Thông tư 04/2003/TT-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
86
lượt xem
12
download

Thông tư 04/2003/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2003/TT-BKH về việc hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư, sửa đổi, bổ sung một số điểm về hồ sơ thẩm định dự án, Báo cáo đầu tư và Tổng mức đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2003/TT-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2003/TT-BKH Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2003 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 04/2003/TT-BKH NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 HƯ NG D N V TH M TRA, TH M NNH D ÁN U TƯ; S A I, B SUNG M T S I M V H SƠ TH M NNH D ÁN, BÁO CÁO U TƯ VÀ T NG M C U TƯ Căn c Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 1 năm 2003 c a Chính ph (g i t t là N 07/CP) v vi c s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng (g i t t là N 52/CP) và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 52/CP (g i t t là N 12/CP); Căn c Ngh nh s 61/CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B K ho ch và u tư; B K ho ch và u tư ban hành Thông tư hư ng d n v th m tra, th m nh d án u tư; s a i, b sung m t s i m v H sơ th m nh d án, Báo cáo u tư và T ng m c u tư như sau: I. QUY NNH CHUNG V I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG 1. V i tư ng áp d ng: Thông tư này hư ng d n công tác thNm tra, thNm nh các d án u tư theo quy nh c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo các N 52/CP, N 12/CP và N 07/CP c a Chính ph , c th là: - Các d án u tư nhóm A c n ph i l p Báo cáo Nghiên c u ti n kh thi (NCTKT) theo quy nh ph i ư c Th tư ng Chính ph xem xét, thông qua Báo cáo NCTKT và cho phép u tư. - Các d án nhóm A thu c di n không c n l p Báo cáo NCTKT, ư c phép l p ngay Báo cáo Nghiên c u kh thi (NCKT) ph i th c hi n thNm tra trình Th tư ng Chính ph xin phép u tư. - Các d án nhóm A sau khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép u tư và các d án nhóm B, C ph i th c hi n thNm nh trư c khi quy t nh u tư. 2. V ph m vi áp d ng:
 2. 2.1. Các d án quan tr ng qu c gia ư c Qu c h i quy t nh ch trương u tư do H i ng ThNm nh nhà nư c v các d án u tư t ch c thNm nh trình Th tư ng Chính ph quy t nh u tư th c hi n theo quy nh riêng c a Th tư ng Chính ph . 2.2. Các d án u tư c a cơ quan i di n Vi t Nam t i nư c ngoài, d án có yêu c u cơ m t thu c an ninh, qu c phòng, d án mua s h u b n quy n ư c ư c t ch c thNm nh theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph trên cơ s xu t và ki n ngh c a cơ quan trình d án. 2.3. Các d án u tư nhóm A có s d ng v n ODA ư c t ch c thNm nh theo quy nh t i Kho n 3 - i u 18 c a Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n H tr phát tri n chính th c (dư i ây g i t t là Ngh nh 17/CP) và trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2.4. Các d án u tư trong nư c theo phương th c H p ng Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (B.O.T) th c hi n thNm nh theo Quy ch u tư theo hình th c BOT trong nư c ban hành kèm theo Ngh nh 77/CP ngày 18 tháng 6 năm 1997 c a Chính ph . II. THÔNG QUA BÁO CÁO NCTKT, CHO PHÉP U TƯ 1. Các d án c n l p và trình Th tư ng Chính ph thông qua Báo cáo NCTKT và cho phép u tư: a) Các d án c n ph i l p Báo cáo NCTKT theo quy nh t i Kho n 4, i u 1 Ngh nh 07/CP, g m: - Các d án nhóm A chưa có trong quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng ư c duy t; ho c chưa có văn b n quy t nh ch trương u tư c a c p có thNm quy n; - i v i d án nhóm B khi c n thi t l p Báo cáo NCTKT thì ngư i có thNm quy n quy t nh u tư quy t nh vi c l p Báo cáo NCTKT. b) Các d án nhóm A sau ây không ph i l p Báo cáo NCTKT, ư c phép l p ngay Báo cáo NCKT: Các d án ã có 1 trong 3 lo i quy ho ch ư c duy t (quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i, quy ho ch xây d ng) và có ý ki n ng ý c a cơ quan có thNm quy n phê duy t các quy ho ch còn l i. 2. Th t c thông qua báo cáo NCTKT: - Các d án nhóm A c n l p Báo cáo NCTKT theo quy nh ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét, thông qua và cho phép u tư. - Ch u tư d án nhóm A ho c ngư i có thNm quy n ( i v i d án chưa có i u ki n xác nh ch u tư) có trách nhi m l p và trình Th tư ng Chính ph h sơ Báo cáo NCTKT, ng g i B qu n lý ngành, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B
 3. Xây d ng ( i v i d án u tư có xây d ng), UBND c p t nh nơi th c hi n d án có ý ki n báo cáo Th tư ng Chính ph v các v n liên quan n d án thu c ch c năng, nhi m v qu n lý nhà nư c c a mình. - Các d án nhóm B c n l p Báo cáo NCTKT thì ngư i có thNm quy n quy t nh u tư xem xét, thông qua Báo cáo NCTKT, cho phép l p Báo cáo NCKT. Ch u tư có trách nhi m l p và trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư h sơ Báo cáo NCTKT xem xét, thông qua. 3. H sơ trình Th tư ng Chính ph thông qua Báo cáo NCTKT và cho phép u tư: H sơ trình Th tư ng Chính ph thông qua Báo cáo NCTKT và cho phép u tư g m: - T trình Th tư ng Chính ph c a Ch u tư ho c c a ngư i có thNm quy n ( i v i d án chưa có i u ki n xác nh Ch u tư) ngh thông qua Báo cáo NCTKT và cho phép u tư kèm theo Báo cáo NCTKT c a d án; N i dung Báo cáo NCTKT c a d án theo quy nh t i i u 23 c a Ngh nh 52/CP ư c c th hoá phù h p v i ngành kinh t - k thu t. - Các văn b n có giá tr pháp lý xác nh n tư cách pháp nhân c a Ch u tư; - Phương án d ki n huy ng v n c a d án; n u ch u tư là các doanh nghi p c n có Báo cáo sơ b v năng l c tài chính c a ch u tư. - Các văn b n pháp lý liên quan n a i m và s d ng t ai c a d án và các văn b n pháp lý khác. 4. Th i h n xem xét h sơ c a các cơ quan nhà nư c và thông qua Báo cáo NCTKT: - Trong th i h n 30 ngày làm vi c, B qu n lý ngành, B K ho ch và u tư và B Tài chính có ý ki n b ng văn b n v d án g i Th tư ng Chính ph có cơ s xem xét quy t nh thông qua Báo cáo nghiên c u ti n kh thi, cho phép u tư. - Th i h n Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh vi c thông qua Báo cáo nghiên c u ti n kh thi và cho phép u tư quy nh t i Quy ch làm vi c c a Chính ph ban hành kèm theo Ngh nh s 23/2003/N -CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph . III. TH M TRA, TH M NNH D ÁN U TƯ 1. ThNm tra d án trình Th tư ng Chính ph xin phép u tư: 1.1. Các d án u tư nhóm A ư c phép l p ngay Báo cáo NCKT, không c n l p báo cáo NCTKT ph i ư c thNm tra trình Th tư ng Chính ph cho phép u tư trư c khi thNm nh và quy t nh u tư. Các d án không ph i thNm tra xin phép u tư:
 4. - Các d án nhóm B và C; - Các d án nhóm A ã ư c Th tư ng Chính ph thông qua Báo cáo NCTKT và cho phép u tư. 1.2. Vi c t ch c thNm tra các d án nhóm A do cơ quan qu n lý nhà nư c th c hi n, trình Th tư ng Chính ph xem xét, cho phép u tư quy nh như sau: - i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c: B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan qu n lý tài chính c a Trung ương ng, cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i ư c xác nh trong Lu t Ngân sách Nhà nư c (sau ây g i t t là B trư ng), Ch t ch U ban Nhân dân c p t nh có d án u tư nhóm A t ch c thNm tra và trình Th tư ng Chính ph xin phép u tư. - i v i các d án s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p và các ngu n v n khác: B qu n lý ngành, U ban Nhân dân t nh t ch c thNm tra d án c a doanh nghi p thu c quy n qu n lý c a mình và trình Th tư ng Chính ph xin phép u tư. - Các d án kinh doanh cơ s h t ng Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao theo quy nh c a Ngh nh 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao do B K ho ch và u tư t ch c thNm tra trình Th tư ng Chính ph cho phép thành l p và cho phép u tư. - i v i các d án u tư s d ng v n c a doanh nghi p ho t ng theo lu t Doanh nghi p ăng ký thành l p m t a phương nhưng có d án u tư m t a phương khác: UBND c p t nh nơi có d án u tư t ch c thNm tra Báo cáo NCKT và trình Th tư ng Chính ph xin phép u tư. 1.3. H sơ trình thNm tra, xin phép u tư các d án nhóm A g m: - T trình Th tư ng Chính ph xin phép u tư kèm theo Báo cáo NCKT c a d án và Báo cáo xin phép u tư c a Ch u tư. Báo cáo NCKT c a d án ư c l p phù h p v i n i dung quy nh t i i u 24 Ngh nh 52/CP và ư c c th hoá phù h p v i ngành kinh t -k thu t. - Báo cáo xin phép u tư c a Ch u tư ư c quy nh như sau: + i v i các d án s d ng v n Ngân sách nhà nư c, n i dung Báo cáo xin phép u tư theo quy nh t i Kho n 4, i u1, Ngh nh 07/CP; + i v i các d án s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, n i dung Báo cáo xin phép u tư như quy nh t i Kho n 4, i u 1, Ngh nh 07/CP (tr các văn b n tham gia ý ki n c a các B , ngành, a phương có liên quan); + i v i các d án s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p và các ngu n v n khác, n i dung Báo cáo xin phép u tư nêu t i Kho n 4, i u 1, Ngh nh 07/CP
 5. (tr các n i dung v phương án công ngh , kh năng tài chính, hi u qu u tư d án và các văn b n tham gia ý ki n c a các B , ngành, a phương có liên quan). - Các văn b n có giá tr pháp lý xác nh n tư cách pháp nhân c a Ch u tư: Quy t nh thành l p ( i v i các ơn v hành chính, s nghi p); Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ( i v i doanh nghi p). - Văn b n xác nh n v kh năng huy ng các ngu n v n c a d án; i v i các doanh nghi p ã ho t ng c n có Báo cáo tài chính có xác nh n c a t ch c ki m toán trong hai năm g n nh t ( i v i các doanh nghi p ho t ng trên 2 năm), ho c c a năm trư c ( i v i các doanh nghi p ho t ng chưa 2 năm). - Văn b n liên quan n a i m và s d ng t ai: Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ( i v i d án ch u tư ã có gi y ch ng nh n quy n s d ng t) ho c văn b n gi i thi u a i m, tho thu n cho thuê t c a cơ quan có thNm quy n ( i v i d án ch u tư chưa có gi y ch ng nh n quy n s d ng t); - Các văn b n c n thi t khác: + Văn b n phê duy t quy ho ch; + Các văn b n tho thu n v n bù gi i phóng m t b ng, phương án t ng th v tái nh cư ( i v i các d án có yêu c u tái nh cư); + Các tho thu n, các h p ng, các hi p nh, các văn b n khác v nh ng v n liên quan; 1.4. N i dung c n thNm tra và l p Báo cáo thNm tra xin phép u tư: a) N i dung c n thNm tra d án: - i v i các d án s d ng v n Ngân sách nhà nư c, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, n i dung thNm tra Báo cáo NCKT căn c vào n i dung Báo cáo xin phép u tư quy nh t i Kho n 4, i u 1 c a Ngh nh 07/CP. - i v i d án s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p và các ngu n v n khác n i dung c n thNm tra bao g m: + S phù h p c a d án v i quy ho ch phát tri n kinh t -xã h i, quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng ư c c p có thNm quy n phê duy t; + Ch khai thác và s d ng tài nguyên qu c gia, trư c h t là s d ng t ai; + Hi u qu c a d án; + Các ưu ãi, h tr c a Nhà nư c i v i d án; + Th i gian th c hi n d án;
 6. + Kh năng th c hi n d án c a Ch u tư; + nh hư ng v môi trư ng, sinh thái, phòng ch ng cháy n , an toàn, tái nh cư, an ninh, qu c phòng. b) Báo cáo thNm tra d án trình Th tư ng Chính ph xin phép u tư: Cơ quan có thNm quy n t ch c thNm tra d án và l p Báo cáo xin phép u tư trình Th tư ng Chính ph . Báo cáo thNm tra d án và xin phép u tư ư c l p theo n i dung quy nh t i Kho n 4, i u 1, Ngh nh 07/CP trên cơ s : - Xem xét, ánh giá tính h p pháp, y và m c t ư c c a n i dung Báo cáo NCKT trình xin phép u tư ; - T ng h p ý ki n c a các cơ quan liên quan; - Nh ng nh n xét, ki n ngh c a Cơ quan t ch c thNm tra i v i d án. 1.5. T ch c thNm tra d án và trình Th tư ng Chính ph xin phép u tư: a) Ch u tư có trách nhi m t ch c l p Báo cáo NCKT g i h sơ xin thNm tra d án n Cơ quan có thNm quy n t ch c thNm tra báo cáo Th tư ng Chính ph . Ch u tư ph i ch u trách nhi m v tính h p pháp, tính chính xác, trung th c và y v h sơ trình. S lư ng h sơ là 10 b . Trong trư ng h p c n b sung, Cơ quan thNm tra s yêu c u Ch u tư g i thêm. b) Cơ quan t ch c thNm tra có trách nhi m g i h sơ t i B qu n lý ngành, B K ho ch và u tư, B Xây d ng ( i v i các d án u tư có xây d ng), B Tài chính và các B , ngành, a phương có liên quan n d án l y ý ki n. Trên cơ s n i dung h sơ, các cơ quan ư c g i h sơ l y ý ki n t p trung góp ý và ánh giá v nh ng v n thu c ch c năng, nhi m v c a mình, có ý ki n b ng văn b n g i n cơ quan thNm tra d án và ch u trách nhi m v nh ng ý ki n ó. c) Trên cơ s xem xét h sơ d án, ý ki n c a các b , ngành và a phương liên quan, cơ quan t ch c thNm tra có trách nhi m t ng h p, l p Báo cáo thNm tra g i Th tư ng Chính ph . Cơ quan t ch c thNm tra ch u trách nhi m v n i dung và k t qu thNm tra. i v i các d án nhóm A u tư b ng v n ngân sách a phương, trư c khi trình Th tư ng Chính ph xem xét cho phép u tư, cơ quan thNm tra d án ph i l y ý ki n c a H i ng nhân dân v m t s n i dung ch y u c a d án và công b công khai trên phương ti n thông tin i chúng c a a phương. Trong trư ng h p c n ph i tri n khai th c hi n d án g p, cơ quan thNm tra d án ph i trình xin ý ki n Thư ng tr c H i ng nhân dân báo cáo H i ng nhân dân kỳ h p g n nh t và công b công khai trư c khi trình Th tư ng Chính ph .
 7. Kèm theo Báo cáo thNm tra g i Th tư ng Chính ph ph i có b n sao ý ki n c a các B , ngành, a phương liên quan, ý ki n c a H i ng nhân dân ho c Thư ng tr c H i ng nhân dân. 1.6. Th i h n thNm tra và cho phép u tư: - Trong th i h n 3 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan t ch c thNm tra có trách nhi m g i h sơ d án t i các b , ngành, a phương có liên quan l y ý ki n. - Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ, các B , ngành và a phương có trách nhi m góp ý ki n b ng văn b n g i cho cơ quan t ch c thNm tra. - Các yêu c u gi i trình b sung i v i d án ư c th c hi n trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày cơ quan t ch c thNm tra ti p nh n h sơ d án. - Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l (không k th i gian ch văn b n gi i trình b sung) cơ quan t ch c thNm tra trình Th tư ng Chính ph báo cáo thNm tra và xin phép u tư. - Th i h n Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh vi c cho phép u tư quy nh t i Quy ch làm vi c c a Chính ph ban hành kèm theo Ngh nh s 23/2003/N -CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph . 2. ThNm nh d án quy t nh u tư 2.1. Các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và v n do doanh nghi p nhà nư c u tư u ph i t ch c thNm nh trư c khi phê duy t quy t nh u tư. Các d án s d ng các ngu n v n khác, ngư i có thNm quy n quy t nh u tư quy t nh vi c t ch c thNm nh d án. Vi c t ch c thNm nh các d án nhóm A ch ư c phép th c hi n sau khi ã ư c Th tư ng Chính ph cho phép u tư. Các d án nhóm B chưa có trong quy ho ch ngành ư c duy t, ph i có ý ki n ng ý b ng văn b n c a ngư i có thNm quy n phê duy t quy ho ch m i i u ki n trình duy t, thNm nh quy t nh u tư. 2.2. Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư là ngư i có trách nhi m t ch c thNm nh d án trư c khi quy t nh u tư. 2.3. H sơ thNm nh d án u tư bao g m: a) i v i d án nhóm A: - T trình c a Ch u tư g i Cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư ( i v i nh ng d án Ch u tư không t thNm nh và phê duy t) kèm theo Báo cáo NCKT c a d án ã ư c hoàn ch nh sau khi Th tư ng Chính ph cho phép u tư.
 8. - H sơ thNm tra d án và Báo cáo c a cơ quan thNm tra trình Th tư ng Chính ph xin phép u tư; - Văn b n cho phép u tư c a Th tư ng Chính ph ; - Ý ki n thNm nh c a t ch c cho vay v n ( i v i các d án s d ng v n vay) v phương án tài chính, phương án tr n , v vi c ch p thu n cho vay; - Các văn b n và s li u c p nh t v n bù gi i phóng m t b ng, phương án t ng th v tái nh cư ( i v i các d án có yêu c u tái nh cư); i v i các d án ã ư c Th tư ng Chính ph thông qua Báo cáo NCTKT, c n b sung m t s văn b n chưa có trong h sơ trình thông qua Báo cáo NCTKT như: Văn b n xác nh n v kh năng huy ng các ngu n v n c a d án; Báo cáo tài chính có xác nh n c a t ch c ki m toán trong hai năm g n nh t ( i v i các doanh nghi p ã ho t ng trên 2 năm) ho c c a năm trư c ( i v i các doanh nghi p ho t ng chưa 2 năm); Các văn b n tho thu n v n bù gi i phóng m t b ng, phương án t ng th v tái nh cư ( i v i các d án có yêu c u tái nh cư); Các tho thu n, các h p ng, các hi p nh, các văn b n khác v nh ng v n liên quan;... b) i v i các d án nhóm B và C: - T trình c a Ch u tư g i cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư ( i v i nh ng d án Ch u tư không t t ch c thNm nh và quy t nh u tư) kèm theo Báo cáo NCKT d án. Báo cáo nghiên c u kh thi ư c l p phù h p v i n i dung quy nh t i i u 24 c a Ngh nh 52/CP và ư c c th hoá phù h p v i ngành kinh t - k thu t. - Văn b n thông qua Báo cáo NCTKT c a ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ( i v i d án thu c nhóm B có l p Báo cáo NCTKT); - Các văn b n có giá tr pháp lý xác nh n tư cách pháp nhân c a ch u tư: Quy t nh thành l p ( i v i các ơn v hành chính, s nghi p); Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ( i v i doanh nghi p). - Văn b n xác nh n kh năng huy ng các ngu n v n c a d án; Báo cáo tài chính có xác nh n c a t ch c ki m toán trong hai năm g n nh t ( i v i các doanh nghi p ã ho t ng trên hai năm) ho c c a năm trư c ( i v i doanh nghi p ho t ng chưa 2 năm). - Ý ki n thNm nh c a t ch c cho vay v n ( i v i các d án s d ng v n vay) v phương án tài chính, phương án tr n , v vi c ch p thu n cho vay; ki n ngh phương th c qu n lý d án i v i d án s d ng nhi u ngu n v n khác nhau; - Các văn b n c n thi t khác: + Văn b n phê duy t quy ho ch;
 9. + Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ( i v i d án Ch u tư ã có gi y ch ng nh n quy n s d ng t) ho c văn b n gi i thi u a i m, tho thu n cho thuê t c a cơ quan có thNm quy n ( i v i d án Ch u tư chưa có gi y ch ng nh n quy n s d ng t); + Các văn b n tho thu n v n bù gi i phóng m t b ng, phương án tái nh cư ( i v i các d án có yêu c u tái nh cư) + Các tho thu n, các h p ng, các hi p nh, các văn b n khác liên quan n d án; 2.4. N i dung c n thNm nh d án và Báo cáo thNm nh: a) N i dung c n thNm nh d án th c hi n theo quy nh t i i u 27 c a Ngh nh 52/CP. b) N i dung Báo cáo thNm nh c a cơ quan t ch c thNm nh tham kh o Ph l c kèm theo Thông tư này. 2.5. T ch c thNm nh d án quy t nh u tư: a) Quy nh chung v t ch c thNm nh d án: Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư s d ng cơ quan chuyên môn tr c thu c năng l c thNm nh d án và có th m i cơ quan chuyên môn c a các b , ngành khác có liên quan, các t ch c tư v n ho c chuyên gia có năng l c tham gia thNm nh d án. Cơ quan tham gia thNm nh, các t ch c tư v n và chuyên gia tư v n ph i là nh ng cơ quan, cá nhân không tham gia l p d án. T ch c tư v n ph i m b o các i u ki n, năng l c theo quy nh c a B Xây d ng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t và Ch u tư v n i dung ã cam k t trong H p ng, c bi t là các n i dung kinh t - k thu t ư c xác nh trong s n phNm tư v n và ch u trách nhi m v h u qu do nh ng sai sót ã k t lu n trong Báo cáo thNm nh c a mình. b) T ch c thNm nh và phê duy t d án u tư: - i v i các d án s d ng ngu n v n t Ngân sách nhà nư c do các b , ngành, các cơ quan thu c Chính ph , cơ quan qu n lý tài chính c a Trung ương ng, cơ quan trung ương các t ch c chính tr -xã h i qu n lý, B trư ng, Th trư ng cơ quan giao cho m t cơ quan tr c thu c làm u m i t ch c thNm nh. Cơ quan t ch c thNm nh có trách nhi m l y ý ki n c a các cơ quan, ơn v liên quan n n i dung thNm nh, t ng h p ý ki n báo cáo B trư ng, Th trư ng cơ quan quy t nh ho c u quy n quy t nh u tư theo quy nh. - i v i các d án s d ng ngu n v n t Ngân sách nhà nư c do c p t nh qu n lý, UBND c p t nh giao S K ho ch và u tư làm u m i t ch c thNm nh. S K ho ch và u tư có trách nhi m l y ý ki n c a S Tài chính, S Xây d ng ( i v i d án u tư có xây d ng) và các cơ quan liên quan n n i dung thNm nh, t ng h p ý ki n báo cáo Ch t ch UBND t nh quy t nh ho c u quy n quy t nh u tư theo quy nh.
 10. - i v i các d án c a doanh nghi p nhà nư c s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p và các ngu n v n khác vi c t ch c thNm nh d án ư c quy nh như sau: + D án u tư c a doanh nghi p tr c thu c T ng công ty nhà nư c do Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty nhà nư c t ch c thNm nh và phê duy t ho c u quy n cho doanh nghi p t ch c thNm nh và phê duy t ( i v i các d án nhóm B và C). + D án u tư do T ng công ty nhà nư c tr c ti p làm ch u tư do Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty t ch c thNm nh và phê duy t. + D án u tư c a các doanh nghi p c l p (không thu c T ng công ty) do Ch t ch H i ng qu n tr c a doanh nghi p t ch c thNm nh, phê duy t ( i v i doanh nghi p có H i ng qu n tr ) ho c do T ng giám c ho c Giám c doanh nghi p t ch c thNm nh, phê duy t ( i v i các doanh nghi p không có H i ng qu n tr ). - Các d án u tư c a c p huy n, xã ph i l p Báo cáo u tư và phê duy t theo quy nh t i i m , Kho n 4, i u 1 c a Ngh nh 07/CP. 2.6. Th i h n thNm nh báo cáo nghiên c u kh thi th c hi n theo quy nh t i i u 29 c a Ngh nh 52/CP. 3. M t s quy nh khác v h sơ thNm tra, thNm nh d án u tư Quy nh t i i u 24 c a Ngh nh 52/CP v n i dung ch y u c a Báo cáo nghiên c u kh thi và quy nh t i i u 27 c a Ngh nh 52/CP v n i dung thNm nh d án u tư là các quy nh chung cho t t c các lo i d án. phù h p v i t ng ngành kinh t -k thu t, trên cơ s quy nh chung t i các i u 24 và 27 nói trên, các B qu n lý ngành c n d th o hư ng d n n i dung Báo cáo nghiên c u kh thi, n i dung thNm nh d án c th phù h p v i yêu c u c a ngành mình và th ng nh t v i B K ho ch và u tư ban hành trong tháng 7 năm 2003. IV. S A I, B SUNG M T S QUY NNH V H SƠ TH M NNH D ÁN, BÁO CÁO U TƯ VÀ T NG M C U TƯ 4.1. S a i quy nh v H sơ ngh thNm nh Báo cáo NCTKT và H sơ ngh thNm nh Báo cáo NCKT: Quy nh v h sơ trình Th tư ng Chính ph thông qua Báo cáo nghiên c u ti n kh thi, cho phép u tư và h sơ thNm nh Báo cáo nghiên c u kh thi t i Thông tư này thay th cho quy nh v h sơ ngh thNm nh Báo cáo nghiên c u ti n kh thi và h sơ ngh thNm nh Báo cáo nghiên c u kh thi quy nh t i m c II Thông tư s 06/1999/TT-BKH ngày 24 tháng 11 năm 1999 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v n i dung T ng m c u tư, H sơ thNm nh d án u tư và Báo cáo u tư (sau ây g i t t là Thông tư s 06/1999/TT-BKH) và t i m c II Thông tư s 07/2000/TT- BKH ngày 3 tháng 7 năm 2000 c a B K ho ch và u tư hư ng d n s a i, b sung m t s n i dung c a Thông tư s 06/1999/TT-BKH (sau ây g i t t là thông tư s 07/2000/TT-BKH). 4.2. S a i quy nh l p Báo cáo u tư:
 11. i m 3.1 - m c III (các d án u tư ch c n l p Báo cáo u tư ) quy nh t i Thông tư s 11/2000/TT-BKH ngày 11 tháng 9 năm 2000 c a B K ho ch và u tư v Hư ng d n s a i, b sung m t s n i dung Thông tư s 06/1999/TT-BKH ngày 24 tháng 11 năm 1999 c a B K ho ch và u tư nay ư c s a l i cho phù h p v i quy nh c a Ngh nh s 07/CP như sau: Các d án ch c n l p Báo cáo u tư bao g m: - Các d án có m c v n u tư nh (dư i 3 t ng); các d án s a ch a, b o trì s d ng v n s nghi p; - Các d án h t ng xã h i quy mô nh (d án nhóm C quy nh t i m c 4, ph n III c a Ph l c phân lo i d án u tư c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 12/CP) s d ng v n ngân sách (không nh m m c ích kinh doanh) phù h p v i quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ư c c p có thNm quy n quy t nh ch trương u tư. - Các d án u tư mua s m máy móc, thi t b l , ơn chi c B K ho ch và u tư s hư ng d n ti p sau khi th ng nh t ý ki n v i các b liên quan. 4.3. S a i, b sung T ng m c u tư: 1. Chi phí cho chuNn b u th u quy nh t i Thông tư s 07/2000/TT-BKH ngày 3 tháng 7 năm 2000 c a B K ho ch và u tư ư c s a i, b sung như sau: - Chi phí chuNn b u th u: + Chi phí l p h sơ m i tuy n, t ch c sơ tuy n và ánh giá h sơ d sơ tuy n; + Chi phí l p h sơ m i th u; + Chi phí thông báo m i th u theo quy nh c a pháp lu t. 2. B sung vào T ng m c u tư quy nh t i i m 1.2 c a Thông tư s 06/1999/TT- BKH ngày 24 tháng 11 năm 1999 c a B K ho ch và u tư như sau: - B sung vào i m b (v n chuNn b th c hi n d án) kho n m c chi phí: l p, thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. - B sung m c m/ Chi phí giám sát, ánh giá d án và chuy n m c chi phí thNm nh phê duy t quy t toán t m c m/ thành m c n/. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, c n b sung, s a i ngh các b , ngành, a phương và các ơn v có liên quan g i ý ki n v B K ho ch và u tư k p th i xem xét, b sung hoàn ch nh. PH L C (Kèm theo Thông tư s 04/2003/TT-BKH ngày 17 tháng 6 năm 2003
 12. N I DUNG BÁO CÁO TH M NNH (c a cơ quan t ch c th m nh d án trình ngư i có th m quy n quy t nh u tư) - Tính pháp lý và th t c c a h sơ trình thNm nh phê duy t; - Tóm t t nh ng n i dung chính c a d án do ch u tư trình; - Tóm t t ý ki n c a các cơ quan tham gia thNm nh, cơ quan ho c chuyên gia tư v n thNm nh (n u có); - Nh ng nh n xét, ánh giá v tính chuNn xác c a các d li u, lu n c , quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng và tính toán, k t lu n và xu t trong t ng n i dung c a d án g m: + M c tiêu u tư và s phù h p v i quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duyêt; + a i m, di n tích t s d ng; + Công ngh , công su t thi t k , phương án ki n trúc, tiêu chuNn k thu t và c p công trình; + Phương án khai thác, s d ng nguyên, v t li u, tài nguyên qu c gia (n u có); + Phương án b o v môi trư ng, n bù gi i phóng m t b ng và tái nh cư (n u có); + T ng m c v n u tư, ngu n v n u tư, kh năng huy ng v n, tính h p lý, h p pháp trong huy ng và s d ng v n; + Phương th c th c hi n d án + Th i gian xây d ng và các m c ti n tri n khai chính c a d án. - ánh giá t ng th v hi u qu kinh t -xã h i và hi u qu tài chính, tính kh thi c a d án; - Nh ng t n t i c a báo cáo nghiên c u kh thi và hư ng x lý, bi n pháp x lý, trách nhi m và th i h n x lý c a ch u tư, c a các c p, các ngành liên quan; - Nh ng ki n ngh c th . Võ H ng Phúc ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản