Thông tư 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
195
lượt xem
17
download

Thông tư 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t Sè 03/2003/TT-BKH ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2003 híng dÉn c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t - C¨n cø Kho¶n 10, §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 07/2003/N§-CP ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ (gäi t¾t lµ N§ 07/CP) vÒ viÖc söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng vµ NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 52/CP (gäi t¾t lµ N§ 52/CP vµ N§12/CP); - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 75/CP ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ban hµnh Th«ng t híng dÉn c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t nh sau: PhÇn I: nh÷ng quy ®Þnh chung 1. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t lµ ho¹t ®éng theo dâi, kiÓm tra vµ x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®îc so víi yªu cÇu cña qóa tr×nh ®Çu t do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n íc vÒ ®Çu t ®Ó ®¶m b¶o ®Çu t ®¹t hiÖu qu¶ cao, phï hîp víi môc tiªu, ®Þnh híng ph¸t triÓn trong ph¹m vi c¶ níc, tõng ngµnh, lÜnh vùc, tõng vïng, ®Þa ph¬ng vµ tõng dù ¸n ®Çu t. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t bao gåm: - Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t. Gi¸m s¸t tæng thÓ ®Çu t lµ viÖc theo dâi, kiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t ë c¸c cÊp cña c¸c ngµnh vµ ®Þa ph¬ng; ph¸t hiÖn vµ chÊn chØnh kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m, thiÕu sãt ®Ó ®¶m b¶o ®Çu t ®óng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, môc tiªu vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶. §¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t lµ ph¶n ¶nh t×nh h×nh ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®Çu t cña nÒn kinh tÕ, ngµnh, ®Þa ph¬ng; x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®- îc so víi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch trong tõng thêi kú hay tõng giai ®o¹n; ph©n tÝch nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ®Çu t còng nh ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t trong kú hay giai ®o¹n kÕ ho¹ch sau. - Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t. Gi¸m s¸t dù ¸n ®Çu t lµ viÖc theo dâi, kiÓm tra thêng xuyªn qu¸ tr×nh ®Çu t cña dù ¸n nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh ®Çu t ®óng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, ®¶m b¶o môc tiªu vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n.
 2. 2 §¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t lµ viÖc ph©n tÝch, x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®îc theo tõng chØ tiªu cô thÓ so víi quyÕt ®Þnh ®Çu t dù ¸n hoÆc tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ quy ®Þnh cña nhµ níc t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. 2. Ph¹m vi, ®èi tîng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t a) §èi tîng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t lµ ho¹t ®éng ®Çu t cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ, cña tõng ngµnh, lÜnh vùc kinh tÕ, ®Þa ph¬ng hoÆc vïng l·nh thæ. b) §èi tîng gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t lµ c¸c dù ¸n, ch¬ng tr×nh ®Çu t (sau ®©y gäi chung lµ dù ¸n ®Çu t) quy ®Þnh trong Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo N§ 52/CP. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t tríc hÕt tËp trung vµo c¸c dù ¸n trong ch - ¬ng tr×nh ®Çu t c«ng céng, c¸c dù ¸n ®îc tµi trî b»ng nguån vèn Ng©n s¸ch nhµ níc (Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng), vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc, vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn cña Nhµ níc t¹i c¸c doanh nghiÖp. 3. Môc ®Ých gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t: Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t nh»m môc ®Ých sau: - §¶m b¶o cho ho¹t ®éng ®Çu t chung vµ tõng dù ¸n cô thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao, phï hîp víi môc tiªu, ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ tiÕn hµnh theo ®óng khu«n khæ ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. - Gióp c¬ quan qu¶n lý ®Çu t c¸c cÊp n¾m s¸t vµ ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t, tiÕn ®é thùc hiÖn ®Çu t vµ nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ®Çu t ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thÝch hîp; ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m vµ tiªu cùc g©y thÊt tho¸t, l·ng phÝ vèn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t. - Gióp c¸c c¬ quan ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cã t liÖu thùc tÕ ®Ó nghiªn cøu vÒ c¬ cÊu ®Çu t vµ chÝnh s¸ch thóc ®Èy ®Çu t cho tõng thêi kú. 4. Yªu cÇu ®èi víi gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t C¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Gi¸m s¸t thêng xuyªn qu¸ tr×nh ®Çu t; ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vµ phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp. - Ph¶n ¶nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, trung thùc, kh¸ch quan c¸c néi dung gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t. - §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ ph¶i kÞp thêi, cô thÓ vµ cã tÝnh kh¶ thi. 5. NhiÖm vô cô thÓ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ ®Çu t a) Theo dâi vµ kiÓm tra thêng xuyªn qu¸ tr×nh ®Çu t trªn c¬ së: - C¬ së d÷ liÖu vÒ ho¹t ®éng ®Çu t t¹i c¸c c¬ quan gi¸m s¸t ®Çu t. - C¸c b¸o c¸o thêng kú vµ cËp nhËt (theo mÉu quy ®Þnh); - C¸c ho¹t ®éng kiÓm tra t¹i chç (theo ch¬ng tr×nh, hoÆc khi cÇn thiÕt); b) §¸nh gi¸ ®Çu t bao gåm: - §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ qu¶n lý ®Çu t;
 3. 3 - §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu ®Çu t (sù tu©n thñ quy ho¹ch, phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn); - §¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh (theo kÕ ho¹ch hay tiÕn ®é ®îc duyÖt); - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t (quan hÖ gi÷a chi phÝ vµ lîi Ých ®Çu t). KÕt qu¶ qu¸ tr×nh gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ®îc thÓ hiÖn trong c¸c b¸o c¸o: - B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t toµn quèc; - B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t theo ngµnh, vïng, ®Þa ph- ¬ng; - B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t theo tõng giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t (chuÈn bÞ ®Çu t, thùc hiÖn dù ¸n, ®a dù ¸n vµo vËn hµnh). PhÇn II: Néi dung gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t 1. §¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t: §¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t bao gåm: a) §¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t cña nÒn kinh tÕ, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng, vïng l·nh thæ: - Tæng hîp, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ®Çu t cña nÒn kinh tÕ, ngµnh, ®Þa ph¬ng theo c¸c chØ tiªu ph¶n ¶nh quy m«, tèc ®é, c¬ cÊu, tiÕn ®é, hiÖu qu¶ ®Çu t. - §¸nh gi¸ møc ®é ®¹t ®îc so víi quy ho¹ch ®îc duyÖt, nhiÖm vô kÕ ho¹ch hoÆc so víi møc ®¹t ®îc cña kú tríc. - X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè, nguyªn nh©n ¶nh hëng tíi t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ®Çu t; §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t trong kú hoÆc giai ®o¹n kÕ ho¹ch sau; §¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña c¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ® îc duyÖt. §¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t toµn bé nÒn kinh tÕ do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh tæng hîp thùc hiÖn hµng n¨m, 5 n¨m hoÆc theo yªu cÇu cña ChÝnh phñ. §¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t cña ngµnh, ®Þa ph¬ng do Bé qu¶n lý ngµnh vµ UBND cÊp tØnh thùc hiÖn hµng n¨m vµ trong tõng thêi kú kÕ ho¹ch (th êng lµ 5 n¨m). b) §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ qu¶n lý ®Çu t: §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ qu¶n lý ®Çu t nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t ë c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng, ph¸t hiÖn nh÷ng sai ph¹m, nh÷ng víng m¾c ®Ó kÞp thêi chÊn chØnh ho¹t ®éng ®Çu t ë c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ xö lý kÞp thêi vÒ mÆt c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cho thÝch hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, gåm: - §¸nh gi¸ t×nh h×nh triÓn khai cña c¸c bé, ®Þa ph¬ng vµ c¸c cÊp vÒ viÖc:
 4. 4 + Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t: Tr×nh tù lËp, thÈm tra, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t; Sù phï hîp víi chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch cña Nhµ níc trong viÖc ra quyÕt ®Þnh ®Çu t; + Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t: Qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai, ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, huy ®éng c¸c nguån vèn, tr×nh tù x©y dùng c¬ b¶n (lËp, phª duyÖt thiÕt kÕ, tæng dù to¸n,..), tæ chøc ®Êu thÇu vµ c¸c quy ®Þnh cô thÓ kh¸c vÒ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t. - Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n thùc hiÖn tèt vµ cha tèt Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t ë c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng; Ph¸t hiÖn c¸c vÊn ®Ò cha phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p xö lý kÓ c¶ c¸c kiÕn nghÞ bæ sung söa ®æi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ qu¶n lý ®Çu t do Bé qu¶n lý ngµnh vµ UBND cÊp tØnh thùc hiÖn 6 th¸ng mét lÇn. 2. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t theo c¸c giai ®o¹n gåm: 2.1. Gi¸m s¸t chuÈn bÞ ®Çu t: Gi¸m s¸t chuÈn bÞ ®Çu t lµ viÖc theo dâi, kiÓm tra cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ®èi víi cÊp díi vÒ qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ ra quyÕt ®Þnh ®Çu t cña dù ¸n. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ chuÈn bÞ ®Çu t ®îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, kh¶o s¸t lËp dù ¸n ®Õn khi cã quyÕt ®Þnh ®Çu t , gåm c¸c néi dung sau: - KiÓm tra sù ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh vÒ ph¸p lý trong viÖc chuÈn bÞ ®Çu t (lËp, thÈm tra, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n); kiÓm tra néi dung quyÕt ®Þnh ®Çu t theo quy ®Þnh nªu t¹i §iÒu 30 NghÞ ®Þnh 52/CP; ®¸nh gÝa sù phï hîp cña quyÕt ®Þnh ®Çu t víi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh ®Çu t cña ngµnh, ®Þa ph¬ng; thÈm quyÒn vµ tr×nh tù ra quyÕt ®Þnh ®Çu t ®èi víi dù ¸n. §èi víi dù ¸n sö dông vèn thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp vµ c¸c nguån vèn huy ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp chØ xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ vÒ sù phï hîp cña quyÕt ®Þnh ®Çu t víi quy ho¹ch cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng. - §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ tÝnh kh¶ thi cña quyÕt ®Þnh ®Çu t theo nh÷ng yÕu tè chñ yÕu cña dù ¸n (môc tiªu, quy m«, c«ng nghÖ, tiÕn ®é, vèn, nguån vèn, m«i trêng vµ hiÖu qu¶ ®Çu t); lµm râ nh÷ng m©u thuÉn (nÕu cã) gi÷a quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ néi dung dù ¸n. §èi víi dù ¸n sö dông vèn thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp vµ c¸c nguån vèn huy ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp chØ xem xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ môc tiªu, quy m« vµ b¶o ®¶m m«i trêng cña dù ¸n. - §¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc cña Chñ ®Çu t (n¨ng lùc vÒ tµi chÝnh vµ chuyªn m«n, kinh nghiÖm qu¶n lý dù ¸n). 2.2. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t lµ viÖc theo dâi, kiÓm tra, x¸c ®Þnh møc ®é ®¹t ®îc cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n theo quyÕt ®Þnh ®Çu t. Néi dung gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t bao gåm:
 5. 5 - Theo dâi, kiÓm tra thêng xuyªn qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n, gåm: + ViÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ lËp, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt thiÕt kÕ, tæng dù to¸n, dù to¸n; c«ng t¸c ®Êu thÇu; ®iÒu kiÖn khëi c«ng x©y dùng,.... + ViÖc bè trÝ kÕ ho¹ch huy ®éng vµ sö dông vèn cña dù ¸n; viÖc thanh to¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. + ViÖc thùc hiÖn tiÕn ®é, tæ chøc qu¶n lý dù ¸n; c¸c yªu cÇu vÒ b¶o vÖ m«i trêng. - KiÓm tra viÖc ¸p dông vµ chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ níc, cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ¸p dông ®èi víi dù ¸n. - §¸nh gi¸ n¨ng lùc cña Ban qu¶n lý dù ¸n theo ph ¬ng thøc thùc hiÖn ®Çu t ®· lùa chän. - §¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh c¸c chØ tiªu chñ yÕu (khèi lîng, tiÕn ®é, chÊt lîng, gi¶i ng©n), ¶nh hëng vÒ m«i trêng vµ x· héi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t. - Trªn c¬ së theo dâi, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh (thay ®æi thiÕt kÕ, dù to¸n, nguån vèn, c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®Ó thùc hiÖn dù ¸n), c¸c sai ph¹m hoÆc bÊt hîp lý, nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cÇn gi¶i quyÕt. - §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc c¬ quan liªn quan xem xÐt, gi¶i quyÕt ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é ®Çu t. §èi víi dù ¸n sö dông vèn huy ®éng cña doanh nghiÖp vµ c¸c nguån vèn kh¸c, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ thùc hiÖn ®Çu t chØ bao gåm mét sè néi dung sau: + KiÓm tra, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn tiÕn ®é; c¸c yªu cÇu vÒ b¶o vÖ m«i trêng, sö dông ®Êt ®ai. + KiÓm tra viÖc ¸p dông vµ chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ níc, cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ¸p dông ®èi víi dù ¸n. d) §èi víi dù ¸n sö dông nhiÒu nguån vèn: §èi víi dù ¸n ®Çu t sö dông nhiÒu nguån vèn, néi dung gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®îc ¸p dông theo nguån vèn sö dông ®Çu t cho tõng h¹ng môc trong trêng hîp cã thÓ t¸ch riªng ®îc nguån vèn cho tõng h¹ng môc, hoÆc theo nguån vèn cã tû träng lín nhÊt trong trêng hîp kh«ng t¸ch riªng ®îc nguån vèn sö dông cho tõng h¹ng môc, hoÆc theo ph¬ng thøc qu¶n lý ¸p dông cho dù ¸n ®· ®îc tho¶ thuËn cña c¸c thµnh viªn ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn gãp cña nhiÒu thµnh phÇn. 2.3. §¸nh gi¸ sau thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t: a) §¸nh gi¸ kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t: §¸nh gi¸ kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t lµ viÖc tæng hîp, ®¸nh gi¸ toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t mét c¸ch toµn diÖn tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u hoµn thµnh dù ¸n ®a vµo khai th¸c sö dông. Néi dung ®¸nh gi¸ kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t bao gåm:
 6. 6 - §èi chiÕu néi dung vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn ®Çu t víi quyÕt ®Þnh ban ®Çu ®Ó thÊy râ nh÷ng sai lÖch, ®iÒu chØnh c¸c yÕu tè cña dù ¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t. §¸nh gi¸ kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t cÇn kÕt hîp víi viÖc nghiÖm thu c«ng tr×nh ®Ó n¾m ®îc toµn diÖn c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn dù ¸n nh sù ®¶m b¶o tiªu chuÈn, quy ph¹m kü thuËt vµ chÊt lîng c«ng tr×nh,.... - §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn quyÕt to¸n c«ng tr×nh vµ gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh míi t¨ng. - X¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n ph¸t sinh khèi lîng hoÆc ®iÒu chØnh thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t; xem xÐt c¨n cø ph¸p lý, tÝnh kh¶ thi vÒ mÆt kü thu©t vµ møc chi phÝ c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc c¸c yÕu tè ph¸t sÞnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. §¸nh gi¸ kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t ®èi víi dù ¸n kh«ng muén h¬n 6 th¸ng kÓ tõ khi hoµn thµnh ®a dù ¸n vµo khai th¸c, sö dông. b) §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh khai th¸c, vËn hµnh dù ¸n: §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh khai th¸c vËn hµnh dù ¸n ®îc thùc hiÖn vµo thêi ®iÓm vµo thêi ®iÓm thÝch hîp nh khi míi ®a vµo khai th¸c, sö dông hay khi ®¹t ®îc c«ng suÊt thiÕt kÕ, khi s¶n xuÊt æn ®Þnh,.... Néi dung ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh khai th¸c, vËn hµnh dù ¸n bao gåm: - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t trªn c¬ së so s¸nh chi phÝ vµ kÕt qu¶ thùc tÕ ®¹t ®îc trong qu¸ tr×nh khai th¸c, vËn hµnh. - Ph©n tÝch t¸c ®éng ®èi víi dù ¸n vÒ c¸c mÆt sö dông ®Êt ®ai, chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh, x· héi, m«i tr êng, n¨ng lùc qu¶n lý cña chñ ®Çu t , biÕn ®éng cña thÞ trêng tíi hiÖu qu¶ cña dù ¸n. - §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o khai th¸c, vËn hµnh dù ¸n cã hiÖu qu¶. PhÇn III: Tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t 1. HÖ thèng thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t 1.1. C¸c bé, ngµnh vµ Uû ban nh©n d©n ®Þa ph¬ng a) Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµ c¬ quan gióp Thñ tíng ChÝnh phñ tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t ; gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n quan träng quèc gia do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ c¸c dù ¸n nhãm A ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cã nhiÖm vô cô thÓ sau: - Híng dÉn, theo dâi vµ tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t trong toµn quèc. - Tæ chøc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t trong ph¹m vi toµn quèc theo tõng thêi kú kÕ ho¹ch hoÆc theo yªu cÇu cña ChÝnh phñ vµ tæng hîp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t hµng n¨m cña c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ®Ó b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ.
 7. 7 - Chñ tr× vµ phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ n íc, Bé qu¶n lý ngµnh vµ ®Þa ph¬ng liªn quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n quan träng quèc gia, c¸c dù ¸n nhãm A Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t trªn ph¹m vi toµn quèc. Tuú theo tõng dù ¸n cô thÓ, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t yªu cÇu c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng liªn quan cö c¸n bé, chuyªn gia tham gia gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n díi h×nh thøc thµnh lËp c¸c Tæ c«ng t¸c liªn ngµnh. - B¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n nhãm A do Bé tæ chøc hoÆc chñ tr× tæ chøc thùc hiÖn. - KiÕn nghÞ víi Thñ tíng ChÝnh phñ hoÆc víi c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng liªn quan (theo thÈm quyÒn) vÒ c¸c gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng víng m¾c trong ho¹t ®éng ®Çu t cña c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng hoÆc ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm A ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ ®Çu t. - Xem xÐt, cã ý kiÕn hoÆc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Bé khi cã yªu cÇu cña c¸c bé, ngµnh kh¸c, ®Þa ph ¬ng vµ chñ ®Çu t. b) C¸c bé, c¬ quan qu¶n lý tæng hîp (Bé Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ n- íc, Bé Khoa häc - C«ng nghÖ, Bé Tµi nguyªn - M«i tr êng) cã nhiÖm vô cô thÓ sau: - Phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thùc hiÖn ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t theo yªu cÇu cña ChÝnh phñ; - Tham gia cïng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n nhãm A do Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp hoÆc quyÕt ®Þnh ®Çu t ®èi víi c¸c lÜnh vùc thuéc chøc n¨ng qu¶n lý cña bé; - Gi¶i quyÕt c¸c kiÕn nghÞ cña c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng vµ chñ ®Çu t nh÷ng vÊn ®Ò thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. c) C¸c bé qu¶n lý chuyªn ngµnh cã c¸c nhiÖm vô cô thÓ sau: - Tæ chøc thùc hiÖn vµ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t trong ph¹m vi ngµnh, lÜnh vùc do m×nh qu¶n lý; - Tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®èi víi c¸c dù ¸n thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña m×nh (kÓ c¶ c¸c dù ¸n ph©n cÊp vµ ñy quyÒn cho cÊp díi quyÕt ®Þnh ®Çu t); - Phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n nhãm A do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh hoÆc cho phÐp ®Çu t vÒ c¸c lÜnh vùc thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh; - B¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ (®ång thêi göi tíi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ) vÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t trong ph¹m vi ngµnh, lÜnh vùc qu¶n lý cña m×nh vµ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña m×nh theo chÕ ®é quy ®Þnh; - KiÕn nghÞ Thñ tíng ChÝnh phñ hoÆc c¸c bé, ngµnh kh¸c vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t chung cña Bé, ngµnh vµ liªn quan ®Õn c¸c dù ¸n thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý cña m×nh ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ ®Çu t;
 8. 8 - Cã ý kiÕn hoÆc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Bé, ngµnh khi cã yªu cÇu cña c¸c bé, ngµnh kh¸c, ®Þa ph ¬ng vµ chñ ®Çu t. d) Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã nhiÖm vô cô thÓ sau: - Tæ chøc thùc hiÖn vµ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t trong ph¹m vi qu¶n lý cña ®Þa ph¬ng m×nh; - Tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n c¸c dù ¸n thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña m×nh (kÓ c¶ c¸c dù ¸n ph©n cÊp vµ ñy quyÒn cho cÊp díi quyÕt ®Þnh ®Çu t); - Phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n nhãm A do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh hoÆc cho phÐp ®Çu t trªn ®Þa bµn cña m×nh; - Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn theo quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai, ®¶m b¶o m«i trêng cña c¸c dù ¸n trªn ®Þa bµn cña tØnh, thµnh phè; - B¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ (®ång thêi göi tíi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ) vÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t trong ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh vµ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña m×nh theo chÕ ®é quy ®Þnh; - KiÕn nghÞ Thñ tíng ChÝnh phñ hoÆc c¸c Bé, ngµnh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t chung cña ®Þa ph¬ng vµ liªn quan ®Õn c¸c dù ¸n thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý cña m×nh ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ ®Çu t; - Cã ý kiÕn hoÆc gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng, sö dông ®Êt thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh khi cã yªu cÇu cña c¸c bé, ngµnh vµ chñ ®Çu t. 1.2. C¸c doanh nghiÖp, c¸c chñ ®Çu t: C¸c doanh nghiÖp, c¸c chñ ®Çu cã c¸c nhiÖm vô cô thÓ sau: - Tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n do m×nh quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc thuéc quyÒn qu¶n lý cña m×nh vµ b¸o c¸o c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, c¬ quan gi¸m s¸t ®Çu t cña Nhµ níc ë c¸c cÊp trùc thuéc (Bé, Ngµnh hoÆc UBND cÊp tØnh). §èi víi c¸c dù ¸n nhãm A ngoµi b¸o c¸o cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t , hµng quý chñ ®Çu t ph¶i göi b¸o c¸o tíi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. - Ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o kÞp thêi víi cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ c¬ quan tæ chøc gi¸m s¸t ®Çu t nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n vµ kiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc; kiÕn nghÞ ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t ®iÒu chØnh dù ¸n trong trêng hîp cÇn thiÕt. - KiÕn nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn, c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt liªn quan ®Õn dù ¸n do m×nh qu¶n lý ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ ®Çu t. Ban qu¶n lý dù ¸n tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n do m×nh qu¶n lý vµ b¸o c¸o chñ ®Çu t vÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t
 9. 9 theo c¸c néi dung do chñ ®Çu t quy ®Þnh ®ång thêi ph¸t hiÖn, b¸o c¸o kÞp thêi víi chñ ®Çu t nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n vµ kiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc. 1.3. C¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cã chøc n¨ng gióp l·nh ®¹o c¸c bé, c¸c ngµnh vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cã nhiÖm vô cô thÓ sau: - Cã kÕ ho¹ch gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t do cÊp cã thÈm quyÒn th«ng qua vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm ®îc giao. - Tæ chøc hÖ thèng cung cÊp vµ l u tr÷ th«ng tin vÒ t×nh h×nh ®Çu t trong ph¹m vi bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng hoÆc c¸c dù ¸n (®èi víi c¸c chñ ®Çu t) do m×nh qu¶n lý. - Thu thËp c¸c b¸o c¸o, th«ng tin liªn quan phôc vô gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t theo tõng ®èi tîng quy ®Þnh. - Thùc hiÖn xem xÐt, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c th«ng tin, b¸o c¸o, lËp B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t phï hîp víi néi dung vµ yªu cÇu quy ®Þnh tr×nh c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt. C¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cã c¸c quyÒn h¹n sau: - Yªu cÇu c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ë c¸c cÊp liªn quan b¸o c¸o theo chÕ ®é quy ®Þnh, cung cÊp c¸c th«ng tin, tµi liÖu bæ sung liªn quan ®Õn néi dung gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t nÕu thÊy cÇn thiÕt. - Trong trêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tiÕp xóc, trao ®æi trùc tiÕp víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ë c¸c cÊp liªn quan, víi chñ ®Çu t vµ kiÓm tra trùc tiÕp t¹i hiÖn trêng. C¬ quan cã nhu cÇu tiÕp xóc, trao ®æi trùc tiÕp hoÆc kiÓm tra trùc tiÕp t¹i hiÖn tr êng ph¶i cã kÕ ho¹ch, néi dung lµm viÖc cô thÓ vµ th«ng b¸o tríc víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan. - KiÕn nghÞ víi cÊp cã thÈm quyÒn viÖc ®iÒu chØnh dù ¸n khi cÇn thiÕt hoÆc huû bá quyÕt ®Þnh ®Çu t, ®×nh chØ, t¹m dõng thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t nÕu trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ph¸t hiÖn cã nh÷ng sai ph¹m nghiªm träng. B¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn vÒ viÖc vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña chñ ®Çu t, cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan trong ph¹m vi nhiÖm vô gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ® îc quy ®Þnh vµ kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p xö lý theo møc ®é vi ph¹m. 1.4. Gi¸m s¸t cña céng ®ång Bªn c¹nh viÖc gi¸m s¸t thêng xuyªn, trùc tiÕp cña cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc, chñ c¸c ch¬ng tr×nh, c¸c dù ¸n ®Çu t (kÓ c¶ dù ¸n cña t nh©n) sau khi quyÕt ®Þnh ®Çu t ph¶i c«ng bè c«ng khai néi dung quyÕt ®Þnh ®Çu t, ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ®Çu t (tªn dù ¸n, quy m« x©y dùng, ph¹m vi chiÕm ®Êt, vèn ®Çu t, nguån vèn, chñ ®Çu t, tiÕn ®é thùc hiÖn,...) t¹i ®Þa ®iÓm thùc hiÖn ®Çu t, trô së H§ND, UBND ®Þa ph¬ng n¬i cã dù ¸n, ®ång thêi th«ng b¸o trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o víi H§ND ®Þa ph ¬ng c¸c cÊp vÒ c¸c néi dung c¬ b¶n cña dù ¸n ®Ó H§ND vµ nh©n d©n ®Þa ph ¬ng gi¸m s¸t. Dù ¸n cña c¸c ngµnh, c¬ quan trung ¬ng ph¶i th«ng b¸o cho H§ND cÊp tØnh n¬i
 10. 10 cã dù ¸n; Dù ¸n cña c¸c ngµnh vµ c¬ quan cÊp tØnh ph¶i th«ng b¸o cho H§ND cÊp huyÖn n¬i cã dù ¸n; Dù ¸n cña c¸c ngµnh vµ c¬ quan cÊp huyÖn ph¶i th«ng b¸o cho H§ND cÊp x· n¬i cã dù ¸n ®Ó H§ND c¸c cÊp tæ chøc gi¸m s¸t. Dù ¸n do x· lµm chñ ®Çu t ph¶i c«ng khai trong céng ®ång nh©n d©n x· ®ã. Nhµ níc khuyÕn khÝch céng ®ång d©n c tham gia gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn dù ¸n theo quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc, gãp phÇn lµm cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n ®óng quy ®Þnh, tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶. Gi¸m s¸t cña céng ®ång d©n c th«ng qua c¸c tæ chøc x· héi, ®oµn thÓ quÇn chóng vµ Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp. Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp, c¸c tæ chøc x· héi cã thÓ göi ý kiÕn vÒ dù ¸n ®Õn c¬ quan ® îc giao lµ ®Çu mèi tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t c¸c cÊp. Dù ¸n do cÊp nµo qu¶n lý th× ý kiÕn gi¸m s¸t céng ®ång ®îc göi vÒ c¬ quan ®Çu mèi gi¸m s¸t ®Çu t cÊp Êy. C¸c c¬ quan tiÕp nhËn ý kiÕn cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, kiÕn nghÞ xö lý nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh vµ th«ng b¸o c¸c kÕt luËn tíi n¬i göi ý kiÕn ®ãng gãp. 2. Tæ chøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t : 2.1. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ph©n c«ng mét ®¬n vÞ (Vô) lµm ®Çu mèi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña Bé, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ chñ ®Çu t, cung cÊp th«ng tin, híng dÉn nghiÖp vô vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t. 2.2. C¸c bé, ngµnh chØ ®Þnh ®¬n vÞ (Vô hoÆc Ban kÕ ho¹ch) chÞu tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña bé, ngµnh; híng dÉn thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, c¸c dù ¸n ®ù¬c bé, ngµnh ph©n cÊp hoÆc uû quyÒn cho cÊp díi. 2.3. C¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña tØnh, thµnh phè; híng dÉn thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ®èi víi c¸c cÊp, ®¬n vÞ trùc thuéc, c¸c dù ¸n ®ù¬c UBND tØnh, thµnh phè ph©n cÊp hoÆc uû quyÒn cho cÊp díi. 2.4. Doanh nghiÖp, Chñ ®Çu t, Ban qu¶n lý dù ¸n chØ ®Þnh bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ®èi víi c¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh. 3. Ph¬ng thøc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t: 1. Tæ chøc theo dâi, tæng hîp, ph©n tÝch t×nh h×nh: C¸c c¬ quan thùc hiÖn nhiÖm vô theo dâi, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t vµ qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t trªn c¬ së c¸c th«ng tin, b¸o c¸o ®Þnh kú theo hÖ thèng vµ chÕ ®é quy ®Þnh. C¸c c¬ quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng cÇn tæ chøc m¹ng th«ng tin liªn th«ng ®Ó thu thËp vµ cËp nhËt th«ng tin, phèi hîp theo dâi vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ®Çu t. 2. KiÓm tra, xem xÐt thêng xuyªn: C¸c c¬ quan nhµ níc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t b»ng viÖc kiÓm tra, xem xÐt thêng xuyªn ho¹t ®éng ®Çu t thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña m×nh.
 11. 11 Trong trêng hîp ph¸t hiÖn cã nh÷ng dÊu hiÖu vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t, nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n hoÆc cã nh÷ng vÊn ®Ò cha râ trong B¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña chñ ®Çu t th× c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cã thÓ yªu cÇu chñ ®Çu t b¸o c¸o hoÆc tiÕn hµnh gi¸m s¸t t¹i chç vÒ vÊn ®Ò cÇn t×m hiÓu. C¸c c¬ quan nhµ níc thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cã thÓ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t t¹i c¸c c¬ quan qu¶n lý ®Çu t c¸c cÊp cña c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, t¹i hiÖn trêng cña dù ¸n. ViÖc gi¸m s¸t t¹i chç chØ tiÕn hµnh khi thÊy cÇn thiÕt ph¶i trao ®æi, tiÕp xóc víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý ®Çu t hoÆc quan s¸t trùc tiÕp ®èi t- îng ®Çu t. Trêng hîp cã yªu cÇu thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t t¹i chç, c¬ quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cÇn b¸o c¸o vµ ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. ViÖc thùc hiÖn gi¸m s¸t t¹i chç ph¶i cã kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh lµm viÖc cô thÓ vµ th«ng b¸o tríc Ýt nhÊt lµ 5 ngµy lµm viÖc cho c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan biÕt. 3. Tæ chøc ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng ®Çu t: Ngoµi viÖc ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t vµ t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t theo ®Þnh kú, c¸c c¬ quan gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t c¸c cÊp cã thÓ thùc hiÖn nhiÖm vô ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t hoÆc ®¸nh gi¸ dù ¸n (gäi chung lµ ®¸nh gi¸ ®Çu t) vµo thêi ®iÓm cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña c¬ quan cÊp trªn hoÆc cña ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t nh ®· nªu ë phÇn néi dung gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t. NhiÖm vô, néi dung vµ thêi ®iÓm ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t hoÆc ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t do c¬ quan cÊp trªn hoÆc ng êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt quyÕt ®Þnh. C¬ quan, ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t hoÆc ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t cã thÓ mêi c¸c tæ chøc t vÊn, chuyªn gia cã ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n vÒ c¸c lÜnh vùc liªn quan tham gia. C¸c tæ chøc t vÊn vµ chuyªn gia thùc hiÖn ®¸nh gi¸ ®Çu t trªn c¬ së hîp ®ång víi ®¬n vÞ ®îc giao thùc hiÖn nhiÖm vô nµy. Khi cã nhu cÇu thuª c¸c tæ chøc t vÊn hoÆc chuyªn gia thùc hiÖn ®¸nh gi¸ ®Çu t, c¸c ®¬n vÞ ®îc giao thùc hiÖn ®¸nh gi¸ ®Çu t ph¶i cã kÕ ho¹ch tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 4. B¸o c¸o vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t: 4.1. ChÕ ®é b¸o c¸o C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t c¸c cÊp (c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, chñ ®Çu t) thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o qui ®Þnh nh sau: 1. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t hµng n¨m vµ tõng thêi kú kÕ ho¹ch theo yªu cÇu cña ChÝnh phñ; tæng hîp b¸o c¸o vÒ gi¸m s¸t tæng thÓ ®Çu t 6 th¸ng mét lÇn; b¸o c¸o tæng hîp gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n nhãm A trong ph¹m vi toµn quèc mét quý mét lÇn. 2. C¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®Þnh kú b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t 6 th¸ng mét lÇn, ®ång thêi göi ®Õn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó tæng hîp. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc bé, ngµnh, tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thêng xuyªn theo quy ®Þnh cña c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng.
 12. 12 3. Chñ ®Çu t thùc hiÖn b¸o c¸o quý, 6 th¸ng vµ n¨m cho c¬ quan ®Çu mèi thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña bé, ngµnh, tØnh chñ qu¶n cña m×nh; chñ ®Çu t dù ¸n cña c¸c bé, ngµnh ®ång thêi göi b¸o c¸o cho c¬ quan ®Çu mèi thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña ®Þa ph¬ng n¬i thùc hiÖn dù ¸n. Riªng chñ ®Çu t dù ¸n nhãm A ngoµi viÖc lËp vµ göi b¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t dù ¸n ®Õn c¬ quan ®Çu mèi thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng, ®ång thêi göi ®Õn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t b¸o c¸o quý, 6 th¸ng, n¨m ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. §èi víi c¸c dù ¸n hoµn thµnh ®a vµo ho¹t ®éng chñ ®Çu t ph¶i lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t kh«ng chËm h¬n 6 th¸ng kÓ tõ khi hoµn thµnh ®a dù ¸n vµo khai th¸c, sö dông theo néi dung quy ®Þnh vµ göi ®Õn c¸c c¬ quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph- ¬ng trùc thuéc vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (®èi víi dù ¸n nhãm A). C¸c chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh khai th¸c, vËn hµnh dù ¸n theo néi dung quy ®Þnh göi ®Õn c¸c c¬ quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng trùc thuéc vµ vµ ®ång thêi göi ®Õn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (®èi víi dù ¸n nhãm A). 4. Ban qu¶n lý dù ¸n thùc hiÖn b¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t dù ¸n do m×nh qu¶n lý theo quy ®Þnh cña Chñ ®Çu t. Néi dung b¸o c¸o ®Þnh kú cña c¸c cÊp thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t theo mÉu nªu trong phÇn Phô lôc. 4.2. Thêi h¹n b¸o c¸o ®Þnh kú: 1. Chñ ®Çu t: Göi b¸o c¸o quý vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t ®Õn c¸c c¬ quan ®Çu mèi thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cña Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó tæng hîp (®èi víi dù ¸n nhãm A) trong thêi gian 5 ngµy ®Çu cña quý sau. 2. C¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng: B¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t trong thêi gian 10 ngµy ®Çu th¸ng 7 (®èi víi b¸o c¸o 6 th¸ng) vµ 15 ngµy ®Çu th¸ng 1 n¨m sau (®èi víi b¸o c¸o n¨m). 3. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: - B¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t hµng n¨m trong th¸ng 2 n¨m sau. - B¸o c¸o quý vÒ gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t nhãm A trong th¸ng ®Çu cña quý sau. 4) C¸c c¬ quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cã thÓ cã b¸o c¸o bÊt thêng khi cÇn thiÕt.
 13. 13 PhÇn IV: tr¸ch nhiÖm vµ xö lý vi ph¹m cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t 1. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t: 1.1. Thñ trëng c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c hËu qu¶ do kh«ng tæ chøc thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t hoÆc kh«ng b¸o c¸o theo qui ®Þnh. 1.2. C¸c c¬ quan ®îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung c¸c b¸o c¸o cña m×nh. 1.3. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung b¸o c¸o cña m×nh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ mäi hËu qu¶ ph¸t sinh do kh«ng thùc hiÖn hay thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸m s¸t ®Çu t hoÆc do b¸o c¸o, cung cÊp th«ng tin sai sù thùc vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t trong ph¹m vi m×nh qu¶n lý. 1.4. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶i xem xÐt vµ xö lý kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh, c¸c kiÕn nghÞ cña c¬ quan gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t , chñ ®Çu t vÒ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc v¨n b¶n ®Ò nghÞ cña bªn cã liªn quan vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh vÒ viÖc xö lý ®ã hoÆc b¸o c¸o kÞp thêi víi cÊp trªn c¸c vÊn ®Ò vît thÈm quyÒn. 2. Xö lý vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t 2.1. Trong thêi h¹n quy ®Þnh mµ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng kh«ng göi b¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t th× Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t sÏ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vµ kiÕn nghÞ c¸c h×nh thøc xö lý thÝch hîp. 2.2. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc bé, ngµnh vµ UBND cÊp tØnh, c¸c chñ ®Çu t kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é b¸o c¸o th× c¬ quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cÇn b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn vµ kiÕn nghÞ c¸c h×nh thøc xö lý vÒ hµnh chÝnh hoÆc ®Ò nghÞ ngõng thùc hiÖn dù ¸n. 2.3. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh liªn quan trong trêng hîp ph¶i ngõng thùc hiÖn dù ¸n do kh«ng b¸o c¸o kÞp thêi. 2.4. C¸c cÊp cã thÈm quyÒn kh«ng ®îc phÐp ®iÒu chØnh ®Çu t ®èi víi c¸c dù ¸n kh«ng thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t theo quy ®Þnh. 2.5. C¸c dù ¸n sÏ kh«ng ®îc ghi vèn kÕ ho¹ch n¨m sau nÕu kh«ng cã ®Çy ®ñ b¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t n¨m tríc. Dù ¸n chØ ®îc phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t khi thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t. 3. Xö lý c¸c vi ph¹m vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t: 2.1. C¸c c¬ quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t b¸o c¸o kÞp thêi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn nh÷ng trêng hîp vi ph¹m Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng trong c¸c ho¹t ®éng ®Çu t thuéc cÊp m×nh qu¶n lý ®Ó xö lý theo quy ®Þnh.
 14. 14 2.2. C¸c c¬ quan thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t cè t×nh che giÊu c¸c trêng hîp vi ph¹m vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi tríc ph¸p luËt vÒ c¸c sai ph¹m vµ hËu qu¶ g©y ra. PhÇn V: C¸c quy ®Þnh kh¸c 1. Chi phÝ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t 1.1. Chi phÝ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t bao gåm c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t ë c¸c cÊp, bao gåm: a. Chi phÝ cho c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t ®îc sö dông b»ng nguån kinh phÝ sù nghiÖp cña c¬ quan thùc hiÖn nhiÖm vô nµy. b. Chi phÝ cho c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t ®îc tÝnh trong tæng møc ®Çu t cña dù ¸n. 2.2. ViÖc qu¶n lý, sö dông chi phÝ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t thùc hiÖn h- íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. §Þnh møc chi phÝ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t do Bé X©y dùng quy ®Þnh. 2. HiÖu lùc vµ tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t nµy thay thÕ Th«ng t 01/2000/TT-BKH ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn vÒ Gi¸m ®Þnh ®Çu t vµ cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ chñ ®Çu t cÇn tæ chøc triÓn khai ngay c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t thuéc ph¹m vÞ qu¶n lý cña m×nh theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. - C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng tæ chøc thùc hiÖn ngay tõ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2003 vµ cã b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t. - §èi víi c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t: + C¸c dù ¸n ®Çu t ®îc phª duyÖt sau ngµy NghÞ ®Þnh 07/CP cã hiÖu lùc, hoÆc ®· ®îc phª duyÖt tríc ngµy NghÞ ®Þnh 07/CP cã hiÖu lùc nhng ch- a triÓn khai thùc hiÖn th× thùc hiÖn ngay c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. + C¸c dù ¸n ®Çu t phª duyÖt tríc ngµy NghÞ ®Þnh 07/CP cã hiÖu lùc vµ ®ang triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n vµ c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ®Çu t theo quy ®Þnh cña N§52/CP vµ Th«ng t 01/2000/TT-BKH ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tríc ®©y, nay thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh, c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng híng dÉn viÖc tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan göi ý kiÕn vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó kÞp thêi xem xÐt, xö lý nh»m thùc hiÖn tèt c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t.
 15. 15 MÉu sè 1/G§§T: B¸o c¸o ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t cña c¸c Bé, Ngµnh, §Þa ph¬ng Bé... (UBND tØnh....) céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè...../BC§T ...., ngµy.... th¸ng.... n¨m..... B¸o c¸o ®¸nh gi¸ tæng thÓ ®Çu t n¨m ......... I. T×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t 1. Vèn ®Çu t thùc hiÖn trong n¨m Vèn ®Çu t thùc hiÖn theo quý C¶ n¨m Quý I Quý II Quý III Quý IV KÕ ho¹ch Thùc hiÖn % hoµn thµnh KH % So víi cïng kú n¨m tríc C«ng tr×nh khëi c«ng míi C«ng tr×nh hoµn thµnh 2. C¬ cÊu ®Çu t: - Theo ngµnh (theo quy ®Þnh b¸o c¸o thèng kª ®èi víi bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng) TT Ngµnh N¨m tríc n¨m b¸o c¸o N¨m b¸o c¸o Tæng møc Tû lÖ % Tæng møc Tû lÖ (tr.®ång) (tr.®ång) % 1 2 ... - Theo kho¶n môc chi phÝ ®Çu t:
 16. 16 TT Kho¶n môc chi phÝ ®Çu t N¨m tríc n¨m b¸o c¸o N¨m b¸o c¸o Tæng møc Tû lÖ % Tæng møc Tû lÖ (tr.®ång) (tr.®ång) % Tæng sè 1 X©y l¾p 2 ThiÕt bÞ 3 Chi phÝ kh¸c trong ®ã: ®Òn bï, t¸i ®Þnh c 3. KÕt qu¶ ®Çu t Hµng quý C¶ n¨m Quý I Quý II Quý III Quý IV Gi¸ trÞ tµi s¶n míi t¨ng Tû lÖ % so víi vèn ®Çu t thùc hiÖn II. §¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ®Çu t 1. §¸nh gi¸ møc ®é ®¹t ®îc so víi kÕ ho¹ch hoÆc so víi thùc tÕ cïng kú (®¸nh gi¸ cña c¬ quan gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t; nh÷ng vÊn ®Ò míi ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch, ®Þnh híng ë tÇm vÜ m«,...) 2. Ph©n tÝch nguyªn nh©n t¸c ®éng ®Õn t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ®Çu t III. §Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t 1. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t a) Gi¶i ph¸p thuéc vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch b) Gi¶i ph¸p kinh tÕ-kü thuËt c) Gi¶i ph¸p qu¶n lý thùc hiÖn ®Çu t
 17. 17 MÉu sè 2/G§§T: B¸o c¸o hµng n¨m vÒ gi¸m s¸t ®Çu t cña c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng Bé... (UBND tØnh....) céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè...../BC§T ...., ngµy.... th¸ng.... n¨m..... B¸o c¸o thùc hiÖn gi¸m s¸t ®Çu t (b¸o c¸o 6 th¸ng, n¨m) I. T×nh h×nh thùc hiÖn gi¸m s¸t ®Çu t TT ChØ tiªu Tæng Ph©n theo sè nhãm ABC 1 Sè dù ¸n thùc hiÖn ®Çu t trong n¨m 2 Sè dù ¸n ®îc quyÕt ®Þnh ®Çu t trong n¨m 3 Sè dù ¸n kÕt thóc ®a vµo ho¹t ®éng trong n¨m 4 Sè dù ¸n ®· thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t trong n¨m 5 Sè dù ¸n cã vi ph¹m vÒ thñ tôc ®Çu t: - Kh«ng phï hîp quy ho¹ch - Kh«ng ®óng thÈm quyÒn - Kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr×nh tù thÈm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n - §Êu thÇu kh«ng ®óng quy ®Þnh - Bá gi¸ thÇu kh«ng phï hîp - Phª duyÖt kh«ng kÞp thêi - Ký hîp ®ång kh«ng ®óng quy ®Þnh - ChËm tiÕn ®é - ChÊt lîng x©y dùng thÊp - Cã l·ng phÝ 6 Sè dù ¸n ph¶i ®iÒu chØnh: - Néi dung ®Çu t - TiÕn ®é ®Çu t
 18. 18 - Vèn ®Çu t 7 Sè dù ¸n ph¶i ngõng thùc hiÖn v× c¸c lý do kh¸c nhau 8 Sè dù ¸n ®a vµo ho¹t ®éng nhng kh«ng cã hiÖu qu¶ II. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸m s¸t ®Çu t vµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc 1. §¸nh gi¸ t×nh h×nh: Ph©n tÝch kÕt qu¶ thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t; ®èi chiÕu víi n¨m tríc. 2. Ph©n tÝch nguyªn nh©n: ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n vÒ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn ®Çu t, vÒ tæ chøc qu¶n lý ®Çu t. III. §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ 1. C¸c ®Ò xuÊt vÒ ®æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, ®iÒu hµnh cña ChÝnh phñ, c¸c bé, ngµnh 2. C¸c ®Ò xuÊt vÒ tæ chøc thùc hiÖn MÉu sè 3/G§§T: B¸o c¸o quý vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t cña c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t Bé... (UBND tØnh....) céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè...../BC§T ...., ngµy.... th¸ng.... n¨m..... B¸o c¸o tæng hîp vÒ gi¸m s¸t, ®¸nh gÝa dù ¸n ®Çu t Quý....../n¨m...... I. T×nh h×nh thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t TT ChØ tiªu Tæng Ph©n theo nhãm sè A B C 1 Sè dù ¸n thùc hiÖn ®Çu t trong quý 2 Sè dù ¸n ®îc quyÕt ®Þnh ®Çu t trong quý 3 Sè dù ¸n kÕt thóc ®a vµo ho¹t ®éng trong quý 4 Sè dù ¸n cã vi ph¹m vÒ thñ tôc ®Çu t: - Kh«ng phï hîp quy ho¹ch - Kh«ng ®óng thÈm quyÒn - Kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr×nh tù thÈm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n 5 Sè dù ¸n ph¶i ®iÒu chØnh: - Néi dung ®Çu t - TiÕn ®é ®Çu t - Vèn ®Çu t 6 Sè dù ¸n ph¶i ngõng thùc hiÖn v× c¸c lý do kh¸c nhau C¸c môc tõ 1 ®Õn 6 ph¶i kÌm theo danh môc cô thÓ theo b¶ng sau
 19. 19 TT Tªn dù ¸n §Þa ®iÓm x©y Tæng møc ®Çu t TiÕn ®é thùc hiÖn dùng I Dù ¸n nhãm A 1 2... II Dù ¸n nhãm B 1 2... III Dù ¸n nhãm C 1 2... II. Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ xö lý 1. Gi¶i ph¸p xö lý ®èi víi c¸c dù ¸n vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t hoÆc gÆp khã kh¨n, víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. 2. KiÕn nghÞ Thñ tíng ChÝnh phñ hoÆc c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng liªn quan vÒ c¸c biÖn ph¸p hç trî, xö lý nh÷ng khã kh¨n cña c¸c dù ¸n. MÉu sè 4/G§ §T: B¸o c¸o ®¸nh gi¸ vÒ chuÈn bÞ ®Çu t dù ¸n cña Chñ ®Çu t (göi c¬ quan ®Çu mèi cña bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (®èi víi dù ¸n nhãm A) Bé... (UBND tØnh....) céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc §¬n vÞ chñ ®Çu t ...., ngµy.... th¸ng.... n¨m..... Sè...../BC§T B¸o c¸o ®¸nh gi¸ chuÈn bÞ ®Çu t dù ¸n Tªn dù ¸n: ; §Þa ®iÓm x©y dùng: I. C¸c chØ tiªu chñ yÕu theo QuyÕt ®Þnh ®Çu t 1. Môc tiªu chÝnh: 2. Quy m«, c«ng suÊt: 3. §Þa ®iÓm, diÖn tÝch ®Êt sö dông 4.Tæng møc ®Çu t: 5. Nguån vèn 6. TiÕn ®é thùc hiÖn: II. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ ban ®Çu vÒ dù ¸n (*) (*) Tuú theo nguån vèn ®Çu t cã thÓ b¸o c¸o néi dung thÝch hîp; §èi víi dù ¸n do doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh ®Çu t chØ b¸o c¸o 1, 5, 6, 7.
 20. 20 1. C¸c v¨n b¶n vÒ quyÕt ®Þnh ®Çu t (C¬ quan, sè, ngµy th¸ng n¨m quyÕt ®Þnh ®Çu t). 2. C¬ quan thÈm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n (nªu râ Tªn, ®Þa chØ c¬ quan, ®¬n vÞ tham gia thÈm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n). 3. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n (theo híng dÉn cña Bé X©y dùng). 4. C¬ cÊu, nh©n sù Ban qu¶n lý dù ¸n (sè lîng, chuyªn ngµnh vµ tr×nh ®é chuyªn m«n) 5. §¸nh gi¸ sù phï hîp cña môc tiªu, quy m« ®Çu t víi c¸c quy ho¹ch ®îc duyÖt (Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Quy ho¹ch ngµnh; Quy ho¹ch x©y dùng). 6. §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ tÝnh kh¶ thi cña c¸c yÕu tè chÝnh cña dù ¸n (quy m«, c«ng nghÖ, gi¶i ph¸p x©y dùng, vèn vµ nguån vèn, tiÕn ®é thùc hiÖn, m«i trêng). 7. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m xö lý ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn dù ¸n cã kÕt qu¶.
Đồng bộ tài khoản