intTypePromotion=1

Thông tư 04/2005/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
72
lượt xem
1
download

Thông tư 04/2005/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2005/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản giai đoạn 2005 - 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2005/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

  1. Th«ng t cña Bé c«ng nghiÖp sè 04/2005/TT­BCN  ngµy 02 th¸ng 8 n¨m 2005 híng dÉn xuÊt khÈu kho¸ng s¶n giai ®o¹n 2005 ­ 1010 C¨n cø LuËt Kho¸ng s¶n ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 1996 vµ  NghÞ ®Þnh sè 76/2000/N§­CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2000 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thi hµnh LuËt Kho¸ng s¶n   (söa ®æi); C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 55/2003/N§­CP ngµy 28 th¸ng 5 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé C«ng nghiÖp; Bé   C«ng   nghiÖp   híng   dÉn   xuÊt   khÈu   kho¸ng   s¶n   giai   ®o¹n 2005­2010 nh sau: I. Gi¶i thÝch tõ ng÷ 1. Tiªu chuÈn VILAS lµ tiªu chuÈn cña HÖ thèng c«ng  nhËn   phßng   thÝ   nghiÖm   ViÖt   Nam   (Vietnam   Laboratory  Accrediation   Scheme).   Phßng   thÝ   nghiÖm   ®¹t   tiªu   chuÈn  VILAS lµ Phßng thÝ nghiÖm cã hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng  theo   ISO/IEC   17025,   t¬ng   ®¬ng   víi   TCVN   ISO/IEC  17025:2001. GiÊy chøng nhËn VILAS do V¨n phßng Chøng nhËn  chÊt   lîng   thuéc   Tæng   côc   Tiªu   chuÈn   §o   lêng   chÊt   lîng  cÊp. 2. C¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp khai  th¸c,   chÕ   biÕn   kho¸ng   s¶n   lµ   Bé   C«ng   nghiÖp,   Bé   Tµi  nguyªn vµ M«i trêng hoÆc UBND c¸c tØnh ®èi víi GiÊy phÐp  khai th¸c tËn thu kho¸ng s¶n. II. Quy ®Þnh vÒ viÖc xuÊt khÈu kho¸ng s¶n 1.   Kho¸ng   s¶n   tu©n   thñ   c¸c   ®iÒu   kiÖn   vµ   tiªu   chuÈn  sau míi ®îc phÐp xuÊt khÈu: a. §îc khai th¸c tõ c¸c má kh«ng n»m trong quy ho¹ch  vµ c©n ®èi phôc vô cho chÕ biÕn trong níc. b. §∙ qua chÕ biÕn ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng vµ ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh t¹i Phô lôc 01 Th«ng t nµy. Tiªu chuÈn chÊt  lîng   cña   kho¸ng   s¶n   ph¶i   ®îc   c¸c   phßng   thÝ   nghiÖm   ®¹t  tiªu chuÈn VILAS x¸c nhËn. 2.   Doanh   nghiÖp   ®îc   phÐp   xuÊt   khÈu   kho¸ng   s¶n   lµ  doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, 
  2. 2 cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt Th¬ng m¹i vÒ ho¹t  ®éng   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu,   gia   c«ng   vµ   ®¹i   lý   mua   b¸n  hµng hãa víi níc ngoµi vµ ph¶i ®¸p øng ®îc mét trong c¸c  ®iÒu kiÖn sau: a. Cã GiÊy phÐp khai th¸c kho¸ng s¶n hoÆc GiÊy phÐp  khai th¸c tËn thu kho¸ng s¶n cßn hiÖu lùc do c¬ quan nhµ  níc cã thÈm quyÒn cÊp. b. Cã GiÊy phÐp chÕ biÕn kho¸ng s¶n cßn hiÖu lùc, cã  Hîp ®ång mua kho¸ng s¶n ®Ó chÕ biÕn víi tæ chøc, c¸ nh©n  cã   GiÊy   phÐp   khai   th¸c   kho¸ng   s¶n   hoÆc   GiÊy   phÐp   khai  th¸c tËn thu kho¸ng s¶n cßn hiÖu lùc. c. Cã Hîp ®ång mua kho¸ng s¶n hoÆc Hîp ®ång ñy th¸c  xuÊt khÈu  kho¸ng  s¶n víi tæ chøc,  c¸ nh©n  cã GiÊy  phÐp  khai th¸c kho¸ng s¶n. GiÊy phÐp khai th¸c tËn thu kho¸ng  s¶n hoÆc GiÊy phÐp chÕ biÕn kho¸ng s¶n cßn hiÖu lùc. 3.   ViÖc   xuÊt   khÈu   kho¸ng   s¶n   theo   ph¬ng   thøc   kinh  doanh t¹m nhËp t¸i xuÊt ®îc thùc hiÖn theo Quy chÕ kinh  doanh   theo   ph¬ng   thøc   t¹m   nhËp   t¸i   xuÊt   (ban   hµnh   kÌm  theo QuyÕt ®Þnh sè 1311/1998/Q§­BTM ngµy 31 th¸ng 10 n¨m  1998 cña Bé Th¬ng m¹i). 4. ViÖc xuÊt khÈu kho¸ng s¶n tr¶ th¬ng nh©n níc ngoµi  sau khi thùc hiÖn  hîp  ®ång  gia c«ng chÕ biÕn cho th¬ng  nh©n níc ngoµi ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña NghÞ  ®Þnh sè 57/1998/N§­CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 1998 cña ChÝnh  phñ   Quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi   hµnh   LuËt   Th¬ng   m¹i   vÒ   ho¹t  ®éng   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu,   gia   c«ng   vµ   ®¹i   lý   mua   b¸n  hµng hãa víi níc ngoµi. 5. ViÖc xuÊt khÈu than má ®îc thùc hiÖn theo Th«ng t  02/1999/TT­BCN ngµy 14/6/1999 cña Bé C«ng nghiÖp híng dÉn  ®iÒu   kiÖn  kinh   doanh   than  má.  Trêng  hîp  xuÊt   khÈu   tiÓu  ng¹ch   thùc   hiÖn   theo   Th«ng   t  sè   15/2000/TT­BTM   ngµy   10  th¸ng 8 n¨m 2000 cña Bé Th¬ng m¹i. 6. Kho¸ng s¶n dÇu khÝ thùc hiÖn theo LuËt DÇu khÝ vµ  LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt DÇu khÝ ®∙ ®îc  Quèc héi th«ng qua ngµy 06/7/1993 vµ ngµy 09/6/2000. 7. Trêng hîp kho¸ng s¶n ®∙ qua ph©n lo¹i, tuyÓn röa  vµ chÕ biÕn nhng  kh«ng thÓ ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng quy  ®Þnh t¹i Phô lôc 01 hoÆc ®èi víi c¸c chñng  lo¹i kho¸ng  s¶n cha ®îc nªu trong Phô lôc 01, Bé C«ng nghiÖp (®èi víi  kho¸ng s¶n r¾n vµ phi kim lo¹i) vµ Bé X©y dùng (®èi víi  kho¸ng   s¶n   vËt   liÖu   x©y   dùng)   cã   tr¸ch   nhiÖm   híng   dÉn  thùc hiÖn.  Trêng  hîp  ®Æc  biÖt  cã thay  ®æi, bæ sung quy  ho¹ch ph¶i b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ.
  3. 3 III. §iÒu kho¶n thi hµnh 1.  §èi víi  mét sè chñng  lo¹i  kho¸ng  s¶n  mµ c¸c  hîp  ®ång xuÊt khÈu ®∙ ký kÕt tríc ngµy Th«ng t  nµy cã hiÖu  lùc theo ®iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn cña Th«ng t 02/2001/TT­ BCN ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2001 bao gåm tinh quÆng cromit,  tinh quÆng ilmenite, zircon, rutile, sunfu ch×, ®îc phÐp  xuÊt khÈu ®Õn hÕt ngµy 30/09/2005. Sau thêi h¹n trªn ph¶i  thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. C¨n cø nhu cÇu tõng lo¹i kho¸ng s¶n cho c¸c dù ¸n  chÕ biÕn s©u kho¸ng s¶n trong níc, Bé C«ng nghiÖp sÏ xem  xÐt ®iÒu chØnh danh môc kho¸ng s¶n ®îc phÐp xuÊt khÈu t¹i  Phô lôc 01 cña Th«ng t vµ sÏ c«ng bè tríc 01 n¨m khi dõng  xuÊt khÈu. 3.   Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t  sè 02/2001/TT­BCN cña  Bé   C«ng   nghiÖp   ngµy   27   th¸ng   4   n¨m   2001   híng   dÉn   viÖc  xuÊt khÈu kho¸ng s¶n hµng hãa thêi kú 2001 ­ 2005.
  4. 4 Phô lôc 01 Tiªu chuÈn chÊt lîng vµ ®iÒu kiÖn kho¸ng s¶n xuÊt khÈu (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 04/2005/TT­BCN ngµy   02/8/2005  cña Bé C«ng nghiÖp) STT Lo¹i kho¸ng s¶n  Hµm lîng Thêi h¹n, ®iÒu kiÖn xuÊt khÈu (1) (2) (3) (4) 1 Tinh quÆng Cromit ≥ 46% Cr2O3 2 S¶n   phÈm   tõ   quÆng  Titan ­   Tinh   quÆng  ≥ 52% TiO2 ChØ ®îc xuÊt khÈu ®Õn  Ilmenite   (sa  (
  5. 5 11 Tinh quÆng bauxit ≥ 45% Al2O3 §èi   víi   c¸c   má   n»m  ngoµi   khu   vùc   T©y  Nguyªn ≥ 48% Al2O3 §èi   víi   má   B¶o   Léc,  L©m   §ång   (Cty   TNHH   1  thµnh   viªn   HC   c¬   b¶n  MiÒn Nam) chØ ®îc xuÊt  khÈu ®Õn hÕt 2006. 12 QuÆng   cao   lanh  ≥ 17% Al2O3 pyrophyllite 13 QuÆng fluorit ≥ 65% CaF2 14 C¸t tr¾ng §∙ qua tuyÓn  Trõ   phÇn   má   Cam   Ranh  röa (Kh¸nh Hßa) do Bé X©y  dùng qu¶n lý Lo¹i II: ®∙  §èi   víi   má   V©n   H¶i  qua tuyÓn  (Qu¶ng Ninh) röa 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2