intTypePromotion=1

Thông tư 04/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
57
lượt xem
5
download

Thông tư 04/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký hành nghề kiểm toán trong các tổ chức kiểm toán độc lập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  04/1999/TT­B T C  n g µ y  12 th¸ng 01 n¨ m  1999  í ng  C H d É n  ® ¨n g  k ý   µ n h  n g h Ò  ki Ó m  to¸n trong  h c¸c t æ  ch øc  ki Ó m  to¸n  é c  l Ë p ® ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178CP   µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v "nhiÖm  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µiCh Ýnh"; BT  ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 07/CP  µy  ng 29/01/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph "Quy  chÕ   Ò   Ó m     c  Ëp trong n Òn  v Ki to¸n®é l     kinhtÕ  èc  ©n";   qu d ­ C¨n  th«ng   è    cø  ts 22TC/C§KT  µy  ng 19/03/1994  ña  é   µi chÝnh  Ò   c BT  v "Híng dÉn  ùc hiÖn    th   Quy  Õ   Ò   Ó m     c  Ëp trong n Òn  ch v Ki to¸n®é l     kinh tÕ  èc    qu d©n, ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 07/CP  µy  ng 29/01/1994  ña  Ýnh   c Ch phñ". Bé  µichÝnh  T  quy  inh  µ  íng dÉn  Öc  ¨ng  ý  µnh  Ò   Óm  ® vh   vi ® kh ngh ki to¸n  cña  Óm      ã    Òn  ý      Óm    ki to¸nviªnc ®ñ quy k b¸o b¸o ki to¸ntrongc¸ctæ      chøc  Óm   ki to¸n®éc  Ëp ho¹t®éng  ¹ ViÖtNam,      l    t i   nh sau: I ­ N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1­  Ó m       ¹t®éng  Ò   Ki to¸nviªnho   ngh nghiÖp  Óm     ki to¸ntrong c¸c tæ      chøc  kiÓm    c  Ëp ho¹t®éng  ¹ ViÖtNam   to¸n®é l     t  i   ph¶i®¨ng  ý  µnh  Ò   Óm      kh ngh ki to¸n t¹ Bé  µichÝnh.   T  i 2­  Ó m   Ki to¸n viªnxin ®¨ng  ý  µnh  Ò   Óm        kh ngh ki to¸n trong c¸c tæ        chøc  kiÓm    c  Ëp  to¸n®é l ph¶icã        Èn  ña  Óm        ®ñ c¸c tiªuchu c ki to¸nviªnquy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu      trong Quy  Õ   Ò   Ó m     c  Ëp  9, 10, 12    ch v Ki to¸n®é l trong n Òn    kinh tÕ  èc    qu d©n  µ  Ó m     ­ Ph Çn    v §i 8, 9    IItrong Th«ng    íng  Én  ùc hiÖn    tH d th   Quy  Õ   Ò   ch v KiÓ m     c  Ëp trongn Òn  to¸n®é l     kinhtÕ  èc  ©n.   qu d 3­ KiÓ m         to¸nviªnchØ  îcphÐp  µnh  Ò   Óm    ®  h ngh ki to¸ntrong c¸ctæ      chøc  kiÓm     c  Ëp  íit c¸ch kiÓm       to¸n ®é l v      to¸n viªnchuyªn nghiÖp    sau    Ën  îc khinh ®  GiÊy  Ðp  µnh  Ò   Óm    Bé  µichÝnh  Öt Nam   Êp. KiÓ m     ph h ngh ki to¸ndo  T   Vi   c  to¸n viªnchuyªn nghiÖp  µnh  Ò   Óm         h ngh ki to¸ntrong     chøc  Óm     c    c¸c tæ  ki to¸n ®é lËp vµ  Óm      ã    Òn  ý      Óm    ki to¸nviªnc ®ñ quy k b¸o c¸o ki to¸n. C¸c  chøc  Óm    c  Ëp  tæ  ki to¸n®é l kh«ng  îcsö  ông    ©n    Óm   ® d c¸c nh viªnki to¸n kh«ng  ã  Êy  Ðp  µnh    c Gi ph h nghÒ   Óm   ki to¸n do  é   µi chÝnh  Êp  íit   BT  c v    c¸ch kiÓm        to¸nviªnchuyªn nghiÖp    trong ho¹t®éng  Óm     ki to¸n. 4­ Khi  ùc  Ön  Ö m   ô  Óm   th hi nhi v ki to¸n,kiÓm     to¸n viªn ph¶i xuÊt  ×nh      tr   GiÊy  Ðp  µnh  Ò   Óm   ph h ngh ki to¸n.Khi ký    Ën  b¸o    Óm       x¸c nh   c¸o ki to¸n,kiÓm     to¸n viªn ph¶i ghi râ  ä, tªn vµ  è  ¨ng  ý  µnh        h   s® kh nghÒ   Óm   ki to¸n do  é   µi   BT  chÝnh  Êp. c 5­  Ó m   Ki to¸n viªn ph¶i nép  ¹  Êy  Ðp  µnh       li Gi ph h nghÒ   Óm   ki to¸n trong     nh÷ng  êng  îp: Th«i hµnh  tr h    nghÒ   Óm   ki to¸n (bá    nghÒ,  chuyÓn  c«ng   t¸c kh¸c,. .  . )hoÆc   Þ   íc quyÒn   µnh  , b t  h nghÒ   Óm   ki to¸n do    ¹m    vi ph ph¸p  Ët, lu   hoÆc     ¹m  û  Ët, o  øc  Ò   viph k lu   ®¹ ® ngh nghiÖp.
  2. 2 Trêng  îp cÇn  Õt,   ã      ph¸p  ý(l ªnquan  n   Öc  Êp  h  thi   c ®ñ c¨n cø  khi l  i   ®Õ vi ch hµnh    c¸c quy  nh  ¹  iÓ m   cña  ®Þ ti® 6  Th«ng   µy),Bé   µi chÝnh  ñ  ng    tn   T  ch ®é ra Th«ng  b¸o thu  åi GiÊy  Ðp  µnh  h  ph h nghÒ   Óm   ki to¸n,xo¸ tªn kiÓm       to¸n viªn    trong danh    s¸ch  Óm   ki to¸n viªnvµ  öi th«ng      g  b¸o  Ò   Öc  håi GiÊy  Ðp   v vi thu    ph hµnh  Ò   Óm    ngh ki to¸ncho  Óm      µ  chøc  Óm        µnh. ki to¸nviªnv tæ  ki to¸n®Ó thi h 6­  Ó m   Ki to¸n viªn kh«ng  ùc  Ön  ng     th hi ®ó quy  nh  Ò   ¨ng  ý  µnh  ®Þ v® kh nghÒ   Óm   ki to¸n,hoÆc   µnh    h nghÒ   Óm   ki to¸n kh«ng  ã  Êy  Ðp   µnh    c Gi ph h nghÒ   Óm  ki to¸n, chøc  Óm    c  Ëp sö  ông  Óm        tæ  ki to¸n®é l   d ki to¸nviªnkh«ng  ã  c GiÊy  Ðp  µnh  Ò   Óm     ÏbÞ   ö  ¹ttheo  ph h ngh ki to¸ns   x ph   Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m   l X l    hµnh  Ýnh  µ  íng  Én    µnh  Önh  è  L/CTN  µy  ch vh d thih (L s 41­ ng 19/07/1995  ña  c Chñ  Þch  ícCéng  µ  héiChñ  Üa  ÖtNam). t n  ho X∙    ngh Vi   7­ Bé  µichÝnh  µc¬    T  l   quan  qu¶n  ýdanh  l  s¸ch kiÓm      µnh  Ò     to¸nviªnh ngh kiÓm  to¸n trong c¸c tæ        chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp;thùc  Ön  Öc  Êp  µ      l  hi vi c v thu håi GiÊy  Ðp  µnh    ph h nghÒ   Óm   ki to¸n;kiÓm     Öc  µnh    tra vi h nghÒ  theo  Êy  Gi phÐp  µnh  Ò   Óm     ña  Óm     h ngh ki to¸nc ki to¸nviªn;xö  ýviph¹m  Ò   ¨ng  ý  µ    l    v® kv sö  ông  Êy  Ðp  µnh  Ò   Óm  d Gi ph h ngh ki to¸n. II  ­ N h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c ô  th Ó 1­ §iÒu  Ön  ¨ng  ý  µ    Êp  Êy  Ðp  µnh  Ò   Óm    ki ® k v xinc Gi ph h ngh ki to¸n KiÓ m       îc®¨ng  ý    Êp  Êy  Ðp  µnh  Ò   Óm    µ to¸nviªn®   k xinc Gi ph h ngh ki to¸nl   nh÷ng  êi cã        Èn  îc quy  nh  ¹  ng   ®ñ c¸c tiªuchu ®  ®Þ tiQuy  Õ   Óm   ch ki to¸n ®éc    lËp trong n Òn      kinh tÕ  èc  ©n  ô  Ó      qu d c th nh sau: 1.1­TiªuchuÈn  i víi Óm      µngêiViÖtNam:    ®è     ki to¸nviªnl       ­Cã   ýlÞch râ rµng,cã  È m   Êttrung thùc,li   Õt, ¾ m   ÷ng  Ët   l       ph ch       ªmkhi   n v lu   ph¸p  µ  Ýnh  v ch s¸ch kinh tÕ,tµichÝnh,chÕ  ®é   Õ              k to¸n,thèng    Ön  µnh,   kª hi h   cha  ã  Õn    Òn  ù, cha  Þ   û  Ëttrong ho¹t®éng  c ti ¸n,ti s   b k lu       nghÒ  nghiÖp  Óm   ki to¸n, Õ     to¸n. k ­ Cã     b»ng  ètnghiÖp  ihäc  t  ®¹   hoÆc  trung häc    chuyªn ngµnh  µichÝnh,   t    kÕ   to¸n;§∙lµm     c«ng    µichÝnh,kÕ     õ5  t¸ct     to¸nt   n¨m  ëlªnn Õu  ètnghiÖp  i tr     t  ®¹   häc,hoÆc   n¨m  ëlªnn Õu  ètnghiÖp    10  tr     t  trunghäc.   ­ Cã     chøng chØ  Óm    ki to¸nviªn,  hoÆc   Êy  Gi chøng  Ën  óng  Ón    nh tr  tuy do Bé  µichÝnh  Êp. T  c ­ §îc tuyÓn  ông  µo  µm  Öc  ¹  ét  chøc  Óm      d v l vi t i m tæ  ki to¸n ®éc  Ëp  ¹t   l ho   ®éng  îp   h  ph¸p ë  ÖtNam.   Vi   1.2­TiªuchuÈn  i víi Óm      µngêinícngoµi:    ®è     ki to¸nviªnl      ­§îcphÐp    ót¹ ViÖtNam   õm ét     c tr     i   t  n¨m  ëlªn. tr   ­ Ch a  Þ   û  Ëttrong ho¹t®éng  nghÒ     b k lu        nghiÖp  Óm  ki to¸n,kÕ     ña    to¸nc nícsë  ¹ .   ti ­ Cã     chøng  chØ  Óm       Bé   µi chÝnh  Öt Nam   Êp, hoÆc   ki to¸n viªndo  T   Vi   c  bëi m ét  chøc    tæ  nghÒ  nghiÖp  Õ   k to¸n,kiÓm     to¸n níc ngoµi cÊp  µ  îc Bé       v®  TµichÝnh  ÖtNam   Èm  nh, thõa nhËn.   Vi   th ®Þ    
  3. 3 ­Cã   ÷ng  Óu  ÕtcÇn  ÕtvÒ   Ëtph¸p kinh tÕ,tµichÝnh,kÕ     nh hi bi   thi   lu            to¸n,   kiÓm   cña  ÖtNam. to¸n  Vi   Trêng  îp  Óm   h ki to¸n viªncã      b»ng  (hoÆc)  chøng chØ  Óm   ki to¸n kh«ng    ph¶ido  é   µi chÝnh  Öt Nam   Êp  ×    BT  Vi   c th ph¶itham  ù  µ  t kÕt    d v ®¹   qu¶  ú    k thi s¸th¹ch  Õn    ki thøc  Ò   Ëtph¸p  v lu   kinh  Õ, tµichÝnh, kÕ   t     to¸n,kiÓm     to¸n cña    ViÖtNam   Bé  µichÝnh  ÖtNam   chøc.Ng«n  ÷  ö  ông    do  T   Vi   tæ    ng s d trong kú      thi lµtiÕng ViÖtNam,        hoÆc   Õng  ícngoµith«ng  ông. ti n    d ­  îc tuyÓn  ông  µo  µm  Öc  §  d v l vi trong  ét  chøc  Óm   m tæ  ki to¸n ®éc  Ëp    l ho¹t®éng  îp ph¸p ë  ÖtNam.   h    Vi   1.3­ C«ng    chøc  µ   íc ® ¬ng  Nh n   chøc kh«ng  îc ®¨ng  ý  µnh  ®  kh nghÒ   kiÓm    to¸ntrongc¸ctæ      chøc  Óm    c  Ëp. ki to¸n®é l 1.4­KiÓ m       ∙  Þ     åiGiÊy  Ðp  µnh  Ò   Óm         to¸nviªn® b thu h   ph h ngh ki to¸n(do bÞ    ¹m  viph ph¸p luËt,    hoÆc     ¹m  û  Ët, o  øc  Ò   viph k lu   ®¹ ® ngh nghiÖp)kh«ng  ­   ® îc®¨ng  ý  µnh  Ò   ¹ .   kh ngh l i 2­ Thñ  ôc®¨ng  ý  µnh  Ò   Óm    t  kh ngh ki to¸n 2.1­KiÓ m       Ëp  µ  ép  å  ¬  ¨ng  ý  µnh  Ò   Ón        to¸nviªnl v n h s ® kh ngh ki to¸ncho C«ng    Óm   ty ki to¸n ®éc  Ëp.C«ng    Óm     l  ty ki to¸n ®éc  Ëp  ã    l c tr¸chnhiÖ m   Ëp    t hîp,lËp    danh  s¸ch vµ  ép    n cho  é   µi chÝnh  bé, ® îc®ãng  Ón),trong BT  (02      quy     ®ã: ­01  é u  ¹ Bé  µichÝnh;   b l t  T   i ­ 01  é u  ¹ tæ    b l t   chøc  Óm    c  Ëp n¬iqu¶n  ýkiÓm      ang  i ki to¸n®é l     l  to¸nviªn® hµnh  Ò. ngh 2.2­Hå   ¬   ¨ng  ý  µnh  Ò   Ón    S® kh ngh ki to¸n: ­ §¬n    ¨ng  ý  µnh    xin ® kh nghÒ   Óm   ki to¸n trong tæ      chøc  Óm   ki to¸n ®éc     lËp  Éu  è  ­ KTV), kÌm  (M s 01      theo  ¶nh  x  (chôp    êi®iÓ m   µm  n   03  4  6  ë th   l ®¬ ®¨ng  ý); k ­Chøng    chØ  (b»ng)kiÓm      to¸nviªn: .Do  é  µichÝnh  ÖtNam   Êp    BT  Vi   c (b¶n  sao  ã  c c«ng  chøng),hoÆc;   . Do   chøc    tæ  nghÒ  nghÖp  Õ   k to¸n,kiÓm     to¸n níc ngoµi cÊp       (b¶n    sao b¶n  Þch  ña  ¬  d c c quan  c«ng chøng  ÖtNam). Vi   2.3­C«ng    Óm       ty ki to¸nph¶ilËp    danh s¸ch kiÓm         Êp  Êy    to¸nviªnxin c Gi phÐp    µnh  Ò   Ón    Éu  è  ­ KTV)  öikÌm  å  ¬  ¨ng  ý  µnh   h ngh ki to¸n(M s 02    g  hs® kh nghÒ   ña  Óm      c ki to¸nviªncho  é  µichÝnh. BT  2.4­ KiÓ m     to¸n viªn xin ®¨ng  ý  µnh       kh nghÒ   Óm   ki to¸n ph¶i nép  ét      m kho¶n  Ö  Ý   l ph theo  quy  nh  ña  é   µi chÝnh. L Ö   Ý   Ò   ¨ng  ý  µnh  ®Þ c BT    ph v ® kh nghÒ   îc sö  ông  ® d cho c«ng    t¸cqu¶n  ý ho¹t®éng  l    nghÒ  nghiÖp  Óm     ki to¸n cña  Óm   ki to¸n viªn:GiÊy  Ðp  µnh      ph h nghÒ,  å  ¬  h s qu¶n  ý,th Ýn,.   l    t . Kho¶n  . thu, chi vÒ   Ö  Ý   ¨ng  ý  µnh     l ph ® kh nghÒ   îc qu¶n  ý theo  ®  l  quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh. 3­ C Êp  µ    v qu¶n  ýGiÊy  Ðp  µnh  Ò   Óm  l  ph h ngh ki to¸n Trêng  îp cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ò   Óm    Çn  u: h  Gi ph h ngh ki to¸nl ®Ç 3.1­Bé   µi chÝnh  Õp  Ën  å  ¬  ¨ng  ý,xÐt  Öt  µ  µm  ñ  ôc   T  ti nh hs® k  duy v l th t   cÊp  Êy  Ðp  µnh  Gi ph h nghÒ   Óm   ki to¸n cho  Óm     ki to¸n viªn®ang  µm  Öc  ¹     l vi t i
  4. 4 c¸c tæ    chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp,hoÆc     l  thu  åi GiÊy  Ðp  µnh  h  ph h nghÒ   Óm   ki to¸n®èi víi   i t ng ® îcquy  nh  ¹ §iÓ m     Çn   ña        ®è  î     c¸c ®Þ t  i 6,Ph Ic Th«ng   µy. tn Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ khitæ  th   30    t     chøc      ¹ch  Õn  this¸th ki thøc  ®èivíi (    kiÓm      êinícngoµi), to¸nviªnng       ho¨c tõkhinhËn  îchå  ¬  ¨ng  ý  µnh  Ò        ®  s® kh ngh kiÓm  to¸n theo  ng    ®ó quy  nh,  é   µi chÝnh  Ï th«ng  ®Þ BT  s  b¸o  Õt  k qu¶    µ  thiv cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ò   Óm   (MÉu  è  ­KTV)  Gi ph h ngh ki to¸n  s 03   cho  Óm    ki to¸nviªn. 3.2­ GiÊy  Ðp  µnh    ph h nghÒ   Óm   ki to¸n cã    Þ trong  êih¹n  n¨m,   gi¸tr   th   3    hoÆc   ã    Þ trong thêih¹n  ïhîp víi êigian c  óvµ  µm  Öc  ªntôc t¹ c gi¸tr       ph         th   tr   l vi li       i ViÖtNam   ®èivíi êinícngoµi).   (    ng     Trêng  îp cã  ù  h   s thay ® æi  ¬ic«ng    ña  Óm      n  t¸cc ki to¸nviªn: 3.3­ Khi  Óm     ki to¸n viªn cã  Êy  Ðp   µnh      Gi ph h nghÒ   Óm   ki to¸n thuyªn     chuyÓn  n   µm  Öc    ét  chøc  Óm    c  Ëp  ®Õ l vi ë m tæ  ki to¸n®é l kh¸c,tæ    chøc  Óm   ki to¸n®éc  Ëp  ¬ichuyÓn  i  µ  ¬inhËn  íi)ph¶ith«ng  b»ng      l (n   ®vn  m    b¸o  v¨n b¶n  íi v  Bé  µichÝnh  T  trong thêih¹n 10  µy.       ng ­ Th«ng    b¸o  ña  chøc  Óm   c tæ  ki to¸n ®éc  Ëp  ¬i chuyÓn  i  ña  Óm     l n  ® c ki to¸nviªnph¶igöikÌm  å   ¬    ©n  ña  Óm       ã  Êy  Ðp  µnh        H s c¸ nh c ki to¸nviªnc Gi ph h nghÒ   Óm  ki to¸n. ­Th«ng  cña  chøc  Óm    c  Ëp n¬inhËn  Óm      b¸o  tæ  ki to¸n®é l     ki to¸nviªn, öi    g kÌm  Quy Õt  nh  Ón  ông  Óm    ®Þ tuy d ki to¸nviªn,  ho¨c hîp ®ång    ng.    lao®é ­ Bé   µi chÝnh  µm  ñ tôc chuyÓn  å  ¬  Óm       n   chøc    T  l th     h s ki to¸nviªn®Õ tæ  kiÓm    c  Ëp tiÕp nhËn  Óm        Õp tôcqu¶n  ý. to¸n®é l     ki to¸nviªn®Ó ti     l Trêng  îp cÊp  ¹GiÊy  Ðp  µnh  Ò     Õt  êih¹n; h  l  i ph h ngh khih th   3.4­ Tríc khi thêih¹n  ña  Êy  Ðp  µnh         c Gi ph h nghÒ   Óm   ki to¸n cña  Óm     ki to¸nviªnh Õt  Öu  ùc30  µy,tæ     hi l   ng   chøc  Óm     c  Ëp  ¬iqu¶n  ýkiÓm   ki to¸n®é l n   l  to¸nviªn®ang  µnh  Ò      h ngh ph¶ilËp vµ  öidanh      g  s¸ch kiÓm      Ò   é  µi   to¸nviªnv B T   chÝnh      Êp  ¹ GiÊy  Ðp  µnh  Ò   íicho  Óm       Éu  è  ®Ó xin c l   i ph h ngh m   ki to¸nviªn(M s 02   ­KTV)  Ìm  k theo giÊy phÐp  µnh  Ò   ∙  Êp  íc®©y  ña  Óm        h ngh ® c tr   c ki to¸nviªn.   Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khinhËn    å  ¬  îp lÖ,Bé   µichÝnh  Êp  ¹ th   20  k t    ®ñ h s h     T   c li   GiÊy  Ðp  µnh  Ò   íicho  Óm    ph h ngh m   ki to¸nviªn. 4­ Tr¸chnhiÖ m  ö  ông  Êy  Ðp  µnh  Ò   Óm      sd Gi ph h ngh ki to¸n KiÓ m       îccÊp  Êy  Ðp  µnh  Ò   Óm    ã  to¸nviªn®   Gi ph h ngh ki to¸nc tr¸chnhiÖm     thùc  Ön  Ö m   ô  µ  ©n  ñ  û  Ët,®¹o  øc  hi nhi v v tu th k lu   ® nghÒ  nghiÖp theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h Tæ  chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp  ã    l c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý vµ  ö  ông  Óm   l  s d ki to¸nviªn®ang  µnh  Ò   Óm       h ngh ki to¸ntheo ®óng    quy  nh  ña  Ëtph¸p hiÖn  ®Þ c lu     hµnh. 5­ Thu  åigiÊy phÐp  µnh  Ò   Óm    h    h ngh ki to¸n 5.1­KiÓn    to¸n viªnph¶i nép  ¹ GiÊy  Ðp  µnh       li  ph h nghÒ   Óm   ki to¸n trong     c¸c tr ng  îp  îc quy  nh    Ó m     Çn    ña   ê h ®   ®Þ ë §i 6, Ph I c Th«ng   µy  µ  t n v ph¶ilµm    c¸cthñ tôcsau  y:     ®© ­ Nép  ¹ GiÊy  Ðp  µnh  Ò   Óm       li  ph h ngh ki to¸n cho  chøc  Óm     c  tæ  ki to¸n ®é lËp ®Ó   chøc  Óm    c  Ëp lµm  ñ tôcthu håiGiÊy  Ðp  µnh  Ò     tæ  ki to¸n®é l   th         ph h ngh kiÓm to¸n.
  5. 5 ­ Tæ     chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp    l ph¶ith«ng    b¸o b»ng v¨n b¶n  µ  öi kÌm  vg  Hå   ¬  ña  Óm      µ  Êy  Ðp  µnh  Ò   Óm    ña  Óm    s c ki to¸nviªnv Gi ph h ngh ki to¸nc ki to¸n viªncho  é  µichÝnh.   BT  5.2­Trêng  îp kiÓm       ang  µnh  Ò   Óm       ¹m    h  to¸nviªn® h ngh ki to¸nviph ph¸p  luËt,hoÆc     ¹m  û  Ët,®¹o  øc    vi ph k lu   ® nghÒ  nghiÖp  Óm   ki to¸n th×    c«ng    ty kiÓm   to¸n ®éc  Ëp    l ph¶i chñ  ng    ®é thu  åi GiÊy  Ðp  µnh  h  ph h nghÒ   ña  Óm   c ki to¸nviªn®ã   µ  ép      v n cho  é  µichÝnh. BT  5.3­Ngay    sau    Ën  îc th«ng  khinh ®  b¸o  µ  å  ¬  Ò   håi GiÊy  Ðp  v h s v thu    ph hµnh  Ò   Óm     ña  chøc  Óm     c  Ëp,Bé   µi chÝnh  Ïthùc ngh ki to¸nc tæ  ki to¸n®é l   T   s    hiÖn      Óm       xo¸ tªnki to¸nviªntrong Danh    s¸ch kiÓm       µnh  Ò   Óm     to¸nviªnh ngh ki to¸n;göi Th«ng     b¸o  håi GiÊy  Ðp  µnh  thu    ph h nghÒ   Óm     ki to¸n cho  Óm     ki to¸n viªnvµ  chøc  Óm    c  Ëp ®Ó     µnh  Éu  è  ­KTV).   tæ  ki to¸n®é l   thi h (M s 04   Trêng  îp kiÓm      ã  µnh      ¹m  h  to¸nviªnc h viviph ph¸p  Ët, lu   hoÆc     ¹m  û  viph k luËt, o  øc  Ò    ®¹ ® ngh nghiÖp,Bé   µichÝnh  ùc hiÖn  Ön    T  th   bi ph¸p ícquyÒn  ö  t  s dông  Êy  Ðp  µnh  Ò   ã thêih¹n  µ  Gi ph h ngh (c     v kh«ng  êih¹n)theo  Òu      th     §i 11,12, 13, 14, Ch ¬ng         II­ C¸c  ×nh  h thøc  ö  ¹thµnh  Ýnh; §iÒu    ¬ng  ­ x ph   ch   37, Ch IV    ThÈ m   Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh; §iÒu            ¬ng  ­ quy x l    h ch   45, 46, 47, 48, 50, Ch VI    Thñ  ôcxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ña  t   ph     h ch c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  l X l    h ch vµ  íng dÉn    µnh  Önh  è    h  thih (L s 41­ L/CTN, ngµy    19/07/1995 cña  ñ  Þch  íc   Ch t n  Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam). Trêng  îp nghiªm  äng sÏchuyÓn  å  ho x∙h   ngh Vi     h  tr     h s¬ sang  ¬  c quan  ph¸p luËttruycøu      tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s III  ­ T æ  c h ø c th ù c hi Ö n 1­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Nh÷ng  15  k t  k  quy  nh    íi ®Þ tr¸v   i th«ng   µy  Þ    á. tn b b∙i b 2­  Ó m   Ki to¸n viªn vµ    chøc  Óm       c¸c tæ  ki to¸n ®éc  Ëp    l ph¶i chÊp  µnh    h nghiªm  chØnh,®Çy        ®ñ c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn 3­  ô   ëng  ô   Õ     Õ   V tr V Ch ®é k to¸n,Ch¸nh    V¨n phßng  µ  ô   ëng  ô     v V tr V Tæ chøc    é  µ  µo  ¹oBé  µichÝnh  Þu  c¸n b v § t   T   ch tr¸chnhiÖm   íng dÉn, chØ  o  µ    h    ®¹ v kiÓm    Öc  ùc hiÖn  travi th   Th«ng   µy. tn Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  ã  qu¸ tr       c kh kh¨n,víng m ¾ c,    Þ      ®Ò ngh ph¶n  ¶nh  Ò   é  µichÝnh      Õt. vBT  ®Ó gi¶iquy
