intTypePromotion=1

Thông tư 04/2003/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
70
lượt xem
2
download

Thông tư 04/2003/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2003/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định 91/2003/QĐ-TTg ngày 9/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2003/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Th ¬ng M¹i Sè 04/2003/TT-BTM ngµy 10 th¸ng 07 n¨m 2003 Híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 91/2003/Q§-TTg ngµy 09 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ quan ®èi víi hµng nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§-CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý mua b¸n hµng ho¸ víi níc ngoµi; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 44/2001/N§-CP ngµy 02 th¸ng 8 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§-CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§-TTg ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ thêi kú 2001 - 2005; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 91/2003/Q§-TTg ngµy 09 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ quan ®èi víi hµng nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam; Sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh, Bé C«ng nghiÖp, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Th¬ng m¹i híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 91/2003/Q§-TTg ngµy 9 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ nh sau: I. Quy ®Þnh chung: 1. H¹n ng¹ch thuÕ quan (HNTQ) hµng nhËp khÈu lµ sè lîng hµng ho¸ nhËp khÈu do Bé Th¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp cho c¸c th¬ng nh©n ®Ó nhËp khÈu vµ ®îc hëng møc thuÕ nhËp khÈu trong HNTQ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 2. Tõ ngµy 01/08/2003 ¸p dông HNTQ ®èi víi 03 mÆt hµng thuèc l¸ l¸ nguyªn liÖu, muèi vµ b«ng theo c¸c m· sè nh sau: TT Hµng ho¸ M· sè hµng ho¸ trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu 1 Thuèc l¸ l¸ nguyªn liÖu 2401 2 Muèi 2501 3 B«ng 5201, 5202, 5203 3. Lîng HNTQ ¸p dông cho c¸c mÆt hµng trªn trong tõng thêi kú sÏ do Bé Th¬ng m¹i c«ng bè t¹i v¨n b¶n riªng sau khi trao ®æi víi c¸c Bé, ngµnh h÷u quan. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh lîng HNTQ lµ dùa trªn c¬ së c©n ®èi gi÷a nhu cÇu sö dông nguyªn liÖu vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt trong níc.
  2. 2 II. §èi tîng ®îc ph©n giao h¹n ng¹ch thuÕ quan: Bé Th¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu cho c¸c th¬ng nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn nhËp khÈu hµng ho¸ thuéc danh môc h¹n ng¹ch thuÕ quan, cô thÓ nh sau: 1. Thuèc l¸ l¸ nguyªn liÖu: Th¬ng nh©n cã giÊy phÐp s¶n xuÊt thuèc l¸ ®iÕu do Bé C«ng nghiÖp cÊp vµ cã nhu cÇu sö dông cho s¶n xuÊt thuèc l¸ ®iÕu mét tû lÖ nhÊt ®Þnh thuèc l¸ nguyªn liÖu nhËp khÈu phï hîp víi quy ®Þnh vÒ kÕ ho¹ch nhËp khÈu hµng n¨m cña Bé C«ng nghiÖp. 2. Muèi: Th¬ng nh©n cã nhu cÇu sö dông muèi trong s¶n xuÊt phï hîp víi quy ®Þnh cña Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh. 3. B«ng: Th¬ng nh©n cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh víi ngµnh nghÒ phï hîp cã nhu cÇu nhËp khÈu b«ng. III. Ph©n giao h¹n ng¹ch thuÕ quan: 1. Tríc ngµy 30/09 hµng n¨m, th¬ng nh©n cã nhu cÇu nhËp khÈu c¸c mÆt hµng trªn göi ®¬n ®¨ng ký HNTQ cho n¨m sau vÒ Bé Th¬ng m¹i theo BiÓu mÉu 2 kÌm theo Th«ng t nµy. 2. C¨n cø lîng HNTQ do Bé Th¬ng m¹i c«ng bè cho tõng thêi kú vµ trªn c¬ së c©n ®èi kÕt qu¶ nhËp khÈu vµ nhu cÇu ®¨ng ký HNTQ cña c¸c th¬ng nh©n, Bé Th¬ng m¹i sÏ xem xÐt cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu theo HNTQ cho c¸c th¬ng nh©n thuéc ®èi tîng nªu t¹i Môc II cña Th«ng t nµy. ViÖc cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu theo HNTQ ®îc thùc hiÖn vµo th¸ng 11 hµng n¨m. 3. Riªng n¨m 2003 thùc hiÖn nh sau: a) MÆt hµng thuèc l¸ l¸ nguyªn liÖu vµ muèi: Th¬ng nh©n ®· ®îc Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh cÊp giÊy phÐp hoÆc giao kÕ ho¹ch nhËp khÈu n¨m 2003 nhng cha thùc hiÖn hÕt chØ tiªu nhËp khÈu ®îc tiÕp tôc nhËp khÈu theo giÊy phÐp hoÆc kÕ ho¹ch nhËp khÈu ®· ®îc giao ®Õn 31/12/2003 vµ ®îc hëng møc thuÕ nhËp khÈu trong HNTQ ®èi víi phÇn chØ tiªu nhËp khÈu nµy. Trêng hîp th¬ng nh©n cã nhu cÇu xin bæ sung hoÆc xin cÊp míi h¹n ng¹ch cho 5 th¸ng cuèi n¨m 2003 th× göi ®¬n ®¨ng ký HNTQ vÒ Bé Th¬ng m¹i ®Ó ®îc xem xÐt cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu theo HNTQ. §¬n vÞ ®¨ng ký HNTQ (theo BiÓu mÉu 1 kÌm theo Th«ng t nµy) ph¶i cã x¸c nhËn cña Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh vÒ nhu cÇu nhËp khÈu phôc vô s¶n xuÊt. b) MÆt hµng b«ng: Th¬ng nh©n cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh víi ngµnh nghÒ phï hîp vµ cã nhu cÇu nhËp khÈu b«ng göi ®¬n ®¨ng ký HNTQ cho 5 th¸ng
  3. 3 cuèi n¨m 2003 vÒ Bé Th¬ng m¹i ®Ó ®îc xem xÐt cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu theo HNTQ. IV. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Th¬ng nh©n xuÊt tr×nh giÊy phÐp nhËp khÈu hµng ho¸ theo HNTQ cña Bé Th¬ng m¹i víi H¶i quan cöa khÈu khi lµm thñ tôc nhËp khÈu vµ sè lîng hµng ho¸ nhËp khÈu trong giÊy phÐp ®îc hëng møc thuÕ nhËp khÈu trong HNTQ. 2. Cuèi mçi quý th¬ng nh©n b¸o c¸o t×nh h×nh nhËp khÈu vÒ Bé Th¬ng m¹i (theo BiÓu mÉu 3 kÌm theo Th«ng t nµy). Tríc ngµy 30/9 hµng n¨m th¬ng nh©n cã b¸o c¸o (thay cho b¸o c¸o quý III) göi vÒ Bé Th¬ng m¹i ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng nhËp khÈu c¶ n¨m ®ã, ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m h¹n ng¹ch ®îc cÊp hoÆc b¸o c¸o sè lîng hµng ho¸ kh«ng cã kh¶ n¨ng nhËp khÈu ®Ó Bé Th¬ng m¹i ph©n giao cho th¬ng nh©n kh¸c. 3. Th¬ng nh©n ®îc Bé Th¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu cã thÓ uû th¸c cho th¬ng nh©n kh¸c nhËp khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Nghiªm cÊm viÖc mua b¸n, chuyÓn nhîng h¹n ng¹ch thuÕ quan. 4. Th¬ng nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn nhËp khÈu thuèc l¸ l¸ nguyªn liÖu, muèi vµ b«ng theo qui ®Þnh t¹i môc II Th«ng t nµy nÕu cha cã h¹n ng¹ch cña Bé Th¬ng m¹i hoÆc ®· nhËp hÕt sè lîng trong h¹n ng¹ch vÉn ®îc nhËp khÈu theo nhu cÇu, kh«ng ph¶i xin phÐp t¹i Bé Th¬ng m¹i nhng ph¶i chÞu møc thuÕ nhËp khÈu ngoµi HNTQ theo qui ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 5. Th¬ng nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn nhËp khÈu thuèc l¸ l¸ nguyªn liÖu, muèi, b«ng theo qui ®Þnh t¹i môc II Th«ng t nµy cã nhu cÇu xin bæ xung hoÆc xin cÊp míi h¹n ng¹ch nhËp khÈu nguyªn liÖu ®Ó phôc vô s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu th× göi ®¬n ®¨ng ký HNTQ vÒ Bé Th¬ng m¹i ®Ó ®îc xem xÐt cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu theo HNTQ. §¬n ®¨ng ký HNTQ ph¶i cã x¸c nhËn cña bé qu¶n lý chuyªn nghµnh (®èi víi muèi vµ thuèc l¸ nguyªn liÖu) vÒ nhu cÇu nhËp khÈu phôc vô s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. 6. Th¬ng nh©n vi ph¹m c¸c qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy tuú theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt. 7. Th«ng t vµ c¸c mÉu biÓu cã thÓ ®îc in tõ trang web cña Bé Th¬ng m¹i t¹i www.mot.gov.vn. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
  4. 4 BiÓu mÉu 1 §¬n ®¨ng ký h¹n ng¹ch thuÕ quan 5 th¸ng cuèi n¨m 2003 (KÌm theo Th«ng t sè 04/2003/TT-BTM ngµy 10/07/2003 cña Bé Th¬ng m¹i) Tªn doanh nghiÖp (ghi râ tªn tiÕng ViÖt ®Çy ®ñ vµ c¶ tªn viÕt t¾t): 1. §iÖn tho¹i: Fax: 2. E.Mail: 3. §Þa chØ giao dÞch: 4. §Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt chÝnh: 5. GiÊy ®¨ng ký kinh doanh sè: CÊp ngµy: 6. M· sè doanh nghiÖp XNK (M· sè H¶i quan): 7. Tæng sè lao ®éng: 8. S¶n phÈm cã sö dông mÆt hµng HNTQ nh nguyªn liÖu ®Çu vµo: 9. C«ng suÊt s¶n xuÊt thùc tÕ/C«ng suÊt thiÕt kÕ: 10. Nhu cÇu sö dông mÆt hµng HNTQ cho s¶n xuÊt (c«ng suÊt thùc tÕ/c«ng suÊt thiÕt kÕ): Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc .…, ngµy... th¸ng... n¨m 2003 Sè c«ng v¨n: V/v ®¬n ®¨ng ký HNTQ nhËp khÈu ®¬n ®¨ng ký h¹n ng¹ch thuÕ quan 5 th¸ng cuèi n¨m 2003 KÝnh göi: Bé Th¬ng m¹i C¨n cø Th«ng t sè 04/2003/TT-BTM ngµy 10 th¸ng 07 n¨m 2003 cña Bé Th¬ng m¹i, C«ng t b¸o c¸o t×nh h×nh nhËp khÈu mÆt hµng... trong thêi kú 2000 - 2003 vµ ®¨ng ký HNTQ cho 5 th¸ng cuèi n¨m 2003 nh sau:
  5. 5 BiÓu 1: §èi víi thuèc l¸ l¸ nguyªn liÖu vµ muèi M« t¶ Th«ng KÕt qu¶ KÕt qu¶ KÕt qu¶ 2003 §¨ng hµng tin chi nhËp nhËp nhËp ký ho¸ (HS) tiÕt khÈu khÈu khÈu HNT n¨m n¨m n¨m Q5 2000 2001 2002 th¸ng cuèi n¨m 2003 H¹n ng¹ch PhÇn h¹n PhÇn 2003 theo ng¹ch ®· thùc h¹n giÊy phÐp hiÖn (theo x¸c ng¹ch chuyªn nhËn cña h¶i 2003 ngµnh quan cöa cßn l¹i khÈu) cha thùc hiÖn VÝ dô: - Lîng Thuèc l¸ (tÊn) l¸ (HS 2401) - TrÞ gi¸ (ngh×n USD) - XuÊt xø: BiÓu 2: §èi víi b«ng M« t¶ hµng Th«ng tin chi KÕt qu¶ nhËp khÈu §¨ng ký HNTQ 5 ho¸ (HS) tiÕt th¸ng cuèi n¨m 2003 2000 2001 2002 7 th¸ng ®Çu n¨m 2003 VÝ dô: X¬ - Lîng (tÊn) b«ng (HS 3201) - TrÞ gi¸ (ngh×n USD) - XuÊt xø: Doanh nghiÖp cam ®oan nh÷ng kª khai trªn ®©y lµ ®óng; nÕu sai doanh nghiÖp hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt. KÝnh ®Ò nghÞ QuÝ Bé cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu theo HNTQ cho mÆt hµng nªu trªn cho 5 th¸ng cuèi n¨m 2003 víi sè lîng lµ: ………………………… Gi¸m ®èc C«ng ty (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) Hå s¬ kÌm theo:
  6. 6 1. GiÊy ®¨ng ký kinh doanh (b¶n sao c«ng chøng) 2. GiÊy phÐp hoÆc v¨n b¶n giao kÕ ho¹ch nhËp khÈu 2003 do Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh cÊp cã x¸c nhËn trõ lïi cña h¶i quan cöa khÈu (b¶n gèc vµ 1 b¶n sao c«ng chøng) 3. X¸c nhËn b»ng v¨n b¶n cña Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh (®èi víi thuèc l¸ l¸ nguyªn liÖu vµ muèi) trong trêng hîp xin bæ sung hoÆc cÊp míi h¹n ng¹ch cho 5 th¸ng cuèi n¨m 2003. BiÓu mÉu 2: §¬n ®¨ng ký h¹n ng¹ch thuÕ quan n¨m …… (KÌm theo Th«ng t sè 04/2003/TT-BTM ngµy 10/07/2003 cña Bé Th¬ng m¹i) Tªn doanh nghiÖp (ghi râ tªn tiÕng ViÖt ®Çy ®ñ vµ c¶ tªn viÕt t¾t): 1. §iÖn tho¹i: Fax: 2. E.Mail: 3. §Þa chØ giao dÞch: 4. §Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt chÝnh: 5. GiÊy ®¨ng ký kinh doanh sè: CÊp ngµy: 6. M· sè doanh nghiÖp XNK (M· sè H¶i quan): 7. Tæng sè lao ®éng: 8. S¶n phÈm cã sö dông mÆt hµng HNTQ nh nguyªn liÖu ®Çu vµo: 9. C«ng suÊt s¶n xuÊt thùc tÕ/C«ng suÊt thiÕt kÕ: 10. Nhu cÇu sö dông mÆt hµng HNTQ cho s¶n xuÊt (c«ng suÊt thùc tÕ/c«ng suÊt thiÕt kÕ): Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc .…., ngµy th¸ng n¨m 2003 Sè c«ng v¨n: V/v ®¬n ®¨ng ký HNTQ nhËp khÈu ®¬n ®¨ng ký h¹n ng¹ch thuÕ quan n¨m …. KÝnh göi: Bé Th¬ng m¹i C¨n cø Th«ng t sè 04/2003/TT-BTM ngµy 10 th¸ng 07 n¨m 2003 cña Bé Th¬ng m¹i, C«ng ty b¸o c¸o t×nh h×nh nhËp khÈu mÆt hµng…. trong thêi kú… vµ ®¨ng ký HNTQ……. (vÝ dô n¨m 2004) nh sau:
  7. 7 M« t¶ Th«ng tin KÕt qu¶ KÕt qu¶ 2003 §¨ng ký hµng ho¸ chi tiÕt nhËp nhËp HNTQ (HS) khÈu n¨m khÈu n¨m 2004 2001 2002 ¦íc nhËp H¹n ng¹ch do ¦íc nhËp khÈu 5 khÈu c¶ Bé Th¬ng m¹i th¸ng cuèi n¨m n¨m cÊp cho 5 theo giÊy phÐp 2003 th¸ng cuèi n¨m cña Bé Th¬ng m¹i VÝ dô: - Lîng (tÊn) (ghi râ sè, Thuèc l¸ ngµy cña giÊy l¸ (HS phÐp) 2401) - TrÞ gi¸ (ngh×n USD) - XuÊt xø: Doanh nghiÖp cam ®oan nh÷ng kª khai trªn ®©y lµ ®óng, nÕu sai doanh nghiÖp hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt. KÝnh ®Ò nghÞ Quý Bé cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu theo HNTQ n¨m 2004 cho mÆt hµng nªu trªn víi sè lîng lµ:…………………………... Gi¸m ®èc C«ng ty (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) Hå s¬ kÌm theo 1. GiÊy ®¨ng ký kinh doanh (b¶n sao c«ng chøng) 2. GiÊy phÐp s¶n xuÊt thuèc l¸ ®iÕu (b¶n sao Gi¸m ®èc ký vµ chÞu tr¸ch nhiÖm) ®èi víi mÆt hµng thuèc l¸ nguyªn liÖu. 3. GiÊy x¸c nhËn th¬ng nh©n cã sö dông muèi trong s¶n xuÊt phï hîp víi quy ®Þnh cña Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh (b¶n chÝnh hoÆc b¶n sao Gi¸m ®èc ký vµ chÞu tr¸ch nhiÖm) ®èi víi mÆt hµng muèi.
  8. 8 BiÓu mÉu 3: b¸o c¸o quý, n¨m vµ ®¨ng ký ®iÒu chØnh h¹n ng¹ch thuÕ quan (KÌm theo Th«ng t sè 04/2003/TT-BTM ngµy 10/07/2003 cña Bé Th¬ng m¹i) Tªn doanh nghiÖp (ghi râ tªn tiÕng ViÖt ®Çy ®ñ vµ c¶ tªn viÕt t¾t): 1. §iÖn tho¹i: Fax: 2. E.Mail: 3. §Þa chØ giao dÞch: 4. §Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt chÝnh: 5. GiÊy ®¨ng ký kinh doanh sè: CÊp ngµy: 6. M· sè doanh nghiÖp XNK (M· sè H¶i quan): 7. Tæng sè lao ®éng: 8. S¶n phÈm cã sö dông mÆt hµng HNTQ nh nguyªn liÖu ®Çu vµo: 9. C«ng suÊt s¶n xuÊt thùc tÕ/C«ng suÊt thiÕt kÕ: 10. Nhu cÇu sö dông mÆt hµng HNTQ cho s¶n xuÊt (c«ng suÊt thùc tÕ/c«ng suÊt thiÕt kÕ): Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc .…., ngµy...... th¸ng... n¨m 2003 Sè c«ng v¨n: V/v b¸o c¸o quý, n¨m vµ Xin ®iÒu chØnh HNTQ nhËp khÈu. B¸o c¸o thùc hiÖn h¹n ng¹ch thuÕ quan (vµ ®¬n ®¨ng ký ®iÒu chØnh h¹n ng¹ch thuÕ quan) KÝnh göi: Bé Th¬ng m¹i C¨n cø Th«ng t sè 04/2003/TT-BTM ngµy 10 th¸ng 07 n¨m 2003 cña Bé Th¬ng m¹i, C«ng ty b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn h¹n ng¹ch thuÕ quan n¨m... (tíi thêi ®iÓm b¸o c¸o) nh sau:
  9. 9 KÕt qu¶ thùc hiÖn HNTQ* M« t¶ Th«ng tin H¹n ng¹ch do Quý I Quý II Quý III Quý IV §¨ng ký ®iÒu hµng ho¸ chi tiÕt Bé Th¬ng chØnh HNTQ (t¨ng (HS) m¹i cÊp hoÆc gi¶m h¹n ng¹ch) VÝ dô: - Lîng (tÊn) Thuèc l¸ l¸ (HS 2401) - TrÞ gi¸ (ngh×n USD) - XuÊt xø: Ghi chó: *: C¸c quý ®· thùc hiÖn ghi sè lîng vµ trÞ gi¸ nhËp khÈu trong tõng quý (tÝnh theo ngµy më tê khai h¶i quan), quý tiÕp theo quý b¸o c¸o ®Ó trèng hoÆc ghi sè íc thùc hiÖn. Doanh nghiÖp cam ®oan nh÷ng kª khai trªn ®©y lµ ®óng, nÕu sau doanh nghiÖp hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt. KÝnh ®Ò nghÞ Quý Bé ®iÒu chØnh HNTQ cho mÆt hµng nªu trªn nh sau:….. (trong trêng hîp doanh nghiÖp cã nhu cÇu nhËp khÈu) Gi¸m ®èc C«ng ty (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2