intTypePromotion=1

Thông tư 04/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
156
lượt xem
4
download

Thông tư 04/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng  t   c ñ a  g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  S è  04/2001/TT­N H N N   n n n g µ y 18  th¸ng 5 n¨ m  2001 H í ng d É n  v Ò  Q u ¶ n  lý n g o ¹i h èi    ® è i víi o a n h  n g hi Ö p  c ã  v è n  Ç u  t   íc n g o µ i  v µ    d ® n   bªn n íc n g o µ i  tha m  gia  î p ® å n g  h î p   kinh d o a n h   h t¸c Thùc  Ön  Òu  hi §i 125 NghÞ   nh   è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000  cña  Ýnh  ñ qui®Þnh    Õtthihµnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam,  Ch ph     chiti     Lu   tn      i   Ng ©n   µng  µ   íc híng  Én  ô  Ó  Ò   h Nh n   d c th v qu¶n  ý ngo¹ihèi ®èi  íidoanh  l     v  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     bªn  íc ngoµi tham    îp  ng  îp    n    gia h ®å h t¸c kinhdoanh      nh sau:  I. è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi  ® i Ò u  c h Ø n h    § 1. Th«ng   nµy  dông  i  íic¸c  chøc  îc phÐp  ¹t®éng    t ¸p  ®è v   tæ  ®  ho   s¶n xuÊt,kinh    doanh  ¹  Öt Nam   tiVi   theo quy  nh  ña  Ët  u    íc ngoµi t¹ ®Þ c Lu ®Ç t n      i ViÖtNam     bao  å m: g 1.1.Doanh    nghiÖp 100%   èn  ícngoµi, v n   doanh  nghiÖp  ªndoanh  íi íc li   v   n ngoµi(sau ®©y  äilµDoanh      g    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi); c v ®Ç tn   1.2.Bªn  ícngoµitham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh    n    gia h   h     (sau  y  äilµ ®© g     Bªn  îp doanh  ícngoµi). h  n  C¸  ©n  íc ngoµi lµm  Öc  ¹  nh n    vi t iDoanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi, c v ®Ç t n     dù  Hîp  ng  îp    ¸n  ®å h t¸ckinh doanh  ã  ¹ihèi vµ  ¹t®éng  ¹ihèi ph¶i   c ngo     ho   ngo       thùc  Ön  hi theo    c¸c quy  nh  ¹  ôc    ¬ng    µ  ¬ng  I Çn   ®Þ tiM IICh I v Ch II Ph thø    Hai Th«ng   è  ts 01/1999/TT­ NHNN7   µy  ng 16/4/1999 cña  ©n  µng  µ   íchíng   Ng h Nh n     dÉn    µnh  thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998 cña  Ýnh  ñ    Ch ph vÒ   Qu¶n  ýngo¹ihèi. l    2. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,Bªn  îp  c v ®Ç t n     h doanh  íc ngoµi khi n     thùc hiÖn      c¸c giao dÞch  ã  ªnquan  n   ¹ihèi,gå m:  ë   µ  ö  ông  µi   c li   ®Õ ngo     M vsd t  kho¶n  ¹  ©n  µng  ting h trong vµ  µiníc;Chuy Ón  æi  ¹itÖ;ChuyÓn  èn    ngo     ® ngo     v vµo  µ    áiViÖtNam;  v ra kh     Chuy Ón  înhuËn    ícngoµi; û    l i ra n     gi¸; T Th«ng      tinb¸o c¸o,ph¶ichÊp  µnh  ng        h ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng    µy  µ    t n v c¸c quy  nh   ®Þ kh¸cvÒ     qu¶n  ýngo¹ihèihiÖn  µnh  ña  ÖtNam. l     h c Vi   Ho¹t®éng  ¹ihèicña        ngo     c¸c Tæ chøc  Ýn  ông,Qu Ü   Çu   ã  èn  u   td   § tc v ®Ç tnícngoµivµ    ×nh       c¸ch thøc ®Ç u      Õp kh«ng  éc ph¹m    iÒu    tgi¸nti   thu   vi® chØnh  cña Th«ng   µy. tn II. ë  v µ  s ö  d ô n g  t µi h o ¶ n  ë  n g © n  h µ n g    M   k h o ¹t ® é n g  t¹i Ö t N a m    Vi 3.M ë   µ  ö  ông  µikho¶n  Òn göivèn    vsd t  ti     chuyªn dïng b»ng  ¹itÖ:     ngo  
 2. 2 3.1.Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     Bªn  îp  h doanh  íc ngoµi n    ph¶im ë   µikho¶n  Òn göivèn    t  ti     chuyªn dïng    b»ng  ¹itÖ  ¹  ét  ©n   µng  ngo   t im Ng h ® îc phÐp    kinh doanh  ¹ihèi (sau  y   äi lµ Ng ©n   µng  îc phÐp)    ngo     ®© g     h ®  ®Ó thùc hiÖn      c¸cgiao dÞch    chuyÓn  èn  ña  µ  u    ícngoµi, v c nh ®Ç tn    bao  å m: g a.Vèn    ph¸p ®Þnh    hoÆc   èn  ùc hiÖn  îp  ng  îp t¸ckinh doanh  ña  v th   H ®å h       c Nhµ   u    ícngoµichuyÓn  µo  µ    áiViÖtNam; ®Ç tn     v v ra kh     b. TiÒn  èc  ña      g c c¸c kho¶n vay  íc ngoµi trung vµ  µi h¹n  n      d  chuyÓn  µo  v vµ    áiViÖtNam; ra kh     c. L∙ivµ  Ý   ña      ph c kho¶n  vay  íc ngoµitrung vµ  µi h¹n  n      d  chuyÓn  khái ra    ViÖtNam       înícngoµi;   ®Ó tr¶n     d. LîinhuËn  µ       v c¸c kho¶n  nhËp  îp  thu  h ph¸p  ña  µ   u     íc ngoµi c Nh ®Ç t n     chuyÓn    áiViÖtNam; ra kh     e. C¸c    kho¶n  èn  ótra ®Ó   v r   chuyÓn  µo  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ña  v t  ti      c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµihoÆc   nícngoµihîp doanh; c v ®Ç tn     bªn         f.C¸c    kho¶n  èn   öi vµo  õ  µikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ  ña  v g  tt  ti g     c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµihoÆc   nícngoµihîp doanh. c v ®Ç tn     bªn       3.2. Trêng  îp  Æc   Öt, theo    h® bi   yªu  Çu  ña  c c bªn cho vay  íc ngoµi, n    Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  c v ®Ç tn     Bªn  îp doanh  ícngoµi® îcphÐp  h  n     më  thªm  µi t  kho¶n    Õp nhËn  èn  ®Ó ti   v vay  µ    îkho¶n  v tr¶n   vay  ícngoµi(ngoµi n      tµikho¶n  Òn göivèn    ti     chuyªn dïng ngo¹itÖ        quy  nh  ¹ §iÓ m     trªn) ¹ ®Þ t  i 3.1 nªu   i t  c¸cNg ©n  µng  îcphÐp.   h ®  4.M ë   µ  ö  ông  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ:   vsd t  ti       Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ  c v ®Ç t n     Bªn  îp  h doanh  íc ngoµi® îc n     m ë   µ  ö  ông  µikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ  ¹    ©n   µng  îc phÐp    vsd t  ti g     t i Ng c¸c h ®  ®Ó phôc  ô  v cho  ¹t®éng  ña  ×nh.  Öc  ë   µ  ö  ông  µikho¶n  Òn  öi ho   cm Vi m v s d t  ti g   ngo¹itÖ  îcthùc hiÖn   ®    theo quy  nh  ¹  ôc   ¬ng   Çn  haiTh«ng  ®Þ ti M ICh IPh thø    t sè    01/1999/TT­ NHNN7   µy  ng 16/4/1999  ña  ©n   µng  µ   íc híng  Én  c Ng h Nh n   d thihµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v Qu¶n  ýngo¹ihèi. l    M äi kho¶n      thu,chib»ng  ¹itÖ  ña  ngo   c Doanh  nghiÖp  ã  èn  u     íc c v ®Ç t n   ngoµi vµ    Bªn  îp  h doanh  íc ngoµi ®Ò u   n    ph¶i thùc  Ön    hi th«ng qua c¸c  µi t  kho¶n  ña  × nh   ë     ©n   µng  îc phÐp,  Êp  µnh    cm m ë Ng h ®  ch h c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy  µ    tn v c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèihiÖn  µnh. l     h 5.M ë   µ  ö  ông  µikho¶n  Òn ®ång  ÖtNam:   vsd t  ti   Vi   Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,Bªn  îp  c v ®Ç t     h doanh  íc ngoµi ho¹t n     ®éng  ¹  Öt  t iVi Nam   îc m ë   µikho¶n  Òn  öi b»ng  ng  Öt Nam   ¹    ®  t  ti g   ®å Vi   t ic¸c ng©n  µng. ViÖc  ë   µ  ö  ông  µikho¶n  Òn  öi b»ng  ng  Öt  h   m vsd t  ti g   ®å Vi Nam   thùc  Ön  hi theo  quy  nh   ña  ©n   µng  µ   íc vµ  ®Þ c Ng h Nh n   theo  íng  Én  ña  h d c Ng ©n   µng  ¬i Doanh  h n  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,Bªn  îp  c v ®Ç t     h doanh  íc n  ngoµim ë   µikho¶n.   t  III.M ë  v µ  s ö  d ô n g  t µi h o ¶ n  n g o ¹i Ö  ë  n í c n g o µ i     k  t
 3. 3 6.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îcm ë   µikho¶n  ¹ c¸cng©n  c v ®Ç tn       t  ti     hµng    ícngoµi®Ó  thùc hiÖn    ën         c¸c kho¶n vay  èn  v trung vµ  µih¹n  ícngoµi   d  n    theo quy ®Þnh  t¹ §iÓ m  2  M ôc  I Ch ¬ng  V  Ph Çn  thø Hai Th«ng t è  i  s 01/1999/TT­NHNN7   µy  ng 16/4/1999  ña  ©n   µng  µ   íc híng  Én    c Ng h Nh n   d thi hµnh NghÞ   nh   è  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  Ýnh   ñ   Ò   c Ch ph v Qu¶n  ýngo¹ihèi. l    7. Ngoµi viÖc  ë   µikho¶n      m t  theo quy  nh  ¹  Ó m   cña  ®Þ ti§i 6  Th«ng   µy, tn   trong tr ng  îp ® Æc   Öt,Doanh   ê h   bi   nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi   îc Ng ©n   c v ®Ç t n    ®   hµng  µ   íccho  Ðp  ë   µikho¶n    ícngoµi®Ó   ôc  ô    ôc  ch  Nh n   ph m t  ën     ph v c¸c m ®Ý kh¸ctrªnc¬  ë    iÒu  Ön      s c¸c® ki sau: 7.1.Doanh    nghiÖp  éc  Ön  u    Æc   Öt quan  äng theo  ¬ng  thu di ®Ç t ® bi   tr   ch tr×nh cña  Ýnh phñ;   Ch     7.2. Doanh    nghiÖp  u    díih×nh  ®Ç t   thøc BOT,  BTO,    Çn  ë   µi BT c m t  kho¶n    ícngoµi®Ó   ùc hiÖn    ën     th   c¸ccam  Õt  ña  × nh; kcm   7.3.Doanh    nghiÖp  u    trong    µnh  µng  ®Ç t c¸c ng H kh«ng, Hµng    u    h¶i,B ®iÖn,B¶o  Ó m,  lÞch cã  ¹t®éng    hi Du    ho   kinh doanh  èc  Õ  Çn  ë   µikho¶n    qu t c m t   ë  ícngoµi®Ó   ùc hiÖn  n    th   thanh    ïtrõtheo th«ng  Ö  èc  Õ; to¸nb       l qu t 7.4. C¸c    doanh  nghiÖp  îc phÐp  ë     ®  m chi nh¸nh hoÆc  v¨n phßng  i ®¹   diÖn    ícngoµicÇn  ë   µikho¶n    ôc  ô  ën     m t  ®Ó ph v cho  ¹t®éng  ña    ho   c chinh¸nh  hoÆc     v¨n phßng  idiÖn    ícngoµi; ®¹   ën   8. §èivíi   êng  îp kh¸c ngoµiquy  nh  ¹  Ó m   cña        tr c¸c h      ®Þ ti§i 7  Th«ng   µy, tn   c¨n cø    nhu  Çu  µ  ù  Çn  Õtm ë   µikho¶n    ícngoµi,Thèng  c  ©n   c vsc thi   t   ën     ®è Ng hµng  µ   ícsÏxem  Ðt quyÕt ®Þnh. Nh n     x    9. Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh  ô  Ó  Ò   ôc  ch, thêi   ®è Ng h Nh n   ®Þ c th v m ®Ý     h¹n  ö  ông  µ  è    ¹itÖ    µikho¶n  ¹  sd v s d ngo   trªnt   tiQuy Õt  nh  ®Þ cho  Ðp  ë   µ  ph mv sö  ông  µikho¶n  ¹itÖ    ícngoµi®èi víi õng tr ng  îp (MÉu  è     d t  ngo   ë n        t  ê h   s 8).  10. Hå   ¬    ë   µikho¶n    ícngoµi:C¸c  i t ng quy  nh  ¹  Ó m     s xinm t   ën     ®è  î   ®Þ ti §i 7, 8  ña    c Th«ng   nµy  èn   ë   µikho¶n    íc ngoµi ph¶i göi hå  ¬  n   t mu m t  ën         s ®Õ Ng ©n  µng  µ   íc(Vô  h Nh n    Qu¶n  ýngo¹ihèi).Hå   ¬  å m: l       s g 10.1.§¬n    Êp  Êy phÐp  ë   µ  ö  ông  µikho¶n    ícngoµi(MÉu    xinc gi   m vsd t  ën     sè  1); 10.2.V¨n    b¶n    ×nh sù  Çn  Õtm ë   µi gi¶itr   c thi   t   kho¶n    ícngoµi; ën   11.3.B¶n    sao  Êy  Ðp  u    ã  Gi ph ®Ç tc c«ng  chøng; 10.4.Dù   Õn  Õ   ¹ch      ¹itÖ  µng    ki k ho thu chingo   h th¸ng cña  µikho¶n  ë       t  më nícngoµi.   Trong  ¹m    (mêi l¨m) ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  ph vi15      l vi k t   nh ®ñ h s hîp  Ö, Ng ©n   µng  µ   íc cã  l  h Nh n   tr¸ch nhiÖ m     xem   Ðt    x ®Ó quyÕt  nh     ®Þ cho phÐp  hay  kh«ng cho  Ðp  ph Doanh  nghiÖp  ë   µikho¶n    íc ngoµi.Trêng  m t  ën     hîp kh«ng    cho  Ðp  ë   µikho¶n    ícngoµith× ph¶inªu  â lýdo.  ph m t   ën        r    11.C¸c  ù    u    éc ®èi t ng cña  Ët dÇu  Ý  îcm ë   µi   d ¸n ®Ç tthu    î   Lu   kh ®   t   kho¶n   ë níc ngoµitheo      quy  nh  ña  Ët dÇu  Ý  µ  Ë m   Êt,sau  ngµy  Ó   ®Þ c Lu   kh v ch nh   15  k tõ ngµy  ë   µikho¶n    ícngoµiph¶ithùc hiÖn  ¨ng  ý  µikho¶n  íiNg ©n     m t  ën         ® k t  v  hµng  µ   íc­Vô  Nh n    Qu¶n  ýngo¹ihèi(MÉu  è    l     s 2).         
 4. 4 i V. h u y Ó n  ® æ i  n g o ¹i Ö  c  t 12. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     Bªn  îp  h doanh  íc ngoµi n    ® îc mua   ¹itÖ  ¹     ©n   µng  îc phÐp    ¸p     ngo   t i c¸c Ng h ®  ®Ó ® øng cho    c¸c giao  dÞch  sau  y:  ®© 12.1.Giao  Þch    d v∙ng lai    quy  nh  ¹ Phô  ôc3  ®Þ ti  l   Th«ng   è  t s 01/1999/TT­ NHNN7   µy  ng 16/4/1999  íng  Én    µnh  h d thih NghÞ   nh   è  ®Þ s 63/1998/N§­   CP ngµy  17/8/1998 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v Qu¶n  ýngo¹ihèi; l    12.2.C¸c    giao dÞch  îcphÐp    ®  kh¸c,bao  å m:    g a. Tr¶  î gèc, l∙   Ý   i  íikho¶n    n    iph ®è v   , vay  íc ngoµi ng ¾n   ¹n  Õu    n    h (n c¸c ®iÒu  Ön  ki kho¶n  vay  ï hîp  íiquy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   ph   v   ®Þ c Th ®è Ng h Nh nícvÒ   Öc vay  µ    înícngoµicña      vi   v tr¶n       c¸cdoanh nghiÖp); b. Tr¶  î gèc, l∙   Ý   i  íikho¶n    n    iph ®è v   , vay  íc ngoµi trung  µ  µi h¹n  ∙  n    vd  ® ®¨ng  ý  íi ©n  µng  µ   íc; k v  Ng h Nh n c. Tr¶  î gèc, l∙   Ý     n    iph kho¶n  , vay  ¹itÖ  ¹    ©n   µng  îc phÐp  ngo   t ic¸c Ng h ®  ho¹t®éng    ÖtNam;   ë Vi   d. Chuy Ón  èn    v ph¸p  nh,  èn  i u    ®Þ v t¸ ®Ç thoÆc   èn  ùc hiÖn  îp ®ång    v th   h  hîp    t¸ckinh doanh  níc ngoµikhichÊ m     ¹t®éng  h Õt  êih¹n  ¹t   ra       døt ho   do  th   ho   ®éng  hoÆc     Ó  ích¹n (kÓ  tr ng  îp chuyÓn  îng vèn). gi¶ith tr     c¶  ê h   nh   13. §èivíiDoanh       nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ  c v ®Ç t n     Bªn  îp  h doanh  íc n  ngoµi thuéc    c¸c  ù   ® Æc   Öt quan  äng  u    theo  ¬ng  ×nh  ña  d ¸n  bi   tr ®Ç t ch tr c ChÝnh  ñ, c¨n  quyÕt  nh   ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  µ  ph   cø  ®Þ c Th t Ch ph v quy  nh   ¹ ®Þ ti   GiÊy  Ðp  u    Ò   Öc  ph ®Ç tv vi b¶o  ¶m   ©n  i ngo¹itÖ  i  íitõng  ù      ® c ®è     ®è v   d ¸n,c¸c Ng ©n   µng  îc phÐp  ¸p  h ®  ® øng  ©n  i  ¹itÖ  c ®è ngo   cho  Doanh nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµivµ  tn     Bªn  îp doanh  ícngoµi.Trêng  îp kh«ng  ã    ¹itÖ  h  n    h  c ®ñ ngo   ®Ó   ¸p  ® øng  nhu  Çu  c chuyÓn  æi,Ng ©n  µng  îcphÐp  c¸o Ng ©n  µng  ®   h ®  b¸o    h nhµ  íc(Vô  n  Qu¶n  ýngo¹ihèi)®Ó   ©n  µng  µ   íc®¸p  l     Ng h Nh n   øng  ¹itÖ  ngo   theo   Quy Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. ®Þ c Th t   ph 14. §èivíiDoanh       nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ  c v ®Ç t n     Bªn  îp  h doanh  íc n  ngoµithuéc c¸c dù    ©y  ùng        ¸n x d c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  µ  ét  è  ù    tr   c h  v m s d ¸n quan  äng kh¸c,trong tr ng  îp c¸cNg ©n  µng  îcphÐp  ã  ã  tr      ê h     h ®  c kh kh¨n,kh«ng    ®¸p  øng    ®ñ nhu  Çu  c chuyÓn  æi  ¹itÖ, Ng ©n   µng  îc phÐp  ® ngo     h ®  ph¶i b¸o    c¸o Ng ©n   µng  µ   íc(Vô    h Nh n   Qu¶n  ýngo¹ihèi)®Ó   ©n   µng  µ   ícxem   l     Ng h Nh n   xÐt tr×nh Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  Öc  ç  î ¹itÖ.     ph quy   vi h tr  ngo   V. c h u y Ó n  v è n v µ o, ra k h á i Vi Ö t N a m 15. Doanh     nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,Bªn  îp  c v ®Ç t     h doanh  íc ngoµi n    ph¶i gãp  èn  u      v ®Ç t theo  ng  Õn    îc ghi trong  îp  ng  ªndoanh, ®ó ti ®é ®     H ®å li     §iÒu  Ö  ña  l c Doanh  nghiÖp  hoÆc   îp  ng  îp t¸ckinh doanh  c¬  H ®å h       do  quan  ã  c thÈm  Òn    Öt. quy phª duy 16. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     Bªn  îp  h doanh  íc ngoµi n    cã  ån    ¹itÖ  õc¸cgiao dÞch  ngu thu ngo   t       v∙ng lai   ícngoµiph¶ichuyÓn  Ò   ­   n   ë     vn
 5. 5 ícvµo  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ña  × nh  ë   ¹    ©n   µng  îcphÐp.   t  ti      cm m t i Ng c¸c h ®    ViÖc  ùc hiÖn  Üa  ô  th   ngh v b¸n  ¹itÖ  ña  ngo   c Doanh  nghiÖp  ã  èn  u     íc   c v ®Ç t n   ngoµi,   Bªn  îp doanh  ícngoµitheo  h  n    quy  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ®Þ c Th t   ph trong  tõng thêikú.    17.Nhµ   u    ícngoµi® îcchuyÓn  înhuËn    îctõ ho¹t®éng    ®Ç tn      l i thu ®       kinh  doanh, kho¶n  ® îc chia,thu  Ëp  cung    thu      nh do  øng  Þch  ô  µ  d v v chuyÓn  giao  c«ng  Ö,    ngh c¸c kho¶n  Òn  µ  µis¶n  ti v t   kh¸c thuéc quyÒn  ë  ÷u  îp ph¸p  ña      sh h  c m × nh    ícngoµisau    ∙  µn  µnh  Üa  ô  µichÝnh  íi µ   ícViÖt ra n     khi® ho th ngh v t   v Nh n     Nam. Khi chÊ m     ¹t®éng    døt ho   hoÆc     Ó  gi¶ith Doanh  nghiÖp, Nhµ   u    íc   ®Ç t n   ngoµi® îcchuyÓn  èn     v ph¸p  nh, vèn  i u  ,vèn  ùc hiÖn  îp  ng  îp ®Þ   t¸ ®Ç t    th   H ®å h   t¸ckinh    doanh  µ  µis¶n  éc  ë  ÷u  îp  v t  thu s h h ph¸p  níc ngoµi.Trêng  îp  è  ra      hs tiÒn chuyÓn  níc ngoµi cao  ¬n  è  èn  ra      h s v ban  u   µ  èn  i u   , th×  è  ®Ç v v t¸  ®Ç t   s tiÒn    ®ã chØ   îc chuyÓn  níc ngoµi sau    îc c¬  ®  ra      khi®   quan  Êp  Êy  Ðp  c Gi ph ®Ç u    Èn  tchu y. Doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,bªn  îp  c v ®Ç t     h doanh  íc ngoµi ® îc n     chuyÓn  ¹itÖ    ícngoµi®Ó     î nícngoµi,bao  å m   èc,l∙  Ý  ngo   ra n     tr¶n       g g   iph theo  , c¸cquy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ     ®Þ c Ch ph v c Ng h Nh n   vay  µ    îníc v tr¶n     ngoµi.        18. Tuú    theo  õng  ôc  ch  ö  ông  ¹itÖ, khimua,  t m ®Ý sd ngo       chuyÓn  ¹i ngo   tÖ    ícngoµi,Doanh  ra n     nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  c v ®Ç tn     Bªn  îp doanh  íc h  n  ngoµi ph¶i xuÊt tr×nh  íiNg ©n   µng  îc phÐp  Êy  Ðp  u    µ    µi       v  h ®  Gi ph ®Ç t v c¸c t   liÖu chøng    minh  ôc  ch  ña  Öc  ö  ông  ¹itÖ  díi y:  m ®Ý c vi s d ngo   nªu    ®© 18.1.Ngo¹itÖ    Ëp  Èu      ®Ó nh kh nguyªn,vËt liÖu,  ô  ïngthay thÕ:GiÊy      ph t       phÐp  Ëp  Èu  Õu  ã),Hîp  ng  ¬ng  ¹i;C¸c  nh kh (n c  ®å th m  chøng  õ chøng  t  minh  viÖc  giao hµng    hoÆc   Öc  ùc hiÖn  îp  ng  ¬ng  ¹i; vi th   H ®å th m 18.2.Ngo¹itÖ        ®Ó thanh    Òn dÞch  ô  íi ícngoµi:Hîp  ng  Þch  to¸nti   v v    n   ®å d vô  íi ícngoµivµ    v   n   c¸cchøng  õchøng  t  minh  îp  ng  Þch  ô  ∙  ùc hiÖn; H ®å d v ® th   18.3.Ngo¹itÖ        ®Ó chuyÓn  î nhuËn  µ    Ëp  îp ph¸p    ícngoµi: l i v thu nh h   ra n     Biªn b¶n  ña  éi ®ång    c H  Qu¶n  Þ (hoÆc  tr   Ban  Qu¶n  ýdù  ®èi  íiHîp  ng   l   ¸n  v  ®å hîp t¸ckinh doanh) vÒ   Öc  ©n         vi ph chialînhuËn    i (hoÆc chiadoanh    i víi   thu ®è     Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh);V¨n  ®å h         b¶n  ña  ¬   c C quan  Õ cã  Èm  Òn    thu   th quy x¸c nhËn  ∙  µn  µnh  Üa  ô  µichÝnh  i víi µ   ícViÖtNam;  ® ho th ngh v t   ®è     Nh n     Trêng  îp   îcc¬  h  ®   quan  Õ  ã  Èm  Òn  Êp  Ën  thu c th quy ch thu b»ng    v¨n b¶n,  Doanh nghiÖp cã  èn ®Ç u    níc ngoµi µ   v t  v Bªn  îp doanh níc ngoµi ® îc h    chuyÓn  înhuËn  l  i hoÆc  doanh    îcchiara nícngoµi  µm  Òu  ttrong thu ®         l nhi ®î     n¨m. 18.4.Ngo¹itÖ        ®Ó chuyÓn  Òn l ng  µ    Ëp  îp ph¸p  ña    ©n   ti  ¬ v thu nh h   c c¸ nh nícngoµilµm  Öc      vi trong doanh    nghiÖp  ã  èn  u     ícngoµivµ  îp ®ång  c v ®Ç t n     h  hîp t¸ckinh doanh ra nícngoµi:V¨n              b¶n    Ën  ña  x¸c nh c Doanh  nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµihoÆc   tn     Bªn  îp doanh  ícngoµivÒ   è  Òn ® îcchuyÓn    íc h  n    s ti     ra n   ngoµi(tæng  thu nhËp  îp ph¸p  õsè  Òn thùc hiÖn  Üa  ô  µichÝnh  µ       h  tr   ti     ngh v t  v sè  Òn  ∙      ¹  Öt Nam); V¨n  ti ® chitiªut i Vi     b¶n  ña  ¬  c c quan  Õ  ã  Èm   Òn   thu c th quy x¸cnhËn  ∙  µn  µnh  Üa  ô  µichÝnh  i víi µ   ícViÖtNam.   ® ho th ngh v t   ®è    Nh n     18.5.Ngo¹itÖ      èc, l∙   Ý       ®Ó tr¶ g   iph kho¶n  , vay: Hîp  ng    ®å vay  ¹itÖ  ngo   (hoÆc  Êy  Ën  î), Þch    î;§èivíi Gi nh n   L tr¶n       kho¶n  vay  ícngoµitrung ­ dµih¹n, n          
 6. 6 ngoµic¸c tµiliÖu nªu           trªnph¶icã      v¨n b¶n    Ën  ña  ©n   µng  µ   íc x¸c nh c Ng h Nh n   vÒ   ¨ng  ý  ® k kho¶n  vay; 18.6.Ngo¹itÖ        ®Ó chuyÓn  èn  v ph¸p ®Þnh, vèn  i u        t¸ ®Ç thoÆc   èn  ùc   v th   hiÖn  îp  ng  îp t¸ckinh doanh  nícngoµikhikÕt  óc ho¹t®éng  H ®å h     ra       th     hoÆc   gi¶ithÓ   íc h¹n: Quy Õt  nh     Ó     tr      ®Þ gi¶ith Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµi;Quy Õt  nh  Ê m     Öu  ùccña  îp  ng  îp t¸ckinh doanh  Ìm    ®Þ ch døt hi l   H ®å h     k theo B¸o  c¸o  Õt  k qu¶  thanh  ý Doanh  l  nghiÖp hoÆc   îp  ng  îp    H ®å h t¸c kinh  doanh; V¨n    b¶n  ña  ¬   c C quan  Õ  ã  Èm  Òn    Ën  ∙  µn  µnh  thu c th quy x¸c nh ® ho th nghÜa  ô  µichÝnh  íi µ   ícViÖtNam; v t  v  Nh n     §èi víitr ng  îp      ê h bªn  íc ngoµi chuyÓn  îng  èn  n    nh v cho  i    ®è t¸ckh¸c,khi    mua,  chuyÓn  ¹itÖ  nícngoµiph¶ixuÊt tr×nh:Hîp  ng  ngo   ra            ®å chuyÓn  îng nh   vèn  ∙  îc ®¨ng  ý  ã    Ën  ña  ¬  ®®  k c x¸c nh c c quan  ã  Èm  Òn;   c th quy   V¨n b¶n  ña  c C¬  quan  Õ  ã  Èm   Òn    Ën  ∙  µn  µnh  Üa  ô  µichÝnh  thu c th quy x¸c nh ® ho th ngh v t  víi µ   ícViÖtNam   Õu  Öc   Nh n     (n vi chuyÓn  îng vèn  ã    nh   c ph¸tsinhlînhuËn);   i 18.7.§èi víiviÖc       mua   µ  ö  ông  ¹itÖ  ôc  ô    vsd ngo   ph v c¸c giao  Þch  d v∙ng  laikh¸c,c¨n  tõng  êng  îp  ô  Ó, Ng ©n   µng  îc phÐp      cø  tr h c th   h ®  yªu  Çu  c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi vµ  c v ®Ç t     bªn  íc ngoµi hîp  n    doanh  Êt  ×nh    xu tr c¸c chøng  õ cÇn  Õt®Ó   t  thi   chøng minh  Ýnh  îp ph¸p  ña    t h  c c¸c giao dÞch    v∙ng    lai ®ã. 19. Tµi liÖu cÇn  Õtnªu  ¹  Ó m   nãi trªnlµ b¶n  Ýnh       thi   ti§i 18        ch hoÆc     b¶n sao  ã  ÷  ý  µ  Êu   c ch k v d x¸c  Ën  ña  nh c Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,®¹idiÖn  c v ®Ç tn      Bªn  îp doanh  ícngoµihoÆc   êi h  n    ng   ® îcuû  Òn  îp ph¸p.Trêng  îp cÇn  Õt, ©n  µng  îcphÐp  ã  Òn    quy h    h  thi  Ng h ®  c quy kiÓm      trav¨n b¶n  Ýnh    ¶m   ch ®Ó ® b¶o  Ýnh  Ýnh    ña    ¹ tµiliÖu xuÊt t ch x¸cc c¸clo i         tr×nh. 20. C¸c  ©n   µng  îc phÐp    Ng h ®  chØ  îc b¸n  ¹itÖ  ®  ngo   cho  Doanh  nghiÖp  cã  èn  u    íc ngoµi vµ  v ®Ç t n     Bªn  îp  h doanh  íc ngoµi ®Ó   n    thanh    ùctiÕp to¸n tr     cho  íc ngoµivµ    êng  îp thanh    n    c¸c tr h  to¸ntrong níc® îc phÐp      (kh«ng  îcb¸n  ®  ngo¹itÖ    ÷ l¹ trªntµikho¶n  ña    ®Ó gi   i       c Doanh  nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi c v ®Ç t n     vµ Bªn  îp  h doanh  íc ngoµi).  n    Riªng  êng  îp  tr h b¸n  ¹itÖ    ö  ông  µo  ngo   ®Ó s d v c¸cm ôc  ch  díi y  × ph¶ichuyÓn    ®Ý nªu    ®© th     qua  µikho¶n  Òn göivèn  t  ti     chuyªn  dïng b»ng  ¹itÖ  ngo   (hoÆc  µikho¶n  îcm ë   t  ®   thªm    Õp nhËn  µ    î vay  ®Ó ti   v tr¶n   nícngoµi):   20.1.§ Ó     chuyÓn  èn  u  ,vèn    u    ña  µ   u    ícngoµira n­ v ®Ç t  t¸ ®Ç tc Nh ®Ç tn   i    ícngoµi;   20.2.§ Ó     chuyÓn  î nhuËn  µ  li  v thu  Ëp  îp  nh h ph¸p  ña  µ   u    níc c Nh ®Ç t   ngoµira nícngoµi;      20.3.§ Ó     chuyÓn    îgèc,l∙  Ý  tr¶n     iph kho¶n  , vay  ícngoµitrungvµ  µih¹n  n      d  ra nícngoµi.    Thêih¹n  õ khidoanh    t    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  c v ®Ç t n     bªn  îp doanh  h  nícngoµimua   ¹itÖ      ngo   chuyÓn  µo  µikho¶n  Òn göivèn  v t  ti     chuyªn dïng  ¹i   ngo   tÖ  n     ®Õ khichuyÓn    ra thanh    to¸ncho  ícngoµitèi®a  n      kh«ng    ngµy  µm  qu¸ 5  l viÖc.
 7. 7 V I. û  GI¸  T 21. ViÖc    æi  ng  «     ü   µ  ng  Öt Nam     ãp  èn    qui® ®å ® la M v ®å Vi   ®Ó g v ph¸p  ®Þnh, vèn  ùc hiÖn  îp  ng  îp t¸ckinh doanh  îc¸p dông    th   H ®å h       ®    theo tûgi¸giao        dÞch b×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng  ÷a ®ång  Öt Nam     qu trªnth tr ngo   li   h gi   Vi   vµ  ng  «    ü   Ng ©n  µng  µ   ícc«ng  è  ¹ thêi®iÓ m   ãp  èn. ®å ® laM do  h Nh n   b t    i gv  22. ViÖc    mua,  c¸c lo¹  ¹itÖ  ªnquan  n   ¹t®éng  b¸n    i ngo   li   ®Õ ho   kinh doanh    cña Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     Bªn  îp  h doanh  íc ngoµi ® îc n     thùc hiÖn    theo  û gi¸mua     t    ­ b¸n  ña  ©n   µng  îc phÐp  ¹  êi®iÓ m   c Ng h ®  ti   th giao  dÞch. vIi.  th«ng tin b¸o c¸o v µ  x ö   l ý vi p h ¹ m 23. Hµng    n¨m, chË m   Êt vµo  µy    nh   ng 15/1 (®èivíib¸o         c¸o n¨m)  vµ    15/7   (®èivíib¸o  6     c¸o  th¸ng ®Ç u     n¨m),Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ  c v ®Ç t n     Bªn  îp  h doanh  íc ngoµi ph¶i b¸o  n      c¸o  ©n   µng  µ   íc ViÖt  Ng h Nh n   Nam   ô  (V Qu¶n  ýngo¹ihèi)vµ    l      Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è    a   ng h Nh n     ph trªn®Þ bµn  Ò   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  èn  u    Éu  è  vt h th   v ®Ç t(M s 3). 24. Hµng    n¨m,  Ë m   Êt  µo  µy  ch nh v ng 30/1 (®èivíib¸o  n¨m)  µ       c¸o  v 30/7  (®èivíi     c¸o 6  b¸o    th¸ng ®Ç u     n¨m),chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh     Ng h Nh n     phè  b¸o  Ng ©n   µng  µ   íc (Vô    c¸o  h Nh n   Qu¶n  ýngo¹ihèi)vÒ   ×nh  ×nh  ùc l    t h th   hiÖn  èn  u   cña    v ®Ç t c¸c Doanh nghiÖp  ã  èn  u   níc ngoµi vµ  c v ®Ç t     Bªn  îp h  doanh  ícngoµitrªn®Þa  µn  Éu  è  n     b (M s 4). 25. Hµng    n¨m  Ë m   Êt vµo  µy  ch nh   ng 15/1 (®èivíib¸o         c¸o n¨m)  vµ  15/7      (®èivíi     c¸o 6  b¸o    th¸ng®Ç u     n¨m),   Doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îc c v ®Ç tn      phÐp  ë   µikho¶n    ícngoµitheo quy  nh  ¹ M ôc  I m t  ën       ®Þ t  i II  Th«ng   µy  tn ph¶ib¸o    c¸o Ng ©n  µng  µ   íc(Vô    h Nh n   Qu¶n  ýngo¹ihèi)t×nh  ×nh  ö  ông  ña    µi l     h sd c c¸c t   kho¶n  îcphÐp  ë     ícngoµi(MÉu  è  ®  m ën     s 5). 26. Hµng  Ý,  Ë m   Êt  µo  µy  cña    qu ch nh v ng 10  th¸ng  u   Ý   ®Ç qu sau, c¸c    Ng ©n   µng  îc phÐp  ô së  Ýnh)  h ®  (Tr   ch ph¶i b¸o    c¸o  ©n   µng  µ   íc (Vô  Ng h Nh n   Qu¶n  ýngo¹ihèi): ×nh  ×nh  l     T h b¸n  ngo¹itÖ  cho    Doanh       c¸c   nghiÖp  cã  èn   v ®Ç u     íc   µi vµ  t n   ngo   Bªn  îp h doanh  íc ngoµi (MÉu  è    ×nh  ×nh  ¹t n    s 6);T h ho   ®éng  µikho¶n  Òn göivèn  t  ti     chuyªn dïng  ¹itÖ  µ  µikho¶n  Õp nhËn, tr¶   ngo   v t   ti      nî kho¶n    vay  íc ngoµi(nÕu  ã) cña  n    c  Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi c v ®Ç t n     vµ Bªn  îp doanh  ícngoµi(MÉu  è  h  n    s 7). 27.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,Bªn  îp doanh  ícngoµi,c¸c c v ®Ç tn     h  n     Ng ©n   µng  îc phÐp  Õu     ¹m      nh  ña  h ®  n vi ph c¸c qui ®Þ c Th«ng   nµy, th×  ú t   tu   theo møc       ¹m  ã  Ó  Þ   ö  ¹ttheo  ®é vi ph c th b x ph   quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 20/2000/N§­   µy  CP ng 15/6/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  c Ch ph v x ph     h chÝnh  trong lÜnh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n  µng    v ti t v ho   ng h hoÆc   Þ   ö  ýtheo  b x l  c¸cqui®Þnh  Ön  µnh     hi h kh¸ccña    ph¸p luËt.  
 8. 8 V Iii.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h 28.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õngµy  ý  µ  15  k t  k v thay  thÕ  Th«ng  sè  t 02/TT­NH7   µy  ng 28/06/1997  ña  ©n   µng  µ   íc híng c Ng h Nh n     dÉn  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèi®èi víi l         doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ    c v ®Ç tn     bªn níc ngoµi tham  gia hîp ®ång  hîp t¸c kinh doanh, Quy Õt  ®Þnh  sè  468/2000/Q§­ NHNN7   µy  ng 8/11/2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc c Th ®è Ng h Nh n   vÒ   Öc  vi b¸n  ¹itÖ  ngo   cho  Doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     Bªn  íc n  ngoµitham    îp  ng  îp t¸ckinh doanh.   giaH ®å h       29. Thñ  ëng    n  Þ  ùcthuéc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v tr     h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n       ph tr   Trung  ng, Chñ  ¬  tÞch  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n   µng  ¹t ®è c¸c Ng h ho   ®éng  ¹  Öt Nam,  tiVi   Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    c v ®Ç t níc ngoµi vµ  ¹idiÖn        §  c¸c bªn tham gia  îp  ng  îp    h ®å h t¸ckinh  doanh  trong  ph¹m    Ö m  ô,quyÒn  ¹n  ña  × nh  Þu  vinhi v  hcm ch tr¸chnhiÖ m  chøc  íng dÉn,   tæ  h    tr Ónkhaithùc hiÖn  i      Th«ng   µy. tn
 9. 9 M É u   è:1 s  céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . . µy.. . . . .,  ng . . . th¸ng.. .  ... n¨m... . . . .. ® ¬ n  yªu c Ç u   c Ê p  gi Ê y p h Ð p  m ë  v µ  s ö  d ô n g   t µi h o ¶ n  n g o ¹i Ö  ë  n í c n g o µ i  k  t K Ý nh   öi:Ng © n   µng  µ   ícViÖt  g  h Nh n   Nam    ô   ­V qu¶n  ýngo¹ihèi l    Tªn  doanh  nghiÖp  . . ................................ .. . ................................. GiÊy  Ðp  u    è:. . ......cÊpngµy.. . ..../...../ 00. . ph ®Ç ts . . ......   . . .......... 2 . . §Þa  chØ:.. . ......................................... . . ........................................ §iÖn  ¹i . .................Fax... . ................ tho . . ................  .. . ................ H×nh  thøc ®Ç u  :   t ­Doanh    nghiÖp  100%   èn  ícngoµi v n  :    ­Doanh    nghiÖp  ªndoanh li   :    LÜnh  ùc  ¹t®éng  v ho   s¶n  Êt­kinhdoanh:. . ........ xu      . . ....... Vèn  u    . . ......... ®Ç t:. . .......... Trong  :  èn  ®ã V ph¸p ®Þnh   :. . ......... . . ........          Vèn            vay :. . .... . . .... C«ng      Ën  ¨ng  ý  v¨n x¸c nh ® k kho¶n vay  ícngoµicña  ©n  µng  µ   ­ n    Ng h Nh n ícsè  . . .  µy  . . .../.............   .. . ..ng .. . .........../..... .. § Ò   Þ   ©n   µng  µ   íc xem   Ðt  µ  Êp  Êy  Ðp  îc m ë   µi ngh Ng h Nh n   x vc gi ph ®  t  kho¶n  ¹itÖ    ícngoµi. ngo   ë n   M ôc  ch  ë   µi ®Ý m t   kho¶n  ¹itÖ    ícngoµi: . ........... ngo   ë n   . . ........... N¬i m ë   µikho¶n:N íc. . ..........  ©n  µng.. . .....   t    . . ..........Ng . . h . . ..... Thêigian sö  ông  µikho¶n    ícngoµi: . ..............    d t  ën   . . ............. Chóng    t«icam   Õt  ùc hiÖn  ng      nh  Ò   k th   ®ó c¸c qui ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi l     hiÖn  µnh  ña  ÖtNam   µ c¸cqui®Þnh  h c Vi   v      trong GiÊy  Ðp    ph cho  ë   µikho¶n  m t  ngo¹itÖ    ícngoµicña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.   ën     Ng h Nh n     Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç tn   ngoµi
 10. 10 M É u   è:2  s  céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . . µy.. . . . .,  ng . . . th¸ng.. .  ... n¨m... . . . .. ® ¬ n  ® ¨n g k ý  t µi h o ¶ n  n g o ¹i Ö  ë  n í c n g o µ i  k  t (§èivíi   ù    u    éc ®èi t ng cña  Ët dÇu  Ý)     d ¸n ®Ç tthu    î   c¸c Lu   kh K Ý nh   öi:Ng © n   µng  µ   ícViÖt  g  h Nh n   Nam    ô   ­V qu¶n  ýngo¹ihèi l    Tªn  doanh  nghiÖp.. . ................................. . . ................................. GiÊy  Ðp  u    è:. . ......cÊpngµy.. . ..../...../ 00. . ph ®Ç ts . . ......   . . .......... 2 . . §Þa  chØ:.. . ......................................... . . ......................................... §iÖn  ¹i . .................Fax... . ................ tho . . ................  .. . ................. H×nh  thøc ®Ç u  :   t ­Doanh    nghiÖp  100%   èn  ícngoµi v n  :    ­Doanh    nghiÖp  ªndoanh li   :    ­Hîp  ng  îp t¸ckinhdoanh   ®å h       :    Vèn  u    . . ......... ®Ç t:. . .......... Trong  :  èn  ®ã V ph¸p ®Þnh:.. . ........   . . ....... Bªn  ÖtNam:... . ......... Vi   . ......... Bªn  ícngoµi: . ......... n  . . ......... Chóng    ¨ng  ý  µi t«i® k t  kho¶n  ë   ¹ nícngoµivíi   éidung  m t    i    n  c¸c sau: M ôc  ch  ë   µi ®Ý m t   kho¶n  ¹itÖ    ícngoµi: . ........... ngo   ë n   . . ........... N¬i m ë   µikho¶n:N íc. . ..........  ©n  µng.. . .....   t    . . ..........Ng . . h . . ..... Thêigian sö  ông  µikho¶n    ícngoµi: . ..............    d t  ën   . . ............. § Ò   Þ   ©n   µng  µ   íc x¸c nhËn  .    ngh Ng h Nh n     (.. .tªn doanh  . nghiÖp  ë   µi m t  kho¶n..   ∙  ¨ng  ý  ¹ Ng ©n  µng  µ   íc .® ® ) k t  i h Nh n Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è Doanh   nghiÖp ho Æc   idiÖn  ®¹   Bªn  îp  h doanh  íc n  ngoµi TµiliÖu ®Ýnh  Ìm:    k
 11. 11 ­B¶n    sao  ã  c c«ng  chøng   GiÊy  Ðp  u  .   ph ®Ç t M É u   è 3  s  B¸o c¸o t × nh h × n h  th ù c hi Ö n  v è n ® Ç u  t (B¸oc¸o tõ.. . ..... 2 .®Õ n... . /.../ 00 . )     . . /.../ 00.  . . . .... 2 . .   K Ý nh   öi :Ng © n   µng  µ   ícViÖt  g    h Nh n   Nam    ô   ­V qu¶n  ýngo¹ihèi l    §ång  Ýnh   öi: Chi  k g  nh¸nh  © n   µng   µ   íc  Ng h Nh n TØnh   µnh  (Th phè).. .  . .   Tªn  doanh  nghiÖp  (hoÆc  hîp doanh  ícngoµi). . ........... bªn    n  . ............ §Þa  chØ:.. . ..................  ¹ tØnh  µnh phè).. . ........ . . ..................t   .i . (th   . . ........ GiÊy  Ðp  u    è:. . .. ngµycÊp:.. . ..... n . . ............. ph ®Ç ts . . ..   . . /.../ ¨m. . ............. Sè   Fax:. . . . Sè  iÖn  ¹i . ...... . . ..  ® .. tho : . ..... Chñ  u    ícngoµi(tªnc«ng  níc®¨ng  ý  µnh  Ëp ):. . ..... ®Ç tn        ty­   k th l   . . ..... Thêih¹n ho¹t®éng      s¶n  Êt­kinhdoanh:.. . .... ¨m xu        . . ... n LÜnh  ùc  ¹t®éng  v ho   s¶n  Êt­kinhdoanh:.. . .......... xu        . . .......... Vèn  u    ®Ç ttheo giÊy phÐp  u  :. . ..................     ®Ç t . . ................. Vèn  ph¸p ®Þnh    theo giÊy phÐp  u  :. . ...............     ®Ç t . . .............. H×nh  thøc ®Ç u       t  :♦ +  Doanh  nghiÖp    Liªndoanh   :♦ +  Doanh  nghiÖp  100%   èn  ícngoµi  v n      :♦ +  îp  ng  îp    H ®å H t¸ckinhdoanh    (BCC)    Tªn  ©n  µng  ¬iC«ng    ë   µi Ng h n  tym t   kho¶n  ¹itÖ:.. . ....... ngo     . . ......     (Quy  USD) ChØ   tiªu K Õ  ho¹ch Kú   c¸o Lòy  Õ   õkhi     b¸o   k t    n¨m   b¸o thùc hiÖn  ù    d c¸o ¸n   6  th¸ng C¶            ®Ç u   n¨m n¨m I.Tæng  èn  u     v ®Ç t A. Tæng  èn  v ph¸p ®Þnh  2+3)   (1+  1.Gi¸trÞvèn  ãp  ña  ViÖtNam     g c bªn    ­Quy Òn  ö  ông  t   sd ®Ê
 12. 12 ­Nhµ   ëng,m¸y  ãc  ÕtbÞ   x   m thi   ­Ngo¹itÖ     ­TiÒn  ÖtNam   Vi   ­ C¸c h×nh thøc kh¸c (ghi â néi  r   dung) 2.Gi¸trÞvèn  ãp  ña  nícngoµi:     g c bªn    ­ TiÒn ngo¹i Ö  chuyÓn  vµo ViÖt  t   Nam ­TiÒn  ÖtNam     Vi   ­M¸y  ãc  ÕtbÞ   m thi   ­ ChuyÓn    giao c«ng  Ö   kü  Ët   ngh   thu   vµ  b¶n  Òn quy ­ C¸c  ×nh    h thøc gãp  èn    v kh¸c(ghirâ      néidung)   3.Lîi     Ën    ¹t¸ ®Ç u   nhu ®Ó l     ii t B.  èn vay: V  1.Vay    trung dµih¹n nícngoµi      1.1 Vèn ®∙ rót      1.2 Tr¶  î  n a.G èc:   b.L∙i phÝ:  ,   1.3 D   î=    n   (1.1­1.2a)     2.Vay  ¾n  ¹n nícngoµi   ng h   D   î: n 3. Vay trung dµi h¹n tõ c¸c Ng ©n   hµng  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam ho   t i   3.1.Vèn ®∙  ót    r 3.2.Tr¶  î  n a.G èc   b.L∙i phÝ  ,   3.3.D   î=    n   (3.1­ 3.2a) 4. Vay  ¾n   ¹n  õ c¸c Ng ©n   µng    ng h t    h ho¹t®éng  ¹ ViÖtNam.   t i   D   î: n II  îi .   Ën: L nhu 1.Lîi     Ën  nhu chuyÓn    ícngoµi ra n   2. LîinhuËn    ¹ ®Ç u       ®Ó l   i tcho    ù  c¸c d ¸n kh¸ct¹ ViÖtNam     i   II .Chuy Ón   èn  I  v ph¸p  nh   ®Þ ra níc  ngoµi:          : Lu ý ­ThuyÕt    minh  â phÇn  èn  r  v kh«ng  ùc hiÖn  îc th   ® ­ Trêng  îp vay    h  b»ng  ng  ÖtNam   × quira §«laM ü   ¹ thêi®iÓ m   ý  ®å Vi   th         ti     k vay.
 13. 13 .. . . µy. . ..... 200 . . . ng . . /.../ . . LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è Doanh   nghiÖp ho Æc   idiÖn  ®¹   Bªn  îp  h doanh  íc n  ngoµi             M É u   è  s4 b¸o c¸o t × nh h × n h  th ù c hi Ö n  v è n ® Ç u  t (B¸oc¸o tõngµy.. . ...  n   µy.. . .......)      . . ...®Õ ng . . . . ....... K Ý nh   öi :Ng © n   µng  µ   ícViÖt  g    h Nh n   Nam    ô   ­V qu¶n  ýngo¹ihèi l    Chi nh¸nh    NHNN   tØnh,thµnh  è... . .............   ph . . ............. §Þa  chØ:.. . .................................... . . ................................... Sè  iÖn  ¹i . ...............Sè  ® tho : . ..............  Fax:.. . ........ .. . ......... Tæng  è  s doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµitrªn®Þa  µn: c v ®Ç tn      b Tæng  è  s doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµikh«ng    c v ®Ç tn     b¸o c¸o:                                                                      §¬n  Þ                                                      v: USD ChØ   tiªu K Õ   ¹ch ho   Kú   c¸o b¸o   Lòy  Õ   õkhi k t    n¨m    b¸o c¸o thùc hiÖn  ù    d ¸n 6 th¸ng C¶     ®Ç u   n¨m n¨m I.Tæng  èn  u     v ®Ç t A. Tæng  èn  v ph¸p ®Þnh  2+3)   (1+  1.    Þ  èn  ãp  ña  Gi¸ tr v g c bªn  ÖtVi   Nam ­Quy Òn  ö  ông  t   sd ®Ê ­Nhµ   ëng,m¸y  ãc  ÕtbÞ   x   m thi   ­Ngo¹itÖ     ­TiÒn  ÖtNam   Vi   ­ C¸c  ×nh    h thøc gãp  èn    v kh¸c(ghi    râ néidung)   
 14. 14 2. Gi¸ trÞ vèn gãp cña bªn níc   ngoµi: ­ TiÒn  ¹itÖ    ngo   chuyÓn  µo  Öt v Vi   Nam ­TiÒn  ÖtNam     Vi   ­M¸y  ãc  ÕtbÞ   m thi   ­ ChuyÓn  giao c«ng nghÖ   kü  thuËtvµ    b¶n  Òn quy ­ C¸c  ×nh    h thøc gãp  èn    v kh¸c(ghi    râ néidung)    3.Lîi     Ën    ¹t¸ ®Ç u   nhu ®Ó l     ii t B.  èn vay: V  1.Vay    trung dµih¹n nícngoµi      1.1 Vèn ®∙ rót      1.2 Tr¶  î  n a.G èc:   b.L∙i phÝ:  ,   1.3 D   î=    n   (1.1­1.2a)     2.Vay  ¾n  ¹n nícngoµi   ng h   D   î: n 3. Vay    trung dµi h¹n  õ c¸c Ng ©n      t    hµng  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam ho   t i   3.1.Vèn ®∙  ót    r 3.2.Tr¶  î  n a.G èc   b.L∙i phÝ  ,   3.3.D   î=    n   (3.1­ 3.2a) 4. Vay  ng ¾n  h¹n tõ c¸c Ng ©n   hµng  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam. ho   t i   D   î: n II  îi .   Ën: L nhu 1.Lîi     Ën  nhu chuyÓn    ícngoµi ra n   2. LîinhuËn    ¹ ®Ç u       ®Ó l  i t cho    c¸c dù    ¸n kh¸ct¹ ViÖtNam   i   II   IChuyÓn  èn  . v ph¸p  nh    íc ®Þ ra n   ngoµi: Lu  : ý ­NhËn  Ðt vÒ   è  Öu b¸o c¸o   x   s li     ­Ghi cô  Ó    µ  i¹chØ        th tªnv ®   c¸cdoanh  nghiÖp  kh«ng    b¸o c¸o .. . . µy.. . /.../ 00. . . . ng . . .... 2 . LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  NHNN   tØnh, thµnh    phè
 15. 15  
 16. 16 M É u   è:5 s  b¸o c¸o h o ¹t ® é n g  t µi h o ¶ n  n g o ¹i Ö      k  t m ë  t¹i g © n  h µ n g  ë  n í c n g o µ i  n (B¸oc¸o 6      th¸ng.. . .... n . . ..... . ..... ¨m. . ...... tõngµy  . . ../.........  n   µy.. . .../..........)   .. . ......../....®Õ ng .. . . ......../..... K Ý nh   öi:Ng © n   µng  µ   ícViÖt  g  h Nh n   Nam    ô   ­V qu¶n  ýngo¹ihèi l    Tªn  doanh  nghiÖp: §Þa  chØ Sè  iÖn  ¹i            ® tho            Fax: : §∙® îcNg ©n  µng  µ   ícViÖtNam      h Nh n     cho  Ðp  ë   µikho¶n  ¹itÖ ë  ph m t  ngo     níc   ngoµi   t¹i   Quy Õt   ®Þnh   sè.. . ............. gµy. . .../....../................ . . ............ n . . ........................... M ôc   ®Ých   tµi   kho¶n   më   t¹   i níc   ngoµi: . .............................. . . .............................. Ngµy   m ë   tµi  kho¶n   ngo¹i  tÖ     t¹ Ng ©n   hµng   ë   níc i    ngoµi.. . ..../..../....   . . .............. Tªn  ©n  µng  ë   µikho¶n  ¹itÖ    ícngoµi: Ng h m t  ngo   ë n   Tªn  íc: n Lo¹ingo¹itÖ  ¹ch to¸ncña  µikho¶n  ¹itÖ    ícngoµi:    h     t  ngo   ë n   Sè  ¹itÖ  ngo   thu Sè  ¹itÖ  ngo   chi Trong  Luü  Õ   õ k t  Trong Luü  Õ   õ k t  khim ë   µi   t  khim ë   µi   t  ChØ     tiªuthu kú ChØ     tiªuchi kú kho¶n  n   ®Õ kho¶n  n   ®Õ thêi®iÓ m     thêi®iÓ m     b¸o c¸o   b¸o c¸o   Sè    u   ú: d ®Ç k ­ Chi chuyÓn  Ò   µi    v t  kho¶n   tiÒn   göi   ­ Thu  ót vèn  èc  r  g ngo¹itÖ      ë trongníc.   cña  kho¶n  vay  íc n  ngoµi. ­ Chi    ¼ng      tr¶th cho nhµ  cung  Êp  µng  ch ­ Thu    chuyÓn  Òn ti   ho¸ vµ  Þch  ô    ­  d v ën tõ tµi  kho¶n tiÒn   ícngoµi.   göi ngo¹i tÖ   ë  trong níc.   ­ Chi    èc    tr¶ g kho¶n  vay  ícngoµi. n  ­ Thu  t¹m gi÷ tõ   xuÊt   khÈu   vµ  ­ Chi tr¶l∙  Ý  ña        iph c, dÞch  vô  t¹  níc i   kho¶n   vay   níc   ngoµi. ngoµi. ­ Thu  kh¸c (ghirâ      ­ Chi kh¸c (Ghi râ   thu tõnguån  µo)    n m ôc  ®Ých  chi, ¬i  n   chuyÓn  Òn) ti Sè    èikú: d cu  
 17. 17 .. . . µy. . ..... 200 . . . ng . . /.../ . . LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è Doanh   nghiÖp ho Æc   idiÖn  ®¹   Bªn  îp  h doanh  íc n  ngoµi M É u   è:6 s  b¸o c¸o t × nh h × n h  b¸n n g o ¹i Ö  c h o  c¸c   t d o a n h  n g hi Ö p  c ã  v è n ® Ç u  t n í c n g o µ i  v µ  bªn h î p d o a n h  n í c n g o µ i (B¸oc¸o quý.. . .. n . . ..     . . .. ¨m. . .... . tõngµy.. . ...............®Õ n   µy.. . ......./......   . . .../...../....  . . ng . . ./...........) K Ý nh   öi:Ng © n   µng  µ   ícViÖt  g  h Nh n   Nam   ô  (V Qu¶n  ýngo¹ihèi) l    Tªn  ©n  µng  îcphÐp  Ng h ®  kinhdoanh  ¹itÖ.. . ......   ngo   . . ...... §Þa  chØ: Sè  iÖn  ¹i         Sè  ® tho            fax: : ­Tæng  è  ¹itÖ  s ngo   mua  îctheo quy  nh  Õt  èi: ®    ®Þ kh Trong  ,  è  ¹itÖ  ®ã s ngo   mua   îc cña  ®  doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµi: ­Tæng  è  ¹itÖ  ∙     Ó   b¸n cho      ÖtNam     s ngo   ® b¸n (k c¶    c¸cDN Vi   ):                                            ¬n  Þ:Quy                                          (§ v   USD) Sè  ¹itÖ  ©n  µng  cho    µ  ngo   Ng h b¸n  DN v BHDNN Tªn    µ N.KhÈu  Tr¶  î(gèc, ChuyÓn   ChuyÓn  èn  Kh¸c Tæng  è  DN v n    v   s nguyªn  l∙  Ý)  lînhuËn  ph¸p ®Þnh, iph ,   i     N.tÖ  ∙  ® BHDNN vËtliÖu kho¶n    vµ    vèn    u       vay thu t¸ ®Ç t i b¸n vµ  ô  b»ng  ¹i nhËp  îp hoÆc   èn  ph ngo   h  v tïngthay     tÖ ph¸p thùc hiÖn    thÕ H§HTKD   L∙i G èc ,   phÝ 1 2 3 4 5 6 7 8=2+3+4+ 5+6+7 I/DN&BHDN N   ® îc b¸n  trªn 500.000    USD/quý: 1. 2. 3. .
 18. 18 . II/Tæng   sè  b¸n cho c¸c   DN&BHDNN   cßn  ¹  l i  : Tæng  è s
 19. 19 G hi chó:         ­DN:    Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi c v ®Ç tn   ­BHDNN:    Bªn  îp doanh  ícngoµi h  n  ­H§HTKD:Hîp ®ång  îp t¸ckinhdoanh     h     ­ Kh¸c:bao  å m     ôc  ch      g c¸cm ®Ý kh¸c® îcqui®Þnh      trong Th«ng     t(thuyÕt   minh  ô  Ó  õng m ôc  ch) c th t   ®Ý .. . .. ngµy. . .../........ . . .. . . ......./.... LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è Ng © n   µng  îcph Ðp h ®     
 20. 20 M É u   è:7 s   B¸o c¸o h o ¹t ® é n g  t µi h o ¶ n  v è n c h u yªn d ï ng n g o ¹i Ö  c ñ a     k  t d o a n h  n g hi Ö p  c ã  v è n ® Ç u  t  n í c n g o µ i v µ  bªn h î p d o a n h  n í c n g o µ i (B¸oc¸o quÝ... . .    . ..  n¨m... . . . .. B¸o    õ.. . ...........  n   µy.. . ./........) c¸o t   . . ./...../...®Õ ng . . . . ...../.... K Ý nh   öi:Ng © n   µng  µ   ícViÖt  g  h Nh n   Nam    ô   ­V qu¶n  ýngo¹ihèi l     Tªn  ©n  µng  îcphÐp  ng h ®  kinhdoanh  ¹itÖ:. . .......   ngo   . . ...... §Þa  chØ:.. . ......... . . ......... Sè  iÖn  ¹i . ............ ® tho : . ........... Sè   fax:. . ......... . . ......... Tæng  è  µikho¶n  èn  s t  v chuyªn dïng    b»ng  ¹itÖ  Ó  tµikho¶n  Õp  ngo   (k c¶    ti nhËn  µ    î vèn  v tr¶n   vay  trung dµih¹n  ícngoµi)cña    BHDNN   Ön  ang      n    DN &  hi ® m ë   ¹ ng©n  µng:.. . .. t  i h . . .. Thu  trong kú   Sè  Òn ti   Chi trong kú     Sè  Òn ti   quira    quira    USD USD ­ Thu  ãp  èn    g v ph¸p  nh   ®Þ ­Chi chuyÓn    ícngoµivèn     ra n     cña  nícngoµi bªn    ph¸p  nh,  èn  i u    ña  ®Þ v t¸  ®Ç t c bªn  ícngoµi. n  ­ Thu  èn  v vay  trung, dµi    h¹n nícngoµi    ­ Chi tr¶ gèc, l∙ ,phÝ  cña  i  kho¶n  vay trung  µi  ¹n  íc d h n  ­ Thu    chuyÓn  õ tµikho¶n  t    ngoµi. tiÒn göi b»ng  ngo¹i Ö   t cña      DN & BNNHD   ë   ¹ m ti   ­ Chi chuyÓn  níc ngoµi lî ra      i ng©n   µng  ¹t ®éng  ¹ h ho   t i nhuËn  µ  v thu  Ëp  îp  nh h ph¸p  ViÖtnam kh¸ccña  nícngoµi.   bªn    ­ Chi chuyÓn  sang  µikho¶n  t  tiÒn göi b»ng ngo¹i Ö  cña   t Tæng  è s DN  &  BNNHD  m ë  t¹ ng©n   i hµng  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam. ho   t i   Tæng  ès Ghi chó:     ­DN:    Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi. c v ®Ç tn     ­BHDNN:    Bªn  îp doanh  ícngoµi. h  n    ­NhËn  Ðt vÒ   è  Öu b¸o c¸o   x   s li         .. . .. ngµy. . .../........ . . .. . . ......./.... LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2