Thông tư 03/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
79
lượt xem
6
download

Thông tư 03/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện hình thức tổng thầu xây lắp các dự án nguồn điện được chỉ định thầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t c ñ a   b é   x © y   d ù n g   s è   0 3 / 2 0 0 4 / T T ­ B X D   n g µ y   0 7   t h ¸ n g   5   n ¨ m   2 0 0 4  H¦íNG DÉN THùC HIÖN H×NH THøC TæNG THÇU X¢Y L¾P  C¸C Dù ¸N NGUåN §IÖN §¦îC CHØ §ÞNH THÇU C¨n cø Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm   theo NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­CP vµ   ®îc söa  ®æi, bæ sung   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   12/2000/N§­CP   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   07/2003/N§­CP cña ChÝnh phñ. C¨n cø v¨n b¶n sè  797/CP­CN ngµy 17/6/2003 cña ChÝnh   phñ  vÒ  c¸c dù  ¸n  ®iÖn khëi c«ng n¨m 2003 ­ 2004 vµ  v¨n   b¶n   sè   400/CP­CN   ngµy   26/3/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   thùc hiÖn c¬ chÕ ®èi víi c¸c dù ¸n thuû ®iÖn. Víi môc tiªu  ®Èy nhanh tiÕn  ®é  hoµn thµnh c¸c dù  ¸n   nguån  ®iÖn  ®ång thêi ph¸t huy néi lùc vµ  t¹o  ®iÒu kiÖn   n©ng cao n¨ng lùc cho c¸c doanh nghiÖp nhµ  n íc; Thñ  tíng   ChÝnh phñ ®∙ cho phÐp ¸p dông h×nh thøc Tæng thÇu x©y l¾p   do c¸c tæ hîp nhµ  thÇu h×nh thµnh tõ  c¸c Tæng c«ng ty,   C«ng ty nhµ  níc  ®Ó  thùc hiÖn thi c«ng x©y l¾p c¸c dù  ¸n   nguån  ®iÖn; danh s¸ch nhµ  thÇu cña c¸c tæ hîp  ®∙  ®îc Thñ   tíng ChÝnh phñ chØ ®Þnh, c«ng viÖc ®îc ph©n giao cho tõng   nhµ   thÇu   thµnh   viªn   ®∙   ®îc   c¸c   nhµ   thÇu   vµ   chñ   ®Çu   t  thèng nhÊt. Tæ hîp cã  mét nhµ  thÇu chÝnh  ®øng  ®Çu gäi lµ   tæng   thÇu,   c¸c   nhµ   thÇu   cßn   l¹i   gäi   lµ   nhµ   thÇu   thµnh   viªn.  Tæng   thÇu  cã   tr¸ch  nhiÖm   tæ chøc   ®iÒu  hµnh  chung   c«ng trêng,  ®iÒu phèi viÖc thi c«ng x©y l¾p cña c¸c nhµ   thÇu thµnh viªn  ®Ó   ®¶m b¶o tiÕn  ®é  vµ  chÊt lîng cña dù   ¸n. Bé  X©y dùng híng dÉn mét sè  néi dung thùc hiÖn h×nh   thøc tæng thÇu x©y l¾p c¸c dù ¸n nguån ®iÖn nh sau: I. PH¦¥NG THøC Ký KÕT Vµ LO¹I HîP §åNG KINH TÕ 1.   Ph¬ng   thøc   ký   kÕt   hîp   ®ång:   C¨n   cø   v¨n   b¶n   chØ  ®Þnh thÇu cña cÊp cã  thÈm quyÒn, chñ   ®Çu t  vµ  tæ hîp nhµ  thÇu tháa thuËn ký  kÕt hîp  ®ång kinh tÕ  vÒ  thi c«ng x©y  l¾p theo mét trong hai ph¬ng thøc sau ®©y: a) Ph¬ng thøc thø nhÊt (sau ®©y gäi lµ ph¬ng thøc 1):  Chñ   ®Çu t ký  hîp  ®ång víi tæng thÇu (lµ   ®¹i diÖn cho c¸c   nhµ  thÇu thµnh viªn cña tæ hîp), sau  ®ã  tæng thÇu ký  hîp  ®ång víi tõng nhµ  thÇu thµnh viªn  ®Ó  thùc hiÖn phÇn c«ng  viÖc  ®∙  ®îc ph©n  giao  theo v¨n b¶n tho¶ thuËn  gi÷a c¸c  nhµ   thÇu   thµnh   viªn   cña   tæ   hîp   vµ   ®îc   chñ   ®Çu   t  chÊp  thuËn.
  2. 2 Theo ph¬ng thøc nµy, tæng thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm tríc  chñ   ®Çu t  vÒ  khèi lîng, tiÕn  ®é, chÊt lîng cña toµn bé  c«ng t¸c x©y l¾p cña dù  ¸n theo hîp  ®ång  ®∙  ®îc ký  kÕt  víi chñ   ®Çu t. C¸c nhµ  thÇu thµnh viªn cña tæ hîp chÞu  tr¸ch  nhiÖm   tríc   tæng   thÇu   vÒ   viÖc   thùc  hiÖn   phÇn   c«ng   viÖc   do   m×nh   ®¶m   nhËn   theo   hîp   ®ång   ®∙   ®îc   ký   kÕt   víi  tæng thÇu. Theo   v¨n   b¶n   sè   797/CP­CN   ngµy   17/6/2003   cña   ChÝnh  phñ  th×  c¸c dù  ¸n thuû   ®iÖn: Plei  Kr«ng,  A V¬ng, Qu¶ng  TrÞ, B¶n L¶ vµ Bu«n Kíp, viÖc ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ ®îc  thùc hiÖn theo ph¬ng thøc nµy. b) Ph¬ng thøc thø hai (sau  ®©y gäi lµ  ph ¬ng thøc 2):  Chñ   ®Çu t  ký  hîp  ®ång trùc tiÕp víi tõng nhµ  thÇu thµnh  viªn cña tæ hîp  ®Ó  thùc hiÖn phÇn c«ng viÖc  ®∙  ®îc ph©n  giao cho tõng nhµ thÇu. Theo ph¬ng thøc nµy, tõng nhµ  thÇu thµnh viªn cña tæ  hîp chÞu tr¸ch  nhiÖm tríc chñ   ®Çu t  vÒ  khèi lîng,  tiÕn  ®é, chÊt lîng c«ng t¸c x©y l¾p do m×nh  ®¶m nhËn theo hîp  ®ång  ®∙  ®îc ký  kÕt víi chñ   ®Çu t,  ®ång thêi c¸c nhµ  thÇu  thµnh   viªn   ph¶i   tu©n   thñ   sù   ®iÒu   hµnh   chung   cña   tæng   thÇu. Tæng thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc  ®iÒu hµnh chung  c«ng trêng ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng cña toµn bé dù ¸n. c) Ngoµi tr¸ch nhiÖm vÒ khèi lîng, tiÕn ®é, chÊt lîng  c«ng   t¸c   x©y   l¾p   do   m×nh   ®¶m   nhËn   theo   hîp   ®ång,   tæng  thÇu vµ c¸c nhµ thÇu thµnh viªn ®Òu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm   tríc thñ  trëng c¬  quan qu¶n lý  cÊp trªn vµ  tríc Thñ  tíng  ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô ®îc giao. 2.  Lo¹i hîp   ®ång:  Hîp  ®ång  kinh  tÕ   ®îc  ký  kÕt theo  ph¬ng thøc 1 hoÆc ph¬ng thøc 2 lµ  lo¹i hîp  ®ång cã   ®iÒu  chØnh gi¸ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3.   §Ó   gi¶m   bít   thñ   tôc   hµnh   chÝnh,   tiÕt   kiÖm   thêi  gian thùc  hiÖn  dù  ¸n,  khuyÕn  khÝch  chñ   ®Çu t  kho¸n  gän  cho   c¸c   nhµ   thÇu   thùc   hiÖn   c¸c   c«ng   viÖc   nh:   ChuÈn   bÞ  c«ng   trêng,   x©y   dùng  l¸n  tr¹i,   x©y   dùng   c¸c   c«ng  tr×nh   phô  trî  vµ  c«ng céng phôc vô  c«ng trêng. Chñ   ®Çu t  ph¶i  c«ng khai dù  to¸n c¸c c«ng viÖc giao kho¸n cho nhµ  thÇu  biÕt vµ  thùc hiÖn viÖc thanh to¸n  ®¶m b¶o quyÒn lîi cña  c¸c bªn. II. Y£U CÇU VÒ NéI DUNG HîP §åNG 1. Chñ   ®Çu t, tæng thÇu vµ  nhµ  thÇu thµnh viªn tho¶  thuËn  ®a vµo hîp  ®ång c¸c néi dung chñ  yÕu: Ph¹m vi c«ng  viÖc,  tr¸ch   nhiÖm  c¸c  bªn  tham   gia   hîp   ®ång,   c¸ch  thøc   qu¶n lý  c«ng trêng, tæ chøc qu¶n lý  khèi lîng, chÊt lîng 
  3. 3 c«ng tr×nh, tiÕn  ®é  thi c«ng, nghiÖm thu, thanh to¸n phï  hîp víi ph¬ng thøc ký kÕt hîp ®ång. C¸c   ®iÒu   kho¶n   quy   ®Þnh   vÒ   viÖc   thanh   to¸n   cña   c¸c  hîp ®ång gi÷a chñ ®Çu t, tæng thÇu vµ nhµ thÇu thµnh viªn  ph¶i thèng nhÊt vµ phï hîp víi ph¸p luËt vÒ hîp ®ång.  2.  Trêng  hîp ký  kÕt hîp   ®ång  theo ph¬ng thøc  1 th×  hîp  ®ång gi÷a chñ   ®Çu t  vµ  tæng thÇu ph¶i  ®¶m b¶o: Chñ  ®Çu   t  giao   tæng   thÇu   thùc   hiÖn   vµ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ  khèi lîng,  tiÕn  ®é, chÊt lîng cña toµn bé  c«ng t¸c x©y  l¾p cña dù  ¸n. Tæng thÇu ph¶i cã   ®ñ  thÈm quyÒn chØ  ®¹o  ®iÒu hµnh toµn bé  c«ng trêng  ®Ó   ®¶m b¶o khèi lîng, tiÕn  ®é  vµ  chÊt lîng c«ng tr×nh; §ång thêi tæng thÇu cã  quyÒn  xem xÐt,  ®iÒu chØnh ph¹m vi khèi lîng c«ng viÖc cña c¸c  nhµ   thÇu   thµnh   viªn   trong  trêng   hîp   c¸c   nhµ   thÇu   thµnh  viªn   kh«ng   ®¸p   øng   yªu   cÇu   vÒ   tiÕn   ®é,   chÊt   lîng   c«ng  viÖc ®îc ph©n giao. Hîp  ®ång gi÷a tæng thÇu vµ  nhµ  thÇu thµnh viªn ph¶i   ®¶m b¶o: Tæng thÇu giao nhµ  thÇu thµnh viªn thùc hiÖn vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  khèi lîng, tiÕn  ®é  vµ  chÊt lîng phÇn  c«ng viÖc ®îc ph©n giao. Trêng   hîp   chñ   ®Çu   t  thanh   to¸n   th«ng   qua   tæng   thÇu  th×   hîp   ®ång   gi÷a   chñ   ®Çu   t  vµ   tæng   thÇu   ph¶i   cã   ®iÒu  kho¶n  chÕ  tµi   ®Ó   tr¸nh   t×nh   tr¹ng  tæng   thÇu   chiÕm  dông   vèn   hoÆc   kh«ng   chuyÓn   tiÒn   ®Çy   ®ñ   vµ   kÞp   thêi   cho   nhµ  thÇu thµnh viªn theo hîp ®ång ®∙ ký kÕt. 3.  Trêng  hîp ký   kÕt hîp  ®ång theo  ph¬ng  thøc  2  th×  hîp  ®ång gi÷a chñ   ®Çu t vµ  tõng nhµ  thÇu thµnh viªn ph¶i  ®¶m b¶o: Chñ   ®Çu t giao nhµ  thÇu thµnh viªn thùc hiÖn vµ  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   khèi   lîng,   tiÕn   ®é,   chÊt   lîng   phÇn  c«ng viÖc ®îc ph©n giao. Nhµ thÇu thµnh viªn cam kÕt ph¶i   tu©n   thñ   sù   chØ   ®¹o   ®iÒu   hµnh   chung   cña   tæng   thÇu   t¹i  c«ng   trêng.   Hîp   ®ång  ph¶i   thÓ   hiÖn   râ   viÖc   nghiÖm   thu,   bµn giao,  thanh  to¸n vµ  b¶o hµnh thi c«ng  x©y  l¾p  c«ng  tr×nh,   ph¶i   cã   chÕ   tµi   trong   trêng   hîp   nhµ   thÇu   thµnh  viªn vi ph¹m cam kÕt hoÆc kh«ng tu©n thñ  sù  chØ  ®¹o  ®iÒu  hµnh cña tæng thÇu. Hîp  ®ång gi÷a chñ   ®Çu t vµ  thµnh viªn tæ hîp lµ  tæng  thÇu, ngoµi c¸c yªu cÇu trªn, chñ   ®Çu t ph¶i t¹o  ®ñ   ®iÒu  kiÖn ®Ó tæng thÇu thùc hiÖn ®îc vai trß chØ ®¹o ®iÒu hµnh  c«ng trêng  ®Æc biÖt lµ  c¸c c«ng viÖc  nh: Ph©n c«ng  x©y  dùng vµ sö dông c¸c c«ng tr×nh phô trî ®Ó tr¸nh l∙ng phÝ,  ph©n c«ng sö  dông vµ  b¶o vÖ  mÆt b»ng c«ng trêng, chñ  tr×  giao ban c«ng trêng ®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn tiÕn ®é thi c«ng  x©y l¾p c«ng tr×nh.
  4. 4 III. QU¶N Lý CHÊT L¦îNG Vµ NGHIÖM THU 1.   C«ng   t¸c   qu¶n   lý   chÊt   lîng   c«ng   tr×nh   x©y   dùng  thuéc  c¸c  dù  ¸n nguån   ®iÖn   ®îc thùc  hiÖn  theo Quy  ®Þnh  qu¶n lý  chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng ban hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh sè  18/2003/Q§­BXD ngµy 27/6/2003 cña Bé  trëng  Bé X©y dùng.  2. LËp thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng vµ  dù  to¸n chi tiÕt:  Tæng thÇu  vµ  c¸c nhµ  thÇu  thµnh  viªn cã  tr¸ch  nhiÖm  tæ  chøc lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n chi tiÕt c¸c   h¹ng môc c«ng tr×nh, giao cho ban qu¶n lý  dù  ¸n lµm thñ  tôc phª duyÖt  theo  quy  ®Þnh. Tæng  thÇu  lµ   ®Çu  mèi  phèi  hîp víi c¸c nhµ  thÇu thµnh viªn  ®Ó  lËp thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng vµ dù to¸n chi tiÕt ®¶m b¶o tiÕn ®é chung vµ phï   hîp víi hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ®∙ ®îc phª duyÖt. Tæng thÇu vµ  c¸c nhµ  thÇu thµnh viªn  ®îc hëng thiÕt  kÕ  phÝ  phÇn lËp thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng vµ  dù  to¸n chi  tiÕt b»ng 40% gi¸ trÞ  chi phÝ  thiÕt kÕ  theo quy  ®Þnh t¹i  QuyÕt  ®Þnh sè  12/2001/Q§­BXD ngµy 20/7/2001 cña Bé  trëng  Bé X©y dùng. 3. C«ng t¸c nghiÖm thu a) Hîp ®ång ®îc ký theo ph¬ng thøc 1: ­ NghiÖm thu c«ng viÖc, bé phËn: Chñ ®Çu t tæ chøc vµ  trùc   tiÕp   nghiÖm   thu   c«ng   viÖc,   bé   phËn   c«ng   tr×nh   do  tæng   thÇu   vµ   tõng   nhµ   thÇu   thµnh   viªn   thùc   hiÖn.   Khi   nghiÖm thu c«ng viÖc, bé  phËn c«ng tr×nh do c¸c nhµ  thÇu  thµnh viªn thùc hiÖn, tæng thÇu cã  thÓ  tham gia cïng víi  chñ ®Çu t. ­   NghiÖm   thu   giai   ®o¹n,   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh   hoµn   thµnh:   Chñ   ®Çu   t  tæ   chøc   vµ   trùc   tiÕp   nghiÖm   thu   giai  ®o¹n vµ h¹ng môc c«ng tr×nh do tæng thÇu vµ tõng nhµ thÇu  thµnh  viªn   thùc   hiÖn.  Tæng   thÇu   ph¶i   tham  gia  cïng   víi   chñ   ®Çu t  nghiÖm  thu  giai   ®o¹n, h¹ng  môc  c«ng  tr×nh do  c¸c   nhµ   thÇu   thµnh   viªn   thùc   hiÖn,   ®ång   thêi   bµn   giao  h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh cho chñ ®Çu t. Tõng nhµ thÇu thµnh viªn cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh hå   s¬  hoµn c«ng vµ  c¸c tµi liÖu liªn quan phôc vô  c«ng t¸c  nghiÖm thu vµ bµn giao phÇn viÖc do m×nh ®¶m nhËn. b) Hîp ®ång ®îc ký theo ph¬ng thøc 2: ­ NghiÖm thu c«ng viÖc, bé phËn: Chñ ®Çu t tæ chøc vµ  trùc   tiÕp   nghiÖm   thu   c«ng   viÖc,   bé   phËn   c«ng   tr×nh   do  tæng thÇu vµ tõng nhµ thÇu thµnh viªn thùc hiÖn. ­   NghiÖm   thu   giai   ®o¹n,   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh   hoµn   thµnh:   Chñ   ®Çu   t  tæ   chøc   vµ   trùc   tiÕp   nghiÖm   thu   giai 
  5. 5 ®o¹n,   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh   do   tõng   nhµ   thÇu   thµnh   viªn  thùc hiÖn cã sù tham gia cña tæng thÇu. ­ Tõng nhµ  thÇu thµnh viªn cã  tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh  hå  s¬  hoµn c«ng vµ  c¸c tµi liÖu liªn quan phôc vô  c«ng  t¸c nghiÖm thu vµ bµn giao phÇn viÖc do m×nh ®¶m nhËn. IV. T¹M øNG Vµ THANH TO¸N 1. T¹m øng: Do  ®Æc  ®iÓm c¸c dù  ¸n nguån  ®iÖn cã  quy  m«   lín,   kü   thuËt   phøc   t¹p   thiÕt   kÕ   kü   thuËt   ­   tæng   dù  to¸n cha thÓ  phª duyÖt ngay, nhµ  thÇu ph¶i huy  ®éng mét  lîng lín thiÕt bÞ, vËt t  vµ  nh©n lùc  ®Ó  triÓn khai thi  c«ng...,  ®Ó  gi¶m bít khã  kh¨n cho nhµ  thÇu, chñ   ®Çu t vµ  c¸c tæ hîp nhµ thÇu cã thÓ thèng nhÊt, kiÕn nghÞ Thñ tíng  ChÝnh phñ  cho phÐp t¹m øng vèn  ®Ó  t¹o  ®iÒu kiÖn cho nhµ  thÇu ®¶m b¶o tiÕn ®é ®∙ ®Ò ra. 2. Thanh to¸n khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh: a) Gi¸ trÞ  thanh to¸n: Khi nhµ  thÇu  ®∙ lµm  ®ñ  hå  s¬,  thñ tôc thanh to¸n theo quy ®Þnh th× chñ ®Çu t ph¶i thanh  to¸n 100% gi¸ trÞ  khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh. Trêng  hîp cha cã ®ñ hå s¬, thñ tôc thanh to¸n th× chñ ®Çu t t¹m  thanh   to¸n   cho   nhµ   thÇu   80%   gi¸   trÞ   khèi   lîng   ®∙   thùc  hiÖn theo ®¬n gi¸ t¹i ®Þa ph¬ng. b) Hîp  ®ång  ®îc ký  theo ph¬ng thøc 1 th×  viÖc thanh  to¸n ®îc thùc hiÖn theo mét trong hai c¸ch sau: ­ Chñ   ®Çu t  thanh to¸n gi¸ trÞ  khèi lîng x©y l¾p do  c¸c   nhµ   thÇu   thµnh   viªn   thùc   hiÖn  th«ng   qua   tæng   thÇu;   Sau   ®ã   tæng   thÇu   cã   tr¸ch   nhiÖm   thanh   to¸n   ®Çy   ®ñ   kÞp  thêi cho c¸c nhµ thÇu thµnh viªn theo ®óng hîp ®ång ®∙ ký  kÕt vµ c¸c tháa thuËn kh¸c. ­ Chñ   ®Çu t  thanh  to¸n trùc  tiÕp  gi¸ trÞ  khèi  lîng  x©y l¾p cho tõng nhµ  thÇu thµnh viªn sau khi cã  sù  chÊp  thuËn cña ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña ph¸p nh©n tæng thÇu. c) Hîp  ®ång  ®îc ký  theo ph¬ng thøc 2 th×  chñ   ®Çu t  thanh to¸n trùc tiÕp gi¸ trÞ  khèi lîng x©y l¾p cho tõng  nhµ  thÇu thµnh viªn theo hå  s¬  nghiÖm thu vµ  hîp  ®ång  ®∙  ký kÕt. 3.  C¸c c«ng  t¸c x©y  l¾p cha cã   trong  hÖ  thèng   ®Þnh  møc kinh tÕ  kü  thuËt do nhµ  níc ban hµnh th×  chñ   ®Çu t  tho¶ thuËn víi Bé  X©y dùng  ®Ó  tæ chøc lËp  ®Þnh møc kinh  tÕ kü thuËt c¸c c«ng t¸c ®ã vµ tr×nh duyÖt theo quy ®Þnh. §èi víi c¸c c«ng t¸c x©y l¾p ph¶i lËp  ®¬n gi¸ riªng  th×  chñ   ®Çu t  tæ chøc lËp  ®¬n gi¸ riªng vµ  tr×nh duyÖt  theo quy ®Þnh.
