Thông tư 03/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
75
lượt xem
7
download

Thông tư 03/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2009/TT-BXD về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2009/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 03/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH CHI TI T M T S N I DUNG C A NGH Đ NH S 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12/02/2009 C A CHÍNH PH V QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH - Căn c Ngh đ nh s 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; - Căn c Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; B Xây d ng quy đ nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình (dư i đây vi t t t là Ngh đ nh 12/CP) như sau: Chương I QUY Đ NH CHI TI T V XÁC Đ NH CH Đ U TƯ; TH M Đ NH, PHÊ DUY T D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH Đi u 1. Xác đ nh ch đ u tư đ i v i d án s d ng v n ngân sách nhà nư c quy đ nh t i đi m b, c kho n 1 Đi u 3 Ngh đ nh 12/CP 1. Đ i v i d án do B trư ng, Th trư ng cơ quan c p B , Ch t ch U ban nhân dân các c p quy t đ nh đ u tư thì ngư i quy t đ nh đ u tư giao cho đơn v qu n lý, s d ng công trình làm ch đ u tư. Trư ng h p chưa xác đ nh đư c đơn v qu n lý, s d ng công trình ho c đơn v qu n lý, s d ng công trình không đ đi u ki n đ t ch c tri n khai th c hi n d án thì ngư i quy t đ nh đ u tư giao cho đơn v có đ đi u ki n làm ch đ u tư. Đơn v qu n lý, s d ng công trình có trách nhi m c ngư i tham gia v i đơn v đư c giao làm ch đ u tư trong vi c t ch c l p d án, thi t k , theo dõi, qu n lý, nghi m thu và ti p nh n đưa công trình vào khai thác, s d ng. Ngư i đư c c tham gia v i ch đ u tư là ngư i s tham gia qu n lý, s d ng công trình sau này ho c ngư i có chuyên môn phù h p v i tính ch t c a d án. Ch đ u tư có trách nhi m b trí ngư i c a đơn v qu n lý, s d ng công trình vào v trí phù h p đ đư c tham gia qu n lý các công vi c nêu trên đ m b o hi u qu và m c tiêu c a d án. 2. Trư ng h p không xác đ nh đư c đơn v đ giao làm ch đ u tư theo quy đ nh nêu trên thì vi c xác đ nh ch đ u tư đư c th c hi n như sau: a). Ngư i quy t đ nh đ u tư đ ng th i làm ch đ u tư. b) Ngư i quy t đ nh đ u tư giao cho Ban qu n lý d án do mình quy t đ nh thành l p làm ch đ u tư n u Ban qu n lý d án đó có tư cách pháp nhân và có đ đi u ki n t ch c tri n khai th c hi n d án ho c ngư i quy t đ nh đ u tư th c hi n u thác thông qua h p đ ng v i m t t ch c có đ đi u ki n làm ch đ u tư. Đi u 2. Th m đ nh d án đ u tư xây d ng công trình quy đ nh t i Đi u 10 Ngh đ nh 12/CP 1. Đ i v i d án s d ng v n ngân sách nhà nư c: a) Sau khi ti p nh n h sơ d án c a ch đ u tư, đơn v đ u m i th m đ nh d án có trách nhi m l y ý ki n v thi t k cơ s c a cơ quan qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành quy đ nh t i kho n 3 Đi u này và l y ý ki n c a các cơ quan có liên quan đ n d án. b) Đơn v đ u m i th m đ nh d án t ng h p các n i dung th m đ nh, ý ki n tham gia v thi t k cơ s và ý ki n c a các cơ quan khác có liên quan; nh n xét, đánh giá, ki n ngh và trình ngư i quy t đ nh đ u tư phê duy t d án.
 2. c) Th i gian th m đ nh d án theo quy đ nh t i kho n 7 Đi u 10 Ngh đ nh 12/CP, trong đó th i gian xem xét cho ý ki n v thi t k cơ s và ý ki n c a các cơ quan liên quan, k t ngày nh n đ h sơ là: - Không quá 45 ngày làm vi c đ i v i d án quan tr ng qu c gia; - Không quá 20 ngày làm vi c đ i v i d án nhóm A; - Không quá 15 ngày làm vi c đ i v i d án nhóm B; - Không quá 10 ngày làm vi c đ i v i d án nhóm C. Quá th i h n nêu trên, n u các cơ quan liên quan không có ý ki n thì đư c coi như đã đ ng ý và ph i ch u trách nhi m v lĩnh v c qu n lý c a mình. 2. Đ i v i d án s d ng các ngu n v n khác: a) Ngư i quy t đ nh đ u tư t t ch c th m đ nh d án. Đơn v đ u m i th m đ nh d án do ngư i quy t đ nh đ u tư ch đ nh. b) Khi th m đ nh d án ngư i quy t đ nh đ u tư ph i l y ý ki n v thi t k cơ s c a cơ quan qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành quy đ nh t i kho n 3 Đi u này và l y ý ki n c a các cơ quan có liên quan đ n d án theo quy đ nh c a pháp lu t. c) Th i gian xem xét cho ý ki n v thi t k cơ s và ý ki n c a các cơ quan liên quan th c hi n như quy đ nh t i đi m c kho n 1 Đi u này. 3. Th m quy n tham gia ý ki n v thi t k cơ s c a cơ quan qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành: a) Đ i v i các d án quan tr ng qu c gia và d án nhóm A, vi c tham gia ý ki n v thi t k cơ s đư c th c hi n như sau: - B Công thương tham gia ý ki n v thi t k cơ s đ i v i các d án đ u tư xây d ng công trình h m m , d u khí, nhà máy đi n, đư ng dây t i đi n, tr m bi n áp, hoá ch t, v t li u n công nghi p, ch t o máy, luy n kim và các d án công nghi p chuyên ngành khác, tr công trình công nghi p v t li u xây d ng. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tham gia ý ki n v thi t k cơ s đ i v i các d án đ u tư xây d ng công trình thu l i, đê đi u và các công trình nông nghi p chuyên ngành khác. - B Giao thông v n t i tham gia ý ki n v thi t k cơ s đ i v i các d án đ u tư xây d ng công trình giao thông. - B Xây d ng tham gia ý ki n v thi t k cơ s đ i v i các d án đ u tư xây d ng công trình dân d ng, công nghi p v t li u xây d ng, h t ng k thu t đô th và các d án đ u tư xây d ng công trình khác do Th tư ng Chính ph yêu c u. Riêng đ i v i d án đ u tư xây d ng m t công trình dân d ng dư i 20 t ng thì S Xây d ng nơi có d án tham gia ý ki n v thi t k cơ s . Đ i v i d án bao g m nhi u lo i công trình khác nhau thì B ch trì tham gia ý ki n v thi t k cơ s là m t trong các B nêu trên có ch c năng qu n lý lo i công trình quy t đ nh tính ch t, m c tiêu c a d án. b) Đ i v i các d án nhóm B, C vi c tham gia ý ki n v thi t k cơ s đư c th c hi n như sau: - S Công thương tham gia ý ki n v thi t k cơ s đ i v i các d án đ u tư xây d ng công trình h m m , d u khí, nhà máy đi n, đư ng dây t i đi n, tr m bi n áp, hoá ch t, v t li u n công nghi p, ch t o máy, luy n kim và các d án công nghi p chuyên ngành khác, tr công trình công nghi p v t li u xây d ng. - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tham gia ý ki n v thi t k cơ s đ i v i các d án đ u tư xây d ng công trình thu l i, đê đi u và các công trình nông nghi p chuyên ngành khác. - S Giao thông v n t i tham gia ý ki n v thi t k cơ s đ i v i các d án đ u tư xây d ng công trình giao thông. 2
 3. - S Xây d ng tham gia ý ki n v thi t k cơ s đ i v i các d án đ u tư xây d ng công trình dân d ng, công nghi p v t li u xây d ng, h t ng k thu t đô th và các d án đ u tư xây d ng công trình khác do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh yêu c u. Đ i v i d án bao g m nhi u lo i công trình khác nhau thì S ch trì tham gia ý ki n v thi t k cơ s là m t trong các S nêu trên có ch c năng qu n lý lo i công trình quy t đ nh tính ch t, m c tiêu c a d án. c) Đ i v i các d án nhóm B, C do B Công thương, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Giao thông v n t i, B Xây d ng quy t đ nh đ u tư, n u thu c chuyên ngành đư c Nhà nư c giao qu n lý thì đư c t xem xét thi t k cơ s , không ph i l y ý ki n v thi t k cơ s c a các S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành nêu t i đi m b kho n 3 Đi u này. d) Đ i v i các T p đoàn kinh t nhà nư c, n u đư c Chính ph giao qu n lý nhà nư c v lĩnh v c nào thì đư c t xem xét thi t k cơ s c a d án đ u tư xây d ng công trình thu c lĩnh v c đó do mình quy t đ nh đ u tư, không ph i l y ý ki n v thi t k cơ s c a cơ quan qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành. Đ i v i d án thu c lĩnh v c khác do các T p đoàn này quy t đ nh đ u tư thì v n ph i l y ý ki n v thi t k cơ s c a cơ quan qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành quy đ nh t i đi m a, b kho n này. 4. Trách nhi m c a cơ quan tham gia ý ki n v thi t k cơ s : a) Cơ quan qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành ph i xem xét cho ý ki n và ch u trách nhi m v các n i dung quy đ nh t i kho n 3 Đi u 11 Ngh đ nh 12/CP. b) Các cơ quan qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành khi tham gia ý ki n v thi t k cơ s không thu phí ho c l phí. Đơn v đ u m i th m đ nh d án có trách nhi m phân b phí th m đ nh d án cho các cơ quan tham gia th m đ nh d án. Đi u 3. Th m đ nh, phê duy t Báo cáo kinh t – k thu t xây d ng công trình quy đ nh t i Đi u 13 Ngh đ nh 12/CP 1. Đ i v i các công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c: a) Ch đ u tư t ch c th m đ nh thi t k b n v thi công và d toán công trình đ trình ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư phê duy t. Trư ng h p c n thi t thì ch đ u tư có th thuê tư v n th m tra đ làm cơ s cho vi c th m đ nh thi t k b n v thi công và d toán xây d ng công trình. Các n i dung qu n lý nhà nư c v xây d ng đư c th c hi n thông qua vi c c p gi y phép xây d ng. K t qu th m đ nh thi t k b n v thi công và d toán đư c l p theo m u t i Ph l c s 1 c a Thông tư này. b) H sơ Báo cáo kinh t – k thu t xây d ng công trình (dư i đây vi t t t là Báo cáo kinh t – k thu t) do ch đ u tư trình th m đ nh, bao g m: - T trình th m đ nh Báo cáo kinh t – k thu t theo m u t i Ph l c s 2 c a Thông tư này; - Báo cáo kinh t - k thu t; - Báo cáo k t qu th m đ nh thi t k b n v thi công và d toán; c) Ngư i quy t đ nh đ u tư có trách nhi m t ch c th m đ nh Báo cáo kinh t – k thu t trư c khi phê duy t. Đơn v đ u m i th m đ nh Báo cáo kinh t – k thu t là đơn v chuyên môn tr c thu c ngư i quy t đ nh đ u tư. d) Th i gian th m đ nh Báo cáo kinh t – k thu t không quá 15 ngày làm vi c. đ) N i dung th m đ nh Báo cáo kinh t – k thu t: - Xem xét các y u t đ m b o tính hi u qu , bao g m: s c n thi t đ u tư; quy mô; th i gian th c hi n; t ng m c đ u tư, hi u qu v kinh t – xã h i. - Xem xét các y u t đ m b o tính kh thi, bao g m: nhu c u s d ng đ t, kh năng gi i phóng m t b ng; các y u t nh hư ng đ n công trình như qu c phòng, an ninh, môi trư ng và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. - Xem xét k t qu th m đ nh thi t k b n v thi công và d toán. 3
 4. e) Phê duy t Báo cáo kinh t – k thu t: - Đơn v đ u m i th m đ nh Báo cáo kinh t – k thu t có trách nhi m g i h sơ Báo cáo kinh t – k thu t t i ngư i quy t đ nh đ u tư đ phê duy t. H sơ trình phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t bao g m: T trình phê duy t Báo cáo kinh t – k thu t theo m u t i Ph l c s 3 c a Thông tư này; H sơ c a ch đ u tư trình th m đ nh Báo cáo kinh t – k thu t nêu t i đi m b kho n 1 Đi u này. - Quy t đ nh phê duy t Báo cáo kinh t – k thu t theo m u t i Ph l c s 4 c a Thông tư này. Báo cáo kinh t – k thu t đã đư c phê duy t có nghĩa là ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư đã phê duy t thi t k b n v thi công và d toán; ch đ u tư không ph i phê duy t l i mà ch c n ký xác nh n và đóng d u đã phê duy t vào thi t k b n v thi công trư c khi đưa ra thi công. 2. Đ i v i công trình s d ng các ngu n v n khác: Ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư t t ch c th m đ nh, phê duy t Báo cáo kinh t – k thu t và ch u trách nhi m v nh ng n i dung phê duy t c a mình. Các n i dung qu n lý nhà nư c v xây d ng s đư c th c hi n thông qua vi c c p gi y phép xây d ng. Chương II QUY Đ NH CHI TI T V GI Y PHÉP XÂY D NG Đi u 4. Công trình không ph i xin gi y phép xây d ng quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u 19 Ngh đ nh 12/CP Công trình không ph i xin gi y phép xây d ng quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u 19 Ngh đ nh 12/CP, bao g m: 1. Công trình xây d ng theo tuy n không đi qua đô th nhưng phù h p v i quy ho ch xây d ng đư c duy t; 2. Công trình thu c d án đ u tư xây d ng đã đư c Th tư ng Chính ph , B trư ng, th trư ng c p B , Ch t ch U ban nhân dân các c p quy t đ nh đ u tư; tr công trình ch yêu c u l p Báo cáo kinh t – k thu t. Đi u 5. Gi y phép xây d ng t m quy đ nh t i kho n 2 Đi u 19 Ngh đ nh 12/CP 1. Vi c c p gi y phép xây d ng t m ch áp d ng đ i v i nh ng vùng đã có quy ho ch xây d ng đư c duy t và công b nhưng chưa th c hi n. 2. Căn c tính ch t, đ c đi m và th i gian th c hi n quy ho ch xây d ng c a t ng khu v c, U ban nhân dân c p t nh quy đ nh c th quy mô công trình đư c c p gi y phép xây d ng t m phù h p v i tình hình th c t c a đ a phương. 3. Trong n i dung gi y phép xây d ng t m ph i ghi rõ th i gian đư c phép t n t i c a công trình, h t th i h n quy đ nh trong gi y phép xây d ng t m n u Nhà nư c chưa gi i phóng m t b ng thì công trình đư c phép t n t i cho đ n khi Nhà nư c gi i phóng m t b ng đ th c hi n quy ho ch, khi đó ch đ u tư ph i t phá d công trình, n u không t phá d thì b cư ng ch phá d và ch đ u tư ph i ch u m i chi phí cho vi c phá d công trình. 4. Th m quy n c p gi y phép xây d ng t m như quy đ nh đ i v i các công trình xin c p gi y phép xây d ng đư c quy đ nh t i Đi u 23 Ngh đ nh 12/CP. 5. Vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng đ th c hi n quy ho ch áp d ng theo quy đ nh hi n hành; riêng ph n xây d ng theo gi y phép xây d ng t m thì không đư c b i thư ng. Đi u 6. V Gi y phép xây d ng nhà nông thôn 1. Đ i v i các trung tâm xã, c m xã n u có hư ng phát tri n thành đô th , nhưng chưa có quy ho ch xây d ng đư c duy t, thì U ban nhân dân huy n ph i đưa ra các quy đ nh đ làm căn c cho vi c c p gi y phép xây d ng và qu n lý tr t t xây d ng theo quy đ nh. 2. Sơ đ m t b ng xây d ng công trình quy đ nh t i kho n 3 Đi u 21 Ngh đ nh 12/CP đư c th c hi n theo m u t i Ph l c s 5 c a Thông tư này. 4
 5. Sơ đ m t b ng công trình ph i th hi n rõ các kích thư c và di n tích chi m đ t c a ngôi nhà, các công trình trên lô đ t, kho ng cách t i các công trình xung quanh và các đi m đ u n i đi n, thông tin liên l c, c p - thoát nư c v i các công trình h t ng k thu t công c ng bên ngoài (n u có). Trên b n v ph i ghi rõ tên ch nhà, đ a ch nơi , đ a đi m xây d ng và tên, đ a ch ngư i v sơ đ đó. Đi u 7. Th m quy n c p gi y phép xây d ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 23 Ngh đ nh 12/CP y ban nhân dân c p t nh t ch c c p gi y phép xây d ng ho c u quy n cho Giám đ c S Xây d ng c p gi y phép xây d ng đ i v i các công trình xây d ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 23 Ngh đ nh 12/CP. Đi u 8. Đi u ch nh gi y phép xây d ng quy đ nh t i Đi u 24 Ngh đ nh 12/CP 1. Khi có nhu c u đi u ch nh thi t k xây d ng công trình khác v i n i dung gi y phép xây d ng đã đư c c p v : v trí xây d ng công trình, c t n n xây d ng công trình; các ch gi i đư ng đ , ch gi i xây d ng; di n tích xây d ng; t ng di n tích sàn; chi u cao công trình; s t ng (đ i v i công trình dân d ng) và nh ng n i dung khác đư c ghi trong gi y phép xây d ng, ch đ u tư ph i xin đi u ch nh gi y phép xây d ng trư c khi thi công xây d ng công trình theo n i dung đi u ch nh. Nh ng thay đ i khác thì không ph i xin đi u ch nh gi y phép xây d ng đã c p. 2. Cơ quan đã c p gi y phép xây d ng là cơ quan có th m quy n đi u ch nh gi y phép xây d ng và ch u trách nhi m v n i dung cho phép đi u ch nh gi y phép xây d ng. N i dung đi u ch nh gi y phép xây d ng đư c ghi b sung vào m c “gia h n, đi u ch nh” ho c b ng ph l c kèm theo Gi y phép xây d ng đã c p cho ch đ u tư. Đi u 9. Qu n lý xây d ng đ i v i các công trình đư c mi n gi y phép xây d ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 19 Ngh đ nh 12/CP Nh ng công trình xây d ng thu c đ i tư ng đư c mi n gi y phép xây d ng theo quy đ nh t i đi m b, c, d kho n 1 Đi u 19 c a Ngh đ nh 12/CP, trư c khi kh i công xây d ng ch đ u tư ph i g i văn b n thông báo ngày kh i công kèm theo các b n v m t b ng xây d ng, m t b ng móng, m t đ ng chính công trình cho cơ quan có th m quy n c p gi y phép xây d ng theo phân c p và U ban nhân dân c p xã bi t, đ theo dõi và qu n lý theo quy đ nh. Đ i v i công trình ph i l p d án thì ngoài các tài li u nêu trên, còn ph i g i văn b n tham gia ý ki n v thi t k cơ s c a cơ quan qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành. Đi u 10. Phá d công trình xây d ng quy đ nh t i Đi u 32 Ngh đ nh 12/CP 1. Th m quy n quy t đ nh phá d công trình: a) U ban nhân dân các c p quy t đ nh phá d công trình đ gi i phóng m t b ng theo quy ho ch xây d ng và các công trình ph i cư ng ch phá d theo quy đ nh c a pháp lu t. b) Ch đ u tư d án, ch s h u ho c ch qu n lý, s d ng công trình quy t đ nh phá d công trình đư c quy đ nh t i kho n 1 Đi u 32 Ngh đ nh 12/CP. 2. Phương án phá d công trình: a) Vi c phá d công trình ph i đư c th c hi n theo phương án phá d . Ngư i quy t đ nh phá d công trình có trách nhi m phê duy t phương án phá d . b) Ngư i quy t đ nh phá d công trình có trách nhi m t ch c l p phương án phá d ho c thuê tư v n l p phương án phá d công trình. c) Phương án phá d công trình ph i th hi n đư c các bi n pháp, quy trình phá d ; các trang - thi t b ph c v phá d , bi n pháp che ch n đ đ m b o an toàn v tính m ng và tài s n, an ninh tr t t , v sinh môi trư ng, trình t , ti n đ , kinh phí phá d . d) Vi c phá d công trình ph i do đơn v có năng l c và kinh nghi m th c hi n. Đơn v phá d công trình ph i th c hi n theo phương án phá d đã đư c phê duy t, b o đ m an toàn cho ngư i, tài s n và các công trình lân c n. Trư c khi phá d , đơn v phá d ph i thông báo cho U ban nhân dân c p xã và các ch công trình lân c n bi t. Chương III QUY Đ NH CHI TI T V T CH C QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH 5
 6. Đ i v i d án s d ng v n ngân sách nhà nư c, ch đ u tư căn c quy mô, tính ch t c a d án và đi u ki n hoàn c nh th c t c a cơ quan, đơn v mình đ l a ch n hình th c, mô hình t ch c qu n lý th c hi n d án sau đây cho phù h p. Đ i v i d án s d ng ngu n v n khác thì ch khuy n khích tham kh o, áp d ng. Đi u 11. Hình th c ch đ u tư tr c ti p qu n lý d án quy đ nh t i Đi u 33 và Đi u 34 c a Ngh đ nh 12/CP 1. Ch đ u tư tr c ti p qu n lý d án là hình th c ch đ u tư s d ng b máy c a cơ quan, đơn v mình đ tr c ti p t ch c qu n lý th c hi n d án ho c giao cho Ban qu n lý d án do mình thành l p ra đ t ch c qu n lý th c hi n d án c th như sau: a) Mô hình 1: Ch đ u tư không thành l p Ban qu n lý d án mà s d ng b máy hi n có c a mình đ tr c ti p t ch c qu n lý th c hi n d án. Mô hình này đư c áp d ng đ i v i d án quy mô nh có t ng m c đ u tư dư i 7 t đ ng, khi b máy c a ch đ u tư kiêm nhi m đư c vi c qu n lý th c hi n d án. b) Mô hình 2: Ch đ u tư thành l p Ban qu n lý d án đ giúp mình tr c ti p t ch c qu n lý th c hi n d án, c th như sau: - Ch đ u tư giao cho Ban qu n lý d án hi n có đ qu n lý thêm d án m i. - Trư ng h p Ban qu n lý d án hi n có không đ đi u ki n đ qu n lý thêm d án m i thì Ch đ u tư thành l p Ban qu n lý d án m i đ qu n lý th c hi n d án. 2. Trư ng h p áp d ng mô hình 1 thì ch đ u tư s d ng pháp nhân c a mình đ tr c ti p qu n lý th c hi n d án. Ch đ u tư ph i có quy t đ nh c ngư i tham gia qu n lý d án và phân công nhi m v c th , trong đó ph i có ngư i tr c ti p ph trách công vi c qu n lý d án. Nh ng ngư i đư c c tham gia qu n lý d án làm vi c theo ch đ kiêm nhi m ho c chuyên trách. 3. Trư ng h p áp d ng mô hình 2 thì ph i b o đ m các nguyên t c sau đây: a) Ban qu n lý d án do ch đ u tư thành l p, là đơn v tr c thu c ch đ u tư. Quy n h n, nhi m v c a Ban qu n lý d án do ch đ u tư giao. b) Ban qu n lý d án có tư cách pháp nhân ho c s d ng pháp nhân c a ch đ u tư đ t ch c qu n lý th c hi n d án. c) Cơ c u t ch c c a Ban qu n lý d án bao g m giám đ c (ho c Trư ng ban), các phó giám đ c (ho c Phó trư ng ban) và l c lư ng chuyên môn, nghi p v . Cơ c u b máy c a Ban qu n lý d án ph i phù h p v i nhi m v đư c giao và b o đ m d án đư c th c hi n đúng ti n đ , ch t lư ng và ti t ki m chi phí. Các thành viên c a Ban qu n lý d án làm vi c theo ch đ chuyên trách ho c kiêm nhi m. d) M t Ban qu n lý d án có th đư c giao đ ng th i qu n lý th c hi n nhi u d án nhưng ph i b o đ m t ng d án đư c theo dõi, ghi chép riêng và quy t toán k p th i theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. đ) Ban qu n lý d án ho t đ ng theo Quy ch do ch đ u tư ban hành, ch u trách nhi m trư c ch đ u tư và pháp lu t theo nhi m v , quy n h n đư c giao. e) Ch đ u tư ph i c ngư i có trách nhi m đ ch đ o, đôn đ c, ki m tra Ban qu n lý d án th c hi n quy n h n, nhi m v đ b o đ m d án đư c th c hi n đúng n i dung và ti n đ đã đư c phê duy t. Ch đ u tư ph i ch u trách nhi m toàn di n v nh ng công vi c thu c nhi m v , quy n h n c a mình theo quy đ nh c a pháp lu t, k c nh ng công vi c đã giao cho Ban qu n lý d án th c hi n. 4. Ch đ u tư (trong trư ng h p áp d ng mô hình 1), Ban qu n lý d án (trong trư ng h p áp d ng mô hình 2) n u có đ đi u ki n năng l c theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 12/CP và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan thì đư c t th c hi n nh ng công vi c thu c d án như: l p, th m đ nh thi t k , d toán; l a ch n nhà th u; giám sát thi công xây d ng; ki m đ nh ch t lư ng công trình xây d ng,... Ch đ u tư, Ban qu n lý d án đư c thuê các t ch c, cá nhân tư v n đ th c hi n nh ng công vi c thu c ph m vi qu n lý th c hi n d án. 5. Trư ng h p Ban qu n lý d án có tư cách pháp nhân và năng l c chuyên môn thì có th đư c giao nhi m v qu n lý th c hi n d án c a ch đ u tư khác khi cơ quan thành l p ra Ban qu n lý d 6
 7. án chính là c p quy t đ nh đ u tư c a d án đó. Trong trư ng h p này c p quy t đ nh đ u tư ph i có quy t đ nh phân giao nhi m v c th và ban hành cơ ch ph i h p gi a ch đ u tư và Ban qu n lý d án đ b o đ m d án đư c th c hi n đúng ti n đ , ch t lư ng và hi u qu . Sau khi công tác xây d ng hoàn thành, Ban qu n lý d án bàn giao công trình cho ch đ u tư khai thác, s d ng. Ban qu n lý d án lo i này có th đư c nh n th u làm tư v n qu n lý d án cho ch đ u tư khác n u có đ các đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t và đư c cơ quan quy t đ nh thành l p ra Ban qu n lý d án cho phép. Đi u 12. Hình th c ch đ u tư thuê tư v n qu n lý d án quy đ nh t i Đi u 33 và Đi u 35 c a Ngh đ nh 12/CP 1. Ch đ u tư thuê tư v n qu n lý d án là hình th c ch đ u tư ký h p đ ng thuê m t pháp nhân khác làm Tư v n qu n lý d án. Trong trư ng h p này, Ch đ u tư ph i c cán b ph trách, đ ng th i phân giao nhi m v cho các đơn v thu c b máy c a mình th c hi n các nhi m v , quy n h n c a Ch đ u tư và qu n lý vi c th c hi n h p đ ng c a tư v n qu n lý d án. 2. Tư v n qu n lý d án ph i có đ năng l c phù h p v i công vi c đ m nh n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 12/CP c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. 3. Tư v n qu n lý d án th c hi n các n i dung qu n lý th c hi n d án theo h p đ ng ký v i Ch đ u tư. H p đ ng thuê tư v n qu n lý d án ph i nêu rõ ph m vi công vi c và n i dung qu n lý; quy n h n, trách nhi m c a tư v n và c a ch đ u tư. 4. Tư v n qu n lý d án có trách nhi m t ch c b máy và c ngư i ph trách đ tr c ti p th c hi n nhi m v qu n lý th c hi n d án theo h p đ ng đã ký v i ch đ u tư. Tư v n qu n lý d án ph i có văn b n thông báo v nhi m v , quy n h n c a ngư i ph trách và b máy c a tư v n tr c ti p th c hi n qu n lý d án cho ch đ u tư bi t và thông báo t i các nhà th u khác và t ch c, cá nhân có liên quan. 5. Tư v n qu n lý d án đư c thuê thêm t ch c, cá nhân khác tham gia th c hi n m t s ph n vi c qu n lý th c hi n d án, nhưng ph i đư c ch đ u tư ch p thu n. Chương IV QUY Đ NH V X LÝ CHUY N TI P Đi u 13. X lý chuy n ti p v th t c th m đ nh, phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình và các công vi c ti p theo 1. Trư c ngày Ngh đ nh 12/CP có hi u l c, các d án đ u tư xây d ng công trình đã đư c th m đ nh nhưng chưa phê duy t, các d án đ u tư xây d ng công trình đã đư c phê duy t nhưng chưa tri n khai th c hi n ho c đang th c hi n d dang thì các th t c đã đư c th m đ nh không ph i th m đ nh l i. Các bư c ti p theo th c hi n theo quy đ nh c a Ngh đ nh 12/CP và quy đ nh c a Thông tư này. 2. Đ i v i d án đã đư c phê duy t trư c ngày Ngh đ nh 12/CP có hi u l c, trong quá trình th c hi n d án, trư ng h p có s đi u ch nh d án làm thay đ i thi t k cơ s đã đư c th m đ nh thì ch đ u tư ph i báo cáo ngư i quy t đ nh đ u tư quy t đ nh. Đơn v đ u m i th m đ nh d án g i h sơ ph n đi u ch nh d án t i cơ quan qu n lý nhà nư c đ tham gia ý ki n v thi t k cơ s theo quy đ nh c a Ngh đ nh 12/CP và quy đ nh c a Thông tư này. 3. Các quy đ nh v th m đ nh, phê duy t, đi u ch nh d án đ u tư xây d ng công trình t i Ngh đ nh 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình khác v i các quy đ nh c a Ngh đ nh 12/CP thì th c hi n theo quy đ nh c a Ngh đ nh 12/CP. Đi u 14. X lý chuy n ti p v c p gi y phép xây d ng Các công trình thu c d án đ u tư xây d ng công trình đã đư c phê duy t trư c ngày Ngh đ nh 12/CP có hi u l c thu c đ i tư ng ph i xin gi y phép xây d ng, n u đã n p h sơ xin c p gi y phép xây d ng trư c khi Ngh đ nh 12/CP có hi u l c thì không ph i làm l i h sơ xin c p gi y phép xây d ng theo quy đ nh c a Ngh đ nh 12/CP và quy đ nh c a Thông tư này. Đi u 15. X lý chuy n ti p v đi u ki n năng l c đ i v i nh ng ngư i tham gia qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình 7
 8. Nh ng cá nhân tham gia qu n lý d án theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 36 Ngh đ nh 12/CP k t ngày 01/01/2010 ph i có ch ng nh n nghi p v v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình theo quy đ nh. Chương V ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 16. Thông tư này thay th Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 c a B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v l p, th m đ nh, phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình; gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình quy đ nh t i Ngh đ nh s 16/2005/NĐ- CP ngày 07/02/2005 và Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . Đi u 17. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 11/5/2009. Nh ng quy đ nh trư c đây v xác đ nh ch đ u tư; th m đ nh, phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình; c p gi y phép xây d ng; phá d công trình; t ch c qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình trái v i nh ng quy đ nh t i Ngh đ nh 12/CP và Thông tư này đ u bãi b . 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, t ch c, cá nhân g i ý ki n v B Xây d ng đ xem xét, gi i quy t. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng (đ báo cáo), - y ban Thư ng v Qu c h i, - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP, - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, Nguy n H ng Quân - Văn phòng Chính ph - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, - Các T ng công ty nhà nư c, - Website c a Chính ph - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th , - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Công báo, - Các C c, V , Vi n, Văn phòng, Thanh tra XD, - Lưu: VP, HĐXD. PH L C S 1 (Ban hành kèm theo Thông tư s : 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 c a B trư ng B Xây d ng) (Tên Ch đ u tư) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : .........., ngày......... tháng......... năm.......... K T QU TH M Đ NH THI T K B N V THI CÔNG VÀ D TOÁN C A CÔNG TRÌNH ……………. … (Đ i v i công trình l p Báo cáo KTKT) Kính g i : …(Ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư)... - Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; 8
 9. - Căn c Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; - Căn c Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; - Căn c Thông tư s ... ngày … tháng … năm … c a B trư ng B Xây d ng; - Căn c (pháp lý khác có liên quan). Sau khi th m đ nh, (Tên ch đ u tư) báo cáo k t qu th m đ nh thi t k b n v thi công và d toán công trình…………………….. như sau: 1. Tóm t t các n i dung ch y u c a công trình: a) Công trình: - Lo i và c p công trình: b) Đ a đi m xây d ng: c) Di n tích s d ng đ t: d) Nhà th u l p thi t k b n v thi công: đ) Nhà th u th c hi n kh o sát xây d ng: e) Quy mô xây d ng, công su t, các thông s k thu t ch y u: g) Các quy chu n, tiêu chu n xây d ng đư c áp d ng: h) N i dung thi t k : 2. K t qu th m đ nh thi t k b n v thi công: a) S phù h p c a thi t k b n v thi công v i quy mô xây d ng trong Báo cáo kinh t – k thu t. b) Vi c áp d ng các quy chu n, tiêu chu n xây d ng đư c áp d ng; c) S h p lý c a gi i pháp k t c u công trình. d) Đánh giá m c đ an toàn c a công trình. đ) S h p lý c a vi c l a ch n dây chuy n công ngh và thi t b công ngh đ i v i công trình có yêu c u công ngh e) S tuân th các quy đ nh v môi trư ng, phòng cháy, ch a cháy, an ninh, qu c phòng. 3. K t qu th m đ nh d toán: a) Tính đúng đ n c a vi c áp d ng đ nh m c, đơn giá, ch đ , chính sách và các kho n m c chi phí theo quy đ nh c a Nhà nư c có liên quan đ n các chi phí tính trong d toán b) S phù h p kh i lư ng xây d ng tính t thi t k v i kh i lư ng xây d ng trong d toán c) K t qu th m đ nh d toán đư c t ng h p như sau: Chi phí xây d ng: Chi phí thi t b : Chi phí qu n lý d án: Chi phí tư v n đ u tư xây d ng: Chi phí khác: Chi phí d phòng: T ng c ng: 4. K t lu n: a) Đánh giá, nh n xét: 9
 10. b) Nh ng ki n ngh : Đ i di n ch đ u tư (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và đóng d u) Nơi nh n: - Như trên; - Lưu:… PH L C S 2 (Ban hành kèm theo Thông tư s : 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 c a B trư ng B Xây d ng) (Tên Ch đ u tư) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : .........., ngày......... tháng......... năm.......... T TRÌNH TH M Đ NH BÁO CÁO KINH T - K THU T XÂY D NG CÔNG TRÌNH………. Kính g i: …(Ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư)… - Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; - Căn c Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; - Căn c Thông tư s .. .ngày … tháng … năm .. c a B trư ng B Xây d ng; - Căn c (pháp lý khác có liên quan). (Tên Ch đ u tư) trình th m đ nh Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình v i các n i dung chính sau: 1. Tên công trình: 2. Tên ch đ u tư: 3. T ch c tư v n l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình: 4. M c tiêu đ u tư xây d ng: 5. Đ a đi m xây d ng: 6. Di n tích s d ng đ t: 7. T ng m c đ u tư: 8. Ngu n v n đ u tư: 9. Hình th c qu n lý d án: 10. Th i gian th c hi n: 11. Nh ng ki n ngh : (G i kèm theo T trình này là toàn b h sơ Báo cáo KTKT và k t qu th m đ nh thi t k b n v thi công và d toán) Đ i di n ch đ u tư (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và đóng d u) Nơi nh n: 10
 11. - Như trên, - Lưu:… PH L C S 3 (Ban hành kèm theo Thông tư s : 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 c a B trư ng B Xây d ng) (Tên Cơ quan, đơn v đ u m i th m C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM đ nh Báo cáo kinh t - k thu t) Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : ………………… .........., ngày......... tháng......... năm.......... T TRÌNH PHÊ DUY T BÁO CÁO KINH T - K THU T XÂY D NG CÔNG TRÌNH ……. Kính g i: ………(Ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư)…………… - Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; - Căn c Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; - Căn c Thông tư s ... ngày …tháng ... năm … c a B trư ng B Xây d ng; - Căn c (pháp lý khác có liên quan); Sau khi th m đ nh, (Tên cơ quan th m đ nh) báo cáo k t qu th m đ nh Báo cáo kinh t – k thu t xây d ng công trình ………như sau: 1. Tóm t t nh ng n i dung ch y u c a Báo cáo kinh t – k thu t: a. Tên công trình: b. Tên ch đ u tư; c. M c tiêu đ u tư: d. N i dung và quy mô đ u tư: đ. Đ a đi m xây d ng: e. Di n tích s d ng đ t: g. Lo i, c p công trình: h. Thi t b công ngh (n u có): i. Phương án gi i phóng m t b ng, tái đ nh cư (n u có) k. T ng m c đ u tư: - Trong đó: + Chi phí xây d ng: + Chi phí thi t b : + Chi phí qu n lý d án: + Chi phí tư v n đ u tư xây d ng: + Chi phí đ n bù, gi i phóng m t b ng (n u có): + Chi phí khác: + Chi phí d phòng: 11
 12. l. Ngu n v n đ u tư: m. Hình th c qu n lý d án: n. Th i gian th c hi n d án: 0. Các n i dung khác: 2. Tóm t t ý ki n các cơ quan, đơn v liên quan: 3. Nh n xét, đánh giá v n i dung Báo cáo kinh t k thu t: a. Xem xét các y u t đ m b o tính hi u qu , bao g m: s c n thi t đ u tư; quy mô; th i gian th c hi n; t ng m c đ u tư; hi u qu v kinh t – xã h i. b. Xem xét các y u t đ m b o tính kh thi, bao g m: nhu c u s d ng đ t; kh năng gi i phóng m t b ng; các y u t nh hư ng t i công trình như an ninh, qu c phòng, môi trư ng và các quy đ nh khác c a pháp lu t; k t qu th m đ nh thi t k b n v thi công và d toán. 4. K t lu n: a. Đ ngh phê duy t hay không phê duy t Báo cáo kinh t – k thu t b. Nh ng ki n ngh : Th trư ng cơ quan, đơn v th m đ nh BCKTKT (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và đóng d u) Nơi nh n: - Như trên; - Lưu:... PH L C S 4 (Ban hành kèm theo Thông tư s : 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 c a B trư ng B Xây d ng) (Cơ quan quy t đ nh đ u tư) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : .........., ngày......... tháng......... năm......... QUY T Đ NH C A....... V vi c phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình ……………….. - Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; - Căn c Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; - Căn c Thông tư s … . ngày… tháng ... năm …c a B trư ng B Xây d ng; - Các căn c pháp lý khác có liên quan; - Căn c ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a (cơ quan phê duy t)...; Xét đ ngh c a…(Cơ quan, đơn v đ u m i th m đ nh Báo cáo KTKT)... t i T trình s .…. ngày..... .., QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Báo cáo KTKT xây d ng công trình.……… v i các n i dung ch y u sau: 1. Tên công trình: 2. Ch đ u tư: 12
 13. 3. T ch c tư v n l p BCKTKT: 4. Ch nhi m l p BCKTKT: 5. M c tiêu đ u tư xây d ng: 6. N i dung và quy mô đ u tư xây d ng: 7. Đ a đi m xây d ng: 8. Di n tích s d ng đ t: 9. Phương án xây d ng : 10. Lo i, c p công trình: 11. Thi t b công ngh (n u có): 12. Phương án gi i phóng m t b ng, tái đ nh cư (n u có): 13. T ng m c đ u tư: Trong đó: - Chi phí xây d ng: - Chi phí thi t b : - Chi phí qu n lý d án: - Chi phí tư v n đ u tư xây d ng: - Chi phí đ n bù gi i phóng m t b ng, tái đ nh cư (n u có): - Chi phí khác: - Chi phí d phòng: 14. Ngu n v n đ u tư: 15. Hình th c qu n lý d án: 16. Th i gian th c hi n: 17. Các n i dung khác: Đi u 2. T ch c th c hi n. Đi u 3. Trách nhi m c a các cơ quan liên quan thi hành quy t đ nh./. Ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và đóng d u) Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Các cơ quan có liên quan; - Lưu:… 13
 14. PH L C S 5 (Ban hành kèm theo Thông tư s : 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 c a B trư ng B Xây d ng)
Đồng bộ tài khoản