Thông tư 03/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
89
lượt xem
4
download

Thông tư 03/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về cho vay không bảo đảm bằng tài sản theo Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/1/2003 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  03/2003/TT­N H N N   N n g µ y 24  th¸ng 02 n¨ m   2003 h í ng d É n   Ò  ch o   v vay kh« n g   p h ¶i  ¶ o  ® ¶ m   » n g  t µi s¶ n theo  g h Þ  q u y Õ t  b b   N s è 02/2003/N Q­C P  n g µ y   17/01/2003  ñ a C h Ý n h   h ñ c p C¨n  cø  ®iÓ m  13  M ôc  II NghÞ  quyÕt sè  02/2003/NQ­CP  ngµy  I 17/1/2003  ña  c ChØnh  ñ  Ò   ét  è  ñ  ¬ng, gi¶iph¸p  ñ  Õu  Çn  Ëp  ph v m s ch tr    ch y c t trung chØ   o  ùc  Ön  Öm   ô  ®¹ th hi nhi v ph¸t tr Ón    i kinh  Õ  x∙ héi n¨m   t ­      2003,  Thèng  c  ©n  µng  µ   íchíng dÉn  ùc hiÖn  Öc  ®è Ng h Nh n     th   vi cho  vay  kh«ng  ph¶i  b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ña  chøc  Ýn  ông  i víi t  c tæ  td ®è     kh¸ch hµng    vay    nh sau: 1. C¸c  chøc  Ýn  ông  ñ  ng  ùa chän, quyÕt  nh  µ  ù chÞu    tæ  td ch ®é l    ®Þ v t  tr¸chnhiÖ m   Öc    vi cho  vay kh«ng ph¶i¸p  ông    Ön   d c¸c bi ph¸p b¶o  ¶m   ® b»ng  tµis¶n    theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 85/2002/N§­   µy  CP ng 25/10/2002,   NghÞ   nh   è  ®Þ s 178/1999/N§­   µy  CP ng 29/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò     c Ch ph v b¶o ®¶m   Òn vay  ña    chøc  Ýn  ông  µ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc ti   c c¸ctæ  td vh   c Ng h Nh n   ViÖtNam.   2. §èivíihîp t¸cx∙,hé              n«ng  ©n  µ  ñ  d v ch trang tr¹ cha  ã    iÒu  Ön     i c ®ñ ® ki ®Ó   chøc  Ýn  ông  tæ  td xem   Ðt cho  x  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  theo  quy ®Þnh  t¹ kho¶n 18  §iÒu  1  NghÞ  ®Þnh  sè  85/2002/N§­  ngµy  i CP 25/10/2002  ña  Ýnh  ñ, th×    chøc  Ýn  ông  îc xem   Ðt,quyÕt c Ch ph   c¸c tæ  td ®  x    ®Þnh  µ  ù chÞu  v t  tr¸ch nhiÖm   Ò     v cho  vay kh«ng ph¶i b¶o  ¶m   µis¶n    ® t  nh sau: a.  èi víihé   §     n«ng  ©n,  ñ  d ch trang  ¹ s¶n  Êt  tr i   xu n«ng, l©m,  , diªm    ng   nghiÖp, mang  Ýnh    t s¶n  Êt hµng  xu   ho¸,cã  ù  ®Ç u   , ph¬ng  s¶n  Êt,   d ¸n  t  ¸n  xu   kinh doanh    kh¶    µ  thiv n»m   trong vïng ®∙  îcquy  ¹ch,®Ç u    ¬  ë  ¹ tÇng,    ®  ho   tc s h     ®∙  ý  Õt  îp ®ång    ô s¶n  È m   íi   kk h  tiªuth   ph v   doanh  c¸c nghiÖp,hîp t¸cx∙,th× c¸c           tæ chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt cho  x  vay  n   tr Öu ®ång  ®Õ 30  i   kh«ng  dông  Ön  ¸p  bi ph¸p b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n, chØ  ép  Êy  t    n gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê hoÆc   Êy  gi x¸c  Ën  ña  û   nh c U ban  ©n   ©n     êng,  Þ  Ên  Ò   Öc  nh d x∙,ph th tr v vi kh«ng  ã  c tranh chÊp  t  ai.   ®Ê ® b. §èivíihîp t¸cx∙lµm  Þch  ô             d v cung  øng  Ët t  ©y, con  èng      v   ,c   gi ®Ó s¶n xuÊt n«ng, l©m,  , diªm      ng   nghiÖp, cã  ù  ®Ç u  , ph¬ng  s¶n  Êt,kinh   d ¸n  t  ¸n  xu     doanh kh¶  , ã  Öu  thi  hi qu¶, cã  îp  ng    ô,th×    chøc  Ýn  ông  c   h ®å tiªuth   c¸c tæ  td xem   Ðt  x cho  vay  n   ®Õ 100  iÖu ®ång  tr   kh«ng  dông  Ön  ¸p  bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n. c.§èivíi îp t¸cx∙s¶n  Êt hµng  Êt khÈu, lµm  Ò              h xu   xu     ngh truyÒn  èng  ã  th c dù    u  ,ph¬ng    ¸n ®Ç t  ¸n s¶n  Êt kinh doanh  xu     kh¶  , ï hîp víiquy  ¹ch,kÕ   thi        ph ho   ho¹ch ph¸ttr Ón kinh tÕ      éivµ     i     ­ x∙h   chuyÓn  Þch  ¬  Êu  d c c kinh tÕ  ña  a  ­   c ®Þ ph ¬ng, ®∙  ý  îchîp ®ång  Êt khÈu    k®    xu   hoÆc   ã  n  Æt  µng  c ®¬ ® h kh¶  , ×    thi  c¸c th tæ chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt cho  x  vay  n   ®Õ 500  iÖu ®ång  tr   kh«ng    ông  Ön  ¸p d bi ph¸p b¶o  ¶m     ® b»ng  µis¶n. t  3.Tæ     chøc  ùc hiÖn: th   a.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  ý.   tn c hi l     h k t  k b. Quy  nh   Ò   ®Þ v cho  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i  íihé  t  ®è v   n«ng  ©n,  ñ  d ch trang  ¹ t¹  iÓ m   M ôc     tr i i®   4  I Th«ng   sè  t 10/2000/TT­ NHNN1  
  2. 2 ngµy 31/8/2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ  íc vÒ   íng  Én  ùc hiÖn  c Th ®è Ng h nh n   h d th   gi¶iph¸p  Ò     v b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ña    chøc  Ýn  ông  c c¸c tæ  td theo NghÞ   Õt  quy sè 11/2000/NQ­CP   µy  ng 31/7/2000 cña  Ýnh  ñ  Õt  Öu  ùcthi µnh.   Ch ph h hi l     h c. Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n     tr c¸c ®¬ v thu Ng s¸ch nhµ  íc,Gi¸m  c      n  ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  éi ¬  t H  ®ång  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h Th«ng   µy. tn
Đồng bộ tài khoản