Thông tư 04/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
72
lượt xem
7
download

Thông tư 04/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương và thu nhập đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sè 04/2002/TT-BL§TBXH ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2002 híng dÉn thùc hiÖn qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28/3/1997 vµ §iÒu 2, NghÞ ®Þnh sè 03/2001/N§-CP ngµy 11/01/2001 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28/3/1997 vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n íc, sau khi cã ý kiÕn cña Bé Tµi chÝnh t¹i C«ng v¨n sè 11936/TC/CSTC ngµy 12/12/2001, Bé X©y dùng t¹i C«ng v¨n sè 2033/BXD-TCL§ ngµy 15/11/2001vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam t¹i c«ng v¨n sè 1873/TL§ ngµy 16/11/2001, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn qu¶n lý tiÒn l¬ng ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých nh sau: I. §èi tîng ¸p dông: §èi tîng ¸p dông lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých thuéc lùc lîng vò trang, c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn vµ nguån kinh phÝ ho¹t ®éng chñ yÕu tõ ng©n s¸ch Nhµ n íc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 56/CP ngµy 2/10/1996 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 01/BKH/DN ngµy 29/1/1997 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. (C¸c ®¬n vÞ nªu trªn gäi t¾t lµ doanh nghiÖp) Kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh, nép ng©n s¸ch, lîi nhuËn vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p dông Th«ng t sè 05/2001/TT-BL§TBXH ngµy 29/01/2001 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp Nhµ níc. II. Nguyªn t¾c 1. C¨n cø khèi lîng, chÊt lîng s¶n phÈm hoÆc nhu cÇu dÞch vô c«ng Ých, c¬ quan cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n trªn c¬ së ®Þnh møc ®¬n gi¸ hiÖn hµnh (trong ®ã cã chi phÝ tiÒn l ¬ng) ®Ó thùc hiÖn c¬ chÕ ®Æt hµng hoÆc ®Êu thÇu s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých. Chi phÝ tiÒn l¬ng nµy ph¶i ®îc tÝnh theo th«ng sè tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i môc III, Th«ng t nµy; 2. §Ó ®îc nhËn khèi lîng, chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých d íi h×nh thøc ®îc giao hay tham gia ®Êu thÇu, doanh nghiÖp c¨n cø vµo tr×nh ®é kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt, tr×nh ®é qu¶n lý, tay nghÒ cña ng êi lao ®éng, tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng thùc tÕ cña doanh nghiÖp chñ ®éng lËp gi¸ trÞ dù to¸n lµm c¬ së tho¶ thuËn ®¬n ®Æt hµng hoÆc tham gia ®Êu thÇu. Trong ®ã chi phÝ tiÒn l¬ng ph¶i ®îc tÝnh theo c¸c
  2. 2 th«ng sè tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i môc III, Th«ng t nµy, kh«ng phô thuéc vµo ®¬n gi¸ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý. 3. Doanh nghiÖp võa thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng Ých Nhµ níc giao võa tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c th× khi lËp gi¸ trÞ dù to¸n cÇn t¸ch riªng tõng phÇn, sau ®ã míi tæng hîp l¹i. III. X¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn l¬ng trong ®¬n gi¸ s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých C¨n cø chøc n¨ng, nhiÖm vô, lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ t×nh h×nh thùc hiÖn khèi lîng s¶n phÈm, dÞch vô n¨m tríc liÒn kÒ, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cô thÓ, tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh, giao nhiÖm vô kÕ ho¹ch hµng n¨m. Trªn c¬ së c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch x©y dùng, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn l¬ng trong ®¬n gi¸ s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých ph¶i b¶o ®¶m c¸c th«ng sè tiÒn l¬ng quy ®Þnh nh sau: 1. §Þnh møc lao ®éng: Theo quy ®Þnh vµ híng dÉn t¹i Th«ng t sè 14/L§TBXH-TT ngµy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, trªn c¬ së khèi lîng, chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých, tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc lao ®éng thùc tÕ, doanh nghiÖp x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn l¬ng trong ®¬n gi¸ s¶n phÈm hoÆc dÞch vô c«ng Ých, kh«ng phô thuéc vµo ®Þnh møc ®¬n gi¸ cña c¬ quan ®Æt hµng hoÆc giao thÇu. 2. Møc l¬ng tèi thiÓu: Møc l¬ng tèi thiÓu ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn l ¬ng trong ®¬n gi¸ s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: TLminde = TLmin x (1 + Kde) Trong ®ã: - TLminde: Møc l¬ng tèi thiÓu ®iÒu chØnh ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn l- ¬ng trong ®¬n gi¸ s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých; - TLmin: Møc l¬ng tèi thiÓu chung lµ møc l¬ng tèi thiÓu do ChÝnh phñ quy ®Þnh trong tõng thêi kú. KÓ tõ ngµy 01/01/2001 møc l¬ng tèi thiÓu chung ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 77/2000/N§-CP ngµy 15/12/2000 cña ChÝnh phñ lµ 210.000 ®ång/th¸ng. Khi ChÝnh phñ ®iÒu chØnh l¹i møc l¬ng tèi thiÓu chung nµy th× ¸p dông theo møc ®iÒu chØnh míi. - Kde: HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu. HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu (Kde):
  3. 3 C¨n cø vµo cung - cÇu lao ®éng, gi¸ thuª nh©n c«ng vµ møc chi dïng tèi thiÓu theo ®Þa bµn, hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l ¬ng tèi thiÓu (Kde) víi møc thÊp nhÊt ®îc quy ®Þnh nh sau: HÖ sè ®iÒu 0,4 0,3 0,2 chØnh t¨ng thªm thÊp nhÊt §Þa bµn C¸c quËn néi Thµnh phè lo¹i II, gåm: H¶i C¸c thµnh thµnh Phßng; Nam §Þnh; Vinh; HuÕ; §µ tØnh phè Hµ Néi vµ N½ng; Quy Nh¬n; Nha Trang; §µ cßn l¹i thµnh phè Hå L¹t; Biªn Hoµ; Vòng Tµu; CÇn ChÝ Minh Th¬ vµ thµnh phè H¹ Long, c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung vµ c¸c huyÖn ngo¹i thµnh thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh Doanh nghiÖp ë ®Þa bµn nµo th× ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu (Kde) theo ®Þa bµn ®ã nhng ph¶i ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kinh tÕ do c¬ quan cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý phª duyÖt. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ vµ kh¶ n¨ng nguån kinh phÝ, c¬ quan cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý vµ doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm cao h¬n møc quy ®Þnh trªn. VÝ dô: C«ng ty DÞch vô M«i tr êng §« thÞ A n»m trªn ®Þa bµn cã hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu lµ 0,3 th× møc l¬ng tèi thiÓu thÊp nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn l¬ng trong ®¬n gi¸ thanh to¸n s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých ¸p dông lµ: TLminde = 210.000 ®ång/th¸ng x (1 + 0,3) = 273.000 ®ång/th¸ng trë lªn. 3. HÖ sè l¬ng cÊp bËc c«ng viÖc: HÖ sè l¬ng cÊp bËc c«ng viÖc ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo ®é phøc t¹p c«ng viÖc phï hîp víi yªu cÇu thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng Ých do c¬ quan cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý ®Æt hµng hoÆc giao thÇu vµ hÖ sè møc l¬ng theo c¸c thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh. 4. C¸c kho¶n phô cÊp l¬ng: C¨n cø vµo c¸c Th«ng t híng dÉn thùc hiÖn c¸c chÕ ®é phô cÊp do Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ban hµnh, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®èi t îng vµ møc phô cÊp theo quy ®Þnh ®îc tÝnh vµo chi phÝ tiÒn l¬ng trong ®¬n gi¸ s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých. C¸c kho¶n phô cÊp ®îc tÝnh ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn l¬ng, gåm: phô cÊp khu vùc; phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm; phô cÊp tr¸ch nhiÖm; phô cÊp lµm ®ªm; phô cÊp thu hót; phô cÊp lu ®éng; phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o.
