Thông tư 04/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
369
lượt xem
6
download

Thông tư 04/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  V¨n h o¸ ­  h « n g  tin s è  04/1998/TT­B V H T T T n g µ y  11 th¸ng 7 n¨ m  1998 h í ng d É n  th ù c  Ö n  n Õ p  s è n g   hi v¨n m i n h  trong  Ö c c íi, Ö c tang,  Ô h éi vi  vi l Ngµy  1­ 12­ 1998, Bé   Ýnh  Þ Ban  Êp  µnh    Ch tr   Ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  éng   C s¶n  Öt Nam   ∙    Vi   ® ra ChØ   Þ  è  CT/TW   Ò   Öc  ©y  ùng  Õ p   èng    th s 27­ v vi x d N s v¨n minh  trong viÖc  íi viÖc    c  , tang,lÔ  éi.  h Ngµy  3­ 28­ 1998  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ∙    Th t   ph ® ra ChØ   Þ  è  th s 14/1998/CT­TTg   vÒ   Öc  ùc hiÖn  Õp  èng    vi th   n s v¨n minh  trongviÖc  íi viÖc    c  , tang,lÔ  éi.  h § Ó   ùc  Ön  ètChØ   Þ  ña  é   Ýnh  Þ,ChØ   Þ  ña  ñ   íng  th hi t   th c B Ch tr   th c Th t ChÝnh  ñ,Bé  ph   V¨n    ho¸ Th«ng      tinra Th«ng   íng dÉn    th   nh sau: I. Ö c  c íi  Vi A. N g u yªn t ¾ c c h u n g: H«n  ©n  µviÖc  nh l  quan  äng trong cuéc  i cña  çi  êi,® îcNhµ   íc tr     ®ê   m ng     n  vµ    éi coiträng;® îc ph¸p  Ëtb¶o  é. Tæ   x∙ h        lu   h  chøc  Öc  íiphï hîp  íi®iÒu  vi c     v  kiÖn  kinh tÕ      éisÏgãp  Çn  µn  Ön  Õ p   èng      ­ x∙h     ph ho thi N s ­ phong  ôc cña  ©n   t  d téc trong thêikú        c«ng  nghiÖp    Ön  iho¸ ®Êt  íc.Do  ,  Öc  íi ho¸,hi ®¹     n   ®ã vi c   ph¶i  thùc hiÖn  ng  ÷ng  iÒu    ®ó nh ® sau  y: ®© 1.Thùc  Ön  ng  ÷ng    hi ®ó nh quy  nh  ¹ LuËt h«n  ©n  µ    nh: ®Þ t  i   nh v gia®× ­H«n  ©n  ùnguyÖn  µ  Õn bé;   nh t  v ti   ­M ét  î,m ét  ång;   v  ch ­Nam   ÷  ×nh  ng;   nb ®¼ ­C Ê m       t¶o h«n,cìng Ðp  Õt      k h«n,c¶n  ëh«n  ©n  ùnguyÖn  Õn bé.   tr   nh t  ti   2. ViÖc  íiph¶i® îc tæ    c      chøc  µnh  ¹nh, v¨n  l m   minh, tiÕtkiÖm   µ  ï hîp    v ph     víi  truyÒn  èng  õng d©n  éc,thÓ  Ön  먄 p       ña  éng  ng. th t  t  hi v   v¨n ho¸ c c ®å B. C¸c l Ô  thøc c ¬  b ¶ n  trong vi Ö c c íi: §«inam   ÷    ëthµnh  îchång    n ®Ó tr   v  ph¶i®¨ng  ý  Õt    k k h«n  ¹ Uû   t   ban  ©n   i nh d©n    êng, thÞ  Ên ­ n¬i c  ócña  ét  x∙,ph   tr       tr   m trong haingêi.§©y  µ ngêi ®iÒu       l    b ¾t  éc. bu 1.§¨ng  ý  Õt    k k h«n  µ    Êy chøng  Ën  Õt  v traogi   nh k h«n: ­ Uû     ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên híng dÉn  µ  chøc  nh d x∙,ph   tr     v tæ  cho  ©n   nh d©n  ¨ng  ý  Õt  ® k k h«n  ng  ñ tôchµnh  Ýnh  µ   µ   íc®∙  ®ó th     ch m Nh n   quy  nh. ®Þ
  2. 2 ­ Sau    «i nam   ÷  ùc hiÖn  ng  ÷ng    khi®   n th   ®ó nh quy  nh  Ò   ¨ng  ý  Õt  ®Þ v® kk h«n,Uû     ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên xÐt thÊy  îp lÖ  × chÊp  Ën  µ  nh d x∙,ph   tr     h   th   nh v ®Þnh  µy,giêtæ  ng     chøc  Ô    Êy chøng  Ën  Õt  l traogi   nh k h«n  cho  ä.­Trao  Êy  h    gi chøng  Ën  Õt  nh k h«n  µlÔ  l   thøc b ¾t  éc,thÓ  Ön  ù  õa  Ën  ña  µ   ­   bu   hi s th nh c Nh n ícvµ    Ph¸p  Ët®èi víi Öc  «i nam   ÷  Ýnh  lu       vi ®   n ch thøc trëthµnh  îchång.    v  ­ ViÖc  chøc    tæ  trao giÊy    chøng  Ën  Õt  nh k h«n ph¶i® îc tiÕn  µnh  ét     h m c¸ch nghiªm  óc,trang träng,t¹o® îc kh«ng  Ý  ©n    t         kh h hoan, g©y  n îng  p     Ê t ®Ñ trongngµy    ¹nh  óc  ña  «i vîchång.   vuih ph c ®     ­  Ô   L trao giÊy    chøng  Ën  Õt  nh k h«n  ph¶i do  ñ   Þch, Phã   ñ   Þch    Ch t   Ch t hoÆc   û    û   u viªn U ban  ©n  ©n  ô  nh d ph tr¸ch hé  Þch  ñ  ×.ViÖc   t ch tr   trao giÊy    chøng  Ën  Õt  nh k h«n  îctæ ®   chøc  ¹  ét  tim trong c¸c ®Þa   iÓ m:  ôsë  û        ® tr   U ban nh©n  ©n  d hoÆc  phßng  äp,héitr ng,nhµ    h    ê   v¨n ho¸,.    a  ¬ng  êng  îp .ë ®Þ ph . (tr h   ë  ét  è  ïng s©u, vïng xa,vïng nóicao,do  iÒu  Ön  ã  m sv            ® ki kh kh¨n,cã  Ó  än    th ch m ét  a  iÓ m   Ën  Ön,nhng  Ò   ©u  µivÉn  ®Þ ® thu ti   vl d  ph¶icã  a  iÓ m   è  nh,   ®Þ ® c ®Þ   khang  trang).  Trang  Ýn¬itæ  tr     chøc  Ô    Êy chøng  Ën  Õt  l traogi   nh k h«n  ph¶icã    Quèc  huy.M äi  êi®Õ n   ù  Ô    Æc   Þch sù,chØnh  Ò.Kh«ng  chøc      ng   d l ¨n m l    t  tæ  ¨n uèng trong buæi  Ô    Êy chøng  Ën  Õt    l traogi   nh k h«n. 2.ViÖc  íi     nh  µ  éng  ng:   c   gia®× v c ë ®å ViÖc  íi     nh  Õn hµnh  c   gia®× ti   ë theo tr×nh tùsau:      a.Ch¹m  â:   ng Lµ   ñ  ôc thÓ  Ön  th t   hi tr¸ch nhiÖ m   ña      c hai gia  nh    chøc  ®× khi tæ  buæi  gÆp   ì  g cho  Ðp  «i  ph ® nam   ÷  Ýnh  n ch thøc  ×m  Óu  t hi nhau  íc khi ®i  n   tr     ®Õ quyÕt  nh  ®Þ h«n  ©n. Ch¹m  â  nh   ng kh«ng  ßi  áilÔ  Ët,nghithøc r m   µ  µ   ® h  v      ê r m chñ  Õu  µ t¹om èi  y l    quan  Ö   µ  h v tr¸chnhiÖ m   ÷a haigia ®×nh    gi       ch¨m  ãc    s cho h¹nh  óc  «i nam   ÷,®ång  êithèng  Êt thêigian tæ  ph ®   n  th   nh       chøc  Ô   ái. Lh b.L Ô   ái:  h §îctæ    chøc  sau    «i nam   ÷  ∙  ×m  Óu  khi®   n ® t hi nhau  µ  îcsù  ng    ña  v ®   ®å ý c hai gia ®×nh.  ©y  µ lÔ     § l   thøc mang  Ýnh  t phong  ôc.L Ô   ái x¸c ®Þnh  t   h    tr¸ch   nhiÖ m  ña      nh  c haigia®× trong viÖc  chøc  íi   tæ  c cho  «i nam   ÷  µ  nh  o¹t ®  n v ®Þ ®  thêigian tiÕn hµnh  Ô  íi       lc. c.L Ô   íi   c: Lµ  Öc  ña    nh    vµ  «i nam   ÷  Õn hµnh  chøc  vi c gia ®× haibªn  ®   n ti   tæ  sau    khi ® îc chÝnh  Òn    quy trao giÊy    chøng  Ën  Õt  nh k h«n. Ph Çn  Ô  µy  ã  Ó      l n c th bao gå m   lÔ  c¶  Gia    a  ©u,  n  ©u,  ícd©u  µ  ÷a  ¬ m   ©n  Ët  êi  ä  tiªn, d ® ®ã d r  vb c th m mh hµng,b¹n  Ì,nhng    b  kh«ng  chøc  tæ  ph«  ¬ng,l∙ngphÝ, vô  î  ã   Ó  chøc  tr      l iC th tæ  . b»ng  ×nh  h thøc tiÖctrµhoÆc   ÷a  ¬ m   ©n  Ët       bc th m trong ph¹m    éitécvµ  ¹n    vin     b bÌth©n  Ých,phïhîp víi iÒu  Ön  µ  µn    th        ® ki v ho c¶nh  ña    nh. c gia®× Cã   Ó  ïng h×nh  th d   thøc thiÕp b¸o      hØ,  Õu    nh  µ  «i nam   ÷  Êy  n gia®× v ®   n th kh«ng  Çn  chøc  ÖctrµhoÆc   ÷a  ¬ m   ©n  Ët. c tæ  ti     bc th m Kh«ng  ¬ng  ¹i ho¸ lÔ  íi kh«ng  chøc  uèng, ph«  ¬ng    Ý  th m    c;   tæ  ¨n    tr l∙ngph lµm  Êt  i    Üa  m ® ý ngh thiªngli     ªngtrong ngµy    ¹nh  óc  ña  «i  î chång    vuih ph c ® v   míi. KhuyÕn   Ých  kh c¸c  «i  ©n  ® t h«n  trong  µy    ¹nh  óc  ña  × nh   ng vui h ph c m ®Õ n   Æt  ® hoa    µit ng  Ö m,  ë §  ë ni hoÆc   ång c©y    ên  ©y  ¹nh  óc  ¹ ®Þa   tr   ëv c h ph t   i ph¬ng.
  3. 3 Trang  ôc  d©u, chó  Ó  ph c«    r trong lÔ  íi Çn  p,  Þch sù,phïhîp víi     c  c ®Ñ l           v¨n ho¸ d©n  éc.   t II. Ö c  tang  Vi A. N g u yªn t ¾ c c h u n g: ­  Öc  Vi tang  µ nghi thøc  µy  á  l    b t lßng  au   ån, th ng  Õc,t ng  í ® bu   ¬ ti   ë nh   ch©n  µnh  ña  êi ®ang  èng  i  íingêi ®∙  Õt,cÇn  îc tæ  th c ng   s ®è v     ch   ®   chøc    chu ®¸o,trangnghiªm,khoa  äc.       h ­ Khicã  êiqua  i,gia ®×nh      ng   ®ê     hoÆc   ©n  ©n  th nh ph¶ib¸o  ö theo  ng    t  ®ó quy  nh. ®Þ ­ Thùc  Ön  ng  ÷ng    hi ®ó nh quy  nh  Ò   ÷ g×n  Ö   ®Þ v gi   v sinh trong viÖc      ch«n  cÊtngêichÕt  ¹ Th«ng   è      t  i ts 29/BYT­ ngµy  10­ TT  21­ 1971  ña  é  tÕ. c B Y  ­  êi chÕt  ×  Ng   v nguyªn  ©n  nh th«ng  êng  ×  th th sau    ¾t thë  õ  10  khi t   t 8­ tiÕng  ng  å  ®å h ph¶i® îcnhËp     quan,ph¶ich«n  Êt tr c48  ê kÓ   õ khichÕt.     c   í   gi   t       Trêng  îp ® Æc   Öt,muèn  Ðo  µithêigian,thihµiph¶i® îcl gi÷ ë  h  bi   k d            u    phßng  l¹nhcña  Önh  Ön    b vi hoÆc   phßng  ¹nhcña  µ  l  nh tang lÔ.   ­Trêng  îp chÕt v×  Þch  Önh: D Þch    Þch  ¹ch vµ    Önh    h   d b   t¶,d h   c¸cb truyÒn  nhiÔ m,  © m   Öm  ö thiph¶itheo  íng dÉn  ña  ¬  kh li t       h  c c quan  tÕ,sau    Y    ®ã ph¶i  ch«n ngay,kh«ng  îc®Ó     tiÕng  ng  å.   ®   qu¸ 24  ®å h ­ M äi    nghithøc tang  Ô      l ph¶i® îcthùc hiÖn  än  µng,vÖ        gg   sinh,v¨n minh,      tiÕtkiÖm.   ­ Xo¸  á  Ö  tÝn  Þ  oan, hñ  ôcl¹chËu  :L¨n  êng,khãc  ín,b ¾t    b t mª  d ®   t   nh   ®   m  tµ,trõma...    ­Kh«ng  chøc  ç  µn  êi    tæ  c b m kh¸ch trong ngµy      tang lÔ.   B. N g hi thøc vi Ö c tang: 1.LËp    Ban  chøc  tæ  tang lÔ:   ­ Khi gia ®×nh      tang  ñ  ã    Çu  óp ®ì  × chÝnh  Òn  ¬  ë,héi ch c yªu c gi   th   quy cs    ngêicao    tuæi,®oµn  Ó    th th«n,xã m,    khu  è... èihîp lËp Ban  chøc  ph   ph       tæ  tang  lÔ. ­ Ban  chøc    tæ  tang  Ô  ã  l c tr¸chnhiÖm   Õt  îp chÆt  Ï víitang  ñ  µ    k h  ch     ch v gióp ®ì    tang  ñ  chøc  ch tæ  chu  ¸o  Öc  ® vi tang      Çn:Trang  äng,gän  trªntinhth   tr   gµng,tiÕtkiÖm, ¬ng  î®oµn  Õt  éng  ng.    t tr   , kc ®å ­ N Õ u   êiqua  i kh«ng  ã    nh    ng   ®ê   c gia ®× hoÆc   kh«ng  ã  êith©n  øng  c ng   ® ra    Öu th×  Ýnh  Òn  a   ¬ng    êng, thÞ  Ên)phèihîp  íic¸c lo li   ch quy ®Þ ph (x∙,ph   tr     v    ®oµn  Ó  Çn  óng  Þu  th qu ch ch tr¸chnhiÖ m  chøc  ¸m     tæ  ® tang chu  ¸o.   ® 2.L Ô   Õng  µ  a    vi v ® tang:
  4. 4 ­    Tæ chøc  óng  Õng  ph vi theo  iÒu  µnh  ña    nh  ® h c gia ®× hoÆc  Ban    tæ chøc tang  Ô.Lóc  Õng  µ  a  l  vi v ® tang  ã  Ó  ö  ông  i  ¹c tang  ®éikÌn c th s d ®é nh   (   trèng,phêng    m,    b¸t© b¨ng  ¹c tang)hoÆc   ¹c hån  ö sÜ  Õu  µqu©n  i  nh     nh   t   (n l   ®é hoÆc   µ  nh tang  Ô).Kh«ng  ïng  ¹c hµnh  óc,nh¹c héitrong lÔ.§ång  µo  l  d nh   kh         b theo  o  ®¹ hoÆc   ©n  éc thiÓu  è  îcdïng  ¹c tang  ña      d t  s®  nh   c t«n gi¸ohoÆc   ¹c nh   tang  ña  ©n  éc.Kh«ng  îcsö  ông  ¹c tang  cd t  ® d nh   sau  giê ®ªm   µ  íc5  ê 23    v tr   gi   s¸ng. ­ Kh«ng  óng  Õng  ph vi b»ng thøc  chÝnh. ë   µnh  è, thÞ    Ën  ¨n    th ph   x∙,v ®éng  ¹n  Õ   h ch vßng  hoa  µ  i,tr ng  t  Òn    v ®è   í ®¾ ti ­ mang  Ýnh  t ph«  ¬ng, l∙ng tr    phÝ. ­Khi® a      tang kh«ng    c¶n  ëgiao th«ng  tr     c«ng  éng. c ­ L Ô   óng  ngµy,49  µy,100  µy,cóng  ç,c¶it¸ng chØ  µm   c 3    ng   ng   gi       l trong  gia®×nh, hä  µng.    h 3.Tæ     chøc  tang lÔ  i víi   é    ®è     b cao  Êp,cã  c¸n c   quy  nh  ®Þ riªng. C. M é t s è  t Ë p q u¸n trong vi Ö c tang: ­  Ç n   Ën  ng  ©n  ©n  á  Çn  ôc ®éi  ò   ¬m,  èng  Ëy, r¾c  C v ®é nh d bd t  mr ch g  vµng  däc  êng;xo¸bá    ñ  ôcmª  Ýn  ¹chËu    Ó m   ïa,trõtµ,l¨n® ­ m∙  ®     c¸ch t   t l   nh y b      êng,khãc  ínvµ  ÷ng    m   nh nghithøc r m   µ kh¸c.    ê r   ­ Tang  ôc  ã  Ó  ïng  µu   ¾ng    ph c th d m tr hoÆc   µu   en, cÇn  m ®   may  ¾t  än  cg gµng  hoÆc  chØ  Çn  ïng kh¨n tang theo quy  cd        c¸ch truyÒn  èng.   th ­ Khi bèc  é      m theo  Ëp  t qu¸n  a  ¬ng  ®Þ ph ph¶igi÷ vÖ       sinh theo    quy  nh   ®Þ cña  é  tÕ. B Y  ­KhuyÕn  Ých    kh ho¶  t¸ng,®iÖn      t¸ngtheo ph¬ng    ph¸p v¨n minh.    ­ KhuyÕn  Ých        kh c¸c x∙,th«n  ©y  ùng  Üa  a   x d ngh ®Þ theo  quy  ¹ch  µ  ho v tiÕn tí x©y  ùng  Üa  a   µnh     i d ngh ®Þ th c«ng  ×nh v¨n ho¸ t ng  Ö m     a   ­ tr      ë ni ë ®Þ ph ¬ng.Tr¸nh ®ua  ßi,ph«  ¬ng      ®  tr trongviÖc  ©y  Êtm é.   x c  ­ Nghiªm  Ê m   îdông  Öc    c l  i vi tang    µnh  Ò   tÝn  Þ  oan  íi äi  ®Ó h ngh mª  d ® d  m h×nh  thøc. III.L Ô  h é i   A. N g u yªn t ¾ c c h u n g: L Ô   éilµm ét  ¹  ×nh  h    lo i h sinh ho¹tv¨n ho¸ l©u  i cña  ©n  écViÖt Nam.        ®ê   d t    L Ô   éicã  h   søc  Êp  Én    èn    Çng  íptrong x∙héi, ∙  ëthµnh  h d l«i cu c¸ct l        tr   ® nhu  Çu  c chÝnh  ¸ng  ña  ©n  ©n  ® c nh d trongnhiÒu  Õ  û.   th k Nhµ   íckhuyÕn  Ých  Öc  chøc  Ô  éinh»m     n  kh vi tæ  lh  ph¸thuy  truyÒn  èng  th tèt®Ñ p   ña  ©n  éc.   cd t C¸c  Ô  éiph¶i®¶m   lh    b¶o  ètc¸cyªu cÇu  t      sau:
  5. 5 ­H íng dÉn    Üa  èt®Ñ p   ña  µy  Ô,ngµy  û  Ö m.     ý ngh t   c ng l   k ni ­ Gi¸o dôc      truyÒn  èng  èt®Ñ p   ña  ©n  éc vÒ   Þch sö,v¨n ho¸,nghÖ   th t  cd t  l         thuËt, åidìng lßng yªu níc,yªu chñ  Üa    éi, ×nh     b        ngh x∙h   t c¶m  éng  ng. c ®å ­ Tëng  í c«ng  øc  ña    nh   ® c «ng  cha, ghinhËn     c«ng    ña    Ëc  Òn lao c c¸c b ti   bèitrong lÞch sö  ùng  ícvµ  ÷níccña  ©n  éc.      d n   gi     d t ­ T× m   Óu, gií thiÖu      Ých  Þch  ö, danh  ¾ng, c¸c c«ng  ×nh   hi   i   c¸c di t l s  th    tr   v¨n ho¸,nghÖ   Ët;gi÷ g×n, ph¸thuy  èn         thu        v v¨n ho¸ truyÒn  èng  èt®Ñ p   ña  th t  c d©n  éc. t ­ Vui ch¬i,gi¶itrÝ lµnh  ¹nh; gi÷ g×n  ninh  Ëttù;kh«ng  © m   ¹idi        m    an  tr     x h   tÝch. ­  ùc  Ön ®óng   Th hi Quy   Õ   Ô  éi ban hµnh  ch l h   theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 636/Q§­   µy  5­ QC ng 21­ 1994  ña  é  ëng  é  c B tr B V¨n    ho¸ Th«ng  tin. B. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n: ­    Tæ chøc  Ô  éi ph¶i ® îc phÐp  ña  ¬  lh     c c quan  ã  Èm   c th quyÒn, theo  ph©n  Êp  ña  é  c c B V¨n    ho¸ Th«ng  tin. ­ C¸c  Ô  éi truyÒn  èng    lh  th ph¶i ® îc c¬      quan  V¨n ho¸  Èm   nh  th ®Þ nh»m   gi÷g×n  µ      v ph¸thuy  b¶n  ¾c      ©n  éc.Khicã  ù  s v¨n ho¸ d t     s thay ® æi  Ò   éidung    v n  hoÆc   Ô  l thøc  ph¶i® îcc¬      quan  ã  Èm  Òn  éc Ngµnh  c th quy thu   V¨n    ho¸ Th«ng  tinquyÕt ®Þnh.     ­ Cê   éichØ  îctreotrong thêigian tæ    h  ®         chøc  Ô  éi,t¹ ®Þa  iÓ m   µnh  l h    i ® h lÔ. ­ Thêigian  chøc  Ô  éikh«ng  Ðo  µiqu¸ 3  µy,trõm ét  è  Ô  éi     tæ  lh  k d     ng     slh  ® îcphÐp  ña  é    c B V¨n   ho¸ Th«ng  tin. ­Kh«ng  îcb¸n  Р µo  öa  Êtc¶    Ô  éi.   ®   v v c t   c¸cl h ­ Nghiªm  Ê m   Öc    c vi ng¨n  êng  ® thu  Òn,viÖc  u   Çu  ti   ®Ê th thu  Òn  ïa, ti ch   ®Ò n,  nh,  ®× hang  ng...ë  ÷ng  ¬i cã  éi.Kh«ng  ®é   nh n  h   b¸n  µng  h trong khu«n    viªnditÝch.    ­Nghiªm  Ê m   îdông  Ô  éi®Ó   µnh  Ò   tÝn  Þ  oan.   c l  i lh  h ngh mª  d ® ­ C¬     quan  cho  Ðp  chøc  Ô  éiph¶ikiÓm    ph tæ  lh    tragi¸m        Ön  s¸t®Ó ph¸thi vµ  èn  ¾n  Þp  êic¸csaiph¹m  un k th       trong lÔ  éi.  h ­ KhuyÕn  Ých  chøc    kh tæ  trang träng,s«inæi    Ô  éimíi(ra®êi sau       c¸c l h         c¸ch m¹ng    th¸ngT¸m).   ­C¸c  Ô  éiT«n    ã  íng dÉn    lh  gi¸oc h   riªng. IV. µ i tr õ h ñ  t ô c m ª  t Ý n d Þ  ® o a n  B ­ Nhµ   íct«n träng quyÒn  ùdo  Ýn  ìng vµ  ùdo    n      t   t ng   t   kh«ng  Ýn  ìng cña  t ng   c«ng  ©n. d
  6. 6 ­ ViÖc  ê cóng  tiªn  i  Ô  µ  ê,®Ò n,  ïa..lµtÝn  ìng ® îcNhµ     th   tæ  , l nh th   ® ch     ng     . níct«n träng.Xem   è,xem   ãi, äihån,cÇu  ¬,sÊ m        s  b   g   c  truyÒn,yÓ m   ïa,trõtµ,   b    ch÷a  Önh  b b»ng  ïphÐp... µmª  Ýn  Þ  oan, Nhµ   ícnghiªm  Ê m. ph      t d ® l   n  c ­ C Ê m   t    (h×nh  ©n,  µ  Çu,xe  é, ®«     Ðc...  ¹        ®è ®å m∙  nh nh l   c   la,s )i t c¸c di tÝch  Þch sö      µ  l   v¨n ho¸ v trong ngµy  éi.   h ­ C Ê m   Æt     ¬ng  ¹    ® b¸th ti c«ng  ë, c¸c ®¬n  Þ  s    v s¶n  Êt,kinh doanh  ña  xu     c Nhµ   íc,tæ  n   chøc  Ýnh  Þx∙héi, n  Þ  ò  ch tr       ®¬ v v trang. V. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1. C¬     quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  kinh tÕ,tæ      chøc  Ýnh  Þx∙héi,®¬n  Þ  ch tr       v lùc l ng vò   î   trang cã    tr¸chnhiÖm     phæ   Õn  bi ChØ   Þ  ña  é   Ýnh  Þ,ChØ   th c B Ch tr   thÞ  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  éidung  c Th t   ph v n   Th«ng   µy  n     µnh      tn ®Õ c¸cth viªn®Ó thùc hiÖn.   2. C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ  ñ  ng  èi thu   ph ch ®é ph   hîp víi û       ban  Æt   Ën c¸c cÊp, c¸c ®oµn  Ó  ©n  ©n... ©y  ùng  ¬ng  U M tr        th nh d  xd ch tr×nh, kÕ   ¹ch  iÓn    ho tr khai cuéc  Ën  ng  ©y  ùng  Õ p   èng    v ®é x d N s v¨n minh  trong viÖc cíi viÖc tang, lÔ  héi theo ChØ  thÞ  27­ , CT/TW,  ChØ  thÞ  14/1998/CT­ TTg  µ  v Th«ng   íng dÉn  µy. th   n 3. C¬     quan  th«ng  Ên,b¸o  Ý, ph¸tthanh,truyÒn  ×nh, v¨n    t  ch       h   ho¸ th«ng  tintæ    chøc  tuyªntruyÒn    ¹othµnh    Ën    éihç  î Ých  ùc  éc  Ën    ®Ó t   d lu x∙h   tr  t c cu v ®éng. 4.C¸c  ë    S V¨n   ho¸ Th«ng   tinph¶i® Æc   Ötchó    íng dÉn  ©y  ùng      bi   ýh   xd c¸c quy  cviÖc  íi viÖc  í  c  , tang,lÔ  éiphïhîp víi   h       phong  ôctËp  t   qu¸n tõng vïng,tõng        d©n  éc;C Ç n   Ëp  t  t trung chØ   o  iÓ m,  ótkinh nghiÖ m   õ nh÷ng  ¬  ë  èt   ®¹ ® r    t  c s t  nh©n    Ön  éng.G ¾ n   Öc  ùc hiÖn  ra di r   vi th   quy  cviÖc  íi viÖc  í  c  , tang,lÔ  éivíi   h   x©y  ùng    nh      µng,b¶n, Êp...     ¬  d gia ®× v¨n ho¸,l       ho¸,c quan, xÝ  v¨n   nghiÖp,tr ­ êng  äc    h v¨n minh. 5. Côc    V¨n    ho¸ Th«ng    ¬  ë  ã  tinc s c tr¸chnhiÖ m     theo  âivµ  êng  d   th xuyªn  b¸o c¸o Bé      V¨n    ho¸ Th«ng    Õt  tink qu¶  ùc hiÖn  th   Th«ng   µy. tn 6. Hµng    n¨m  ôc  C V¨n    ho¸ Th«ng    ¬  ë  óp Bé   chøc  ¬  Õt  Öc  tinc s gi   tæ  s k vi thùc hiÖn    ChØ   Þ,®óc  ótkinh nghiÖm,      ÷ng  Ön  th   r    ®Ò ra nh bi ph¸p phïhîp cho      c«ng    t¸cchØ  o  ÷ng  ®¹ nh n¨m  Õp theo. ti    
Đồng bộ tài khoản