  6. 6  ( M É u  s è  01­K T V) Sè  hµnh  Ò §K  ngh .. . ............. . . ............ .. . . § ¬ n  ® ¨n g k ý  h µ n h  n g h Ò  ki Ó m  to¸n  trong t æ  c h ø c  ki Ó m  to¸n ® é c  l Ë p K Ýnh  öi: Bé  µichÝnh g  T   T«i   hä,   tªn   (Ch÷   in   hoa).. . ............ Nam,  . . ............  (N÷).. . .............. . .............  . Ngµy   sinh.. . .............. . . ............. Quª   qu¸n   (hoÆc   Quèc  tÞch): . . .........   . .......... .. §¨ng  ý  êng  ót¹   . . ..................................... k th tr   i.. . ..................................... : Tr×nh    ®é chuyªn m«n:   Tèt nghiÖp           Trung  häc.. . ........ Chuyªn  ngµnh... . ..  . . .......  . .... . N¨m... . ... . . ... §¹ihäc  . . ........Chuyªn  µnh... . ..    .. . ........  .. ng . ...N¨m... . ... .. . . ... Cao   häc.. . ..........  Chuyªn   ngµnh.. . .... . . ......... . . ..  . N¨m... . ... . . .. Häc   vÞ... . ..........   . . ..........   N¨m   b¶o  vÖ... . ............... . . .............. Häc  µ m... . ........N¨m   îcphong.. . ........... h . . .......  . . ®  . . ........... Tr×nh    ¹ing÷: ®é ngo   .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. Chøng   chØ   (b»ng)   KTV   sè.. . ....... ®c   cÊp  . . ....... î ngµy.. . ... ë . .......... . . .. b i .......... Qu¸  ×nh lµm  Öc tr   vi Thêigian tõ.. . ®Õn     .. C«ng  Öc  ¶m   Ö m vi ® nhi  N¬i lµm  Öc    vi T«i xin ®¨ng  ý  µnh  Ò   Óm        kh ngh ki to¸ntrong tæ    chøc  Óm     c  Ëp ki to¸n®é l   t¹ ViÖt Nam   µ    Êp  µnh    i   v xinch h nghiªm  chØnh   c¸c quy  nh  i víi Óm    ®Þ ®è     ki to¸n viªntrong Qui  Õ   Ò   Óm       ch v ki to¸n ®éc  Ëp    l trong n Òn    kinh tÕ  èc  ©n    qu d (ban  hµnh  Ìm theo  k NghÞ   nh   è  ®Þ s 07/CP  µy 29/01/1994  ña  Ýnh   ñ); ng c Ch ph   Th«ng   sè  TC/C§KT  µy  t 22  ng 19/03/1994  íng  Én  Ò   h d v quy  Õ   Óm     ch ki to¸n ®éc  Ëp  µ  l v Th«ng   è t s 04/1999/TT­ BTC   µy  th¸ng 01  ng 12    n¨m  1999  ña  é   cB
  7. 7 Tµi chÝnh  íng  Én  ¨ng  ý  µnh    h d ® kh nghÒ   Óm   ki to¸n trong c¸c tæ        chøc  Óm   ki to¸n®éc  Ëp.   l K Ýnh    Þ  é  µichÝnh  ®Ò ngh B T   xem  Ðt,chÊp  Ën. x  thu                                                                         Ngµy... .th¸ng.. .                                        . . ... n¨m... . .. . . .. X¸c  Ën  ña  nh c C«ng    Ó m   ty ki to¸n              Ng êilµm  n                  ®¬     ä  µ    ÷  ý,dÊu)                    ä  µ    ÷  ý)   (H v tªn,ch k                     (H v tªn,ch k M É u  s è  02­K T V C«ng  . . ............ ty: . ............. §Þa  chØ:.. . ............ . . ............ Tel:. . ...............   . . ............... Fax:.. . ............... . ............... Sè:.. . ................ . . ............... D a n h  s¸ch ki Ó m  to¸n viªn xin c Ê p  Gi Ê p  p h Ð p  h µ n h  n g h Ò  ki Ó m  to¸n C«ng  . . .kÝnh    Þ   é   µi chÝnh  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ò   ty. . .  . ®Ò ngh B T   c Gi ph h ng kiÓm    to¸ncho  ÷ng  Óm      nh ki to¸nviªntrong danh    s¸ch díi y:    ®© ST Hä   µ  N¨m   v sinh Quª qu¸n GiÊy    chøng  Ën  óng Thêih¹n xin nh tr       T tªn hoÆc   èc  qu ** phÐp  µnh  h tÞch tuyÓn hoÆc   chøng  chØ   nghÒ KTV Nam N÷ Sè Ngµy Tõ § Õn  C«ng      Þu  tyxin ch tr¸chnhiÖm     qu¶n  ý,sö  ông  Óm       îccÊp  l  d ki to¸nviªn®   GiÊy  Ðp  µnh  Ò   ph h ngh theo ®óng    quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ®Þ hi h c Nh n .. .ngµy..   . , .th¸ng..n¨m  . .   . .. . Gi¸m  c  ®è C«ng  ty (Hä  µ    ÷  ý,®ãng  Êu) v tªn,ch k   d
  8. 8 *­Danh    s¸ch nµy  îcgöikÌm    ®   theo hå  ¬  ña  õng c¸nh©n  ã    s c t    c trongdanh    s¸ch kiÓm      ¨ng  ý  µnh  Ò   Óm    to¸nviªn® kh ngh ki to¸n. ­ Trêng  îp tæ    h   chøc  Óm    c  Ëp  öidanh  ki to¸n®é l g   s¸ch kiÓm      Ò     to¸nviªnv Bé   µi chÝnh      Êp  Êy  Ðp  µnh  T  ®Ó xin c Gi ph h nghÒ  cho  Óm   ki to¸n viªntõ lÇn       thø    òng  ö  ông  É u   µy. haic sd m n (**)­  Ghi  Êy  Gi chøng  Ën  óng tuyÓn  Õu  a  ã  nh tr   (n ch c Chøng chØ   Óm   ki to¸nviªn­ i víi Óm      êiViÖtNam)   ®è    ki to¸nviªnng    
  9. 9 ( M É u  03­K T V) Bé  µichÝnh T  Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   Ministry     Finance of §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ... . . .  . TC/C§KT Gi Ê y p h Ð p  h µ n h  n g h Ò  ki Ó m  to¸n    (proFessional license) C Êp  cho  ¤ng/Bµ: CertiedforMrs/Mr:    ¶nh N¨m  sinh:. . ... Quª  qu¸n, (hoÆc  Quèc  . . ..  (4x6) tÞch): . . . .. Birth     ofdate:. . ...... t . . ..... Na ional t : .......... i y . .......... §îcphÐp  µnh  Ò   Óm      h ngh ki to¸ntrong c¸ctæ      chøc  Óm    c  Ëp hîp  ki to¸n®é l   ph¸p t¹ ViÖtNam.    i   Is allowed to work in auditing in independent ­ legal ­ audit   ing organizat     ionsinVietnam. Sè  trongdanh  §K    s¸ch KTV    BTCQL Hµ   éi, µy.. .th¸ng.. .n¨m... . n  ng . . . . . RegisteredNo... . ...............   . . .............. Hanoi,date. . . . .. Cã     Þ®Õ n   µy.. . ........... gi¸tr   ng . . ........... Bé  ëng  é  µichÝnh tr b t  Mynisteroffinance    Validateto. . ................... . . .................. Ch÷  ý  k KTV... . ................ . . ............... Singature
  10. 10 ( M É u  s è  04­K T V) Bé  µichÝnh T  Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ... . . .  . TC/C§KT Hµ   éi,ngµy..   N  .th¸ng..n¨m... .   . . T h « n g   b¸o T h u  h å i gi Ê y p h Ð p  h µ n h  n g h Ò  ki Ó m  to¸n KÝnh  öi: . .......................... g . . .......................... ­C¨n    cø... . ................................................ . ................................................ Nay thu  åi GiÊy  Ðp  µnh  h  ph h nghÒ   Óm   ki to¸n sè:. . .......ña  Óm     . . ..... .c ki to¸nviªn. . .......do  é  µichÝnh  Êp,ngµy.. . ..   . . ......  B T   . . c  . . .th¸ng.. . .   . . ..   n¨m... . . Cã   êih¹n: th   Kh«ng  ã  êih¹n: c th   Lý  do:.. . ................................................... . .................................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... TL/ Bé  ëng  é  µichÝnh   tr b t  Vô  ëng  ô  Õ     Õ   tr V Ch ®é k to¸n N¬i nhËn:   ­Nh     trªn:       ­Cty,TCKT   c  Ëp:    ®é l ­TC  Õ,  ôc  Õ     Thu C Thu §P; ­Lu  ô    V C§KT
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2