  4. 4 IV. C¬ chÕ tr¶ l¬ng cña doanh nghiÖp 1. LËp ph¬ng ¸n chi phÝ tiÒn l¬ng vµ nguån chi tr¶ quü tiÒn l¬ng t¨ng thªm: Trªn c¬ së khèi lîng nhiÖm vô vµ ®¬n gi¸ s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých theo kÕ ho¹ch do c¬ quan cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý ®Æt hµng hoÆc tróng thÇu, c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m×nh, doanh nghiÖp lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn khèi lîng nhiÖm vô c«ng Ých ®îc giao, b¶o ®¶m ®óng khèi lîng, chÊt lîng vµ tiÕn ®é thêi gian quy ®Þnh. Trªn c¬ së tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c trong tæng chi phÝ chung, doanh nghiÖp lËp ph ¬ng ¸n chi phÝ tiÒn l¬ng víi hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28/3/1997 cña ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n íc, NghÞ ®Þnh sè 03/2001/N§-CP ngµy 11/01/2001 cña ChÝnh phñ bæ sung, söa ®æi NghÞ ®Þnh sè 28/CP vµ c¸c Th«ng t híng dÉn viÖc thùc hiÖn cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. Ph¬ng ¸n chi phÝ tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Hoµn thµnh ®óng khèi lîng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých theo kÕ ho¹ch do c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn giao hoÆc ®Æt hµng; - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ n íc (nÕu cã), nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cho ngêi lao ®éng; - B¶o ®¶m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng; - Kh«ng lµm t¨ng kinh phÝ ®îc ®Æt hµng hoÆc tróng thÇu. 2. ThÈm ®Þnh ph¬ng ¸n chi phÝ tiÒn l¬ng: Ph¬ng ¸n chi phÝ tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp tríc khi thùc hiÖn ph¶i ®- îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh, cô thÓ: - Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc thÈm ®Þnh ph ¬ng ¸n cña doanh nghiÖp thuéc Trung ¬ng qu¶n lý; - Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi thÈm ®Þnh ph ¬ng ¸n cña doanh nghiÖp thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý; - Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty thÈm ®Þnh ph¬ng ¸n cña doanh nghiÖp thuéc Tæng c«ng ty 90/TTg hoÆc 91/TTg qu¶n lý; Hå s¬ ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh gåm: + V¨n b¶n ®Ò nghÞ; + Ph¬ng ¸n chi phÝ tiÒn l¬ng do doanh nghiÖp lËp. 3. X¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn: C¨n cø vµo møc ®é hoµn thµnh khèi lîng nhiÖm vô c«ng Ých vµ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc IV nªu trªn, doanh nghiÖp ®îc quyÕt to¸n quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn theo ph¬ng ¸n chi phÝ tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh theo ph©n cÊp qu¶n lý.
  5. 5 Trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng b¶o ®¶m ®îc c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc IV nªu trªn th× ph¶i trõ lïi quü tiÒn l¬ng. Møc b×nh qu©n thÊp nhÊt sau khi trõ lïi ph¶i b»ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n tÝnh theo môc III nªu trªn khi lËp ph¬ng ¸n chi phÝ tiÒn l¬ng trong gi¸ trÞ dù to¸n kinh phÝ cÊp ph¸t theo ®¬n gi¸ s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých. V. Tæ chøc thùc hiÖn 1. C¨n cø vµo néi dung quy ®Þnh vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, c¸c Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty 91/TTg, 90/TTg vµ c¸c doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vµ doanh nghiÖp vÒ qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ®îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i môc IV, Th«ng t sè 05/2001/TT-BL§TBXH ngµy 29/01/2001 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi. ViÖc b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp ®îc quy ®Þnh nh sau: - ChËm nhÊt vµo th¸ng 4 hµng n¨m, c¸c doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o víi c¬ quan cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp cña n¨m tríc liÒn kÒ theo mÉu sè 1, kÌm theo Th«ng t nµy. - ChËm nhÊt vµo th¸ng 5 hµng n¨m, c¸c Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè theo ph©n cÊp qu¶n lý b¸o c¸o vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l ¬ng vµ thu nhËp n¨m tríc liÒn kÒ cña c¸c doanh nghiÖp theo mÉu sè 2, kÌm theo Th«ng t nµy. 3. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/1/2002. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n- íc ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi xem xÐt, gi¶i quyÕt.
  6. 6
  7. 7 MÉu sè 1 Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng Tªn doanh nghiÖp B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp n¨m.... STT ChØ tiªu §¬n vÞ KÕ Thùc Ghi ho¹ch hiÖn chó 1 2 3 4 5 6 I ChØ tiªu nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô (bao gåm phÇn nhiÖm vô c«ng Ých ®îc ®Æt hµng hoÆc tróng thÇu vµ phÇn s¶n xuÊt, kinh doanh ngoµi nhiÖm vô c«ng Ých (nÕu cã)) 1. Tæng khèi lîng s¶n phÈm, dÞch vô (kÓ c¶ quy ®æi) 2. Tæng doanh thu hoÆc doanh sè Tr.®ång 3. Tæng c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Tr.®ång Nhµ níc (nÕu cã) 4. Lîi nhuËn (nÕu cã) Tr.®ång II Quü tiÒn l¬ng theo ®¬n gi¸ Tr.®ång 1. Sè lao ®éng Ngêi 2. HÖ sè l¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n 3. HÖ sè phô cÊp b×nh qu©n 4. Møc l¬ng tèi thiÓu doanh nghiÖp ®/th¸ng ¸p dông III Tæng quü tiÒn l¬ng ngoµi ®¬n gi¸ Tr.®ång 1. Quü tiÒn l¬ng bæ sung Tr.®ång 2. Quü phô cÊp vµ tiÒn thëng (nÕu Tr.®ång cã) 3. Quü lµm thªm giê Tr.®ång IV TiÒn l¬ng b×nh qu©n ®/ng/th¸n g V Quü khen thëng, phóc lîi Tr.®ång Trong ®ã: ph©n phèi trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng VI Quü thu nhËp kh¸c Tr.®ång VII Thu nhËp b×nh qu©n ®/ng/th¸n g VIII N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n tÝnh ®/ng/n¨m theo doanh thu (doanh sè) Ghi chó: * Thu nhËp b×nh qu©n gåm tiÒn l¬ng b×nh qu©n, tiÒn thëng vµ phóc lîi ph©n phèi trùc tiÕp cho ng êi lao ®éng vµ quü thu nhËp kh¸c tÝnh b×nh qu©n theo th¸ng.
  8. 8 Ngêi lËp biÓu ........,ngµy......th¸ng.....n¨m....... (Ký vµ ghi râ hä tªn, chøc vô) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu)
  9. MÉu sè 2 Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp n¨m .... STT Tªn Doanh thu Nép ng©n s¸ch Lîi nhuËn Lao ®éng Quü tiÒn l¬ng Quü tiÒn l¬ng TiÒn l¬ng Quü khen Thu nhËp N¨ng suÊt lao Doanh hoÆc doanh (nÕu cã) theo ®¬n gi¸ ngoµi ®¬n gi¸ b×nh qu©n thëng, phóc b×nh qu©n ®éng thùc hiÖn nghiÖp sè thùc hiÖn lîi, quü kh¸c thùc hiÖn b×nh qu©n tÝnh theo (Tr.®ång) (Tr.®ång) (Ngêi) (Tr.®ång) (Tr.®ång) (®/ng/th¸ng (Tr.®ång) doanh thu (Tr.®ång) ) (®/ng/n¨m) KÕ Thùc KÕ Thùc KÕ Thùc KÕ Thùc KÕ Thùc KÕ Thùc ho¹ch hiÖn ho¹ch hiÖn ho¹ch hiÖn ho¹ch hiÖn ho¹ch hiÖn ho¹ch hiÖn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Doanh nghiÖp A 2 Doanh nghiÖp B ....... Tæng céng Ngêi lËp biÓu .........., ngµy.....th¸ng.....n¨m........ (Ký vµ ghi râ hä tªn, chøc vô) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản