Thông tư 04/2000/TT-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
59
lượt xem
2
download

Thông tư 04/2000/TT-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2000/TT-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 1/9/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2000/TT-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  a n  v Ë t gi¸ h Ý n h  p h ñ  S è  04/2000/TT­B V G C P   B  c n g µ y 15  th¸ng 11 n¨ m   2000 H í ng d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h    h s è  44/2000/N§­C P  n g µ y  01 th¸ng  n¨ m  2000 c ñ a C h Ý n h   h ñ   9  p “ V Ò   ö  p h ¹t vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h   x p h trong  Ü nh v ù c   c¶” l gi¸ Thùc  Ön  Òu  NghÞ   nh  è  hi §i 24  ®Þ s 44/2000/N§­   µy  CP ng 01/9/2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph "V x ph     h ch trong lÜnh  ùc      íi®©y     v gi¸c¶" (d   gäi t¾t lµ NghÞ   nh  è       ®Þ s 44/CP),Ban  Ët    Ýnh  ñ  íng  Én  ét  è    V gi¸Ch ph h d ms ®iÓ m     nh sau: M ô c  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. Vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc    lµ hµnh    c¸ nh©n,      v gi¸c¶    vido    tæ chøc  ùc hiÖn  ét  th   m c¸ch cè      ý hoÆc   ý    ¹m    v«  viph c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ýNhµ   l  ch ®Õ møc     níc vÒ     m µ   a  n     gi¸c¶  truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù  µ    h s v theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtph¶ibÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.      x ph     h ch 2.§èit ng ®iÒu     î   chØnh  trongNghÞ   nh  è    ®Þ s 44/CP  bao  å m: g ­ C¸  ©n,  ¬    nh c quan qu¶n  ýNhµ   íc,®¬n  Þ  ùc l ng vò  l  n  v l  î   trang,tæ    chøc  kinh  Õ, tæ  t   chøc  Ýnh  Þ x∙ héi,tæ  ch tr       chøc    éi nghÒ   x∙ h   nghiÖp  éc  äi  thu m thµnh  Çn  ph kinhtÕ,cã  ¹t®éng      ho   s¶n  Êtkinhdoanh  µng  ãa  µ  Þch  ô. xu     h h vd v ­ Tæ     chøc,c¸nh©n  ícngoµicã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     n   h viviph h ch trong lÜnh    vùc    trªnl∙nh thæ  Öt Nam   òng  Þ   ö  ¹tnh ®èi   íic¸ nh©n,    gi¸c¶      Vi   c b x ph   v    tæ chøc  Öt Nam,  õ tr ng  îp  iÒu   c quèc  Õ  µ   Öt Nam   ý  Õt  Vi   tr   ê h ® í  t m Vi   k k hoÆc   tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c. 3.M ét  è  ô m   õtrongNghÞ   nh  è    sc t    ®Þ s 44/CP  îchiÓu    ®  nh sau: ­ Vi ph¹m  Òu  Çn  µ tr ng  îp thùc hiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     nhi l l   ê h     h viviph h ch tronglÜnh  ùc    tõlÇn  2  ë®i.   v gi¸c¶    thø  tr   ­ T¸iph¹m  µ tr ng  îp thùc hiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ∙  Þ   ö     l  ê h     h viviph h ch ®bx ph¹t, ng  a  Õt  êih¹n  îccoilµcha  Þ  ö  ¹tm µ   ¹cã  µnh      ¹m    nh ch h th   ®       b x ph   l   h i viviph hµnh  Ýnh  íitrong cïng lÜnh  ùc  . ch m      v ®ã ­ Thêi hiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong lÜnh  ùc    lµ 2      v gi¸c¶    n¨m kÓ   õ  µy    ¹m  µnh  Ýnh  îc thùc  Ön  n   êi®iÓ m   µnh      t ng vi ph h ch ®  hi ®Õ th   h vi vi ph¹m    îcph¸thiÖn, ®ã ®     ­ C¬     quan  ã  Èm  Òn  c th quy quy  nh      ®Þ gi¸ghitrong NghÞ   nh  è    ®Þ s 44/CP  bao  å m:  Ýnh  ñ  µ    ¬  g Ch ph v c¸c c quan  îc ChÝnh  ñ  û  Òn  ®  ph u quy hoÆc     quy ®Þnh  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  c th quy quy   gi¸. 4. V Ò     nguyªn  ¾c  ö  ¹t:Khi quyÕt  nh  ö  ¹thµnh  Ýnh  i  íi t x ph     ®Þ x ph   ch ®è v   m ét  chøc  tæ  hoÆc     ©n  c¸ nh trong cïng  êi®iÓ m   ã  Òu  µnh      ¹m    th   c nhi h viviph hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc    m µ     µnh      u   Þ   dông  ×nh    v gi¸c¶  c¸c h vi®ã ®Ò b ¸p  h thøc  ¹ttiÒn  ×  îc céng  ¹ thµnh  ph   th ®   li   møc   ¹tchung, nhng  ph     ph¶ighi râ      møc   ph¹t®èi  íitõng  µnh    Õ u     v  h vi.N møc   ¹tchung  ph   kh«ng  éc  Èm  Òn  ö  thu th quy x
  2. 2 ph¹tcña  Êp  × nh  ×    cm th chuyÓn  å  ¬  n   Êp  ã  Èm   Òn  ¹  a   ­ h s ®Õ c c th quy ti ®Þ ph ¬ng x¶y  hµnh      ¹m  µnh  Ýnh    ö  ¹ttheo  Èm   Òn    ra  vi vi ph h ch ®Ó x ph   th quy quy ®Þnh  ¹ §iÒu    Òu    t i 16,§i 17,NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/CP. 5. Ngoµi møc   ¹ttiÒn  ô  Ó    ph   c th cho  çi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  mh vi vi ph h ch trong lÜnh  ùc    quy  nh  ¹ M ôc    ña    v gi¸c¶  ®Þ ti   IIc Th«ng   µy,tïytheo  tn     møc      ®é vi ph¹m, c¸nh©n, tæ       chøc  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ch viviph h ch cßn  Þ  ö  ý: bxl 5.1.¸ dông  ×nh   p  h thøc  ¹tbæ   ph   sung    Þch  ®Ó t thu  µn  é  Òn  to b ti chªnh  lÖch    ã  îcdo    ¹m. gi¸c ®   viph 5.2.Cã   Ó    ông  ét    th ¸p d m hoÆc     Ön  c¸cbi ph¸p sau:   a)  éc  åi hoµn  µn  é  è  Òn  Þ   Bu b   to b s ti b tæn  Êtdo    ¹m  µnh  Ýnh  th   viph h ch tronglÜnh  ùc    g©y    v gi¸c¶  ra; b) Thu  åitiÒn trî   î ícvËn    h      tr    gi¸, c chuyÓn  µng  ãa, tiÒn hç  î   ùc h h    tr  ®Ó th   hiÖn  Ýnh  ch s¸ch gi¸do      khaiman,    khaikhèng  å  ¬    h s chøng  õ m µ   ã  îc;tiÒn t  c ®     trî   î íc vËn    tr    gi¸, c chuyÓn  µng  ãa, tiÒn  ç  î   ùc hiÖn  Ýnh  h h  h tr ®Ó th   ch s¸ch gi¸    ®∙  ö  ông    ôc  ch; sd saim ®Ý c)Truy thu kho¶n  Òn trènnép  gian lËn trong viÖc       ti     do       khaib¸o gi¸;    d)  Þu  äi    Ý     ùc hiÖn  Öc  µn    Òn  Ch m chiph ®Ó th   vi ho tr¶ti cho  chøc,c¸ tæ     nh©n  Þ    ông      b ¸p d saigi¸theo quyÕt ®Þnh  ña  ¬      c c quan  ã  Èm  Òn; c th quy e) B∙ibá  Õt ®Þnh        quy   gi¸kh«ng  ng  Èm  Òn, quyÕt ®Þnh    ®ó th quy     gi¸sai. M ô c  II H µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü n h v ù c gi¸ ¶, h × n h  thøc   c v µ  m ø c  p h ¹t 1.Hµnh      vikh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó quy  nh  Ò   ®Þ v niªm  Õt        y gi¸, c¸o gi¸: b¸o 1.1.Hµnh      vikh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó quy  nh  Ò   ®Þ v niªm  Õt  y gi¸. a) Ph¹tc¶nh    Õu  µviph¹m  Çn  u,  a  ©y    ¹i®èi víi µnh        c¸o n l    l ®Ç ch g t¸ch       h vi kh«ng niªm  Õt      µng  ãa  Þch  ô  c¸ nh©n, doanh  y gi¸c¸ch hd v do      nghiÖp  ù ®Þnh   t  gi¸; b) Ph¹ttiÒn tõ50.000®  n          ®Õ 200.000®  i víi   µnh  ®è     h c¸c vi: ­ Kh«ng  ùc  Ön  ng  th hi ®ó quy  nh   Ò   ®Þ v niªm  Õt    i  íihµng  ãa  y gi¸®è v   h dÞch  ô  v trongdanh  ôc  µ   íc®Þnh    m Nh n   gi¸. ­Vi ph¹m  Çn  haihoÆc     ¹m  µnh       l thø    t¸ ph h i viquy  nh  ¹ tiÕta. ®Þ t    i 1.2.Hµnh      vikh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó quy  nh  Ò       ®Þ v b¸o c¸o gi¸. Ph¹ttiÒn tõ1.000.000®  n        ®Õ 5.000.000®  i víi   ©n, doanh  ®è     nh c¸   nghiÖp  cã  µnh    h vi kh«ng  ùc  Ön  ng  th hi ®ó quy  nh   Ò   ®Þ v b¸o  c¸o c¸c  Õu   è  ×nh  y th thµnh      ¬  gi¸khi c quan  qu¶n  ý gi¸cã  l     yªu  Çu  : Kh¶  c nh   n¨ng cung øng  µng  h hãa, dÞch  ô, chiphÝ     v    s¶n  Êt kinh doanh..  i  íihµng  ãa, dÞch  ô    xu     .®è v   h  v do Nhµ   íc®Þnh  n  gi¸. 2.Hµnh    Êp  µnh      vich h saigi¸:
  3. 3 2.1.Ph¹tc¶nh    Õu    ¹m  Çn  u,  a  ©y    ¹i®èi víihµnh        c¸o n viph l ®Ç ch g t¸ch       vi mua   Êp  ¬n    th h gi¸niªm  Õt,b¸n  y  cao  ¬n    h gi¸niªm  Õt  i  íihµng  ãa, dÞch  y ®è v   h  vô  éc danh  ôc    ©n, doanh  thu   m c¸nh   nghiÖp  ù®Þnh  t  gi¸. 2.2.Ph¹ttiÒn tõ100.000®  n          ®Õ 500.000®  i víi µnh  ®è     h vi: a) Mua,  hµng  ãa,dÞch  ô    b¸n  h  v trong danh  ôc  µ   íc®Þnh      íi   m Nh n   gi¸saiv   gi¸niªm  Õt.   y b) Vi ph¹m  Çn  haihoÆc     ¹m  µnh       l thø    t¸ ph h i viquy  nh  ¹ kho¶n  ®Þ t  i 2.1. 2.3.Ph¹ttiÒn tõ500.000®  n          ®Õ 2.000.000®  i víi   µnh    ®è     h c¸c vimua,    b¸n hµng  ãa,cung  h  øng  Þch  ô    íi d v saiv  møc    ô  Ó,gi¸gií h¹n  c¬  gi¸c th       do  quan  ã  i c thÈm  Òn  quy quy  nh. ®Þ 2.4.Ph¹ttiÒn tõ1.000.000®  n          ®Õ 5.000.000®  i víi   µnh  ®è     h c¸c vi: a) Lîidông     thiªntai®Ó   ©ng    hµng  ãa,cung     n gi¸b¸n  h  øng  Þch  ô  d v nh»m   thu lîbÊt chÝnh;      i b) Lîidông     thiªntaivµ  ÷ng  ã      nh kh kh¨n ® Æc   Ötkh¸c cña    éi®Ó   p     bi     x∙h   Ð gi¸mua   µng  ãa    h h kh«ng ¬ng  t øng  íichÊt l ng  µ    b×nh  êng  íc khi v   î v gi¸c¶  th tr     x¶y    ra thiªntai  . Ngoµi h×nh    thøc  ¹ttiÒn, c¸  ©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh  ¹ ph     nh tæ  vi ph h ch ti  kho¶n  nµy  2  cßn  Þ    ông  ×nh  b ¸p d h thøc xö  ¹tquy  nh  ¹ kho¶n    Õta    ph   ®Þ ti   5.1,ti   kho¶n    ôc   ña  5.2 M Ic Th«ng   µy. tn 3.Hµnh      vigian lËn trongviÖc  Ëp hå  ¬       l   s khaib¸o vÒ       gi¸: 3.1.Ph¹ttiÒn tõ2.000.000®  n          ®Õ 5.000.000®  i víi   µnh  ®è     h c¸c vi: a) Khaiman    víi   ùc tÕ      gi¸so    th   trong chøng  õhãa  n  gi¸   t  ®¬ hoÆc     îp lý gi¸h     trªnthÞ  êng  µ      Ý   Êu  µnh    tr v c¸c chiph c th trong ph¬ng  gi¸®èi  íihµng  ãa,   ¸n    v  h  dÞch  ô  ×nh  ¬  v tr c quan  ã  Èm   Òn  c th quy quy  nh   ®Þ hoÆc   ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn  Èm  nh  ¬ng      íckhitr×nh c¬  th ®Þ ph ¸n gi¸tr       quan  Êp    Õt ®Þnh; c trªnquy   b) B¸o    èng    Ý    c¸o kh chiph trong ph¬ng      ¸n gi¸. 3.2.Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000®  n       t  ®Õ 10.000.000®  i  íic¸c hµnh      ®è v     visau ®©y: a) Khaigi¸b¸n  µng  ãa,cung       h h  øng  Þch  ô  Êp  ¬n    ùc tÕ  i víi d v th h gi¸th   ®è     hµng  ãa, dÞch  ô  Nhµ   íc quy  nh  h  v do  n  ®Þ thu chªnh  Öch      ùc  Ön  l gi¸®Ó th hi chÝnh s¸ch gi¸;   b) Khaigi¸mua  µng  ãa,dÞch  ô       h h  v cao  ¬n    ùc tÕ  i víi µng  ãa, h gi¸th   ®è     h h  dÞch  ô  Nhµ   íc quy  nh  chªnh  Öch      ùc hiÖn  Ýnh  v do  n  ®Þ thu  l gi¸®Ó th   ch s¸ch  gi¸. Ngoµi c¸c h×nh     thøc  ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh  ph      tæ  vi ph h ch cßn  Þ    ông    Ön  b ¸p d c¸cbi ph¸p kh¸cquy  nh  ¹ tiÕtc      ®Þ t     kho¶n    ôc   i 5.2 M ITh«ng  tnµy.   3.3.Ph¹ttiÒn  õ 10.000.000®  n       t  ®Õ 20.000.000®  i víic¸c hµnh      ®è       visau ®©y: a) Khaikhèng,khait¨ngsè îng hµng  ãa  Ën           l  h v chuyÓn, sè îng hµng  ãa   l  h mua  µ      íi è îng thùc tÕ    Ën  Òn trî   î ícvËn  v b¸n saiv   l   s   ®Ó nh ti     tr    gi¸, c chuyÓn. b)  Khai khèng, khait¨ng cù    Ën          lyv chuyÓn  µng  ãa    Ën  Òn  î h h ®Ó nh ti tr  gi¸, î ícvËn       tr c chuyÓn.
  4. 4 Ngoµi h×nh    thøc  ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh    ph      tæ  viph h ch cßn bÞ    ông    Ön  ¸p d c¸cbi ph¸p kh¸cquy  nh  ¹ tiÕtb      ®Þ t i   kho¶n    ôc   ña    5.2 M Ic Th«ng  tnµy.   4. Hµnh    ö  ông    ôc  ch  Òn  îgi¸,trîcíc vËn    vis d saim ®Ý ti tr        chuyÓn  µng  h hãa,c¸ckho¶n  Òn hç  î   ùc hiÖn  Ýnh     ti   tr  th   ®Ó ch s¸ch gi¸:   Ph¹ttiÒn tõ5.000.000®  n        ®Õ 10.000.000®  i víi µnh    ®è     h visau: a)  ö   ông    ôc  ch  Òn  î   î íc vËn  Sd saim ®Ý ti tr  tr    gi¸, c chuyÓn  i  íinh÷ng  ®è v   hµng  ãa,dÞch  ô  ã  Ýnh  h  v c ch s¸ch trî   î ícvËn      tr    gi¸, c chuyÓn; b)  ö   ông    ôc   ch    Sd sai m ®Ý c¸c kho¶n  Òn  ç  î®Ó   ùc  Ön  Ýnh  ti h tr  th hi ch s¸ch gi¸.   Ngoµi h×nh    thøc  ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh    ph      tæ  viph h ch cßn bÞ     ông  ×nh  ¸p d h thøc  ö  ¹tquy  nh  ¹ tiÕtb  x ph   ®Þ t i   kho¶n    ôc   ña    5.2 M Ic Th«ng  tnµy.   5.  µnh     H vi quy  nh     ®Þ sai møc     gi¸,quy  nh     ®Þ gi¸ kh«ng  ng   Èm   ®ó th quyÒn: Ph¹ttiÒn tõ2.000.000®  n        ®Õ 3.000.000®  i víi   µnh  ®è     h c¸c vi: a) Doanh    nghiÖp  ù ®Þnh      µng  ãa, dÞch  ô  t  gi¸c¸c h h  v kh«ng  éc thÈm   thu   quyÒn; b) Quy  nh    ®Þ gi¸cao  ¬n  h hoÆc   Êp  ¬n  th h møc     ô  Ó, ngoµikhung  gi¸c th     gi¸,cao  ¬n    Çn, thÊp  ¬n    µn  ña  ¬    h gi¸ tr   h gi¸ s c c quan  ã  Èm   c th quyÒn    quy ®Þnh. Ngoµi h×nh    thøc  ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh    ph      tæ  viph h ch cßn bÞ   dông  ×nh  ¸p  h thøc  ö  ¹tquy  nh  ¹  x ph   ®Þ ti kho¶n    Õta  µ  Õte  5.1,ti   v ti   kho¶n  5.2 m ôc   ña    Ic Th«ng   µy. tn 6. Hµnh      ¹m  ÷ng    viviph nh quy  nh  Ò     µng  ãa,dÞch  ô  ¬ng  ¹i ®Þ v gi¸h h  v th m  trongthêigian khuyÕn  ¹i:      m 6.1.Ph¹tc¶nh      c¸o  viph¹m  Çn  u,  a  ©y    ¹i®èi  íihµnh    do    l ®Ç ch g t¸ch   v  vi kh«ng  ùc hiÖn  th   niªm  Õt  êigian,gi¸b¸n  µng  ãa,dÞch  ô  y th      h h  v khuyÕn  ¹ido  m  c¸nh©n  µ    v doanh  nghiÖp  ù®Þnh  t  gi¸. 6.2.Ph¹ttiÒn tõ50.000  ng  n          ®å ®Õ 200.000  ng  i víi   µnh  ®å ®è     hc¸c vi: a) Kh«ng thùc hiÖn niªm yÕt thêi  gian,  b¸n hµng hãa, dÞch vô   gi¸ khuyÕn  ¹ido  µ   ícquy  nh  m   Nh n   ®Þ gi¸; b) Vi ph¹m  Çn  2     l thø  hoÆc     ¹m  µnh    t¸ ph h i viquy  nh  ¹ kho¶n  ®Þ t  i 6.1: 6.3.Ph¹ttiÒn tõ500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi   µnh    ®è     h c¸c vi: a) B¸n  µng  ãa,cung    h h  øng  Þch  ô  d v khuyÕn  ¹itrong thêigian khuyÕn  m       m¹i thÊp  ¬n    h 70%     µng  ãa, dÞch  ô  ¬ng  ¹i b×nh  êng  ícthêigian gi¸h h  v th m  th tr       khuyÕn  ¹i; m b) KhuyÕn  ¹i b»ng  µng  ãa, dÞch  ô  ã    Þ cao  ¬n  m  h h  v c gi¸tr   h 30%     Þ gi¸tr   hµng  ãa,dÞch  ô  h  v khuyÕn  ¹itr cthêigian khuyÕn  ¹i. m   í      m Ngoµi h×nh    thøc  ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh    ph      tæ  viph h ch cßn bÞ     ông  ×nh  ¸p d h thøc  ö  ¹tquy  nh  ¹ tiÕta  x ph   ®Þ t i   kho¶n    ôc   ña    5.2 M Ic Th«ng  tnµy.  
  5. 5 M ô c  III T h È m  q u y Ò n, th ñ t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh  v ù c gi¸ ¶  c 1.ThÈ m   Òn  ö  ¹t:   quy x ph 1.1.§èivíi µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ã    ông  ×nh       h viviph h ch c ¸p d h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    ông    Ön  v ¸p d c¸cbi ph¸p kh¸ckh«ng  éc thÈm  Òn  ña  Êp  × nh,      thu   quy ccm th× trong thêih¹n 03  µy  Ýnh theo ngµy  µm  Öc)kÓ   õngµy  Ëp biªnb¶n,         ng (t     l vi   t   l      ph¶ikiÕn  Þ    ngh b»ng   v¨n b¶n  íi ¬  v   quan  ã  Èm  Òn  ö  ¹t, c c th quy x ph  trong ®ã   ã   c kiÕn  Þ  ×nh  ngh h thøc,møc  ¹tcô  Ó.   ph   th 1.2.C¬     quan  ã  Èm  Òn  ö  ¹tnhËn  îcv¨n b¶n  Õn  Þ  Ò   ö  c th quy x ph   ®   ki ngh v x ph¹t hµnh  Ýnh    ch ph¶i ra    quyÕt  nh   ö  ¹t theo  êigian  ®Þ x ph   th   quy  nh   ¹ ®Þ t i kho¶n    ôc  I ña  2.2 M II  c Th«ng   µy.Quy Õt  nh  ö  ¹tph¶igöicho  ¬  tn   ®Þ x ph      c quan  kiÕn  Þ  Õt. ngh bi 2. Thñ  ôc xö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    t   ph     h ch trong lÜnh  ùc    ® îc thùc   v gi¸c¶      hiÖn theo  Òu          Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  §i 45, 46, 47, 48, 49  l x l    h ch ng 06/7/1995 ® îccô  Ó        th nh sau: 2.1.Trêng  îp ph¹tc¶nh    îc¸p dông  Õu    ¹m  Çn  u,  a  ©y    h    c¸o ®     n viph l ®Ç ch g hËu qu¶. ViÖc  Õt  nh  ¹tc¶nh  ph¶i® îc thùc hiÖn    quy ®Þ ph   c¸o       b»ng  b¶n, v¨n    theo M É u   è  kÌm    s 01  theo Th«ng   µy.   tn 2.2.Khi ph¸thiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh      h viviph h ch trong lÜnh  ùc      ¬    v gi¸c¶,c quan  ã  Èm  Òn  c th quy ph¶i®×nh    chØ ngay  µnh      ¹m  µ  Õn  µnh  Ëp h viviph v ti h l  biªnb¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh,theo  É u   è  kÌm    v viph h ch   M s 02  theo Th«ng   µy.Biªn tn     b¶n ph¶i® îc lËp  µnh  t  Êt 02      th Ý nh   b¶n, cã  y     ÷  ý  ña  êi lËp      ®Ç ®ñ ch k c ng   biªn b¶n,tæ    chøc,c¸nh©n    ¹m     viph hoÆc   êi®¹idiÖn  ng     cho  n  Þ  ã    ¹m  µ  ®¬ v c viph v ® îcgöicho  chøc,c¸ nh©n    ¹m, c¸c bªn  ã  ªnquan; ®èi víihµnh         tæ     viph     c li        vivi ph¹m  ÷ng  nh quy  nh  Ò   Õt  nh    êicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶i ®Þ v quy ®Þ gi¸,ng   th quy x ph     kÞp  êib¸o c¸o vµ  Õn  Þ  ¬  th       ki ngh c quan  ã  Èm  Òn  nh  c th quy ®× chØ, hñy  á      b v¨n b¶n  Õt  nh      Èm  Òn, quyÕt  nh      quy ®Þ gi¸saith quy   ®Þ gi¸saitheo  quy  nh  ña  ®Þ c LuËt ban  µnh      h v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p luËt.   Trong  êih¹n  êi l¨m  µy  Ýnh  th   m   ng (t theo  µy  µm  Öc) kÓ   õ ngµy  Ëp ng l vi   t   l  biªn b¶n, c¬      quan  ã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ira  Õt  nh  ö  ¹t,theo  c th quy x ph     quy ®Þ x ph   m É u   è  kÌm  s 03  theo  Th«ng   µy.Trong  êng  îp viph¹m  ã  Òu  ×nh  Õt tn   tr h    c nhi t ti   phøc  ¹p,cÇn  t  ph¶ix¸c minh  ×  êih¹n    ã  Ó  îckÐo  µinhng     th th   trªnc th ®   d  kh«ng  ® îcqu¸ 30  µy.Quy Õt  nh  ö  ¹tph¶igöicho    ©n, tæ      ng   ®Þ x ph      c¸ nh   chøc    ¹m, viph   c¬  quan  tiÒn  ¹ttrong thêih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  quyÕt  nh  ö  thu  ph      03    t  ra  ®Þ x ph¹t. Trêng  îp møc  ¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  ëlªn,quyÕt  nh  ö  ¹t h  ph        tr     ®Þ x ph   ph¶igöi®Õ n   Ön  Óm    ©n  ©n  ïng cÊp.    Vi ki s¸tnh d c  2.3.Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ®Þ x ph     h ch trong lÜnh  ùc    cã    v gi¸c¶  hiÖu  ùc ngay  õ ngµy  ý,trõtr ng  îp  ã  l  t  k     ê h c quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th ghitrong quyÕt    ®Þnh  ö  ¹t. nh©n,  chøc  Þ   ö  ¹tph¶ithihµnh  ng  êigian ghi x ph   C¸  tæ  b x ph      ®ó th      trong quyÕt  nh  ö  ¹t. Õ u     êigian quy  nh  µ     ®Þ x ph   N qu¸ th     ®Þ m kh«ng  ùc hiÖn  th   sÏ bÞ   ìng  Õ     µnh   c ch thih b»ng    Ön  c¸c bi ph¸p  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu    2  20 NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/CP.
  6. 6 2.4.Kho¶n  vµ    2  kho¶n    Òu    3,§i 19,NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/CP  ùc hiÖn  th   theo  Th«ng   ªntÞch  é  µichÝnh  µ  tli   BT  v Ban  Ët    Ýnh  ñ. V gi¸Ch ph M ô c  IV K hi Õ u  n ¹i, è c¸o; ö  l ý vi p h ¹ m  t  x 1.KhiÕu  ¹i, èc¸o;gi¶i   n         Õt khiÕu  ¹i, èc¸o: t quy   n    t C¸  ©n, tæ  nh   chøc  Þ   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  b x l    h ch trong lÜnh  ùc    cã    v gi¸c¶  quyÒn  Õu  ¹itheo  Ët khiÕu  ¹i  è c¸o.Trong  êigian gi¶iquyÕt  Õu  khi n   Lu   n ,    t th      khi n¹i,tè c¸o,tæ        chøc, c¸ nh©n  Én     v ph¶i thihµnh  Õt  nh  ö  ¹tcña  ¬     quy ®Þ x ph   c quan  ã  Èm  Òn. c th quy 2.Xö  ýviph¹m:   l    Ng êi cã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    th quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc        v gi¸c¶ m µ   ô  î c¸ nh©n  v l    i hoÆc   Õu    Çn  thi tinhth tr¸chnhiÖ m,    bao  che kh«ng  ö  ¹t x ph   hoÆc   ö  ¹tkh«ng  Þp  êi  x ph   k th , kh«ng  ng  ®ó møc,  ö  ¹tvîtqu¸ thÈm  Òn  x ph       quy quy  nh  ×  ïytheo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ýkû  ËthoÆc   ®Þ th t   t ch   ®é viph s   x l   lu   truy cøu    tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù; n Õu   ©y  Öth¹icho  µ   íc,tæ    h s  g thi     Nh n   chøc, c¸    nh©n  × ph¶ibåith ng  th       ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Ng êibÞ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong lÜnh  ùc    n Õu  ã  µnh    v gi¸c¶  ch vic¶n  ë, èng  êithihµnh    tr  ch ng     c«ng  ô  v hoÆc   è  ×nh  ×ho∙n,trèntr¸nhthùc ct tr          hiÖn  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  × tïytheo tÝnh  Êt,møc    quy ®Þ x ph     h ch th       ch   ®é viph¹m  ÏbÞ   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh, hoÆc       s   x l    h ch   truycøu tr¸chnhiÖm   ×nh  ù    h s theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h M ô c  V T æ  c h ø c th ù c hi Ö n Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k Trong    ×nh thùc hiÖn    é, ngµnh  µ    a  ¬ng  ã  ã  qu¸ tr     c¸c B   v c¸c ®Þ ph c kh kh¨n   víng m ¾ c   Çn  c¸o kÞp  êivÒ     c b¸o    th   Ban  Ët    Ýnh  ñ      V gi¸Ch ph ®Ó bæ sung,söa    ® æi  Th«ng   µy  tn cho  ïhîp. ph  
  7. 7 M É u  s è  01 Tªn  n  Þ  ®¬ v Céng  hßa    éichñ  Üa  Ötnam x∙h   ngh vi   Sè:.. . . /Q§ §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ..  µy.. th¸ng..n¨m... . ng   .   . Q uy Õ t  Þ nh ® V Ò  vi Ö c x ö  p h ¹t  µ n h  c h Ý n h   h trong  Ü nh v ù c   c¶ l gi¸ (ph¹t  c¶nh    c¸o) ­C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  l x l    h ch ng 06/7/1995. ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 44/2000/N§­   µy  CP ng 01/9/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  "V x ph     h ch tronglÜnh  ùc      v gi¸c¶"; ­ C¨n  Th«ng   è..  µy..  ña  ëng    cø  ts . ng . c Tr ban Ban  Ët    Ýnh  ñ  ­ V gi¸Ch ph "H íng dÉn    µnh    thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/2000/N§­   µy  CP ng 01/9/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong lÜnh  ùc      v gi¸c¶"; ­C¨n  biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  µy.. th¸ng..n¨m...   cø    viph h ch ng   .   . ; X Ðt  Ýnh  Êt,møc      ¹m; t ch   ®é viph Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    ¹tc¶nh  1. Ph   c¸o §èi   víi   tæ   chøc   (hoÆc   c¸  nh©n).. . ............................... . . .............................. Chøc   vô   (hoÆc   nghÒ   nghiÖp)   cña   c¸   nh©n   vi   ph¹m... . ............... . . ............... §Þa  chØ... . ................................................. . . ................................................ §∙viph¹m:.. . ..............................................    . . ............................................. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l     k §i Ò u      3. Tæ chøc hoÆc     ©n  ã      ¹  Òu  cã  c¸ nh c tªnghit i§i 1  tr¸chnhiÖm     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n C¸  ©n, tæ  nh   chøc  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ã  Òn  Õu  ¹ivíi b x ph     h ch c quy khi n     ngêi ®∙  quyÕt  nh  ö  ¹ttrong thêigian 10  µy  Ó   õ ngµy  Ën  îc   ra  ®Þ x ph        ng k t   nh ®  quyÕt ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong lÜnh  ùc      v gi¸c¶. Chøc  ô  êira quyÕt  nh v ng     ®Þ (Ch÷  ý,hä  µ    ng  Êu) k   v tªn, ®ã d N¬i nhËn:   ­Nh   Òu    §i 2, ­Tæ     chøc  qu¶n  ýngêiviph¹m, l     ­C¬     quan  chøc  Êp    ña  chøc  Þ  ö  ¹t(®Ó   Õt) tæ  c trªnc tæ  b x ph   bi
  8. 8 ­Lu   M É u  s è  02 Tªn  n  Þ  ®¬ v Céng  hßa    éichñ  Üa  Ötnam x∙h   ngh vi   Sè:.. . . /BB §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Biªn b ¶ n  vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h H«m   nay,vµo  óc. . . ê.. . .ngµy.. . ..   l . .  . gi . . .  . . . .th¸ng.. . ..    . . . ..n¨m... . .... . . . . ... T¹i. . .................................................. . . ................................................. Chóng    å m: t«ig 1... . ...................    . . ...................Chøc  ô  . . ................... . . v .. . .................... thuéc .. . ...............................................   . . ............................................... 2... . ...................    . . ...................Chøc  ô  . . .................... . . v .. . .................... thuéc .. . ...............................................   . . ............................................... 3­ .. . ..................................................   . . ................................................. TiÕn  µnh  Ëp biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  h l    viph h ch trong lÜnh  ùc    x¶y      v gi¸c¶  ra ngµy.. th¸ng..n¨m...   .   . §Þa  iÓ m     ¹m: .. . ..................................... ® viph   . . ..................................... Hä     êiviph¹m  tªnng     (hoÆc  idiÖn  chøc    ¹m)   . . ........ ®¹   tæ  viph :.. . ........ .. . ..................................................... . . ..................................................... §Þa  chØ:  . . .............................................. .. . .............................................. .. . ..................................................... . . ..................................................... Néi dung    ¹m: .. . ......................................   viph   . . ......................................   . . ..................................................... .. . ..................................................... .. . ..................................................... . . ..................................................... Lêikhaicña  êi(tæ      ng   chøc)viph¹m: .. . .......................      . . ....................... .. . ..................................................... . . ..................................................... .. . ..................................................... . . ..................................................... Biªn b¶n  îc lËp  µnh  b¶n    ®  th 2  (giao cho  êi hoÆc   chøc    ¹m      ng   tæ  viph 1 b¶n) Trong    ×nh kiÓm     qu¸ tr   tra,thanh    µn  Óm    tra§o ki tra,thanh    trakh«ng  µm  l h  áng,m Êt    µis¶n  ×  ña  ¬  ë. h   m¸tt   gc cs Biªnb¶n  îc®äc    ®  cho  êicïng nghe  µ  Êt trÝký  ng     v nh     tªn. Ng êiviph¹m    Ng êichøng  Õn   ki Ng êilËp    biªn b¶n   (HoÆc  idiÖn  chøc    ®¹   tæ  vi (nÕu  ã) c ph¹m) (Ch÷  ý,hä  µ  k   v tªn) (Ch÷  ý,hä  µ  k   v tªn) (Ch÷  ý,hä  µ  k   v tªn)
  9. 9 M É u  s è  03 Tªn  n  Þ  ®¬ v Céng  hßa    éichñ  Üa  Ötnam x∙h   ngh vi   Sè:.. . . /Q§ §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ..  µy.. th¸ng..n¨m... . ng   .   . Q uy Õ t  Þ nh ® X ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h   h Ý n h  trong l Ü nh v ù c gi¸ c¶ c   ­C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  l x l    h ch ng 06/7/1995; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 44/2000/N§­   µy  CP ng 01/9/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  "V x ph     h ch tronglÜnh  ùc      v gi¸c¶". ­ C¨n  Th«ng   è..  µy..  ña  ëng    cø  ts . ng . c Tr ban Ban  Ët    Ýnh  ñ  ­ V gi¸Ch ph "H íng dÉn    µnh    thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/2000/N§­   µy  CP ng 01/9/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong lÜnh  ùc      v gi¸c¶"; ­C¨n  biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  µy.. th¸ng..n¨m...   cø    viph h ch ng   .   . ; ­X Ðt  Ýnh  Êt,møc      ¹m  ña  . . .......   t ch   ®é viph c .. . .......; Chñ  Þch  t UBND... . . .....(hoÆc  . . ..... . . Ch¸nh  thanh  tra), Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc    ®èi víi   v gi¸c¶      «ng/bµ (®¬n  Þ)   v .. . ...................................................... . . ..................................................... §Þa  iÓ m   ¹t®éng  ® ho   kinhdoanh:. . ............................   . . ............................ ngµnh  Ò:.. . ............................................ ngh . . ........................................... .. . ...................................................... . . ..................................................... §∙viph¹m: .. . ...........................................      . . ........................................... .. . ...................................................... . . ..................................................... .. . ...................................................... . . ..................................................... H×nh  thøc xö  ¹t:   ph 1) H×nh    thøc ph¹thµnh  Ýnh:    ch ­Ph¹ttheo ®iÓ m...kho¶n.. §iÒu..            . . NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/2000/N§­ CP ­Ph¹ttheo ®iÓ m...kho¶n.. §iÒu..            . . NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/2000/N§­ CP 2) H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung.. . ............................... . . .............................. .. . ...................................................... . . ......................................................
  10. 10 3) ¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p kh¸c.. . ..............................   . . .............................. 4) Tæng   éng  è  Òn  µ: . ..................... ng  Õtb»ng  c s ti l . . ....................  ®å (vi   ch÷) §i Ò u 2. ¤ng/bµ  ®¬n  Þ).. . ....... ã  ( v . . ....... tr¸ch nhiÖ m   ép  è  Òn  ¹t ghi t¹   c   n s ti ph      i §iÒu  1  vµo  Ng ©n  s¸ch Nhµ  níc t¹  Kho  b¹c.. . ....... trong thêi i . . ......  .   h¹n.. . .......   . . ....... trong   ghi quyÕt  nh   ö  ¹t,n Õu   ®Þ x ph   kh«ng  ùc  Ön  ng  th hi ®ó quy  nh  ÏbÞ     ông  Ön  ®Þ s   ¸p d bi ph¸p  ìng chÕ   c  theo  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ ti   2  20 NghÞ   nh   è  ®Þ s 44/2000/N§­   µy  CP ng 01/9/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  c Ch ph "V x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc      v gi¸c¶". §i Ò u 3. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  ý.Ng êi,c¬  ®Þ n c hi l     k    quan  ã  Èm  Òn  c th quy trùc tiÕp  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong lÜnh  ùc      ã    v gi¸c¶, c tr¸chnhiÖ m     ®«n  c  Öc  ùc hiÖn  Õt ®Þnh  ö  ¹t. ®è vi th   quy   x ph ¤ng/bµ  ®¬n  Þ).. . ......  ã  Òn  Õu  ¹ivÒ   Õt  nh  µy, ( v . . ....... quy .c khi n   quy ®Þ n  trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën  îc quyÕt  nh   ö  ¹t vi ph¹m  th   10  k t ng nh ®  ®Þ x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc      v gi¸c¶. Chøc  ô  êira quyÕt  nh v ng     ®Þ (Ch÷  ý,Hä   µ    ng  Êu) k   v tªn, ®ã d N¬i nhËn    : ­Nh   Òu    §i 2 ­Thanh      traviªn ­Lu  
Đồng bộ tài khoản