Thông tư 04/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

0
138
lượt xem
6
download

Thông tư 04/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/2003 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. T h«ng t   cña bé lao ®éng ­ th¬ng binh vµ x∙ héi  sè 04/2004/TT­BL§TBXH ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2004 híng dÉn  thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 105/2003/N§­CP  ngµy 17/9/2003 cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý  lao ®éng níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam Thi hµnh NghÞ   ®Þnh sè  105/2003/N§­CP ngµy 17/9/2003 cña   ChÝnh phñ  vÒ  tuyÓn dông vµ  qu¶n lý  lao  ®éng n íc ngoµi lµm   viÖc   t¹i   ViÖt   Nam   vµ   NghÞ   quyÕt   sè   01/2004/NQ­CP   ngµy   12/01/2004 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu cÇn tËp   trung chØ ®¹o, ®iÒu hµnh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch nhµ   níc n¨m 2004, Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng dÉn   thùc hiÖn nh sau:   I. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông 1. Doanh nghiÖp, c¬  quan, tæ chøc theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 1  cña NghÞ   ®Þnh sè  105/2003/N§­CP (sau  ®©y gäi chung lµ  ngêi sö  dông lao ®éng) gåm: a)   Doanh   nghiÖp   thuéc   c¸c   thµnh   phÇn   kinh   tÕ,   gåm   c¸c  doanh nghiÖp ho¹t  ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc, LuËt  Doanh nghiÖp, LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; b) C¸c nhµ  thÇu (thÇu chÝnh, thÇu phô) lµ  tæ chøc kinh   tÕ   cã   t  c¸ch   ph¸p   nh©n   cña   ViÖt   Nam   hoÆc   níc   ngoµi   nhËn  thÇu; c)   C¸c   tæ   chøc   kinh   doanh,   dÞch   vô   thuéc   c¬   quan   hµnh  chÝnh nhµ níc, lùc lîng vò trang, ®oµn thÓ nh©n d©n, tæ chøc   chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ ­ x∙ héi, tæ chøc x∙ héi; d) V¨n phßng  c¸c dù  ¸n  ®Çu t  níc ngoµi,  chi nh¸nh  cña  c«ng ty níc ngoµi; v¨n phßng  ®¹i diÖn cña c¸c tæ chøc kinh   tÕ, th¬ng m¹i, tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm, khoa häc kü   thuËt, v¨n hãa, thÓ thao, gi¸o dôc, y tÕ; ®) C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc; e) C¸c c¬ së y tÕ, v¨n hãa, gi¸o dôc, ®µo t¹o, thÓ thao,   bao gåm: ­ C¸c c¬ së thÓ thao ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy  ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh ThÓ  dôc thÓ  thao sè  28/2000/PL­UBTVQH10  ngµy 25/9/2000 cña Uû  ban Thêng vô  Quèc héi níc Céng hßa x∙  héi chñ nghÜa ViÖt Nam; ­ C¸c c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o, c¸c trêng, c¬ së d¹y nghÒ  ®îc thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng theo quy  ®Þnh t¹i LuËt Gi¸o dôc   sè  11/1998/QH10 ngµy 02/12/1998 vµ  Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ®îc  söa ®æi, bæ sung;
 2. ­   C¸c   bÖnh   viÖn,   viÖn   cã   giêng   bÖnh,   trung   t©m   y   tÕ,  tr¹m y tÕ, trung t©m phßng chèng bÖnh x∙ héi, trung t©m y tÕ  dù  phßng, tr¹i  ®iÒu trÞ  vµ  c¸c c¬  së  y tÕ   ® îc thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp, LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc,  LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; ­ C¸c c¬  së  v¨n hãa  ®îc thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng theo quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   ViÖt   Nam,   kÓ   c¶   c¸c   c¬   së   v¨n   hãa   ®îc  thµnh   lËp   vµ   ho¹t   ®éng   theo   LuËt   Doanh   nghiÖp,   LuËt   Doanh  nghiÖp nhµ níc, LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. g) V¨n phßng dù ¸n níc ngoµi hoÆc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam; h) Chi nh¸nh tæ chøc luËt s níc ngoµi ®îc phÐp ho¹t ®éng  t¹i ViÖt Nam; i) Hîp t¸c x∙  ®îc thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng theo LuËt Hîp   t¸c x∙. 2. Ngêi lao  ®éng níc ngoµi theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña  NghÞ   ®Þnh sè  105/2003/N§­CP nãi trªn lµ  ngêi kh«ng cã  quèc  tÞch ViÖt Nam theo quy  ®Þnh t¹i LuËt Quèc tÞch ViÖt Nam  ® îc  Quèc héi th«ng qua ngµy 20/5/1998. II. TuyÓn dông vµ qu¶n lý lao ®éng níc ngoµi  lµm viÖc t¹i ViÖt Nam 1.   Ngêi   sö   dông   lao   ®éng   ®îc   tuyÓn   ngêi   lao   ®éng   níc  ngoµi theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh sè 105/2003/N§­ CP vµ ®iÓm 11 Môc I cña NghÞ quyÕt sè 01/2004/NQ­CP, cô thÓ: a) Ngêi sö dông lao ®éng nãi t¹i tiÕt a ®iÓm 1 Môc I cña  Th«ng t  nµy  ®îc tuyÓn lao  ®éng níc ngoµi theo quy  ®Þnh nh  sau: ­ Sè  lao  ®éng níc ngoµi  ®îc tuyÓn tÝnh theo c«ng thøc:     LNN = LDN x 0.03 Trong ®ã:  + LNN lµ  sè  lao  ®éng níc ngoµi mµ  doanh nghiÖp  ®îc tuyÓn  theo quy ®Þnh, bao gåm nh÷ng ngêi níc ngoµi ®îc ngêi sö dông  lao   ®éng   tuyÓn   dông   theo   h×nh   thøc   hîp   ®ång   lao   ®éng   vµ  nh÷ng ngêi níc ngoµi do phÝa níc ngoµi cö  vµo ViÖt Nam  ®Ó  lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp. KÕt qu¶ LNN   kh«ng vît qu¸ 50 ngêi  vµ Ýt nhÊt lµ 01 ngêi. Nh÷ng   ngêi   níc   ngoµi   lµ   thµnh   viªn   héi   ®ång   qu¶n   trÞ,  tæng gi¸m ®èc, phã tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc cña   doanh   nghiÖp   ®îc   thµnh   lËp   theo   ph¸p   luËt   ViÖt   Nam;   trëng  v¨n phßng ®¹i diÖn, trëng chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam, nh÷ng ngêi  níc   ngoµi   vµo   ViÖt   Nam   lµm   viÖc   t¹i   doanh   nghiÖp   ®Ó   thùc  hiÖn c¸c lo¹i hîp ®ång (trõ hîp ®ång lao ®éng) theo quy ®Þnh   7
 3. t¹i kho¶n 5 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh sè 105/2003/N§­CP th× kh«ng   tÝnh trong sè lao ®éng níc ngoµi nªu trªn cña doanh nghiÖp; +   LDN  lµ   sè   lao   ®éng   hiÖn   cã   cña   doanh   nghiÖp   (c¶   lao  ®éng   ViÖt   Nam   vµ   lao   ®éng   níc   ngoµi)   t¹i   thêi   ®iÓm   tuyÓn  dông lao  ®éng níc ngoµi bao gåm: sè  lao  ®éng hiÖn  ®ang lµm   viÖc t¹i doanh nghiÖp; sè  lao  ®éng cña doanh nghiÖp  ® îc cö  ®i lµm viÖc hoÆc  ®µo t¹o  ë  níc ngoµi; sè  lao  ®éng  ®ang nghØ  hëng chÕ   ®é  b¶o hiÓm x∙ héi (nghØ  èm, thai s¶n, tai n¹n lao  ®éng vµ bÖnh nghÒ  nghiÖp); sè lao ®éng ®ang ®îc doanh nghiÖp  ®µo t¹o; sè  lao  ®éng  ®ang nghØ viÖc do t¹m ho∙n thùc hiÖn   hîp ®ång lao ®éng. Trêng hîp kÕt qu¶ LNN  lµ  sè  thËp ph©n th×   ®îc lµm trßn  lªn sè trªn liÒn kÒ. VÝ   dô   1:   Doanh   nghiÖp   A   cã   sè   lao   ®éng   t¹i   thêi   ®iÓm   tuyÓn   lao   ®éng   níc   ngoµi   lµ   76   ngêi   th×   sè   lao   ®éng   níc  ngoµi ®îc tuyÓn theo quy ®Þnh lµ: LNN = 76 x 0.03 = 2.28 Nh  vËy   sè   lao   ®éng   níc   ngoµi   doanh   nghiÖp   A   ®îc   tuyÓn  theo quy ®Þnh lµ 03 ngêi. VÝ   dô   2:   Doanh   nghiÖp   B   cã   sè   lao   ®éng   t¹i   thêi   ®iÓm   tuyÓn lao  ®éng níc ngoµi lµ  1767 ngêi th×  sè  lao  ®éng níc  ngoµi ®îc tuyÓn theo quy ®Þnh lµ: LNN = 1767 x 0.03 = 53.01 Nh  vËy   sè   lao   ®éng   níc   ngoµi   doanh   nghiÖp   B   ®îc   tuyÓn  theo quy ®Þnh lµ 50 ngêi. ­ Trêng hîp doanh nghiÖp cã  nhu cÇu tuyÓn lao  ®éng n íc  ngoµi vµo vÞ  trÝ  c«ng viÖc mµ  lao  ®éng ViÖt Nam cha  ®¸p øng  ®îc vît sè  lîng quy  ®Þnh, th×   ®îc tuyÓn thªm kh«ng qu¸ 50%  so víi sè  lao  ®éng  ®îc phÐp tuyÓn vµ  ph¶i  ®îc sù  chÊp thuËn  b»ng v¨n b¶n cña Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh,  thµnh  phè   trùc thuéc Trung ¬ng n¬i doanh nghiÖp ®ãng trô  së chÝnh. V¨n  b¶n  ®Ò  nghÞ  tuyÓn thªm lao  ®éng níc ngoµi cña ngêi sö  dông  lao ®éng theo MÉu sè 1 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. ­ §èi víi c¸c dù  ¸n  ®Çu t  níc ngoµi  ®∙  ®îc C¬  quan nhµ  níc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam phª duyÖt tríc ngµy NghÞ ®Þnh  sè   105/2003/N§­CP   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   th×   viÖc   tuyÓn   lao  ®éng níc ngoµi thùc hiÖn theo kÕ  ho¹ch nh©n sù   ®∙  ® îc phª  duyÖt trong dù ¸n. ­ §èi víi c¸c doanh nghiÖp  ®∙ tuyÓn lao  ®éng n íc ngoµi  tríc ngµy NghÞ   ®Þnh sè  105/2003/N§­CP cã  hiÖu lùc thi hµnh   th×  ngêi sö  dông lao  ®éng  ®îc tiÕp tôc sö  dông sè  lao  ®éng  7
 4. níc ngoµi ®∙ tuyÓn cho ®Õn hÕt thêi h¹n hîp ®ång lao ®éng ®∙   giao kÕt hoÆc thêi h¹n trong giÊy phÐp lao  ®éng  ®∙  ® îc cÊp.  Trêng hîp hÕt thêi h¹n sö dông sè lao ®éng ®∙ tuyÓn nªu trªn  mµ  doanh nghiÖp cã  nhu cÇu tuyÓn lao  ®éng níc ngoµi vît qu¸  tû  lÖ  theo quy  ®Þnh th×  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy. b) Ngêi sö dông lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i tiÕt b, c, d,   ®, e, g, h, i  ®iÓm 1 Môc I cña Th«ng t  nµy, tríc khi tuyÓn  lao  ®éng níc ngoµi ph¶i göi Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè   trùc thuéc Trung  ¬ng n¬i  ®ãng trô  së  chÝnh v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ   tuyÓn   dông   lao   ®éng   níc   ngoµi   theo   MÉu   sè   2   ban   hµnh   kÌm   theo Th«ng t  nµy vµ  sau khi cã  v¨n b¶n chÊp thuËn cña Chñ  tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng  th× míi ®îc tuyÓn dông lao ®éng níc ngoµi. Trêng hîp ngêi sö  dông lao  ®éng  ®∙  ®îc c¬  quan nhµ  níc  cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam x¸c ®Þnh sè l îng ngêi lao ®éng n­ íc ngoµi ®îc sö dông hµng n¨m khi cho phÐp thµnh lËp vµ ho¹t  ®éng ë ViÖt Nam th× kh«ng ph¶i thùc hiÖn quy ®Þnh trªn. 2. Ngêi níc ngoµi cã  tr×nh  ®é  chuyªn m«n kü  thuËt cao,   cã  nhiÒu kinh nghiÖm trong nghÒ  nghiÖp, trong  ®iÒu hµnh s¶n  xuÊt, qu¶n lý theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh  sè 105/2003/N§­CP ®îc quy ®Þnh nh sau: a)   Ngêi   níc   ngoµi   cã   tr×nh   ®é   chuyªn   m«n   kü   thuËt   cao  bao gåm: kü  s; ngêi cã  tr×nh  ®é  t¬ng  ®¬ng kü  s  trë  lªn cã  v¨n b»ng chøng nhËn tèt nghiÖp ®¹i häc, th¹c sÜ, tiÕn sÜ phï   hîp   víi   chuyªn   m«n,   c«ng   viÖc  theo   yªu   cÇu   cña   ngêi   tuyÓn  dông; b) Ngêi níc ngoµi lµ  nghÖ  nh©n nh÷ng ngµnh nghÒ  truyÒn  thèng ph¶i ®îc c¸c c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn cña n íc mµ  ngêi ®ã mang quèc tÞch x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n; c)   Ngêi   níc   ngoµi   cã   nhiÒu   n¨m   kinh   nghiÖm   trong   nghÒ  nghiÖp, trong  ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, qu¶n lý  lµ  ngêi  ®∙ cã   Ýt  nhÊt   5   (n¨m)   n¨m   kinh   nghiÖm,   cã   kh¶   n¨ng   ®¶m   nhiÖm   c«ng  viÖc theo yªu cÇu cña ngêi sö  dông lao  ®éng vµ  ph¶i cã  x¸c  nhËn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn cña níc  ngoµi. 3. Hå  s¬  xin lµm viÖc theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5  cña NghÞ ®Þnh sè 105/2003/N§­CP ®îc quy ®Þnh nh sau: Ngêi lao  ®éng níc ngoµi muèn vµo ViÖt Nam lµm viÖc ph¶i   nép   02   (hai)   bé   hå   s¬   xin   lµm   viÖc   cho   ngêi   sö   dông   lao  ®éng. Mçi bé hå s¬ gåm cã: a)   §¬n   xin   lµm   viÖc   theo   MÉu   sè   3   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng t nµy; b) PhiÕu lý lÞch t ph¸p do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc  mµ  ngêi lao  ®éng c  tró  cÊp. Trêng hîp ngêi níc ngoµi  ®∙ c  tró  t¹i ViÖt Nam tõ  06 (s¸u) th¸ng trë  lªn th×  cßn ph¶i cã  phiÕu lý  lÞch t ph¸p do Së  T ph¸p cña ViÖt Nam n¬i ngêi níc  ngoµi ®ang c tró cÊp. 7
 5. c) B¶n lý  lÞch tù  thuËt cña ngêi níc ngoµi quy  ®Þnh t¹i  tiÕt c kho¶n 1 §iÒu 5 cña NghÞ   ®Þnh sè  105/2003/N§­CP thùc   hiÖn theo MÉu sè  4 ban hµnh kÌm theo Th«ng t  nµy vµ  cã  d¸n  ¶nh cña ngêi níc ngoµi. d) GiÊy chøng nhËn søc kháe  ®îc cÊp  ë  níc ngoµi. Trêng  hîp ngêi níc ngoµi ®ang c tró ë ViÖt Nam th× giÊy chøng nhËn   søc kháe cÊp theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ ViÖt Nam; ®)   B¶n   sao   chøng   chØ   vÒ   tr×nh   ®é   chuyªn   m«n,   tay   nghÒ  cña   ngêi   níc   ngoµi   bao   gåm:   b»ng   tèt   nghiÖp   ®¹i   häc,   th¹c  sÜ, tiÕn sÜ  hoÆc giÊy chøng nhËn vÒ  tr×nh  ®é  chuyªn m«n tay   nghÒ  cña ngêi lao  ®éng níc ngoµi do c¬  quan cã  thÈm quyÒn   cÊp theo quy ®Þnh cña níc ®ã. §èi víi ngêi lao ®éng níc ngoµi lµ nghÖ  nh©n nh÷ng ngµnh  nghÒ   truyÒn   thèng   hoÆc   ngêi   cã   kinh   nghiÖm   trong   nghÒ  nghiÖp, trong  ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, qu¶n lý  mµ  kh«ng cã  chøng   chØ th× ph¶i cã v¨n b¶n nhËn xÐt vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, tay  nghÒ  vµ  tr×nh  ®é  qu¶n lý   ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn cña níc  ngoµi x¸c nhËn; e) Ba ¶nh mÇu (kÝch thíc 3 cm x 4 cm,  ®Çu  ®Ó  trÇn, chôp  chÝnh  diÖn,   râ   mÆt,   râ   hai   tai,   kh«ng   ®eo  kÝnh),   ¶nh   chôp  kh«ng qu¸ 01 (mét) n¨m. C¸c   giÊy   tê   trong   hå   s¬   xin   lµm   viÖc   nªu   trªn   do   c¬   quan, tæ chøc níc ngoµi cÊp hoÆc c«ng chøng, chøng thùc ph¶i  ®îc hîp ph¸p hãa l∙nh sù  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt   Nam vµ  dÞch ra tiÕng ViÖt Nam; b¶n dÞch, b¶n sao ph¶i  ® îc  c«ng chøng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. III. CÊp phÐp lao ®éng cho ngêi níc ngoµi  lµm viÖc t¹i ViÖt nam: 1. GiÊy phÐp lao  ®éng theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña NghÞ   ®Þnh sè 105/2003/N§­CP ®îc quy ®Þnh nh sau: a) H×nh thøc cña giÊy phÐp lao ®éng: GiÊy   phÐp   lao   ®éng   cã   kÝch   thíc   13   cm   x   17   cm,   gåm   4  trang; trang 1 vµ  trang 4 cã  mÇu xanh hßa b×nh, tr¸ng nhùa;   trang 2 vµ  trang 3 cã  nÒn mÇu tr¾ng, hoa v¨n mÇu xanh nh¹t,  ë gi÷a cã h×nh ng«i sao. b) Néi dung cña giÊy phÐp lao ®éng:  ­ Trang 1: Tõ trªn xuèng díi ®îc thÓ hiÖn ë trªn lµ Quèc   hiÖu;   díi   lµ   h×nh   Quèc   huy;   tiÕp   theo   lµ   dßng   ch÷   “   GiÊy   phÐp lao  ®éng”, díi cïng lµ  dßng ch÷  “Sè” cña giÊy phÐp lao   ®éng b»ng tiÕng ViÖt Nam vµ tiÕng Anh;  ­ Trang 2: tõ trªn xuèng díi ®îc thÓ hiÖn ë gãc trªn bªn  tr¸i lµ  khung  ®Ó  d¸n ¶nh mÇu cì  3 cm x 4cm;  ë  chÝnh gi÷a lµ  dßng ch÷ “GiÊy phÐp lao ®éng”; ë gi÷a trang lµ c¸c th«ng tin   cña ngêi lao  ®éng níc ngoµi  ®îc cÊp giÊy phÐp lao  ®éng bao  7
 6. gåm:   hä   vµ   tªn,   giíi   tÝnh,   ngµy   th¸ng  n¨m  sinh,   quèc   tÞch  hiÖn nay, sè  hé  chiÕu, tr×nh  ®é  chuyªn m«n (tay nghÒ),  ® îc  lµm   viÖc   t¹i,   chøc   danh   c«ng   viÖc,   thêi   h¹n   lµm   viÖc   tõ  ngµy...   th¸ng...   n¨m...   ®Õn     ngµy...   th¸ng...   n¨m...   b»ng   tiÕng ViÖt Nam vµ  tiÕng Anh, tiÕp theo lµ  ngµy... th¸ng...   n¨m...   Gi¸m   ®èc   Së   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi...   ký  tªn, ®ãng dÊu; ­ Trang 3: Tõ  trªn xuèng díi  ®îc thÓ  hiÖn  ë  chÝnh gi÷a  lµ   dßng   ch÷   “Gia   h¹n   giÊy  phÐp   lao   ®éng   lÇn   thø...”,   dßng  tiÕp theo lµ “Gia h¹n tõ ngµy... th¸ng... n¨m...  ®Õn ngµy...   th¸ng... n¨m...” b»ng tiÕng ViÖt Nam vµ tiÕng Anh, tiÕp theo   lµ   “ngµy...   th¸ng...   n¨m...   Gi¸m   ®èc   Së   Lao   ®éng   ­   Th¬ng  binh vµ X∙ héi...”  ký tªn, ®ãng dÊu; ­   Trang   4:   Quy   ®Þnh   “Nh÷ng   ®iÒu   cÇn   lu   ý”   b»ng   tiÕng  ViÖt Nam vµ tiÕng Anh. Trang trÝ vµ néi dung cô thÓ cña giÊy phÐp lao ®éng theo   MÉu sè 5 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy.  c) GiÊy phÐp lao  ®éng do Nhµ  xuÊt b¶n Lao  ®éng ­ X∙ héi   thuéc Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi in  Ên vµ  ph¸t hµnh   thèng nhÊt. 2. Hå s¬, tr×nh tù vµ thñ tôc xin cÊp giÊy phÐp lao ®éng   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   3   §iÒu   6   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  105/2003/N§­CP ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Ngêi sö  dông  lao  ®éng cã  tr¸ch nhiÖm  lËp hå  s¬  xin   cÊp giÊy phÐp lao ®éng cho ngêi níc ngoµi, gåm cã: ­   V¨n   b¶n   ®Ò   nghÞ   cÊp   giÊy   phÐp   lao   ®éng   cña   ng êi   sö  dông lao ®éng theo MÉu sè 6 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy; ­ Hå  s¬  xin  lµm  viÖc  cña ngêi lao  ®éng  níc ngoµi  theo  quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc II cña Th«ng t nµy. §èi víi ngêi lao  ®éng níc ngoµi do phÝa níc ngoµi cö vµo ViÖt Nam ®Ó lµm viÖc  th× trong hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp lao ®éng kh«ng cÇn ph¶i cã  ®¬n xin lµm viÖc, mµ  cã  thªm v¨n b¶n cña phÝa níc ngoµi cö  vµo ViÖt Nam ®Ó lµm viÖc. b) Ngêi sö  dông lao  ®éng cã  tr¸ch nhiÖm göi 01 (mét) hå   s¬  xin cÊp giÊy phÐp lao  ®éng cho Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh  vµ  X∙ héi  ®Þa ph¬ng së  t¹i n¬i doanh nghiÖp,  tæ chøc  ®ãng   trô së chÝnh ®Ó xin cÊp giÊy phÐp lao ®éng. c) Ngêi sö  dông lao  ®éng cã  tr¸ch nhiÖm nhËn giÊy phÐp   lao   ®éng   do  Së   Lao  ®éng   ­  Th¬ng   binh   vµ   X∙  héi   cÊp  vµ  cã  tr¸ch nhiÖm giao cho ngêi lao ®éng níc ngoµi. d) Sau khi ngêi lao ®éng níc ngoµi ®îc cÊp giÊy phÐp lao  ®éng, ngêi sö  dông lao  ®éng vµ  ngêi lao  ®éng níc ngoµi cã  tr¸ch nhiÖm giao kÕt hîp ®ång lao ®éng theo mÉu quy ®Þnh t¹i   Th«ng t sè  21/2003/TT­BL§TBXH ngµy 22/9/2003 cña Bé  Lao ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   híng   dÉn   thi   hµnh   mét   sè   ®iÒu   cña  NghÞ   ®Þnh sè  44/2003/N§­CP ngµy 09/5/2003  cña ChÝnh phñ  vÒ  hîp  ®ång lao  ®éng. Trong thêi h¹n 5 ngµy (n¨m) kÓ  tõ  ngµy   7
 7. giao kÕt hîp  ®ång lao  ®éng, ngêi sö  dông lao  ®éng cã  tr¸ch  nhiÖm göi mét b¶n sao hîp  ®ång lao  ®éng  ®∙ giao kÕt vÒ  c¬  quan  ®∙ cÊp giÊy phÐp lao  ®éng cho ngêi lao  ®éng níc ngoµi  ®ã. 3. Gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng:  a) Trêng hîp cÇn gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng cho ngêi lao  ®éng níc ngoµi th×  ngêi sö  dông lao  ®éng cã  tr¸ch nhiÖm lËp   hå s¬ xin gia h¹n. Hå s¬ gåm: ­ V¨n b¶n ®Ò nghÞ gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng cña ng êi sö  dông lao ®éng theo MÉu sè 7 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy; ­ B¶n sao hîp  ®ång lao  ®éng  hoÆc  v¨n b¶n cña phÝa n íc  ngoµi cö ngêi níc ngoµi tiÕp tôc lµm viÖc ë ViÖt Nam (cã x¸c   nhËn cña ngêi sö dông lao ®éng); ­ GiÊy phÐp  lao   ®éng   ®∙  ®îc c¬  quan  cã  thÈm  quyÒn cÊp  cho ngêi lao ®éng níc ngoµi. b) Ngêi sö  dông lao  ®éng cã  tr¸ch nhiÖm göi 01 (mét) hå   s¬  xin gia h¹n giÊy phÐp lao  ®éng cho Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng  binh vµ  X∙ héi n¬i doanh nghiÖp, tæ chøc  ®ãng trô  së  chÝnh   ®Ó xin gia h¹n cÊp giÊy phÐp lao ®éng. c) Ngêi sö  dông lao  ®éng cã  tr¸ch nhiÖm nhËn giÊy phÐp   lao ®éng do Së Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi gia h¹n vµ cã   tr¸ch nhiÖm giao cho ngêi lao ®éng níc ngoµi. d) Nh÷ng trêng hîp cã nhu cÇu gia h¹n tõ lÇn thø 2 (hai)   cho ngêi lao  ®éng níc ngoµi th×  ngêi sö  dông lao  ®éng göi  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ­ ¬ng n¬i doanh nghiÖp  ®ãng trô  së  chÝnh v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  chÊp   thuËn  ®Ó  gia h¹n giÊy phÐp lao  ®éng theo MÉu sè  8 ban hµnh  kÌm theo Th«ng t nµy. 4. CÊp l¹i giÊy phÐp lao ®éng: §èi víi ngêi lao ®éng níc ngoµi ®∙ ®îc cÊp giÊy phÐp lao  ®éng nhng bÞ  mÊt, bÞ  háng theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña NghÞ  ®Þnh   sè   105/2003/N§­CP   th×   ph¶i   lµm   ®¬n   xin   cÊp   l¹i   giÊy  phÐp lao ®éng theo MÉu sè 9 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy vµ  göi vÒ  Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi  ®∙ cÊp giÊy phÐp   lao  ®éng, kÌm theo giÊy phÐp lao  ®éng bÞ  háng. Ng êi sö  dông  lao  ®éng cã  tr¸ch  nhiÖm  x¸c nhËn lý  do mÊt hoÆc háng giÊy   phÐp lao  ®éng vµ   ®Ò  nghÞ  c¬  quan cã  thÈm quyÒn cÊp l¹i giÊy  phÐp lao  ®éng cho ngêi lao  ®éng níc ngoµi trong  ®¬n xin cÊp  l¹i giÊy phÐp lao ®éng cña ngêi lao ®éng níc ngoµi. 5. §èi víi ngêi lao  ®éng níc ngoµi kh«ng ph¶i cÊp giÊy  phÐp lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh  sè  105/2003/N§­CP th×  ngêi sö  dông lao  ®éng cã  tr¸ch nhiÖm  b¸o c¸o danh s¸ch trÝch ngang vÒ Së Lao ®éng ­ Th ¬ng binh vµ  X∙ héi n¬i doanh nghiÖp  ®ãng trô  së  chÝnh   theo MÉu sè  10  ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. 7
 8. IV. §iÒu kho¶n thi hµnh: 1. Tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö dông lao ®éng: a) Thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam   vÒ   tuyÓn   chän   vµ   qu¶n   lý   lao   ®éng   n íc   ngoµi   lµm   viÖc   t¹i  ViÖt Nam. b)   §Þnh   kú   h»ng   n¨m   tríc   ngµy   05   th¸ng   7   vµ   ngµy   05  th¸ng 01, ngêi sö  dông lao  ®éng cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh   h×nh sö  dông lao  ®éng níc ngoµi 6 th¸ng  ®Çu n¨m vµ  c¶ n¨m  tríc   vÒ   Së   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   ®Þa   ph¬ng   n¬i  ®ãng trô  së  chÝnh theo MÉu sè  11 ban hµnh kÌm theo Th«ng t  nµy. §ång thêi thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o  ®ét xuÊt theo yªu cÇu   cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ lao ®éng vÒ t×nh h×nh sö dông  lao ®éng níc ngoµi. c) Nép lÖ  phÝ  cÊp giÊy phÐp lao  ®éng, gia h¹n giÊy phÐp   lao  ®éng,  cÊp l¹i giÊy phÐp lao  ®éng theo quy  ®Þnh cña Bé   Tµi chÝnh. 2. Tr¸ch nhiÖm cña Së Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi: a) CÊp giÊy phÐp lao  ®éng, gia h¹n giÊy phÐp lao  ®éng,   cÊp l¹i giÊy phÐp lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b)   Híng   dÉn,   tæ   chøc   thùc   hiÖn;   ®Þnh   kú   hµng   n¨m   tríc  ngµy 15 th¸ng 7 vµ  15 th¸ng 01 b¸o c¸o vÒ  Bé  Lao  ®éng ­ Th ­ ¬ng binh vµ  X∙ héi t×nh h×nh cÊp giÊy phÐp vµ  sö  dông lao  ®éng   níc   ngoµi   lµm   viÖc   t¹i   c¸c   doanh  nghiÖp,  c¬   quan,   tæ  chøc trªn  ®Þa bµn qu¶n lý  theo MÉu sè  12 ban hµnh kÌm theo  Th«ng t nµy. c) Híng dÉn, kiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy   ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tuyÓn chän, qu¶n lý lao ®éng n íc ngoµi  lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. 3. Tr¸ch nhiÖm cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè   trùc thuéc Trung ¬ng: a) Trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ® îc v¨n b¶n ®Ò  nghÞ   chÊp  thuËn   tuyÓn  lao   ®éng   níc   ngoµi   cña   ngêi   sö  dông  lao  ®éng theo quy  ®Þnh t¹i tiÕt a  ®iÓm 1 Môc II cña Th«ng t   nµy,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung  ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm xem xÐt, chÊp thuËn viÖc tuyÓn lao   ®éng níc ngoµi. Trêng hîp kh«ng chÊp thuËn ph¶i nªu râ lý do  b»ng v¨n b¶n. b) Trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ® îc v¨n b¶n ®Ò  nghÞ  chÊp thuËn viÖc tuyÓn lao  ®éng níc ngoµi vît qu¸ sè  l­ îng   quy   ®Þnh   cña   ngêi   sö   dông   lao   ®éng   theo   quy   ®Þnh   t¹i   tiÕt b  ®iÓm 1 Môc II cña Th«ng t  nµy, Chñ  tÞch Uû  ban Nh©n  d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm xem  xÐt, chÊp thuËn viÖc tuyÓn lao  ®éng níc ngoµi vît qu¸ sè  l­ îng theo quy ®Þnh. Trêng hîp kh«ng chÊp thuËn ph¶i nªu râ lý  do b»ng v¨n b¶n. 7
 9. c) Trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ® îc v¨n b¶n ®Ò  nghÞ  chÊp thuËn  ®Ó  gia h¹n giÊy phÐp lao  ®éng theo quy  ®Þnh   t¹i tiÕt d  ®iÓm 3 Môc III cña Th«ng t   nµy, Chñ  tÞch Uû  ban  Nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm  xem xÐt, chÊp thuËn ®Ó gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng tõ lÇn thø  hai theo  ®Ò  nghÞ  cña ngêi sö  dông lao  ®éng. Trêng hîp kh«ng  chÊp thuËn ph¶i nªu râ lý do b»ng v¨n b¶n. 4. Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng   C«ng   b¸o.   B∙i   bá   Th«ng   t  sè   08/2000/TT­BL§TBXH   ngµy  29/3/2000 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi vÒ viÖc cÊp  giÊy phÐp lao  ®éng vµ QuyÕt  ®Þnh sè 311/2000/Q§­BL§TBXH ngµy  29/3/2000 cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi vÒ  viÖc ban hµnh mÉu giÊy phÐp lao  ®éng, in vµ  ph¸t hµnh, qu¶n   lý  giÊy phÐp lao  ®éng cÊp cho ngêi lao  ®éng níc ngoµi lµm  viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc ë ViÖt Nam. 5. §èi víi c¸c Ban qu¶n lý  c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ   xuÊt, khu c«ng nghÖ  cao tríc  ®©y  ®∙  ®îc Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng  binh vµ  X∙ héi uû  quyÒn cÊp giÊy phÐp lao  ®éng cho ngêi lao  ®éng níc ngoµi th×  nay viÖc uû  quyÒn cÊp giÊy phÐp lao  ®éng   thuéc thÈm quyÒn cña Së Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi.  Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   g×   víng   m¾c,   ®Ò   nghÞ  ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ  Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi   ®Ó  nghiªn cøu gi¶i quyÕt. 7
 10. MÉu sè  1: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè  04/2004/TT­BL§TBXH  ngµy 10/3/2004 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng  dÉn   thi   hµnh   mét   sè   ®iÒu   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   105/2003/N§­CP  ngµy   17/9/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   tuyÓn  dông   vµ  qu¶n   lý  lao  ®éng níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. tªn ®¬n vÞ Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam .................. §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc .... ......,   ngµy....  Sè:         / th¸ng... n¨m.... V/v:   §Ò   nghÞ   ®îc   tuyÓn lao  ®éng níc   ngoµi   vît   qu¸   sè   lîng   theo   quy   ®Þnh. KÝnh göi: Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè......... Theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   105/2003/N§­CP   ngµy  17/9/2003  cña  ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt  vµ   híng  dÉn  thi  hµnh mét sè   ®iÒu cña Bé  LuËt Lao  ®éng vÒ  tuyÓn dông vµ  qu¶n  lý   lao   ®éng   níc   ngoµi   lµm   viÖc   t¹i   ViÖt   Nam;   Th«ng   t  sè.../2004/TT­BL§TB&XH ngµy... th¸ng.... n¨m.... cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng dÉn thi hµnh mét sè  §iÒu  cña   NghÞ   ®Þnh   sè   105/2003/N§­CP   cña   ChÝnh   phñ   th×   doanh  nghiÖp chóng t«i ®îc tuyÓn sè lao ®éng níc ngoµi lµ.... ngêi  (Tæng sè lao ®éng hiÖn cã lµ.... ngêi), hiÖn nay sè lao ®éng  níc ngoµi  ®∙ tuyÓn vµ   ®ang lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp lµ....   ngêi. §Ó   ®¸p øng yªu cÇu ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp,  ®Ò  nghÞ   Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè xem xÐt, chÊp thuËn   cho phÐp tuyÓn thªm lao  ®éng níc ngoµi víi sè  lîng..... ng­ êi, cô thÓ nh sau: STT VÞ trÝ c«ng viÖc  Tõ ngµy....   Sè lîng Tr×nh  tuyÓn lao ®éng níc  ®Õn ngµy.... (ngêi) ®é ngoµi 1 2  3 4 Lý do cô thÓ ®Ó tuyÓn lao ®éng níc ngoµi vît qu¸ sè lîng  theo   quy  7
 11. ®Þnh:....................................................... ............................................................ .. §¬n vÞ  chÊp hµnh  ®Çy  ®ñ  c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt lao  ®éng   vµ   ph¸p   luËt   kh¸c   cã   liªn   quan   vÒ   ng êi   lao   ®éng   níc  ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. N¬i nhËn: Ngêi sö dông lao ®éng ­ Nh trªn; (Ký tªn, ®ãng dÊu) ­ Lu  7
 12. MÉu sè  2: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè  04/2004/TT­BL§TBXH  ngµy 10 /3/2004 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng  dÉn   thi   hµnh   mét   sè   ®iÒu   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   105/2003/N§­CP  ngµy   17/9/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   tuyÓn  dông   vµ  qu¶n   lý  lao  ®éng níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. tªn ®¬n vÞ Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam .................. §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc .... ......,   ngµy....  Sè:         / th¸ng... n¨m.... V/v:   §Ò   nghÞ   ®îc   tuyÓn lao  ®éng níc   ngoµi  KÝnh göi: Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè......... C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   105/2003/N§­CP   ngµy   17/9/2003   cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu  cña Bé  LuËt Lao  ®éng vÒ  tuyÓn dông vµ  qu¶n lý  lao  ®éng níc  ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam, Th«ng t  sè  04/2004/TT­BL§TB&XH  ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2004 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th ¬ng binh vµ  X∙  héi híng dÉn thi hµnh mét sè §iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 105/2003/ N§­CP   cña   ChÝnh   phñ   vµ   nhu   cÇu   tuyÓn   lao   ®éng   níc   ngoµi  cña.......  ®Ò  nghÞ  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè   cho phÐp tuyÓn lao ®éng níc ngoµi víi sè lîng...... ngêi (sè  lao   ®éng   níc   ngoµi   ®∙   tuyÓn   vµ   ®ang   lµm   viÖc   cho   ®¬n   vÞ   lµ:...... ngêi), cô thÓ nh sau: STT VÞ trÝ c«ng viÖc tuyÓn  Tõ  lao ®éng Sè l­ Tr×n ngµy.......  níc ngoµi îng h ®é ®Õn  ngµy...... 1 2 3 4 Lý   do  tuyÓn:...................................................... ......................................... §¬n vÞ  chÊp hµnh  ®Çy  ®ñ  c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt lao   ®éng   vµ   ph¸p   luËt   kh¸c   cã   liªn   quan   vÒ   ng êi   lao   ®éng   níc  ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. N¬i nhËn: Ngêi sö dông lao ®éng 7
 13. ­ Nh trªn; (Ký tªn, ®ãng dÊu) ­ Lu  7
 14. MÉu sè  3: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè  04/2004/TT­BL§TBXH  ngµy 10/3/2004 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng  dÉn   thi   hµnh   mét   sè   ®iÒu   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   105/2003/N§­CP  ngµy   17/9/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   tuyÓn  dông   vµ  qu¶n   lý  lao  ®éng níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc .........,   ngµy.....   th¸ng....  n¨m.... §¬n xin lµm viÖc Application form KÝnh göi:   (To)........................................................ ..................................... Tªn   t«i   lµ   (viÕt   ch÷   in  hoa):....................................................... .................. Full name (in capital) Ngµy   th¸ng   n¨m  sinh:....................................................... ............. Nam/N÷  Date of birth (D­M­Y) Male/ female Quèc  tÞch:....................................................... ............................................... Nationality Sè   hé  chiÕu...............................................     Ngµy  cÊp.................................... Passport number: Date of issue N¬i  cÊp......................................................... .................................................. Place of issue Tr×nh   ®é   häc  vÊn:........................................................ .................................... Education: Tr×nh   ®é   chuyªn   m«n   tay  nghÒ:....................................................... ............... Professional qualification: 7
 15. Tr×nh   ®é   ngo¹i   ng÷   (sö   dông   thµnh  th¹o):...................................................... . Foreign language  (Proficiency) Sau khi nghiªn cøu néi dung th«ng b¸o tuyÓn lao ®éng cña   ngêi sö  dông lao  ®éng, t«i thÊy b¶n th©n cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®Ó  ®¨ng   ký   dù   tuyÓn   vµo   vÞ   trÝ:........   víi   thêi   h¹n   lµm   viÖc:....................................................... ...................................................... Upon   careful   consideration   on   your   notice   of  recruitment,   I   myself   consider   to   be   qualified   for   the  position of........................ for   the working period  of................ T«i xin chÊp hµnh nghiªm chØnh Ph¸p luËt lao  ®éng ViÖt   Nam. NÕu vi ph¹m t«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt. I   commit   to   fully   abide   by   the   Vietnamese   labour  legislation   and   will   bear   all   responsibility   for   any  violation.  Ngêi xin lµm viÖc Applicant (Ký vµ ghi râ hä tªn) (Signature and full name) 7
 16. MÉu sè  4: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè  04/2004/TT­BL§TBXH  ngµy 10/3/2004 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng  dÉn   thi   hµnh   mét   sè   ®iÒu   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   105/2003/N§­CP  ngµy   17/9/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   tuyÓn  dông   vµ  qu¶n   lý  lao  ®éng níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. L ý  l Þ ch t ù  thu Ë t Curriculum vitae ¶nh  3 cm x 4  cm  Photo I­ S¬ yÕu lý lÞch (Curriculum vitae) 1­   Hä   vµ  tªn:.......................................................  Giíi tÝnh............................ Full name Male/Female 2­   Sè   hé  chiÕu....................................................  Ngµy cÊp............................ Passport number Date of issue 3­   Ngµy   th¸ng   n¨m  sinh:....................................................... .........................  Date of birth (D­M­Y) 4­   T×nh   tr¹ng   h«n  nh©n:....................................................... ........................... Marital status 5­   Quèc   tÞch  gèc:........................................................ .................................... Nationality of origin 6­   Quèc   tÞch   hiÖn  t¹i:........................................................ .............................. Current nationality 7
 17. 7­   NghÒ   nghiÖp   hiÖn  t¹i:........................................................ .......................... Current profession 8­   N¬i   lµm   viÖc   cuèi   cïng   hoÆc   hiÖn  t¹i:........................................................ .. Last or current working place II­ Qu¸ tr×nh ®µo t¹o Training background ........................................................ ............................................................ ...... ........................................................ ............................................................ ...... ........................................................ ............................................................ ...... III­ qu¸ tr×nh lµm viÖc cña b¶n th©n Employment Record 9­ Lµm viÖc ë níc ngoµi:  Employment outside Vietnam ........................................................ ............................................................ ...... ........................................................ ............................................................ ...... 10­ Lµm viÖc ë ViÖt Nam Employment in Vietnam ........................................................ ............................................................ ...... ........................................................ ............................................................ ...... 7
 18. Iv­ Lý lÞch vÒ t ph¸p Justice record 11­ Vi ph¹m ph¸p luËt ViÖt Nam. (Thêi gian vi ph¹m, møc   ®é vi ph¹m, h×nh thøc xö lý) Violation   of   the   Vietnamese   law.   (Level   of   violation,  time of violation,  dealt measures for violation) ........................................................ ............................................................ ...... ........................................................ ............................................................ ...... 12­ Vi ph¹m ph¸p luËt níc ngoµi. (Thêi gian vi ph¹m, møc  ®é vi ph¹m, h×nh thøc xö lý) Violation   of   laws   of   any   other   country.   (Level   of  violation, time of violation,  dealt measures for violation) ........................................................ ............................................................ ...... ........................................................ ............................................................ ...... 13­ T«i xin cam  ®oan lêi khai trªn lµ   ®óng sù  thËt, nÕu   sai t«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm. I   certify   that   the   statements   given   above   are   true   to  the   best   of   my   knowledge   and   will   be   responsible   for   any  incorrectness. Ngµy.... th¸ng....  n¨m.... Ngêi khai ký tªn (Signature of  Applicant) 7
 19. MÉu sè 5: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 04/2004/TT­BL§TBXH ngµy 10/3/2004 cña Bé Lao  ®éng ­ Th¬ng binh  vµ X∙ héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ  ®Þnh sè  105/2003/N§­CP ngµy 17/9/2003 cña ChÝnh phñ  vÒ   tuyÓn dông vµ qu¶n lý lao ®éng níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam Nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc 1.   XuÊt   tr×nh   giÊy   phÐp   nµy   khi   nhµ   chøc  tr¸ch yªu cÇu 2. Kh«ng  ®îc tÈy xo¸, söa ch÷a, tù  ghi vµo  giÊy phÐp nµy. 3. Kh«ng ®îc cho ngêi kh¸c mîn Quèc huy 4.   Khi   thÊt   l¹c   ph¶i   b¸o   ngay   cho   Së   Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ x∙ héi 5. Khi hÕt thêi h¹n sö  dông ph¶i   nép l¹i  cho Së Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ x∙ héi. Gi Ê y ph Ð p lao  ®é ng Notice work permit 1­ Present this work permit to authorities  when requested. 2­   Any   modification,   addition   or   amendment  to the work permit is prohibited. Sè: 3­   The   utilization   of   this   permit   is  No restricted to the bearer . 4­   Any   case   of   loss   should   be   immediately  reported   to  provincial   Department   of   Labour,  Invalids and Social Affairs. 5­ Upon its expiry, the work permit should  Trang 1 be   returned   to   the   provincial   Department   of  Labour, Invalids and Social Affairs.
 20. gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng lÇn 1  First Extension giÊy phÐp lao ®éng work permit ¶nh mÇu Gia h¹n tõ ngµy..... th¸ng.... n¨m..... 3cm x 4cm Sè: ®Õn ngµy..... th¸ng.... n¨m.... No: Colour  Extended from.... to...... photo ......., ngµy.... th¸ng..... n¨m..... Gi¸m ®èc Së Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi.......  Director of Department of labour, invalids and social  1.   Hä   vµ  affairs tªn:........................................... (Ký tªn, ®ãng dÊu) .................................... (Signature and stamp) Full name 2. Nam (M) N÷ (F) Gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng lÇn 2 Second Extension 3.   Ngµy,   th¸ng,   n¨m  Gia h¹n tõ ngµy.... th¸ng..... n¨m...... sinh:.......................................... ®Õn ngµy...... th¸ng...... n¨m........ ................ Extended from.... to...... Date of birth (D­M­Y) ..........., ngµy...... th¸ng.... n¨m.... 4. Quèc tÞch hiÖn nay:................. Sè  hé  Gi¸m ®èc Së Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi ......  chiÕu............................   Director of Department of labour, invalids and social  Current   nationality  affairs Passport number (Ký tªn, ®ãng dÊu) 5.   Tr×nh   ®é   chuyªn   m«n   (tay  (Signature and stamp) nghÒ):......................................... .. Gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng lÇn 3 Professional qualification (skill) Third Extension 6.   §îc   lµm   viÖc  Gia h¹n tõ ngµy..... th¸ng.... n¨m..... t¹i:........................................... ®Õn ngµy..... th¸ng.... n¨m..... ........................ Extended from.... to.... Being permitted to work at ........., ngµy..... th¸ng..... n¨m 7.   Chøc   danh   c«ng  Gi¸m ®èc Së Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi........ Director of Department of labour, invalids and social  viÖc:.......................................... affairs .................... Ký tªn, ®ãng dÊu Job assigment (Signature and stamp) 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản