intTypePromotion=1

Thông tư 04/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
83
lượt xem
3
download

Thông tư 04/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình hành động quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t  cña  é   µi c h Ý n h   è  04/2000/TT/BT C  n g µy  10 th¸ng 1 n¨ m  2000 H íng  B T S d É n  q u ¶ n  lý, c Ê p  p h¸t vµ  u y Õt to¸n kinh  h Ý  C h ¬ n g     q p tr×nh h µ n h  ® é n g  Q u è c  gia v Ò   u  lÞch  d vµ c¸c s ù  kiÖn  d u  lÞch n¨ m  2000 ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   87/CP  sè  ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh  viÖc  vÒ  ph©n cÊp  qu¶n    lý,chÊp hµnh  quyÕt to¸nng©n  vµ      s¸ch Nhµ    n­ íc;NghÞ    ®Þnh  51/1998/CP  sè  ngµy  18/7/1998 cña ChÝnh phñ söa  æi, bæ   ®   sung mét  ®iÒu  sè  cña  NghÞ  ®Þnh  87/CP. sè  ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  781/1999/Q§/TTg  sè  ngµy 12/8/1999 cña Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ phª  duyÖt kinh phÝ    Ch¬ng  tr×nh hµnh    ®éng  Quèc    du  gia vÒ  lÞch trong n¨m      1999  n¨m  vµ  2000. Bé    Tµi chÝnh híng dÉn chÕ    ®é qu¶n    lý,cÊp    thanh  ph¸tvµ  quyÕt to¸n  kinh phÝ    ng©n s¸ch Ch¬ng    tr×nh hµnh    ®éng  Quèc    du  gia vÒ  lÞch  n¨m 1999  vµ n¨m 2000.(sau ®©y            gäit¾tlµCh¬ng  tr×nh)nh    sau:  P h Ç n  I: h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1.Ch¬ng    tr×nh bao    gåm   viÖc  chøc  iÓnkhai®ång  6  ¸n sau: tæ  tr     bé  dù    ­Dù        ¸n 1:Qu¶ng    b¸,tuyªntruyÒn  du    vÒ  lÞch ViÖtNam.     ­Dù      lÞch v¨n ho¸ g¾n      héid©n    ¸n 2:Du        víi lÔ    c¸c téc. ­Dù        ¸n 3:Ph¸ttr     iÓnn©ng  cÊp    c¸ckhu,®iÓm   lÞch.   du  ­Dù        ¸n 4:N©ng  cao  chÊtl    îng s¶n  phÈm   dÞch  du  vô  lÞch ViÖtNam       ­Dù      ®iÒu    ¸n 5:T¹o  kiÖn  thuËn  ikhuyÕn  lî , khÝch    ho¹t®éng  lÞch. du  ­ Dù        ¸n 6: Hoµn  thiÖn  chøc,n©mg   tæ    cao  hiÖu  qu¶  qu¶n    lýNhµ    nícvÒ  Du  ¹ch. li 2.Nguån    kinh phÝ    cña  Ch¬ng  tr×nh: Ng©n  s¸ch Nhµ      níc cÊp (ng©n s¸ch trung    ¬ng, ng©n    s¸ch ®Þa     ph¬ng);  vèn huy ®éng      tõc¸cdoanh  nghiÖp,tæ    chøc,c¸nh©n      kinh doanh  lÞch;thu   du      tõ qu¶ng      c¸o,b¸n  s¸ch,Ên    phÈm,  b¸n  vµ    vР c¸c dÞch  cã    vô  thu kh¸c cña    ch­ ¬ng  tr×nh  .(nÕu    ..  cã);nguån  viÖn  ,       trî tµitrîníc ngoµi;c¸c nguån        thu kh¸c  theo quy    ®Þnh  cña nhµ níc. 3. Tæng     côc    Du lÞch    quan  lµ c¬  chñ    tr× thùc hiÖn    Ch¬ng tr×nh,chÞu    tr¸chnhiÖm    qu¶n    lýtoµn  kinhphÝ  bé    cña  Ch¬ng  tr×nh.
  2. 2 P h Ç n  II: h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N I. éi d u n g   hi vµ m ø c   hi:  N c c 1.Néi dung      chi: C¨n  vµo    cø  néidung cña  Ch¬ng  tr×nh ® îcBan      chØ  ®¹o Nhµ    du  nícvÒ  lÞch th«ng    qua,kinh phÝ      Ch¬ng tr×nh ® îcbè        trÝcho     c¸cnéidung    thÓ  chicô  nh sau:  1.1.Chi cho      c«ng    t¸ctuyªntruyÒn    trong vµ    ngoµiníc.   ­    Chi cho viÖc    biªn so¹n  in Ên    i phÈm   vµ    c¸c lo¹ Ên  phôc  cho  vô  tuyªn   truyÒn  du  vÒ  lÞch ViÖtNam.     ­ Chi hç        trî mét  ph¬ng  sè  tiÖn th«ng      tin®¹ichóng    ®Ó lËp ch¬ng tr×nh  tuyªntruyÒn  du    vÒ  lÞch ViÖtNam;     ­Chi x©y      dùng  biÓu îng cña  t   ch¬ng  tr×nh hµnh    ®éng  quèc  gia; ­Chi nhËn  cung      vµ  cÊp  th«ng    lÞch t¹ mét  s©n  tindu     i sè  bay: ­ Chi    thiÕtkÕ,    l¾p  Æt   ® biÓn  i gií thiÖu    Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc  giavÒ  lÞch t¹ mét  ®Þa    du      i sè  ®iÓm; ­ Chi thiÕt lËp  êng    ® d©y  nãng nh»m     gi¶i®¸p cho kh¸ch  lÞch    du  c¸c th«ng    ªnquan  tinli   ®Õn   lÞch ViÖtNam;  du      khaith¸cInternet     ; ­ Chi ®Ó       tham            gia c¸c Héi chî,Héi nghÞ, diÔn    ®µn  lÞch trong nícvµ  du        quèc  tÕ; ­  Chi    ®Ó ®ãn  tiÕp mét  ®èi  îng  sè  t kh¸ch thuéc    c¸c h∙ng    l÷ hµnh    níc ngoµi vµ    mét  nhµ  sè  b¸o  sang ViÖt Nam  tham  gia c¸c chuyÕn  kho¶n    s¸t nh»m   qu¶ng      c¸o,giíthiÖu c¸cs¶n  i     phÈm   lÞch ViÖtNam; du      ­ Chi ®Ó       phèihîp víic¸c tæ          chøc  lÞch  du  quèc  tæ  tÕ  chøc    héith¶o    vÒ thÞ  êng  lÞch quèc  vµ  tr du    tÕ  qu¶ng   marketingvÒ  lÞch ViÖtNam. b¸,    du      1.2.Chi kh¶o        s¸tphôc  tr   vô  iÓnkhai§Ò     ¸n. ­Chi kh¶o              s¸t, b¸o c¸o kh¶    lËp thi®Çu    tcho  khu  lÞch träng ®iÓm; 3  du      ­ Chi kh¶o        s¸t,x©y  dùng  tuyÕn  lÞch míivµ    du      c¸c tuyÕn  lÞch chuyªn du      ®Ò; ­ Chi tæ      chøc  kh¶o    s¸ttrong nícvµ        nícngoµi     ®Ó x©y  dùng    chÕ  c¸c c¬  nh»m   khuyÕn  khÝch,ph¸ttr   lÞch ViÖtNam;     iÓndu      ­ Chi ®iÒu        tra,kh¶o     îng lao ®éng  s¸tlùcl     trong ngµnh  lÞch      du  trªntoµn  quèc. 1.3.Chi tæ      chøc    c¸ckho¸®µo      t¹on©ng  cao    tay nghÒ  cho  híng dÉn      viªn du  lÞch. 1.4.Chi  chøc      t©n    tæ  héi thilÕ  trong ngµnh  lÞch;Héi    du    thihíng dÉn  viªndu    lÞch  toµn ngµnh; chihç        trî mét  ®Þa   sè  ph¬ng  chøc      tæ  héichî xu©n  nh©n  dÞp n¨m    mét  lÔ      míivµ  sè  héitiªubiÓu  cña  nícgãp  c¶    phÇn x©y dùng  c¸clÔ      héinµy  thµnh s¶n  phÈm   lÞch. du  1.5.Néi dung        chicho  c«ng    t¸cqu¶n    lýCh¬ng  tr×nh.
  3. 3 ­ Chi    x©y dùng phÇn  Ò m   m qu¶n    lý,®¨ng  l tró cho  ký u    kh¸ch  lÞch. du    Chi v¨n phßng      phÈm;    chith«ng    tin,tuyªntruyÒn,li           ªnl¹c; c«ng    chi t¸cphÝ; chi     mua  s¾m  trangthiÕtbÞ      phôc  chuyªn m«n. vô    ­Chi s¬      kÕt,tæng    kÕt. (néidung    thÓ    chicô  cña  Ch¬ng  tr×nh theo phô        lôc®Ýnh  kÌm) 2.Møc    chi: C¸c    néidung    chinªu    trªnph¶itheo    ®óng  chÕ  tiªuchuÈn  ®é    ®Þnh  møc  chitiªuhiÖn      hµnh,trong®ã:     ­ §èivíi       kho¶n    chithanh    to¸ntiÒn tµu xe,tiÒn c«ng            t¸cphÝ  tiÒn thuª vµ      phßng nghØ  cho nh÷ng  bé  ®iÒu    îc thùc hiÖn  c¸n  ®i  tra®     theo quy ®Þnh  i t¹  Th«ng   sè  t 94/1998/TT­BTC   ngµy 30/6/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    quy  ®Þnh  chÕ  c«ng    ®é  t¸cphÝ cho      c¸n bé,c«ng chøc  nhµ    c«ng    níc®i  t¸ctrong níc.   ­ §èivíikho¶n          chiphÝ    héinghÞ, héith¶o  îcthùc hiÖn      ®     theo quy ®Þnh  t¹  iTh«ng   93/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy 30/6/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    quy  ®Þnh  chÕ  chitiªuhéinghÞ    ®é        c¸ccÊp trongc¶    níc. ­ §èivíikho¶n          chithanh    to¸ncho  bé  c«ng      c¸n  ®i  t¸cníc ngoµi® îc thùc       hiÖn theo  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng  sè  t 45/1999/TT­BTC  ngµy  4/5/1999 cña Bé  Tµi chÝnh    quy ®Þnh  chÕ  c«ng    ®é  t¸cphÝ  cho      c¸n bé, c«ng  chøc nhµ    níc®i  c«ng    t¸cng¾n  ë    h¹n  nícngoµivµ    Th«ng   108/1999/TT­ tsè  BTC  híng dÉn      bæ sung Th«ng t  sè 45/1999/TT­ BTC  ngµy 4/5/1999 (kh«ng thùc hiÖn viÖc  thanh    to¸ncho  nh÷ng    thuéc c¸cdoanh  c¸n bé      nghiÖp kinh doanh  lÞch,c¸n   du      bé thuéc c¸c®Þa      ph¬ng). ­ §èi víikho¶n                chitr¶thïlao cho      gi¸o viªn tham    gia gi¶ng d¹y    c¸c kho¸  ®µo     t¹o n©ng  cao  tay nghÒ   îc thùc  ®   hiÖn  theo quy ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 150/1998/TT­ BTC  ngµy  19/11/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  qu¶n    lý,sö  dông kinh phÝ    ®µo      t¹o, dìng c¸n bé  c«ng  båi     vµ  chøc Nhµ  níc. ­ C¸c    kho¶n   chicña  Ch¬ng  tr×nh cã    tÝnh  chÊt ® Æc     chiinÊn      thïnh      c¸c Ên  phÈm,  s¸ch,tranh,¶nh; chi lµm          phim; chi lµm      biÓn  qu¶ng      c¸o;chi phÝ  kh¶o  . th×  s¸t.   . c¨n  ®Ó   cø  x©y dùng  to¸n vµ  dù    qu¶n          lý chi lµ c¸c chÕ  ®é,  ®Þnh  møc,  ®¬n    gi¸Nhµ    quy  níc ®∙  ®Þnh  cña    c¸c ngµnh  c«ng  cã  viÖc ¬ng  t tù. ­ §èivíidù          to¸ncu¶  nh÷ng  phÇn viÖc  gi¸trÞ línph¶ithùc hiÖn  cã            ®Êu  thÇu  theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh. ViÖc    ®Êu  thÇu thùc hiÖn theo Quy  chÕ  ®Êu  thÇu Ban  hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh    sè:88/1999/N§­   CP ngµy  th¸ng 01    9 n¨m  1999 cña ChÝnh phñ  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn.   ­ §èivíinh÷ng        kho¶n    chikh¸c th×    vµo      c¨n cø  ho¸ ®¬n, chøng        tõ chitiªu hîp ph¸p,hîp lÖ        theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. II. N éi d u n g     thu: Ch¬ng  tr×nh hµnh    ®éng  quèc    lÞch cã  giadu    mét  kho¶n    sè  thu sau: ­ B¸n  phÈm   lÞch    Ên  du  ­ Thu     qu¶ng    c¸o ­ Thu  b¸n     vÒ  b¶n  quyÒn
  4. 4 ­ Thu     kh¸c Toµn  sè  bé  thu  nµy Tæng   côc    Du lÞch  tr¸chnhiÖm   cã    nép vµo ng©n  s¸ch nhµ    níc,ng©n  s¸ch nhµ      níc sÏ cÊp  i l¹ cho Tæng  côc    Du lÞch      ®Ó bæ sung kinhphÝ    cho  Ch¬ng  tr×nh. III.L Ë p  d ù  to¸n:   Hµng  n¨m    vµo  c¨n cø  quyÕt ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  giao dù    vÒ    to¸nkinh   phÝ  cña Ch¬ng  tr×nh.Tæng    côc  lÞch  tr¸chnhiÖm   Du  cã    ph©n    bæ kinh phÝ    ® îc giao    theo môc    lôc ng©n s¸ch nhµ    níc;duyÖt  ph©n    vµ  bæ kinh phÝ  îc   ®   giao  cho tõng  ¸n    víinéidung  Dù  phï hîp      c«ng viÖc cña    ¸n  c¸c Dù  nªu  môc  ë  lôcI,phÇn       IIcña Th«ng   tnµy  chiara th¸ng,quý    TµichÝnh  cã        göiBé    lµm    c¨n cø    ®Ó cÊp   ph¸tkinh phÝ.   IV. C Ê p  p h¸t kinh p h Ý:   C¨n  vµo  to¸n kinh  cø  dù    phÝ  hµng  n¨m theo môc     lôc ng©n s¸ch cña  Tæng   côc    Du lÞch,Bé      Tµi chÝnh  xem  xÐt  cÊp  vµ  ph¸tkinh phÝ      cho Tæng   côc    Du lÞch.Kho    b¹c Nhµ    níc c¨n  vµo  to¸n cña  cø  dù    ®¬n   ® îc cÊp  vÞ    cã  thÈm  quyÒn  phª duyÖt,kiÓm         traho¸ ®¬n,  chøng    tõ,lÖnh chuÈn    chicña thñ  tr ëng ®¬n   vÞ,thùc hiÖn    cÊp    ph¸tthanh    to¸ncho  ®¬n  thùc hiÖn. vÞ    Kinh phÝ cña Ch¬ng  tr×nh  îc cÊp    ®   vÒ mét    tµikho¶n riªng cña    Tæng  côc  lÞch    i du  më t¹ Kho b¹c Nhµ    Tµi chÝnh  níc.Bé    thùc hiÖn    cÊp  b»ng h¹n  møc  kinh phÝ     vÒ Tæng  côc    Du lÞch  theo  to¸n vµ  dù    tiÕn   ®é thùc  hiÖn  nhiÖm  vô. V. C « n g    n g hi Ö m   t¸c thu, kiÓ m  tra vµ q u y Õt to¸n kinh p h Ý: ­ Tæng    côc  lÞch cã  Du    tr¸chnhiÖm     kiÓm    tranghiÖm     thu khèil    îng c«ng  viÖc  hoµn  ®∙  thµnh,viÖc    nghiÖm    thu c«ng  viÖc  îcthùc hiÖn    vµo    ®     c¨n cø  néi dung c«ng  viÖc  thùc hiÖn, dù    ®∙      to¸nkinh phÝ  hîp ®ång  îc ký    vµ    ®   kÕt  gi÷a  Tæng  côc  lÞch vµ  quan  du    c¬  thùc hiÖn    Ch¬ng  tr×nh. Tæng   côc  lÞch  du  phèihîp    Tµi chÝnh    víiBé    tiÕn hµnh kiÓm     êng  trath xuyªn hoÆc     ®ét  xuÊtvÒ    viÖc qu¶n    dông kinhphÝ  lýsö      Ch¬ng  tr×nh. ­ Cuèi  quý, n¨m     Tæng  côc    Du lÞch  b¸o c¸o t×nh h×nh  thùc hiÖn vµ  quyÕt to¸n kinh    phÝ cña  Ch¬ng  tr×nh theo ®óng  chÕ       ®é kÕ to¸n ®¬n     vÞ  HCSN  ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  999/TC­ sè  Q§­C§KT   ngµy 2/11/1996  cña    ëng    Bé tr Bé Tµi  chÝnh    vÒ chÕ     ®é b¸o  c¸o quyÕt to¸n quy    ®Þnh     t¹i Th«ng   103/1999/TT­ tsè  BTC   ngµy 18/7/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    Khi Ch¬ng    tr×nh kÕt    thóc,Tæng    côc  lÞch  tr¸chnhiÖm   Du  cã    tæng    hîp, b¸o c¸o t×nh      h×nh  dông,quyÕt to¸nkinhphÝ  sö          cña  toµn  Ch¬ng  bé  tr×nh. P h Ç n  III:T æ  c h ø c thùc hi Ö n    
  5. 5 Th«ng  t nµy  hiÖu    sau  ngµy      cã  lùc   15  kÓ tõ ngµy    ký.Trong qu¸ tr×nh  thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c         cã    ®Ò nghÞ  ph¶n  vÒ  TµichÝnh    ¸nh  Bé    ®Ó nghiªn   cøu söa ®æi  cho    phïhîp.
  6. 6 P h ô  lôc (KÌm  theo Th«ng   04    tsè  ngµy  th¸ng1  10    n¨m  2000  cña  TµichÝnh) Bé    N éi d u n g  c hi c ñ a C h ¬ n g  tr×nh h µ n h  ® é n g   Q u è c  gia v Ò  D u  lÞch trong n¨ m  1 99 9 v µ n¨ m  2 00 0  víi æ n g  d ù  to¸n kinh p h Ý  lµ 2 7.506 triÖu ® å n g    t ®∙ ® îc T h ñ  tíng c h Ý n h  p h ñ  p hª d u y Öt t¹i   Q u y Õ t ® Þ n h  s è 7 8/ Q§­T T g  n g µ y  1 2/8/1999 I.Dù   1:    ¸n  Qu¶ng   b¸,tuyªn truyÒn    lÞch    vÒ du  ViÖt Nam     to¸n lµ   víidù      19.490  iÖu®ång  tr   bao  gåm       c¸cnéidung  chi. 1.Chi phÝ      cho    biªnso¹n vµ    c¸cÊn    inÊn    phÈm: a/ Chi phÝ      cho    biªnso¹n vµ    c¸c Ên    inÊn    phÈm   phôc  cho  vô  viÖc tuyªn  truyÒn  du  vÒ  lÞch  ViÖt Nam     bao gåm:  5000  cuèn s¸ch ¶nh  i   gií thiÖu    chung  vÒ   lÞch  du  ViÖt Nam     dµnh cho    c¸c h∙ng    l÷ hµnh  chuyªn nghiÖp    níc ngoµi;  20.000  b×a      biÓu îng vµ      tµiliÖu cã  t   tiªu®Ò Ch¬ng  tr×nh Hµnh    ®éng  Quèc    gia vµ  20.000    th ngá  cña phã Thñ íng ®Ó     t   ph¸tcho     îng b¸o      c¸c ®èi t   trÝ,c¸c h∙ng  l÷hµnh  héichî.   vµ    b/Chi phÝ      cho    biªnso¹n vµ    c¸cÊn    inÊn    phÈm,        tµiliÖu giíthiÖu vÒ  i   ®Êt  níc vµ    con  ngêi ViÖt Nam:      30.000 cuèn s¸ch b»ng tiÕng Anh,  Ph¸p, Trung,     NhËt,§øc.   c/Chi phÝ      cho    biªnso¹n vµ    c¸c lo¹  phÈm     inÊn    i Ên  phôc  cho    vô  c¸c nôc  ®Ých        héichî,l÷hµnh,c¬    quan    ®¹idiÖn  ngo¹igiao cña      ViÖtNam   nícngoµi,   ë      c¬  quan th«ng  b¸o chÝ,tæ  tÊn      chøc  quèc  bao  tÕ  gåm: ­ Chi phÝ      xuÊt b¶n    9.000 cuèn gåm   tËp  2  danh  môc    c¸ch∙ng    l÷hµnh vµ  kh¸ch s¹n 3,4,5sao,c¸c nhµ            hµng, bar,cµ      phª  i   c¸c ®Þa   t¹  c¶    tÊt ph¬ng trong  c¶    nícb»ng  tiÕng  Anh,Ph¸p,NhËt.     ­ Chi phÝ  xuÊt b¶n  28.000 cuèn s¸ch  ithiÖu  vïng  lÞch  gií  7  du  träng  ®iÓm   b»ng  tiÕng Anh, Ph¸p.     ­ Chi    phÝ xuÊt b¶n    10.000 cuèn s¸ch máng    héi ViÖt Nam   vÒ lÔ      b»ng  tiÕng Anh,Ph¸p.   ­ Chi    phÝ xuÊt b¶n    10.000 cuèn s¸ch máng      vÒ c¸c vên quèc    gia ViÖt  Nam   b»ng tiÕng Anh, Ph¸p.     ­ Chi phÝ      xuÊt b¶n    10.000  cuèn  s¸ch máng  d©n      vÒ  téc ViÖt Nam     b»ng  tiÕng Anh,Ph¸p.        ­ Chi phÝ  lµm  36.000    tê gÊp    gií thiÖu  lÔ      i 18  héitiªubiÓu  cña  d©n    téc ViÖt Nam;    6.000    tê gÊp  i gií thiÖu        c¸c b∙ibiÓn  lÞch  du  ViÖt Nam;    10.000    tê gÊp    gií thiÖu      i c¸c ditÝch  lÞch sö,v¨n ho¸ ViÖt Nam;            10.000    tê gÊp    gií thiÖu  i vÒ  lÞch sinh th¸  du      i ViÖt Nam;    6.000    tê gÊp    gií thiÖu    i c¸cs©n    golfViÖtNam;    10.000   tê gÊp  i gií thiÖu        c¸c di tÝch chiÕn tranh t¹    iViÖt Nam;    10.000    tê gÊp  giíthiÖu c¸clµng nghÒ      i       thñ c«ng    mü nghÖ  ViÖtNam     b»ng tiÕng Anh,Ph¸p.   ­ Chi phÝ    in 30.000      vÏ vµ    b¶n    du  ®å vÒ  lÞch  gåm   lo¹  5  i b¶n    ®å (Toµn  quèc;Hµ    phô    néivµ  cËn; H¶i phßng        ­ Qu¶ng  ninh ­ H¹      long;HuÕ     N½ng     ­ §µ  vµ  MiÒn  trung;thµnh    phè  ChÝ  Hå  Minh  phô  vµ  cËn).
