Thông tư 04/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
73
lượt xem
2
download

Thông tư 04/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/03/1999 của Chính phủ đối với mặt hàng vật liệu xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a B é  X © y   ù n g  S è  04/1999/TT­B X D  n g µ y  15 th¸ng 7 n¨ m  1999 d H í ng d É n   ù c hi Ö n   g h Þ  ® Þ n h  s è  11/1999/N§­C P   th n n g µ y  3/3/1999 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  ® è i víi Æ t  h µ n g    m v Ë t li Ö u x © y  d ù n g  kinh d o a n h  c ã   i Ò u  ki Ö n ® M Æt   µng  Ët  Öu  ©y  ùng u  h v li x d l th«ng    Þ  êng  Çn  ínlµ lo¹  trªn th tr ph l   i hµng    ã  èil ng línvµ  ång  Ònh    Ën  ho¸ c kh  î     c k khiv chuyÓn, tån tr÷,     mua    ét  b¸n,m sè  ¹  Ô   ©y  ôi,bÈn, d Ô   lo i g d b    ch¸y,¶nh  ëng  n     h ®Õ m«i  êng  µ  Ëttù qu¶n  ý tr v tr     l  x∙héi.   Nh»m   ¹n  Õ   èi®a   ÷ng  h ch t   nh ¶nh  ëng  ã  ¹i®Õ n   h c h  m«i  êng, vÖ   tr   sinh,   c¶nh  quan, an  µn    éi ®ång  êib¶o  ¶m   Êt l ng    to x∙ h   th   ® ch  î s¶n  È m   ph cho  êi ng   tiªudïng ë  ©u      kh kinhdoanh  Æt   µng  ËtliÖu x©y  ùng.   m h v    d C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 11/1999/N§­   µy  CP ng 3/3/1999  Ò   µng    vh ho¸ cÊ m  u  l th«ng,dÞch  ô  ¬ng  ¹i cÊ m   ùc hiÖn   µng     Þch  ô  ¬ng    v th m  th   ;h ho¸ ,d v th m¹i   ¹n  Õ     h ch kinh doanh, kinh doanh  ã  iÒu  Ön.Sau      æi  èng        c® ki   khitrao ® th nhÊt  íiBé   ¬ng  ¹i,Bé   ©y  ùng  íng  Én  ùc hiÖn  i  íim Æt   µng   v   Th m X d h d th   ®è v   h vËtliÖu x©y  ùng     d kinh doanh  ã  iÒu  Ön      c® ki nh sau: I­ h ¹ m  vi  ¸p d ô n g  P 1. Th¬ng  ©n    ¹t®éng    nh khi ho   kinh doanh  ¬ng  ¹i ®èi  íim Æt   µng  th m  v  h vËt liÖu  ©y  ùng    x d kinh doanh  ã  iÒu  Ön, kh«ng  ©n  Öt thµnh  Çn     c® ki   ph bi   ph kinh  Õ  µ cña  Öt Nam   t l  Vi   hay  íc ngoµi ph¶i cã  ¨ng  ý  n     ® k kinh doanh, trang     thiÕtbÞ   µ  a   iÓ m     v ®Þ ® kinh doanh  ï hîp  íic¸c ®iÒu  Ön  ph   v    ki quy  nh   ¹  ®Þ ti Th«ng   µy. tn 2.  Þa  iÓ m   § ® kinh doanh  Ët  Öu  ©y  ùng  v li x d bao  å m     ¹m  Õp  g c¸c, tr ti nhËn, kho, b∙itån  ÷,cöa  µng  ng  µy  í thiÖu  Ët liÖu  ©y  ùng, giao      tr   h tr b gi i   v  x d     dÞch,bu«n    ËtliÖu x©y  ùng.   b¸n v     d 3.Danh  ôc  Æt   µng  ËtliÖu x©y  ùng    m m h v    d kinhdoanh  ã  iÒu  Ön:   c® ki a) Xi m¨ng    ¹    c¸clo i b) V«ix©y  ùng    ¹    d c¸clo i c) G¹ch  ©y, g¹ch  p  t µ  ãilîpc¸c lo¹   Êm  îpami¨ng­     x  è l¸  ng       it v , l  xim¨ng, tÊm     lîpkim  ¹   ¾t  Ðp, c¸c lo¹  ng  Ðp, ®¸, c¸t,sái,bª    lo i s th     i , è th         t«ng  c  ½n,  Ýnh  ®ó s k x©y  ùng. d d)  ç   ©y  ùng    ¹   µm, cõ, tre,nøa, l¸  Êm  îpnhùa, èng  ùa, Gx d c¸c lo i tr       ,  , t l    nh   cãtÐp,  Êy dÇu.   gi   e) Phô    ©y  ùng    ¹   ¬n  ©y  ùng    ¹ .   giax d c¸clo is x d , c¸clo i II­ Ò u ki Ö n kinh d o a n h  ® è i v íi  §i   c¸c m Æ t  h µ n g  v Ë t li Ö u x © y  d ù n g  kinh d o a n h  c ã  ® i Ò u  ki Ö n
  2. 2 §iÒu  Ön  ki kinh  doanh  i  íic¸c  Æt   µng  Ët  Öu  ©y  ùng  ®è v   m h v li x d kinh  doanh  ã  iÒu  Ön  c® ki ph¶i chÊp  µnh      h c¸c quy  nh  ña  Ët  ¬ng  ¹i vµ  ®Þ c Lu Th m  c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh;®ång  êitho¶ m∙n    iÒu  Ön     h  thih   th     c¸c® ki chung  ë  nªu  ®iÒu  NghÞ   nh  6  ®Þ 11/1999/N§­   µy  CP ng 3/3/1999  éc danh  ôc  ®èi víi thu   m 3      c¸c®iÓ m       ® îcquy  nh    Õtnh    a,b,e    ®Þ chiti   sau: 1.C¸c  iÒu  Ön    ® ki chung: a/  Ph¶i lµ th ng  ©n  ã  ¨ng  ý    ¬ nh c® k kinh doanh  theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh  ña  c Ph¸p  Ët. lu b/Cã   ¬  ë  ËtchÊt­ ü  Ëtvµ    csv  k thu   trang thiÕtbÞ      theo  ng    Èn    ®ó tiªuchu do c¸cc¬    quan  µ   íccã  Èm  Òn    nh Nh n   th quy qui®Þ c/§Þa  iÓ m     ® kinhdoanh ph¶i:       +  ï hîp víi     Çu  Ò   Ph       yªu c v quy  ¹ch m¹ng íi a  iÓ m   c¸c ho   l ®Þ ® kinh doanh  ¹   t  i ®Þa  ¬ng. ph + §¶m  b¶o    cÇu  Ò   c¸c yªu  v b¶o  Ö   v m«i  êng, c¶nh  tr   quan, phßng  èng    ch ch¸ynæ.   + B¶o  ¶m   Ëttù an  µn  ® tr     to giao  th«ng    : kh«ng  © m   ¹m  x ph chØ  í giao gi i     th«ng,kh«ng  © m   Ên vØa  Ì,lßng ® êng.   x l  h    + Ph¶icã  Óu    bi b¶ng    â tªncöa  µng  µ    ghir     h v tªndoanh nghiÖp  hoÆc   ä  h tªnc¸nh©n     kinh doanh.   2.C¸c  iÒu  Ön  ô  Ó  i víi õng nhã m   Æt   µng  ËtliÖu x©y  ùng    ® ki c th ®è     t  m h v    d kinhdoanh  ã  iÒu  Ön:   c® ki a) §èivíi         m¨ng: xi ­ Xi m¨ng  µlo¹  Ët liÖu x©y  ùng  Ô   ©y  ôi,gi¶m  Êt l ng trong qu¸    l  i     v d dg b  ch  î      tr×nh b¶o    qu¶n    a   iÓ m   ; ®Þ ® kinh doanh      xim¨ng  kh«ng  îc ® Æt   ¹  c¸c trôc ®  ti       ® êng qua  khu  trung t©m  ©n  ,®«  Þ.   d c   th ­ N Õ u   lÎ è îng díi bao    íi kg) th×    b¸n    l     s 1  (d  50    ph¶icã  ông  ô  ©n  ong   d cc ® chÝnh    µ  ng  ãicho  x¸cv ®ã g   kh¸ch hµng.       öa  µng  ­C h hoÆc  kho  chøa  ån tr÷xim¨ng  t      ph¶ib¶o  ¶m   Ýn    ® k kh«    r¸o, thêitiÕtm a  m       È kh«ng  µm  l gi¶m  Êtl ng xim¨ng. ch  î         Þa  iÓ m   ­§ ® kinh doanh      xim¨ng  ph¶icã    b¶ng   cho  õng  ¹     gi¸  t lo ixim¨ng,     niªm  Õt  y c«ng  khaivíi   kh¸ch hµng.   b) §èivíi   ©y  ùng:      x d v«i ­ V«i x©y  ùng  µlo¹  Ët liÖu n Õu    ¹ng  ôc  Ô   ©y  ôi,khigÆp   íc    d l  i   v   ëd cdg b   n  ph¶n  øng  sinh nhiÖtcao  ã  Ó  ©y  áng  Õt  êi,ë  ¹ng      c th g b ch ng   d lo∙ngd Ô         ¨n da, g©y  Èn  êng    µ    b ® s¸ v c¸c c«ng  ×nh  tr xung quanh. §Þa  iÓ m     ® kinh doanh      v«i x©y  ùng  d kh«ng  îc ® Æt      ®  ë c¸c khu  ùc  «ng  ©n  ,tr ng  äc,b Önh  Ön, v® d c  ê h   vi   chî.ViÖc  ån  ÷v«icôc    t tr     ph¶icã    kho  Ýn  k hoÆc   bao  ×  èng  m,  Æt   ¬i b ch È ® n  cao    ã  Ó  r¸o c th ng¨n  õa  Ëp  íc bÊt  êng, viÖc      µ  ù  ÷ v«i t«i ng ng n  th   t«iv«i v d tr       ph¶i b»ng  ïng,b Ó   t«ng  ã  ¾p   y     th   bª  cn ®Ë hoÆc   è  o   ã  µng  µo    h ®µ c h r che ch ¾n,  Æt    ¬i  t  êiqua  ¹  vµ  ¾t  éc  ® ë n  Ý ng   l i  b bu ph¶icã  Ón  Ê m   hiÖu  è  ,   bi c b¸o  h v«inguy  Ó m.   hi ­ Ng êikinh doanh    ©y  ùng        v«ix d chØ  îcb¸n  µ  Êt hµng      ¬ng  ®   v xu   lªnc¸cph tiÖn  Ën    v t¶ihoÆc   bao  ×  b b¶o  ¶m     Ën  ® khiv chuyÓn    êng  trªn® kh«ng  ¬ng  v
  3. 3 v∙i  ©y  Èn  µ  ,g b v chØ   îc vËn  ®  chuyÓn  µo    ê nhÊt  nh  v c¸c gi   ®Þ trong ngµy      do chÝnh  Òn  a  ¬ng  quy ®Þ ph quy  nh  ®Þ . c) §èivíinhã m   Ët liÖu cång  Ònh, gå m    ¹ch  ©y, g¹ch  p  t µ  ãi      v    k   :g x  è l¸  ng   v lîpc¸clo¹   Êm  îpami¨ng xim¨ng,tÊm  îpkim  ¹ s¾t  Ðp,c¸clo¹ èng  Ðp,     it l   ,      l  lo   i th     i   th   ®¸,c¸t, ái, t«ng  c  ½n,  Ýnh  ©y  ùng.C¸c  ¹  Ët liÖu nµy  êng  îc     s bª  ®ó s k xd   lo i     v th ®  mua  b¸n  íikhèil ng  ín, ång  Ònh, d Ô   v   î l   c k   sinh bôi,c¶n  ëgiao     tr   th«ng    èc  khib xÕp, vËn    chuyÓn. §Þa  iÓ m   ® kinh doanh    ¹  Ët liÖu trªnkh«ng  îc ® Æt       êng    c¸c lo i   v    ®  ë c¸c ® phè  trung t©m.  a   iÓ m     ®Þ ® kinh doanh    ph¶icã    Õn      Ëp  Õt  Ën    ®ñ b b∙i®Ó t k thu lî cho  ¬ng  Ön  Ën    vµo, n¬ikª xÕp    i ph ti v t¶ira       ph¶ing¨n  ¾p,  än  µng, tr¸nh   n gg     ® æ   ìg©y    ¹n  v  tain cho  êiqua  ¹ . ng   li Ng êi kinh doanh    ¹  Ët liÖu trªnchØ  îc b¸n  µ  Êt hµng          c¸c lo i   v    ®  v xu   lªnc¸c ph¬ng  Ön  Ën    ti v t¶ib¶o  ¶m   ® kh«ng  ©y  ôi,kh«ng  ¬ng  , g b  v v∙i kh«ng    Ých    qu¸ k th cvµ  träng l ng   víiquy  nh  Ò   toµn  í     î   so    ®Þ v an  giao th«ng  vµ    ph¶itu©n  ñ   th   theo quy  nh  ña  Ýnh  Òn  a  ¬ng  Ò   ê® îcphÐp  Ën    ®Þ c ch quy ®Þ ph v gi     v chuyÓn. d) §èivíi ã m   Ët liÖu cång  Ònh  Ô        nh v    k d ch¸y,cã  ïi,gå m    ç   ©y  ùng   m  :G x d c¸clo¹   µm,cõ,tre,   itr       , nøa,l¸ tÊm  îpnhùa,èng  ùa,cãtÐp,  Êy dÇu.  ,  l    nh     gi   §Þa  iÓ m   ® kinh doanh    ¹  Ët liÖu  éc  ã m   µy    c¸c lo i   v thu nh n ph¶i tho¶      m∙n nh÷ng  iÒu  Ön    i víi ã m  nªu    ®iÓm     ® ki nh ®è     nh   trªn( c).Ngoµi ra n¬itån tr÷c¸c            lo¹  Ët liÖu nµy  i  v   ph¶i  Æt  n¬isinh löa vµ   ® xa        ph¶icã    Ön    c¸c bi ph¸p,néiquy     phßng  èng  ch ch¸yh÷u  Öu.   hi e) §èivíi c¸clo¹ phô    ¬n         i     gia,s : Nhã m   Ët liÖu nµy  êng    ¹ng  v    th ëd dung  Þch  áng,d¹ng  ét,khimua     d l   b   b¸n trªn thÞ  êng  ã  Ó   ©y  Èn,  nhiÔ m     tr c th g b «  m«i  êng.  Öc  ån  ÷ vµ  Ën  tr Vi t tr   v chuyÓn  i víinh÷ng  ¹  Ët liÖu nµy  ®è     lo i   v   ph¶icã    bao  ×  ng  ãi®èi  íid¹ng  b ®ã g  v  bét hoÆc   ïng,hép, tÐc    th     chøa  Ýn  i  íid¹ng  áng,ph¶i cã  ông  ô  ©n  k ®è v   l    d cc ®ong  toµn    an  khimua   b¸n.Kh«ng  îc® Æt    ¬igÇn  ån  íc,giÕng      ®  ën   ngu n   ¨n,ao hå,n¬icã   Öt®é        nhi   cao  ã  c kh¶ n¨ng   ch¸y®èi víi  dung  ph¸t         c¸c m«i  ña  ô  c ph giavµ  ¬n.  s III­T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n:   1­  û   U ban  ©n  ©n  nh d TØnh,  µnh  è  ùc thuéc    Th ph tr   TW phª  Öt    duy quy ho¹ch ®Þa  iÓ m   µ ng íi kinh doanh  Æt   µng  Ët liÖu x©y  ùng  ã  iÒu    ® m l     m h v    d c® kiÖn    a   µn  a   ¬ng  Së   ©y  ùng  phèi hîp  íi  ë   ¬ng  ¹i trªn®Þ b ®Þ ph do  x d     v   S Th m  tr×nh vµ  chøc    tæ  c«ng  è  éng    br r∙ sau    i khiquy  ¹ch ® îcphª duyÖt. ho       2­  èivíith ng  ©n  ∙  îc cÊp  Êy  §     ¬ nh ®®  Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh   doanh  Ët  Öu  ©y  ùng   v li x d theo Th«ng   19/BXD­VLXD   µy  t ng 01/7/1995  × th   tiÕp  ôc kinh doanh  µ  t    v ph¶ib¶o  ¶m   ï hîp  íic¸c ®iÒu  Ön    nh  ¹    ® ph   v     ki qui ®Þ ti Th«ng   µy. tn 3­ C¬     quan  ã  Èm  Òn  Êp  ¨ng  ý  c th quy c® k kinh doanh    ph¶iphèihîp víi ë         S X ©y   ùng  µ  ë   ¬ng  ¹i trong  Öc  Êp  ¨ng  ý  d v S Th m  vi c ® k kinh doanh cho  ¬ng  th nh©n  ¸p  ® øng    iÒu  Ön    inh  ¹ m ôc    c¸c® ki qui® t  i IITh«ng   µy. tn 4­  Së   ©y  ùng  èihîp víiSë   ¬ng  ¹i vµ    µnh  ÷u   X d ph       Th m   c¸c ng h quan  ña  c ®Þa   ¬ng  chøc  Óm     nh  ú  ph tæ  ki tra ®Þ k hoÆc   t  Êt ë  tÊtc¶    iÓ m   ®é xu       c¸c ®
  4. 4 kinh doanh  Ët liÖu x©y  ùng  ã  iÒu  Ön    a   µn  Ò   Öc  ùc hiÖn    v    d c® ki trªn®Þ b v vi th   c¸c quy  nh    ®Þ trong th«ng   µy  µ  c¸o kÕt    tn v b¸o    qu¶  Óm       ki tralªnUBND  tØnh,   Thµnh  è vµ  é  ©y  ùng. ph   B X d      5­ Tæ chøc  µ    ©n    ¹m    v c¸nh viph c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy,tuú theo  tn     møc     µ  Ëu  ®é v h qu¶    ¹m  Ï bÞ   ö  ýkû  Ët,xö  ¹thµnh  Ýnh, båith viph s   x l   lu   ph   ch    ­ êng  Ët chÊt hoÆc     v    truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt. 6­ Th«ng   µy  tn thay thÕ    cho Th«ng   t19/BXD­VLXD   µy  ng 01/7/1995  µ  v cã  Öu  ùcthi µnh  hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý  15  k t  k ban  µnh. h
Đồng bộ tài khoản