính sách, ch quy nh c a Nhà nư c, c a ngành và a phương áp d ng i v i d án. - ánh giá năng l c c a Ban qu n lý d án theo phương th c th c hi n u tư ã l a ch n. - ánh giá m c hoàn thành các ch tiêu ch y u (kh i lư ng, ti n , ch t lư ng, gi i ngân), nh hư ng v môi trư ng và xã h i trong quá trình th c hi n u tư. - Trên cơ s theo dõi, ki m tra, ánh giá quá trình th c hi n d án phát hi n nh ng v n phát sinh (thay i thi t k , d toán, ngu n v n, các i u ki n khác th c
 6. hi n d án), các sai ph m ho c b t h p lý, nh ng khó khăn, vư ng m c v cơ ch , chính sách c n gi i quy t. - xu t các gi i pháp, ki n ngh ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ho c cơ quan liên quan xem xét, gi i quy t m b o ti n u tư. i v i d án s d ng v n huy ng c a doanh nghi p và các ngu n v n khác, giám sát, ánh giá th c hi n u tư ch bao g m m t s n i dung sau: + Ki m tra, ánh giá vi c th c hi n ti n ; các yêu c u v b o v môi trư ng, s d ng t ai. + Ki m tra vi c áp d ng và ch p hành các chính sách, ch quy nh c a Nhà nư c, c a ngành và a phương áp d ng i v i d án. d) i v i d án s d ng nhi u ngu n v n: i v i d án u tư s d ng nhi u ngu n v n, n i dung giám sát, ánh giá ư c áp d ng theo ngu n v n s d ng u tư cho t ng h ng m c trong trư ng h p có th tách riêng ư c ngu n v n cho t ng h ng m c, ho c theo ngu n v n có t tr ng l n nh t trong trư ng h p không tách riêng ư c ngu n v n s d ng cho t ng h ng m c, ho c theo phương th c qu n lý áp d ng cho d án ã ư c tho thu n c a các thành viên i v i các d án s d ng v n góp c a nhi u thành ph n. 2.3. ánh giá sau th c hi n d án u tư: a) ánh giá k t thúc quá trình u tư: ánh giá k t thúc quá trình u tư là vi c t ng h p, ánh giá toàn b quá trình th c hi n u tư m t cách toàn di n t khâu chuNn b n khâu hoàn thành d án ưa vào khai thác s d ng. N i dung ánh giá k t thúc quá trình u tư bao g m: - i chi u n i dung và k t qu th c hi n u tư v i quy t nh ban u th y rõ nh ng sai l ch, i u ch nh các y u t c a d án trong quá trình th c hi n u tư. ánh giá k t thúc quá trình u tư c n k t h p v i vi c nghi m thu công trình n m ư c toàn di n các v n liên quan n d án như s m b o tiêu chuNn, quy ph m k thu t và ch t lư ng công trình,.... - ánh giá vi c th c hi n quy t toán công trình và giá tr tài s n c nh m i tăng. - Xác nh các nguyên nhân phát sinh kh i lư ng ho c i u ch nh thi t k trong quá trình th c hi n u tư; xem xét căn c pháp lý, tính kh thi v m t k thuât và m c chi phí các gi i pháp kh c ph c các y u t phát s nh trong quá trình th c hi n d án. ánh giá k t thúc quá trình u tư i v i d án không mu n hơn 6 tháng k t khi hoàn thành ưa d án vào khai thác, s d ng. b) ánh giá quá trình khai thác, v n hành d án:
 7. ánh giá quá trình khai thác v n hành d án ư c th c hi n vào th i i m vào th i i m thích h p như khi m i ưa vào khai thác, s d ng hay khi t ư c công su t thi t k , khi s n xu t n nh,.... N i dung ánh giá quá trình khai thác, v n hành d án bao g m: - ánh giá hi u qu u tư trên cơ s so sánh chi phí và k t qu th c t t ư c trong quá trình khai thác, v n hành. - Phân tích tác ng i v i d án v các m t s d ng t ai, chính sách v tài chính, xã h i, môi trư ng, năng l c qu n lý c a ch u tư, bi n ng c a th trư ng t i hi u qu c a d án. - xu t các bi n pháp m b o khai thác, v n hành d án có hi u qu . Ph n 3: T CH C TH C HI N GIÁM SÁT, ÁNH GIÁ U TƯ 1. H th ng th c hi n giám sát, ánh giá u tư 1.1. Các b , ngành và U ban nhân dân a phương a) B K ho ch và u tư là cơ quan giúp Th tư ng Chính ph t ch c th c hi n giám sát, ánh giá t ng th u tư; giám sát, ánh giá các d án quan tr ng qu c gia do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và các d án nhóm A ư c Th tư ng Chính ph cho phép u tư. B K ho ch và u tư có nhi m v c th sau: - Hư ng d n, theo dõi và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph v công tác giám sát, ánh giá u tư trong toàn qu c. - T ch c th c hi n ánh giá t ng th u tư trong ph m vi toàn qu c theo t ng th i kỳ k ho ch ho c theo yêu c u c a Chính ph và t ng h p báo cáo ánh giá t ng th u tư hàng năm c a các B , ngành và a phương báo cáo Th tư ng Chính ph . - Ch trì và ph i h p v i B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c, B qu n lý ngành và a phương liên quan th c hi n giám sát, ánh giá các d án quan tr ng qu c gia, các d án nhóm A Th tư ng Chính ph cho phép u tư trên ph m vi toàn qu c. Tuỳ theo t ng d án c th , B K ho ch và u tư yêu c u các b , ngành, a phương liên quan c cán b , chuyên gia tham gia giám sát, ánh giá d án dư i hình th c thành l p các T công tác liên ngành. - Báo cáo Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n giám sát, ánh giá các d án nhóm A do B t ch c ho c ch trì t ch c th c hi n. - Ki n ngh v i Th tư ng Chính ph ho c v i các b , ngành, a phương liên quan (theo thNm quy n) v các gi i pháp nh m kh c ph c nh ng vư ng m c trong ho t
 8. ng u tư c a các ngành, các a phương ho c i v i các d án nhóm A m b o ti n và hi u qu u tư. - Xem xét, có ý ki n ho c gi i quy t các v n thu c ch c năng, nhi m v c a B khi có yêu c u c a các b , ngành khác, a phương và ch u tư. b) Các b , cơ quan qu n lý t ng h p (B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c, B Khoa h c - Công ngh , B Tài nguyên - Môi trư ng) có nhi m v c th sau: - Ph i h p v i B K ho ch và u tư th c hi n ánh giá t ng th u tư theo yêu c u c a Chính ph ; - Tham gia cùng B K ho ch và u tư th c hi n giám sát, ánh giá các d án nhóm A do Th tư ng Chính ph cho phép ho c quy t nh u tư i v i các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý c a b ; - Gi i quy t các ki n ngh c a các b , ngành, a phương và ch u tư nh ng v n thu c ch c năng, nhi m v c a mình. c) Các b qu n lý chuyên ngành có các nhi m v c th sau: - T ch c th c hi n và báo cáo Th tư ng Chính ph v giám sát, ánh giá t ng th u tư trong ph m vi ngành, lĩnh v c do mình qu n lý; - T ch c th c hi n giám sát, ánh giá d án i v i các d án thu c thNm quy n quy t nh c a mình (k c các d án phân c p và y quy n cho c p dư i quy t nh u tư); - Ph i h p v i B K ho ch và u tư th c hi n giám sát, ánh giá các d án nhóm A do Th tư ng Chính ph quy t nh ho c cho phép u tư v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a mình; - Báo cáo Th tư ng Chính ph ( ng th i g i t i B K ho ch và u tư) v công tác giám sát, ánh giá t ng th u tư trong ph m vi ngành, lĩnh v c qu n lý c a mình và giám sát, ánh giá d án u tư thu c thNm quy n quy t nh c a mình theo ch quy nh; - Ki n ngh Th tư ng Chính ph ho c các b , ngành khác v nh ng v n liên quan n ho t ng u tư chung c a B , ngành và liên quan n các d án thu c thNm quy n qu n lý c a mình gi i quy t k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c m b o ti n và hi u qu u tư; - Có ý ki n ho c gi i quy t các v n thu c ch c năng, nhi m v c a B , ngành khi có yêu c u c a các b , ngành khác, a phương và ch u tư. d) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi m v c th sau: - T ch c th c hi n và báo cáo Th tư ng Chính ph v giám sát, ánh giá t ng th u tư trong ph m vi qu n lý c a a phương mình;
 9. - T ch c th c hi n giám sát, ánh giá d án các d án thu c thNm quy n quy t nh c a mình (k c các d án phân c p và y quy n cho c p dư i quy t nh u tư); - Ph i h p v i B K ho ch và u tư th c hi n giám sát, ánh giá các d án nhóm A do Th tư ng Chính ph quy t nh ho c cho phép u tư trên a bàn c a mình; - Giám sát vi c th c hi n theo quy ho ch và k ho ch s d ng t ai, m b o môi trư ng c a các d án trên a bàn c a t nh, thành ph ; - Báo cáo Th tư ng Chính ph ( ng th i g i t i B K ho ch và u tư) v công tác giám sát, ánh giá t ng th u tư trong ph m vi qu n lý c a mình và giám sát, ánh giá d án u tư thu c thNm quy n quy t nh c a mình theo ch quy nh; - Ki n ngh Th tư ng Chính ph ho c các B , ngành v nh ng v n liên quan n ho t ng u tư chung c a a phương và liên quan n các d án thu c thNm quy n qu n lý c a mình gi i quy t k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c m b o ti n và hi u qu u tư; - Có ý ki n ho c gi i quy t k p th i các v n v gi i phóng m t b ng, s d ng t thu c ch c năng, nhi m v c a mình khi có yêu c u c a các b , ngành và ch u tư. 1.2. Các doanh nghi p, các ch u tư: Các doanh nghi p, các ch u có các nhi m v c th sau: - T ch c th c hi n giám sát, ánh giá các d án do mình quy t nh u tư ho c thu c quy n qu n lý c a mình và báo cáo cơ quan qu n lý c p trên, cơ quan giám sát u tư c a Nhà nư c các c p tr c thu c (B , Ngành ho c UBND c p t nh). i v i các d án nhóm A ngoài báo cáo c p quy t nh u tư, hàng quý ch u tư ph i g i báo cáo t i cơ quan qu n lý c p trên và B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . - Phát hi n và báo cáo k p th i v i c p có thNm quy n quy t nh u tư và cơ quan t ch c giám sát u tư nh ng khó khăn, vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n d án và ki n ngh các gi i pháp kh c ph c; ki n ngh ngư i có thNm quy n quy t nh u tư i u ch nh d án trong trư ng h p c n thi t. - Ki n ngh c p có thNm quy n, các b , ngành, a phương v nh ng v n c n gi i quy t liên quan n d án do mình qu n lý m b o ti n và hi u qu u tư. Ban qu n lý d án t ch c th c hi n giám sát, ánh giá các d án do mình qu n lý và báo cáo ch u tư v công tác giám sát, ánh giá d án u tư theo các n i dung do ch u tư quy nh ng th i phát hi n, báo cáo k p th i v i ch u tư nh ng khó khăn, vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n d án và ki n ngh các gi i pháp kh c ph c. 1.3. Cơ quan, ơn v th c hi n giám sát, ánh giá u tư
 10. Các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v th c hi n giám sát, ánh giá u tư có ch c năng giúp lãnh o các b , các ngành và U ban nhân dân các c p th c hi n công tác giám sát, ánh giá u tư có nhi m v c th sau: - Có k ho ch giám sát, ánh giá u tư do c p có thNm quy n thông qua và t ch c th c hi n các công vi c giám sát, ánh giá u tư trong ph m vi trách nhi m ư c giao. - T ch c h th ng cung c p và lưu tr thông tin v tình hình u tư trong ph m vi b , ngành, a phương ho c các d án ( i v i các ch u tư) do mình qu n lý. - Thu th p các báo cáo, thông tin liên quan ph c v giám sát, ánh giá u tư theo t ng i tư ng quy nh. - Th c hi n xem xét, phân tích, ánh giá các thông tin, báo cáo, l p Báo cáo giám sát, ánh giá u tư phù h p v i n i dung và yêu c u quy nh trình các c p có thNm quy n xem xét. Cơ quan, ơn v th c hi n giám sát, ánh giá u tư có các quy n h n sau: - Yêu c u các cơ quan, ơn v th c hi n giám sát, ánh giá u tư các c p liên quan báo cáo theo ch quy nh, cung c p các thông tin, tài li u b sung liên quan n n i dung giám sát, ánh giá u tư n u th y c n thi t. - Trong trư ng h p c n thi t có th ti p xúc, trao i tr c ti p v i các cơ quan, ơn v th c hi n giám sát, ánh giá u tư các c p liên quan, v i ch u tư và ki m tra tr c ti p t i hi n trư ng. Cơ quan có nhu c u ti p xúc, trao i tr c ti p ho c ki m tra tr c ti p t i hi n trư ng ph i có k ho ch, n i dung làm vi c c th và thông báo trư c v i các cơ quan, ơn v liên quan. - Ki n ngh v i c p có thNm quy n vi c i u ch nh d án khi c n thi t ho c hu b quy t nh u tư, ình ch , t m d ng th c hi n các d án u tư n u trong quá trình giám sát, ánh giá u tư phát hi n có nh ng sai ph m nghiêm tr ng. Báo cáo c p có thNm quy n v vi c vi ph m các quy nh v giám sát, ánh giá u tư c a ch u tư, c a các cơ quan, ơn v liên quan trong ph m vi nhi m v giám sát, ánh giá ư c quy nh và ki n ngh các bi n pháp x lý theo m c vi ph m. 1.4. Giám sát c a c ng ng Bên c nh vi c giám sát thư ng xuyên, tr c ti p c a c a các cơ quan qu n lý nhà nư c, ch các chương trình, các d án u tư (k c d án c a tư nhân) sau khi quy t nh u tư ph i công b công khai n i dung quy t nh u tư, chương trình k ho ch u tư (tên d án, quy mô xây d ng, ph m vi chi m t, v n u tư, ngu n v n, ch u tư, ti n th c hi n,...) t i a i m th c hi n u tư, tr s H ND, UBND a phương nơi có d án, ng th i thông báo trên phương ti n thông tin i chúng. Ch u tư có trách nhi m báo cáo v i H ND a phương các c p v các n i dung cơ b n c a d án H ND và nhân dân a phương giám sát. D án c a các ngành, cơ quan trung ương ph i thông báo cho H ND c p t nh nơi có d án; D án c a các
 11. ngành và cơ quan c p t nh ph i thông báo cho H ND c p huy n nơi có d án; D án c a các ngành và cơ quan c p huy n ph i thông báo cho H ND c p xã nơi có d án H ND các c p t ch c giám sát. D án do xã làm ch u tư ph i công khai trong c ng ng nhân dân xã ó. Nhà nư c khuy n khích c ng ng dân cư tham gia giám sát vi c th c hi n d án theo quy t nh u tư và các quy nh c a Nhà nư c, góp ph n làm cho vi c th c hi n d án úng quy nh, ti t ki m, có hi u qu . Giám sát c a c ng ng dân cư thông qua các t ch c xã h i, oàn th qu n chúng và H i ng nhân dân các c p. H i ng nhân dân các c p, các t ch c xã h i có th g i ý ki n v d án n cơ quan ư c giao là u m i t ch c th c hi n giám sát, ánh giá u tư các c p. D án do c p nào qu n lý thì ý ki n giám sát c ng ng ư c g i v cơ quan u m i giám sát u tư c p y. Các cơ quan ti p nh n ý ki n có trách nhi m xem xét, ki n ngh x lý nh ng v n phát sinh và thông báo các k t lu n t i nơi g i ý ki n óng góp. 2. T ch c th c hi n giám sát, ánh giá u tư : 2.1. B K ho ch và u tư phân công m t ơn v (V ) làm u m i th c hi n các nhi m v v giám sát, ánh giá u tư c a B , ph i h p v i các B , ngành, a phương và ch u tư, cung c p thông tin, hư ng d n nghi p v và x lý các v n v giám sát, ánh giá u tư. 2.2. Các b , ngành ch nh ơn v (V ho c Ban k ho ch) ch u trách nhi m thư ng xuyên v giám sát, ánh giá u tư c a b , ngành; hư ng d n th c hi n giám sát, ánh giá u tư i v i các ơn v tr c thu c, các d án ơc b , ngành phân c p ho c u quy n cho c p dư i. 2.3. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương do S K ho ch và u tư ch u trách nhi m thư ng xuyên th c hi n các nhi m v v giám sát, ánh giá u tư c a t nh, thành ph ; hư ng d n th c hi n giám sát, ánh giá u tư i v i các c p, ơn v tr c thu c, các d án ơc UBND t nh, thành ph phân c p ho c u quy n cho c p dư i. 2.4. Doanh nghi p, Ch u tư, Ban qu n lý d án ch nh b ph n ch u trách nhi m thư ng xuyên th c hi n các nhi m v v giám sát, ánh giá u tư i v i các d án thu c ph m vi qu n lý c a mình. 3. Phương th c th c hi n giám sát, ánh giá u tư: 1. T ch c theo dõi, t ng h p, phân tích tình hình: Các cơ quan th c hi n nhi m v theo dõi, phân tích, ánh giá tình hình th c hi n u tư và qu n lý ho t ng u tư trên cơ s các thông tin, báo cáo nh kỳ theo h th ng và ch quy nh. Các cơ quan th c hi n giám sát, ánh giá u tư các b , ngành và a phương c n t ch c m ng thông tin liên thông thu th p và c p nh t thông tin, ph i h p theo dõi và ánh giá tình hình u tư.
 12. 2. Ki m tra, xem xét thư ng xuyên: Các cơ quan nhà nư c th c hi n giám sát, ánh giá u tư th c hi n nhi m v giám sát, ánh giá u tư b ng vi c ki m tra, xem xét thư ng xuyên ho t ng u tư thu c ph m vi trách nhi m c a mình. Trong trư ng h p phát hi n có nh ng d u hi u vi ph m các quy nh v qu n lý u tư, nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n d án ho c có nh ng v n chưa rõ trong Báo cáo giám sát, ánh giá u tư c a ch u tư thì các cơ quan, ơn v th c hi n giám sát, ánh giá u tư có th yêu c u ch u tư báo cáo ho c ti n hành giám sát t i ch v v n c n tìm hi u. Các cơ quan nhà nư c th c hi n giám sát, ánh giá u tư có th th c hi n các nhi m v giám sát, ánh giá u tư t i các cơ quan qu n lý u tư các c p c a các b , ngành, a phương, t i hi n trư ng c a d án. Vi c giám sát t i ch ch ti n hành khi th y c n thi t ph i trao i, ti p xúc v i các cơ quan, ơn v qu n lý u tư ho c quan sát tr c ti p i tư ng u tư. Trư ng h p có yêu c u th c hi n giám sát, ánh giá u tư t i ch , cơ quan th c hi n giám sát, ánh giá u tư c n báo cáo và ph i ư c ngư i có thNm quy n quy t nh. Vi c th c hi n giám sát t i ch ph i có k ho ch, chương trình làm vi c c th và thông báo trư c ít nh t là 5 ngày làm vi c cho cơ quan, ơn v liên quan bi t. 3. T ch c ánh giá ho t ng u tư: Ngoài vi c ánh giá t ng th u tư và tình hình th c hi n d án u tư theo nh kỳ, các cơ quan giám sát, ánh giá u tư các c p có th th c hi n nhi m v ánh giá t ng th u tư ho c ánh giá d án (g i chung là ánh giá u tư) vào th i i m c n thi t theo yêu c u c a cơ quan c p trên ho c c a ngư i quy t nh u tư như ã nêu ph n n i dung giám sát, ánh giá u tư. Nhi m v , n i dung và th i i m ánh giá t ng th u tư ho c ánh giá d án u tư do cơ quan c p trên ho c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư xem xét quy t nh. Cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v ánh giá t ng th u tư ho c ánh giá d án u tư có th m i các t ch c tư v n, chuyên gia có năng l c chuyên môn v các lĩnh v c liên quan tham gia. Các t ch c tư v n và chuyên gia th c hi n ánh giá u tư trên cơ s h p ng v i ơn v ư c giao th c hi n nhi m v này. Khi có nhu c u thuê các t ch c tư v n ho c chuyên gia th c hi n ánh giá u tư, các ơn v ư c giao th c hi n ánh giá u tư ph i có k ho ch trình ngư i có thNm quy n xem xét, quy t nh. 4. Báo cáo v giám sát, ánh giá u tư: 4.1. Ch báo cáo Các cơ quan, ơn v th c hi n giám sát, ánh giá u tư các c p (các B , ngành, a phương, ch u tư) th c hi n ch báo cáo qui nh như sau:
 13. 1. B K ho ch và u tư báo cáo Th tư ng Chính ph v ánh giá t ng th u tư hàng năm và t ng th i kỳ k ho ch theo yêu c u c a Chính ph ; t ng h p báo cáo v giám sát t ng th u tư 6 tháng m t l n; báo cáo t ng h p giám sát, ánh giá d án nhóm A trong ph m vi toàn qu c m t quý m t l n. 2. Các b , ngành, a phương nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph v giám sát, ánh giá t ng th u tư 6 tháng m t l n, ng th i g i n B K ho ch và u tư t ng h p. Các ơn v tr c thu c b , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ch báo cáo thư ng xuyên theo quy nh c a các b , ngành và a phương. 3. Ch u tư th c hi n báo cáo quý, 6 tháng và năm cho cơ quan u m i th c hi n giám sát, ánh giá u tư c a b , ngành, t nh ch qu n c a mình; ch u tư d án c a các b , ngành ng th i g i báo cáo cho cơ quan u m i th c hi n giám sát, ánh giá u tư c a a phương nơi th c hi n d án. Riêng ch u tư d án nhóm A ngoài vi c l p và g i báo cáo giám sát, ánh giá u tư d án n cơ quan u m i th c hi n giám sát, ánh giá u tư c a các b , ngành và a phương, ng th i g i n B K ho ch và u tư báo cáo quý, 6 tháng, năm t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . i v i các d án hoàn thành ưa vào ho t ng ch u tư ph i l p báo cáo ánh giá k t thúc quá trình u tư không ch m hơn 6 tháng k t khi hoàn thành ưa d án vào khai thác, s d ng theo n i dung quy nh và g i n các cơ quan th c hi n giám sát, ánh giá u tư c a các b , ngành và a phương tr c thu c và B K ho ch và u tư ( i v i d án nhóm A). Các ch u tư ch u trách nhi m báo cáo ánh giá quá trình khai thác, v n hành d án theo n i dung quy nh g i n các cơ quan th c hi n giám sát, ánh giá u tư c a các b , ngành và a phương tr c thu c và và ng th i g i n B K ho ch và u tư ( i v i d án nhóm A). 4. Ban qu n lý d án th c hi n báo cáo giám sát, ánh giá u tư d án do mình qu n lý theo quy nh c a Ch u tư. N i dung báo cáo nh kỳ c a các c p th c hi n giám sát, ánh giá u tư theo m u nêu trong ph n Ph l c. 4.2. Th i h n báo cáo nh kỳ: 1. Ch u tư: G i báo cáo quý v giám sát, ánh giá d án u tư n các cơ quan u m i th c hi n giám sát, ánh giá u tư c a B , ngành và a phương và B K ho ch và u tư t ng h p ( i v i d án nhóm A) trong th i gian 5 ngày u c a quý sau. 2. Các B , ngành và a phương: Báo cáo Th tư ng Chính ph v giám sát, ánh giá t ng th u tư trong th i gian 10 ngày u tháng 7 ( i v i báo cáo 6 tháng) và 15 ngày u tháng 1 năm sau ( i v i báo cáo năm).
 14. 3. B K ho ch và u tư: - Báo cáo Th tư ng Chính ph v ánh giá t ng th u tư hàng năm trong tháng 2 năm sau. - Báo cáo quý v giám sát ánh giá d án u tư nhóm A trong tháng u c a quý sau. 4) Các cơ quan th c hi n giám sát, ánh giá u tư có th có báo cáo b t thư ng khi c n thi t. Ph n 4: TRÁCH NHI M VÀ X LÝ VI PH M C A CÁC CƠ QUAN, ƠN VN TH C HI N GIÁM SÁT, ÁNH GIÁ U TƯ 1. Trách nhi m c a cơ quan, ơn v th c hi n giám sát, ánh giá u tư: 1.1. Th trư ng các B , ngành, a phương, ch u tư ch u trách nhi m v các h u qu do không t ch c th c hi n vi c giám sát, ánh giá u tư ho c không báo cáo theo qui nh. 1.2. Các cơ quan ư c giao nhi m v th c hi n giám sát, ánh giá u tư ph i ch u trách nhi m v n i dung các báo cáo c a mình. 1.3. Ch u tư ch u trách nhi m v n i dung báo cáo c a mình và ph i ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t v m i h u qu phát sinh do không th c hi n hay th c hi n không y các quy nh v giám sát u tư ho c do báo cáo, cung c p thông tin sai s th c v tình hình th c hi n u tư trong ph m vi mình qu n lý. 1.4. Các B , ngành, a phương ph i xem xét và x lý k p th i các v n phát sinh, các ki n ngh c a cơ quan giám sát, ánh giá u tư, ch u tư v nh ng v n thu c quy n h n và trách nhi m c a mình trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a bên có liên quan và ch u trách nhi m v các quy t nh v vi c x lý ó ho c báo cáo k p th i v i c p trên các v n vư t thNm quy n. 2. X lý vi ph m các quy nh v giám sát, ánh giá u tư 2.1. Trong th i h n quy nh mà các B , ngành, a phương không g i báo cáo giám sát, ánh giá u tư thì B K ho ch và u tư s báo cáo Th tư ng Chính ph và ki n ngh các hình th c x lý thích h p. 2.2. Các ơn v tr c thu c b , ngành và UBND c p t nh, các ch u tư không th c hi n y ch báo cáo thì cơ quan th c hi n giám sát, ánh giá u tư c n báo cáo c p có thNm quy n và ki n ngh các hình th c x lý v hành chính ho c ngh ng ng th c hi n d án. 2.3. Ch u tư ch u trách nhi m v nh ng v n phát sinh liên quan trong trư ng h p ph i ng ng th c hi n d án do không báo cáo k p th i.
 15. 2.4. Các c p có thNm quy n không ư c phép i u ch nh u tư i v i các d án không th c hi n giám sát, ánh giá u tư theo quy nh. 2.5. Các d án s không ư c ghi v n k ho ch năm sau n u không có y báo cáo giám sát, ánh giá u tư năm trư c. D án ch ư c phê duy t quy t toán v n u tư khi th c hi n y các quy nh giám sát, ánh giá u tư. 3. X lý các vi ph m v qu n lý u tư và xây d ng trong quá trình giám sát, ánh giá u tư: 2.1. Các cơ quan th c hi n giám sát, ánh giá u tư báo cáo k p th i các c p có thNm quy n nh ng trư ng h p vi ph m Quy ch qu n lý u tư và xây d ng trong các ho t ng u tư thu c c p mình qu n lý x lý theo quy nh. 2.2. Các cơ quan th c hi n giám sát, ánh giá u tư c tình che gi u các trư ng h p vi ph m v qu n lý u tư và xây d ng s ch u trách nhi m liên i trư c pháp lu t v các sai ph m và h u qu gây ra. Ph n 5: CÁC QUY NNH KHÁC 1. Chi phí th c hi n giám sát, ánh giá u tư 1.1. Chi phí giám sát, ánh giá u tư bao g m các chi phí có liên quan n công tác giám sát, ánh giá u tư các c p, bao g m: a. Chi phí cho công tác giám sát, ánh giá t ng th u tư ư c s d ng b ng ngu n kinh phí s nghi p c a cơ quan th c hi n nhi m v này. b. Chi phí cho công tác giám sát, ánh giá d án u tư ư c tính trong t ng m c u tư c a d án. 2.2. Vi c qu n lý, s d ng chi phí giám sát, ánh giá u tư th c hi n hư ng d n c a B Tài chính. nh m c chi phí giám sát, ánh giá u tư do B Xây d ng quy nh. 2. Hi u l c và t ch c th c hi n 1. Thông tư này thay th Thông tư 01/2000/TT-BKH ngày 10 tháng 1 năm 2000 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v Giám nh u tư và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. Các B , ngành, a phương và ch u tư c n t ch c tri n khai ngay công tác giám sát, ánh giá u tư thu c ph m v qu n lý c a mình theo quy nh c a Thông tư này. - Các B , ngành, a phương t ch c th c hi n ngay t 6 tháng u năm 2003 và có báo cáo v công tác giám sát, ánh giá t ng th u tư. - i v i công tác giám sát, ánh giá d án u tư:
 16. + Các d án u tư ư c phê duy t sau ngày Ngh nh 07/CP có hi u l c, ho c ã ư c phê duy t trư c ngày Ngh nh 07/CP có hi u l c nhưng chưa tri n khai th c hi n thì th c hi n ngay công tác giám sát, ánh giá u tư theo quy nh c a Thông tư này. + Các d án u tư phê duy t trư c ngày Ngh nh 07/CP có hi u l c và ang tri n khai th c hi n d án và công tác giám nh u tư theo quy nh c a N 52/CP và Thông tư 01/2000/TT-BKH ngày 10 tháng 1 năm 2000 c a B K ho ch và u tư trư c ây, nay th c hi n công tác giám sát, ánh giá u tư theo quy nh c a Thông tư này. - B K ho ch và u tư ph i h p v i các b , ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n vi c t ch c th c hi n Thông tư này. 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các B , ngành, a phương và các ơn v có liên quan g i ý ki n v B K ho ch và u tư k p th i xem xét, x lý nh m th c hi n t t công tác giám sát, ánh giá u tư. Võ H ng Phúc ( ã ký) M US 1/G T: BÁO CÁO ÁNH GIÁ T NG TH U TƯ C A CÁC B , NGÀNH, NA PHƯƠNG B ... (UBND C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH....) c l p - T do - H nh phúc S ...../BC T ...., ngày.... tháng.... năm..... BÁO CÁO ÁNH GIÁ T NG TH U TƯ NĂM ......... I. Tình hình th c hi n u tư 1. V n u tư th c hi n trong năm V n u tư th c hi n theo quý C năm Quý I Quý II Quý III Quý IV K ho ch Th c hi n % hoàn thành KH % So v i cùng kỳ năm trư c Công trình kh i công m i
 17. Công trình hoàn thành 2. Cơ c u u tư: - Theo ngành (theo quy nh báo cáo th ng kê i v i b , ngành, a phương) TT Ngành Năm trư c năm báo cáo Năm báo cáo T ng m c (tr. ng) T l % T ng m c (tr. ng) T l % 1 2 ... - Theo kho n m c chi phí u tư: TT Kho n m c chi phí u tư Năm trư c năm báo cáo Năm báo cáo T ng m c T l % T ng m c T l (tr. ng) (tr. ng) % T ng s 1 Xây l p 2 Thi t b 3 Chi phí khác trong ó: n bù, tái nh cư 3. K t qu u tư Hàng quý C năm Quý I Quý II Quý Quý III IV Giá tr tài s n m i tăng T l % so v i v n u tư th c hi n II. ánh giá tình hình và k t qu u tư 1. ánh giá m c t ư c so v i k ho ch ho c so v i th c t cùng kỳ ( ánh giá c a cơ quan giám sát, ánh giá u tư; nh ng v n m i phát hi n trong quá trình giám sát, ánh giá u tư liên quan n chính sách, nh hư ng t m vĩ mô,...) 2. Phân tích nguyên nhân tác ng n tình hình và k t qu u tư III. xu t và ki n ngh các gi i pháp nâng cao hi u qu u tư 1. Các gi i pháp nâng cao hi u qu u tư a) Gi i pháp thu c v cơ ch , chính sách
 18. b) Gi i pháp kinh t -k thu t c) Gi i pháp qu n lý th c hi n u tư M US 2/G T: BÁO CÁO HÀNG NĂM V GIÁM SÁT U TƯ C A CÁC B , NGÀNH, NA PHƯƠNG B ... (UBND C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH....) c l p - T do - H nh phúc S ...../BC T ...., ngày.... tháng.... năm..... BÁO CÁO TH C HI N GIÁM SÁT U TƯ (báo cáo 6 tháng, năm) I. Tình hình th c hi n giám sát u tư TT Ch tiêu T ng Phân theo s nhóm A B C 1 S d án th c hi n u tư trong năm 2 S d án ư c quy t nh u tư trong năm 3 S d án k t thúc ưa vào ho t ng trong năm 4 S d án ã th c hi n giám sát, ánh giá u tư trong năm 5 S d án có vi ph m v th t c u tư: - Không phù h p quy ho ch - Không úng thN m quy n - Không th c hi n y trình t thN m tra, thN m nh d án - u th u không úng quy nh - B giá th u không phù h p - Phê duy t không k p th i - Ký h p ng không úng quy nh - Ch m ti n - Ch t lư ng xây d ng th p - Có lãng phí 6 S d án ph i i u ch nh: - N i dung u tư - Ti n u tư - V n u tư 7 S d án ph i ng ng th c hi n vì các lý do khác nhau 8 S d án ưa vào ho t ng nhưng không có hi u qu II. ánh giá tình hình th c hi n giám sát u tư và k t qu t ư c
 19. 1. ánh giá tình hình: Phân tích k t qu th c hi n giám sát, ánh giá u tư; i chi u v i năm trư c. 2. Phân tích nguyên nhân: phân tích các nguyên nhân v i u ki n th c hi n u tư, v t ch c qu n lý u tư. III. xu t, ki n ngh 1. Các xu t v i m i cơ ch , chính sách, i u hành c a Chính ph , các b , ngành 2. Các xu t v t ch c th c hi n M US 3/G T: BÁO CÁO QUÝ V GIÁM SÁT, ÁNH GIÁ D ÁN U TƯ C A CÁC B , NGÀNH, NA PHƯƠNG G I B K HO CH VÀ U TƯ B ... (UBND C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH....) c l p - T do - H nh phúc S ...../BC T ...., ngày.... tháng.... năm..... BÁO CÁO T NG H P V GIÁM SÁT, ÁNH GÍA D ÁN U TƯ Quý....../năm...... I. Tình hình th c hi n giám sát, ánh giá d án u tư TT Ch tiêu T ng Phân theo nhóm s A B C 1 S d án th c hi n u tư trong quý 2 S d án ư c quy t nh u tư trong quý 3 S d án k t thúc ưa vào ho t ng trong quý 4 S d án có vi ph m v th t c u tư: - Không phù h p quy ho ch - Không úng thN m quy n - Không th c hi n y trình t thN m tra, thN m nh d án 5 S d án ph i i u ch nh: - N i dung u tư - Ti n u tư - V n u tư 6 S d án ph i ng ng th c hi n vì các lý do khác nhau
 20. Các m c t 1 n 6 ph i kèm theo danh m c c th theo b ng sau TT Tên d án a i m xây T ng m c u tư Ti n th c hi n d ng I D án nhóm A 1 2... II D án nhóm B 1 2... III D án nhóm C 1 2... II. Nh ng gi i pháp và ki n ngh x lý 1. Gi i pháp x lý i v i các d án vi ph m các quy nh v qu n lý u tư ho c g p khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n. 2. Ki n ngh Th tư ng Chính ph ho c các B , ngành, a phương liên quan v các bi n pháp h tr , x lý nh ng khó khăn c a các d án. M US 4/G T: BÁO CÁO ÁNH GIÁ V CHU N BN U TƯ D ÁN C A CH U TƯ (G i cơ quan u m i c a b , ngành, a phương và b k ho ch và u tư ( i v i d án nhóm a) B ... (UBND C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH....) c l p - T do - H nh phúc ƠN VN CH U TƯ ...., ngày.... tháng.... năm..... S ...../BC T BÁO CÁO ÁNH GIÁ CHU N BN U TƯ D ÁN Tên d án: ; a i m xây d ng: I. Các ch tiêu ch y u theo Quy t nh u tư 1. M c tiêu chính: 2. Quy mô, công su t:
Đồng bộ tài khoản