  7. 7 ­ Chi phÝ      xuÊt b¶n    4.000 cuèn s¸ch máng      gií thiÖu  c¸c mãn     i vÒ    ¨n d©n  técViÖtNam       b»ng  tiÕng Anh,Ph¸p.   ­ Chi phÝ      xuÊt b¶n    12.000  cuèn  s¸ch híng dÉn  lÞch b»ng      du    tiÕng  Anh,  Ph¸p,Trung    Quèc,NhËt.   ­ Chi phÝ        vÏ,phãng  lo¹  20  i ¶nh      cìlín(0,85x    0,65)gåm     20.000  chiÕc  vÒ  phong c¶nh  lÞch ViÖtNam,    du      in20.000    ¸p phÝch  Ch¬ng  vÒ  tr×nh. d/ ­ Chi phÝ       x©y dùng  phim  2  video  i gií thiÖu    chung  ViÖt Nam   vÒ    tËp  trungvµo        v¨n ho¸,lÞch sö,du      lÞch biÓn,h¶i®¶o  m«i  êng        vµ  tr sinhth¸i   . ­Chi phÝ      xuÊtb¶n    3.000  ®Üa   CD­  M   du  RO vÒ  lÞch ViÖtNam.     ­ Chi phÝ lµm mét  tÆng  sè  phÈm: nãn  ,mò,  l¸  Cav¸t,tói .in tiªu®Ò     .      . "ViÖtNam       ­ §iÓm   ®Õn   cña Thiªnniªnkû          míi"®Ó qu¶ng    c¸o cho  lÞch ViÖt du      Nam. 2.Tuyªn truyÒn      trongníc:   a/ Chi phÝ      tuyªn truyÒn    Ch¬ng tr×nh hµng    ®éng Quèc    gia "ViÖtNam       ­ §iÓm  ®Õn  cña ThiªnniªnKû        míi"th«ng  qua    c¸ch×nh  thøc: ­ Chi    phÝ  tri truyÒn  hç      h×nh Trung ¬ng  th¸ng 2  1    ch¬ng tr×nh    ®Ò lËp ch¬ng    tr×nh du    lÞch chuyªn ®Ò.     ­ Chi phÝ  trî     hç    ch¬ng  lËp  tr×nh ph¸tsãng      chuyªn ®Ò     tuyªn truyÒn    Ch­ ¬ng tr×nh hµnh  ®éng Quèc      gia trªn®µi ph¸tthanh    tiÕng    nãi ViÖt Nam     mçi  th¸ngph¸tsãng  lÇn.     4  ­ Chi phÝ      lËp trang vÒ  lÞch        du  trªnc¸c B¸o Nh©n  d©n,          Hµ néimíi,Sµi gßn    gi¶iphãng bao  gåm  viÖc    trî       chihç    viÕtbµi,trªnmarketb. ­ Chi phÝ      trang chuyªn ®Ò   Ch¬ng      vÒ  tr×nh Hµnh    ®éng  Quèc    du  gia vÒ  lÞch trªnTuÇn    lÞch vµ  chÝ  lÞch.     b¸o Du    T¹p  Du  b/ Chi    phÝ x©y dùng biÓu  îng  t cña  Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng  quèc    gia "ViÖt Nam   §iÓm     ­  ®Õn  cña Thiªn niªn kû      míi"b»ng      hai thø tiÕng ViÖt vµ    Anh. c/Chi      th«ng    tin,tuyªntruyÒn    th«ng  qua    c¸ch×nh  thøc: ­ Chi phÝ        ®Ó nhËn  cung  vµ  cÊp th«ng    lÞch  i tindu  t¹ S©n  bay quèc tÕ  Néi Bµi,T©n      S¬n nhÊt,§µ    N½ng,  HuÕ   bµo gåm:      chithuª®Þa ®iÓm;    chiphÝ  ®iÖn tho¹ifax,chithuªm ínnh©n            , c«ng. ­ Chi  phÝ  thiÕtkÕ,    l¾p  Æt   ® biÓn  i gií thiÖu Ch¬ng  tr×nh hµnh ®éng  quèc    i   gia t¹  trung  c¸c t©m   lÞch  níc.Chi  du  c¶    tuyªn truyÒn    qu¶ng  t¹    b¸  ic¸c thµnh phè    línnh©n  ngµy  líncña  lÔ    ®Êt   n¨m  níc  2000. ­ Chi cho      viÖc phèihîp víi       Tæng c«ng    chÝnh  tyBu  viÔn  th«ng    ®Ó thiÕt   lËp  êng  ® d©y  nãng  108 nh»m     gi¶i®¸p cho kh¸ch  lÞch    du  c¸c th«ng    ªn tinli   quan  ®Õn   lÞch ViÖtNam. du      3.Chi phÝ      tuyªntruyÒn    ngoµiníc:   a/ Chi phÝ    ®Ó tham gia c¸c Héi    chî,Héi nghÞ  diÔn  vµ  ®µn   lÞch  du  quèc  tÕ: ­ Chi    phÝ tham      gia c¸c Héi    kÞch  chî du  quèc  mang  tÕ  tÝnh chÊt toµn    cÇu  i     t¹ c¸c níc§øc,Anh, Ph¸p,NhËt,Mü             bao  gåm:      Chi thuªgian hµng        héichî du  lÞch,chihäp          b¸o,chic«ng    t¸cphÝ  cho    ®i  c¸n bé  c«ng      t¸cnícngoµi,       v¨n chi
  8. 8 nghÖ  d©n  téc. ­ Chi phÝ      tham            gia c¸c héichî,héinghÞ, diÔn    ®µn  lÞch  du  khu vùc vµ  trong níc bao      gåm:    Chi thuªgian    hµng      lÞch,chitrang trÝ,chihäp  héichî du            b¸o,chic«ng        t¸cphÝ cho    ®i  c¸n bé  c«ng      t¸cnícngoµi. b/Chi phÝ        ®Ó khaith¸cInternet     : ­Chi phÝ      n©ng  cÊp  WebsiteVietnamtourism    Æt      cµi® t¹ Mü. i ­ Chi phÝ      x©y dùng websitemíi"Vietnam        ­ 2000" ®Ó       gíithiÖu      c¸c ho¹t ®éng cña ViÖt Nam     trong Ch¬ng    tr×nh quèc    Du    gia vÒ  lÞch  c¸c sù  vµ    kiÖn  du  lÞch n¨m    2000. ­ Chi phÝ      x©y dùng b¸o ®iÖn    tö "Du lÞch ViÖt Nam", 1      tuÇn,1  trªn   sè    m¹ng  INTERNET   bao gåm   néi dung  c¶    tuyªn truyÒn  i   gií thiÖu Ch¬ng tr×nh  "ViÖtNam      ­§iÓm   ®Õn  cña Thiªnniªnkû      míi". c/Chi phÝ    chøc      ®Ó tæ  mêi mét  ®èi t   sè   îng kh¸ch thuéc c¸ch∙ng l÷hµnh            níc ngoµi tõ c¸c thÞ  êng          tr Mü, NhËt,Anh, Ph¸p,óc, B¾c     mét  nhµ          ©u vÇ  sè  b¸o chuyªn    lÞch  vÒ du  sang  ViÖt Nam     tham      gia c¸c chuyÕn kh¶o    s¸tnh»m   qu¶ng  c¸o, gií    ithiÖu  c¸c  s¶n phÈm   lÞch  du  ViÖt Nam.  Chi phÝ ®ãn  tiÕp  kh¸ch bao    gåm     chiphÝ      l¹cho  ¨n,ë,®i    i kh¸ch khië      ViÖtNam.   d/ Chi    phÝ    ®Ó phèi hîp      chøc  lÞch    víic¸c tæ  du  quèc  tæ  tÕ  chøc    héi th¶o    vÒ thÞ  êng  lÞch  tr du  quèc  vµ  tÕ  qu¶ng    b¸,marketingvÒ   lÞch    du  ViÖt  Nam  gåm:      chithuªphiªndÞch;chiinÊn            tµiliÖu;chi¨n,ë        cho  chuyªn giakhië        ViÖtNam.   Dù  2: Du  ¸n    lÞch      v¨n ho¸ g¾n       héid©n      to¸nlµ 4.621  víic¸c lÕ    téc víidù      tr   iÖu®ång bao  gåm       c¸cnéidung  chi. 1. Chi phÝ  trî   chøc  héi chî xu©n      hç   ®Ó tæ  3      nh©n dÞp  n¨m    i   míi t¹ Hµ néi,HuÕ     hoÆc     ®µ n½ng,  Thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh gåm:    chithuªgian hµng      du lÞch,chitrang trÝgian hµng  lÞch,chibiÓu            du      diÔn  nghÖ  thuËt. 2. Chi phÝ  trîtæ  hç    chøc  lÔ    3  héi mïa  xu©n    tiªubiÓu  iHµ     t¹  néi,§µ  n½ng  (hoÆc  HuÕ), Thµnh    phè  ChÝ   Hå  Minh gåm:    chiphÝ lµm pan«  héi; lÔ    biÓu diÕn nghÖ  thuËtd©n        téc;chiphÝ x¨ng    xe,c«ng    t¸cphÝ cho nh÷ng c¸n  bé thuéc Trung    ¬ng  tham    chøc  héi. giatæ  lÔ  3. Chi phÝ    chøc  ®Ó tæ  lùa chän  lÔ      15  héi tiªubiÓu  cña  níc gãp  c¶    phÇn x©y  dùng    héi nµy  c¸c lÔ    thµnh s¶n phÈm   lÞch  du  gåm:    chix©y dùng  kÞch b¶n,chithiÕtkÕ        markÐt cho  héi;chilµm    lÕ      pan«  héi;chibiÓu  lÕ      diÔn  nghÖ thuËt;chiphÝ      luyÖn        tËp;chithuª®¹o  diÔn  héi;chiphÝ  lÔ      x¨ng      xe,chi c«ng    t¸cphÝ  cho nh÷ng    thuéc Trung  c¸n bé    ¬ng tham    chøc  héi. giatæ  lÔ  II     3: Ph¸ttr   I Dù ¸n    .   iÓn n©ng cÊp    c¸c khu, ®iÓm   lÞch    to¸n lµ   du  víidù      1.650  iÖu®ång  tr   bao  gåm       c¸cnéidung  chi. 1. Chi phÝ      kh¶o    s¸thiÖn tr¹ngc¸c khu  lÞch      du  ®iÓn h×nh  toµn quèc  vµ  ®Ò  xuÊt  quy  chÕ  qu¶n    lý,khai th¸c,n©ng      cÊp khu  lÞch  du  bao  gåm:    chi ®iÒu    tra kh¶o    khu  lÞch  s¸t8  du  B¾c     khu  lÞch  bé, 5  du  vïng  lÞch  du  B¾c  Trung    khu  lÞch  bé, 8  du  Nam  Trung  vµ  Bé  Nam   Bé; Tæng   sè  hîp  liÖu kh¶o    s¸tx©y    dùng  quy chÕ qu¶n    lýkhaith¸ckhu  lÞch.     du  2. Chi phÝ lËp b¸o c¸o kh¶    thi®Çu    cho  khu  lÞch  t 3  du  träng ®iÓm   thuéc  miÒn:  3  Tam  Cèc BÝch  ®éng  tØnh Ninh b×nh, ThuËn  tØnh    An  Thõa 
  9. 9 ThiªnHuÕ,    Phan  thiÕt­Mòi       NÐ tØnh  B×nh  ThuËn. IV.Dù   4: N©ng    ¸n    cao chÊt l    îng s¶n  phÈm   lÞch ViÖt Nam     to¸n du      víidù    lµ850  iÖu®ång    tr   bao  gåm       c¸cnéidung  chi. 1. Chi phÝ  chøc      t©n      tæ  héithilÔ  trong ngµnh  lÞch,Héi thihíng dÉn    du          viªndu    lÞch  toµn ngµnh Ng©n  s¸ch  Trung  ¬ng b¶o  ®¶m  kinh phÝ      tõ nguån  ch¬ng  tr×nh hµnh  ®éng  quèc gia    lÞch  c¸c  kiÖn  lÞch  vÒ du  vµ  sù  du  n¨m  2000    chøc      ®Ó tæ  héithibao gåm:    chiphÝ  trang trÝ;thuª®Þa        ®iÓm;    chiphÝ  cho c«ng    t¸ctuyªntruyÒn          héithi chiphÝ    ®i    ; ¨n,ë  l¹cho    i c¸cthµnh    viªnBan  tæ  chøc,Ban    gi¸m kh¶o. 2. Chi phÝ  chøc        tæ  c¸c kho¸ ®µo      t¹on©ng cao    tay nghÒ   cho híng dÉn    viªndu    lÞch,lÔ   t©n.Ng©n     s¸ch Trung    ¬ng b¶o ®¶m  kinh phÝ      tõ nguån  Ch­ ¬ng tr×nh hµnh    ®éng  Quèc    du  gia vÒ  lÞch  c¸c sù  vµ    kiÖn  lÞch n¨m  du    2000  ®Ó   chøc    tæ  c¸c kho¸ ®µo      t¹obao  gåm:          chitr¶thïlao cho    gi¸oviªn,chiphÝ      mua  nguyªn    vËt liÖu thùc hµnh      (nÕu      cã),chiphÝ qu¶n      lýlíphäc    (níc uèng,  thuªhéitr     êng,x¨ng xe  l¹cho      ®i    i gi¶ng viªnvµ    tæ      c¸n bé  chøc  . líp) 3.Chi phÝ      kh¶o    x©y  s¸tvµ  dùng  tuyÕn  lÞch míivµ    du      c¸ctuyÕn  lÞch du    chuyªn ®Ò.   V.    5: Dù ¸n   T¹o ®iÒu kiÖn thuËn  ikhuyÕn  lî   , khÝch    c¸c ho¹t®éng    du  lÞch víi to¸nlµ440  iÖu®ång      dù      tr   bao gåm       c¸cnéidung chi. 1. Cho  chøc    tæ  kh¶o    ªnngµnh  s¸tli   trong nícvµ        nícngoµi(Trung    quèc,  Th¸iLan, Singapore,Ph¸p) ®Ó           x©y dùng    chÕ   c¸c c¬  nh»m  khuyÕn  khÝch,  ph¸ttr       iÓn ho¹t®éng  lÞch  du  ViÖt Nam     bao gåm     chiphÝ      l¹ cho  ¨n,ë, ®i    i c¸n  bé  kh¶o  ®i  s¸t. 2. Chi    phia x©y    dùng phÇn  Ò m   m qu¶n    lý,®¨ng  l trócho  ký u    kh¸ch du  lÞch. VI.Dù   6: Hoµn    ¸n    thiÖn  chøc, n©ng  tæ    cao hiÖu qu¶ qu¶n    lýnhµ    níc vÒ  lÞch víi to¸nlµ455  iÖu®ång  du      dù      tr   bao gåm       c¸cnéidung  chi. Chi phÝ    ®iÒu     îng lao ®éng  tralùcl     trong ngµnh  lÞch trªntoµn    du      quèc  bao gåm:    chiphÝ      l¹ cho    ®i  ¨n,ë,®i    i c¸n bé  kh¶o    s¸t,®iÒu      tra, phÝ    chi inmÉu   biÓu ®iÒu      tra, phÝ  chi tæng    liÖu ®iÒu  hîp sè    tra.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2