Thông tư 04/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
131
lượt xem
16
download

Thông tư 04/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Mục III Thông tư số 01/2001/TT-NHNN ngày 19/01/2001 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. t h«ng t cña ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam sè 04/2005/TT­NHNN  n g µ y   2 6   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 5   v Ò   v i Ö c   s ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   k h o ¶ n   6  M ô c   I I I   T h « n g   t   s è   0 1 / 2 0 0 1 / T T ­ N H N N   n g µ y   1 9 / 1 / 2 0 0 1   h í n g   d É n  vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi ®èi víi ®Çu t trùc tiÕp  ra níc ngoµi cña doanh nghiÖp ViÖt Nam  C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  22/1999/N§­CP ngµy 14/4/1999 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®Çu t ra níc ngoµi cña doanh nghiÖp   ViÖt Nam vµ  nh»m më  réng kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c nguån vèn   ngo¹i tÖ  cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam  ®îc phÐp  ®Çu t ra   níc ngoµi,  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam söa  ®æi, bæ sung   Kho¶n   6   Môc   III   Th«ng   t  sè   01/2001/TT­NHNN   ngµy   19/01/2001  híng dÉn vÒ  qu¶n lý  ngo¹i hèi  ®èi víi  ®Çu t  trùc tiÕp ra níc ngoµi cña doanh nghiÖp ViÖt Nam nh sau: 1. "6. Doanh nghiÖp  ®îc phÐp sö  dông ngo¹i tÖ  tõ  c¸c   nguån sau  ®©y  ®Ó  chuyÓn ra níc ngoµi gãp vèn  ®Çu t, thùc  hiÖn dù  ¸n  ®Çu t theo quy  ®Þnh t¹i GiÊy phÐp  ®Çu t do c¬  quan cã thÈm quyÒn cÊp: a. Tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ  cña m×nh më  t¹i Ng©n  hµng ®îc phÐp; b. Mua ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng ®îc phÐp; c.  Vay ngo¹i  tÖ  t¹i  Ng©n  hµng  ®îc  phÐp phï  hîp víi  quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vÒ  viÖc cho vay  b»ng ngo¹i tÖ.” 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o. 3.   Ch¸nh   v¨n   phßng,   Vô   trëng   Vô   Qu¶n   lý   ngo¹i   hèi,  Thñ  trëng  c¸c   ®¬n  vÞ  thuéc  Ng©n hµng Nhµ  níc,  Gi¸m   ®èc  Ng©n   hµng  Nhµ  níc   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung ¬ng; Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c Tæ chøc tÝn dông  vµ   c¸c   doanh   nghiÖp   ®îc   phÐp   ®Çu   t  ra   níc   ngoµi   trong  ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh chÞu tr¸ch nhiÖm thi   hµnh Th«ng t nµy.
Đồng bộ tài khoản