Thông tư 04/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
64
lượt xem
1
download

Thông tư 04/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 12/CP ngày 18/2/1997 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña Bé lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi Sè 04/2000/TT- BL§TBXH ngµy 16 th¸ng 02 n¨m 2000 Híng dÉn c¸ch tÝnh sè lao ®éng sö dông theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 54 NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 18/2/1997 cña ChÝnh phñ Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 18/1/1997 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, sau khi cã ý kiÕn cña mét sè Bé, ngµnh cã liªn quan, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn c¸ch tÝnh sè lao ®éng sö dông nh sau: I- §èi tîng ¸p dông: §èi tîng ¸p dông c¸ch tÝnh sè lao ®éng sö dông lµ nh÷ng ®èi tîng ¸p dông LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 18/2/1997 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. II- c¸ch tÝnh sè lao ®éng sö dông: 1. Sè lao ®éng sö dông b×nh qu©n n¨m ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: t ∑ li i =1 Lk = t Trong ®ã: Lk : lµ sè lao ®éng sö dông b×nh qu©n n¨m k; k: lµ n¨m; li: lµ sè lao ®éng sö dông b×nh qu©n cña th¸ng thø i trong n¨m k; t ∑ li : lµ tæng cña sè lao ®éng sö dông b×nh qu©n c¸c th¸ng trong i =1 n¨m k; t: lµ sè th¸ng trong n¨m k. Riªng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp míi b¾t ®Çu ho¹t ®éng th× sè th¸ng trong n¨m ®îc tÝnh theo sè th¸ng thùc tÕ ho¹t ®éng trong n¨m.
  2. 2 2. Sè lao ®éng sö dông b×nh qu©n th¸ng ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: n ∑ xj j=1 li = n Trong ®ã: li: lµ sè lao ®éng sö dông b×nh qu©n cña th¸ng thø i trong n¨m; Xj: lµ sè lao ®éng cña ngµy thø j trong th¸ng, bao gåm: sè lao ®éng (hîp ®ång lao ®éng vµ lao ®éng kh«ng thuéc diÖn giao kÕt hîp ®ång lao ®éng) thùc tÕ ®ang cã mÆt lµm viÖc vµ nghØ viÖc do: èm, thai s¶n, con èm mÑ nghØ, tai n¹n lao ®éng, nghØ phÐp n¨m, ®i häc do ®¬n vÞ cö, nghØ viÖc riªng cã hëng l¬ng theo b¶ng chÊm c«ng cña ®¬n vÞ, bao gåm c¶ c¸n bé qu¶n lý vµ c¸n bé cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ. §èi víi nh÷ng ngµy nghØ th× lÊy sè lao ®éng theo b¶ng chÊm c«ng cña ngµy lµm viÖc liÒn kÒ tr íc nh÷ng ngµy nghØ ®ã. n ∑ xj : lµ tæng sè lao ®éng c¸c ngµy trong th¸ng; j=1 n: lµ sè ngµy theo ngµy d¬ng lÞch cña th¸ng (kh«ng kÓ ®¬n vÞ cã lµm ®ñ hay kh«ng ®ñ sè ngµy trong th¸ng). i: lµ th¸ng trong n¨m; j: lµ ngµy trong th¸ng. 3. C¸ch tÝnh ®èi víi sè lÎ: Khi tÝnh sè lao ®éng sö dông b×nh qu©n n¨m theo c«ng thøc trªn nÕu cã sè lÎ th× lµm trßn sè theo nguyªn t¾c: phÇn lÎ tõ 0,5 th× lµm trßn thµnh 1, díi 0,5 th× kh«ng ®îc tÝnh (vÝ dô: 499,51 th× lµm trßn lªn lµ 500; 499,45 th× lµm trßn lµ 499). §èi víi sè lao ®éng sö dông b×nh qu©n th¸ng cã sè lÎ th× ®îc gi÷ nguyªn sau dÊu phÈy hai sè vµ kh«ng lµm trßn sè. III- tæ chøc thùc hiÖn: 1. H»ng quý c¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o sè lao ®éng ®ang sö dông víi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Þa ph¬ng së t¹i. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ ch a tÝnh sè lao ®éng ®ang sö dông cña n¨m 1999 th× ® îc ¸p dông theo c¸ch tÝnh nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t nµy cã g× víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản