Thông tư 04/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
82
lượt xem
3
download

Thông tư 04/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ cña Bé TµI CHÝNH Sè 04/2005/TT-BTC ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2005 Híng dÉn vÒ kinh phÝ ho¹t ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷ ë c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thùc hiÖn ChØ thÞ sè 27/TTg ngµy 15/7/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ t¨ng cêng ho¹t ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷ ë c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; Sau khi thèng nhÊt víi Uû ban Quèc gia v× sù tiÕn bé cña phô n÷ ViÖt Nam, Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ kinh phÝ ho¹t ®éng v× sù tiÕn bé phô n÷ ë c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng nh sau: 1. §èi tîng, ph¹m vi thùc hiÖn: Th«ng t nµy híng dÉn vÒ kinh phÝ ho¹t ®éng cña c¸c Ban v× sù tiÕn bé phô n÷ ®îc thµnh lËp trong c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch ë c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ho¹t ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷. C¸c Ban v× sù tiÕn bé phô n÷ ®îc thµnh lËp trong c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi còng thuéc ®èi tîng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. Néi dung chi cho ho¹t ®éng v× sù tiÕn bé phô n÷: - Chi tæ chøc héi nghÞ tuyªn truyÒn, th«ng tin, huÊn luyÖn nh»m: phæ biÕn ChiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷; n©ng cao nhËn thøc giíi; hiÓu biÕt vÒ C«ng íc cña Liªn HiÖp quèc vÒ xo¸ bá mäi h×nh thøc ph©n biÖt, ®èi xö víi phô n÷; phæ biÕn luËt ph¸p chÝnh s¸ch cã liªn quan tíi quyÒn cña phô n÷... - Chi triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµnh ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷. - Chi cho c«ng t¸c chØ ®¹o, kiÓm tra thùc hiÖn ChiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng v× sù tiÕn bé phô n÷ ë c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. - Chi c«ng t¸c s¬ kÕt, tæng kÕt thi ®ua khen thëng. - C¸c chi phÝ kh¸c phôc vô ho¹t ®éng cña c¸c Ban nh: lµm ®ªm, lµm thªm giê, mua s¸ch, b¸o, b¶n tin, v¨n phßng phÈm v.v. 3. Møc chi: C¸c néi dung chi tiªu trªn ®©y ph¶i theo ®óng ®Þnh møc, tiªu chuÈn, chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh, cô thÓ nh sau: - §èi víi c¸c kho¶n chi: c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé ®i c«ng t¸c trong níc ®Ó chØ ®¹o, kiÓm tra thùc hiÖn ChiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng v× sù tiÕn bé phô n÷; chi tæ chøc c¸c cuéc héi nghÞ, täa ®µm nh»m n©ng cao nhËn thøc vÒ giíi, hiÓu biÕt vÒ C«ng íc xo¸ bá mäi h×nh thøc ph©n biÖt vµ ®èi xö víi phô n÷; héi nghÞ s¬ kÕt, tæng kÕt ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t
  2. 2 sè 118/2004/TT-BTC ngµy 8/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c phÝ, héi nghÞ phÝ ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp trong c¶ níc. - §èi víi c¸c kho¶n chi kh¸c: lµm ®ªm, lµm thªm giê; chi mua s¸ch, in Ên, chuÈn bÞ tµi liÖu héi nghÞ; chi mua v¨n phßng phÈm... c¨n cø vµo ho¸ ®¬n, chøng tõ chi tiªu hîp ph¸p, hîp lÖ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt dù to¸n tríc khi thùc hiÖn lµm c¨n cø quyÕt to¸n kinh phÝ. 4. LËp dù to¸n, ph©n bæ, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n kinh phÝ: ViÖc lËp dù to¸n, ph©n bæ, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n kinh phÝ cho ho¹t ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷ ë c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 59/2003/TT-BTC ngµy 13/6/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§-CP ngµy 6/6/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt ng©n s¸ch nhµ níc. Th«ng t nµy chØ híng dÉn mét sè ®iÓm ®Æc thï cho phï hîp víi ho¹t ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷, cô thÓ nh sau: - Hµng n¨m, c¨n cø vµo ch¬ng tr×nh hµnh ®éng, ho¹t ®éng cô thÓ, c¸c Ban v× sù tiÕn bé phô n÷ trong c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch lËp dù to¸n kinh phÝ b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷ trong n¨m, göi bé phËn tµi chÝnh cña ®¬n vÞ m×nh; C¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp kinh phÝ ®¶m b¶o ho¹t ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷ theo nh÷ng néi dung chi quy ®Þnh nªu trªn, theo chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh, theo thêi gian lËp dù to¸n ®· ®îc quy ®Þnh t¹i LuËt ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt vµo dù to¸n cña ®¬n vÞ m×nh göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp. - C¨n cø dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I cã tr¸ch nhiÖm ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch ®îc giao cho ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch, trong ®ã cã tÝnh to¸n ®Õn kinh phÝ ho¹t ®éng cña c¸c Ban v× sù tiÕn bé cña phô n÷. Trªn c¬ së dù to¸n ng©n s¸ch ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o dù to¸n kinh phÝ ho¹t ®éng trong n¨m cho Ban v× sù tiÕn bé phô n÷; ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m kinh phÝ cho ho¹t ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷ theo dù to¸n ®· th«ng b¸o vµ quyÕt to¸n kinh phÝ ho¹t ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷ vµo quyÕt to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña ®¬n vÞ theo quy ®Þnh. B¸o c¸o quyÕt to¸n hµng n¨m cña ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch, cña ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I cÇn thuyÕt minh riªng vÒ néi dung chi cho ho¹t ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷. - Riªng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu ®· ®îc giao quyÒn tù chñ tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh, trong ph¹m vi nguån kinh phÝ ®îc giao kho¸n cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Ban v× sù tiÕn bé cña phô n÷ t¹i ®¬n vÞ. 5. Tæ chøc thùc hiÖn: C¸c doanh nghiÖp nhµ níc vËn dông chÕ ®é quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Ó chi cho ho¹t ®éng cña Ban v× sù tiÕn bé cña phô n÷ t¹i ®¬n vÞ. Kho¶n
  3. 3 kinh phÝ chi cho ho¹t ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷ trong ®¬n vÞ ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu ph¸t sinh víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản