Thông tư 03/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
277
lượt xem
23
download

Thông tư 03/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. T h«ng t cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sè 03/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc trong c¸c c«ng ty nhµ níc theo NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp l¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ níc, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc nh sau: I. Ph¹m vi ¸p dông Ph¹m vi ¸p dông chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc theo NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP lµ c¸c c«ng ty ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc, bao gåm: 1. C«ng ty nhµ níc: - Tæng c«ng ty nhµ níc: + Tæng c«ng ty nhµ níc ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 1995 vµ Tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 2003; + Tæng c«ng ty do c¸c c«ng ty tù ®Çu t vµ thµnh lËp (Tæng c«ng ty theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con); + Tæng c«ng ty ®Çu t vµ kinh doanh vèn nhµ níc. - C«ng ty nhµ níc ®éc lËp. 2. C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty do Nhµ n íc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp. C¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty nªu trªn ®îc gäi t¾t lµ c«ng ty. II. Møc vµ ®èi tîng ¸p dông phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc Phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc gåm 4 møc: 0,5; 0,3; 0,2; 0,1 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung, ®îc quy ®Þnh nh sau:
  2. 2 Møc HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn tõ ngµy 01/10/2004 1 0,5 145.000 ®ång 2 0,3 87.000 ®ång 3 0,2 58.000 ®ång 4 0,1 29.000 ®ång 1. Møc 1, hÖ sè 0,5, ¸p dông ®èi víi thµnh viªn kh«ng chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty ®Æc biÖt vµ t¬ng ®¬ng, Tæng c«ng ty vµ t¬ng ®¬ng. 2. Møc 2, hÖ sè 0,3, ¸p dông ®èi víi: - Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t (kh«ng kÓ Trëng Ban kiÓm so¸t) Tæng c«ng ty ®Æc biÖt vµ t¬ng ®¬ng, Tæng c«ng ty vµ t¬ng ®¬ng; - Thµnh viªn kh«ng chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty h¹ng 1 trë xuèng; - Tr¹m trëng, tr¹i trëng c¸c tr¹m, tr¹i, øng dông, thùc nghiÖm c¸c gièng, c©y, con cña c¸c n«ng trêng, l©m trêng, c«ng ty nu«i trång, ®¸nh b¾t, chÕ biÕn thñy s¶n; - Trëng ca, ®éi trëng trong c¸c c«ng ty h¹ng I, h¹ng II; - Tæ trëng tæ s¶n xuÊt vËt liÖu næ, trëng kho vËt liÖu næ cña c¸c c«ng ty. - Thñ kho tiÒn cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i; 3. Møc 3, hÖ sè 0,2, ¸p dông ®èi víi: - Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t (kh«ng kÓ Trëng Ban kiÓm so¸t) c«ng ty h¹ng I trë xuèng; - Tr¹m phã, tr¹i phã c¸c tr¹m, tr¹i, øng dông, thùc nghiÖm c¸c gièng, c©y, con cña c¸c n«ng trêng; l©m trêng, c«ng ty nu«i trång, ®¸nh b¾t, chÕ biÕn thñy s¶n; - Trëng ca, ®éi trëng trong c¸c c«ng ty h¹ng III; trëng kÝp, phã trëng ca, ®éi phã trong c¸c c«ng ty h¹ng I, h¹ng II; - Tæ trëng tæ s¶n xuÊt trong c¸c c«ng ty khai th¸c má, khai th¸c l©m s¶n, khai th¸c mï cao su, ®Þa chÊt, kh¶o s¸t, ®o ®¹c, trång rõng, x©y dùng c¬ b¶n; - Tæ phã tæ s¶n xuÊt vËt liÖu næ; phã tr ëng kho vËt liÖu næ, nh©n viªn cung øng, nh©n viªn ¸p t¶i vµ vËn chuyÓn vËt liÖu næ thµnh phÈm cña c¸c c«ng ty; - Thñ quü, kiÓm ng©n c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng th¬ng m¹i. 4. Møc 4, hÖ sè 0,1, ¸p dông ®èi víi: - Tæ trëng trong c¸c c«ng ty cßn l¹i; trëng kÝp trong c«ng ty h¹ng III; - Nh©n viªn b¶o vÖ, thñ kho vËt liÖu næ; - Thñ quü c¸c c«ng ty.
  3. 3 III. C¸ch tÝnh tr¶ phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc 1. Phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh hoÆc chi phÝ kinh doanh cña c«ng ty vµ ®îc tÝnh tr¶ cïng kú l- ¬ng hµng th¸ng; Khi kh«ng lµm c«ng viÖc ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm tõ 1 th¸ng trë lªn th× kh«ng hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t sè 17/L§TBXH-TT ngµy 02 th¸ng 6 n¨m 1993 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm. C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã v íng m¾c ®Ò nghÞ c¸c Bé qu¶n lý ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c c«ng ty nhµ níc ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi xem xÐt, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản