Thông tư 03/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
111
lượt xem
7
download

Thông tư 03/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. t h«ng t c ñ a   b é   x © y   d ù n g   S è   0 3 / 2 0 0 5 / T T ­ B X D   n g µ y   0 4   t h ¸ n g   3   n ¨ m   2 0 0 5  híng dÉn ®iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  36/2003/N§­CP ngµy 04 th¸ng 4   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; ­   Thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè   205/2004/N§­CP   ngµy   14/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ Quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng,   b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp l¬ng trong c¸c c«ng ty Nhµ n­ íc; §Ó    thùc   hiÖn  ®iÒu chØnh   dù  to¸n   c«ng tr×nh x©y   dùng c¬  b¶n theo hÖ  thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng, chÕ   ®é   phô cÊp l¬ng míi vµ gi¸ ®iÖn, gi¸ x¨ng dÇu ®îc ®iÒu chØnh   cña   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   ®èi   víi   c¸c   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   sö   dông   vèn   ng©n   s¸ch   Nhµ   níc,   vèn   tÝn   dông do Nhµ  níc b¶o l∙nh, vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn   cña Nhµ níc, vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ n­ íc; Bé X©y dùng híng dÉn viÖc ®iÒu chØnh dù to¸n c¸c c«ng   tr×nh x©y dùng c¬ b¶n tõ 01/10/2004 nh sau: I. §iÒu chØnh gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p: 1. §iÒu chØnh chi phÝ nh©n c«ng: Chi   phÝ   nh©n   c«ng   trong   dù   to¸n   x©y   l¾p   c«ng   tr×nh  x©y dùng lËp theo  ®¬n gi¸ x©y dùng c¬  b¶n hiÖn hµnh cña  c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng tÝnh theo thang  l¬ng   thuéc   nhãm   I   b¶ng   l¬ng   A6   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ  ®Þnh sè 26/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ víi c¸c møc l­ ¬ng tèi thiÓu theo tõng thêi kú do ChÝnh phñ quy ®Þnh ®îc  nh©n   víi   hÖ   sè   ®iÒu   chØnh   t¬ng   øng   (KNC)   quy   ®Þnh   t¹i  b¶ng sè 1 phô lôc kÌm theo Th«ng t nµy. §èi víi c¸c lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p cña c¸c c«ng tr×nh  thuéc c¸c nhãm kh¸c cña b¶ng l¬ng A6 th×  sau khi  ®∙  ®iÒu  chØnh theo hÖ  sè   nhãm I míi theo néi dung nãi trªn,  ® îc  nh©n víi hÖ sè ®iÒu chØnh tiÕp nh sau: ­ Thuéc nhãm II: b»ng 1,066  ­ Thuéc nhãm III, IV: b»ng 1,183  §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng lËp dù  to¸n theo  ®¬n  gi¸   x©y   dùng   c¬   b¶n   hiÖn   hµnh   cña   c¸c   tØnh,   thµnh   phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng     mµ   ®îc   hëng   thªm   c¸c   kho¶n   l¬ng  phô, phô  cÊp l¬ng vµ  c¸c chÕ   ®é  chÝnh s¸ch kh¸c cha tÝnh 
  2. 2 trong ®¬n gi¸ hoÆc ®îc hëng phô cÊp lu ®éng ë møc cao h¬n  20%  th×   ®îc bæ sung c¸c kho¶n nµy vµo chi phÝ  nh©n c«ng   theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. §iÒu chØnh  chi phÝ m¸y thi c«ng: Chi phÝ m¸y thi c«ng trong dù to¸n x©y l¾p c«ng tr×nh   x©y dùng lËp theo  ®¬n gi¸ x©y dùng c¬  b¶n hiÖn hµnh cña  c¸c tØnh,thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng tÝnh víi c¸c møc  l¬ng tèi thiÓu theo tõng thêi kú do ChÝnh phñ quy ®Þnh ®­ îc nh©n víi hÖ  sè   ®iÒu chØnh t¬ng øng (KMTC ) quy  ®Þnh  t¹i b¶ng sè 1 phô lôc kÌm theo Th«ng t nµy. HÖ  sè   ®iÒu chØnh nªu trong phô  lôc kh«ng ¸p dông cho  viÖc  ®iÒu  chØnh  chi phÝ  m¸y thi c«ng trong  dù  to¸n  x©y  l¾p   cña   c«ng   tr×nh   x©y   dùng     mµ   chi   phÝ   m¸y   thi   c«ng  trong dù  to¸n x©y l¾p  ®îc x¸c  ®Þnh theo   gi¸ ca m¸y  ®îc  cÊp cã  thÈm quyÒn ban hµnh riªng kh«ng cã  trong b¶ng gi¸  ca m¸y ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  1260/1998/Q§­BXD  ngµy   18/11/1998,   QuyÕt   ®Þnh   sè   10/2001/Q§­BXD   ngµy  11/6/2001 vµ QuyÕt ®Þnh sè 38/2002/Q§­BXD ngµy 27/12/2002  cña Bé trëng  Bé X©y dùng. 3. C¸c kho¶n môc chi phÝ tÝnh b»ng ®Þnh møc tØ lÖ (%)  trong gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng:   Chi phÝ  chung, thu nhËp chÞu thuÕ  tÝnh tríc vµ  thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng  ®îc tÝnh b»ng  ®Þnh møc tØ lÖ  (%) theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh. Néi dung c¸c kho¶n môc chi phÝ  trong gi¸ trÞ  dù  to¸n  x©y   l¾p   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh   x©y   dùng     nh  c¸c   quy   ®Þnh  hiÖn hµnh.  I I .   § i Ò u   c h Ø n h   c ¸ c   c h i   p h Ý   k h ¸ c   t r o n g   t æ n g   d ù   t o ¸ n  c«ng tr×nh x©y dùng  1. §iÒu chØnh dù to¸n  chi phÝ kh¶o s¸t x©y dùng: Dù   to¸n chi  phÝ  kh¶o  s¸t  x©y dùng  lËp theo   ®¬n  gi¸  kh¶o s¸t x©y dùng do Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc Trung  ¬ng QuyÕt  ®Þnh ban hµnh trªn c¬  së  ®Þnh   møc   dù   to¸n   kh¶o   s¸t   x©y   dùng   ban   hµnh   kÌm   theo  QuyÕt  ®Þnh sè  06/2000/Q§­BXD ngµy 22/5/2000 cña Bé  trëng  Bé  X©y dùng,Th«ng t  sè  07/2000/TT­BXD ngµy 12/7/2000 cña  Bé  X©y dùng híng dÉn lËp  ®¬n gi¸ kh¶o s¸t vµ  qu¶n lý  chi   phÝ  kh¶o s¸t x©y dùng th×  dù  to¸n chi phÝ  kh¶o s¸t x©y  dùng   víi   c¸c   møc   l¬ng   tèi   thiÓu   theo   tõng   thêi   kú   do  ChÝnh phñ quy ®Þnh ®îc nh©n víi hÖ sè ®iÒu chØnh t¬ng øng  (KKS)   quy   ®Þnh   t¹i   b¶ng   sè   2   phô   lôc   kÌm   theo   Th«ng   t  nµy.
  3. 3 2  .Mét sè  chi phÝ  kh¸c tÝnh b»ng  ®Þnh møc tØ lÖ  (%)  trong tæng dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng:  §îc tÝnh theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. III. tæ chøc thùc hiÖn: 1. Nh÷ng dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng  ®ang lËp hoÆc  ®∙ lËp  nhng cha  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh  ®©ï  t th×  tæng  møc  ®Çu t  cña dù  ¸n  ®îc  ®iÒu chØnh phï  hîp theo chÕ   ®é  tiÒn l¬ng míi. 2. C«ng tr×nh x©y dùng cña c¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng  ®ang tæ chøc thùc hiÖn lËp hå s¬ thiÕt kÕ ­ tæng dù to¸n,   dù   to¸n   th×   gi¸   trÞ   dù   to¸n   x©y   l¾p   c¸c   h¹ng   môc   c«ng  tr×nh  vµ  c¸c kho¶n  môc chi phÝ  kh¸c trong  tæng  dù  to¸n  cña c«ng tr×nh   ®îc x¸c  ®Þnh theo c¸c néi dung  híng  dÉn  cña Th«ng t nµy 3. Nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh  ®∙  ®îc cÊp  cã  thÈm quyÒn  phª  duyÖt  tæng dù  to¸n,  dù  to¸n  nhng cha  hoÆc  ®ang tæ chøc  ®Êu thÇu hoÆc chØ  ®Þnh thÇu, chñ   ®Çu t  ®iÒu chØnh l¹i tæng dù to¸n, dù to¸n ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm  quyÒn phª duyÖt l¹i. 4.   Nh÷ng   c«ng   tr×nh   ,   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh   ®ang   thi  c«ng dë  dang : Chñ   ®Çu t  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  khèi lîng x©y  dùng ®∙ thùc hiÖn ®Õn hÕt ngµy 30/9/2004 vµ khèi l îng x©y  dùng cßn l¹i thùc hiÖn tõ 01/10/2004 ®Ó ¸p dông viÖc ®iÒu   chØnh dù  to¸n c«ng tr×nh x©y dùng c¬  b¶n   theo quy  ®Þnh  t¹i Th«ng t nµy.  5. §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng quan träng cña Nhµ n íc  ®îc phÐp lËp  ®¬n gi¸ riªng (®¬n gi¸ x©y dùng c¬  b¶n c«ng  tr×nh), Ban  ®¬n gi¸ c«ng tr×nh c¨n cø vµo chÕ   ®é, chÝnh  s¸ch  ®îc Nhµ níc cho phÐp ¸p dông ë c«ng tr×nh vµ nguyªn   t¾c ®iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n theo h­ íng dÉn cña Th«ng t nµy, x¸c ®Þnh møc ®iÒu chØnh  chi phÝ  nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c  (nÕu cã) trong dù to¸n x©y l¾p. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ  thay thÕ Th«ng t  sè 05/2003/TT­BXD  ngµy   14/3/2003   cña   Bé   X©y   dùng   híng   dÉn   ®iÒu   chØnh   dù  to¸n c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n.
  4. 4 Phô lôc  (KÌm theo Th«ng t sè  03/2005/TT­BXD ngµy 04 /3/2005 cña   Bé X©y dùng) B¶ng sè 1: c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh dù to¸n  c«ng tr×nh x©y dùng  HÖ sè ®iÒu chØnh §¬n gi¸ X©y dùng c¬ b¶n ®Þa ph¬ng tÝnh  theo  møc l¬ng tèi thiÓu/th¸ng 144.000  180.000  210.000  290.000  ®ång ®ång ®ång ®ång Chi   phÝ   nh©n   c«ng  2,784 2,232 1,912 1,385 (KNC) Chi  phÝ  m¸y  thi  c«ng  1,24 1,19 1,16 1,10 (KMTC) B¶ng sè 2 : hÖ sè ®iÒu chØnh dù to¸n kh¶o s¸t  c«ng tr×nh x©y dùng  HÖ sè ®iÒu chØnh §¬n gi¸ kh¶o s¸t X©y dùng tÝnh theo møc  l¬ng  tèi thiÓu/th¸ng 144.000  180.000  210.000  290.000  ®ång ®ång ®ång ®ång ( KKS ) Møc  20% 1,49 1,35 1,13  theo phô  Møc  40% 1,54 1,39 1,15 cÊp lu  Møc  60% 1,58 1,43 1,17 ®éng 
Đồng bộ tài khoản