  6. 6 V. chi phÝ TæNG THÇU  Theo ph¬ng thøc tæng thÇu x©y l¾p, tæng thÇu cã tr¸ch  nhiÖm tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng tr êng, ®iÒu phèi c¸c  nhµ  thÇu thµnh  viªn thùc hiÖn  thi  c«ng  x©y l¾p  ®¶m b¶o  khèi lîng, tiÕn ®é, chÊt lîng dù ¸n. Do vËy, tæng thÇu ®­ îc   hëng   chi   phÝ   qu¶n   lý   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè  09/2000/TT­BXD   ngµy   17/7/2000   vµ   Th«ng   t  sè   07/2003/TT­ BXD ngµy 17/6/2003 cña Bé X©y dùng. Møc chi phÝ tæng thÇu   ®îc hëng b»ng 40% chi phÝ  qu¶n lý  dù  ¸n. Trêng hîp chi  phÝ  qu¶n lý  dù  ¸n theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh kh«ng  ®ñ  cho  ho¹t  ®éng cña ban qu¶n lý  dù  ¸n vµ  tæng thÇu th×  chñ   ®Çu   t  vµ   tæng   thÇu   thèng   nhÊt   ®Ò   xuÊt   víi   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn bæ sung chi phÝ vµ ®a vµo tæng dù to¸n. VI. B¶O L∙NH THùC HIÖN HîP §åNG C¸c dù  ¸n nguån  ®iÖn  ®îc chØ  ®Þnh thÇu cã  quy m« vµ  tæng møc ®Çu t lín, ®iÒu kiÖn thi c«ng khã kh¨n, Thñ tíng  ChÝnh phñ   ®∙ chØ  ®Þnh tæ hîp c¸c nhµ  thÇu lµ  c¸c doanh  nghiÖp nhµ níc cã ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm ®Ó thùc hiÖn  tõng c«ng viÖc cô  thÓ  cña dù  ¸n; §Ó  gi¶m bít thñ  tôc vµ  khã  kh¨n vÒ  vèn cho c¸c nhµ  thÇu, chñ   ®Çu t  vµ  nhµ  thÇu  thèng  nhÊt  cã  thÓ  kh«ng  cÇn ¸p dông h×nh thøc  b¶o  l∙nh  thùc hiÖn hîp  ®ång  ®èi víi c¸c nhµ  thÇu  ®∙  ®îc chØ  ®Þnh  thùc hiÖn c¸c dù  ¸n nµy. Trêng hîp chñ   ®Çu t  kh«ng yªu  cÇu ph¶i nép b¶o l∙nh  thùc  hiÖn hîp  ®ång th×  tæng  thÇu  kh«ng   ®îc yªu cÇu c¸c nhµ  thÇu thµnh  viªn  nép b¶o l∙nh  thùc hiÖn hîp ®ång VII. Tæ CHøC §IÒU hµNH C¤NG TRUêNG 1. Tæ hîp nhµ  thÇu ph¶i cã  v¨n b¶n tho¶ thuËn, thèng  nhÊt vÒ  ph©n chia c«ng viÖc vµ  tr¸ch nhiÖm cña tõng nhµ  thÇu;  vai  trß   ®iÒu   hµnh   c«ng   trêng   cña   tæng   thÇu;   viÖc  phèi hîp sö  dông hîp lý  c¸c c«ng tr×nh phô  trî, c¸c c«ng  tr×nh phôc vô  thi c«ng  ®Ó  tr¸nh l∙ng phÝ; sö  dông vµ  b¶o  vÖ mÆt b»ng c«ng trêng. 2. Tæng thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm  ®iÒu hµnh c«ng trêng,  giao ban,   ®«n   ®èc  vÒ  tiÕn   ®é,  thùc  hiÖn viÖc  ®iÒu  hµnh  c«ng trêng theo v¨n b¶n tháa thuËn cña tæ hîp nhµ thÇu vµ  nh÷ng viÖc liªn quan kh¸c theo hîp ®ång ®∙ ký kÕt.
  7. 7 C¸c nhµ  thÇu thµnh viªn cña tæ hîp ph¶i tu©n thñ  sù  chØ  ®¹o  ®iÒu hµnh  cña  tæng  thÇu vÒ  viÖc  ®iÒu hµnh  c«ng  trêng. VIII. tæ chøc thùc hiÖn 1.   Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. 2.   C¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ,   doanh   nghiÖp   cã   liªn   quan  chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy; nÕu cã v­ íng m¾c ph¶n ¸nh vÒ Bé X©y dùng ®Ó gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản