intTypePromotion=1

Thông tư 03/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:106

0
146
lượt xem
9
download

Thông tư 03/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về nội dung và quy trình xây dựng Điều lệ Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập và Điều lệ công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. T H¤NG T ¦ cña Bé KÕ HO¹CH Vµ §ÇU T¦ Sè 03/2005/TT­BKH  ngµy 18  th¸ng 7 n¨m 2005 Híng dÉn vÒ néi dung vµ  q u y   t r × n h   x © y   d ù n g   ® i Ò u   l Ö   T æ n g   c « n g   t y   d o   N h µ   n í c   q u y Õ t  ® Þ n h   ® Ç u   t   v µ   t h µ n h   l Ë p   v µ   ® i Ò u   l Ö   C « n g   t y   m Ñ   t r o n g   m «  h×nh C«ng ty mÑ ­ C«ng ty con   Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 153/2004/N§­CP ngµy 09/8/2004 cña   ChÝnh   phñ   vÒ   tæ   chøc,   qu¶n   lý   Tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   vµ   chuyÓn  ®æi Tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp   theo m« h×nh C«ng ty mÑ ­ C«ng ty con (sau ®©y gäi t¾t lµ   NghÞ   ®Þnh 158/2004/N§­CP), Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t híng dÉn   x©y dùng  ®iÒu lÖ  cña Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh   ®Çu t  vµ  thµnh lËp vµ   ®iÒu lÖ  C«ng ty mÑ  trong m« h×nh   C«ng ty mÑ  C«ng ty con nh sau: I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1. Ph¹m vi, ®èi tîng ¸p dông Th«ng   t  nµy   híng   dÉn   vÒ   néi   dung   vµ   quy   tr×nh   x©y  dùng  ®iÒu lÖ  cña Tæng c«ng ty do  Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu  t vµ  thµnh lËp (sau  ®©y gäi t¾t lµ  Tæng c«ng ty) vµ   ®iÒu   lÖ  cña C«ng ty mÑ  lµ  c«ng ty nhµ  níc trong m« h×nh C«ng  ty mÑ  C«ng ty con (sau ®©y gäi t¾t lµ C«ng ty mÑ). §èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy bao gåm: a) C¸c Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  vµ  thµnh lËp, bao gåm: c¸c Tæng c«ng ty  ®ang ho¹t  ®éng theo  LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 2003; c¸c Tæng c«ng ty ®ang  trong qu¸ tr×nh chuyÓn  ®æi sang m« h×nh C«ng ty mÑ    C«ng  ty   con   mµ   trong   c¬   cÊu   thµnh   viªn   vÉn   cßn   ®¬n   vÞ   ho¹t  ®éng   theo  LuËt   Doanh   nghiÖp   nhµ   níc   n¨m   2003;   c¸c   Tæng  c«ng ty thµnh lËp míi. b) C¸c Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  vµ  thµnh lËp, c¸c c«ng ty thµnh viªn cña Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  vµ  thµnh lËp, c«ng ty nhµ  níc  ®éc  lËp ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: ­ §∙ hoµn thµnh viÖc chuyÓn  ®æi sang m« h×nh C«ng ty  mÑ ­ C«ng ty con. ­ Cã  c¬  cÊu gåm C«ng ty mÑ  lµ  c«ng ty nhµ  n íc ho¹t  ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 2008; c¸c c«ng ty  con, c«ng ty liªn kÕt ho¹t  ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp,   LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam hoÆc thµnh lËp, ®¨ng ký  vµ ho¹t ®éng theo ph¸p luËt níc ngoµi.
 2. 2 2. Yªu cÇu cña néi dung ®iÒu lÖ §iÒu lÖ  Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) quy  ®Þnh vÒ   ®Þa vÞ  ph¸p lý  cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ); chøc n¨ng, nhiÖm  vô, quyÒn h¹n, c¬  cÊu tæ chøc qu¶n lý  cña Tæng c«ng ty  (C«ng ty mÑ); quan hÖ  trong néi bé  Tæng c«ng ty (C«ng ty  mÑ); quan hÖ cña Tæng c«ng ty (c«ng ty mÑ) víi c¸c ®¬n vÞ   thµnh viªn (c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt); quan hÖ  cña  Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) víi §¹i diÖn chñ së h÷u nhµ n íc  vµ c¸c c¬ quan nhµ níc. §iÓu lÖ  cô  thÓ  cña tõng Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ  cã  thÓ  quy  ®Þnh chi tiÕt h¬n hoÆc rót gän vÒ  néi dung cho  phï  hîp víi c¬  cÊu  ®¬n vÞ  thµnh viªn (®èi víi Tæng c«ng  ty) hoÆc c¬  cÊu c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt (®èi   víi  C«n g   ty mÑ) ;  ®Æc  ®iÓm linh vùc, ngµnh nghÒ  ho¹t  ®éng  cña mçi Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña   ph¸p luËt; nhng ph¶i cã c¸c néi dung c¬ b¶n nh trong híng  dÉn nµy vµ kh«ng ®îc tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña LuËt Doanh  nghiÖp nhµ níc  n¨m 2008 vµ NghÞ ®inh 158/2004/N§CP.    II. NéI DUNG §IÒU LÖ 1. PhÇn quy ®Þnh chung  a) §iÒu lÖ  ghi râ  tªn tiÕng ViÖt, tªn giao dÞch, tªn  tiÕng Anh (nÕu cã),  ®Þa chØ trô  së  chÝnh,  ®iÖn tho¹i, sè  Fax, website (nÕu cã) vµ  c¸c  ®Æc  ®iÓm  ®Þnh danh kh¸c cña  Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ.  b) §Þa vÞ  Ph¸p lý  cña Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ: lµ  c«ng ty nhµ níc, ho¹t  ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ n­ íc,   cã   t  c¸ch   ph¸p   nh©n,   cã   con   dÊu,   ®îc   më   tµi   kho¶n  tiÒn §ång ViÖt Nam vµ  ngo¹i tÖ  t¹i Kho b¹c Nhµ  níc, c¸c  ng©n hµng trong níc vµ  níc ngoµi theo quy  ®Þnh cña phËp  luËt; cã  vèn vµ  tµi s¶n riªng, chÞu tr¸ch nhiÖm  ®èi víi  c¸c   kho¶n   nî   b»ng   toµn   bé   tµi   s¶n   cña   m×nh;   cã   quyÒn  chiÕm h÷u, sö dông vµ ®Þnh ®o¹t ®èi víi vèn, tµi s¶n, tªn  gäi, biÓu tîng, th¬ng hiÖu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. c) Tæng sè  vèn  ®iÒu lÖ  cña Tæng c«ng ty C«ng ty mÑ:  lµ  sè  vèn cña chñ  së  h÷u (tÝnh b»ng tiÒn ViÖt Nam)  ®Çu t   vµo   Tæng   c«ng   ty,   C«ng   ty   mÑ   t¹i   thêi   ®iÓm   ®iÒu   lÖ   cã  hiÖu lùc. ViÖc x¸c  ®Þnh râ  tæng sè  vèn  ®iÒu lÖ  t¹i  ®iÒu  lÖ nh»m giíi thiÖu vÒ quy m« cña Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ   vµ ®Ó x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cña chñ së h÷u ®èi víi   c¸c kho¶n nî  vµ  c¸c nghÜa vô  tµi s¶n kh¸c cña  Tæng c«ng  ty, C«ng ty mÑ trong ph¹m vi sè vèn nµy. d)   Ngêi   ®¹i   diÖn   theo   ph¸p   luËt   cña   Tæng   c«ng   ty,  C«ng ty mÑ  lµ  Tæng Gi¸m  ®èc §¹i  ®iÖn chñ  së  h÷u cña Tæng  
 3. 3 c«ng ty C«ng ty mÑ lµ Bé qu¶n lý ngµnh hoÆc UBND cÊp tØnh   hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.   Trêng hîp C«ng ty mÑ   ®îc chuyÓn  ®æi tõ  c«ng ty thµnh  viªn cña Tæng c«ng ty th× §¹i diÖn chñ së h÷u cña C«ng ty   mÑ lµ Tæng c«ng ty.  §¹i diÖn trùc tiÕp chñ  së  h÷u t¹i Tæng c«ng ty, C«ng  ty mÑ lµ Héi ®èng qu¶n trÞ. ®) Môc tiªu ho¹t  ®éng cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ)  lµ  kinh doanh cã  l∙i, b¶o toµn vµ  ph¸t triÓn vèn chñ  së  h÷u, hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô  do §¹i  ®iÖn chñ  së  h÷u giao  trong  ®ã  cã  chØ tiªu tû  suÊt lîi nhuËn trªn vèn chñ  së  h÷u, tèi  ®a hãa hiÖu qu¶ ho¹t   ®éng  chung cña toµn  Tæng  c«ng ty (C«ng ty mÑ) vµ  c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn (c¸c c«ng  ty con). ViÖc ghi râ  môc tiªu ho¹t  ®éng cña Tæng c«ng ty  (C«ng   ty   mÑ)   trong   ®iÒu   lÖ   nh»m   tr¸nh   t×nh   tr¹ng   Tæng  c«ng ty (C«ng  ty mÑ) ho¹t   ®éng  chÖch khái  môc  tiªu  cña  chñ së h÷u giao. e)   Thêi   h¹n   ho¹t   ®éng:   ghi   sè   n¨m   ho¹t   ®éng   theo   quyÕt   ®Þnh  cña cÊp cã  thÊm  quyÒn vÒ  thµnh  lËp,  tæ chøc  l¹i Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ), hoÆc ghi cô  thÓ  ngµy b¾t  ®Çu vµ  kÕt thóc ho¹t  ®éng,  hoÆc kh«ng  ghi  thêi  h¹n nÕu  trong quyÕt  ®Þnh cña cÊp cã  thÈm quyÒn vÒ  thµnh lËp, tæ  chøc l∙i Tæng  c«ng  ty (C«ng  ty mÑ) kh«ng x¸c  ®Þnh  thêi  h¹n ho¹t ®éng. g)   Ngµnh,   nghÒ   kinh   doanh:   trêng   hîp   Tæng   c«ng   ty  (C«ng  ty mÑ) trùc  tiÕp  s¶n xuÊt kinh doanh  th×  ghi c¸c  ngµnh, nghÒ  theo  ®¨ng ký  kinh doanh; trêng hîp Tæng c«ng  ty (C«ng ty mÑ) kh«ng  trùc  tiÕp s¶n xuÊt kinh  doanh  mµ  thùc hiÖn vai trß cña cæ ®«ng, thµnh viªn gãp vèn t¹i c¸c  ®¬n vÞ thµnh viªn (c¸c c«ng ty con vµ doanh nghiÖp cã vèn  gãp cña C«ng ty mÑ) th× chØ ghi thùc hiÖn ®Çu t  tµi chÝnh  vµ qu¶n lý vèn ®Çu t t¹i c¸c doanh nghiÖp kh¸c; trêng hîp  võa trùc tiÕp  s¶n  xuÊt  kinh doanh,  võa thùc hiÖn  ®Çu t  tµichÝnh vµ  qu¶n lý  vèn  ®Çu t  t¹i c¸c doanh nghiÖp kh¸c  th× ghi c¶ hai lo¹i.  h) PhÇn gi¶i thÝch tõ  ng÷  nh»m thèng nhÊt quan niÖm   vµ sö dông nh÷ng tõ ng÷ ®îc dïng nhiÒu trong ®iÒu lÖ nhng  cã  thÓ  g©y nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau bao gåm: LuËt Doanh  nghiÖp   nhµ   níc,   LuËt   Doanh   nghiÖp,   quyÒn   chi   phèi,   cæ  phÇn chi phèi,   ®¬n vÞ  thµnh  viªn,  c«ng  ty con,  c«ng ty  liªn kÕt, ®¬n vÞ trùc thuéc, v.v. §èi víi nh÷ng tõ ng÷ ®∙  cã c¸c v¨n b¶n gi¶i thÝch riªng hoÆc ®∙ sö dông ë c¸c v¨n   b¶n kh¸c,  ®îc c¸c  ®«i tîng ¸p dông hiÓu râ  vµ  chÝnh x¸c  th×  khi x©y dùng  ®iÒu lÖ  cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ)  kh«ng cÇn ®a vµo môc gi¶i thÝch tõ ng÷ cña ®iÒu lÖ. i)   C¸c   vÊn   ®Ò   kh¸c   nÕu   thÊy   cÇn   thiÕt,   nhng   kh«ng  tr¸i víi c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt.
 4. 4 2. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ a)  QuyÓn  cña Tæng  c«ng  ty, C«ng  ty mÑ   ®èi  víi vèn,  tµi s¶n, tµi chÝnh vµ  trong ho¹t  ®éng kinh doanh: C¨n cø  quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 18, 15, 17 vµ  19 LuËt Doanh nghiÖp  nhµ   níc,   NghÞ   ®Þnh   158/2004/   N§­CP,   NghÞ   ®Þnh  199/2004/N§­CP ngµy 03/12/2004 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy  chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ  n íc vµ  qu¶n lý  vèn  nhµ  níc  ®Çu t  vµo doanh nghiÖp kh¸c (sau  ®©y gäi t¾t lµ  NghÞ   ®Þnh 199/2004/N§CP), c¸c quyÒn cña  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u quy ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ nµy vµ ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ, lÜnh  vùc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) ®Ó cô thÓ hãa   c¸c quyÒn cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ). b) NghÜa vô cña Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ ®èi víi vèn,  tµi s¶n, tµi chÝnh vµ  trong ho¹t  ®éng kinh doanh: C¨n cø  quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 14, 16, 18 vµ  19 LuËt doanh nghiÖp  nhµ   níc,   NghÞ   ®Þnh   158/2004/   N§­CP,   NghÞ  ®Þnh,199/2004/N§CP, nghÜa vô  cña  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u quy  ®inh   t¹i   ®iÒu   lÖ   nµy   vµ   ®Æc   ®iÓm   ngµnh   nghÒ,   lÜnh   vùc  ho¹t  ®éng cña Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ   ®Ó  cô  thÓ  hãa c¸c   nghÜa vô cña Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ. c) NghÜa vô  vµ  tr¸ch nhiÖm cña Tæng c«ng ty (C«ng ty  mÑ)  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn (c«ng ty con) bao gåm:  §Þnh híng chiÕn lîc kinh doanh theo chiÕn lîc kinh doanh  cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) vµ  phï  hîp víi  ®iÒu lÖ  cña   ®¬n vÞ  thµnh viªn (c«ng ty con) ; phèi hîp gi÷a c¸c  ®¬n  vÞ  thµnh viªn (c«ng ty con)  ®Ó   tiªu thô  s¶n phÈm, dÞch  vô  mµ  tõng  ®¬n vÞ  thµnh viªn (c«ng ty con) kh«ng cã  kh¶  n¨ng thùc hiÖn, thùc hiÖn kh«ng cã hiÖu qu¶ hoÆc hiÖu qu¶   kinh doanh thÊp h¬n so víi cã  sù  ph«i hîp cña toµn Tæng  c«ng ty (cña C«ng ty mÑ) ; h¹n chÕ t×nh tr¹ng ®Çu t , kinh  doanh trïng lÆp hoÆc c¹nh tranh néi bé  dÉn  ®Õn ph©n t¸n,  l∙ng   phÝ   nguån   lùc,   gi¶m   hiÖu   qu¶   kinh   doanh   cña   toµn  Tæng c«ng ty (tæ hîp C«ng ty mÑ vµ c¸c c«ng ty con); thùc   hiÖn ho¹t  ®éng nghiªn cøu, tiÕp thÞ, xóc tiÕn th¬ng m¹i,  t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vi thµnh viªn (c¸c c«ng ty con)  më  réng vµ  n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt  kinh  doanh;  thùc  hiÖn c¸c quyÒn chi ph«i  ®èi víi  ®¬n vÞ  thµnh viªn (c«ng  ty con) theo  ®iÒu lÖ  cña  ®¬n vÞ  (c«ng ty)  ®ã, nhng kh«ng  ®îc l¹m dông quyÒn chi phèi, lµm tæn h¹i  ®Õn lîi  Ých cña  c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn (c¸c c«ng ty con), c¸c chñ  nî, c¸c  cæ  ®«ng, thµnh viªn gãp vèn kh¸c vµ  c¸c bªn cã  liªn quan  ®Õn ®¬n vÞ (c«ng ty con) ®ã.  d)  Khi Tæng  c«ng  ty, C«ng  ty mÑ  thùc  hiÖn  c¸c ho¹t  ®éng sau  ®©y mµ: Tæng c«ng ty kh«ng cã  sù  tháa thuËn víi  ®¬n   vÞ   thµnh   viªn   lµ   c«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc  lËp, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn,  c«ng ty cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi; C«ng ty mÑ kh«ng cã   sù  tháa thuËn víi c«ng ty con lµ  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u 
 5. 5 h¹n mét thµnh viªn, c«ng ty cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi;  Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ  g©y thiÖt h¹i cho  ®¬n vÞ  thµnh  viªn (c«ng ty con) ®ã vµ c¸c bªn liªn quan, th× Tæng c«ng  ty (C«ng ty mÑ) ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi th êng thiÖt h¹i  cho  ®¬n vÞ  thµnh viªn (c«ng ty con)  ®ã  vµ  c¸c bªn liªn  quan: ­ Buéc ®¬n vÞ thµnh viªn (c«ng ty con) ph¶i ký kÕt vµ  thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ kh«ng b×nh ®¼ng vµ bÊt lîi  ®èi víi c¸c ®¬n vÞ (c«ng ty con) nµy. ­ §iÒu chuyÓn vèn, tµi s¶n cña  ®¬n vÞ  thµnh viªn lµ  c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp, c«ng ty tr¸ch nhiÖm   h÷u h¹n mét thµnh viªn (®èi víi Tæng c«ng ty) c«ng ty con  lµ  c«ng ty tr¸ch nhiÖm  h÷u h¹n mét thµnh viªn  (®èi  víi  C«ng ty mÑ), g©y thiÖt h¹i cho  ®¬n vÞ  (c«ng ty) bÞ   ®iÒu  chuyÓn,   trõ   c¸c   trêng   hîp:   ®iÒu   chuyÓn   theo   ph¬ng   thøc  thanh to¸n; quyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i c«ng ty; thùc hiÖn môc   tiªu cung øng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých. §iÒu chuyÓn mét sè  ho¹t  ®éng kinh doanh cã  hiÖu qu¶,  cã l∙i tõ ®¬n vÞ thµnh viªn (c«ng ty con) nµy sang ®¬n vÞ   thµnh viªn (c«ng ty con) kh¸c kh«ng cã  sù  tháa thuËn víi  ®¬n vÞ (c«ng ty) bÞ ®iÒu chuyÓn, dÉn ®Õn ®¬n vÞ (c«ng ty)  bÞ   ®iÒu chuyÓn  bÞ  lç  hoÆc  lîi  nhuËn  bÞ  gi¶m sót nghiªm  träng. ­ QuyÕt ®Þnh c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi   c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn (c«ng ty con) tr¸i víi  ®iÒu lÖ  vµ  ph¸p luËt  giao  nhiÖm vô  cho  ®¬n vÞ  thµnh viªn  (c«ng  ty  con) kh«ng dùa trªn c¬ së ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c   ®¬n vÞ (c«ng ty) nµy.  ­ Buéc  ®¬n vÞ  thµnh viªn (c«ng ty con) cho Tæng c«ng  ty   (C«ng   ty   mÑ),   ®¬n   vÞ   thµnh   viªn   kh¸c   (c«ng   ty   con  kh¸c)   vay   vèn   víi   l∙i   suÊt   thÊp   víi   ®iÒu   kiÖn   vay   vµ  thanh to¸n kh«ng hîp lý hoÆc ph¶i cung cÊp c¸c kho¶n tiÒn   vay  ®Ó  Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ),  ®¬n vÞ  thµnh viªn kh¸c  (c«ng   ty   con   kh¸c)   thùc   hiÖn   c¸c   hîp   ®ång   kinh   tÕ   cã  nhiÒu rñi ro  ®èi víi ho¹t  ®éng kinh doanh cña c¸c  ®¬n vÞ  (c«ng ty) ®ã. 3. Chñ së h÷u cña Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ a) C¨n cø vµo c¸c quyÒn vµ  nghÜa vô  cöa chñ  së  h÷u  quy  ®Þnh t¹i môc II, Ch¬ng VI cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc, NghÞ   ®Þnh 158/2004/N§­CP,  ®iÒu lÖ  cña Tæng c«ng ty  (C«ng ty mÑ) vµ quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ thùc hiÖn quyÒn  vµ  nghÜa vô  cña chñ  së  h÷u c«ng ty nhµ  níc vµ   ®Æc  ®iÓm  cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) ®Ó qôy ®Þnh cô thÓ vÒ quyÒn   vµ  nghÜa vô  cña chñ  së  h÷u, bao gåm: quyÒn vµ  nghÜa vô  cña chñ  së  h÷u do c¬  quan, tæ chøc  ®îc cö  lµm §¹i diÖn  chñ  së  h÷u  ®èi víi Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) thùc hiÖn; 
 6. 6 c¸c quyÒn vµ  nghÜa vô  cña chñ  së  h÷u do ChÝnh phñ  vµ  Bé  Tµi chÝnh thùc hiÖn. QuyÒn h¹n cña §¹i diÖn chñ së h÷u cã thÓ quy ®Þnh chi  tiÕt ph©n theo nhãm vÊn ®Ò bao gåm: Nh÷ng vÊn ®Ò §¹i diÖn  chñ  së  h÷u tù  quyÕt  ®Þnh; nh÷ng vÊn  ®Ò  §¹i diÖn chñ  së  h÷u   quyÕt   ®Þnh   trªn   c¬   së   kiÕn   nghÞ   cña   Héi   ®ång   qu¶n  trÞ; nh÷ng vÊn  ®Ò  §¹i diÖn chñ  së  h÷u  ñy quyÒn hoÆc ph©n  cÊp cho Héi  ®ång qu¶n trÞ  hoÆc Tæng gi¸m  ®èc quyÕt  ®Þnh;  nh÷ng vÊn  ®Ò  §¹i diÖn chñ  së  h÷u tr×nh ChÝnh phñ; nh÷ng  vÊn ®Ò §¹i diÖn chñ së h÷u phål hîp víi Bé Tµi chÝnh thùc   hiÖn.  b) QuyÒn h¹n cña §¹i diÖn chñ së h÷u bao gåm: ­ QuyÒn phª duyÖt, söa  ®æi, bæ sung  ®iÒu lÖ; møc vèn  ®iÒu   lÖ   ban   ®Çu;   t¨ng,   gi¶m   vèn   ®iÒu   lÖ;   viÖc   tæ   chøc  l¹i, gi¶i  thÓ,  chuyÓn   ®æi  së  h÷u Tæng  c«ng  ty (C«ng  ty  mÑ). Gi¸   trÞ   cña   c¸c   dù   ¸n   ®Çu   t,   b¸n   tµi   s¶n,   mua   cæ  phÇn, gãp vèn vµo doanh nghiÖp kh¸c; sö dông vèn, tµi s¶n   cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ)  ®Ó  gãp vèn liªn doanh víi  chñ   ®Çu   t  níc   ngoµi;   ®Çu   t  ra   níc   ngoµi;   mua   c«ng   ty  thuéc thµnh phÇn kinh tÕ  kh¸c; c¸c hîp  ®ång vay, cho vay  c¾n   cã   sù   phª   duyÖt   cña   §¹i   diÖn   chñ   së   h÷u   hoÆc   Tæng  c«ng ty (C«ng  ty mÑ) cã  quyÒn  tù  quyÕt   ®Þnh hoÆc quyÕt  ®Þnh theo ph©n cÊp cña §¹i diÖn chñ së h÷u. ­ ThÈm quyÒn tuyÓn chän, bæ. nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch  chøc, chÕ   ®é  l¬ng, thëng, phô  cÊp vµ  c¸c quyÒn lîi kh¸c  cña Chñ  tÞch vµ  thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ; viÖc tuyÓn  chän, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc hoÆc ký  hîp  ®ång,   chÊm døt hîp ®ång ®èi víi Tæng gi¸m ®èc. ThÈm quyÒn gi¸m s¸t, theo dâi vµ   ®¸nh gi¸ ho¹t  ®éng   kinh doanh cña Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ, ho¹t  ®éng qu¶n  lý cña Héi ®ång qu¶n trÞ.  ­ ThÈm quyÒn phª duyÖt quy chÕ tµi chÝnh, b¸o c¸o tµi   chÝnh hµng n¨m vµ  ph¬ng ¸n sö  dông lîi nhuËn hoÆc xö  lý  lç cña Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ. ­ C¸c quyÒn h¹n kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña ph¸p luËt. c) NghÜa vô  cña §¹i diÖn chñ  së  h÷u bao gåm: B¶o  ®¶m  quyÒn   tù   chñ   kinh   doanh,   tù   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   cña   Tæng  c«ng ty (C«ng ty mÑ); kh«ng trùc tiÕp can thiÖp vµo ho¹t  ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ), c¸c c«ng  viÖc   thuéc   thÈm   quyÒn  cña  Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Tæng  gi¸m   ®èc   vµ   bé   m¸y   qu¶n   lý   cña   Tæng   c«ng   ty   (C«ng   ty   mÑ);   tr¸ch nhiÖm  ®Çu t  ®ñ  vèn  ®iÒu lÖ  cho Tæng c«ng ty (C«ng  ty mÑ) ; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi   s¶n kh¸c cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) trong ph¹m vi sè  vèn  ®iÒu lÖ  cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ); tu©n theo c¸c 
 7. 7 quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  hîp  ®ång trong viÖc mua, b¸n,  vay, cho vay, thuª vµ cho thuª gi÷a Tæng c«ng ty (C«ng ty  mÑ) vµ  §¹i diÖn chñ  së  h÷u; c¸c nghÜa vô  kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. d)  §iÒu lÖ   cã  thÓ  t¸ch  riªng  c¸c  quy  ®Þnh  vÒ  quyÒn  h¹n vµ  vÒ  nghÜa vô  cña §¹i diÖn chñ  së  h÷u hoÆc cã  thÓ  quy  ®Þnh  ®ång  thêi  quyÒn h¹n víi nghÜa  vô  cña  §¹i  diÖn  chñ së h÷u. 4. Tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña Tæng c«ng ty, C«ng   ty mÑ  Tæ   chøc   bé   m¸y   qu¶n   lý   vµ   ®iÒu   hµnh   Tæng   c«ng   ty  (C«ng  ty mÑ) bao gåm Héi  ®ång  qu¶n  trÞ, Ban KiÓm so¸t,  Tæng gi¸m  ®èc, c¸c Phã  Tæng gi¸m  ®èc, kÕ  to¸n trëng, bé  m¸y gióp viÖc. a) Héi ®ång qu¶n trÞ: ­   Chøc   n¨ng   cña   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ:   lµ   c¬   quan   ®¹i  diÖn trùc tiÕp cña chñ  së   h÷u nhµ  níc t¹i Tæng c«ng ty  (C«ng  ty mÑ),  cã  quyÒn  nh©n danh Tæng  c«ng  ty (C«ng  ty  mÑ)  ®Ó  quyÕt  ®Þnh mäi vÊn  ®Ò  liªn quan  ®Õn viÖc x¸c  ®Þnh  vµ thùc hiÖn môc tiªu nhiÖm vô vµ quyÒn lîi cña Tæng c«ng  ty (C«ng ty mÑ), trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn, tr¸ch   nhiÖm cña chñ së h÷u. C¨n cø vµo c¸c quy  ®Þnh trong LuËt Doanh nghiÖp nhµ   níc vµ NghÞ ®Þnh 153/2004/N§­CP, ®iÒu lÖ cô thÓ hãa quyÒn   h¹n,   nhiÖm   vô   cña   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   vµ   ph©n   thµnh   c¸c  quyÒn do Héi  ®ång qu¶n trÞ  tù  quyÕt  ®Þnh theo ph¸p luËt;  c¸c quyÒn phª duyÖt cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  trªn c¬  së   ®Ò  xuÊt,  kiÕn   nghÞ   cña   Tæng   Gi¸m   ®èc;   c¸c   quyÒn   kiÕn  nghÞ   cña Héi ®ång qu¶n trÞ lªn §¹i diÖn chñ së h÷u ®Ó   xem xÐt  quyÕt ®Þnh. Néi dung c¸c quyÒn h¹n, nhiÖm vô cña Héi ®ång   qu¶n trÞ bao gåm c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: +   QuyÕt   ®Þnh   chiÕn   lîc,   kÕ   ho¹ch   dµi   h¹n,   kÕ   ho¹ch  kinh   doanh   hµng   n¨m,   vÒ   ngµnh  nghÒ   kinh   doanh  cña  Tæng   c«ng ty (C«ng ty mÑ); + QuyÕt  ®Þnh viÖc lËp chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn,  ph¬ng  ¸n phèi  hîp  kinh  doanh cña Tæng  c«ng  ty (C«ng  ty  mÑ) víi c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn (c«ng ty con, c«ng ty liªn  kÕt); + QuyÕt  ®Þnh c¸c dù  ¸n  ®Çu t, gãp vèn mua cæ phÇn,  b¸n tµi s¶n cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ); c¸c hîp  ®ång  vay, cho vay,  thuª,  cho thuª vµ  hîp  ®ång kinh  tÕ  kh¸c;  ph¬ng ¸n huy  ®éng vèn  ®Ó  ho¹t  ®éng kinh doanh nhng kh«ng  lµm thay  ®æi h×nh thøc së  h÷u (®iÒu lÖ  ghi râ  thÈm quyÒn  vµ  møc quyÕt  ®Þnh theo  ®¬n vÞ  tû  lÖ  % tæng gi¸ trÞ  tµi  s¶n hoÆc gi¸ trÞ tuyÖt ®«l theo ®¬n vÞ triÖu ®ång); th«ng   qua b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña Tæng c«ng ty (C«ng ty 
 8. 8 mÑ); ph¬ng ¸n sö  dông lîi nhuËn sau thuÕ  hoÆc xö  lý  c¸c  kho¶n lç trong qu¸ tr×nh kinh doanh; +   X©y   dùng   ph¬ng   ¸n   tæ   chøc   qu¶n   lý   tæ   chøc   kinh  doanh, biªn chÕ  vµ  sö  dông bé  m¸y qu¶n lý, quy chÕ  qu¶n  lý, quy ho¹ch,  ®µo t¹o lao  ®éng; tuyÓn chän, ký  hîp  ®ång  hoÆc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc vµ quyÕt ®Þnh møc l ­ ¬ng  ®èi víi Tæng gi¸m  ®èc, Phã  tæng gi¸m  ®èc vµ  kÕ  to¸n  trëng; ®Çu t thµnh lËp ®¬n vÞ thµnh viªn (c«ng ty con) lµ  c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   mét   thµnh   viªn   vµ   mua   cæ  phÇn,   gãp   vèn   vµo   doanh   nghiÖp   kh¸c,   tiÕp   nhËn   doanh  nghiÖp tù nguyÖn tham gia lµm c«ng ty liªn kÕt;  + KiÓm tra, gi¸m s¸t Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty (C«ng   ty mÑ); kiÓm tra, gi¸m s¸t Chñ tÞch vµ c¸c thµnh viªn Héi  ®ång   qu¶n   trÞ   hoÆc   Chñ   tÞch   c«ng   ty,   Gi¸m   ®èc   ®¬n   vÞ  thµnh viªn (c«ng ty con) lµ  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  mét thµnh viªn; ngêi  ®¹i diÖn phÇn vèn gãp cña Tæng c«ng  ty (C«ng ty mÑ)  ë  doanh nghiÖp kh¸c trong viÖc thùc hiÖn  c¸c   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt   Doanh   nghiÖp nhµ níc vµ ®iÒu lÖ c«ng ty, v.v. + C¸c quyÒn h¹n   vµ  nhiÖm vô  kh¸c theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt.  ­ Thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ: Quy  ®Þnh cô  t×Ó  sãl ­ îng thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, sè lîng thµnh viªn kiªm  nhiÖm, sè lîng thµnh viªn chuyªn tr¸ch; cÊp cã thÈm quyÒn  quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm,  khen thëng, kû luËt Chñ  tÞch vµ  c¸c thµnh  viªn  Héi  ®ång Qu¶n trÞ;  nhiÖm  kú  cña  thµnh viªn Héi  ®ång Qu¶n trÞ; nh÷ng trêng hîp miÔn nhiÖm  vµ   thay   thÕ   thµnh   viªn   Héi   ®ång   Qu¶n   trÞ;   c¬   chÕ   chÞu  tr¸ch nhiÖm vµ  nghÜa vô  cña c¸c thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n  trÞ   tríc   §¹i   diÖn   chñ   së   h÷u   vµ   tríc   ph¸p   luËt   vÒ   c¸c  quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ.  ­ Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  cã  nhiÖm vô: LËp ch¬ng  tr×nh, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ; chuÈn bÞ   ch¬ng   tr×nh,   néi   dung,   c¸c   tµi   liÖu   phôc   vô   cuéc   häp;  triÖu tËp vµ  chñ  täa c¸c cuéc häp Héi  ®ång qu¶n trÞ; tæ  chøc   viÖc   th«ng   qua   quyÕt   ®Þnh   cña   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ;  theo dâi qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt  ®Þnh cña  Héi ®ång qu¶n trÞ, v.v. ­ ChÕ ®é lµnh viÖc cña Héi ®ång qu¶n trÞ: Quy ®Þnh cô  thÓ  _sè  lÇn hoÆc sè  lÇn tèi thiÓu Héi  ®ång qu¶n trÞ  häp  trong mét quý; thÈm quyÒn, c¬  chÕ  triÖu tËp vµ  néi dung  cña c¸c cuéc häp thêng kú  vµ  bÊt thêng; c¬  chÕ  th«ng qua  c¸c quyÕt  ®Þnh cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  (ghi râ  lµ  theo sè  lîng   hoÆc   tû   lÖ   %   thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   t¸n   thµnh); chÕ   ®é  tr¸ch nhiÖm cña thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n  trÞ  trong trêng hîp b¶o lu  ý  kiÕn khi Héi  ®ång qu¶n trÞ  th«ng qua nghÞ  quyÕt, quyÕt  ®Þnh; néi dung biªn b¶n, chÕ 
 9. 9 ®é   lu   biªn   b¶n   vµ   tr¸ch   nhiÖm   cña   nh÷ng   ngêi   cã   liªn  quan; nguyªn t¾c tÝnh chi phÝ ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n   trÞ, kÓ  c¶ tiÒn l¬ng vµ  phô  cÊp cña c¸c thµnh viªn Héi  ®ång   qu¶n  trÞ;   ®iÒu   kiÖn   tham  gia  qu¶n   lý  doanh   nghiÖp   kh¸c cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc.  b) Ban KiÓm so¸t: ­   Ban   KiÓm   so¸t   do   Héi   ®ång   qu¶n   tr×   thµnh   lËp   ®Ó  gióp Héi  ®ång qu¶n trÞ  kiÓm tra, gi¸m s¸t tÝnh hîp ph¸p,  chÝnh   x¸c   vµ   trung   thùc   trong   qu¶n   lý,   ®iÒu   hµnh   ho¹t  ®éng kinh doanh, trong ghi chÐp sæ kÕ  to¸n, b¸o c¸o tµi  chÝnh   vµ   viÖc   chÊp   hµnh   §iÒu   lÖ   Tæng   c«ng   ty   (C«ng   ty  mÑ), nghÞ  quyÕt, quyÕt  ®Þnh cña Héi  ®ång qu¶n trÞ, quyÕt  ®Þnh cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ. ­ §iÒu lÖ  quy  ®Þnh râ  sè  lîng vµ  c¬  cÊu thµnh viªn  Ban KiÓm so¸t, gåm: Trëng Ban KiÓm so¸t do mét thµnh viªn  Héi  ®ång qu¶n trÞ  kiªm nhiÖm; mét  ®¹i diÖn tæ chøc c«ng  ®oµn  ®ñ  tiªu chuÈn vµ   ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh do  ®iÒu lÖ  quy  ®Þnh;   c¸c   thµnh   viªn   kh¸c   do   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   quyÕt   ®Þnh. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc kh«ng ® îc  kiªm   Trëng   Ban   KiÓm   so¸t.   Tiªu   chuÈn   vµ   ®iÒu   kiÖn   trë  thµnh thµnh viªn Ban KiÓm so¸t, chi phÝ ho¹t ®éng tiÒn l ­ ¬ng vµ   ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña Ban KiÓm so¸t phï  hîp víi  quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc.    ­ C¬ chÕ ho¹t ®éng cña Ban KiÓm so¸t do Héi ®ång qu¶n  trÞ  quy  ®Þnh trong quy chÕ  ho¹t  ®éng cña Ban KiÓm so¸t.  Héi ®ång qu¶n trÞ ban hµnh quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban KiÓm  so¸t.   c) Tæng gi¸m ®èc:  ­   Lµ   ngêi   ®¹i   diÖn   theo   ph¸p   luËt,   ®iÒu   hµnh   ho¹t  ®éng   hµng   ngµy   cña   Tæng   c«ng   ty   (C«ng   ty   mÑ)   theo   môc  tiªu, kÕ ho¹ch vµ c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång   quÉn trÞ, phï  hîp víi §iÒu lÖ  Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ);  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ tríc ph¸p luËt  vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®îc giao.  ­ Héi  ®ång qu¶n trÞ  quyÕt  ®Þnh tuyÓn chän, bæ nhiÖm   hoÆc ký  hîp  ®ång, thêi h¹l bæ nhiÖm hoÆc ký  hîp  ®ång véi  Tæng   gi¸m   ®èc,   sau   khi   ®îc   §¹i   diÖn   chñ   së   h÷u   chÊp  thuËn. §iÒu lÖ  quy  ®Þnh râ  c¬  chÕ  bæ nhiÖm   hay ký  hîp  ®ång  ®èi víi Tæng gi¸m  ®èc; quy  ®Þnh thêi h¹n tèi  ®a vµ  tèi thiÓu bæ nhiÖm, ký  hîp  ®ång nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 5  n¨m;   c¸c   tiªu   chuÈn   vµ   ®iÒu   kiÖn   ®èi   víi   ngêi   ®îc   bæ  nhiÖm,   ký   hîp   ®ång   lµm   Tæng   gi¸m   ®èc;   ®iÒu   kiÖn   miÔn   nhiÖm, chÊm døt hîp  ®ång tríc thêi h¹n vµ  c¸c c¨n cø x¸c  ®Þnh  ®Ó  miÔn nhiÖm, chÊm døt hîp  ®ång (hoÆc  ® îc lo¹i trõ  kh«ng xem xÐt ®Ó miÔn nhiÖm, chÊm døt hîp ®ång), bao gåm:   t×nh tr¹ng doanh nghiÖp lç, l∙i  ®an xen nhau nhng kh«ng  kh¾c phôc ®îc, c¸c trênghîp bÊt kh¶ kh¸ng mµ doanh nghiÖp 
 10. 10 bÞ  lç  hoÆc gi¶m tû  suÊt lîi nhuËn trªn vèn chñ  së  h÷u mµ   §¹i diÖn chñ së h÷u thÊy kh«ng thÓ kh¾c phôc ®îc; quy m«,  møc ®é ®Çu t, më réng s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ mµ trªn   møc ®ã sÏ cã ¶nh hëng ®¸ng kÓ ®Õ lç hoÆc gi¶m tû suÊt lîi  nhuËn trªn vèn chñ  së  h÷u; c¸c chØ tiªu cã  ¶nh hëng  ®¸ng  kÓ ®Õn ho¹t ®éng hoÆc kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. C¨n cø vµo c¸c quy  ®Þnh trong LuËt Doanh nghiÖp nhµ   níc vµ  NghÞ   ®Þnh 158/2á04/N§­CP,  ®iÒu lÖ  quy  ®Þnh râ  c¸c   vÊn ®Ò dq Tæng gi¸m ®èc tù quyÕt ®Þnh theo ph¸p luËt; c¸c  vÊn ®Ò do Héi ®ång qu¶n trÞ ph©n cÊp cho Tæng gi¸m ®èc vµ   c¸c vÊn  ®Ò  Tæng giÈl  ®èc ph¶i b¸o c¸o Héi  ®ång qu¶n trÞ.  C¸c vÊn  ®Ò   ®îc cô  thÓ  hãa trong  ®iÒu lÖ  vµ  x¸c  ®Þnh râ  møc ®é tham gia cña Tæng gi¸m ®èc bao gåm: + X©y dùng kÕ  ho¹ch hµng n¨m cña Tæng c«ng ty (C«ng  ty mÑ), ph¬ng ¸n huy ®éng vèn, dù ¸n ®Èu t, ph¬ng ¸n liªn  doanh,  ®Ò  ¸n tæ chøc qu¶n lý, quy chÕ  qu¶n lý  néi bé  cña   Tæng c«ng  ty (C«ng  ty mÑ),  quy ho¹ch  ®µo t¹o lao  ®éng,  ph¬ng ¸n phèi hîp kinh doanh gi÷a c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn  hoÆc víi c¸c doanh nghiÖp kho¸c .tr×nh héi ®ång qu¶n trÞ,   Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ.  + QuyÕt  ®Þnh c¸c dù  ¸n  ®Çu t, b¸n tµi s¶n, c¸c hîp  ®ång   vay,   cho   vay,   thuª,   cho   thuª   vµ   hîp   ®ång   kinh   tÕ  kh¸c cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ); quyÕt  ®Þnh ph¬ng ¸n  sö dông vèn, tµi s¶n cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) ®Ó gãp   vèn, mua cæ phÇn cña c¸c c«ng ty trong níc. + TuyÓn chän, ký  hîp  ®ång, chÊm døt hîp  ®ång hoÆc bæ  nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû  luËt, møc l¬ng vµ  phô  cÊp  ®èi víi: Phã  tæng gi¸m  ®èc, kÕ  to¸n trëng Tæng c«ng  ty (C«ng ty mÑ); Gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô  thuéc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc   lËp sau khi cã  sù  phª duyÖt cña Héi  ®ång qu¶n trÞ; Phã  gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc, ®¬n vÞ sù  nghiÖp, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp theo ®Ò nghÞ   cña Gi¸m  ®èc  ®¬n vÞ   ®ã; trëng, phã  phßng (ban) Tæng c«ng  ty (C«ng ty mÑ); Phã  gi¸m  ®èc c«ng ty thµnh viªn vµ   ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) theo  ®Ò  nghÞ  cña Gi¸m  ®èc c«ng ty thµnh viªn vµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp; cö  ngêi  ®¹i diÖn phÇn vèn gãp cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ)  ë doanh nghiÖp kh¸c; c¸c chøc danh kh¸c theo ph©n cÊp cña   Héi ®ång qu¶n trÞ. +   X©y   dùng   c¸c   ®Þnh   møc   kinh   tÕ   ­   kü   thuËt,   tiªu  chuÈn   s¶n   phÈm,   ®¬n   gi¸   tiÒn   l¬ng;   kiÓm   tra   viÖc   thùc  hiÖn c¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn, ®¬n gi¸ quy ®Þnh trong néi   bé Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ).  + Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh, kÕ ho¹ch ®Çu   t;   quyÕt   ®Þnh   c¸c   gi¶i   ph¸p   ph¸t  triÓn   thÞ   tr êng,   tiÕp  thÞ  vµ  c«ng nghÖ;   ®iÒu  hµnh ho¹t  ®éng  cña  Tæng  c«ng ty 
 11. 11 (C«ng ty mÑ) nh»m thùc hiÖn c¸c nghÞ  quyÕt vµ  quyÕt  ®Þnh  cña Héi  ®ång qu¶n  trÞ;  ¸p dông  c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt  trong trêng hîp/khÈn cÊp; b¸o c¸o tríc Héi  ®ång qu¶n trÞ  vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty (C«ng ty  mÑ);   thùc   hiÖn   viÖc   c«ng   bè   c«ng   khai   c¸c   b¸o   c¸o   tµi  chÝnh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.  + Ký  kÕt c¸c hîp  ®ång d©n sù, kinh tÕ  cña Tæng c«ng  ty (C«ng ty mÑ) . +   ChÕ   ®é   l¬ng   theo   n¨m   t¬ng   øng   víi   hiÖu   qu¶   kinh  doanh; thanh to¸n, quyÕt to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng.  + C¸c  quyÒn  vµ  nghÜa  vô  kh¸c  theo   ®iÒu  kiÖn cô   thÓ  cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ). d) Phã Tæng Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n trëng: Phã tæng gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng do Héi ®ång qu¶n trÞ  tuyÓn chän, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm hoÆc ký  hîp  ®ång, chÊm  døt hîp ®ång theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc ­ C¸c Phã  tæng gi¸m  ®èc gióp Tæng gi¸m  ®èc  ®iÒu hµnh  Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) theo ph©n c«ng vµ   ñy quyÒn cña  Tæng   gi¸m   ®èc;   chÞu   tr¸ch  nhiÖm   tríc   Tæng   gi¸m   ®èc   vµ  tríc ph¸p luËt vÒ  nhiÖm vô   ®îc ph©n c«ng hoÆc  ñy quyÒn.  ViÖc  ñy quyÒn cã  liªn quan  ®Õn viÖc ký  kÕt hîp  ®ång kinh  tÕ  hoÆc liªn quan tíi viÖc sö  dông con dÊu cña Tæng c«ng  ty (C«ng ty mÑ)  ®Òu ph¶i thùc hiÖn b»ng v¨n b¶n. §iÒu lÖ  quy ®Þnh cô thÓ sè lîng Phã Tæng gi¸m ®èc.  ­ KÕ   to¸n trëng cã   nhiÖm  vô  tæ chøc  thùc  hiÖn c«ng  t¸c kÕ to¸n cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ); gióp Tæng gi¸m  ®èc gi¸m s¸t tµi chÝnh t¹i Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) theo  Ph¸p   luËt  vÒ   tµi   chÝnh,   kÕ   to¸n;   chÞu  tr¸ch   nhiÖm  tr íc  Tæng gi¸m ®èc vµ tríc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng  hoÆc ñy quyÒn.  ­   Thêi   h¹n   bæ   nhiÖm   hoÆc   ký   hîp   ®ång   víi   Phã   tæng  gi¸m  ®èc, kÕ  to¸n trëng do Héi  ®ång qu¶n trÞ  quyÕt  ®Þnh,  nhng kh«ng qu¸ sè  n¨m  ®îc  ®iÒu lÖ  quy  ®Þnh. §iÒu lÖ  quy  ®Þnh cô  thÓ  thêi h¹n bæ nhiÖm hoÆc ký  hîp  ®ång víi Phã  tæng   gi¸m   ®èc,   kÕ   to¸n   trëng,   nhng   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   5  n¨m. ®)   C¸c   phßng   chuyªn   m«n   nghiÖp   vô:   §iÒu   lÖ   ghi   chi  tiÕt   tªn   c¸c   phßng   (ban)   gióp   viÖc   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,  Tæng gi¸m  ®èc; bé  phËn thêng trùc tham mu, gióp viÖc cho  Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   do   Chñ   tÞch   Héi  ®ång qu¶n trÞ ph©n c«ng (®iÒu lÖ ghi cô thÓ sè lîng ngêi,  nhng kh«ng qu¸ 5 ngêi). C¬  cÊu biªn chÕ, sè  lîng vµ  chøc  n¨ng, nhiÖm vô  cña c¸c phßng (ban) chuyªn m«n, nghiÖp vô  ®iÒu   chØnh   phï   hîp   víi   nhu   cÇu   ho¹t   ®éng   kinh   doanh.   NhiÖm vô cô thÓ cña c¸c phßng (ban) chuyªn m«n, nghiÖp vô  
 12. 12 ®îc quy  ®Þnh t¹i quy chÕ  qu¶n lý  néi bé  cña Tæng c«ng ty   (C«ng ty mÑ). 5.   Quan   hÖ   gi÷a   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   vµ   Tæng   gi¸m   ®èc  trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh: §iÒu   lÖ   ph¶i   quy   ®Þnh   râ   mèi   quan   hÖ   vÒ   quyÒn   vµ  tr¸ch nhiÖm gi÷a Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng gi¸m  ®èc Tæng  c«ng ty (C«ng ty mÑ): a)   Tæng   gi¸m   ®èc   ph¶i   tæ   chøc   thùc   hiÖn   c¸c   nghÞ   quyÕt, quyÕt  ®Þnh cña Héi  ®ång qu¶n trÞ; tr¸ch nhiÖm b¸o  c¸o cña Tæng gi¸m   ®èc   ®«i  víi  Héi   ®ång  qu¶n trÞ; ph¬ng  thøc, néi dung, thêi h¹n b¸o c¸o.  b)   Chñ   tÞch   hoÆc   thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   cã   quyÒn  tham  gia vµo c¸c cuéc häp giao ban,  c¸c  cuéc  häp  chuÈn bÞ  c¸c  ®Ò  ¸n tr×nh Héi  ®ång qu¶n trÞ  do Tæng gi¸m  ®èc chñ  tr×. Tæng gi¸m  ®èc kh«ng lµ  thµnh viªn Héi  ®ång  qu¶n trÞ   ®îc mêi tham dù  cuéc häp cña Héi  ®ång qu¶n trÞ,  ®îc quyÒn ph¸t biÓu nhng kh«ng cã quyÒn biÓu quyÕt. c)   Nguyªn   t¾c   gi¶i   quyÕt   khi   cã   víng   m¾c   trong   qu¸  tr×nh   ho¹t   ®éng:   Trêng   hîp   ph¸t   hiÖn   nh÷ng   bÊt   hîp   lý  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn NghÞ  quyÕt, quyÕt  ®Þnh cña Héi  ®ång qu¶n  trÞ,  Tæng gi¸m  ®èc ph¶i  b¸o  c¸o  víi  Héi   ®ång  qu¶n   trÞ   ®Ó   xem   xÐt   ®iÒu   chØnh   l¹i   nghÞ   quyÕt,   quyÕt   ®Þnh;   nÕu   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   kh«ng   ®iÒu   chØnh   l¹i   nghÞ  quyÕt,   quyÕt   ®Þnh  th×  Tæng   gi¸m   ®èc   vÉn   ph¶i   thùc  hiÖn   nhng cã quyÒn b¶o lu ý kiÕn vµ kiÕn nghÞ lªn §¹i diÖn chñ  së h÷u. d)   NghÜa   vô,   tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸   nh©n   Chñ   tÞch   Héi  ®ång qu¶ntrÞ, thµnh viªn Héi  ®ång ­qu¶n trÞ  vµ  Tæng gi¸m  ®èc khi Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) kh«ng thanh to¸n ®ñ c¸c  kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c ®Õn h¹n ph¶i tr¶.  6. TËp thÓ  ngêi lao  ®éng trong Tæng c«ng ty, C«ng ty  mÑ C¨n cø vµo môc VI ch¬ng IV cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ.  níc,   NghÞ   ®Þnh   153/2004/N§­CP,   Quy   chÕ   d©n   chñ   ë   doanh  nghiÖp  nhµ  níc vµ  c¸c  quy   ®Þnh  kh¸c cña ph¸p luËt,  néi  dông  ®iÒu lÖ  quy  ®Þnh c¸c h×nh thøc vµ  c¸c néi dung tham  gia qu¶n lý  Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) cña ngêi lao  ®éng.  Néi dng tham gia qu¶n lý  cña ngêi lao  ®éng bao gåm viÖc  th¶o luËn, gãp  ý  kiÕn vÒ: néi dung tháa  íc lao  ®éng tËp  thÓ; quy chÕ  sö  dông c¸c quü  phóc  lîi,  quü  khen thëng;  c¸c chØ tiªu kÕ  ho¹ch cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) cã  liªn quan  trùc  tiÕp  ®Õn quyÒn  lîi  vµ  nghÜa  vô  cña  ngêi  lao ®éng; bÇu vµ ®¸nh gi¸ vÒ Ban Thanh tra nh©n d©n. 7. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh néi dung quan hÖ cña Tæng c«ng  tý  víi  ®¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc, c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn  vµ  doanh nghiÖp kh«ng cã  vèn gãp chi ph«i cña Tæng c«ng 
 13. 13 ty;   quan   hÖ   cña   C«ng   ty   mÑ   víi   ®¬n   vÞ   h¹ch   to¸n   phô   thuéc, c¸c c«ng ty con vµ c«ng ty liªn kÕt a) Néi dung quan hÖ  cña Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ  víi  c¸c  ®¬n vÞ  nµy bao gåm:   néi dung c¸c quyÒn vµ  nghÜa vô  cña Tæng c«ng ty ®èi víi tõng lo¹i h×nh ®¬n vÞ thµnh viªn  vµ  c¸c doanh nghiÖp cã  cæ phÇn, vèn gãp kh«ng chi : phèi  cña Tæng c«ng ty; hoÆc néi dung c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña  C«ng ty mÑ ®èi víi tõng.  lo¹i c«ng ty con,  ®¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc C«ng ty  mÑ vµ c¸c doanh nghiÖp cã cæ phÇn, vèn gãp kh«ng chi phèi  cña c«ng ty mÑ. b) C¨n cø x¸c ®inh néi dung quan hÖ: ­ C¨n cø vµo quyÒn vµ nghÜa vô cña Tæng c«ng ty (C«ng  ty mÑ); quyÒn, nghÜa vô  vµ   ®Þa vÞ  ph¸p lý  cña tõng lo¹i  ®¬n vÞ theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc, LuËt Doanh nghiÖp,  LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn  thi hµnh. ­ C¨n cø vµo c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt chuyªn ngµnh cã  liªn quan.  ­ C¨n cø vµo c¸c quyÒn h¹n vµ  nghÜa vô  cña c¸c chøc  danh  ®¹i diÖn cho Tæng c«ng ty (C«ng tú  mÑ)  ®îc cö  hoÆc  bÇu vµo c¸c chøc danh qu¶n lý,  ®iÒu hµnh t¹i c¸c  ®¬n vÞ  ®ã. ­ C¨n cø vµo tû  lÖ  vèn gãp chi phèi hoÆc kh«ng chi  phèi cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) t¹i c¸c ®¬n vÞ nµy.  8. C¸c quy ®Þnh cô thÓ 8.1. Quan hÖ  cña Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ  víi  ®¬n vÞ  thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc  §¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc bao gåm c¸c ®¬n   vÞ   h¹ch   to¸n   phô   thuéc   Tæng   c«ng   ty   (C«ng   ty   mÑ);   chi  nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn. Néi dung  ®iÒu lÖ  bao gåm c¸c  quy  ®Þnh vÒ   ®Þa vÞ  ph¸p lý, nguyªn t¾c ho¹t  ®éng vµ  quan  hÖ vÒ quyÒn vµ nghÜa vô gi÷a Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) vµ   c¸c  ®¬n vÞ  nµy. C¬  chÕ  ho¹t  ®éng cô  thÓ  cña  ®¬n vÞ  thµnh   viªn h¹ch to¸n phô  thuéc  ®îc quy  ®Þnh trong  ®iÒu lÖ  hoÆc  quy   chÕ   ho¹t   ®éng   cña   ®¬n   vÞ   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   phô  thuéc do Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) phª  chuÈn. §èi víi c¸c Tæng c«ng ty cã tæ chøc ®¬n vÞ sù nghiÖp,  ®iÒu lÖ  x¸c  ®Þnh  ®Þa vÞ  ph¸p lý  nguyªn t¾c ho¹t  ®éng vµ  quan hÖ  cña Tæng c«ng ty víi  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp. §¬n vÞ  sù   nghiÖp thùc hiÖn chÕ   ®é  ph©n cÊp h¹ch to¸n do Tæng c«ng  ty quy  ®Þnh. C¬  chÕ  ho¹t  ®éng cô  thÓ  cña  ®¬n vÞ  nµy  ®îc  quy  ®Þnh trong  ®iÒu lÖ  hoÆc quy chÕ  do Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty phª chuÈn.
 14. 14 8.2. Quan hÖ cña Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) víi ®¬n vÞ  thµnh viªn (c«ng ty con) lµ  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  mét thµnh viªn C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn ho¹t  ®éng  theo   LuËt  Doanh   nghiÖp.   Héi   ®ång   qu¶n  trÞ  Tæng   c«ng   ty   (C«ng ty mÑ) lµ  §¹i diÖn chñ  së  h÷u c«ng ty tr¸ch nhiÖm  h÷u h¹n mét thµnh viªn. Quan   hÖ   cña   Tæng   c«ng   ty   (C«ng   ty   mÑ)   víi   c«ng   ty  tr¸ch  nhiÖm   h÷u   h¹n   mét   thµnh  viªn   thùc   hiÖn   th«ng   qua   viÖc sö  dông quyÒn  h¹n, nghÜa  vô  cña Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u  h¹n mét thµnh viªn; th«ng qua c¸c chøc danh qu¶n lý, ®iÒu   hµnh cña c«ng  ty tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh  viªn do  Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) cö  gåm Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n  trÞ, thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch c«ng ty, Tæng   gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc)   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   mét  thµnh viªn. C¸c quyÒn, nghÜa vô  trong quan hÖ  víi c«ng ty tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   mét   thµnh   viªn   mµ   ®iÒu   lÖ   Tæng   c«ng   ty  (C«ng ty mÑ) quy ®Þnh ®èi víi Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng  ty (C«ng ty mÑ) vµ c¸c chøc danh do Tæng c«ng ty (C«ng ty   mÑ) cö  tham gia ban qu¶n lý,  ®iÒu hµnh t¹i c«ng ty tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn ph¶i phï  hîp víi c¸c quyÒn  vµ nghÜa vô theo quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp, quy ®Þnh   ph¸p luËt vÒ chuyÓn ®æi c«ng ty nhµ níc, doanh nghiÖp cña  tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi thµnh c«ng  ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn. 8.3.  Quan  hÖ  cña  Tæng c«ng  ty (C«ng  ty  mÑ) víi  c¸c  doanh nghiÖp cã  cæ phÇn, vèn gãp chi phèi cña Tæng c«ng  ty (C«ng ty mÑ) §¬n vÞ  thµnh viªn (c«ng ty con) lµ  c«ng ty cæ phÇn,  c«ng ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n cã  hai thµnh viªn  trë  lªn,  c«ng ty liªn doanh, c«ng ty  ë  níc ngoµi mµ  Tæng c«ng ty  (C«ng ty mÑ) n¾m gi÷  trªn 50% vèn  ®iÒu lÖ  ho¹t  ®éng theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch  nhiÖm   h÷u   h¹n   cã   hai   thµnh   viªn   trë   lªn,   c«ng   ty   liªn  doanh, c«ng ty  ë  níc ngoµi vµ  theo  ®iÒu lÖ  cña c¸c doanh  nghiÖp   nµy.   Tæng   c«ng  ty   (C«ng   ty  mÑ)  thùc   hiÖn   quyÒn,   nghÜa vô  vµ  tr¸ch nhiÖm cña cæ  ®«ng hoÆc thµnh viªn, bªn  liªn   doanh,   bªn   gãp   vèn   chi   phèi   t¹i   c¸c   doanh   nghiÖp  nµy. QuyÒn   chi   phèi   cña   Tæng   c«ng   ty   (C«ng   ty   mÑ)   th«ng  qua   ngêi   trùc   tiÕp   qu¶n   lý   phÇn   vèn   cña   Tæng   c«ng   ty  (hoÆc  C«ng  ty mÑ)  t¹i  c¸c  doanh  nghiÖp  nµy (gäi t¾t lµ  ngêi  ®¹i diÖn).  Ngêi  ®¹i diÖn  lµ  ngêi  ®îc Tæng c«ng ty  (C«ng ty mÑ)  ®Ò  cö  vµ   ®îc bÇu lµm Chñ  tÞch, thµnh viªn  Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   thµnh   viªn,   Tæng 
 15. 15 gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc), Trëng Ban KiÓm so¸t, thµnh viªn Ban  KiÓm so¸t cña c¸c doanh nghiÖp nµy. Néi   dung   ®iÒu   lÖ   ph¶i   quy   ®Þnh   cô   thÓ   vÒ   ngêi   ®¹i  diÖn, gåm:  ­ C¸c quyÒn, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña ngêi  ®¹i diÖn  trong   viÖc   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   cña   cæ   ®«ng,  thµnh viªn gãp vèn, bªn liªn doanh t¹i ®¬n vÞ thµnh viªn. ­   Tiªu   chuÈn   vµ   ®iÒu   kiÖn   bæ   nhiÖm,   miÔn   nhiÖm   ®èi  víi ngêi ®¹i diÖn.  ­ ChÕ ®é vµ quyÒn lîi cña ngêi ®¹i diÖn. 8.4. Quan hÖ  cña Tæng c«ng ty víi c«ng ty cã  vèn gãp  díi møc chi phèi; quan hÖ cña C«ng ty mÑ víi c«ng ty liªn   kÕt  C«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã  hai  thµnh   viªn   trë   lªn,   c«ng   ty   liªn   doanh,   c«ng   ty   ë   níc  ngoµi mµ  Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) n¾m gi÷  tõ   50% vèn  ®iÒu lÖ  trë  xuèng  ®îc gäi lµ  c«ng ty cã  vèn gãp díi møc  chi   phèi   (®èi   víi   Tæng   c«ng   ty)   hoÆc   c«ng   ty   liªn   kÕt  (®èi víi C«ng ty mÑ).   C«ng ty cã vèn gãp díi møc chi phèi, c«ng ty liªn kÕt  ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c«ng ty cæ phÇn,  c«ng ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n cã  hai thµnh viªn  trë  lªn,  c«ng ty liªn doanh, c«ng ty  ë  níc ngoµi vµ  theo  ®iÒu lÖ  cña c¸c c«ng ty ®ã.  Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô  vµ   tr¸ch   nhiÖm   cña   cæ   ®«ng   hoÆc   thµnh   viªn,   bªn   liªn   doanh, bªn gãp vèn th«ng qua ngêi trùc tiÕp qu¶n lý  phÇn  vèn (gäi t¾t lµ  ngêi  ®¹i diÖn) cña Tæng c«ng ty (C«ng ty  mÑ) t¹i c¸c c«ng ty nµy. Néi   dung   ®iÒu   lÖ   ph¶i   quy   ®Þnh   cô   thÓ   vÒ   ngêi   ®¹i  diÖn  ®èi víi trêng hîp ngêi  ®¹i diÖn kh«ng gi÷  chøc danh   qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ trêng hîp ®îc Tæng c«ng ty (C«ng ty  mÑ) ®Ò cö vµ ®îc bÇu vµo chøc danh qu¶n lý, ®iÒu hµnh t¹i   c¸c c«ng ty nµy (Chñ  tÞch, thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ,  Chñ   tÞch   Héi   ®ång  thµnh   viªn,  Tæng   gi¸m   ®èc,   Gi¸m   ®èc,   Trëng Ban KiÓm so¸t, thµnh viªn Ban KiÓm so¸t). Néi dung  quy ®Þnh bao gåm:  ­ C¸c quyÒn, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña ngêi  ®¹i diÖn  trong   viÖc   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   cña   cæ   ®«ng,  thµnh viªn gãp vèn, bªn liªn doanh t¹i c«ng ty.  ­   Tiªu   chuÈn   vµ   ®iÒu   kiÖn   bæ   nhiÖm,   miÔn   nhiÖm   ®èi  víi ngêi ®¹i diÖn.  ­ ChÕ ®é vµ quyÒn lîi cña ngêi ®¹i diÖn.
 16. 16 8.5. Quan hÖ  cña Tæng c«ng ty víi c«ng ty thµnh viªn  h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty a)   C«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp   cã   t  c¸ch  ph¸p nh©n; cã  quyÒn tù  chñ  ho¹t  ®éng vµ  thùc hiÖn nghÜa  vô  cña c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp nhng chÞu sù  rµng buéc vÒ  quyÒn vµ  nghÜa vô  víi Tæng c«ng ty theo  ®iÒu lÖ  cña Tæng  c«ng ty.  C¸c rµng buéc vÒ  quyÒn vµ  nghÜa vô  cña c«ng ty thµnh  viªn h¹ch to¸n ®éc lËp víi Tæng c«ng ty ph¶i ®îc quy ®Þnh  trong ®iÒu lÖ cña c«ng ty. Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty  phª duyÖt ®iÒu lÖ cña c«ng ty  b) §iÒu lÖ  cña c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp  gåm cã  c¸c néi dung nh  cña  ®iÒu lÖ  c«ng ty nhµ  níc  ®éc  lËp, trõ  c¸c quan hÖ  rµng buéc vÒ  quyÒn vµ  nghÜa vô  gi÷a  c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp vµ Tæng c«ng ty theo  quy  ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc, c¸c v¨n b¶n híng  dÉn thi hµnh vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt.  C¸c quan hÖ  rµng buéc vÒ  quyÒn vµ  nghÜa vô  gi÷a c«ng  ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp vµ Tæng c«ng ty bao gåm:  ­ C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp qu¶n lý vµ chñ  ®éng sö  dông sè  vèn cña c«ng ty vµ  vèn do Tæng c«ng ty  ®Çu t; chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng c«ng ty vÒ  hiÖu qu¶ sø  dông vèn vµ  c¸c nguån lùc do Tæng c«ng ty  ®Çu t; tù  chñ  tµi chÝnh,  tù  chÞu  tr¸ch nhiÖm  d©n sù  b»ng  toµn bé  tµi  s¶n cña c«ng ty. Vèn cña c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc  lËp bao gåm vèn do Tæng c«ng ty  ®Çu t   t¹i   c«ng ty, vèn  do c«ng ty tù huy ®éng vµ c¸c nguån vèn kh¸c. Sau khi hoµn thµnh nghÜa vô  nép thuÕ, chuyÓn lç  theo  quy  ®Þnh cña LuËt ThuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp, thùc hiÖn  c¸c nghÜa vô  tµi chÝnh kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt,  trÝch lËp quü  dù  phßng tµi chÝnh, phÇn lîi nhuËn cßn l¹i  ®îc ph©n chia theo vèn Tæng c«ng ty ®Çu t vµ vèn cña c«ng  ty tù  huy   ®éng.  PhÇn lîi nhuËn  ph©n chia theo  vèn  Tæng  c«ng ty  ®Çu t  ®îc dïng  ®Ó  t¸i  ®Çu t t¨ng vèn nhµ  níc t¹i  c«ng ty hoÆc h×nh  thµnh  quü  tËp trung  cña  Tæng  c«ng ty  theo   quy   ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh   199/2004/N§­CP.   PhÇn   lîi   nhuËn ph©n chia theo vèn c«ng ty tù huy ®éng ®îc trÝch bæ  sung vµo quü   ®Çu t  ph¸t triÓn cña c«ng ty theo tû  lÖ  do  NghÞ   ®Þnh   199/2004/N§­CP;   phÇn   cßn   l¹i   do   c«ng   ty   tù  quyÕt   ®Þnh   viÖc   ph©n   phèi  vµo  quü  khen   thëng,   quü   phóc  lîi.  ­ C«ng  ty thµnh  viªn  h¹ch  to¸n  ®éc lËp  cã  nghÜa  vô  thùc   hiÖn   kÕ   ho¹ch   kinh   doanh   chung   cña   Tæng   c«ng   ty,  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh phèi hîp víi   Tæng c«ng ty, thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ do Tæng c«ng  ty ký  kÕt vµ  giao c«ng ty thùc hiÖn. Trêng hîp Tæng c«ng 
 17. 17 ty   giao   nhiÖm   vô   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   cho   c«ng   ty   th×  ph¶i ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi c«ng ty.  ­ Tæng c«ng ty ph©n cÊp cho c«ng ty thµnh viªn h¹ch  to¸n   ®éc   lËp   quyÕt   ®Þnh   c¸c   dù   ¸n   ®Çu   t;   møc   ph©n   cÊp  ph¶i  ®îc quy  ®Þnh trong c¶  ®iÒu lÖ  cña Tæng c«ng ty vµ  ®iÒu   lÖ   cña   c«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp.   Khi  c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp tù  nguyÖn tham gia  c¸c h×nh thøc  ®Çu t cïng Tæng c«ng ty hoÆc ®îc Tæng c«ng  ty giao tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù  ¸n  ®Çu t  theo kÕ  ho¹ch  cña Tæng c«ng ty th×  Tæng c«ng ty ph¶i ký  kÕt hîp  ®ång  víi   c«ng   ty.   C«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp   cã  quyÒn  ®Çu t, gãp vèn vµo c«ng ty kh¸c theo møc  ®îc Tæng  c«ng ty ph©n cÊp; ®îc tù chñ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh  doanh,   ký   kÕt   c¸c   hîp   ®ång   kinh   tÕ   trong   møc   ph©n   cÊp  hoÆc kh«ng thuéc ph¹m vi ®iÒu tiÕt cña Tæng c«ng ty. ­ C«ng  ty thµnh  viªn  h¹ch  to¸n  ®éc lËp  cã  quyÒn   ®Ò  nghÞ   Tæng   c«ng   ty   quyÕt   ®Þnh   hoÆc   ®îc   Tæng   c«ng   ty   ñy  quyÒn  quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp,   tæ   chøc   l¹i,   gi¶i  thÓ,   s¸p   nhËp c¸c  ®¬n vÞ  phô  thuéc vµ  quyÕt  ®Þnh bé  m¸y qu¶n lý  cña c¸c  ®¬n vÞ  phô  thuéc. Ph¹m vi  ñy quyÒn ph¶i  ®îc quy  ®Þnh   trong   c¶   ®iÒu   lÖ   cña   Tæng   c«ng   ty   vµ   ®iÒu   lÖ   cña  c«ng ty.  ­ Khi ®îc Nhµ níc yªu cÇu, ®Æt hµng hoÆc tham gia ®Êu  thÇu   thùc   hiÖn   ho¹t   ®éng   c«ng   Ých,   c«ng   ty   thùc   hiÖn   quyÒn   vµ   nghÜa   vô   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   19   cña   LuËt  Doanh nghiÖp nhµ  níc vµ  theo yªu cÇu,  ®Æt hµng hoÆc hîp  ®ång giao thÇu cña Nhµ níc. ­ C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp chÞu sù  gi¸m  s¸t,   kiÓm   tra   cña   Tæng   c«ng   ty;   ®Þnh   kú   b¸o   c¸o   chÝnh  x¸c, ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ c«ng ty vµ b¸o c¸o tµi chÝnh   cña c«ng ty víi Tæng c«ng ty.  9. Tæ chøc l¹i 9.1. Tæ chøc l¹i Tæng c«ng ty    a) ViÖc tæ chøc l¹i ®îc ¸p dông cho c¸c ®èi tîng lµ  Tæng c«ng  ty,  c«ng  ty thµnh  viªn h¹ch  to¸n   ®éc lËp cña  Tæng c«ng ty.  b) C¸c h×nh thøc tæ chøc l¹i bao gåm:  ­ S¸p nhËp c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp vµo  c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp kh¸c trong Tæng c«ng   ty hoÆc vµo c«ng ty nhµ níc kh¸c ngoµi Tæng c«ng ty; ­ Hîp nhÊt c¸c c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp  trong cïng Tæng c«ng ty hoÆc hîp nhÊt c«ng ty thµnh viªn  h¹ch   to¸n   ®éc   lËp   víi   c«ng   ty   nhµ   níc   kh¸c   ngoµi   Tæng  c«ng ty;
 18. 18 ­   Chia   c«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp   thµnh   nhiÒu  ®¬n vÞ  thµnh viªn vµ  T¸ch c«ng ty thµnh viªn h¹ch  to¸n ®éc lËp thµnh nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn;  ­ ChuyÓn c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp bé phËn   cña c«ng ty thµnh  viªn  h¹ch to¸n  ®éc lËp thµnh  c«ng ty  tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   mét   thµnh   viªn   hoÆc   c«ng   ty   tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n cã hai thµnh viªn trë lªn;  ­   Kho¸n,   cho   thuª   c«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc  lËp;  ­ Hîp  nhÊt,  s¸p nhËp  Tæng  c«ng  ty víi Tæng  c«ng  ty  kh¸c; chia, t¸ch Tæng c«ng ty; chuyÓn Tæng c«ng ty do Nhµ   níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  vµ  thµnh lËp thµnh Tæng c«ng ty do  c¸c c«ng ty tù ®Çu t vµ thµnh lËp; ­ C¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. c) Ngêi cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh tæ chøc l¹i  ®èi víi   Tæng c«ng  ty,  c«ng  ty thµnh  viªn h¹ch  to¸n   ®éc lËp cña  Tæng   c«ng  ty   quy   ®inh  t¹i  NghÞ   ®inh   sè   180/2004/   N§­CP   ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2004 vÒ  thµnh lËp míi, tæ chøc l¹i  vµ gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh  180/2004/N§­CP).  d) §iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c h×nh thøc tæ chøc l¹i: ­   ChuyÓn   ®æi   thµnh   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   mét  thµnh viªn hoÆc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã  hai thµnh  viªn trë lªn ¸p dông ®èi víi c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp thuéc danh môc Nhµ  níc cñng cè, ph¸t triÓn, duy  tr×   100%   së   h÷u   theo   c¸c   tiªu   chÝ   cña   QuyÕt   ®inh   155/2004/Q§­TTg ngµy 24/8/2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  ban hµnh tiªu  chÝ,  danh môc ph©n lo¹i  c«ng  ty nhµ  níc,  c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty  nhµ níc (sau ®©y gäi t¾t lµ QuyÕt ®Þnh 155/2004/Q§­TTg). ­ ChuyÓn thµnh Tæng c«ng ty do c¸c c«ng ty tù   ®Çu t vµ  thµnh lËp trong trêng hîp x¸c  ®Þnh  ®îc c«ng ty mÑ  vµ  c«ng ty mÑ ®¸p øng ®îc tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:  +   Thuéc   danh   môc   Nhµ   níc   cñng   cè,   ph¸t   triÓn,   tiÕp  tôc duy tr× 100% së h÷u nhµ níc ë c«ng ty mÑ; + §ang cã  vèn gãp chi phèi  ë  nhiÒu c«ng ty kh¸c hoÆc  cã  kÕ  ho¹ch cæ phÇn vèn, b¸n c¸c c«ng ty thµnh viªn Tæng  c«ng ty, c¸c bé phËn cña c«ng ty nhµ níc nhng c«ng ty nhµ  níc gi÷ cæ phÇn chi phèi, vèn gãp chi phèi;  +   Kinh   doanh   ®a   ngµnh   nghÒ,   trong   ®ã   cã   mét   ngµnh   kinh doanh  chÝnh;  cã  nhiÒu   ®¬n vÞ  phô  thuéc   ë  trong  vµ  ngoµi níc;  + Cã  quy m« vèn lín  ®Ó  thùc hiÖn viÖc  ®Çu t   vèn vµo  c¸c c«ng ty kh¸c; 
 19. 19 + Cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn.  + S¸p nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch Tæng c«ng ty, c«ng ty  thµnh  viªn  h¹ch to¸n  ®éc lËp cña Tæng  c«ng  ty theo  c¸c   tiªu chÝ cña QuyÕt ®Þnh 155/2004/Q§TTg ngµy 24/8/2004. 9.2. Tæ chøc l¹i C«ng ty mÑ  a) C¸c h×nh thøc tæ chøc l¹i bao gåm:  ­ S¸p nhËp C«ng ty mÑ  vµo c«ng ty nhµ  níc kh¸c hoÆc  ngîc l¹i;  ­ Hîp nhÊt C«ng ty mÑ víi c«ng ty nhµ níc kh¸c;  ­ Chia C«ng ty mÑ thµnh nhiÒu c«ng ty nhµ níc;  ­ T¸ch C«ng ty mÑ thµnh nhiÒu c«ng ty nhµ níc; ­   ChuyÓn   C«ng   ty   mÑ,   bé   phËn   cña   C«ng   ty   mÑ   thµnh  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn hoÆc c«ng ty  tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã hai thµnh viªn trë lªn; ­ Kho¸n, cho thuª C«ng ty mÑ;  ­ C¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  b) Ngêi cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh tæ chøc l¹i  ®èi víi   C«ng   ty   mÑ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   180/2004/N§­CP  ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2004.  c) §iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c h×nh thøc tæ chøc l¹i:  ­   ChuyÓn   ®æi   thµnh   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   mét  thµnh viªn hoÆc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã  hai thµnh  viªn trë lªn ¸p dông ®èi víi c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp thuéc danh môc Nhµ  níc cñng cè, ph¸t triÓn, duy  tr×   100%   së   h÷u   theo   c¸c   tiªu   chÝ   cña   QuyÕt   ®Þnh   155/2004/Q§­TTg ngµy 24/8/2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  ban hµnh tiªu  chÝ,  danh môc ph©n lo¹i  c«ng  ty nhµ  níc,  c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc C«ng ty mÑ nhµ  níc (sau ®©y gäi t¾t lµ QuyÕt ®Þnh 155/2004/Q§­TTg).  ­ S¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch C«ng ty mÑ  theo c¸c  tiªu chÝ cña QuyÕt ®Þnh 155/2004/Q§­TTg ngµy 24/8/2004.  10. Gi¶i thÓ, ph¸ s¶n Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ a) Gi¶i thÓ   ®îc ¸p dông  ®èi víi c¸c  ®èi tîng lµ  Tæng  c«ng ty, c«ng  ty thµnh  viªn h¹ch to¸n   ®éc  lËp  cña  Tæng  c«ng ty, C«ng ty mÑ.  b) Gi¶i thÓ  Tæng c«ng ty lµ  gi¶i thÓ  bé  m¸y qu¶n lý  Tæng c«ng ty, chuyÓn Tæng c«ng ty thµnh c¸c c«ng ty nhµ  níc ®éc lËp  c)  §iÒu kiÖn  gi¶i  thÓ  Tæng  c«ng  ty, C«ng  ty mÑ   bao  gåm: 
 20. 20 ­  Kinh  doanh  thua  lç  kÐo  dµi nhng  cha l©m  vµo t×nh  tr¹ng ph¸ s¶n;  ­ Kh«ng  thùc  hiÖn   ®îc  c¸c nhiÖm  vô  do  Nhµ  níc giao  sau khi ®∙ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt;  ­ ViÖc tiÕp tôc duy tr×  Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ  lµ  kh«ng cÇn thiÕt.  d) Tæng c«ng ty, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp   cña   Tæng   c«ng   ty,   C«ng   ty   mÑ   thùc   hiÖn   viÖc   gi¶i   thÓ  theo tr×nh tù, thñ tôc gi¶i thÓ do ph¸p luËt  quy ®Þnh. ®) §¹i diÖn ph¸p luËt cña Tæng c«ng ty, c«ng ty thµnh   viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp, C«ng ty mÑ  lµ  ngêi nép  ®¬n yªu  cÇu   më   thñ   tôc   ph¸   s¶n   ®èi   víi   Tæng   c«ng   ty,   c«ng   ty  thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp, C«ng ty mÑ  trong tr êng hîp  chñ  nî  cã  yªu cÇu thanh to¸n c¸c kho¶n nî   ®Õn h¹n nhng  Tæng c«ng ty, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp, C«ng  ty   mÑ   kh«ng   cã   kh¶   n¨ng   thanh   to¸n,   hoÆc   kh«ng   cã   kh¶  n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n vµ ®ang l©m vµo t×nh  tr¹ng ph¸ s¶n. Tæng c«ng ty, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n   ®éc lËp, C«ng ty mÑ  tiÕn hµnh c¸c thñ  tôc ph¸ s¶n theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ph¸ s¶n. 11. C¬  chÕ  ho¹t  ®éng tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty, C«ng  ty mÑ  C¬  chÕ  ho¹t  ®éng tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty, C«ng ty  mÑ bao gåm c¸c néi dung sau: a)   C¸c   c¬   chÕ   quy   ®Þnh   trong   Quy   chÕ   qu¶n   lý   tµi  chÝnh cña Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ. Môc  tiªu  cña Quy  chÕ  qu¶n  lý  tµi  chÝnh  nh»m cô   thÓ  hãa   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   c¬   chÕ   tµi   chÝnh   cña   LuËt   Doanh   nghiÖp nhµ  níc, NghÞ   ®Þnh 199/2004/N§­CP vµ  c¸c v¨n b¶n  híng dÉn thi hµnh  ®èi víi Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ. Quy  chÕ  do Héi  ®ång qu¶n trÞ  ban hµnh sau khi cã  sù   ®ång  ý  b»ng v¨n b¶n cña §¹i diÖn chñ së h÷u vµ Bé Tµi chÝnh. C¸c   néi dung cña Quy chÕ  ph¶i phï  hîp víi c¸c quy  ®Þnh ph¸p  luËt vÒ quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty nhµ  níc vµ  c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý  tµi chÝnh cña Nhµ  níc  ®èi  víi c«ng ty nhµ  níc. Néi dung Quy chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh  bao gåm c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh cña Nhµ n íc ®èi  víi Tæng c«ng ty, C«ng ty mÑ; quan hÖ  vÒ  tµi chÝnh gi÷a  Tæng c«ng ty (C«ng ty mÑ) víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn (c«ng  ty con); c¬ chÕ qu¶n lý vèn, tµi s¶n, doanh thu, chi phÝ,  gi¸   thµnh,   kÕt   qu¶   ho¹t   ®éng   kinh  doanh,   ph©n  phèi   lîi   nhuËn, c¸c quü  vµ  môc  ®Ých sö  dông c¸c quü  cña Tæng c«ng  ty, C«ng ty mÑ. b)  C¬  chÕ  x¸c  lËp vèn   ®iÒu  lÖ, t¨ng,  gi¶m  vèn  ®iÒu  lÖ. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2