Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
3
download

Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA, TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 03/2009/TT-BVHTTDL Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM VĂN HÓA T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Thông tư liên t ch s 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch thu c y ban nhân dân c p t nh, Phòng Văn hóa và Thông tin thu c y ban nhân dân c p huy n; Sau khi th ng nh t v i B N i v , B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Văn hóa t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là Trung tâm Văn hóa c p t nh) như sau: i u 1. V trí, ch c năng 1. V trí: a. Trung tâm Văn hóa c p t nh là ơn v s nghi p tr c thu c S Văn hóa, Th thao và Du l ch; b. Trung tâm Văn hóa c p t nh có tư cách pháp nhân, con d u, tài kho n riêng, có tr s , kinh phí ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ch c năng: a. Tuyên truy n, ph bi n ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a nhà nư c; th c hi n các nhi m v chính tr , kinh t , xã h i c a a phương. b. T ch c các ho t ng văn hóa, b i dư ng năng khi u nh m nâng cao dân trí, áp ng như c u sáng t o, hư ng th văn hóa và gi i trí c a nhân dân. i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Xây d ng chương trình, k ho ch công tác hàng năm trình Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch phê duy t và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch ó.
  2. 2. Nghiên c u, th nghi m m u hình nghi p v văn hóa; ph bi n, hư ng d n v n d ng các m u hình và phương pháp công tác tiên ti n trong nghi p v văn hóa; biên t p và phát hành các tài li u tuyên truy n, hư ng d n nghi p v cho h th ng thi t ch văn hóa cơ s c a a phương. 3. Hư ng d n, ki m tra và ánh giá ch t lư ng ho t ng chuyên môn nghi p v i v i h th ng thi t ch văn hóa cơ s ; liên k t, ph i h p v i thi t ch văn hóa c a các ngành và oàn th qu n chúng trong th c hành nghi p v . 4. Xây d ng, hư ng d n, duy trì ho t ng c a i tuyên truy n lưu ng, i văn ngh qu n chúng, nhóm s thích-câu l c b và các hình th c ho t ng văn hóa, d ch v t i ch ho c lưu ng tr c ti p tuyên truy n n qu n chúng cơ s nh m nh hư ng, nâng cao trình c m th văn hóa-ngh thu t và áp ng nhu c u sáng t o, hư ng th văn hóa c a nhân dân. 5. Khai thác, sưu t m, phát huy các lo i hình ngh thu t dân gian truy n th ng, gi gìn b n s c văn hóa dân t c; t ch c các cu c thi sáng tác, liên hoan, h i di n ngh thu t qu n chúng, h i thi tuyên truy n lưu ng, tri n lãm, l h i truy n th ng và hi n i. 6. T ch c t p hu n, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn nghi p v cho cán b , viên ch c c a cơ quan và các ơn v văn hóa cơ s , các h t nhân phong trào văn hóa, ngh thu t qu n chúng; m các l p năng khi u v văn hóa-ngh thu t. 7. T ch c kh o sát, tham quan, trao i nghi p v , giao lưu văn hóa, phát tri n s nghi p v i các ơn v có liên quan trong toàn qu c và qu c t . 8. Liên k t v i các cơ quan, oàn th , cá nhân t ch c các d ch v văn hóa-ngh thu t, tuyên truy n, tri n lãm, qu ng cáo, th thao, du l ch, vui chơi gi i trí theo quy nh c a pháp lu t. 9. Qu n lý cán b , viên ch c, tài chính, tài s n và cơ s v t ch t c a Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t. 10. Th c hi n nhi m v khác do y ban nhân dân c p t nh ho c Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch giao phù h p v i ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Trung tâm. i u 3. Cơ c u t ch c và biên ch 1. Lãnh o Trung tâm g m Giám c và có t 01 n 02 Phó Giám c a. Giám c: Giám c là ngư i ng u Trung tâm Văn hóa, ch u trách nhi m trư c Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch và trư c pháp lu t v nhân s , cơ s v t ch t, trang thi t b và toàn b ho t ng c a Trung tâm. b. Phó Giám c:
  3. Phó Giám c là ngư i giúp Giám c, ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v nhi m v ư c giao; khi Giám c v ng m t, m t Phó Giám c ư c Giám c y quy n i u hành các các ho t ng c a Trung tâm. c. Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch b nhi m, mi n nhi m Giám c, Phó Giám c Trung tâm Văn hóa theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân c p t nh. 2. Các phòng a. Phòng Hành chính t ng h p Th c hi n nh ng nhi m v v hành chính, t ch c cán b , qu n tr , k ho ch tài v , t ng h p, d ch v . Ch c danh c n có: - Trư ng phòng và Phó trư ng phòng; - Nhân s th c hi n nhi m v : T ch c, t ng h p văn thư, lưu tr , k toán, th qu , k thu t, âm thanh, ánh sáng, b o v , lái xe, t p v . b. Phòng Ngh thu t qu n chúng Th c hi n nh ng nhi m v v văn hóa-văn ngh qu n chúng, phương pháp công tác câu l c b ; t ch c các lo i hình văn hóa-ngh thu t, ph i h p th c hi n các d ch v văn hóa và bi u di n ngh thu t. Ch c danh c n có: - Trư ng phòng và Phó trư ng phòng; - o di n, biên k ch, biên o múa, sáng tác âm nh c, phương pháp viên. c. Phòng Tuyên truy n c ng, tri n lãm Th c hi n nh ng nhi m v v công tác tuyên truy n, c ng tr c quan, tri n lãm, qu ng cáo; th c hi n vi c v n ng, liên k t, ph i h p v i các l c lư ng xã h i t ch c k ni m các ngày l l n, các s ki n chính tr -xã h i, văn hóa, th thao và du l ch. Ch c danh c n có: - Trư ng phòng và Phó trư ng phòng; - Biên t p viên, tuyên truy n viên, h a s , phương pháp viên và các hư ng d n viên. d. i tuyên truy n lưu ng
  4. Th c hi n nhi m v t ch c các lo i hình tuyên truy n lưu ng trên a bàn theo nh m c k ho ch hàng năm ho c ph c v các nhi m v tuyên truy n chính tr t xu t, c p bách, các phong trào, cu c v n ng l n a phương. Ch c danh c n có: - i trư ng, i phó; - Các tuyên truy n viên, k thu t viên. Tùy theo i u ki n, c thù và nhu c u c th c a a phương, trên cơ s ngh c a Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch cùng Giám c S N i v trình y ban nhân dân t nh quy t nh khung t ch c b máy, nhân s c a Trung tâm Văn hóa c p t nh (Trung tâm Thông tin-Tri n lãm, Trung tâm Thông tin c ng). 3. Biên ch a. Biên ch c a Trung tâm Văn hóa c p t nh do y ban nhân dân c p t nh quy t nh theo nh m c biên ch s nghi p chuyên ngành c a a phương và theo quy nh c a pháp lu t. b. Căn c nhi m v và nhu c u công vi c c th c a ơn v , Giám c Trung tâm Văn hóa ư c ký h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Cơ s v t ch t Trung tâm Văn hóa c p t nh ư c quy ho ch xây d ng trung tâm t nh, thành ph , khu v c ông dân cư, thu n l i giao thông; khi xây d ng m i ho c c i t o, s a ch a c n m b o có nh ng yêu c u v cơ s v t ch t như sau: 1. Tr s làm vi c; 2. H i trư ng a năng; 3. a i m t ch c các lo i hình nghi p v ngh thu t qu n chúng, tuyên truy n, c ng, tri n lãm; 4. a i m sinh ho t câu l c b , h c t p nghi p v và b i dư ng c a các l p năng khi u; 5. Khu d ch v , vui chơi gi i trí, rèn luy n th ch t; 6. Khu cây xanh, vư n hoa, cây c nh; 7. Phương ti n chuyên dùng g m: các thi t b âm thanh, ánh sáng, nh c c , phương ti n th hi n ngh thu t; thi t b nghe nhìn; thi t b n i m ng thông tin i n t , phương ti n th c hi n tri n lãm, c ng tr c quan; phương ti n hư ng d n h c t p chuyên môn nghi p v ; rèn luy n th ch t; vui chơi gi i trí; phương ti n tuyên truy n lưu ng (ô tô, tàu thuy n, xe máy), các phương ti n khác.
  5. i u 5. Kinh phí ho t ng 1. Kinh phí ho t ng c a Trung tâm Văn hóa c p t nh t các ngu n sau: a. Kinh phí do ngân sách nhà nư c c p m b o ho t ng thư ng xuyên; th c hi n nhi m v nghiên c u khoa h c; ào t o b i dư ng cán b , viên ch c; chương trình m c tiêu qu c gia; th c hi n nhi m v t xu t; kinh phí u tư xây d ng cơ b n và th c hi n chính sách tinh gi m biên ch theo quy nh c a nhà nư c; (kinh phí ư c giao c a Trung tâm Văn hóa c p t nh theo quy nh c a pháp lu t v ơn v s nghi p do y ban nhân dân c p t nh c p t ngân sách a phương hàng năm) b. Các ngu n thu t ho t ng s nghi p: thu phí, l phí; ho t ng d ch v , thu lãi t ho t ng liên doanh liên k t; c. Các ngu n thu t tài tr , vi n tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; ngu n thu t vay tín d ng; v n liên doanh liên k t và các ngu n thu h p pháp khác. 2. N i dung chi: a. Chi m b o ho t ng theo ch c năng, nhi m v ; b. Chi ph c v các ho t ng d ch v , liên doanh, liên k t; c. Chi m b o th c hi n phát tri n s nghi p, góp ph n nâng cao i s ng c a cán b , viên ch c, ngư i lao ng trong ơn v theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch chi tiêu n i b . 3. Cơ ch tài chính: Trung tâm Văn hóa c p t nh th c hi n cơ ch tài chính i v i ơn v s nghi p công l p theo quy nh c a pháp lu t và s hư ng d n c a cơ quan tài chính chuyên ngành. i u 6. Quan h công tác 1. Trung tâm Văn hóa c p t nh ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. Trung tâm Văn hóa c p t nh ch u s qu n lý, ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn nghi p v và phương pháp công tác chuyên ngành c a C c Văn hóa cơ s B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 3. Trung tâm Văn hóa c p t nh hư ng d n, ki m tra chuyên môn nghi p v , phương pháp công tác chuyên ngành và ph i h p t ch c ho t ng v i Trung tâm Văn hóa- Th thao c p huy n và cơ s . 4. Trung tâm Văn hóa c p t nh liên k t, ph i h p t ch c ho t ng; giúp , hư ng d n chuyên môn, phương pháp công tác v i thi t ch văn hóa c a các ngành, các t ch c kinh t -xã h i, ơn v s nghi p văn hóa và oàn th qu n chúng a phương.
  6. 5. Các oàn th , t ch c xã h i n m trong Trung tâm Văn hóa c p t nh th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và i u l c a các oàn th , t ch c xã h i ó. i u 7. T ch c th c hi n 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành và thay th Quy t nh s 41/2001/Q -BVHTT ngày 03 tháng 10 năm 2001 c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm Văn hóa - Thông tin t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. y ban nhân dân c p t nh căn c Thông tư quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Văn hóa c p t nh th c hi n. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c vư ng m c, y ban nhân dân c p t nh ph n ánh v B Văn hóa, Th thao và Du l ch nghiên c u, s a i và b sung cho phù h p./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Ch t ch Nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Hoàng Tu n Anh - Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - S VHTTDL các t nh, thành ph tr c thu c TU; - S N i v các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Trung tâm Văn hóa các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - B VHTTDL: BT, các TT, các cơ quan, ơn v tr c thu c B ; - C c Ki m tra Văn b n quy ph m pháp lu t, B Tư pháp; - Công báo; Website Chính ph ; - Lưu: VT, VHCS (02), AT.500.
Đồng bộ tài khoản