Thông tư 03-BYT-TT do Bộ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
3
download

Thông tư 03-BYT-TT do Bộ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03-BYT-TT về việc quy định chế độ công tác và phụ cấp giảng dạy cho cán bộ giảng dạy ở các trường chuyên nghiệp trung cấp thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03-BYT-TT do Bộ ban hành

  1. B YT VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03-BYT-TT Hà N i, ngày 18 tháng 02 năm 1964 THÔNG TƯ QUY Đ NH CH Đ CÔNG TÁC VÀ PH C P GI NG D Y CHO CÁN B GI NG D Y CÁC TRƯ NG CHUYÊN NGHI P TRUNG C P THU C B Y T Kính g i: -Các s , ty y t ; -Các trư ng y sĩ; -Trư ng b túc cán b y t . D a theo tinh th n Thông tư 44-TT ngày 28-10-1959, công văn s 1002-GV ngày 20-08- 1962 và Thông tư 15-TT ngày 15-3-1963 c a B Giáo d c quy đ nh ch đ công tác và ch đ ph c p gi ng d y cho gi ng viên các trư ng chuyên nghi p trung c p, đ i h c và các trư ng l p hàm th t i ch c. Căn c đ c đi m công tác c a ngành là: cán b gi ng d y đ u ph i dành m t s th i gian đ tham gia công tác b nh vi n, đi u tr ph c v b nh nhân, m t khác ph n nhi u cán b b nh vi n đ u có tham gia gi ng d y; đ th ng nh t nhi m v , ch đ công tác, ch đ ph c p gi ng d y các trư ng, B quy đ nh c th như sau: I. CH C TRÁCH VÀ NHI M V CÁC B GI NG D Y. A. T t c cán b chuyên môn trung, cao c p c a ngành đ u có nhi m v : - Làm công tác v sinh phòng b nh; - Làm công tác đi u tr ; - Làm công tác gi ng d y; - Làm công tác nghiên c u khoa h c và k thu t. B. Trên cơ s b n nhi m v ch y u c a ngành, các cán b chuyên môn làm công tác gi ng d y có nh ng nhi m v c th sau: 1. Cán b gi ng d y chuyên nghi p (y, bác sĩ) thu c biên ch nhà trư ng có nhi m v ph i d y gi tiêu chu n và hoàn thành t t công tác gi ng d y c a mình, đ ng th i ph i dành th i gian đ tham gia công tác đi u tr b nh vi n.
  2. - M i tu n năm bu i, m i bu i t 2 gi 30 đ n 3 gi . - Có ph trách m t s giư ng b nh b ng 1/4 s giư ng so v i s giư ng c a cán b b nh vi n ph trách; - M i tháng có tham gia tr c đêm b nh vi n t m t đ n hai l n. S gi còn l i c a nh ng bu i đi b nh vi n, cán b gi ng d y nhà trư ng có nhi m v gi ng d y lâm sàng, hư ng d n h c sinh th c t p, m i tu n t i thi u t 5 gi tr lên và coi đó là nh ng gi nghĩa v không đư c tính hư ng ph c p. 2. Hi u trư ng, hi u phó đ u có tham gia gi ng d y m t s th i gian đ n m sát tình hình và có kinh nghi m trong công tác lãnh đ o gi ng d y. Trư ng h p Phó ty, b nh vi n trư ng kiêm nhi m hi u trư ng b n nhi u thì gi v công tác lãnh đ o thì có th mi n gi tiêu chu n d y, nhưng ph i có k ho ch b trí theo dõi công tác gi ng d y đ n m sát tình hình. 3. Cán b b nh vi n có nhi m v hoàn thành t t công tác đi u tr ph c v b nh nhân, đ ng th i có nhi m v tham gia gi ng d y trư ng m t s th i gian nh t đ nh, nhưng không ph i là gi tiêu chu n và d y gi nào đư c ph c p gi y. 4. Ngoài vi c lên l p gi ng d y lý thuy t, các cán b gi ng d y còn có nhi m v tr c ti p cho gi ng d y như: so n giáo trình, giáo án, chu n b giáo c , ch m bài thi, ph đ o, sinh ho t t môn v.v… II. CH Đ CÔNG TÁC GI NG D Y VÀ S GI TIÊU CHU N Ch đ công tác gi ng d y trư c đây thư ng quy đ nh s gi tiêu chu n hàng tu n cho m i giáo viên nhưng th c t thì có tu n d y ít, có tu n d y nhi u và cũng có tu n không d y; nay l y cơ s c a toàn niên h c m i năm là 32 tu n đ tính, tuy có c th cho t ng tu n nhưng giáo viên ph i hoàn thành đ s gi tiêu chu n c a c năm h c, n u đã d y quá s gi tiêu chu n c a c năm h c thì đư c ph c p nh ng gi đó. S gi d y tiêu chu n hàng năm c a m i giáo viên như sau: 1. Đ i v i giáo viên d y môn chuyên môn: a) M i d y: toàn niên h c d y 224 gi (m i tu n d y 7 gi ). b) Đã d y t m t năm đ n ba năm: toàn niên h c d y 256 gi (m i tu n d y 8 gi ) c) Đã d y t ba năm tr lên: toàn niên h c d y 288 gi (m i tu n d y 9 gi ). d) Đ i v i các giáo viên d y môn phi lâm sàng (l p Dư c…) giáo viên d y các l p b túc, b i dư ng nghi p v không tham gia công tác b nh vi n thì toàn niên h c d y t 384 gi đ n 448 gi (m i tu n d y t 12 đ n 14 gi ), m i d y thì d y m c t i thi u, đã d y m t năm tr lên d y m c t i đa;
  3. e) Nh ng giáo viên d y nh ng bài chu n b m t l n mà d y t hai l p song song tr lên thì m i tu n d y tăng lên m t gi (lo i 7 gi tăng lên 8 gi , 8 gi tăng lên 9 gi ) và tuỳ theo s tu n d y các l p song song nhi u hay ít đ tăng s gi lên, r i c ng v i s gi tiêu chu n đã quy đ nh cho t ng lo i giáo viên trong toàn niên h c mà giáo viên ph i hoàn thành. Ngoài nhi m v gi ng d y lý thuy t, các giáo viên còn có nhi m v hư ng d n th c t p cho h c sinh m i tu n ít nh t năm gi (l y s gi còn l i c a các bu i sáng khi sang công tác b nh vi n) còn nh ng gi hư ng d n th o lu n, gi ph đ o, ki m tra ch m bài thi, chu n b bài gi ng… là nhi m v c a giáo viên chuyên môn. 2. Đ i v i giáo viên chính tr : - M i d y: toàn niên h c d y 320 gi (m i tu n 10 gi ). - Đã d y t m t năm đ n ba năm: toàn niên h c d y 352 gi (m i tu n d y 11 gi ) - Đã d y t ba năm tr lên: toàn niên h c d y 384 gi (m i tu n d y 12 gi ). - Nh ng gi sau đây đư c tính như gi lên l p lý thuy t: Gi gi ng lý thuy t chính th c; Gi gi i đáp th c m c; Gi t ng k t; Gi báo cáo th i s (có ghi trong chương trình gi ng d y) - Nh ng gi chu n b bài giàng, gi hư ng d n th o lu n t , gi ph đ o, ki m tra ch m bài thi… là nhi m v c a giáo viên chính tr . 3. Đ i v i giáo viên d y môn văn hoá: - S tu n lên l p c a giáo viên văn hoá không th ng nh t v i s tu n lên l p hàng năm c a giáo viên chuyên môn và chính tr (có năm h c 10 tháng ho c trên dư i 40 tu n) nên s gi d y tuy có quy đ nh cho m i tu n nhưng nhân v i s tu n có th c ph i d y trong niên h c: - M i d y m i tu n d y 15 gi ; - Đã d y t m t năm đ n ba năm: m i tu n d y 16 gi ; - Đã d y t ba năm tr lên: m i tu n d y 17 gi ;
  4. Trư ng h p ph i d y nhi u môn, nhi u l p, l p có đông h c sinh (t 60 h c sinh tr lên) thì m i tu n đư c gi m m t gi . 4. Đ i v i giáo viên th d c th thao: m i tu n d y 16 gi : - Nh ng gi th c hành ngoài sân bãi có giáo trình, giáo án, gi hư ng d n cán s các l p (có trong k ho ch gi ng d y) đư c coi như gi lên l p lý thuy t; - Nh ng gi theo dõi h c sinh luy n t p, đi ki m tra u n n n đ ng tác, hư ng d n ngo i khoá, v n đ ng phong trào th d c th thao là nhi m v c a giáo viên th d c th thao. 5. Đ i v i giáo viên quân s : m i tu n d y 16 gi . - Nh ng gi chính th c gi ng d y lý thuy t các l p cho giáo viên, cho h c sinh, nh ng gi hư ng d n các khoa, m c ngoài bãi t p và thao trư ng, có giáo trình, giáo án, v a gi ng lý thuy t v a bi u di n đ ng tác chi n thu t, k thu t đ u đư c tính như gi lý thuy t. - Nh ng gi theo dõi h c sinh trong các ti u đ i, u n n n đ ng tác, chu n b khí tài d ng c , v n đ ng th thao qu c phòng thì không tính là gi lên l p lý thuy t mà coi như nhi m v c a giáo viên th d c th thao. 6. Đ i v i các cán b gi ng d y b nh vi n, vi n đ u có trách nhi m tham gia gi ng d y m i tu n t 3 đ n 4 gi nhưng không ph i là gi tiêu chu n mà d y gi nào đư c hư ng ph c p gi u (theo quy đ nh c a m c III trong thông tư này). 7. Đ i v i cán b ph trách công tác lãnh đ o: a) Hi u trư ng, hi u phó: Đ đ m b o công tác lãnh đ o nhà trư ng và n m đư c tình hình công tác gi ng d y, và đ có kinh nghi m lãnh đ o công tác gi ng d y, nên hi u trư ng, hi u phó đ u ph i tham gia gi ng d y m t s th i gian quy đ nh như sau: - Hi u trư ng: Toàn niên h c d y 32 gi , đ ng th i có nhi m v tr c ti p lãnh đ o công tác gi ng d y, tham gia thông qua các bài gi ng, lãnh đ o t ch c vi c thi ki m tra t t nghi p v.v…Trư ng h p Phó ty, b nh vi n trư ng kiêm hi u trư ng vì b n nhi u công tác lãnh đ o nên đư c mi n gi tiêu chu n nhưng c n b trí thì gi theo dõi công tác gi ng d y. - Hi u phó chính tr : (có làm công tác gi ng d y) Toàn niên h c d y 64 gi , đ ng th i có nhi m v tr c ti p lãnh đ o công tác tư tư ng, công tác giáo d c chính tr , công tác t ch c, qu n tr hành chính và các công tác khác thu c ph m v ch c trách c a hi u phó chính tr . N u hi u phó chính tr không có kh năng gi ng d y thì không quy đ nh gi tiêu chu n.
  5. - Hi u phó chuyên môn: N u là cán b chuyên trách công tác nhà trư ng toàn niên h c d y t 96 đ n 128 gi (m i tu n d y t 3 đ n 4 gi ). N u hi u phó chuyên môn kiêm c trư ng phòng giáo v thì đư c gi m m i tu n m t gi trong tiêu chu n. N u là cán b không chuyên trách công tác nhà trư ng (b nh viên phó kiêm hi u phó) thì không ph i d y gi tiêu chu n. b) Trư ng phòng giáo v : Nên dành m i tu n t 7 đ n 8 gi đ tham gia công tác b nh vi n; th i gian còn l i làm công tác gi ng d y và hành chính, nên s gi ph i d y trong toàn niên h c t 96 đ n 128 gi (m i tu n d y t 3 đ n 4 gi ). N u là trư ng phòng giáo v kiêm hi u phó chuyên môn thì đư c gi m m i tu n m t gi tiêu chu n. c) Ch nhi m l p và trư ng t môn: M i tu n đư c gi m m t gi so v i các giáo viên chuyên trách. N u kiêm c hai ch c v cũng ch đư c gi m m t gi . 8. Đ i v i các giáo viên là ph n có thai t sáu tháng tr lên và nh ng ch em có con nh t 12 tháng tr xu ng thì m i tu n mi n gi m m t gi . III. M C PH C P VÀ GIÁ BI U PH C P GI NG D Y A. M c ph c p. 1. Các giáo viên chuyên nghi p, hi u trư ng, hi u phó đ u ph i hoàn thành s gi tiêu chu n c a toàn niên h c, n u đã d y quá s gi tiêu chu n đ ng th i hoàn thành các công tác ph c v cho gi ng d y như: hư ng d n th c t p, ph đ o, ch m bài ki m tra…đ u đư c hư ng ph c p d y thêm gi b ng 100% m c giá bi u ph c p d y gi hi n hành. 2. Các giáo viên không chuyên nghi p không ph i d y gi tiêu chu n (bao g m các cán b b nh vi n, Vi n, S , Ty Y t ,… k c hi u trư ng, hi u phó không d y gi tiêu chu n) đư c m i đ n các trư ng đ d y thì có ba trư ng h p đ ph c p d y gi như sau: - N u so n bài và gi ng bài đ u dùng trong gi chính quy n đư c hư ng 30% m c giá bi u ph c p d y gi hi n hành; - N u so n bài ngoài gi chính quy n và gi ng bài trong gi chính quy n (ho c so n bài trong gi chính quy n và gi ng bài ngoài gi chính quy n) đư c hư ng 65% m c giá bi u ph c p d y gi hi n hành; - N u so n bài và gi ng bài đ u ngoài gi chính quy n đư c hư ng 100% m c giá bi u ph c p d y gi hi n hành; Trư ng h p có giáo viên d y trong gi chính quy n nhưng thu c bu i c a phiên ngh tr c thì nh ng gi d y y coi như d y ngoài gi chính quy n.
  6. - Gi hư ng d n th c t p, gi ng lâm sàng b nh vi n thì c hai gi đư c tính là m t gi lý thuy t và cũng áp d ng như ba trư ng h p trên. B. GIÁ BI U PH C P D Y GI - D y môn văn hoá c p II: 0đ60 m t gi . - D y môn văn hoá c p III, th d c th thao, chính tr , quân s , ngo i ng : 1đ00 m t gi . - D y môn chuyên môn: 1đ20 m t gi . C. CÁCH THANH TOÁN PH C P - Đ i v i các giáo viên chuyên nghi p, hi u trư ng, hi u phó nhà trư ng, vi c ph c p d y thêm gi đư c thanh toán sau t ng h c kỳ. - Các giáo viên đi d y các trư ng khác ph i đư c s đ ng ý c a Ban giám hi u trư ng mình và đư c tính vào gi tiêu chu n hàng năm đ tính tr ph c p (n u d y các trư ng sơ c p thì c hai gi đư c tính b ng m t gi ), s ti n ph c p d y gi do trư ng b n tr giao cho tài v nhà trư ng đ qu n lý. - Đ i v i các giáo viên không chuyên nghi p không d y gi tiêu chu n (cán b b nh vi n, vi n….) d y gi nào đư c ph c p gi y và thanh toán hàng tu n. IV. CH Đ NGH HÈ - Các giáo viên chuyên nghi p, cán b ph trách hư ng d n th c t p và ph đ o cho h c sinh thư ng xuyên, sau khi đã d y đ s gi tiêu chu n và hoàn thành các công tác khác ph c v cho gi ng d y trong c năm đư c ngh hè m t tháng. - Hi u trư ng và hi u phó có tham gia gi ng d y đã hoàn thành s gi tiêu chu n d y c năm và các công tác lãnh đ o khác đư c ngh hè t 15 đ n 20 ngày. - Các giáo viên chuyên nghi p m i d y m t n a s gi tiêu chu n c a c niên h c ho c m i d y có m t h c kỳ đư c ngh hè t 15 đ n 20 ngày. - Các giáo viên không chuyên nghi p không d y gi tiêu chu n thì không đư c ngh hè mà ngh phép hàng năm theo ch đ chung (k c hi u trư ng, hi u phó không d y gi tiêu chu n). - Các cán b làm công tác t ch c, hành chính, qu n tr v.v…thì cũng không đư c ngh hè mà ngh phép hàng năm theo ch đ chung. V. ĐI U KHO N THI HÀNH
  7. a) Đ đ m b o s c kh e cán b và đ m b o ch t lư ng gi ng d y, nên s gi d y thêm trong m t niên khoá nh t thi t không quá n a s gi tiêu chu n hàng năm, m t khác c n h n ch vi c phân công cán b gi ng d y kiêm nhi m nhi u công tác. b) Nh ng ngày m đau đi n m b nh viên, nh ng th i gian đi công tác (t m t tu n tr lên) trong khi đang làm nhi m v gi ng d y thì đư c l y s tiêu chu n c a m i tu n đ tr vào s gi tiêu chu n hàng năm. c) Nh ng đi m quy đ nh trong thông tư này áp d ng cho các trư ng chuyên nghi p trung c p; nhưng các trư ng, l p b túc ng n h n, qu n lý ngành, hàm th t i ch c có chương trình tương đương cũng áp d ng m c ph c p và giá bi u ph c p quy đ nh m c III trong thông tư này. Các văn b n c a B trư c đây hư ng d n v ch đ công tác, ch đ ph c p gi ng d y n u trái v i thông tư này đ u bãi b . Trong khi thi hành th y có nh ng khó khăn m c m u gì thì ph n nh v i B đ nghiên c u gi i quy t. K.T B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Đinh Th C n
Đồng bộ tài khoản