intTypePromotion=1

Thông tư 04/2002/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:41

0
123
lượt xem
3
download

Thông tư 04/2002/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2002/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký cung cấp thông tin về tài sản cho thuê tài chính và về việc quản lý nhà nước về đăng ký tài sản cho thuê tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2002/TT-BTP của Bộ Tư pháp

 1. T h«ng t B é  t p h¸p S è    04  /2002/TT­B T P  n g µ y  22 th¸ng  02 n¨ m  2002 v Ò  vi Ö c H í ng d É n   Ò  th È m   u y Ò n, tr× nh t ù, ñ t ô c  v q  th ® ¨n g  k ý, cu n g  c Ê p  th«ng  tin v Ò  t µi s¶n ch o   thuª  t µi h Ý n h   µ  vi Ö c q u ¶ n   ý n h µ   íc v Ò  ® ¨n g   ý    c v l n k t µi s¶n ch o   thuª t µi  ch Ý n h C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 38/CP  µy  th¸ng 6  ng 4    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   chøc n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  ña  é      v  h   tæ  c B T ph¸p; C¨n  §iÒu  cña  cø  19  NghÞ   nh  è  ®Þ s 16/2001/N§­   µy  th¸ng 5  CP ng 2    n¨m   2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t ®éng  ña  c Ch ph v tæ  v ho   c C«ng    ty cho thuª tµi    chÝnh; Nh»m   c«ng khaiho¸ c¸c th«ng    Ò   µis¶n      tinv t   cho thuªtµichÝnh, t¹oc¬        së ph¸p  ý cho  Öc  l  vi b¶o  Ö   Òn,  î Ých  îp  v quy li  h ph¸p  ña    c c¸c bªn  trong  îp  h ®ång  cho    µichÝnh  µ    ©n, tæ  thuªt   v c¸nh   chøc  ã  ªnquan; c li   Bé    ph¸p  íng  Én  Ò   Èm   Òn,  ×nh  ù,thñ  ôc ®¨ng  ý, cung  T h d v th quy tr t  t  k  cÊp  th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho    µichÝnh  µ  Öc  thuªt   v vi qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   ¨ng  l  n  ® ký  µis¶n  t  cho    µichÝnh    thuªt   nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1.Ph¹m      ông   vi¸p d Th«ng   µy  íng dÉn  ùc hiÖn    Ên    tn h   th   c¸cv ®Ò sau  y: ®© 1.1.ThÈ m   Òn, nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  ña  ôc    quy   v  h c C §¨ng  ý  èc    k qu gia giao  dÞch b¶o  ¶m   éc Bé    ® thu   T ph¸p vµ        c¸cChi nh¸nh  ña  ôc  Æt  ¹ ®Þa  ¬ng  cC® t i ph (sau  y   äi t¾t lµ Côc  ®© g       §¨ng  ý  µ  k v Chi nh¸nh) trong viÖc  ¨ng  ý  µ      ® k v cung  cÊp th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho    µichÝnh; thuªt   1.2.Tr×nh  ù,thñ tôc®¨ng  ý,cung  Êp    t      k  c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho    µi thuªt   chÝnh; 1.3.Qu¶n  ýnhµ  íc®èi víi Öc  ¨ng  ý,cung  Êp    l  n     vi ® k  c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho    µichÝnh. thuªt   2.C¬     quan  ¨ng  ý  µ  ® k v cung  Êp  c th«ng    Ò   µi tinv t   s¶n  cho    µi Ýnh thuªt   ch 2.1.C¬     quan  ã  Èm  Òn  ¨ng  ý  µ  c th quy ® k v cung  Êp  c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho    µichÝnh  µCôc  thuªt   l  §¨ng  ý  µ    k v Chi nh¸nh. 2.2.Côc    §¨ng  ý  µ  k v Chi  nh¸nh  ã  Èm   c th quyÒn  ¨ng  ý  µ  ® k v cung  Êp  c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho  thuª tµichÝnh     theo yªu  Çu  ña    ©n,  chøc  c c c¸ nh tæ  trong ph¹m    níc.Do   ,  êi yªu  Çu  ¨ng  ý, ngêi yªu  Çu    vic¶    ®ã ng   c ® k    c cung  Êp  c th«ng    ã  Òn  ùa chän  cÇu  ôc  tinc quy l  yªu  C §¨ng  ý k hoÆc     Chi nh¸nh  ùc hiÖn  th   viÖc  ¨ng  ý,cung  Êp  ® k  c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho    µichÝnh. thuªt     ViÖc  ¨ng  ý,cung  Êp  ® k  c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho thuªtµichÝnh  ¹  ôc     ti C §¨ng  ý  µ    k v Chi nh¸nh  ã    Þph¸p lýnh  c gi¸tr       nhau.
 2. 3. NhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña  ôc    v  hcC §¨ng  ý  µ    k v Chi nh¸nh trong lÜnh  ùc    v ®¨ng  ý  µ  k v cung  Êp  c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho    µichÝnh thuªt   3.1  ôc  C §¨ng  ý  µ  k v Chi  nh¸nh  ã  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  c nhi v  h sau  y   ®© trong  viÖc  ¨ng  ý  µis¶n  ® k t  cho    µichÝnh: thuªt   a) §¨ng  ý  µis¶n    k t  cho    µichÝnh; thuªt     b) §¨ng  ý    k thay ® æi  éidung  ∙  ¨ng  ý;   n  ®® k  c)§¨ng  ý    ¹n;   k giah   d) Xo¸  ¨ng  ý;   ® k ®)  Êp  Êy  C Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  µ  nh ® k v b¶n sao  Êy  Gi chøng  Ën  ; nh ®ã e) Söa  ÷a    ãttrong ®¬n  cÇu  ¨ng  ý,trong GiÊy    ch sais     yªu  ® k    chøng  Ën  nh ®¨ng  ý; k g) Huû   Êy    Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k trong tr ng  îp ngêiyªu  Çu  ¨ng  ý   ê h    c ® k kª khaic¸c néidung        trong ®¬n    yªu  Çu  ¨ng  ý  c ® k kh«ng  ng  ù  Ët,kh«ng  ®ó s th   ®óng  tho¶ thuËn    trong hîp ®ång     cho    µichÝnh; thuªt   h) Thu  Ö  Ý  ¨ng  ý;   l ph ® k i)Tõ   èi®¨ng  ý    ch   k trong tr ng  îp  n    ê h ®¬ yªu  Çu  ¨ng  ý  c ® k kh«ng  khai kª    ®Çy    ¹ c¸c m ôc  éc diÖn  ®ñ t i     thu   ph¶ikª khaitheo  É u   îcban  µnh  Ìm       m ®  h k theo  Th«ng   µy  tn hoÆc   êiyªu cÇu  ¨ng  ý  ng     ® k kh«ng  ép  Ö  Ý  ¨ng  ý; n l ph ® k k)Lu  ÷hå  ¬,tµi Öu,b¶o    tr   s     li   qu¶n    c¸cth«ng    ∙  îc®¨ng  ý. tin® ®   k 3.2  ôc  C §¨ng  ý  µ  k v Chi  nh¸nh  ã  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  c nhi v  h sau  y   ®© trong  viÖc  cung  Êp  c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho    µichÝnh: thuªt   a) Cung  Êp    c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho    µichÝnh  îc®¨ng  ý  ¹ Côc  thuªt   ®  k ti   §¨ng  ý  µ    k v Chi nh¸nh;  b) Thu  Ý    ph cung  Êp  c th«ng  tin; c) Tõ  èicung  Êp    ch   c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho thuªtµichÝnh     trong tr ng   ê hîp ®¬n    Çu    yªu c cung  Êp  c th«ng    tinkh«ng    kª khai®Çy    ¹ c¸cm ôc    ®ñ t     i ph¶ikª    khaitheo  É u   îcban  µnh  Ìm    m ®  h k theo  Th«ng   µy  tn hoÆc   êiyªu  Çu  ng   c cung  cÊp th«ng    tinkh«ng  ép  Ý  n ph cung  Êp  c th«ng  tin. 3.3  Côc    §¨ng  ý  µ    k v Chi nh¸nh  ã  Èm   Òn    Õt  Õu  ¹i, è c th quy gi¶iquy khi n     t c¸o theo quy  nh  ¹ m ôc  cña      ®Þ t i IX  Th«ng   µy. tn 4.Tr¸chnhiÖ m  ña      c §¨ng  ý    k viªn §¨ng  ý    ã  k viªnc tr¸chnhiÖ m    sau  y: ®© 4.1 Thùc  Ön  Öc  ¨ng  ý,cung  Êp    hi vi ® k  c th«ng    tintheo  ng  ×nh tù,thñ ®ó tr       tôc® îcquy  nh  ¹ Th«ng   µy;    ®Þ t  i tn 4.2 §¨ng  ý  Ýnh      éi dung  ∙    k ch x¸c c¸c n   ® kª khaitrong ®¬n      yªu  Çu  ¨ng  c ® ký;   4.3 Trong  êng  îp §¨ng  ý    ¨ng  ý    tr h  k viªn® k kh«ng  Ýnh      éidung  ch x¸c c¸c n   kª khaitrong ®¬n  cÇu  ¨ng  ý,m µ   ©y  Öth¹i  × ph¶ibåith ng  Öt       yªu  ® k  g thi   ,  th     ê thi   h¹itheo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   tr¸chnhiÖm   åith ng  Öth¹icña    b   ê thi     c«ng  chøc. 5.§èit ng ®¨ng  ý     î   k 2
 3. C¸c  µis¶n  t  sau  y    îcc«ng    ®© khi®   tycho    µichÝnh  thuªt   cho        thuªtrªnl∙nh thæ  ÖtNam   Vi   hoÆc     ícngoµith«ng  ra n     qua  îp ®ång  h  cho    µichÝnh  thuªt   ph¶i  ®¨ng  ý  ¹ Côc  k t  i §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh: 5.1.M¸y  ãc, thiÕtbÞ, d©y    m      chuyÒn  s¶n  Êt; xu 5.2.¤    µu biÓn,tµu s«ng  µ    ¬ng  Ön vËn    t«,t      v c¸cph ti   chuyÓn  kh¸c; 5.3. C¸c  ng    ®é s¶n kh¸c theo    quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  2  181  ña  é   cB LuËt D © n   ù.   s 6.Nguyªn  ¾c  ¨ng  ý,cung  Êp    t® k  c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho    µichÝnh  thuªt   6.1.Tµi s¶n     cho thuªtµichÝnh  îc®¨ng  ý    ¬  ë  éidung       ®  k trªnc s n   kª khai   trong  n   ña  êi yªu  Çu  ¨ng  ý. Ng êi yªu  Çu  ¨ng  ý  ®¬ c ng   c ® k    c ® k ph¶i kª    khai   chÝnh    y   ,  ï hîp  íitho¶  Ën  ña    x¸c,®Ç ®ñ ph   v  thu c c¸c bªn  trong  îp  ng    h ®å cho thuªtµichÝnh  µ  Þu     v ch tr¸chnhiÖ m  Ò     éidung  ∙      v c¸cn   ® kª khaitrong®¬n.       §¬n    Çu  ¨ng  ý  îp lÖ  µ®¬n  ∙    yªu c ® k h   l  ® kª khai®Çy      ôc    ®ñ c¸cm theo m É u     ®¬n  îcban  µnh  Ìm  ®  h k theo  Th«ng   µy  µ  ã  éidung  ï hîp víihîp ®ång  tn v c n   ph         cho    µichÝnh  ∙  ý. thuªt   ®k 6.2.Côc    §¨ng  ý  µ  k v Chi nh¸nh  ph¶i ®¨ng  ý  Þp  êi  Ýnh      kk th ,ch x¸c theo  ®óng  éidung  ∙    n  ® kª khaitrong ®¬n  µ  ¹o®iÒu  Ön      v t  ki cho  Öc  ¨ng  ý,t×m  vi ® k  hiÓu  th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho    µichÝnh. thuªt   6.3.C¸c    th«ng    îc l gi÷ trong c¬  ë  ÷  Öu vÒ   µis¶n  tin®  u      s d li   t   cho thuªtµi    chÝnh  µ  v trong Sæ   ¨ng  ý  µis¶n    ® k t  cho    µichÝnh  îccung  Êp  thuªt   ®  c cho  äi  m c¸nh©n, tæ      chøc  ã  c nhu  Çu  ×m  Óu. c t hi 7.Thêih¹n  ã  Öu  ùccña  Öc  ¨ng  ý  µi     c hi l   vi ® k t  s¶n  cho    µi Ýnh thuªt   ch Thêi h¹n  ã  Öu  ùc cña  Öc  ¨ng  ý  µis¶n    c hi l   vi ® k t  cho thuª tµichÝnh  îc    ®  tÝnh  õ ngµy  ôc  t  C §¨ng  ý  k hoÆc    Chi nh¸nh  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  µi nh ® k t  s¶n cho    µichÝnh  n   êi®iÓ m   Ê m     Öc  thuªt   ®Õ th   ch døt vi cho    µichÝnh. thuªt   8.Gi¸trÞph¸p lýcña  Öc  ¨ng  ý  µi        vi ® k t  s¶n  cho    µi Ýnh  thuªt   ch 8.1.ViÖc  ¨ng  ý  µis¶n    ® k t  cho    µichÝnh  ã    Þ®èi víi êithø    thuªt   c gi¸tr       ng   ba trong thêih¹n  ã  Öu  ùc cña  Öc  ¨ng  ý     c hi l   vi ® k theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  M ôc   7  nµy. GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  µis¶n  nh ® k t  cho thuª tµichÝnh  µ c¨n  ph¸p  ý    l  cø  l  ®Ó  bªn cho  thuªyªu  Çu  êi thø  ®∙  Ën    c ng   ba  nh chuyÓn  giao  µis¶n  t  cho thuª  tµichÝnh  µ     m kh«ng  ã  ù  ng    ña  ×nh  c s ®å ýc m ph¶itr¶l¹ tµis¶n       i     ®ã cho    bªn cho thuª. 8.2.Trong  êng  îp  µis¶n    tr h t  cho thuª tµichÝnh     kh«ng  îc ®¨ng  ý  ¹ ®  k ti  Côc  §¨ng  ý  µ  k v Chi  nh¸nh theo quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng    µy, th×  tn   c¨n  vµo  cø  §iÒu  139  ña  é   Ët  © n   ù  c B Lu D s bªn  thuª cã    quyÒn  yªu  Çu  µ   quyÕt  c To ¸n  ®Þnh  éc  bu bªn  cho  thuª ph¶i ®¨ng  ý      k trong  êih¹n  th   b¶y  µy, kÓ   õ ngµy  ng   t   quyÕt  nh  ña  µ    ã  Öu  ùc;qu¸ thêih¹n    µ   Én  ®Þ c To ¸n c hi l       ®ã m v kh«ng  ¨ng  ý, ® k  th× hîp ®ång     cho    µichÝnh  Þ  hiÖu.Bªn  thuªt   b v«    cho    thuªph¶ibåith ng  Öt     ê thi   h¹icho  thuª, Õu  ã.   bªn    n c 9.Ng êiyªu cÇu  ¨ng  ý,ngêiyªu cÇu       ® k     cung  Êp  c th«ng    tin 9.1.Ng êiyªu  Çu  ¨ng  ý     c ® k trong c¸c tr ng  îp quy  nh  ¹  iÓ m      ê h   ®Þ ti ® 3.1.a,   3.1.b,3.1.c,    3.1.dvµ    3.1.ekho¶n  M ôc  µy  äichung  µngêiyªu  Çu  ¨ng    3  n (g   l   c® ký)lµbªn      cho   thuªtronghîp ®ång     cho    µichÝnh,bao  å m: thuªt     g a) C«ng      tycho    µichÝnh  µ  íc; thuªt   nh n 3
 4. b) C«ng      tycho    µichÝnh    Çn; thuªt   cæ ph c)C«ng      tycho    µichÝnh  ùcthuéc cña  chøc  Ýn  ông; thuªt   tr     tæ  td d) C«ng      tycho    µichÝnh  ªndoanh; thuªt   li   ®)  C«ng    tycho    µichÝnh  thuªt   100%   èn  ícngoµi. v n  e) Trong  êng  îp c¸c c«ng    tr h    ty cho thuªtµichÝnh     cho thuªhîp  èn, th×   v  ph¶ithèng  Êt cö  ét    nh   m c«ng    idiÖn  ty ®¹   cho    c¸c bªn cho thuª® øng    ép    tªn n ®¬n    Çu  ¨ng  ý,®ång  êi, yªu c ® k  th   ph¶ikª khai®Çy           ®ñ c¸cc«ng    tycho    µi thuªt   chÝnh  îp vèn  h  trongPhô  ôckÌm    l  theo ®¬n.   9.2.M äi    ©n, tæ    c¸nh   chøc  ã  c nhu  Çu  ×m  Óu  c t hi th«ng    Ò   µis¶n    tinv t   cho thuªtµichÝnh  u   ã  Òn    Çu  ôc     ®Ò c quy yªu c C §¨ng  ý k hoÆc     Chi nh¸nh  cung  Êp  c th«ng tin. 10. Tr¸ch  Ö m   ña  êi yªu  Çu  ¨ng  ý, ngêi yªu  Çu  nhi c ng   c ® k    c cung  Êp  c th«ng tin 10.1.Ng êiyªu cÇu  ¨ng  ý  ã       ® k c tr¸chnhiÖm    sau  y: ®© a)  khai®Çy       ôc  Kª    ®ñ c¸c m trong  n  ®¬ yªu  Çu  ¨ng  ý  c ® k theo  É u   îc m ®  ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   µy.Néi dung    tn     kª khaitrong ®¬n      ph¶ichÝnh      x¸c, ®óng  tho¶ thuËn  ña    trong hîp ®ång    c c¸cbªn     cho    µichÝnh; thuªt   b) Nép  Ö  Ý  ¨ng  ý    l ph ® k theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   c) Trong  êng  îp  êi yªu  Çu  ¨ng  ý    µo  n  ÷ng  éi dung    tr h ng   c ® k ghi v ®¬ nh n  kh«ng  Ýnh    ch x¸c,kh«ng  ng  ®ó tho¶  Ën  ña    thu c c¸c bªn  trong  îp  ng    h ®å cho thuªtµichÝnh  µ   ©y  Öth¹i  × ph¶ibåith ng     m g thi   ,   th     ê cho  êibÞ  Öth¹i. ng   thi   10.2.Ng êiyªu cÇu       cung  Êp  c th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖ m    sau  y: ®© a)  khai®Çy       ôc  Kª    ®ñ c¸c m trong ®¬n  cÇu    yªu  cung  Êp  c th«ng    tintheo  m É u   îc ban  µnh  Ìm  ®  h k theo  Th«ng   µy  t n hoÆc   Õu    Þ   ù tra cøu  phi ®Ò ngh t     th«ng  tin; b) Nép  Ý    ph cung  Êp  c th«ng    tintheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   c) Trong  êng  îp tù tracøu,t×m  Óu    tr h        hi th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho thuªtµi    chÝnh, ngêi yªu  Çu      c cung  Êp  c th«ng    tinph¶i chÊp  µnh    h nghiªm chØnh  éi n  quy,quy  nh  îcniªm  Õt  ¹ Côc    ®Þ ®  y t  i §¨ng  ý  µ    k v Chi nh¸nh. 11.L Ö   Ý  ¨ng  ý,phÝ    ph ® k  cung  Êp  c th«ng  tin 11.1.Ng êiyªu  Çu  ¨ng  ý     c ® k ph¶inép  Ö  Ý  ¨ng  ý    l ph ® k trong nh÷ng  êng    tr hîp sau  y:   ®© a) §¨ng  ý  µis¶n    k t  cho    µichÝnh; thuªt   b) §¨ng  ý    k thay ® æi  éidung  ∙  ¨ng  ý;   n  ®® k c)§¨ng  ý    ¹n;   k giah d) Yªu  Çu  öa  ÷a    ãttrong ®¬n    Çu  ¨ng  ý.   c s ch sais     yªu c ® k 11.2.C¸  ©n, tæ    nh   chøc  ph¶inép  Ý      Çu    ph khiyªu c cung  Êp  c th«ng    Ò   tinv tµis¶n    cho    µichÝnh. thuªt   11.3.Møc   lÖ  Ý   ¨ng  ý,phÝ     thu  ph ® k  cung  Êp  c th«ng    Ò   µis¶n    tinv t   cho thuªtµichÝnh  îcthùc hiÖn     ®    theo quy  nh  ña  ªnbé  µichÝnh  µ      ®Þ c li   T   v T ph¸p. 4
 5. II. × nh t ù, ñ t ô c ® ¨ n g k ý  t µi ¶ n   tr  th  s c h o  thuª t µi h Ý n h  c 1. Ng êi yªu  Çu  ¨ng  ý  ép  n      c ® k n ®¬ yªu  Çu  ¨ng  ý  µis¶n  c ® k t  cho thuªtµi    chÝnh  theo m É u   è  ®Õ n   ôc    s 01  C §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh. 2. ViÖc  ép  n  cÇu  ¨ng  ý  îcthùc hiÖn    n ®¬ yªu  ® k®    theo  ét  m trong c¸c ph­    ¬ng  thøc sau  y:   ®© a) Nép  n  ùctiÕp t¹ trôsë  ña  ôc    ®¬ tr         c C §¨ng  ý  i k hoÆc     Chi nh¸nh; b)  öi  n  G ®¬ qua  êng  u  iÖn;  ã  Ó  ® b® c th b»ng  ×nh  h thøc  öi b¶o  ¶m   g  ® hoÆc   chuyÓn    ph¸tnhanh; c) G öi  n    ®¬ qua    Öc  öi®¬n  fax.Vi g   qua    îcthùc hiÖn  fax ®     trong tr ng  îp  ê h   ngêiyªu  Çu  ¨ng  ý  µ c¸c c«ng     c ® k l    tycho thuªtµichÝnh  ∙  ¨ng  ý  µo     ®® k v Danh  s¸ch kh¸ch hµng  êng      th xuyªn cña  ôc    C §¨ng  ý. k  Côc  §¨ng  ý  íng dÉn  Ò   ñ tôc ®¨ng  ý  µo  kh   v th     k v Danh s¸ch kh¸ch hµng  ­     th êng  xuyªn vµ  chøc  ùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  µy.   tæ  th   vi ® kn 3. Ng êiyªu  Çu  ¨ng  ý  ép    Ö  Ý     c® k n ®ñ l ph th«ng  qua  ét  m trong c¸c ph¬ng     thøc sau  y:   ®© a)  ép  ùc tiÕp  ¹  ôc  N tr   ti C §¨ng  ý  k hoÆc  Chi nh¸nh sau    n  khi®¬ yªu  Çu  c ®¨ng  ý  îc§¨ng  ý    Õp nhËn; k®   k viªnti   b) Chuy Ón   Òn  ti th«ng qua  Þch  ô  d v chuyÓn  Òn  ña  u  iÖn  µ  öi ti c b ® vg  giÊy chuyÓn  Òn kÌm    ti   theo ®¬n    Çu  ¨ng  ý;   yªu c ® k c)Chuy Ón  Òn vµo  µikho¶n  ña  ôc    ti   t  c C §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh  ¬itiÕp  n  nhËn  n  µ  öi cho  ôc  ®¬ v g   C §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh chøng  õ x¸c nhËn  Öc  t    vi chuyÓn kho¶n.   Trêng  îp  êi yªu  Çu  ¨ng  ý  éc  h ng   c ® k thu Danh  s¸ch kh¸ch  µng  êng  h th xuyªn  ña  ôc  cC §¨ng  ý,th×  Öc  k  vi chuyÓn  Ö  Ý   ¨ng  ý  µo  µikho¶n  ña  l ph ® k v t  c Côc §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh,n¬i®∙  Ën  n,  îcthùc hiÖn      nh ®¬ ®     theo  nh  ú  ®Þ k hµng th¸ng,trongthêigian tõngµy  ®Õ n   µy  èicïng cña          25  ng cu     th¸ng. 4­ Sau    Ën  îc ®¬n  khinh ®  yªu  Çu  ¨ng  ý, §¨ng  ý    ùc  Ön    c ® k  k viªn th hi c¸c c«ng  Öc    vi nh sau: 4.1.KiÓ m     Öc      travi kª khaic¸cm ôc     trong ®¬n;   4.2.KiÓ m     Öc  ép  Ö  Ý;   travi n l ph 4.3.Ghi  µo  n  êi®iÓ m   Ën  n  µy,th¸ng,n¨m),n Õu  n  îp   v ®¬ th   nh ®¬ (ng       ®¬ h   lÖ  µ  Öc  ép  Ö  Ý  îcthùc hiÖn  v vi n l ph ®     theo quy  nh.   ®Þ   Thêi®iÓ m   Ën  n  ép  ùctiÕp lµthêi®iÓ m     nh ®¬ n tr        §¨ng  ý    Õp nhËn  k viªnti   ®¬n  îp lÖ. h  Thêi ®iÓ m   Ën  n  öiqua  êng  u  iÖn  µ thêi®iÓ m   ôc    nh ®¬ g   ® b® l    C §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh  Ën  îc®¬n. nh ®   Thêi ®iÓ m   Ën  n     nh ®¬ chuyÓn qua    µ thêi®iÓ m   n   îc chuyÓn  fax l     ®¬ ®   qua  fax; 4.4.Trong  êng  îp nhËn  n    tr h  ®¬ qua    íckhithùc hiÖn    fax,tr       c¸c c«ng  Öc  vi quy  nh  ¹ ®iÓ m       µ    ®Þ ti   4.1,4.2 v 4.3 kho¶n  µy,§¨ng  ý      nh  êiyªu n  k viªnx¸c ®Þ ng     5
 6. cÇu  ¨ng  ý  ã  ® k c ph¶ilµ kh¸ch  µng  êng     h th xuyªn hay kh«ng; n Õu    kh«ng, th×    kh«ng  Êp  Ën  n    Çu  ¨ng  ý; ch nh ®¬ yªu c ® k 4.5.Trong  êng  îp  n  îc nép  ùc tiÕp  ¹  ôc    tr h ®¬ ®   tr   t iC §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh,th× sau    ùc hiÖn       khith   c¸cc«ng  Öc  vi quy  nh  ¹ ®iÓ m       µ    ®Þ t i 4.1,4.2 v 4.3 kho¶n  µy,§¨ng  ý      n  k viªntrao cho  êiyªu  Çu  ¨ng  ý  ng   c ® k b¶n sao  n  cÇu  ®¬ yªu  ®¨ng  ý  ã    êi®iÓ m   Ën  n   µ  Õu  Ñn  Êp  Êy  k c ghi th   nh ®¬ v phi h c Gi chøng  Ën nh ®¨ng  ý. k  5­Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc ®¬n  th   ba    t  nh ®  yªu  Çu  ¨ng  ý  c ® k hîp lÖ,Côc     §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh,n¬inhËn  îc®¬n    Çu  ¨ng  ý     ®  yªu c ® k ph¶i  cÊp  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  µis¶n  nh ® k t  cho    µichÝnh  thuªt   theo M É u   è  cho    s 07  ngêi yªu  Çu  ¨ng  ý;trong tr ng  îp  Ën  n    c ® k    ê h nh ®¬ yªu  Çu  ¨ng  ý  c ® k qua  êng  ® bu  iÖn  ® hoÆc     × göikÌm  fax,th     theo b¶n    sao  n    Çu  ¨ng  ý. ®¬ yªu c ® k  Côc §¨ng  ý  µ  k v Chi  nh¸nh kh«ng  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  nh cho  êi yªu ng     cÇu  ¨ng  ý  ® k trong tr ng  îp ph¸thiÖn  ¨ng  ý  ïnglÆp  i víi ét  îp ®ång   ê h     ® k tr   ®è     m h  cho    µichÝnh. thuªt   GiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  îc trao trùc tiÕp  ¹  ôc  nh ® k®     ti C §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh,n¬i®∙  Ën  n  cÇu  ¨ng  ý      nh ®¬ yªu  ® k hoÆc   öith«ng  g  qua  Þch  ô  öith d vg   cã  b¶o  ¶m   ña  u  iÖn. ® c b® III­Tr × n h t ù, ñ t ô c §¨ng k ý  thay ® æ i  n é i d u n g      th ® ∙ ® ¨n g k ý 1­ Trong  êng  îp  ã    tr h c c¸c thay ® æi    sau  y   ×  êi yªu  Çu  ¨ng  ý  ®© th ng   c ® k ph¶inép  n    Çu  ¨ng  ý    ®¬ yªu c ® k thay ® æi  éidung  ∙  ¨ng  ý    n  ®® k theo  É u   è    M s 02 ®Õ n   ôc  C §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh,n¬i®∙  Êp  Êy      c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý    nh ® k ®Ó tiÕn hµnh  ¨ng  ý    ® k thay ® æi  éidung  ∙  ¨ng  ý:   n  ®® k 1.1.Bªn    cho    thuªchuyÓn  îng c¸cquyÒn  µ  Üa  ô  ña  × nh  nh     v ngh v c m trong  hîp ®ång    cho    µichÝnh  thuªt   cho  ét  m c«ng    tycho    µichÝnh  thuªt   kh¸c; 1.2.Tho¶  Ën  ña      thu c c¸c bªn  Ò   Öc  öa  æi, bæ   v vi s ®   sung  îp  ng    h ®å cho thuª tµichÝnh  µm     l thay  æi  ÷ng  éi dung  ∙  khai trong  n  ® nh n  ® kª    ®¬ yªu  Çu  c ®¨ng  ý  µis¶n  k t  cho    µichÝnh  µ    n    Çu  thuªt   v c¸c®¬ yªu c kh¸ccã  ªnquan.   li   2­  Öc  ép  n  Vi n ®¬ yªu  Çu  ¨ng  ý  c ® k thay  æi  µ  Ö  Ý   îc thùc  Ön  ® v l ph ®   hi theo quy  nh  ¹ kho¶n  vµ    ®Þ t i 2  kho¶n  m ôc    ña  3  IIc Th«ng   µy. tn 3­ Sau    Õp  Ën  n  cÇu  ¨ng  ý  khiti nh ®¬ yªu  ® k thay ® æi, §¨ng  ý    ùc     k viªnth   hiÖn    c¸cc«ng  Öc  vi theo quy  nh  ¹ kho¶n  m ôc    ña    ®Þ t  i 4  IIc Th«ng   µy. tn 4­ Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc ®¬n  th   ba    t  nh ®  yªu  Çu  ¨ng  ý  c ® k thay ® æi, Côc      §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh,n¬inhËn  îc®¬n       ®  ®ã ph¶icÊp  Êy    Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k thay ® æi  éidung  ∙  ¨ng  ý    n  ®® k theo  É u   è  cho  êi M s 08  ng   yªu  Çu  ¨ng  ý  c ® k theo  ¬ng  ph thøc quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  m ôc    ña  5  IIc Th«ng   t nµy. IV­ Tr × n h t ù, ñ t ô c ® ¨n g k ý  gia h ¹ n   th 6
 7. 1­ Trong  êih¹n  th¸ng tr c ngµy  Õt  óc  êih¹n  ã  Öu  ùc cña  th   ba    í  k th th   c hi l   viÖc  ¨ng  ý  µis¶n  ® k t  cho thuª tµichÝnh  µ   Öc     m vi cho  thuªtµichÝnh  îc gia    ®   h¹n,th× ngêiyªu cÇu  ¨ng  ý  ép  n    Çu  ¨ng  ý    ¹n        ® k n ®¬ yªu c ® k gia h theo  É u   è  M s 03  n   ôc  ®Õ C §¨ng  ý  k hoÆc   Chi  nh¸nh, n¬i ®∙  ¨ng  ý  µis¶n      Õn    ® k t  ®ã ®Ó ti hµnh  ¨ng  ý    ¹n. ® k giah   2­ ViÖc  ép  n  cÇu  ¨ng  ý    ¹n  µ  Ö  Ý  îcthùc hiÖn    n ®¬ yªu  ® k gia h v l ph ®     theo  quy  nh  ¹   ®Þ t  kho¶n  vµ  i 2  kho¶n  m ôc    ña  3  IIc Th«ng   µy. tn 3­ Sau    Õp  Ën  n  khi ti nh ®¬ yªu  Çu  ¨ng  ý    ¹n,§¨ng  ý    ùc c ® k gia h   k viªn th   hiÖn    c¸cc«ng  Öc  vi theo quy  nh  ¹ kho¶n  m ôc    ña    ®Þ t i 4  IIc Th«ng   µy. tn 4­ Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  n  th   ba    t  nh ®¬ yªu  Çu  ¨ng  ý    c ® k gia h¹n  îp lÖ,Côc  h   §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh,n¬inhËn  n  cÇu  ¨ng  ý       ®¬ yªu  ® k gia h¹n  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý    ¹n  nh ® k gia h theo  É u   è  cho  êiyªu  Çu  M s 09  ng   c ®¨ng  ý,trong®ã     â thêih¹n ®¨ng  ý    ¹n. k    ghir       k giah   ViÖc  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý    ¹n  µis¶n  nh ® k gia h t   cho thuªtµichÝnh     ® îcthùc hiÖn      theo quy  nh  ¹ kho¶n  m ôc    ña    ®Þ t  i 5  IIc Th«ng   µy. tn V­ tr × nh t ù, ñ t ô c X o¸ ® ¨ n g k ý    th 1­ Ng êiyªu  Çu  ¨ng  ý     c ® k ph¶inép  n  cÇu    ¨ng  ý  µis¶n      ®¬ yªu  xo¸ ® k t  cho thuªtµichÝnh     theo M É u   è  trong c¸ctr ng  îp sau  y:   s 04     ê h   ®© a) Hîp  ng    ®å cho    µichÝnh  Ê m     ícthêih¹n  thuªt   ch døt tr     theo  quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÒu  cña  27  NghÞ   nh  è  ®Þ s 16/2001/N§­   µy  CP ng 2/5/2001  Ò   chøc  µ  v tæ  v ho¹t®éng  ña    c C«ng    ty cho thuªtµichÝnh. ViÖc  ép  n  îc thùc hiÖn  íc      n ®¬ ®     tr   ngµy  Ê m     îp ®ång  ch døt h   cho    µichÝnh; thuªt     b)  Õt  êih¹n  ¨ng  ý  ã  Öu  ùc.ViÖc  ép  n  îc thùc  Ön  íc H th   ® k c hi l   n ®¬ ®   hi tr   ngµy  êih¹n  ¨ng  ý  Ê m   th   ® k ch døt. 2­  Öc  ép  n  Vi n ®¬ yªu  Çu    ¨ng  ý  îc thùc hiÖn  c xo¸ ® k®     theo quy  nh  ¹ ®Þ ti  kho¶n  m ôc    ña  2  IIc Th«ng   µy. tn   Ng êiyªu cÇu    ¨ng  ý     xo¸® k kh«ng  ph¶inép  Ö  Ý    ¨ng  ý.   l ph xo¸® k 3­ Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îc ®¬n  cÇu    ¨ng  th   ba    t  nh ®  yªu  xo¸ ® ký  îp lÖ,Côc  h   §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh,n¬inhËn  n    ùc hiÖn  Öc       ®¬ ®ã th   vi xo¸ ®¨ng  ý  µ  Êp  Êy  k v c Gi chøng  Ën    ¨ng  ý  µis¶n  nh xo¸ ® k t  cho    µichÝnh  thuªt   theo  M É u   è  cho  êi cã  n  s 10  ng   ®¬ yªu  Çu c theo  ¬ng  ph thøc quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    5 m ôc    ña  IIc Th«ng   µy. tn 4­ Sau  µy  Ê m     êih¹n  ¨ng  ý,m µ   êiyªu cÇu  ¨ng  ý    ng ch døt th   ® k   ng     ® k kh«ng  cã  n  ®¬ yªu  Çu  ¨ng  ý    ¹n  c ® k gia h hoÆc   kh«ng  ã  n  c ®¬ yªu  Çu    ¨ng  ý, c xo¸ ® k  th× Côc    §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh  ù ®éng  ùc hiÖn  Öc    ¨ng  ý  µ  t  th   vi xo¸ ® k v chØ   cÊp  Êy  Gi chøng  Ën    ¨ng  ý,n Õu  ã  n    Çu. nh xo¸® k  c ®¬ yªu c VI­ ö a  c h ÷ a s ai s ã t  S 1­ Trong  êng  îp  êi yªu  Çu  ¨ng  ý  tr h ng   c ® k ph¸thiÖn    trong  n  ®¬ yªu  Çu  c ®¨ng  ý  k hoÆc   trong GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  ã    ãt,th×  ép  n    nh ® k c sais   n ®¬ yªu 7
 8. cÇu  öa  ÷a    ãttheo  É u   è  ®Õ n   ôc  s ch sais   M s 05  C §¨ng  ý k hoÆc     Chi nh¸nh,n¬i    ®∙  Ën  n  nh ®¬ hoÆc   Êp  Êy  c Gi chøng  Ën    öa  ¹ cho  ng  íinéidung  nh ®Ó s l   i ®ó v    kª khaitrong ®¬n  cÇu  öa  ÷a    ãt.Trong  êng  îp söa  ÷a    ãt       yªu  s ch sais   tr h  ch sais   trong  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ∙  Êp, th×  nh ® k®c   ph¶i göi kÌm     theo  Êy  Gi chøng  nhËn  . ®ã 2­ Öc  ép  n   µ  Ö  Ý   öa  ÷a    ãt ® îc thùc  Ön  Vi n ®¬ v l ph s ch sai s     hi theo    quy ®Þnh  ¹ kho¶n  vµ  t i 2  kho¶n  M ôc    ña  3  IIc Th«ng   µy. tn Trong  êng  îp  öa  ÷a    ãt trong  Êy  tr h s ch sai s   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ×  nh ® k th Côc  §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh,n¬inhËn  n,     ®¬ kh«ng    Ö  Ý  öa  ÷a    thu l ph s ch sai sãt. 3­ Sau    Ën  îc ®¬n  khinh ®  yªu  Çu  öa  ÷a    ãt trong ®¬n  c s ch sais     yªu  Çu  c ®¨ng  ý, th×  k  §¨ng  ý      êi®iÓ m   Ën  n  ∙      n  k viªn xo¸ th   nh ®¬ ® ghi trªn®¬ yªu  Çu  c ®¨ng  ý  ícvµ    êi®iÓ m   Ën  n  µthêi®iÓ m   Ën  îc®¬n  cÇu  k tr   ghith   nh ®¬ l     nh ®   yªu  söa  ÷a    ãt.Thêih¹n  ã  Öu  ùccña  Öc  ¨ng  ý  îctÝnh  ¾t  u   õ ch sais     c hi l   vi ® k®   b ®Ç t   khiCôc    §¨ng  ý  k hoÆc   Chi nh¸nh  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ∙  îc söa  nh ® k®®  ch÷a    ãt. sais 4­ §èivíi     ãttrong GiÊy        sais   c¸c   chøng  Ën  ¨ng  ý  ∙  Êp, th× khisöa  nh ® k®c       ch÷a    ãt,§¨ng  ý    ÷ nguyªn  êi®iÓ m   ¨ng  ý  ∙    sai s   k viªn gi   th   ® k ® ghi trong  Êy  Gi chøng  Ën  ∙  Êp  µ  Õn hµnh  öa  ÷a    ãt.Ph Çn  éidung  ã    ãt nh ® c v ti   s ch sais   n  c sais   ®∙  îc söa  ¹    Êy  ®  l itrªn Gi chøng  Ën  nh ph¶i ® îc ®ãng  Êu  ña  ôc     d cC §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh,n¬isöa  ÷a    ãt.    ch sais   Trong  êng  îp kh«ng  Ó  öa  ùctiÕp vµo  Çn  éidung  ã    ãt, tr h  th s tr     ph n  c sais   th× §¨ng  ý    k viªnph¶ighi néidung  öa  ÷a  µo  ôc  öa  ÷a    ãt trong     s ch v m s ch sais     GiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý. nh ® k  5­ Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îc®¬n  cÇu  öa  ÷a    th   ba    t  nh ®   yªu  s ch saisãthîp lÖ,Côc       §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh  Õn hµnh  öa  ÷a    ãtvµ    ti   s ch sais   tr¶ l¹ cho  êiyªu cÇu  Êy    i ng     Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  µis¶n  nh ® k t  cho    µichÝnh  thuªt   theo  ph¬ng  thøc quy  nh  ¹ kho¶n  m ôc    ña    ®Þ t i 5  IIc Th«ng   µy. tn VII­ × n h t ù, ñ t ô c c u n g  c Ê p  th«ng tin   Tr  th v Ò  t µi ¶ n c h o  thuª t µi h Ý n h  s  c 1­  nh©n,  chøc  C¸  tæ  trong níc,c¸ nh©n,  chøc  íc ngoµi,ngêi ViÖt      tæ  n        Nam   nh      ícngoµimuèn  ×m  Óu  Ò     ®Þ cën     t hi v c¸cth«ng    îcl gi÷trong Sæ   tin®  u      ®¨ng  ý  k hoÆc  trong c¬  ë  ÷  Öu vÒ   µis¶n    s d li   t   cho thuªtµichÝnh, th×  ã  Ó       c th tiÕn hµnh  ×m  Óu    t hi th«ng    tintheo c¸cph¬ng     thøc sau  y:   ®© 1.1   ép  n   N ®¬ yªu  Çu  c cung  Êp  c th«ng    tintheo  É u   è  ®Õ n   ôc  M s 06  C §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh; 1.2  Tù       tra cøu, t×m  Óu    hi th«ng    tintrong    ¨ng  ý  ¹  ôc  Sæ ® k ti C §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh theo  éiquy,quy  nh  îcniªm  Õt  ¹  ôc  n    ®Þ ®  y ti C §¨ng  ý  µ    k v Chi nh¸nh. 2­  êi yªu  Çu  Ng   c cung  Êp  c th«ng    îc cung  Êp    tin®   c c¸c th«ng    Ò   µi tinv t   s¶n cho thuªtµichÝnh  îc l t¹    ¨ng  ý     ®  u  i Sæ ® k hoÆc   ¬  ë  ÷  Öu vÒ   µis¶n  c s d li   t   cho    µichÝnh  thuªt   theo tªncña  thuªhoÆc   cho     bªn    bªn  thuª. 8
 9. 3­ ViÖc  ép  n    Çu    n ®¬ yªu c cung  Êp  c th«ng    µ  Ý  tinv ph cung  Êp  c th«ng    tin ® îcthùc hiÖn      theo quy  nh  ¹ kho¶n  vµ    ®Þ t  i 2  kho¶n  M ôc    ña  3  IIc Th«ng   µy. tn 4­ Sau    Ën  îc®¬n    Çu    khinh ®   yªu c cung  Êp  c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho    thuª tµichÝnh, §¨ng  ý    Óm     n  µ  Öc  ép  Ý;  Õu  n  îp  Ö  µ      k viªn ki tra ®¬ v vi n ph n ®¬ h l v phÝ  îcnép  ®  theo quy  nh, th× §¨ng  ý        ®Þ    k viªntracøu th«ng    tintrong Sæ   ¨ng    ® ký hoÆc  trong c¬  ë  ÷  Öu vÒ   µis¶n    s d li   t   cho    µichÝnh.Trong  êih¹n    thuªt     th   ba ngµy,kÓ   õngµy  Ën  îc®¬n    Çu  îp lÖ,Côc    t  nh ®   yªu c h     §¨ng  ý  k hoÆc     Chi nh¸nh  ph¶icung  Êp    c th«ng   tincho  êiyªu cÇu. ng       Trong  êng  îp ngêiyªu cÇu    Þ  îccung  Êp  tr h     ®Ò ngh ®   c th«ng    tinb»ng    v¨n b¶n,th× §¨ng  ý       k viªncung  Êp  c th«ng    tinb»ng    v¨n b¶n  theo M É u   è      s 11. ViÖc  Êp    c v¨n b¶n  cung  Êp  c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho  thuªtµichÝnh  îc    ®  thùc hiÖn    theo ph¬ng    thøc quy  nh  ¹ kho¶n  m ôc    ña    ®Þ t  i 5  IIc Th«ng   µy. tn vIII.Q u ¶ n  l ý n h µ  n í c v Ò  ® ¨n g k ý  t µi ¶ n     s c h o  thuª t µi h Ý n h  c Côc  §¨ng  ý  óp Bé   ëng  é    k gi   tr B T ph¸p thùc hiÖn  Öc      vi qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n  ®¨ng  ý  µis¶n  k t  cho    µichÝnh,bao  å m     ¹t®éng  thuªt     g c¸cho   sau  y: ®© 1. So¹n    th¶o,tr×nh c¬      quan  ã  Èm  Òn  c th quy ban  µnh  h hoÆc  ban  µnh  h theo  Èm  Òn      th quy c¸cv¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   ¨ng  ý  µis¶n  lu   ® k t  cho    thuª tµichÝnh;   2.  íng  Én,  H d chØ   o, tæ  ®¹   chøc  åi dìng  b  nghiÖp  ô, chuyªn  v  m«n     cho §¨ng  ý  k viªn; 3. Ban  µnh, qu¶n  ývµ  íng  Én    h   l  h d theo  Èm   Òn  Öc  ö  ông    th quy vi s d c¸c m É u   n,  Êy  ê,sæ   ¨ng  ý;tæ  ®¬ gi t   ® k   chøc  qu¶n  ýh Ö   èng  ÷  Öu vÒ   µis¶n  l   th d li   t   cho    µichÝnh; thuªt   4.  èng  ®¨ng  ý  µis¶n  Th kª  k t  cho thuª tµichÝnh, tæng  îp  µ       h v b¸o    c¸o ChÝnh  ñ  Ò   ph v c«ng    ¨ng  ý  µis¶n  t¸c® k t  cho    µichÝnh; thuªt   5. Gi¶iquyÕt  Õu  ¹i,tè c¸o  Ò   ¨ng  ý  µis¶n      khi n     v® k t  cho thuª tµichÝnh     theo thÈm  Òn;   quy 6. Thùc  Ön  Öc  îp    èc  Õ    hi vi h t¸cqu t trong  Ünh  ùc  ¨ng  ý  µis¶n    l v® k t  cho thuªtµichÝnh     theo ph©n    c«ng  ña  é  ëng  é    c B tr B T ph¸p. IX­ gi¶i u y Õ t k hi Õ u  n ¹i, è c¸o:  q  t 1­ Gi¶iquyÕt khiÕu  ¹i:      n 1.1 Trong  Ünh  ùc  ¨ng  ý,cung  Êp    l v® k  c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho  thuªtµi    chÝnh,ngêiyªu cÇu  ¨ng  ý,yªu  Çu       ® k   c cung  Êp c th«ng    ã  Òn  Õu  ¹i tinc quy khi n   ®èi  íiquyÕt  nh,  µnh    ña  ôc  v  ®Þ h vic C §¨ng  ý  k hoÆc       c¸c Chi nh¸nh,cña    §¨ng  ký viªn,c«ng    chøc  éc  ¬  thu c quan  ,    ã  ®ã khi c c¨n  cho  cø  r»ng  Õt  nh,  quy ®Þ hµnh      µtr¸ph¸p luËt, © m   ¹m  Òn, lîÝch  îp ph¸p cña  ×nh. vi®ã l     i    x ph quy     i h    m   9
 10. 1.2 ThÈ m   Òn  µ  êih¹n    Õt khiÕu  ¹ilÇn  u   îcthùc hiÖn    quy v th   gi¶i quy   n   ®Ç ®     nh  sau: a) Gi¸m  c      ®è Chi nh¸nh  ã  c tr¸chnhiÖ m    Õt khiÕu  ¹i®èi víi ÷ng    gi¶iquy   n      nh quyÕt  nh, hµnh    ña  × nh,  ña  ®Þ   vic m c §¨ng  ý  k viªn,c«ng    chøc  µm  Öc  ¹    l vi t i Chi nh¸nh.Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õngµy  Ën  îc®¬n  Õu  ¹i,   th   10    t  nh ®   khi n   Gi¸m  c  ®è Chi nh¸nh  ph¶i thô  ý ®Ó       l  gi¶iquyÕt  µ  v th«ng  b¸o b»ng v¨n b¶n cho  êi ng   khiÕu  ¹ibiÕt;tr ng  îp  n    ê h kh«ng  ô  ýth×  òng  th l   c ph¶ith«ng    b¸o b»ng  b¶n  v¨n  vµ  râ lýdo. nªu      Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ  µy  Õt  êih¹n    th   30    t ng h th   gi¶iquyÕt theo    quy ®Þnh   ¹  Òu  cña  Ët  Õu  ¹i,tè  t i§i 36  Lu Khi n   c¸o,m µ   Õu  ¹ikh«ng  îc gi¶i   khi n   ®   quyÕt hoÆc   Ó   õ ngµy  Ën  îcquyÕt  nh    Õt  Õu  ¹ilÇn  u   k t  nh ®   ®Þ gi¶iquy khi n   ®Ç cña Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  µ   êi khiÕu  ¹ikh«ng  ng  , th×  ã  m ng   n  ®å ý  c quyÒn  khiÕu  ¹i®Õ n   ôc  ëng  ôc  n  C tr C §¨ng  ý  k hoÆc   ëikiÖn  ô  hµnh  Ýnh  ¹ kh   v ¸n  ch t i Toµ    ¸n theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     b)  ôc  ëng  ôc  C tr C §¨ng  ý  ã  k c tr¸ch nhiÖm     Õt  Õu  ¹i®èi  íi   gi¶iquy khi n   v  nh÷ng  Õt  nh, hµnh    ña  × nh, cña  quy ®Þ   vic m   §¨ng  ý  k viªn,c«ng    chøc  µm  Öc  l vi t¹  ôc  iC §¨ng  ý.Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îc®¬n  Õu  ¹i, k  th   10    t  nh ®   khi n   Côc  ëng  ôc  tr C §¨ng  ý  k ph¶ithô lý®Ó     Õt  µ       gi¶iquy v th«ng  b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho  êikhiÕu  ¹ibiÕt;tr ng  îp kh«ng  ô lýth×  òng  ng   n   ê h   th     c ph¶ith«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  µ  râ lýdo.   v nªu      Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ  µy  Õt  êih¹n    th   30    t ng h th   gi¶iquyÕt theo    quy ®Þnh   ¹  Òu  cña  Ët  Õu  ¹i,tè  t i§i 36  Lu Khi n   c¸o,m µ   Õu  ¹ikh«ng  îc gi¶i   khi n   ®   quyÕt  hoÆc   Ó   õ ngµy  Ën  îcquyÕt  nh    Õt  Õu  ¹ilÇn  u   k t  nh ®   ®Þ gi¶iquy khi n   ®Ç cña  ôc  ëng  ôc  C tr C §¨ng  ý  µ   êi khiÕu  ¹ikh«ng  ng  , th×  ã  Òn   k m ng   n  ®å ý  c quy khiÕu  ¹i®Õ n   é   ëng  é     n  B tr B T ph¸p hoÆc   ëikiÖn  ô    µnh  Ýnh  ¹ Toµ  kh   v ¸n h ch ti  ¸n theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   1.3 ThÈ m   Òn  µ  êih¹n    Õt  Õu  ¹ilÇn  Õp theo  îcthùc   quy v th   gi¶iquy khi n   ti   ®    hiÖn    nh sau: a)  ôc  ëng  ôc  C tr C §¨ng  ý  ô  ý vµ    Õt  Õu  ¹im µ   k th l   gi¶iquy khi n   Gi¸m  c  ®è Chi nh¸nh  ∙    Õt  ng    ® gi¶iquy nh cßn  ã  Õu  ¹ihoÆc     êih¹n  c khi n   qu¸ th   quy  nh   ®Þ m µ   Õu  ¹ikh«ng  îc gi¶iquyÕt.Trong    êng  îp  µy, ngêi khiÕu  ¹i khi n   ®      c¸c tr hn    n  ph¶i göi ®¬n  Ìm     k theo  b¶n sao  Õt  nh    Õt  Õu  ¹icña  quy ®Þ gi¶iquy khi n   Gi¸m  ®èc   Chi nh¸nh hoÆc     µiliÖu li   c¸c t     ªnquan  Õu  ã) cho  ôc  ëng  ôc  (n c   C tr C §¨ng  ký. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îc®¬n  Õu  ¹i, ôc  ëng  th   10    t  nh ®   khi n   C tr Côc §¨ng  ý  k ph¶i thô  ý®Ó     Õt  µ    l  gi¶iquy v th«ng  b¸o b»ng v¨n b¶n cho  êi ng   khiÕu  ¹i  n ,cho  Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ¬i ®∙    Õt  Õu  ¹itr c ®ã   Õt; n   gi¶iquy khi n   í   bi   trong tr ng  îp kh«ng  ô lý®Ó     Õt,th× còng   ê h   th     gi¶iquy     ph¶ith«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n  µ  râ lýdo. v nªu      Thêih¹n    Õt  Õu  ¹icña  ôc  ëng  ôc    gi¶iquy khi n   C tr C §¨ng  ý  µ45  µy,kÓ   k l   ng   tõ ngµy  ô lý®Ó     Õt.Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Õt  êih¹n   th     gi¶iquy   th   30    t  h th     gi¶iquyÕt    theo  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët KhiÕu  ¹i  è c¸o m µ   Õu  ¹i ®Þ ti  43  Lu   n ,     khi n   t kh«ng  îc gi¶iquyÕt  ®    hoÆc   Ó   õ  µy  Ën  îc quyÕt  nh     k t ng nh ®  ®Þ gi¶iquyÕt  khiÕu  ¹icña  ôc  ëng  ôc  n  C tr C §¨ng  ý  µ   êikhiÕu  ¹ikh«ng  ng  ,th× cã  k m ng   n  ®å ý     quyÒn  Õp tôckhiÕu  ¹i®Õ n   é  ëng  é    ti     n  B tr B T ph¸p. b)  é    ph¸p  ô  ý vµ    BT th l   gi¶iquyÕt  Õu  ¹i®èi  íiquyÕt  nh     khi n   v  ®Þ gi¶i quyÕt  Õu  ¹icña  ôc  ëng  ôc  khi n   C tr C §¨ng  ý  ng  k nh cßn  ã  Õu  ¹ihoÆc     c khi n   qu¸ 10
 11. thêih¹n    quy  nh   µ   Õu  ¹ikh«ng  îc gi¶iquyÕt. Trong  êih¹n    ®Þ m khi n   ®      th   10 ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îc®¬n  Õu  ¹i  é      t  nh ®   khi n , T ph¸p  ô lý®Ó     Õt  µ  B th     gi¶iquy v th«ng b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho  êi khiÕu  ¹i; ng   n  trong tr ng  îp    ê h kh«ng  ô  ý®Ó   th l   gi¶i   Õt th× còng  quy     ph¶ith«ng      b¸o b»ng    v¨n b¶n  µ  râ lýdo. v nªu      Thêih¹n    Õt  Õu  ¹icña  é   ëng  é       gi¶iquy khi n   B tr B T ph¸p theo quy  nh  ¹ ®Þ t i §iÒu  cña  Ët KhiÕu  ¹i  è c¸o.Quy Õt  nh    Õt  Õu  ¹icña  é   43  Lu   n,    t ®Þ gi¶iquy khi n   B tr ng  é    ë B T ph¸p lµquyÕt ®Þnh  èicïng.      cu   2­ Gi¶iquyÕt tèc¸o       2.1 Trong  Ünh  ùc  ¨ng  ý,cung  Êp    l v® k  c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho thuªtµi    chÝnh, c«ng  ©n  ã    d c quyÒn  è  t c¸o  íic¬  v   quan, tæ    chøc, c¸ nh©n  ã  Èm      c th quyÒn  Ò   µnh      vh vitr¸ ph¸p  Ëtcña  i lu   §¨ng  ý  k viªn,c«ng    chøc  éc  ôc  thu C §¨ng  ký  µ    v Chi nh¸nh  ©y  Öth¹ihoÆc   e  äa  ©y  Öth¹i®Õ n   Òn, lîÝch  g thi     ®d g thi     quy   i hîp ph¸p cña  Ýnh  × nh      ch m hay  ña  êikh¸c. c ng   Ng êi tè    c¸o  ã  Ó  öi ®¬n   c th g   hoÆc   è  t c¸o  ùc tiÕp  n   ¬  tr   ®Õ c quan, tæ    chøc,c¸ nh©n  ã  Èm  Òn     c th quy theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. lu  Trong    êng  c¸c tr hîp nªu    trªn, êitèc¸o ph¶inªu  â hä    a    ng         r   tªn, ®Þ chØ,  éidung  èc¸o. n  t    2.2 ThÈ m   Òn    Õt tèc¸o ® îcthùc hiÖn      quy gi¶iquy           nh sau: a)  êng  îp tè c¸o §¨ng  ý  Tr h      k viªn,c«ng    chøc  µm  Öc  ¹    l vi t i Chi nh¸nh  ã    c vi ph¹m ph¸p luËttrong viÖc  ¨ng  ý,cung  Êp       ® k  c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho    µi thuªt   chÝnh,th× Gi¸m  c       ®è Chi nh¸nh  ô  ph tr¸chtrùctiÕp §¨ng  ý       k viªn,  c«ng chøc  Þ  b tèc¸o cã      tr¸chnhiÖ m    Õt;   gi¶iquy b)  êng  îp tè c¸o §¨ng  ý  Tr h      k viªn,c«ng    chøc  µm  Öc  ¹  ôc  l vi t i C §¨ng  ý  ã  kc viph¹m    ph¸p  Ëttrong viÖc  ¨ng  ý,cung  Êp  lu     ® k  c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho thuª  tµichÝnh,th× Côc  ëng  ôc       tr C §¨ng  ý  ã  k c tr¸chnhiÖ m    Õt;   gi¶iquy c) Bé       T ph¸p  ô lývµ    Õt  è c¸o theo  th     gi¶iquy t     quy  nh  ña  Ët KhiÕu  ®Þ c Lu   n¹itèc¸o vµ            c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ön  µnh. h  hi h 2.3   êih¹n gi¶i  Th       Õt tèc¸o ® îcthùc hiÖn    quy           nh sau: Ch Ë m   Êt lµ10  µy,kÓ   õ ngµy  Ën  îctè c¸o,c¬  nh     ng   t   nh ®       quan  Õp nhËn  ti   tè c¸o    ph¶i thô  ý ®Ó     Õt;tr ng  îp  è c¸o    l  gi¶iquy   ê h t   kh«ng  éc  Èm   Òn  thu th quy gi¶iquyÕt  ña  ×nh,  ×    c m th ph¶i chuyÓn    cho  ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn     gi¶i quyÕt vµ    th«ng   b¸o b»ng    v¨n b¶n cho  êitèc¸o biÕt. ng       Thêih¹n    Õt  è c¸o kh«ng    ngµy,kÓ   õ ngµy  ô lý®Ó       gi¶iquy t     qu¸ 60    t  th     gi¶i quyÕt;®èi víi ô  Öc        vi phøc  ¹p, × thêih¹n gi¶i v t           Õt kh«ng    ngµy,kÓ   th quy   qu¸ 90    tõngµy  ô lý®Ó     Õt.   th     gi¶i quy 11
 12. X . T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  th¸ng3    tn c hi l   t   08    n¨m  2002. 2. C¸c  µis¶n  ∙    t  ® cho      ¬  ë  îp ®ång  thuªtrªnc s h   cho    µichÝnh  îcký  thuªt   ®  kÕt  íc ngµy  tr   Th«ng  nµy  ã  Öu  ùc m µ   Én  t c hi l   v cßn  êih¹n  ùc  Ön, th× th   th hi     còng ph¶i®¨ng  ý    k theo quy  nh  ña    ®Þ c Th«ng   µy. tn   3. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   nµy    Óu  É u   ¨ng  ý, cung  Êp  t c¸c bi m ® k  c th«ng    Ò   µis¶n  tinv t   cho    µichÝnh. thuªt   4. Trong    ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  íng  ¾ c     Þ    ©n,      qu¸ tr       cv m ®Ò ngh c¸ nh tæ chøc  ph¶n    Ò   é    ¸nh v B T ph¸p ®Ó     nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
 13. M É u  s è  0 1 c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t N a m c Vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ngµy...  .th¸ng..  . .n¨m... . . ® ¬ n  yªu c Ç u  ® ¨n g  k ý   Ph Çn    ña  ¬  ghic c quan  ¨ng  ý ® k  s¶n c h o  thuª t µi c h Ý n h   t µi   Sè  å   ¬: Hs KÝnh  öi: g Thêi   ®iÓ m   nhËn:  ngµy.. . .../..../... . . ........... §¨ng  ý  k viªn: (§Ò  Þ  ngh xem  ü  íng dÉn    kh   ë trang 2  íckhikª khai)   tr       Ph¬ng  ùc nhËn  th   GCN         ¹ic¬        T   quan  ¨ng  ý      ® k     Qua  êng  u  iÖn ® b® Bªn  h o  thuª t µi c  ch Ý n h 1.1.   Tªn   ®Çy   ®ñ... . .................................................... . . ................................................... .. . ........................................................... . . .......................................................... .. . .... . . ... (Tªn   giao   dÞch   (nÕu  cã).. . ..............................................   . . .............................................) 1.2.   §Þa  chØ    . . .................................................... .. . .................................................... .. .. . ........................................................... . . .......................................................... .. . ... . . .. 1.3.                 Sè   GiÊy   phÐp   thµnh   lËp   vµ   ho¹t   ®éng  . . ............................ .. . ............................                             Sè   GCN   §¨ng   ký   kinh  doanh.. . .................................. . . .................................. 1.4. Sè  ®iÖn  tho¹i . ........ 1.5. Sè  Fax... . ......... 1.6. E­ . . .......  . . .........  . mail. . ......... . . .........       Õu  ã)             (nÕu  ã)               (nÕu  ã)     (n c                c                  c Chó  :tr ng  îp cho    îp vèn,®Ò   Þ  ö  ông  ô  ôc01 ý  ê h   thuªh     ngh s d Ph l   Bª n thuª  µi h Ý n h t  c Bªn    µichÝnh        nh©n      Tæ   thuªt         C¸         chøc 2.1.  Tªn  . . ....................................................... .. . ....................................................... .. . .. .. . ........................................................... . . .......................................................... .. . .... . . ... (Tªn   giao   dÞch   cña   tæ   chøc   (nÕu 
 14. cã).. . ...................................)   . . ................................... 2.2.§Þa    chØ      ¬i c  ócña    ©n    ô  ë  ña  chøc    ô  ë  ña  (   N   tr   c¸nh   Tr s c tæ    Tr s c Chi nh¸nh,n Õu  chøc  µChi nh¸nh)     tæ  l    .. . ........................................................... . . .......................................................... .. . .... . . ... .. . ........................................................... . . .......................................................... .. . ... . . ... 2.3.           Sè  CMND.... . ................             Sè  Hé   . . ................ . chiÕu.. . ............... . . .............. 2..4.           Sè   Quy Õt   ®Þnh   thµnh  lËp.. . ........................................ . . ........................................                         Sè   GCN   §¨ng   ký   kinh   doanh.. . .................................... . . .................................... 2.5. Sè  ®iÖn  tho¹i . ......... 2.6. Sè  Fax... . ....... 2.7. E­ . . ......... . . ......... mail. . ........... . . ..........      (nÕu  ã)                  Õu  ã)             (nÕu  ã)       c                  (n c                c Chó  :N Õ u   Çn  ý  c khaithªm  Ò     v Bªn    µichÝnh,®Ò   Þ  ö  ông  ô  ôc02 thuªt     ngh s d Ph l   N g êi b¶ o  l∙nh (n Õ u  c ã) Ng êib¶o         C¸  ©n            l∙nh        nh       Tæ chøc 3.1.  Tªn: .. . .......................................................   . . ...................................................... .. . . .. 3.2.§Þa    chØ                  N¬i    ócña    ©n          ô  ë  ña  chøc         (         c tr   c¸ nh         Tr s c tæ  Trô  ë  ña    s c Chi nh¸nh,n Õu  chøc  µChi nh¸nh)   tæ  l    .. . ........................................................... . . .......................................................... .. . ... . . ... .. . ........................................................... . . .......................................................... .. . ... . . .. Chó  :N Õ u   Çn  ý  c khaithªm  Ò   êib¶o    v Ng   l∙nh,   Þ  ö  ông  ô  ôc02   ngh s d ®Ò Ph l   T µi s¶n  h o  thuª t µi c  ch Ý n h 4.1.Lo¹itµi      s¶n 4.2.M«     µi   t¶t   s¶n    4.1.1. ¬ng  Ön giao th«ng  ¬  í      Ph ti     c gi i § Ò   Þ  ö  ông  ô  ôc03 ngh s d Ph l        4.1.2.Tµi s¶n  ã  ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u, § Ò   Þ  ö  ông  ô  ôc04        c® k quy sh   ngh s d Ph l   quyÒn  ö  ông sd § Ò   Þ  ö  ông  ô  ôc05 ngh s d Ph l      4.1.3. µis¶n         T kh¸c C¸c  µi Ö u g ö i kÌ m  ® ¬ n  yªu c Ç u t  li C¸c  µi liÖu  öi kÌm  n   t  g  ®¬ yªu  Çu  µy    c n bao §¨ng  ý    Óm  k viªnki tra gå m:         5.1.Phô  ôc 01              gå m... . ....        l           . . ..  . trang         5.2.Phô  ôc 02              gå m... . ....        l           . . ..  .
 15. trang         5.3.Phô  ôc 03              gå m... . ....        l           . . ..  . trang         5.4.Phô  ôc 04              gå m... . ....        l           . . ..  . trang         5.5.Phô  ôc 05              gå m... . ....        l           . . ..  . trang     5.6.Chøng  õnép  Ö  Ý  ¨ng  ý        t  l ph ® k T h êi h ¹ n c h o  thuª  µi h Ý n h t  c 6.  Öc cho thuª tµi chÝnh ®èi víic¸c tµi Vi       s¶n t¹ m ôc  4  ã  êi h¹n tõ i c th     ngµy.. . . th¸ng.. . .. n¨m... . .......®Õ n  ngµy.. . .... th¸ng.. . .... . .. . . . .. . . . ......  . . . .... . . . ..  . n¨m... . ....... . . ....... 7.Lêicam   oan    ® C¸c bªn cam   oan  ÷ng  ® nh th«ng    îc kª  tin®   khaitrong ®¬n      yªu  Çu  ¨ng  ý  c ® k nµy  µchÝnh    l  x¸c,trung thùc,®Çy  ,  ïhîp víi     ®ñ ph       tho¶ thuËn    trong Hîp  ng     ®å cho thuª µi Ýnh sè.. . ................. µy.. . .....  t  ch . . ................,  ng . . ....  th¸ng.. . ..  . .... . n¨m... . .....  µ  µn  µn  Þu  . . ...... ho to ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ     .v   tr   lu   c¸c th«ng  tin®∙      kª khai. Bªn    µichÝnh thuªt   Bªn cho    µichÝnh thuªt   Ký,ghirâ hä          tªn, chøc  ô,®ãng  Êu  Ký,ghirâ hä    v  d       tªn, chøc  ô,®ãng  Êu  v  d (nÕu  ã) c (nÕu  ã) c Lu      ý kª khai: ­ Khi kª      khai,®Ò   Þ   ¸nh  Êu    µo    ngh ® d X v khung      Õu     n c¸c th«ng      tinghi sau khung  vu«ng  µphï hîp. l      ­Néi dung       kª khaikh«ng  îctÈy    ®   xo¸. ­ § Ò   Þ      ngh kª khai®Çy      ôc    ®ñ c¸c m trong ®¬n,  õnh÷ng  ôc    tr   m kh«ng  ¾t  éc  b bu ph¶ikª    khaivµ  ÷ng  ôc      nh m kª khaitrong tÝnh  Êt lùachän.     ch     ­Kª    khaiPhÇn      c¸cbªn. * Tªn  ph¶ighi ®Çy     ä  µ    ña    ©n     ®ñ h v tªn c c¸ nh hoÆc     y     cña  tæ  tªn ®Ç ®ñ     chøc  b»ng  ch÷  HOA. IN  *  nh©n  µ ngêi ViÖt Nam,  ×    è  C¸  l      th ghi s CMND;  Õu  µ ngêi níc ngoµi,th×    è  é  n l       ghi s h chiÕu *    Tæ chøc  lµ c¸c lo¹  ×nh       i h doanh nghiÖp, th×    è    ghis GCN   ¨ng  ý  ® k kinh doanh; nÕu       kh«ng  ph¶ilµdoanh     nghiÖp,th×    è    ghis Quy Õt  nh  µnh  Ëp. ®Þ th l
 16. M É u  s è  0 2 c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t N a m c Vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ngµy...th¸ng.. .n¨m...   . . . ®¬n    Çu  ¨ng  ý  yªu c ® k Ph Çn    ña  ¬  ghic c quan  ¨ng  ý  ® k thay ® æi  éidung  ∙  ¨ng  ý   n  ®® k        è  å   ¬:      S H s Sè  n: ®¬ K Ýnh  öi: . .......... g . . ......... Thêi   ®iÓ m   nhËn:  ngµy.. ./. . . . . .... .  . .  . .... . . /. §¨ng ký    viªn: (§Ò  Þ  ngh xem  ü  íng dÉn    kh   ë trang 2  íckhikª khai)   tr       t µi s¶n c h o  thuª t µi c h Ý n h  ® ∙ ® ¨n g   ý   k 1.1­Sè  å  ¬  ña  µis¶n    h s c t  cho    µichÝnh  ∙  ¨ng  ý: thuªt   ®® k 1.2­Sè  n    Çu  ¨ng  ý  µi   ®¬ yªu c ® k t  s¶n  cho    µi Ýnh  thuªt   ch : 1.3­Thêi®iÓ m   ¨ng  ý  Õt  Öu  ùc:     ® k h hi l 1.4­Ph¬ng    thøc  Ën  nh GCN             ¹ic¬            T   quan  ¨ng  ý        ® k       Qua  êng  u  ® b ®iÖn N é i d u n g  thay ® æ i 2.1.Thay  æi    ® Bªn  cho    µichÝnh         Kª  thuªt             khaichitiÕtt¹ Phô        i   lôc01    2.2.Thay  æi    éidung     ® c¸cn   kh¸c®∙  ¨ng  ý  ¹ §¬n    Çu  É u... è   ® k t  i yªu c m  s ®¬n... . . M ôc  è s Trang  Néi dung    thay ® æi   sè
 17. Chó  :N Õ u   Çn  Õtth×  ö  ông  ý  c thi   s d trang bæ     sung    Õp tôckª khaic¸c  ®Ó ti         thay ® æi   C¸c  µi Öu   öikÌm  n    Çu  t    g   li ®¬ yªu c C¸c  µiliÖu göikÌm  n    Çu  µy  t      ®¬ yªu c n bao  å m   g §¨ng  ý    k viªn         kiÓm  tra             3.1   ­   Phô   lôc   01  gå m...   .trang .    3.2 ­Trang           bæ sung  Ò     v kª khaiyªu cÇu     thay ® æi          c¸cnéidung              kh¸c®∙  ¨ng  ý              å m...   ® k             g . trang                          3.3­Chøng  õnép  Ö  Ý  ¨ng  ý        t  l ph ® k 4­ Lêicam   oan:    ®   C¸c  cam   oan  ÷ng     bªn  ® nh th«ng    îckª khaitrong ®¬n    Çu  ¨ng  ý  tin®         yªu c ® k nµy  µ chÝnh    l  x¸c,trung thùc,®Çy   ,  ï hîp  íitho¶  Ën  è..   µy..       ®ñ ph   v   thu s . ng, .. th¸ng.. .n¨m... vÒ   Öc  .   vi thay ® æi  éidung  ña  îp  ng  .   n  c H ®å cho    µichÝnh  thuªt   sè.. .ngµy..   .  , . th¸ng..  . .n¨m... µ  µn  µn  Þu  .   ho to ch tr¸chnhiÖm   tr c ph¸p  Ët v     í  lu   vÒ     c¸cth«ng    ∙    tin® kª khai. bªn    µi Ýnh  thuªt   ch Bªn  cho    µi Ýnh  thuªt   ch Ký,ghirâ hä          tªn, chøc  ô,®ãng  Êu  Ký,ghirâ hä    v  d       tªn, chøc  ô,®ãng  Êu  v  d (nÕu  ã) c (nÕu  ã) c   Lu        ý khikª khai: * Khikª khai,   Þ  ¸nh  Êu  vµo         ngh ® ®Ò d X  khung vu«ng n Õu      c¸cth«ng      tinghi sau   khung     vu«ng  µ  ïhîp. l  ph   * Néi dung       kª khaikh«ng  îctÈy xo¸ vµ    ®       ph¶ikª khai®Çy      ôc       ®ñ c¸cm trong  ®¬n,     õnh÷ng  ôc    tr   m kh«ng  ¾t  éc  b bu ph¶ikª khaivµ  ÷ng  ôc         nh m kª khaimang     tÝnh  Êt   ch       ùachän.  l   * Kª    khai  Çn  éi dung   Ph N  thay ® æi   *  Ó m   §i 2.1­ Dïng    khai khi bªn    ®Ó kª     cho thuª chuyÓn  îng      nh c¸c quyÒn,   nghÜa  ô v     ña  × nh   c m trong hîp ®ång     cho    µichÝnh  thuªt   cho  ét  cho    m bªn  thuªkh¸c. *  Ó m   §i 2.2­Sö   ông    khai c¸c thay  æi  íinéi dung  ∙  ¨ng  ý  ¹  d ®Ó kª     ® v    ®® k t  i nh÷ng  ôc  m     ô  Ó,vÝ  ô:®Þa    c th   d   chØ  ôc    (m 1.2 trang 1  ña  ¬n  É u   è        µi  c § m s 01),M« t¶t   s¶n  ¹sè  (t   i    ôc  µ  è   m v s trang t ng   ¬ øng  trong Phô  ôcm«     µis¶n).   l   t¶t  
 18. M É u  s è  0 3 c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t N a m c Vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . .....ngµy.. .  . . ....  ., . .th¸ng.. . ..  . . ...n¨m... . .... .. . . ... ® ¬ n  yªu c Ç u   Ph Çn    ña  ¬  ghic c quan  ¨ng  ý  ® k ® ¨n g  k ý  gia h ¹ n Sè  å  ¬: hs Sè  n: ®¬ KÝnh  öi: g Thêi®iÓ m   Ën:ngµy.. . /.../....   nh   . . ........ §¨ng  ý  k viªn: (§Ò  Þ  ngh xem  ü  íng dÉn  íckhikª khai) kh   tr       1.   Sè   hå   s¬   cña   tµi  s¶n   cho   thuª   tµi  chÝnh   ®∙   ®¨ng  ký:. . ...................... . . ...................... 2.   Sè   §¬n   yªu   cÇu   ®¨ng   ký   tµi   s¶n   cho   thuª   tµi   chÝnh:.. . ...................... . ...................... 3.   Thêi   ®iÓ m   ®¨ng   ký   h Õt   hiÖu  lùc: . ...................................... . . ..................................... 4. Ph¬ng    thøc  Ën  nh GCN           ¹ic¬          T   quan  ¨ng  ý          ® k         Qua  êng  u  ® b ®iÖn 5. ViÖc cho thuª tµi Ýnh  ® îc gia h¹n ®Õ n  ngµy.. . ..  ch . . . th¸ng.. . ... . . . .  . n¨m... . ...... . . ..... 6.         Chøng  õnép  Ö  Ý t  l ph §¨ng  ý    Óm  k viªnki tra 7. C¸c    bªn  cam   oan  ÷ng  ® nh th«ng    îckª khaitrong ®¬n  cÇu  ¨ng  tin®         yªu  ® ký  µy  µ chÝnh    n l  x¸c,trung thùc,®Çy   ,  ï hîp  íitho¶  Ën  Ò   Öc      ®ñ ph   v  thu v vi gia h¹n  îp  ng    h ®å cho  thuªtµichÝnh  è.. . ..............  µy.. . ..     s . . ..............,.ng . . ... . th¸ng.. . .. . ..  n¨m... . .. µ  µn  µn  Þu  . . .. ho to ch tr¸chnhiÖ m  tr cph¸p luËtvÒ       v     í      c¸c th«ng    ∙    tin® kª khai. bªn    µichÝnh thuªt   Bªn  cho    µi Ýnh thuªt   ch Ký, ghirâ hä          tªn,chøc  ô,®ãng  Êu  Õu  v  d (n Ký, ghirâ hä          tªn,chøc  ô,®ãng  Êu  Õu  v  d (n cã) cã) Lu        ý khikª khai: * Trong  n  µy,ngêiyªu  Çu  ¨ng  ý  ¸nh  Êu  vµo    ®¬ n    c® k® d X  khung  vu«ng  nÕu       c¸c th«ng  tinghi     sau  khung  vu«ng  µphïhîp. l    * Néi dung       kª khaikh«ng  îctÈy xo¸.   ®  
 19. * § Ò   Þ      ngh kª khai®Çy      ôc    ®ñ c¸c m trong ®¬n,  õnh÷ng  ôc    tr   m kh«ng  ¾t  éc  b bu ph¶ikª    khaivµ  ÷ng  ôc      nh m kª khaimang  Ýnh  Êt lùachän.   t ch     M É u  s è  0 4 c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t N a m c Vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ....ngµy.. . .. . . ...  ., . ..  th¸ng.. . ..n¨m... . .... . . .  .. . . ... ®¬n   yªu c Ç u  xo¸ ® ¨n g  k ý    Ph Çn    ña  ¬  ghic c quan  ¨ng  ý ® k t µi s¶n  c h o  thuª  µi h Ý n h   t  c        è  å  ¬:      S h s KÝnh  öi: g Sè  n: ®¬ Thêi®iÓ m   Ën,ngµy.. / ./...   nh   . . .... §¨ng  ý  k viªn: (§Ò  Þ  ngh xem   ü  íng dÉn  íckhikª khai) kh   tr       1.   Sè   hå   s¬   tµi  s¶n   cho   thuª   tµi  chÝnh   ®∙   ®¨ng  ký:. . ......................... . . ........................ 2.   Sè   §¬n   yªu   cÇu   ®¨ng   ký   tµi  s¶n   cho   thuª   tµi   chÝnh:.. . ....................   . . .................... 3.   Thêi   ®iÓ m   ®¨ng   ký   h Õt   hiÖu  lùc:.. . ...................................   . . ................................... 4.   Thêi   ®iÓ m   yªu   cÇu   xo¸   ®¨ng  ký:.. . ...................................   . . .................................. 5.   Lý   do   xo¸   ®¨ng  ký:.. . .............................................   . . ............................................ .. . ........................................................ . . ........................................................ .. . .... . . .... .. . ........................................................ . . ........................................................ .. . .... . . .... .. . ........................................................ . . ........................................................ .. . .... . . .... .. . ........................................................ . . ........................................................ .. . .... . . .... 6. Ph¬ng    thøc  Ën  nh GCN           ¹ic¬          T   quan  ¨ng  ý          ® k         Qua  êng  u  ® b ®iÖn 7.                 Chøng  õ nép  Ö  Ý   ¨ng  §¨ng  ý    Óm  t  l ph ® k viªnki tra ký            8.Lêicam   oan    ® C¸c bªn cam   oan  ÷ng  ® nh th«ng    îc kª  tin ®   khai trong  n     ®¬ yªu  Çu  µ c l  chÝnh    x¸c,trung thùc,®Çy     µ  µn  µn  Þu      ®ñ v ho to ch tr¸chnhiÖm   íc ph¸p   tr    
 20. luËtvÒ       c¸cth«ng    ∙    tin® kª khai bªn    µi Ýnh thuªt   ch Bªn  cho    µi Ýnh thuªt   ch   ý,    â  ä    Ký, ghirâ hä          tªn,chøc  ô,®ãng  Êu  Õu  v  d (n K ghir h tªn,chøc  ô,®ãng  Êu  Õu  v  d (n cã) cã) Lu        ý khikª khai: * Khikª khai,   Þ  ¸nh  Êu  vµo        ®Ò ngh ® d X  khung vu«ng   Õu     n c¸cth«ng      tinghisau  khung  vu«ng  µphïhîp. l    * Néi dung       kª khaikh«ng  îctÈy xo¸.   ®   * § Ò   Þ      ngh kª khai®Çy      ôc    ®ñ c¸c m trong ®¬n,  õnh÷ng  ôc    tr   m kh«ng  ¾t  éc  b bu ph¶ikª    khaivµ  ÷ng  ôc      nh m kª khaimang  Ýnh  Êt lùachän.   t ch    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2