Thông tư 04/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:46

0
189
lượt xem
29
download

Thông tư 04/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 1. T h«ng t   c ñ a   B é   x © y   d ù n g   S è   0 4 / 2 0 0 5 / T T ­ B X D   n g µ y   0 1   t h ¸ n g   4   n ¨ m   2 0 0 5  híng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ­   C¨n   cø   LuËt   X©y   dùng   sè   16/2003/QH11   ngµy   26/11/2003 cña Quèc Héi kho¸ XI, kú häp thø 4; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  16/2005/N§­CP ngµy 7/ 2 /2005   cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh;   ­ C¨n  cø NghÞ   ®Þnh  sè  36/2003/N§­CP ngµy  04 th¸ng  4   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; Bé  x©y dùng híng dÉn cô  thÓ  viÖc lËp vµ  qu¶n lý  chi   phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh nh sau: A. nguyªn t¾c lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. Chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh lµ toµn bé  chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng míi hoÆc söa ch÷a, c¶i t¹o,  më réng hay trang bÞ l¹i kü thuËt c«ng tr×nh. Do ®Æc ®iÓm  cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ   ®Æc  ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng  nªn mçi dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cã  chi phÝ  riªng   ®îc x¸c ®Þnh theo ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt kü thuËt vµ yªu cÇu  c«ng nghÖ cña qu¸ tr×nh x©y dùng. Chi phÝ  dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh  ®îc biÓu thÞ  qua chØ tiªu tæng møc  ®Çu t, tæng dù  to¸n, dù   to¸n c«ng  tr×nh,   gi¸   thanh   to¸n   vµ   quyÕt   to¸n   vèn   ®Çu   t  khi   kÕt  thóc x©y dùng ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông. 2. ViÖc lËp vµ  qu¶n lý  chi phÝ  dù  ¸n  ®Çu t   x©y dùng  c«ng tr×nh ph¶i  ®¶m b¶o môc tiªu vµ  hiÖu qu¶ cña dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng,  ®ång thêi ph¶i  ®¬n gi¶n, râ  rµng vµ  dÔ  thùc   hiÖn.   Khi   lËp   chi   phÝ   ®Çu   t    x©y   dùng   c«ng   tr×nh  ph¶i  ®¶m b¶o tÝnh  ®óng,  ®ñ, hîp lý, phï  hîp víi yªu cÇu  thùc tÕ  cña thÞ  trêng. §èi víi dù  ¸n cã  sö  dông ngo¹i tÖ   th×  phÇn ngo¹i tÖ   ®îc ghi theo  ®óng nguyªn tÖ  trong tæng   møc  ®Çu t, tæng dù  to¸n, dù  to¸n, quyÕt to¸n c«ng tr×nh  lµm c¬  së  cho viÖc quy  ®æi vèn  ®Çu t vµ  lµ  c¬  së   ®Ó  tÝnh  tæng møc ®Çu t, tæng dù to¸n, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh  theo néi tÖ. 3. Chi phÝ  dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh  ®îc x¸c  ®Þnh trªn c¬  së  khèi lîng c«ng viÖc, hÖ  thèng  ®Þnh møc,  chØ tiªu kinh tÕ  ­ kü  thuËt vµ  c¸c chÕ   ®é  chÝnh s¸ch cña  
 2. 2 Nhµ  níc,  ®ång thêi ph¶i phï  hîp nh÷ng yÕu tè  kh¸ch quan  cña thÞ trêng trong tõng thêi kú vµ ®îc qu¶n lý theo NghÞ  ®Þnh   sè   16/2005/N§­CP  ngµy   7/  2   /2005  cña  ChÝnh   phñ   vÒ   Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.
 3. 3 B. lËp tæng møc ®Çu t, tæng dù to¸n vµ  dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh I. tæng møc ®Çu t  dù ¸n ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh  1. Néi dung tæng møc  ®Çu t dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng  tr×nh  Tæng møc  ®Çu t  dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh (Sau  ®©y gäi lµ  tæng møc  ®Çu t)    lµ  kh¸i to¸n chi phÝ  cña dù   ¸n  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh (Sau  ®©y gäi lµ  dù  ¸n)  ®îc  x¸c  ®Þnh trong giai  ®o¹n lËp dù  ¸n hoÆc lËp b¸o c¸o kinh  tÕ  ­ kü  thuËt lµm c¬  së   ®Ó  lËp kÕ  ho¹ch vµ  qu¶n lý  vèn  ®Çu t, x¸c  ®Þnh hiÖu qu¶  ®Çu t  cña dù  ¸n. §èi víi dù  ¸n   sö  dông vèn ng©n s¸ch Nhµ  níc th×  tæng møc  ®Çu t  lµ  chi  phÝ  tèi  ®a mµ  Chñ   ®Çu  t  ®îc phÐp sö  dông  ®Ó   ®Çu t  x©y  dùng c«ng tr×nh.  Tæng   møc   ®Çu   t  bao   gåm:   Chi   phÝ   x©y   dùng;   Chi   phÝ  thiÕt bÞ; Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c;  Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c; Chi phÝ dù  phßng. 1.1. Chi phÝ  x©y dùng bao gåm: Chi phÝ  x©y dùng c¸c  c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù  ¸n; Chi phÝ  ph¸  vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò; Chi phÝ san lÊp mÆt b»ng   x©y dùng; Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh t¹m, c«ng tr×nh phô   trî  phôc vô  thi c«ng (®êng thi c«ng,  ®iÖn níc, nhµ  xëng  v.v.); Nhµ t¹m t¹i hiÖn trêng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng. 1.2.  Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm: Chi phÝ mua s¾m thiÕt  bÞ   c«ng   nghÖ   (gåm   c¶   thiÕt   bÞ   phi   tiªu   chuÈn   cÇn   s¶n  xuÊt,  gia  c«ng)  vµ  chi phÝ   ®µo t¹o vµ  chuyÓn  giao  c«ng  nghÖ  (nÕu  cã),  chi phÝ  vËn chuyÓn  tõ  c¶ng  hoÆc  n¬i mua  ®Õn c«ng tr×nh, chi phÝ lu kho, lu b∙i, chi phÝ b¶o qu¶n,  b¶o dìng t¹i kho b∙i  ë  hiÖn trêng, thuÕ  vµ   phÝ  b¶o hiÓm  thiÕt   bÞ   c«ng   tr×nh;  Chi   phÝ   l¾p   ®Æt   thiÕt   bÞ   vµ   thÝ  nghiÖm, hiÖu chØnh (nÕu cã). 1.3. Chi phÝ   ®Òn bï  gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i  ®Þnh c  bao gåm: Chi phÝ ®Òn bï nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, c©y trång  trªn  ®Êt, …;  Chi phÝ  thùc hiÖn t¸i  ®Þnh c  cã  liªn quan  ®Õn  ®Òn bï  gi¶i phãng mÆt b»ng cña dù  ¸n; Chi   phÝ  cña  Ban  ®Òn bï  gi¶i phãng mÆt b»ng; Chi phÝ  sö  dông  ®Êt nh  chi phÝ  thuª  ®Êt trong thêi gian x©y dùng, chi phÝ   ®Çu t  h¹ tÇng kü thuËt (nÕu cã). Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm lËp ph¬ng ¸n vµ x¸c ®Þnh chi  phÝ   tr×nh   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª   duyÖt   ®Ó   tæ   chøc   thùc  hiÖn c«ng viÖc nµy. 1.4. Chi phÝ  qu¶n lý  dù  ¸n vµ  chi phÝ  kh¸c bao gåm:  Chi   phÝ   qu¶n   lý   chung   cña   dù   ¸n;   Chi   phÝ   tæ   chøc   thùc 
 4. 4 hiÖn   c«ng   t¸c   ®Òn   bï   gi¶i   phãng   mÆt   b»ng   thuéc   tr¸ch   nhiÖm   cña   Chñ   ®Çu   t;   Chi   phÝ   thÈm   ®Þnh   hoÆc   thÈm   tra  thiÕt kÕ, tæng dù to¸n,  dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh; Chi  phÝ  lËp hå  s¬  mêi dù  thÇu, hå  s¬  mêi  ®Êu thÇu, ph©n tÝch   ®¸nh gi¸ hå  s¬  dù  thÇu, hå  s¬   ®Êu thÇu; Chi phÝ  gi¸m s¸t   thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng vµ  l¾p  ®Æt  thiÕt bÞ; Chi phÝ  kiÓm  ®Þnh vµ  chøng nhËn sù  phï  hîp vÒ  chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; Chi phÝ  nghiÖm thu, quyÕt  to¸n vµ quy ®æi vèn ®Çu t; Chi phÝ lËp dù ¸n; Chi phÝ thi  tuyÓn kiÕn tróc (nÕu cã); Chi phÝ  kh¶o s¸t, thiÕt kÕ  x©y  dùng; L∙i   vay   cña   Chñ   ®Çu   t  trong   thêi   gian   x©y   dùng  th«ng qua hîp  ®ång tÝn dông hoÆc hiÖp  ®Þnh vay vèn (®èi  víi dù  ¸n sö  dông vèn ODA); C¸c lÖ  phÝ  vµ  chi phÝ  thÈm  ®Þnh; Chi   phÝ   cho   Ban   chØ   ®¹o   Nhµ   níc,  Héi   ®ång   nghiÖm  thu Nhµ níc, chi phÝ ®¨ng kiÓm chÊt lîng quèc tÕ, chi phÝ  quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh (nÕu cã); Vèn lu  ®éng ban  ®Çu   cho   s¶n   xuÊt; Chi   phÝ   nguyªn   liÖu,   n¨ng   lîng,   nh©n  lùc cho qu¸ tr×nh ch¹y thö  kh«ng t¶i vµ  cã  t¶i (®èi víi  dù  ¸n s¶n xuÊt kinh doanh); Chi phÝ  b¶o hiÓm c«ng tr×nh;  Chi phÝ  kiÓm to¸n, thÈm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n vµ  mét  sè chi phÝ kh¸c. 1.5. Chi phÝ dù phßng: Lµ kho¶n chi phÝ ®Ó dù trï cho  c¸c   khèi   lîng   ph¸t   sinh,   c¸c   yÕu   tè   trît   gi¸   vµ   nh÷ng  c«ng viÖc cha lêng tríc  ®îc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù  ¸n.  2. Ph¬ng ph¸p lËp tæng møc ®Çu t  Tæng møc  ®Çu t  ®îc x¸c  ®Þnh trªn c¬  së  khèi lîng chñ  yÕu c¸c c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn cña dù  ¸n theo thiÕt kÕ  c¬   së   vµ   c¸c   khèi   lîng   kh¸c   dù   tÝnh   hoÆc   ®îc   x¸c   ®Þnh  theo chi phÝ  x©y dùng cña c¸c dù  ¸n cã  tiªu chuÈn kinh  tÕ­kü thuËt t¬ng tù ®∙ thùc hiÖn hoÆc theo suÊt ®Çu t x©y  dùng c«ng tr×nh. Dù ¸n ®Çu t gåm nhiÒu c«ng tr×nh th× mçi  c«ng tr×nh cã  thÓ  vËn dông ph¬ng ph¸p tÝnh quy  ®Þnh t¹i  c¸c ®iÓm 2.1, 2.2, 2.3 sau ®©y ®Ó tÝnh tæng møc ®Çu t. 2.1. C¨n cø theo thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n. 2.1.1. Chi phÝ x©y dùng ®îc tÝnh theo nh÷ng khèi lîng  chñ  yÕu tõ  thiÕt kÕ  c¬  së, c¸c khèi l îng kh¸c dù  tÝnh vµ  ®¬n gi¸ x©y dùng phï hîp. 2.1.2. Chi phÝ  thiÕt bÞ   ®îc tÝnh theo sè  lîng, chñng  lo¹i, gi¸ trÞ tõng lo¹i thiÕt bÞ hoÆc gi¸ trÞ toµn bé d©y  chuyÒn c«ng nghÖ  (nÕu mua thiÕt bÞ   ®ång bé) theo gi¸ thÞ  trêng   ë   thêi   ®iÓm   lËp   dù   ¸n   hoÆc   theo   b¸o   gi¸   cña   Nhµ  cung cÊp vµ dù tÝnh c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, l¾p  ®Æt nh÷ng  thiÕt  bÞ  nµy vµ  chi  phÝ   ®µo  t¹o,  chuyÓn  giao  c«ng nghÖ ( nÕu cã ). 2.1.3. Chi phÝ   ®Òn bï  gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i  ®Þnh   c  ®îc tÝnh theo khèi lîng ph¶i  ®Òn bï, t¸i  ®Þnh c cña dù 
 5. 5 ¸n vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vÒ gi¸ ®Òn bï vµ  t¸i ®Þnh c t¹i ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh, chi phÝ  thuª   ®Êt   thêi   gian   x©y   dùng,   chi   phÝ   ®Çu   t  h¹   tÇng   kü  thuËt (nÕu cã). 2.1.4. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c ®îc tÝnh  theo c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh hoÆc cã  thÓ  íc tÝnh b»ng 10%  ÷  15% cña tæng chÝ  phÝ  x©y dùng vµ  thiÕt bÞ  nªu t¹i  ®iÓm  2.1.1, 2.1.2 vµ  cha bao gåm l∙i vay cña Chñ   ®Çu t  trong  thêi gian x©y dùng ®èi víi c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. 2.1.5.   Chi   phÝ   dù   phßng   ®îc   tÝnh   kh«ng   vît   qu¸   15%  cña tæng c¸c chi phÝ quy ®Þnh tõ ®iÓm 2.1.1 ®Õn 2.1.4. 2.2. Trêng hîp cã sè liÖu cña c¸c dù ¸n cã tiªu chuÈn  kinh tÕ­kü  thuËt t¬ng tù   ®∙ thùc hiÖn th×  cã  thÓ  sö  dông  c¸c sè liÖu nµy ®Ó lËp tæng møc ®Çu t . Trêng hîp nµy ph¶i  tÝnh quy  ®æi sè  liÖu  ®ã  vÒ  thêi  ®iÓm lËp dù  ¸n vµ   ®iÒu  chØnh c¸c kho¶n môc chi phÝ cha tÝnh ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc  ®Çu t. 2.3.   §èi   víi   c¸c   c«ng   tr×nh   th«ng   dông   nh   nhµ   ë,  kh¸ch s¹n,  ®êng giao th«ng, v. v, tæng møc  ®Çu t  cã  thÓ  x¸c ®Þnh theo gi¸ chuÈn hoÆc suÊt vèn ®Çu t x©y dùng c«ng  tr×nh t¹i thêi  ®iÓm lËp dù  ¸n vµ   ®iÒu chØnh, bæ sung c¸c  chi phÝ cha tÝnh cña c¬ cÊu tæng møc ®Çu t. 2.4. C¸c dù  ¸n ph¶i lËp b¸o c¸o  ®Çu t  x©y dùng c«ng  tr×nh  ®Ó  xin chñ  tr¬ng  ®Çu t tríc khi lËp dù  ¸n th×  viÖc  x¸c  ®Þnh s¬  bé  tæng møc  ®Çu t  cã  thÓ  íc tÝnh theo suÊt  vèn   ®Çu   t  hoÆc   theo   chi   phÝ   cña   dù   ¸n   t¬ng  tù   ®∙   thùc  hiÖn. II. tæng Dù to¸n  x©y dùng c«ng tr×nh 1. Néi dung tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh  Tæng dù  to¸n x©y dùng c«ng tr×nh cña dù  ¸n (Sau  ®©y  gäi lµ tæng dù to¸n) lµ toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt dù tÝnh   ®Ó   ®Çu   t  x©y   dùng   c¸c   c«ng   tr×nh,   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh  thuéc dù  ¸n. Tæng dù  to¸n  ®îc x¸c  ®Þnh  ë  bíc thiÕt kÕ  kü  thuËt  ®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ  3 bíc, thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng  ®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ  2 bíc vµ  1 bíc vµ  lµ  c¨n cø ®Ó qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh. Tæng dù to¸n bao gåm: C¸c chi phÝ ®îc tÝnh theo c¸c dù  to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh gåm chi phÝ  x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, c¸c chi phÝ kh¸c ®îc tÝnh trong  dù  to¸n x©y dùng c«ng tr×nh vµ  chi phÝ  dù  phßng, chi phÝ   qu¶n lý  dù  ¸n vµ  mét sè  chi phÝ  kh¸c cña dù  ¸n. Tæng dù  to¸n kh«ng bao gåm: Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i  ®Þnh c kÓ c¶ chi phÝ thuª ®Êt thêi gian x©y dùng, chi phÝ 
 6. 6 ®Çu t  h¹  tÇng kü  thuËt (nÕu cã), vèn lu  ®éng ban  ®Çu cho  s¶n xuÊt (®èi víi dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh).  2. Ph¬ng ph¸p lËp tæng dù to¸n Tæng dù  to¸n x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm dù  to¸n x©y  dùng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, chi phÝ qu¶n lý   dù  ¸n vµ  chi phÝ kh¸c. 2.1. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh   lËp theo quy ®Þnh t¹i môc III phÇn B cña Th«ng t nµy.  2.2. Chi phÝ  qu¶n lý  dù    ¸n vµ    chi phÝ  kh¸c trong  tæng dù  to¸n bao gåm: 2.2.1. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n:  Chi phÝ qu¶n lý chung cña dù ¸n; Chi phÝ tæ chøc thùc  hiÖn   c«ng   t¸c   ®Òn   bï   gi¶i   phãng   mÆt   b»ng   thuéc   tr¸ch   nhiÖm   cña   Chñ   ®Çu   t;   Chi   phÝ   thÈm   ®Þnh   hoÆc   thÈm   tra  thiÕt kÕ, tæng dù to¸n,  dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh; Chi  phÝ  lËp hå  s¬  mêi dù  thÇu, hå  s¬  mêi  ®Êu thÇu, ph©n tÝch   ®¸nh gi¸ hå  s¬  dù  thÇu, hå  s¬   ®Êu thÇu; Chi phÝ  gi¸m s¸t   thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng vµ  l¾p  ®Æt  thiÕt bÞ; Chi phÝ  kiÓm  ®Þnh vµ  chøng nhËn sù  phï  hîp vÒ  chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; Chi phÝ  nghiÖm thu, quyÕt  to¸n vµ quy ®æi vèn ®Çu t vµ c¸c chi phÝ qu¶n lý kh¸c. 2.2.2. Chi phÝ kh¸c: ­ Chi phÝ  lËp b¸o c¸o  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh  ®èi  víi dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh quan träng quèc gia, c¸c dù  ¸n nhãm A, lËp dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh; lËp b¸o  c¸o   kinh   tÕ   ­   kü   thuËt,   nghiªn   cøu   khoa   häc   c«ng   nghÖ  liªn quan ®Õn dù ¸n (nÕu cã); ­   Chi   phÝ   kh¶o   s¸t   x©y   dùng;   Chi   phÝ   thiÕt   kÕ   x©y  dùng c«ng tr×nh; Chi phÝ thi tuyÓn kiÕn tróc (nÕu cã); ­ Chi phÝ  khëi c«ng, kh¸nh thµnh, tuyªn truyÒn qu¶ng  c¸o (nÕu cã); ­ Chi phÝ  thÈm  ®Þnh an toµn giao th«ng, chi phÝ  lËp  ®Þnh møc, ®¬n gi¸ (nÕu cã); ­ Chi phÝ cho Ban chØ ®¹o Nhµ níc, Héi ®ång nghiÖm thu  Nhµ níc (NÕu cã); ­ Chi phÝ   ®¨ng kiÓm chÊt lîng quèc tÕ  (nÕu cã); Chi  phÝ quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh (nÕu cã); ­ LÖ phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n (gåm c¶ thiÕt kÕ c¬ së),  cÊp  phÐp x©y dùng (nÕu cã); ­ Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh; ­ Chi phÝ  nguyªn liÖu, n¨ng lîng vµ  nh©n lùc cho qu¸  tr×nh ch¹y thö kh«ng t¶i vµ cã t¶i  (trõ gi¸ trÞ s¶n phÈm   thu håi ®îc);
 7. 7 ­  Chi phÝ  kiÓm to¸n, thÈm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n   vèn ®Çu t; ­ Mét sè chi phÝ kh¸c. §èi víi chi phÝ  qu¶n lý  dù  ¸n vµ  chi phÝ  kh¸c cña dù   ¸n sö  dông nguån vèn ODA th×  ngoµi c¸c chi phÝ  trªn cßn  cã mét sè chi phÝ nh: chi phÝ lËp v¨n kiÖn dù ¸n, chi phÝ  thÈm  ®Þnh,  bæ sung,  hoµn thiÖn  v¨n kiÖn dù  ¸n, chi phÝ  kiÓm to¸n quèc tÕ   ®îc x¸c  ®Þnh theo híng dÉn cña Nhµ  tµi  trî quèc tÕ hoÆc lËp dù to¸n tr×nh Ngêi cã thÈm quyÒn phª  duyÖt. 2.3. Chi phÝ  qu¶n lý  dù  ¸n vµ  chi phÝ  kh¸c nãi trªn  ®îc x¸c ®Þnh b»ng lËp dù to¸n chi phÝ hoÆc tÝnh b»ng ®Þnh  møc tû  lÖ  (%) theo c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ  níc.  Riªng chi phÝ  qu¶n lý  dù  ¸n  ®îc tÝnh b»ng tû  lÖ  (%) theo  quy   ®Þnh   cña   Bé   X©y   dùng.   C¸c   chi   phÝ   kh¸c   quy   ®Þnh   ë  trªn nÕu  ®∙ tÝnh trong  dù  to¸n  x©y dùng c«ng tr×nh  th×  kh«ng tÝnh trïng c¸c chi phÝ nµy trong tæng dù to¸n. 2.4. Khi lËp tæng dù  to¸n, mét sè  kho¶n môc chi phÝ  kh¸c cña dù ¸n nÕu cha cã quy ®Þnh hoÆc cha tÝnh ®îc ngay  th× t¹m tÝnh ®Ó ®a vµo tæng dù to¸n. Tæng dù  to¸n  ®îc lËp theo quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc sè  1  cña Th«ng t nµy. III. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 1. Néi dung dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh Dù  to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (Sau  ®©y gäi lµ  dù  to¸n  c«ng   tr×nh)   ®îc   x¸c   ®Þnh   theo   c«ng   tr×nh   x©y   dùng.   Dù  to¸n c«ng tr×nh bao gåm dù to¸n x©y dùng c¸c h¹ng môc, dù  to¸n c¸c c«ng viÖc cña c¸c h¹ng môc thuéc c«ng tr×nh. Dù  to¸n c«ng tr×nh  ®îc lËp trªn c¬  së  khèi lîng x¸c  ®Þnh theo thiÕt kÕ  kü  thuËt  ®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ  3  bíc, thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng  ®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ  2 bíc vµ  1 bíc hoÆc tõ  yªu cÇu, nhiÖm vô  c«ng viÖc cÇn  thùc hiÖn cña c«ng tr×nh vµ ®¬n gi¸, ®Þnh møc chi phÝ cÇn  thiÕt   ®Ó  thùc  hiÖn  khèi lîng   ®ã.  Néi  dung  dù  to¸n  c«ng  tr×nh bao gåm chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ  kh¸c vµ chi phÝ dù phßng. 2. Ph¬ng ph¸p lËp dù to¸n c«ng tr×nh 2.1. Chi phÝ x©y dùng: Chi phÝ  x©y dùng trong dù to¸n c«ng tr×nh ®îc lËp cho  c¸c   c«ng   tr×nh   chÝnh,   c¸c   c«ng   tr×nh   phô   trî,   c¸c   c«ng  tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng, nhµ t¹m t¹i hiÖn trêng ®Ó ë vµ 
 8. 8 ®iÒu hµnh thi c«ng. Chi phÝ  x©y dùng ®îc x¸c  ®Þnh b»ng dù  to¸n. Dù  to¸n chi phÝ  x©y dùng bao gåm: chi phÝ  trùc tiÕp,  chi phÝ  chung, thu nhËp chÞu thuÕ  tÝnh tríc vµ  thuÕ  gi¸  trÞ gia t¨ng. ­ Chi  phÝ  trùc  tiÕp  bao gåm:  chi  phÝ  vËt  liÖu,  chi  phÝ  nh©n c«ng, chi phÝ  sö  dông m¸y thi c«ng vµ  trùc tiÕp  phÝ kh¸c. Cô thÓ nh sau: + Chi phÝ vËt liÖu (kÓ c¶ vËt liÖu do Chñ ®Çu t  cÊp),  chi phÝ  nh©n c«ng, chi phÝ  sö  dông m¸y thi c«ng  ®îc x¸c  ®Þnh trªn c¬  së  khèi lîng theo thiÕt kÕ  vµ   ®¬n gi¸ cña  c«ng t¸c x©y dùng t¬ng øng. + Trùc tiÕp phÝ  kh¸c bao gåm:   chi phÝ  b¬m níc, vÐt  bïn, thÝ  nghiÖm vËt liÖu, di chuyÓn nh©n lùc vµ  thiÕt bÞ  thi c«ng  ®Õn c«ng  trêng vµ  néi bé  trong  c«ng trêng,  an  toµn lao  ®éng, b¶o vÖ  m«i trêng cho ngêi lao  ®éng vµ  m«i  trêng xung quanh. Trùc tiÕp phÝ  kh¸c  ®îc tÝnh b»ng 1,5%  trªn tæng chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng nãi  trªn. ­ Chi phÝ chung bao gåm: chi phÝ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh  s¶n   xuÊt   t¹i   c«ng   trêng   cña   doanh   nghiÖp   x©y   dùng, chi  phÝ  phôc vô  c«ng nh©n, chi phÝ  phôc vô  thi c«ng t¹i c«ng  trêng vµ mét sè chi phÝ kh¸c. Chi phÝ chung ®îc tÝnh b»ng  tû lÖ (%) trªn chi phÝ trùc tiÕp theo lo¹i c«ng tr×nh quy  ®Þnh t¹i b¶ng 2 phô lôc sè 3 cña Th«ng t nµy.  ­ Thu  nhËp  chÞu thuÕ  tÝnh  tríc  ®îc  tÝnh b»ng  tû  lÖ  (%)   trªn   chi   phÝ   trùc   tiÕp   vµ   chi   phÝ   chung   theo   lo¹i  c«ng tr×nh quy  ®Þnh t¹i b¶ng 2 phô  lôc sè  3 cña Th«ng t nµy. ­ ThuÕ  gi¸  trÞ  gia  t¨ng cho  c«ng  t¸c x©y  dùng theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh. Chi phÝ  x©y dùng nhµ  t¹m t¹i hiÖn trêng  ®Ó   ë  vµ   ®iÒu  hµnh thi c«ng ®îc kho¸n trong dù to¸n vµ tÝnh b»ng 2% gi¸  trÞ  dù  to¸n chi phÝ  x©y dùng  ®èi víi c«ng tr×nh míi khëi  c«ng   ë   vïng   s©u,   vïng   xa,   h¶i   ®¶o,   c«ng   tr×nh   ®i   theo  tuyÕn ngoµi  ®« thÞ  vµ  vïng d©n c  (§êng d©y t¶i  ®iÖn vµ  tr¹m   biÕn   thÕ,   ®êng   d©y   th«ng   tin   bu   ®Þªn,   ®êng   giao  th«ng, hÖ thèng ®êng èng, cÊp tho¸t níc, kªnh, ®ª ®Ëp) vµ  b»ng 1% ®èi víi c¸c c«ng tr×nh kh¸c. Riªng c¸c c«ng tr×nh   quy m« lín, phøc t¹p th×  chi phÝ  nhµ  t¹m t¹i hiÖn trêng  ®Ó   ë   vµ   ®iÒu   hµnh  thi  c«ng   ®îc   lËp   dù   to¸n   thµnh     mét  kho¶n   môc   chi   phÝ   riªng   phï   hîp   theo   thiÕt   kÕ   vµ   Ngêi  quyÕt ®Þnh ®Çu t tù quyÕt ®Þnh phª duyÖt. B¶ng tÝnh dù  to¸n chi phÝ  x©y dùng  ®îc lËp theo quy  ®Þnh t¹i Phô lôc sè 3 cña Th«ng t nµy.
 9. 9 2.2. Chi phÝ thiÕt bÞ: Chi  phÝ  thiÕt  bÞ   bao gåm:  Chi phÝ  mua s¾m  thiÕt  bÞ  bao gåm c¶ chi phÝ   ®µo t¹o vµ  chuyÓn giao c«ng nghÖ  (nÕu  cã); Chi phÝ  l¾p  ®Æt thiÕt bÞ  vµ  thÝ  nghiÖm, hiÖu chØnh  (nÕu cã). ­ Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ ®îc x¸c ®Þnh theo sè lîng,  chñng lo¹i tõng lo¹i thiÕt hoÆc toµn bé  d©y chuyÒn c«ng  nghÖ   vµ   gi¸   mét   tÊn,   mét   c¸i   hoÆc   toµn   bé   d©y   chuyÒn   thiÕt bÞ t¬ng øng. §èi víi nh÷ng thiÕt bÞ cha x¸c ®Þnh ®­ îc gi¸ cã thÓ t¹m tÝnh theo b¸o gi¸ cña Nhµ cung cÊp, Nhµ   s¶n xuÊt hoÆc gi¸ nh÷ng thiÕt bÞ  t¬ng tù  cã   ë  thÞ  trêng  t¹i   thêi   ®iÓm   tÝnh   to¸n.   Chi   phÝ   mua   s¾m   thiÕt   bÞ   bao  gåm: gi¸ mua, chi phÝ vËn chuyÓn tõ c¶ng hoÆc n¬i mua ®Õn  c«ng tr×nh, chi phÝ lu kho, lu b∙i, lu Container (nÕu cã)  t¹i c¶ng ViÖt nam (®èi víi c¸c thiÕt bÞ  nhËp khÈu), chi  phÝ  b¶o qu¶n, b¶o dìng t¹i kho b∙i  ë  hiÖn trêng, thuÕ  vµ  phÝ   b¶o   hiÓm   thiÕt   bÞ   c«ng   tr×nh.   Chi   phÝ   ®µo   t¹o   vµ  chuyÓn giao c«ng nghÖ  (nÕu cã)  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng lËp dù  to¸n tuú theo yªu cÇu cô thÓ cña tõng c«ng tr×nh. §èi víi c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn cÇn s¶n xuÊt, gia   c«ng th×  chi phÝ  cho c¸c lo¹i thiÕt bÞ  nµy  ®îc x¸c  ®Þnh  trªn c¬  së  khèi lîng thiÕt bÞ  cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng vµ  gi¸ s¶n xuÊt, gia c«ng 1 tÊn (hoÆc 1 ®¬n vÞ tÝnh phï hîp)   víi tÝnh chÊt, chñng lo¹i thiÕt bÞ  phi tiªu chuÈn vµ  c¸c  kho¶n chi phÝ  cã  liªn quan nh  ®∙ nãi  ë  trªn hoÆc c¨n cø  vµo hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng ®∙ ®îc ký kÕt hoÆc c¨n cø  vµo b¸o gi¸ gia c«ng s¶n phÈm cña Nhµ  s¶n xuÊt  ®îc Chñ  ®Çu t lùa chän. Trêng   hîp   thiÕt   bÞ   ®îc   lùa   chän   th«ng   qua   ®Êu   thÇu  th×  chi phÝ  thiÕt bÞ  lµ  gi¸ tróng thÇu gåm c¸c chi phÝ  theo nh÷ng néi dung nh ®∙ nãi ë trªn vµ c¸c kho¶n chi phÝ   kh¸c (nÕu cã) ®îc ghi trong hîp ®ång. ­ Chi phÝ  l¾p  ®Æt thiÕt bÞ  vµ  thÝ  nghiÖm, hiÖu chØnh  (nÕu cã) bao gåm: chi phÝ trùc tiÕp (vËt liÖu, nh©n c«ng,   m¸y   thi   c«ng,   trùc   tiÕp   phÝ   kh¸c),   chi   phÝ   chung,   thu  nhËp chÞu  thuÕ  tÝnh tríc vµ  thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng. Chi  phÝ  l¾p  ®Æt thiÕt bÞ  vµ  thÝ  nghiÖm, hiÖu chØnh (nÕu cã)  ®îc lËp dù to¸n nh chi phÝ x©y dùng t¹i ®iÓm 2.1 trªn ®©y   theo quy ®Þnh t¹i phô lôc sè 3 cña Th«ng t nµy. 2.3. Chi phÝ kh¸c cña dù to¸n c«ng tr×nh: Chi phÝ kh¸c cña dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm:  ­ Chi phÝ  thi tuyÓn kiÕn tróc (nÕu cã); Chi phÝ  kh¶o  s¸t x©y dùng; Chi phÝ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh.  ­ Chi phÝ lËp ®Þnh møc, ®¬n gi¸ ( nÕu cã ).
 10. 10 Nh÷ng chi phÝ nªu trªn ®îc lËp dù to¸n hoÆc tÝnh b»ng  ®Þnh møc chi phÝ theo quy ®Þnh cña Bé X©y dùng. Ngoµi c¸c  chi   phÝ   trªn,   tuú   theo   tÝnh   chÊt   cña   c«ng   tr×nh   Ng êi  quyÕt  ®Þnh  ®Çu t cã  thÓ  quyÕt  ®Þnh bæ sung c¸c kho¶n môc  chi   phÝ   kh¸c   cho   phï   hîp   vµ   ph¶i   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ  quyÕt ®Þnh cña m×nh. Trêng hîp dù ¸n sö dông vèn ODA th× ngoµi c¸c chi phÝ  trªn, nÕu cßn c¸c chi phÝ  kh¸c cã  liªn quan th×   ®îc bæ  sung nh÷ng chi phÝ  nµy. Trêng hîp c¸c c«ng tr×nh cña dù  ¸n thuª t  vÊn níc ngoµi thùc hiÖn th×  chi phÝ  t  vÊn  ®îc  lËp dù  to¸n theo th«ng lÖ  quèc tÕ  phï  hîp víi yªu cÇu sö   dông t vÊn cho c«ng tr×nh hoÆc gi¸ trÞ  hîp  ®ång t  vÊn  ®∙  ký kÕt ®Ó ghi vµo dù to¸n. §èi víi dù  ¸n chØ cã  mét c«ng tr×nh x©y dùng th×  chi  phÝ  kh¸c cña dù  to¸n c«ng tr×nh bao gåm c¶ chi phÝ  qu¶n  lý   dù  ¸n   vµ   chi   phÝ   kh¸c   quy   ®Þnh  t¹i   ®iÓm   2.2   môc   II  trªn ®©y. 2.4. Chi phÝ dù phßng:  Chi   phÝ   dù   phßng   trong   dù   to¸n   c«ng   tr×nh   ® îc   tÝnh  b»ng tû lÖ % trªn tæng chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ   vµ chi phÝ kh¸c ë ®iÓm 2.1, 2.2, 2.3 nªu trªn nhng tèi ®a  kh«ng qu¸ 10%  ®èi víi c¸c c«ng tr×nh thuéc dù  ¸n nhãm A  vµ  dù  ¸n nhãm B, 5%  ®èi víi c¸c c«ng tr×nh thuéc dù  ¸n  nhãm C. Dù   to¸n   c«ng   tr×nh   ®îc   lËp   theo   híng   dÉn   trong   phô  lôc sè 2  kÌm theo Th«ng t nµy. C. qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh I. qu¶n lý tæng møc ®Çu t, tæng dù to¸n,  dù to¸n c«ng tr×nh 1. Qu¶n lý tæng møc ®Çu t. Khi lËp dù  ¸n ph¶i x¸c  ®Þnh tæng møc  ®Çu t  ®Ó  tÝnh  to¸n hiÖu qu¶  ®Çu t vµ  dù  trï  vèn. ThÈm quyÒn thÈm  ®Þnh,  néi dung thÈm   ®Þnh,  lÖ  phÝ  thÈm  ®Þnh vµ  thÈm quyÒn  phª  duyÖt  ®îc quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÒu 9, 10, 11, 12 NghÞ   ®Þnh  Qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sè   16/2005/ N§­ CP ngµy 7/ 2/2005 cña ChÝnh phñ. Tæng møc  ®Çu t  ®îc  ®iÒu chØnh theo c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  ®iÒu 13 NghÞ   ®Þnh Qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh sè  16/2005/N§­CP ngµy 7/ 2/2005 cña  ChÝnh phñ.
 11. 11 Khi  ®iÒu chØnh dù  ¸n kh«ng lµm thay  ®æi quy m«, môc  tiªu ®Çu t vµ kh«ng vît tæng møc ®Çu t trong dù ¸n ®∙ phª  duyÖt th×  Chñ   ®Çu t  ®îc phÐp tù   ®iÒu chØnh dù  ¸n. Trêng  hîp ®iÒu chØnh dù ¸n lµm thay ®æi thiÕt kÕ c¬ së hoÆc v ît  tæng møc ®Çu t ®∙ phª duyÖt th× Chñ ®Çu t ph¶i tr×nh Ngêi  quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Nh÷ng néi dung thay  ®æi ph¶i ®îc thÈm ®Þnh l¹i. Riªng ®èi víi dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n íc, nÕu  tæng dù  to¸n  ®îc  ®iÒu chØnh vît tæng dù  to¸n  ®∙  ®îc phª  duyÖt nhng kh«ng vît tæng møc  ®Çu t   th×  Chñ   ®Çu t  ph¶i  thÈm ®Þnh, phª duyÖt l¹i, b¸o c¸o Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   viÖc   phª   duyÖt   cña   m×nh.   Trêng   hîp  tæng dù  to¸n  ®∙  ®îc  ®iÒu chØnh vît tæng møc  ®Çu t  ®∙  ®îc  phª duyÖt th× ph¶i ®îc Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t cho phÐp b»ng  v¨n b¶n. 2. Qu¶n lý  tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh. Tæng dù  to¸n, dù  to¸n c«ng tr×nh tríc khi phª duyÖt  ®Òu ph¶i thÈm  ®Þnh. Chñ   ®Çu t  tù  tæ chøc thÈm  ®Þnh tæng  dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh.  Néi dung thÈm ®Þnh tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh: ­ KiÓm tra sù phï hîp gi÷a khèi lîng thiÕt kÕ vµ khèi  lîng dù to¸n. ­ KiÓm  tra  tÝnh  ®óng   ®¾n  cña viÖc  ¸p dông  c¸c  ®Þnh  møc kinh tÕ­kü thuËt, ®Þnh møc chi phÝ, ®¬n gi¸, viÖc vËn   dông   ®Þnh   møc,   ®¬n   gi¸,   c¸c   chÕ   ®é   chÝnh   s¸ch   cã   liªn  quan   vµ   c¸c   kho¶n   môc   chi   phÝ   trong   dù   to¸n   theo   quy  ®Þnh. ­ X¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  tæng dù  to¸n, dù  to¸n c«ng tr×nh  ®îc thÈm ®Þnh.  Chñ   ®Çu t  phª duyÖt tæng dù  to¸n, dù  to¸n c«ng tr×nh  sau khi  ®îc thÈm  ®Þnh vµ  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p  luËt vÒ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt cña m×nh. Trêng hîp Chñ   ®Çu t  kh«ng  ®ñ   ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thÈm  ®Þnh th×   ®îc thuª c¸c tæ chøc t  vÊn, c¸ nh©n cã   ®ñ   ®iÒu  kiÖn n¨ng lùc thÈm tra lµm c¬  së  cho viÖc phª duyÖt. Chi   phÝ   thÈm   ®Þnh   hoÆc   thÈm   tra   tæng   dù   to¸n,   dù   to¸n   c«ng   tr×nh  theo  quy  ®Þnh  cña Bé   X©y dùng.  Tæ chøc  t  vÊn,  c¸  nh©n thÈm tra tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh chÞu tr¸ch  nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ Chñ ®Çu t vÒ kÕt qu¶ thÈm tra cña  m×nh. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra tæng dù to¸n, dù to¸n   c«ng   tr×nh   ®îc   lËp   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Phô   lôc   sè   4   cña  Th«ng t nµy. Trêng hîp thuª t  vÊn thÈm tra tæng dù  to¸n, dù  to¸n  c«ng tr×nh, thêi gian thÈm tra kh«ng qu¸ 45 ngµy lµm viÖc  
 12. 12 ®èi víi dù  ¸n nhãm A, kh«ng qu¸ 30 ngµy lµm viÖc  ®èi víi   dù  ¸n nhãm B, kh«ng qu¸ 15 ngµy lµm viÖc  ®èi víi dù  ¸n  nhãm C kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. Tæng dù  to¸n, dù  to¸n c«ng tr×nh  ®îc  ®iÒu chØnh theo  c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  ®iÒu 13 cña NghÞ   ®Þnh  Qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sè  16/2005/N§­CP  ngµy 7/ 2/2005 cña ChÝnh phñ. ViÖc ®iÒu chØnh tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh: Tr­ êng hîp thay  ®æi thiÕt kÕ  tr¸i víi thiÕt kÕ  c¬  së   ®∙  ® îc  duyÖt th×  Chñ   ®Çu t  ph¶i b¸o c¸o Ngêi quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  xem xÐt quyÕt ®Þnh.  Trêng hîp thay ®æi thiÕt kÕ nhng kh«ng tr¸i víi thiÕt  kÕ c¬ së ®∙ ®îc duyÖt ®îc quy ®Þnh nh sau: ­ Vît tæng møc  ®Çu t  ( theo c¬  cÊu ) th×  Chñ   ®Çu t  b¸o c¸o Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt quyÕt ®Þnh. ­ Vît tæng dù to¸n nhng kh«ng vît tæng møc ®Çu t (theo  c¬ cÊu): Do thay ®æi tû gi¸ ngo¹i tÖ th× Chñ ®Çu t tù ®iÒu  chØnh, kh«ng ph¶i phª duyÖt l¹i vµ b¸o c¸o Ng êi quyÕt ®Þnh  ®Çu t, riªng c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ níc th×  Chñ   ®Çu t  ph¶i  b¸o  c¸o  Ngêi quyÕt  ®Þnh   ®Çu  t  phª duyÖt  l¹i; Do thay  ®æi gi¸ vËt liÖu, gi¸ nh©n c«ng, c¸c c¬  chÕ   chÝnh s¸ch cña Nhµ níc th× Chñ ®Çu t ph¶i thÈm ®Þnh vµ phª  duyÖt l¹i ®ång thêi b¸o c¸o Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t. Chñ ®Çu  t chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh ®óng ®¾n cña kÕt qu¶ thÈm ®Þnh,   phª duyÖt cña m×nh. ­ Kh«ng vît tæng dù  to¸n  ®∙  ®îc phª duyÖt kÓ  c¶ thay  ®æi c¬  cÊu chi phÝ  trong tæng dù  to¸n th×  Chñ   ®Çu t  tù  ®iÒu chØnh vµ kh«ng ph¶i phª duyÖt l¹i. Dù  ¸n sö  dông vèn ng©n s¸ch Nhµ  níc, vèn tÝn dông do  Nhµ  níc b¶o l∙nh, vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ  níc,  vèn   ®Çu  t  ph¸t  triÓn  cña doanh  nghiÖp  Nhµ  níc khi  khëi c«ng c«ng tr×nh ph¶i cã  tæng dù  to¸n  ® îc duyÖt. C¸c  dù  ¸n quan träng quèc gia hoÆc nhãm A nÕu ch a cã  tæng dù  to¸n   ®îc   duyÖt   nhng   cÇn   thiÕt   ph¶i   khëi   c«ng   th×   c«ng  tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh khëi c«ng ph¶i cã thiÕt kÕ   vµ dù to¸n ®îc duyÖt. ChËm nhÊt ®Õn khi thùc hiÖn ®îc 30%  gi¸ trÞ x©y dùng trong tæng møc ®Çu t th× ph¶i cã tæng dù  to¸n ®îc phª duyÖt. II. qu¶n lý ®Þnh møc dù to¸n vµ ®¬n gi¸ x©y dùng   1. Qu¶n lý ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng  1.1. §Þnh møc dù  to¸n x©y dùng (Sau  ®©y gäi lµ   ®Þnh  møc ) do Bé  X©y dùng ban hµnh vµ  híng dÉn ¸p dông thèng  nhÊt trong c¶ níc.
 13. 13 1.2. §èi víi c«ng tr×nh cã  c¸c c«ng t¸c x©y dùng vµ  l¾p  ®Æt míi cha cã  trong hÖ  thèng  ®Þnh møc hiÖn hµnh cña  Nhµ níc, Chñ ®Çu t c¨n cø vµo yªu cÇu kü thuËt, biÖn ph¸p   thi c«ng,  ®iÒu kiÖn thi c«ng vµ  ph¬ng ph¸p x©y dùng  ®Þnh  møc dù  to¸n theo Phô  lôc sè  5 cña Th«ng t  nµy x©y dùng  ®Þnh møc cho nh÷ng  c«ng t¸c nãi trªn hoÆc  vËn  dông  c¸c  ®Þnh møc t¬ng tù   ®∙ sö  dông  ë  c¸c c«ng tr×nh kh¸c lµm c¬   së  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  gãi thÇu  ®èi víi gãi thÇu thùc hiÖn  ph¬ng thøc  ®Êu thÇu (kÓ  c¶ trêng hîp tæng thÇu EPC,  ®Êu  thÇu quèc tÕ), c¸c  ®Þnh møc nãi trªn  ®îc göi vÒ  Së  X©y  dùng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh, Bé  X©y dùng vµ  Bé  qu¶n lý  ngµnh   ®Ó  theo  dâi  vµ  kiÓm  tra;  Trêng hîp chØ  ®Þnh thÇu  th×   Chñ   ®Çu   t  ph¶i   göi   c¸c   ®Þnh   møc   nµy   vÒ   Bé   qu¶n   lý  ngµnh  hoÆc  Së  X©y  dùng  n¬i x©y dùng c«ng tr×nh   ®Ó  tho¶  thuËn víi Bé X©y dùng ban hµnh ¸p dông. §èi   víi   nh÷ng   c«ng   t¸c     x©y   dùng   vµ   l¾p   ®Æt   ®∙   cã  trong  hÖ  thèng   ®Þnh møc hiÖn hµnh  nhng cha phï  hîp  víi  biÖn ph¸p thi c«ng hoÆc ®iÒu kiÖn thi c«ng hay yªu cÇu kü  thuËt cña c«ng tr×nh th×  Chñ   ®Çu t cïng c¸c Nhµ  thÇu thi  c«ng,   tæ   chøc   t  vÊn   thiÕt   kÕ   vµ   tæ   chøc   chuyªn   m«n   vÒ  ®Þnh møc tiÕn hµnh  ®iÒu chØnh nh÷ng  ®Þnh møc  ®ã  cho phï  hîp,  ®ång thêi göi tíi Bé  qu¶n lý  ngµnh hoÆc Së  X©y dùng  n¬i x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó tho¶ thuËn víi Bé X©y dùng ban  hµnh ¸p dông. 1.3.   Së   X©y   dùng   c¸c   tØnh   vµ   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng, c¸c Bé  qu¶n lý  ngµnh chÞu tr¸ch nhiÖm tËp hîp  ®Þnh møc cha cã trong hÖ thèng ®Þnh møc hiÖn hµnh ®Þnh kú  hµng   n¨m   göi   vÒ   Bé   X©y   dùng   ®Ó   nghiªn   cøu   ban   hµnh   bæ  sung ¸p dông chung. 2. Qu¶n lý ®¬n gi¸ x©y dùng  2.1. §¬n gi¸ x©y dùng  ®îc lËp theo  ®Þnh møc dù  to¸n  do Bé  X©y dùng ban hµnh vµ   ®Þnh møc cho c¸c c«ng t¸c x©y   dùng chuyªn ngµnh  ®∙  ®îc Bé  X©y dùng tho¶ thuËn. §¬n gi¸  x©y dùng khu vùc tØnh cã  thÓ  x¸c  ®Þnh theo  ®Þnh møc dù  to¸n x©y dùng c¬  b¶n hoÆc  ®Þnh møc tæng hîp tõ   ®Þnh møc  nªu trªn  ®Ó  lµm c¬  së   ®Ó  x¸c  ®Þnh chi phÝ  x©y dùng trong   tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t  sö  dông vèn ng©n s¸ch Nhµ  níc, vèn tÝn dông do Nhµ  níc b¶o  l∙nh, vèn tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc, vèn  ®Çu  t  ph¸t triÓn  cña  doanh  nghiÖp  Nhµ  níc.  Së  X©y dùng  chñ  tr×  phèi hîp víi c¸c Së  cã  liªn quan lËp vµ  b¸o c¸o UBND   cÊp tØnh  ®Ó  c«ng bè  c¸c b¶ng gi¸ vËt liÖu, nh©n c«ng vµ  chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ   cña thÞ  trêng  ®Þa ph¬ng lµm c¬  së  cho viÖc x©y dùng  ®¬n  gi¸ vµ ®iÒu chØnh tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh. §¬n gi¸ x©y dùng khu vùc tØnh ®îc lËp trªn c¬ së sau:
 14. 14 ­  B¶ng gi¸ vËt liÖu x©y dùng  ®Õn hiÖn trêng x©y dùng  ®îc tÝnh to¸n theo híng dÉn cña Liªn Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  X©y dùng vÒ  viÖc th«ng b¸o vµ  kiÓm so¸t gi¸ vËt liÖu x©y  dùng trong lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng. ­ B¶ng gi¸ nh©n c«ng x©y dùng  ®îc tÝnh to¸n theo møc  l¬ng tèi thiÓu, cÊp bËc c«ng nh©n x©y dùng, c¸c lo¹i phô   cÊp tÝnh trªn  tiÒn  l¬ng tèi thiÓu  vµ  tiÒn  l¬ng cÊp bËc  t¹i  ®Þa ph¬ng, c¸c kho¶n l¬ng phô  vµ  mét sè  chi phÝ  kh¸c  cã thÓ kho¸n trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng.  ­ B¶ng gi¸ ca m¸y vµ  thiÕt bÞ  thi c«ng  ®îc tÝnh to¸n  theo híng dÉn cña Bé X©y dùng. Tuú   theo   ®iÒu   kiÖn   cô   thÓ   cña   ®Þa   ph¬ng,   Chñ   tÞch  UBND cÊp tØnh cã  thÓ  quyÕt  ®Þnh  ®iÒu chØnh bæ sung phÇn  chi phÝ  nh©n c«ng vµ  chi phÝ  sö  dông m¸y thi c«ng theo  nguyªn t¾c møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu ®iÒu chØnh kh«ng qu¸ 2  lÇn møc l¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh ®Ó lËp  vµ   ®iÒu chØnh  ®¬n gi¸ khu vùc tØnh  ®ång thêi göi kÕt qu¶  ®Ó b¸o c¸o Bé X©y dùng. 2.2.  Khi  sö  dông  c¸c tËp  ®¬n gi¸  x©y dùng  quy  ®Þnh  ®iÓm   2.1   trªn   ®©y   ®Ó   lËp   tæng   dù   to¸n,   dù   to¸n   c«ng   tr×nh, nh÷ng lo¹i c«ng t¸c x©y dùng cha cã  trong c¸c tËp  ®¬n gi¸ nãi trªn Chñ   ®Çu t cã  thÓ  sö  dông nh÷ng  ®Þnh møc  ®îc lËp hoÆc   ®iÒu  chØnh theo  quy   ®Þnh  t¹i  ®iÓm 1.2 nãi  trªn ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ ¸p dông. 2.3. Qu¸ tr×nh lËp tæng dù  to¸n, dù  to¸n c«ng tr×nh   cã  nh÷ng lo¹i  vËt  liÖu  x©y dùng cha cã  trong  th«ng b¸o  gi¸ vËt liÖu cña Liªn Së Tµi chÝnh ­ X©y dùng th× Chñ ®Çu   t  cã  thÓ  c¨n cø vµo gi¸ phæ biÕn t¹i thÞ  trêng hoÆc b¸o  gi¸ cña Nhµ s¶n xuÊt, Nhµ cung cÊp hoÆc gi¸ mµ c«ng tr×nh  kh¸c ®∙ sö dông ®Ó tÝnh to¸n. 2.4. §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng quan träng quèc gia,   dù   ¸n  nhãm   A  cã   quy   m«   x©y   dùng   lín,   yªu   cÇu   kü   thuËt  phøc t¹p,   ®iÒu  kiÖn cung øng vËt t  cã  nhiÒu  kh¸c  biÖt,  th×   Chñ   ®Çu t b¸o c¸o víi Bé  X©y dùng vÒ  viÖc thµnh lËp   Ban   ®¬n   gi¸   x©y   dùng   c«ng   tr×nh.   Ban   ®¬n   gi¸   x©y   dùng  c«ng tr×nh do Chñ ®Çu t (hoÆc ®¹i diÖn Chñ ®Çu t) lµm tr­ ëng   ban   vµ   c¸c   thµnh   viªn   kh¸c   nh  Së   X©y   dùng   n¬i   x©y  dùng c«ng tr×nh , c¸c Nhµ thÇu chÝnh, tæ chøc t vÊn thiÕt  kÕ. Ban  ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng  tr×nh  cã  tr¸ch nhiÖm  x©y  dùng  ®Þnh møc,  ®¬n gi¸ vµ   ®Ò  xuÊt c¸c c¬  chÕ  qu¶n lý  chi   phÝ cña c«ng tr×nh ®Ó tr×nh Bé X©y dùng ban hµnh ¸p dông. 2.5. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh sö  dông vèn ODA cã  sö  dông lao  ®éng níc ngoµi, vËt liÖu nhËp ngo¹i  ®Æc thï  th×   ®¬n gi¸ x©y dùng  ®îc lËp bæ sung chi phÝ  theo  ®iÒu kiÖn  lao  ®éng thùc tÕ, vËt t  ®Æc thï. §èi víi nh÷ng lo¹i c«ng  t¸c x©y dùng  ®Æc thï  ph¶i sö  dông m¸y thi c«ng nhËp theo  c«ng tr×nh th×   ®îc tÝnh bæ sung phÇn chªnh lÖch chi phÝ 
 15. 15 m¸y vµo tæng dù  to¸n, dù  to¸n c«ng tr×nh. Chñ   ®Çu t thÈm  ®Þnh tÝnh hîp lý  cña nh÷ng  ®¬n gi¸ nµy  ®Ó  x¸c  ®Þnh tæng  dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh. Ph¬ng   ph¸p   x©y   dùng   ®¬n   gi¸   x©y   dùng   theo   quy   ®Þnh  t¹i phô lôc sè 6 kÌm theo Th«ng t nµy. III. qu¶n lý thanh to¸n chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. T¹m øng vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. T¹m øng vèn  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh  ®îc thùc hiÖn  ngay sau khi hîp  ®ång cã  hiÖu lùc, trõ  trêng hîp c¸c bªn  ký  kÕt hîp  ®ång cã  tho¶ thuËn kh¸c  ®îc quy  ®Þnh t¹i  ®iÒu  41 NghÞ   ®Þnh Qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh sè  16  /2005/N§­CP ngµy 7/ 2/2005 cña ChÝnh phñ. 2. Thanh to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 2.1.   ViÖc   thanh   to¸n   vèn   ®Çu   t  cho   c¸c   c«ng   viÖc,  nhãm   c«ng   viÖc   hoÆc   toµn   bé   c«ng   viÖc   lËp   dù   ¸n,   kh¶o  s¸t, thiÕt  kÕ, thi c«ng x©y dùng,  gi¸m  s¸t vµ  c¸c  lo¹i  ho¹t ®éng  x©y dùng kh¸c ph¶i c¨n cø theo gi¸ trÞ khèi l ­ îng thùc hiÖn theo giai ®o¹n vµ néi dung ph ¬ng thøc thanh  to¸n trong hîp ®ång ®∙ ký kÕt. §èi víi chi phÝ  cho c«ng t¸c chuÈn bÞ   ®Çu t  ®îc lËp  dù to¸n ®Ó tr×nh Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt. Chi phÝ  nµy  ®îc tÝnh vµo tæng møc  ®Çu t, tæng dù  to¸n khi dù  ¸n  ®îc phª duyÖt. NÕu dù  ¸n kh«ng  ®îc thùc hiÖn th×  chi phÝ  nµy   ®îc   quyÕt   to¸n   vµo   nguån  vèn  cña  doanh   nghiÖp   hoÆc   quyÕt to¸n vµo kinh phÝ  sù  nghiÖp thuéc c¸c c¬  quan hµnh  chÝnh sù nghiÖp  hoÆc quyÕt to¸n vµo vèn ng©n s¸ch Nhµ n­ íc ®∙ bè trÝ cho dù ¸n trong kÕ ho¹ch ®Ó thanh to¸n.  2.2.   Thanh   to¸n   vèn   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng   tr×nh   ®îc  thùc   hiÖn   trªn   c¬   së   néi   dung,   ph¬ng   thøc   thanh   to¸n  trong   hîp   ®ång   ®∙   ký   kÕt   vµ   khèi   lîng   thùc   hiÖn.   Tuú  theo thêi gian thùc hiÖn hîp  ®ång, tÝnh chÊt hîp  ®ång,   c¸c bªn tham gia tho¶ thuËn ¸p dông mét ph ¬ng thøc hoÆc  kÕt hîp c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n sau: 2.2.1.   Thanh   to¸n   theo   gi¸   trän   gãi   (gi¸   kho¸n  gän):   Bªn giao thÇu thanh to¸n cho Nhµ  thÇu theo gi¸  kho¸n gän trong hîp  ®ång, ¸p dông cho gãi thÇu x¸c  ®Þnh   râ  vÒ  khèi lîng, chÊt lîng vµ  thêi gian thùc hiÖn. Tr ­ êng hîp cã  nh÷ng ph¸t sinh ngoµi hîp  ®ång nh ng kh«ng do  Nhµ  thÇu g©y ra sÏ   ®îc Ng êi quyÕt  ®Þnh  ®Çu t   xem xÐt,  gi¶i quyÕt theo c¸c  ®iÒu kho¶n quy  ®Þnh trong hîp  ®ång  ®∙ ký.
 16. 16 Sè   lÇn   thanh   to¸n   cã   thÓ   theo   giai   ®o¹n,   theo   phÇn  c«ng   viÖc   hoµn   thµnh   hoÆc   thanh   to¸n   mét   lÇn   khi   hoµn  thµnh toµn bé hîp ®ång. 2.2.2.   Thanh   to¸n   theo   ®¬n   gi¸   cè   ®Þnh:   Bªn   giao  thÇu   thanh   to¸n   cho   Nhµ   thÇu   c¸c   c«ng   viÖc   hoµn   thµnh   theo  ®¬n gi¸ x¸c  ®Þnh tríc trong hîp  ®ång. Gi¸ trÞ   ®îc  thanh to¸n x¸c  ®Þnh b»ng c¸ch nh©n khèi l îng hoµn thµnh  thùc tÕ  víi  ®¬n gi¸ x¸c  ®Þnh tríc trong hîp  ®ång. Trêng  hîp  khèi  lîng  ph¸t   sinh  lín  h¬n  20%  khèi  l îng  ban   ®Çu  trong hîp  ®ång th×   ®¬n gi¸ phÇn khèi lîng ph¸t sinh cã  thÓ   ®îc phÐp tho¶ thuËn l¹i, nh ng kh«ng vît qu¸  ®¬n gi¸  cè   ®Þnh   ghi   trong   hîp   ®ång.   Trêng   hîp   khèi   lîng   c«ng  viÖc ph¸t sinh kh«ng cã   ®¬n gi¸ ghi trong hîp  ®ång th×  gi¸  trÞ  ph¸t  sinh   ®îc  tÝnh  theo   ®¬n  gi¸  ®Þa  ph¬ng  n¬i  x©y dùng c«ng tr×nh t¹i thêi  ®iÓm ph¸t sinh, nÕu kh«ng   cã   ®¬n   gi¸   t¹i   ®Þa   ph ¬ng   hai   bªn   thèng   nhÊt   x©y   dùng  møc   gi¸   míi   vµ   tr×nh   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª   duyÖt   ¸p  dông. 2.2.3.  Thanh to¸n theo gi¸  ®iÒu chØnh:  ¸p dông cho  nh÷ng   gãi   thÇu   mµ   t¹i   thêi   ®iÓm   ký   hîp   ®ång   kh«ng   ®ñ  ®iÒu kiÖn x¸c  ®Þnh chÝnh x¸c vÒ  sè  lîng, khèi lîng hoÆc  cã  biÕn  ®éng lín vÒ  gi¸ c¶ do Nhµ  n íc thay  ®æi hoÆc Nhµ  níc   ®iÒu  chØnh,  bæ  sung  c¸c  c¬  chÕ,  chÝnh   s¸ch  vµ   hîp  ®ång cã thêi gian thùc hiÖn trªn 12 th¸ng. 2.2.4.   Chñ   ®Çu   t  ph¶i   tr¶   kho¶n   l∙i   theo   l∙i   suÊt  ng©n hµng  do c¸c bªn tho¶  thuËn  ghi trong  hîp   ®ång  cho  Nhµ  thÇu  ®èi víi khèi  lîng c«ng viÖc  hoµn  thµnh mµ  Chñ  ®Çu t chËm thanh to¸n. C¬  quan cÊp ph¸t cho vay vèn chÞu  tr¸ch nhiÖm båi thêng thiÖt h¹i viÖc thanh to¸n chËm do  m×nh g©y ra.
 17. 17 D. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t  nµy quy  ®Þnh viÖc lËp vµ  qu¶n lý  chi phÝ  dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh  ®èi víi tÊt c¶ c¸c dù  ¸n sö   dông vèn ng©n s¸ch Nhµ  níc, vèn tÝn dông do Nhµ  níc b¶o  l∙nh, vèn tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc, vèn  ®Çu  t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ níc. Chñ ®Çu t c¸c dù ¸n sö dông c¸c nguån vèn kh¸c cã thÓ  ¸p dông c¸c quy  ®Þnh cña Th«ng t  nµy  ®Ó  lËp vµ  qu¶n lý  chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. Dù  ¸n sö  dông vèn hç  trî  ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA)  nÕu   trong   ®iÒu  íc   quèc   tÕ   ®∙   ký   kÕt   gi÷a   Nhµ   níc   hoÆc  ChÝnh   phñ   víi   Nhµ   tµi   trî   cã   nh÷ng   quy   ®Þnh   vÒ   lËp   vµ  qu¶n lý  chi phÝ  dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kh¸c víi  quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy th×  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña  ®iÒu íc quèc tÕ ®ã. ViÖc thùc hiÖn chuyÓn tiÕp mét sè néi dung thùc hiÖn   theo híng dÉn cña Bé X©y dùng. Th«ng  t  nµy ¸p dông  thèng  nhÊt  trong  c¶ níc sau  15  ngµy   kÓ   tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   Th«ng   t  sè  09/2000/TT­BXD ngµy 17/7/2000, Th«ng t  sè  06/2003/TT­BXD  ngµy   14/4/2003   vµ   Th«ng   t  sè   07/2003/TT­BXD   ngµy  17/6/2003  cña  Bé  X©y dùng  híng dÉn viÖc lËp vµ  qu¶n lý  chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t  . Nh÷ng  quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b∙i bá.
 18. 18 Phô lôc sè 1  tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (KÌm theo Th«ng t sè 04/2005/TT­BXD ngµy  01 th¸ng 4 n¨m   2005) Tæng dù  to¸n x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm c¸c dù  to¸n  x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh; Chi phÝ qu¶n lý   dù   ¸n  vµ   chi   phÝ   kh¸c  cña  dù   ¸n   cha   ®îc   tÝnh  trong   dù  to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh.  Tæng dù  to¸n x©y dùng c«ng tr×nh  ®îc tÝnh theo c«ng  thøc:   n                  GTDT   =   Σ  GXDCT i + GKTDT i =1 Trong ®ã: GXDCT i: lµ  dù  to¸n c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thø  i GKTDT  : lµ  chi phÝ  qu¶n lý  dù  ¸n vµ  chi phÝ  kh¸c thuéc   tæng dù to¸n  1.  Dù  to¸n  x©y dùng  c«ng  tr×nh  (GXDCT): §îc  x¸c  ®Þnh  theo phô lôc sè 2  cña th«ng t nµy.  2. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c (GKTDT ):  Chi phÝ  qu¶n lý  dù  ¸n vµ  chi phÝ  kh¸c trong tæng dù  to¸n bao gåm chi phÝ  qu¶n lý  dù  ¸n vµ  c¸c kho¶n môc chi  phÝ  kh¸c cha  ®îc tÝnh trong dù  to¸n x©y dùng c«ng tr×nh,   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh,   gåm   c¸c   néi   dung   chi   phÝ   nªu   t¹i  ®iÓm  2 môc II thuéc phÇn B cña Th«ng t nµy.   Chi phÝ  qu¶n lý  dù  ¸n vµ  chi phÝ  kh¸c  ®îc tÝnh theo  c«ng thøc sau:  n                   m GKTDT        =     (∑  Ai       +       ∑  Bj  )   x  K (1 + T )         (6) GTGT i=1                j=1 Trong ®ã: Ai:   Chi   phÝ   cña   kho¶n   môc   thø   i   thuéc   nhãm   chi   phÝ   tÝnh theo ®Þnh møc tû lÖ %;  Bj:   Chi   phÝ   cña   kho¶n   môc   thø   j   thuéc   nhãm   chi   phÝ   tÝnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n;
 19. 19 TKGTGT:   Møc   thuÕ   suÊt   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   theo   quy  ®Þnh hiÖn hµnh. Tæng   dù   to¸n   x©y   dùng   c«ng   tr×nh   ®îc   tæng   hîp   theo  b¶ng díi ®©y: 
 20. 20 B¶ng tæng hîp tæng dù to¸n  x©y dùng c«ng tr×nh Ngµy...... th¸ng.......   n¨m....... §¬n   vÞ   tÝnh:   ®ång STT Néi dung Chi phÝ Chi phÝ Chi  Chi  Chi  Chi  Tæn X©y  X©y  phÝ phÝ  phÝ  phÝ  g  dùng  dùng  thi kh¸c  Dù QLDA  cén c«ng  nhµ  Õt  thué Phßn vµ  g tr×nh  t¹m t¹i  bÞ c DT g Chi  chÝnh,  hiÖn  phÝ phô  trêng  Kh¸c trî,  ®Ó ë vµ  Thuéc t¹m  ®iÒu  TDT phôc vô  hµnh  thi  thi  c«ng c«ng [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 1.1 Dù   to¸n   x©y   dùng  c«ng   tr×nh   (tªn  X X X X X X c«ng tr×nh ) 1.2 Dù   to¸n   x©y   dùng  c«ng   tr×nh   (tªn  X X X X X X c«ng tr×nh ) … ……………………… 2 Chi   phÝ   qu¶n   lý  dù   ¸n   vµ   chi   phÝ  kh¸c gåm: X ­ Chi phÝ  qu¶n lý  X chung dù ¸n ­ Chi phÝ  tæ chøc  thùc   hiÖn   c«ng  X t¸c   gi¶i   phßng  mÆt b»ng ­   Chi   phÝ   thÈm  X ®Þnh hoÆc thÈm tra  thiÕt   kÕ,   tæng   dù  to¸n, dù to¸n. ­   Chi   phÝ   gi¸m  X s¸t   thi   c«ng   x©y  dùng vµ l¾p ®Æt.  …  ­ Chi phÝ  lËp b¸o  c¸o   ®Çu   t  x©y  dùng   c«ng   tr×nh  ®èi víi dù  ¸n x©y  dùng   quan   träng  quèc   gia,   c¸c   dù 
Đồng bộ tài khoản