Thông tư 04/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
88
lượt xem
9
download

Thông tư 04/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại ngân hàng chính sách xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a  g © n  h µ n g   h µ  n íc vi Öt n a m   è  04/2003/tt­ h n n   n n s n n g µ y  24 th¸ng 2 n¨ m  2003 v Ò   í ng d É n  vi Ö c c¸c  h t æ   h øc   Ý n  ô n g  n h µ  n íc d u y  tr× s è  d  ti Ò n g ö i  c t d t¹i g © n  h µ n g  ch Ý n h  s¸ch x∙ h éi  n Theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti  2  8  ®Þ s 78/2002/N§­   µy  CP ng 4/10/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýn  ông  i  íingêi nghÌo  µ    i  îng  c Ch ph v t d ®è v     v c¸c ®è t chÝnh s¸ch kh¸c,Thèng  c  ©n   µng  µ   íchíng dÉn  Öc    chøc      ®è Ng h Nh n     vi c¸c tæ  tÝn  ông  µ  íc duy  × sè    Òn  öi t¹  ©n   µng  Ýnh  d nh n   tr   d ti g   i Ng h Ch s¸ch    éi nh  x∙ h   sau: 1. C¸c  chøc  Ýn  ông  µ   ícm ë   µikho¶n  µ    tæ  td Nh n   t   v duy  ×sè    Òn  öi tr   d ti g   t¹ Ng ©n  µng  Ýnh    i h Ch s¸ch x∙héi,      bao  å m: g a. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹iNhµ   íc:Ng ©n   µng    Ng h th m  n  h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸t   tr Ón n«ng  i  th«n  Öt Nam;  ©n   µng  Vi   Ng h C«ng  ¬ng  Öt Nam;  ©n   µng  th Vi   Ng h Ngo¹ith ng  ÖtNam;  ©n  µng  Çu   µ    ¬ Vi   Ng h § tv Ph¸ttr ÓnViÖtNam;  ©n  µng   i     Ng h Ph¸ttr Ón nhµ  ng   i   ®å b»ng  s«ng  öu  C Long  µ    ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   v c¸c Ng h th m  níckh¸c.   b. C¸c  chøc  Ýn  ông  µ   íc phi Ng ©n   µng: C«ng    µichÝnh  tæ  td Nh n     h   ty t   Nhµ   íc,C«ng    n  ty cho thuª tµichÝnh  µ   íc;kh«ng     Nh n   bao  å m   g C«ng    µi ty t   chÝnh  µ  v C«ng    tycho    µichÝnh  ùcthuéc cña  chøc  Ýn  ông. thuªt   tr     tæ  td 2.  è    tiÒn  öi cña    chøc  Ýn  ông  µ   íc duy  × t¹  ©n   Sd g  c¸c tæ  td Nh n   tr   iNg hµng  Ýnh  Ch s¸ch x∙héi® îcx¸c®Þnh             nh sau: a. Hµng    n¨m, c¸c tæ      chøc  Ýn  ông  µ   íccã  td Nh n   tr¸chnhiÖ m     duy  ×sè    tr   d tiÒn göit¹ Ng ©n  µng  Ýnh     i   h Ch s¸ch x∙héib»ng    è    ån  èn       2% s d ngu v huy  ng  ®é b»ng  ng  ÖtNam   ¹ thêi®iÓ m   µy  th¸ng12  ®å Vi   t    i ng 31    n¨m  íc. tr b. Sè    ån  èn    d ngu v huy  ng  ®é b»ng  ng  Öt Nam   ña    chøc  Ýn  ®å Vi   c c¸c tæ  t dông  µ   íc t¹  êi®iÓ m   th¸ng 12  Nh n   i   th 31    n¨m  íc bao  å m   è      µikho¶n  tr   g s d c¸c t   trªnb¶ng  ©n  i tµi   c ®è     kho¶n  ¹ thêi®iÓ m   th¸ng12  t    i 31    n¨m  ícnh  tr   sau: ­TiÒn  öicña    g  kh¸ch hµng    trongnícb»ng  ng  ÖtNam.    ®å Vi   ­TiÒn  öitiÕtkiÖm    g    b»ng  ng  ÖtNam. ®å Vi   ­TiÒn  öicña    g  kh¸ch hµng  ícngoµib»ng  ng  ÖtNam.   n    ®å Vi   ­Ph¸thµnh    Êy têcã    ¾n  ¹n b»ng  ng  ÖtNam.     c¸cgi     gi¸ng h  ®å Vi   ­Ph¸thµnh    Êy têcã    µih¹n b»ng  ng  ÖtNam.     c¸cgi     gi¸d     ®å Vi   c. Xö   ý c¸c tr ng  îp      l     ê h bæ sung  hoÆc   ótbítsè   tiÒn  öi cña      r    d g  c¸c tæ chøc  Ýn  ông  µ   íct¹ Ng ©n  µng  Ýnh  td Nh n     i h Ch s¸ch x∙héinh        sau: ­ Trêng  îp  è    Òn  öi ph¶i duy  × trong    h s d ti g     tr   n¨m  Õ   Õp  ính¬n  è    k ti l   sd tiÒn  öi cña  g  n¨m  íc,th×    chøc  Ýn  ông  µ   íc ph¶ibæ   tr   c¸c tæ  td Nh n     sung  è    sd tiÒn göib»ng  è  Òn chªnh  Öch  ính¬n;    s ti   l l  ­ Trêng  îp  è    Òn  öi ph¶iduy  ×trong n¨m  Õ   Õp  á  ¬n  è      h s d ti g     tr     k ti nh h s d tiÒn göicña     n¨m  íc,th× c¸ctæ  tr       chøc  Ýn  ông  µ   íc® îcrótbítsè  Òn göi td Nh n         ti     b»ng  íisè  v   chªnh  Öch  á  ¬n  l nh h hoÆc   Õp tôc duy  ×sè    Òn göicña    ti     tr   d ti     n¨m tr c. í
  2. 2 3. L∙isuÊt tiÒn göib»ng  ng  Öt Nam   ña    chøc  Ýn  ông  µ           ®å Vi   c c¸c tæ  td Nh níct¹ Ng ©n  µng  Ýnh    i h Ch s¸ch x∙héi.    a.L∙i ÊttiÒn göib»ng  ng  ÖtNam   îcx¸c®Þnh       su      ®å Vi   ®   nh sau: L∙i ÊttiÒn göi  su      L∙i Êthuy  ng   su   ®é PhÝ     huy b»ng  ng  Öt ®å Vi   vèn b»ng  ng  Öt ®å Vi   ®éng  èn  v Nam   ña  c TCTD   Nam   ×nh  ©n  b qu (%/n¨m) = + Nhµ   íct¹ n    i chung  ña    c c¸c NHCSXH   (%/n¨m) TCTDNN   (%/n¨m) (A) (1) (2) Trong  : ®ã (1)Lµ  ×nh  ©n   b qu chung (%/n¨m) cña    Êt huy  ng  èn    l∙su   i ®é v b»ng  ng   ®å ViÖtNam   ¹ thêi®iÓ m   th¸ng12    ti     31    n¨m  íccña    chøc  Ýn  ông  µ   ­ tr   c¸ctæ  td Nh n íc,® îctÝnh       to¸ntheo ph¬ng    ph¸p b×nh  ©n    Òn    Êtc¸clo¹ nguån    qu giaquy l∙su     i i   vèn huy  ng  ®é quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  Th«ng   µy. ®Þ t  i b  2  tn (2)Lµ    Ý    chiph huy  ng  èn  ×nh  ©n  Ng ©n   µng  Ýnh  ®é vb qu do  h Ch s¸ch x∙    héivµ    chøc  Ýn  ông  µ   íctho¶ thuËn  ng  èi a  µ1,35%/n¨m.   c¸ctæ  td Nh n     nh t   l   ® b. Kú   ¹n      Òn göido  ©n   µng  Ýnh    h tr¶l∙ti     Ng i h Ch s¸ch x∙héitho¶ thuËn  íi        v  c¸c tæ    chøc  Ýn  ông  µ   ícphï hîp víiquy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc td Nh n         ®Þ c Ng h Nh n   ViÖtNam   Ò   ¬ng    v ph ph¸p tÝnh,tr¶l∙ .      i 4.Quy  ×nh,thñ tôctiÒn göit¹ Ng ©n  µng  Ýnh    tr          i h Ch s¸ch x∙héithùc hiÖn         nh  sau: a. C¸c  chøc  Ýn  ông  µ   ícm ë   µikho¶n  Òn göicã  ú  ¹n  ¹  ô   tæ  td Nh n   t   ti     k h t i   tr së  Ýnh  ©n  µng  Ýnh  ch Ng h Ch s¸ch x∙héi.    b. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héiký  Õt  îp ®ång  Òn göin¨m       k h   ti     2003  íi v  c¸c tæ    chøc  Ýn  ông  µ   íc theo  íng  Én  ¹  td Nh n   h d ti Th«ng   µy. C¸c  tn   n¨m  Õp ti   theo,n Õu  è    Òn göivµ    Êt thay ® æi, th× c¸c bªn    s d ti     l∙su   i       tho¶ thuËn      bæ sung  b»ng  ô  ôchîp ®ång  Òn göi. ph l     ti   c.Trícngµy  th¸ng 1  µng     15   h n¨m, c¸c tæ      chøc  Ýn  ông  µ   ícgöic¸c td Nh n       biÓu  è  Öu cho    n  Þ: s li   c¸c®¬ v ­G öi biÓu  è    ån  èn     s d ngu v huy  ng  µ    Êthuy  ng  i víi õng kú  ®é v l∙su   i ®é ®è     t  h¹n b»ng  ng  Öt Nam   ®å Vi   theo  ô  ôc kÌm  ph l   theo Th«ng   µy  t n cho  ô   Ýnh  V Ch s¸ch tiÒn tÖ    ©n  µng  µ   íc.Vô  Ýnh      ­ Ng h Nh n   Ch s¸ch tiÒn tÖ  Ýnh    µ     t to¸nv th«ng  b¸o møc     Êt huy  ng  èn  l∙ su   i ®é v b»ng  ng  Öt Nam   ×nh  ©n  ®å Vi   b qu chung  ña  c c¸c tæ    chøc  Ýn  ông  µ   íc t¹  êi®iÓ m   th¸ng 12  td Nh n   i   th 31    n¨m  íc cho      tr   c¸c tæ chøc  Ýn  ông  µ   ícvµ  ©n  µng  Ýnh  td Nh n   Ng h Ch s¸ch x∙héitr cngµy  th¸ng 1        í  20    hµng  n¨m    µm  ¬  ë    nh    ÊttiÒn göitrong n¨m. ®Ó l c s x¸c®Þ l∙su   i      ­  öi  Óu  G bi x¸c  nh   è   tiÒn  öi trong  ®Þ sd g  n¨m theo  ô  ôc kÌm  ph l   theo  Th«ng   µy  tn cho  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héivµ  Þu        ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh    vt chÝnh    ña    è  Öu. x¸cc c¸cs li d. Ch Ë m   Êt lµ ngµy  th¸ng 1  µng    nh     31   h n¨m, c¸c tæ      chøc  Ýn  ông  µ   td Nh nícvµ  ©n   µng  Ýnh    Ng h Ch s¸ch x∙héiph¶ihoµn  µnh  Öc           th vi bæ sung  ô  ôc ph l   hîp  ng  Òn  öi vµ    ®å ti g   bæ sung  hoÆc   ótbítsè    Òn  öi theo  r     d ti g   quy  nh  ¹ ®Þ ti   Th«ng   µy. tn
  3. 3 5.Tæ     chøc  ùc hiÖn th   a.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  ý.   tn c hi l     h k t  k b. Sau  ngµy  Ó   õ ngµy    15  k t  Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh, c¸c tæ  t c hi l        chøc  Ýn  ông  µ   íc vµ  ©n   µng  Ýnh  td Nh n   Ng h Ch s¸ch    éi ph¶i hoµn  µnh  x∙ h     th viÖc  öitiÒn  ¹  ©n   µng  Ýnh  g  ti Ng h Ch s¸ch x∙héib»ng    è    ån  èn         2% s d ngu v huy ®éng  b»ng  ng  ÖtNam   ¹ thêi®iÓ m   th¸ng12  ®å Vi   t    i 31    n¨m  2002. c.Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è, Héi ®ång  h Nh n       ph     qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  Gi¸m  ®èc    chøc  Ýn  ông  µ   íc,Ng ©n   µng  Ýnh  c¸c tæ  td Nh n   h Ch s¸ch x∙héithùc hiÖn         Th«ng   µy. tn
  4. 4 Tªn  TCTD   µ   íc: . ............. Nh n . . ............. N¬i nhËn:Vô  Ýnh      Ch s¸ch tiÒn tÖ   ©n  µng  µ   ícViÖtNam     ­Ng h Nh n     §T: 8.246955;Fax:8.240132;Email:          nnbao@sbv.gov.vn G öi tr cngµy    í  15/1 hµng    n¨m Bi Ó u  s è  d  n g u å n  v è n h u y  ® é n g  v µ  l∙i u Ê t   s h u y  ® é n g  b » n g  ® å n g  Vi Ö t N a m Ngµy  th¸ng12  31    n¨m.... §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng, %/ vt   ®å   n¨m ST ChØ   tiªu Sè   d L∙i  suÊt   b×nh    Ghi T qu©n chó I TiÒn  öicña  g  kh¸ch hµng    trong níc   1 TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n g  kh 2 TiÒn  öicã  ú  ¹n díi th¸ng g  kh   12  3 TiÒn  öicã  ú  ¹n tõ12  g   k h     th¸ngtrëlªn   4 TiÒn  öivèn  g  chuyªn dïng   II TiÒn  öitiÕtkiÖm g    1 TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n g  kh 2 TiÒn  öicã  ú  ¹n díi th¸ng g  kh   12  3 TiÒn  öicã  ú  ¹n tõ12  g   k h     th¸ngtrëlªn   4 TiÒn  öitiÕtkiÖm  g    kh¸c II I TiÒn  öicña  g  kh¸ch hµng  ícngoµi   n  1 TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n g  kh 2 TiÒn  öicã  ú  ¹n díi th¸ng g  kh   12  3 TiÒn  öicã  ú  ¹n tõ12  g   k h     th¸ngtrëlªn   IV Ph¸thµnh    Êy têcã    ¾n  ¹n   c¸cgi     gi¸ng h 1 Chøng  chØ  Òn göi ti   2 Kú  Õu phi 3 C¸c  Êy têcã    ¾n  ¹n kh¸c gi     gi¸ng h  V Ph¸thµnh    Êy têcã    µih¹n   c¸cgi     gi¸d   1 Chøng  chØ  Òn göi ti   2 Tr¸i Õu  phi 3 C¸c  Êy têcã    µih¹n kh¸c gi     gi¸d     Ng êilËp  Óu   bi Tæng   gi¸m  c  ®è TCTD   µ   íc Nh n (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
  5. 5 Tªn  TCTD   µ   íc: . ............. Nh n . . ............. N¬i nhËn:Ng ©n  µng  Ýnh      h Ch s¸ch x∙héi    G öi tr cngµy    í  15/1/hµng    n¨m Bi Ó u  x¸c ® Þ n h  s è  d  ti Ò n g ö i trong n¨ m  2 0 0...   t¹i g © n  h µ n g  c h Ý n h  s¸ch x∙ h é i  n §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å STT Néi dung   Sè  Òn Ghi ti   chó 1 Sè      µikho¶n  Òn göi®Õ n   µy  d c¸ct   ti     ng 31/12 n¨m  íc   tr 1.1TiÒn  öi cña  g  kh¸ch  µng  h trong  íc b»ng  ng  Öt n  ®å Vi   Nam 1.2TiÒn  öitiÕtkiÖm  g    b»ng  ng  ÖtNam ®å Vi   1.3TiÒn  öi cña  g  kh¸ch  µng  íc ngoµi b»ng  ng  Öt h n    ®å Vi   Nam 1.4Ph¸t hµnh  Êy  ê  ã    ¾n   ¹n    gi t c gi¸ ng h b»ng  ng  Öt ®å Vi   Nam 1.5Ph¸thµnh  Êy têcã    µih¹n    gi     gi¸d   b»ng  ng  ÖtNam ®å Vi   2 Tû  Ö  Òn göi2% l ti     3 Sè    tiÒn  öi t¹  ©n   µng  Ýnh  d g   iNg h Ch s¸ch    éi trong x∙ h     n¨m  Õ   Õp (3 =  * 2%) k ti     1    4 Sè    tiÒn  öi t¹  ©n   µng  Ýnh  d g   iNg h Ch s¸ch    éi ®Õ n   x∙ h   31/12 n¨m  íc   tr 5 Chªnh  Öch  è    Òn göim µ   chøc  Ýn  ông  µ   ­ l s d ti     tæ  td Nh n ícph¶ibæ       sung  hoÆc   ótbít(5=3­ r    4) Ng êilËp  Óu   bi Tæng   gi¸m  c  ®è TCTD   µ   íc Nh n (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
Đồng bộ tài khoản