Thông tư 04/2008/TT-BTNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
83
lượt xem
15
download

Thông tư 04/2008/TT-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT về việc hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2008/TT-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM -------- c l p - T do - H nh phúc ---------------- S : 04/2008/TT-BTNMT Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N L P, PHÊ DUY T HO C XÁC NH N ÁN B O V MÔI TRƯ NG VÀ KI M TRA, THANH TRA VI C TH C HI N ÁN B O V MÔI TRƯ NG Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n l p, phê duy t ho c xác nh n án b o v môi trư ng và ki m tra, thanh tra vi c th c hi n án b o v môi trư ng như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng a. Thông tư này hư ng d n chi ti t vi c l p, phê duy t ho c xác nh n án b o v môi trư ng; ki m tra, thanh tra vi c th c hi n án b o v môi trư ng và xác nh n hoàn thành các n i dung c a án b o v môi trư ng i v i các khu s n xu t, kinh doanh, d ch v t p trung và cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v (sau ây g i chung là cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v ) không có quy t nh phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c gi y xác nh n b n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng quy nh t i kho n 9 i u 1 c a Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng (sau ây g i t t là Ngh nh s 21/2008/N -CP). b. Thông tư này áp d ng i v i cơ quan nhà nư c; t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài là ch cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v (sau ây g i chung là t ch c, cá nhân) có ho t ng liên quan n nh ng n i dung quy nh t i i m a M c này. 2. Áp d ng tiêu chu n, quy chu n k thu t v môi trư ng
 2. Khi l p án b o v môi trư ng, t ch c, cá nhân ph i áp d ng các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia v môi trư ng (tiêu chuNn Vi t Nam v môi trư ng b t bu c áp d ng), quy chuNn k thu t a phương v môi trư ng và các quy nh khác trong các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. II. L P, PHÊ DUY T VÀ XÁC NH N ÁN B O V MÔI TRƯ NG 1. L p án b o v môi trư ng T ch c, cá nhân thu c i tư ng quy nh t i i m 1 kho n 9 i u 1 c a Ngh nh s 21/2008/N -CP ph i l p án b o v môi trư ng cho ho t ng s n xu t, kinh doanh và d ch v c a mình và trình cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng quy nh t i Thông tư này ư c phê duy t ho c xác nh n. án b o v môi trư ng quy nh t i i m 3, i m 4 kho n 9 i u 1 c a Ngh nh s 21/2008/N -CP ư c th hi n theo úng c u trúc và yêu c u v n i dung quy nh t i Ph l c 1 và Ph l c 2 kèm theo Thông tư này. i v i các cơ s khai thác khoáng s n ph i l p d án c i t o, ph c h i môi trư ng theo quy nh t i Quy t nh s 71/2008/Q -TTg ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v ký qu c i t o, ph c h i môi trư ng i v i ho t ng khai thác khoáng s n. 2. H sơ ngh phê duy t, xác nh n án b o v môi trư ng 2.1. H sơ ngh phê duy t án b o v môi trư ng S lư ng và m u h sơ ngh phê duy t án b o v môi trư ng ư c quy nh như sau: a. M t (01) văn b n c a t ch c, cá nhân ngh phê duy t án b o v môi trư ng theo m u quy nh t i Ph l c 3 kèm theo Thông tư này. b. B y (07) b n án b o v môi trư ng ư c óng thành quy n theo m u trang bìa và ph bìa quy nh t i Ph l c 4 kèm theo Thông tư này, có ch ký kèm theo h tên, ch c danh c a t ch c, cá nhân và óng d u trang ph bìa. Trư ng h p cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v n m trên a bàn t hai (02) t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) tr lên thì b sung thêm s lư ng án b o v môi trư ng theo s lư ng t nh b nh hư ng tr c ti p do ch t th i l y ý ki n theo quy nh t i i m 2 kho n 9 i u 1 c a Ngh nh s 21/2008/N -CP c. M t (01) b n sao c a m t trong các lo i: gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, gi y phép u tư, gi y ch ng nh n u tư; gi y phép khai thác khoáng s n ho c gi y phép ho t ng khác do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p. d. M t (01) b n sao báo cáo kinh t k thu t ho c báo cáo nghiên c u kh thi ho c d án u tư ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t (n u có).
 3. 2.2. H sơ ngh xác nh n án b o v môi trư ng S lư ng và m u h sơ ngh xác nh n án b o v môi trư ng ư c quy nh như sau: a. M t (01) văn b n c a t ch c, cá nhân ngh xác nh n án b o v môi trư ng theo m u quy nh t i Ph l c 3 kèm theo Thông tư này. b. Ba (03) b n án b o v môi trư ng ư c óng thành quy n theo m u trang bìa và ph bìa quy nh t i Ph l c 4 kèm theo Thông tư này, có ch ký kèm theo h tên, ch c danh c a t ch c, cá nhân và óng d u trang ph bìa. Trư ng h p cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v n m trên a bàn t hai (02) huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là huy n) tr lên thì b sung thêm s lư ng án b o v môi trư ng theo s lư ng huy n b nh hư ng tr c ti p do ch t th i l y ý ki n theo quy nh t i i m 2 kho n 9 i u 1 c a Ngh nh s 21/2008/N -CP. c. M t (01) b n sao c a m t trong các lo i: gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, gi y phép u tư, gi y ch ng nh n u tư; gi y phép khai thác khoáng s n ho c gi y phép ho t ng khác do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p. d. M t (01) b n sao báo cáo kinh t k thu t ho c báo cáo nghiên c u kh thi ho c d án u tư ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t (n u có). 3. Phê duy t, xác nh n án b o v môi trư ng 3.1. Cơ quan phê duy t, xác nh n án b o v môi trư ng a. Cơ quan chuyên môn b o v môi trư ng c p t nh (S Tài nguyên và Môi trư ng) có trách nhi m ti p nh n h sơ và phê duy t án b o v môi trư ng i v i các cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v có tính ch t và quy mô tương ng v i i tư ng ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. b. Cơ quan chuyên môn v b o v môi trư ng c p huy n (Phòng Tài nguyên và Môi trư ng) có trách nhi m ti p nh n h sơ và xác nh n án b o v môi trư ng i v i các cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v trên a bàn tr các cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v quy nh t i ti t a i m này. c. Ban Qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t (sau ây g i là Ban Qu n lý) thành l p theo i u ki n, trình t và th t c quy nh t i Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t , có b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng thành l p theo Ngh nh s 81/2007/N -CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh t ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng t i cơ quan nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c, ư c phê duy t ho c xác nh n án b o v môi trư ng i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh và d ch v ang ho t ng trong khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t .
 4. d. Cơ quan chuyên môn v b o v môi trư ng c a B Qu c phòng, B Công an ti p nh n h sơ và phê duy t, xác nh n án b o v môi trư ng i v i cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v thu c lĩnh v c qu c phòng, an ninh. i v i các cơ s ho t ng trên a bàn t hai (02) t nh ho c hai (02) huy n tr lên, S Tài nguyên và Môi trư ng ho c Phòng Tài nguyên và Môi trư ng nơi môi trư ng ch u tác ng tiêu c c l n nh t t ho t ng c a cơ s ho c nơi t p k t ch t th i u tiên c a cơ s có trách nhi m ti p nh n h sơ và phê duy t ho c xác nh n án b o v môi trư ng. Trư ng h p cơ s tác ng tiêu c c như nhau n môi trư ng c a m t s a phương thì t ch c, cá nhân ư c l a ch n m t trong s các a phương ó ư c phê duy t ho c xác nh n án b o v môi trư ng. 3.2. Trình t , th t c phê duy t án b o v môi trư ng a. H sơ ngh phê duy t án b o v môi trư ng quy nh t i i m 2.1 kho n 2, m c II Thông tư này ư c n p t i cơ quan có thNm quy n phê duy t án b o v môi trư ng. Trư ng h p h sơ không h p l ho c c n b sung thì trong th i h n không quá ba (03) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ, cơ quan phê duy t ph i thông báo b ng văn b n cho t ch c, cá nhân bi t i u ch nh ho c b sung h sơ. b. Sau khi nh n ư c h sơ h p l , cơ quan phê duy t án b o v môi trư ng xem xét và thành l p oàn ki m tra th c t b o v môi trư ng t i cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v . Thành ph n oàn ki m tra có s tham gia c a i di n: S Tài nguyên và Môi trư ng, Ban Qu n lý ( i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh và d ch v trong khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ), Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thu c y ban nhân dân c p huy n nơi có cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v ang ho t ng và m t s chuyên gia v môi trư ng. Trư ng h p c n thi t m i cơ quan, ban, ngành liên quan c a t nh tham gia oàn. K t qu ki m tra ư c l p thành biên b n, có ch ký c a các bên tham gia. Quy t nh thành l p oàn và biên b n ki m tra ư c l p theo m u quy nh t i Ph l c 5 và Ph l c 6 kèm theo Thông tư này. Trong quá trình ki m tra, n u xét th y s li u phân tích các thông s v môi trư ng trong ch t th i c a t ch c, cá nhân chưa m b o tin c y, cơ quan phê duy t ti n hành l y và phân tích m u ch t th i ki m ch ng, làm căn c quy t nh bi n pháp x lý phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. Kinh phí t ch c ki m tra, l y và phân tích m u ch t th i ki m ch ng (n u có) ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. K t qu ki m tra b o v môi trư ng t i cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v là căn c cơ quan có thNm quy n phê duy t án b o v môi trư ng. Trư ng h p án b o v môi trư ng c n b sung, hoàn ch nh, t ch c, cá nhân ph i ti n hành vi c ch nh s a theo ý ki n k t lu n c a oàn ki m tra. Th i gian hoàn ch nh án b o v môi trư ng không tính vào th i h n phê duy t. S lư ng án b o v môi trư ng sau khi ã hoàn ch nh ư c n p t i cơ quan phê duy t g m: ba (03) b n i v i các cơ s ngoài khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t và b n (04) b n i v i các cơ s trong khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; kèm theo m t (01) b n ư c ghi trên ĩa CD.
 5. c. Th i h n phê duy t án b o v môi trư ng c a t ch c, cá nhân t i a là hai mươi (20) ngày làm vi c; trư ng h p ph i l y m u phân tích ki m ch ng thì th i h n t i a không quá hai lăm (25) ngày làm vi c. Trư ng h p án b o v môi trư ng ph i l y ý ki n theo quy nh t i i m 2 kho n 9 i u 1 c a Ngh nh s 21/2008/N -CP, thì th i h n phê duy t ư c c ng thêm b y (07) ngày làm vi c. S Tài nguyên và Môi trư ng c a t nh b nh hư ng tr c ti p do ch t th i c a cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v ph i có ý ki n tr l i b ng văn b n trong th i h n năm (05) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n l y ý ki n c a cơ quan phê duy t. Trư ng h p cơ quan ư c l y ý ki n không có ý ki n tr l i ư c xem như ng ý v i án b o v môi trư ng. Văn b n l y ý ki n và góp ý ki n v án b o v môi trư ng theo m u quy nh t i Ph l c 7 và Ph l c 8 kèm theo Thông tư này. Trư ng h p S Tài nguyên và Môi trư ng c a t nh ư c l y ý ki n c cán b tham gia oàn ki m tra thì không ph i l y ý ki n b ng văn b n. Vi c phê duy t án b o v môi trư ng c a t ch c, cá nhân ho t ng trong khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; c a cơ s thu c lĩnh v c qu c phòng và an ninh không ph i l y ý ki n c a cơ quan chuyên môn v b o v môi trư ng c p t nh khác liên quan. d. Th trư ng cơ quan phê duy t án b o v môi trư ng ban hành quy t nh phê duy t án b o v môi trư ng theo m u quy nh t i Ph l c 9 kèm theo Thông tư này. . Sau khi án b o v môi trư ng ư c phê duy t, cơ quan phê duy t ký và óng d u xác nh n vào m t sau trang ph bìa c a t ng b n án b o v môi trư ng theo m u quy nh t i m c 10.1 c a Ph l c 10 kèm theo Thông tư này; ng th i g i án b o v môi trư ng ã ư c phê duy t kèm theo quy t nh phê duy t án b o v môi trư ng cho t ch c, cá nhân th c hi n. i v i cơ s trong khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t , cơ quan phê duy t ph i g i m t (01) b n cho S Tài nguyên và Môi trư ng c a t nh. 3.3. Trình t , th t c xác nh n án b o v môi trư ng a. H sơ ngh xác nh n án b o v môi trư ng quy nh t i i m 2.2, kho n 2, m c II Thông tư này ư c n p t i cơ quan có thNm quy n xác nh n. Trư ng h p h sơ không h p l ho c c n b sung thì trong th i h n không quá ba (03) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ, cơ quan xác nh n ph i thông báo b ng văn b n cho t ch c, cá nhân bi t i u ch nh ho c b sung h sơ. b. Sau khi nh n ư c h sơ h p l , cơ quan xác nh n t ch c ki m tra th c t , có s tham gia c a: Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Ban Qu n lý ( i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh và d ch v trong khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ) và m t s chuyên gia v môi trư ng. Trư ng h p c n thi t m i cơ quan, ban, ngành liên quan c a t nh, huy n tham gia oàn. K t qu ki m tra ư c l p thành biên b n, có ch ký c a các bên tham gia. Biên b n ki m tra ư c l p theo m u quy nh t i Ph l c 6 kèm theo Thông tư này.
 6. Trong quá trình ki m tra, n u xét th y s li u phân tích các thông s v môi trư ng trong ch t th i c a t ch c, cá nhân chưa m b o tin c y, cơ quan xác nh n ti n hành l y và phân tích m u ch t th i ki m ch ng, làm căn c quy t nh bi n pháp x lý phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. Kinh phí t ch c ki m tra, l y và phân tích m u ch t th i ki m ch ng (n u có) ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. K t qu ki m tra b o v môi trư ng t i cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v là căn c cơ quan có thNm quy n xác nh n án b o v môi trư ng. Trư ng h p án b o v môi trư ng c n b sung, hoàn ch nh, t ch c, cá nhân ph i ti n hành vi c ch nh s a theo k t lu n c a oàn ki m tra. Th i gian hoàn ch nh án b o v môi trư ng không tính vào th i h n xác nh n. S lư ng án b o v môi trư ng sau khi ã hoàn ch nh ư c n p cho cơ quan xác nh n án g m: ba (03) b n i v i các cơ s ngoài khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t và b n (04) b n i v i các cơ s trong khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; kèm theo m t (01) b n ư c ghi trên ĩa CD. c. Th i h n xác nh n án b o v môi trư ng c a t ch c, cá nhân t i a là mư i lăm (15) ngày làm vi c, trư ng h p ph i l y m u phân tích ki m ch ng thì th i h n t i a không quá hai mươi (20) ngày làm vi c. i v i trư ng h p án b o v môi trư ng ph i l y ý ki n theo quy nh t i i m 2 kho n 9 i u 1 c a Ngh nh s 21/2008/N -CP, th i h n xác nh n ư c c ng thêm năm (05) ngày làm vi c. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng c a huy n b nh hư ng tr c ti p do ch t th i c a cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v ph i có ý ki n tr l i b ng văn b n trong th i h n ba (03) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n l y ý ki n c a cơ quan xác nh n. Trư ng h p cơ quan ư c l y ý ki n không có ý ki n tr l i ư c xem như ng ý v i án b o v môi trư ng. Văn b n l y ý ki n và góp ý ki n v án b o v môi trư ng theo m u quy nh t i Ph l c 7 và Ph l c 8 kèm theo Thông tư này. Trư ng h p Phòng Tài nguyên và Môi trư ng c a huy n ư c l y ý ki n c cán b tham gia oàn ki m tra thì không ph i l y ý ki n b ng văn b n. Vi c xác nh n án b o v môi trư ng c a t ch c, cá nhân ho t ng trong khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; cơ s thu c lĩnh v c qu c phòng và an ninh không ph i l y ý ki n c a cơ quan chuyên môn v b o v môi trư ng c p huy n khác liên quan. d. Th trư ng cơ quan xác nh n án b o v môi trư ng c p Gi y xác nh n ăng ký án b o v môi trư ng theo m u quy nh t i Ph l c 11 kèm theo Thông tư này. . Sau khi án b o v môi trư ng ư c xác nh n, cơ quan xác nh n ký và óng d u xác nh n vào m t sau trang ph bìa c a t ng b n án b o v môi trư ng theo m u quy nh t i m c 10.2 c a Ph l c 10 kèm theo Thông tư này; ng th i g i án ã ư c xác nh n kèm theo gi y xác nh n ăng ký án b o v môi trư ng cho t ch c, cá nhân th c hi n. i v i cơ s trong khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t , cơ quan xác nh n ph i g i m t (01) b n cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng c a huy n.
 7. III. TRÁCH NHI M TH C HI N ÁN B O V MÔI TRƯ NG C A CH CƠ S VÀ KHU S N XU T, KINH DOANH, DNCH V 1. Sau khi án b o v môi trư ng ư c phê duy t ho c xác nh n, t ch c, cá nhân ph i nghiêm túc th c hi n các bi n pháp b o v môi trư ng theo n i dung án b o v môi trư ng và quy t nh phê duy t ho c văn b n xác nh n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Th i h n hoàn thành các công trình x lý ch t th i và b o v môi trư ng ch m nh t là ngày 31 tháng 12 năm 2009. Trong th i gian th c hi n các n i dung và yêu c u c a án b o v môi trư ng ã ư c phê duy t ho c xác nh n, t ch c, cá nhân ph i có bi n pháp h n ch nh m gi m phát th i các ch t gây ô nhi m ra ngoài môi trư ng. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v b o v môi trư ng s b x lý theo quy nh c a pháp lu t; gây ô nhi m, suy thoái môi trư ng ho c làm thi t h i v kinh t và môi trư ng, ph i có trách nhi m kh c ph c ô nhi m, ph c h i môi trư ng và n bù thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Sau khi hoàn thành các bi n pháp b o v môi trư ng theo án b o v môi trư ng ã ư c phê duy t ho c xác nh n, trong th i gian mư i lăm (15) ngày làm vi c, t ch c, cá nhân ph i có văn b n báo cáo cơ quan phê duy t ho c xác nh n v các n i dung ã hoàn thành ư c ki m tra, xác nh n. S lư ng và m u h sơ ngh xác nh n hoàn thành các n i dung trong án b o v môi trư ng ã ư c phê duy t ho c xác nh n quy nh như sau: a. M t (01) văn b n c a t ch c, cá nhân ngh xác nh n hoàn thành án b o v môi trư ng theo m u quy nh t i Ph l c 12 kèm theo Thông tư này; b. Ba (03) báo cáo vi c hoàn thành các n i dung và yêu c u c a án b o v môi trư ng ã ư c phê duy t ho c xác nh n ư c l p theo m u quy nh t i Ph l c 13 kèm theo Thông tư này. c. Ba (03) b k t qu phân tích m u ch t th i sau x lý t quy chuNn k thu t v ch t th i do t ch c, cá nhân th c hi n quan tr c và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a k t qu phân tích m u ch t th i. T ch c ã thi t k , xây l p công trình, h ng m c công trình x lý ch t th i và b o v môi trư ng cho cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v không ư c th c hi n l y và phân tích m u ch t th i sau x lý i v i công trình ho c h ng m c công trình ó. Kinh phí l y và phân tích các thông s môi trư ng trong ch t th i sau x lý do cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v chi tr . IV. TRÁCH NHI M KI M TRA, THANH TRA VÀ XÁC NH N HOÀN THÀNH CÁC N I DUNG C A ÁN B O V MÔI TRƯ NG 1. Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n án b o v môi trư ng a. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ki m tra, thanh tra vi c th c hi n b o v môi trư ng i v i cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v sau khi ã ư c phê duy t án b o v môi trư ng
 8. b. y ban nhân dân c p huy n ki m tra, thanh tra vi c th c hi n b o v môi trư ng i v i cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v sau khi ã ư c xác nh n án b o v môi trư ng. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng giúp y ban nhân dân c p huy n ki m tra, giám sát vi c th c hi n các n i dung c a án b o v môi trư ng ã ư c xác nh n trên a bàn. c. Ban Qu n lý có trách nhi m ch trì, ph i h p v i cơ quan chuyên môn v b o v môi trư ng các c p ki m tra, thanh tra vi c th c hi n b o v môi trư ng i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ang ho t ng trong khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t sau khi ã ư c phê duy t, xác nh n án b o v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. d. Cơ quan ư c B Qu c phòng, B Công an giao nhi m v phê duy t, xác nh n án b o v môi trư ng có trách nhi m ki m tra, thanh tra vi c th c hi n b o v môi trư ng i v i cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v thu c lĩnh v c qu c phòng, an ninh. . Vi c ki m tra, thanh tra công tác b o v môi trư ng th c hi n theo quy nh c a Lu t B o v môi trư ng và pháp lu t v ki m tra, thanh tra. 2. Cơ quan xác nh n hoàn thành các n i dung c a án b o v môi trư ng ã ư c phê duy t, xác nh n Cơ quan phê duy t, xác nh n án b o v môi trư ng có trách nhi m xem xét, xác nh n vi c hoàn thành các n i dung c a án b o v môi trư ng ã ư c phê duy t ho c xác nh n. 3. Trình t , th t c xác nh n vi c hoàn thành các bi n pháp b o v môi trư ng theo án b o v môi trư ng ã ư c phê duy t, xác nh n a. Cơ quan phê duy t, xác nh n án b o v môi trư ng ti p nh n h sơ ngh xác nh n hoàn thành các n i dung trong án b o v môi trư ng ã ư c phê duy t ho c xác nh n c a t ch c, cá nhân theo quy nh t i kho n 2 m c III Thông tư này. Trư ng h p h sơ không h p l ho c c n b sung thì trong th i gian không quá năm (05) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ, cơ quan phê duy t ho c xác nh n ph i hư ng d n l p l i ho c b sung h sơ. b. Trong th i h n mư i lăm (15) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , cơ quan phê duy t ho c xác nh n án b o v môi trư ng t ch c ki m tra th c t . Vi c ki m tra th c t ư c th c hi n tương t như i v i vi c ki m tra phê duy t ho c xác nh n án b o v môi trư ng c. Th trư ng cơ quan phê duy t ho c xác nh n án b o v môi trư ng có trách nhi m c p gi y xác nh n ã hoàn thành các n i dung trong án b o v môi trư ng ã ư c phê duy t ho c xác nh n cho t ch c, cá nhân. Gi y xác nh n ã hoàn thành các bi n pháp b o v môi trư ng theo n i dung án b o v môi trư ng ã ư c phê duy t ho c xác nh n ư c l p theo m u quy nh t i Ph l c 14 kèm theo Thông tư này và ư c g i cho t ch c, cá nhân và các cơ quan có liên quan th c hi n.
 9. V. X LÝ CÁC T N T I 1. T ch c, cá nhân là ch cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v ho t ng sau ngày 01 tháng 7 năm 2006 n ngày Thông tư này có hi u l c chưa th c hi n quy nh v l p, thNm nh và phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c xác nh n ăng ký b n cam k t b o v môi trư ng ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư này. 2. T ch c, cá nhân ang th c hi n án b o v môi trư ng theo hư ng d n t i Thông tư này ư c xem là ang kh c ph c hành vi vi ph m hành chính: không l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c không ăng ký cam k t b o v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. VI. T CH C TH C HI N 1. B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các c p có liên quan t ch c th c hi n Thông tư này. 2. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i Ban Qu n lý, y ban nhân dân c p huy n rà soát và thông báo các cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v ã ho t ng trư c ngày Thông tư này có hi u l c mà không có quy t nh phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c xác nh n b n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng, b n cam k t b o v môi trư ng th c hi n. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 4. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c phát sinh, các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan chuyên môn v b o v môi trư ng các c p và t ch c, cá nhân có liên quan k p th i ph n ánh v B Tài nguyên và Môi trư ng xem xét, gi i quy t. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Ban kinh t Trung ương; Ph m Khôi Nguyên - Ban Khoa giáo Trung ương; - y ban KHCN&MT c a Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND, các t nh, TP tr c thu c TW; - Các S Tài nguyên và Môi trư ng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu VT, PC, TCMT, Hh(200).
 10. PH L C 1. C U TRÚC VÀ YÊU C U V N I DUNG ÁN B O V MÔI TRƯ NG TRÌNH CƠ QUAN CÓ TH M QUY N PHÊ DUY T (Kèm theo Thông tư s …/2008/TT-BTNMT ngày … tháng 8 năm 2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n l p, phê duy t ho c xác nh n án b o v môi trư ng và ki m tra, thanh tra vi c th c hi n án b o v môi trư ng) Chương 1. Khái quát v quy mô, c i m, các ho t ng chính c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v có liên quan n môi trư ng. 1. Các thông tin chung: Nêu chi ti t: Tên cơ s ; a ch ; To a lý; S i n tho i, Fax; Cơ quan ch qu n; Lo i hình doanh nghi p (nhà nư c, tư nhân, nư c ngoài, liên doanh…) 2. Tóm t t quá trình và hi n tr ng ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v Mô t chi ti t các n i dung liên quan n: Lo i hình s n xu t; Công ngh s n xu t; Tình tr ng thi t b hi n nay (công ngh m i, cũ, l c h u,…); Hóa ch t s d ng (ch ng lo i, kh i lư ng…); Nguyên, v t li u s n xu t (ch ng lo i, kh i lư ng); Nhiên li u s n xu t (ch ng lo i, kh i lư ng); Ngu n cung c p nư c và lư ng nư c s d ng (nư c gi ng khoan, nư c b m t, nư c máy, …m3/ngày); S n phNm và công su t ho t ng/công su t thi t k ; Năm ơn v i vào ho t ng; Di n tích m t b ng s n xu t, sơ v trí; S lư ng cán b công nhân viên s n xu t; Các thông tin khác (n u có). Chương 2. T ng quan v i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i liên quan n ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v (nêu tóm t t v i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i trong khu v c) 1. i u ki n t nhiên: - i u ki n v a lý, a ch t: Ch c p và mô t nh ng i tư ng, hi n tư ng, quá trình b tác ng trong quá trình ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v ; ch d n ngu n tài li u, d li u tham kh o, s d ng. - i u ki n v khí tư ng - th y văn: Ch c p và mô t nh ng i tư ng, hi n tư ng, quá trình b tác ng trong quá trình ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v ; ch d n ngu n tài li u, d li u tham kh o, s d ng. + i v i i u ki n v khí tư ng: th hi n rõ các s li u v giá tr trung bình các tháng trong năm trong khu v c như nhi t không khí, Nm, v n t c gió, hư ng gió, t n su t gió, n ng và b c x , lư ng mưa, bão… + i v i i u ki n v th y văn: làm rõ các c i m v ch th y văn khu v c ho t ng, c bi t là ngu n ti p nh n nư c th i như: lưu lư ng, t c dòng ch y, m c nư c, ch th y tri u… xác nh các h s áp d ng TCVN, QCVN (Kq) theo quy nh hi n hành.
 11. 2. i u ki n kinh t - xã h i: - i u ki n v kinh t : Ch c p tóm t t nh ng ho t ng kinh t (công nghi p, nông nghi p, giao thông v n t i, khai khoáng, du l ch, thương m i, d ch v và các ngành khác) có liên quan n ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v trong khu v c; ch d n ngu n tài li u, d li u tham kh o, s d ng. - i u ki n v xã h i: Ch c p tóm t t các công trình văn hóa, xã h i, tôn giáo, tín ngư ng, di tích l ch s , khu dân cư, s b t thư ng v s c kh e c a ngư i dân, khu ô th và các công trình liên quan khác trong khu v c ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v ; ch d n ngu n tài li u, d li u tham kh o, s d ng. Chương 3. Hi n tr ng môi trư ng khu v c b tác ng tiêu c c tr c ti p t ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v . Hi n tr ng các thành ph n môi trư ng: Ch c p và mô t nh ng thành ph n môi trư ng b tác ng tr c ti p t ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v , như: môi trư ng không khí ti p nh n tr c ti p ngu n khí th i (lưu ý hơn n nh ng vùng b nh hư ng theo các hư ng gió ch o), ngu n nư c ti p nh n tr c ti p nư c th i, môi trư ng t và môi trư ng sinh v t ch u nh hư ng tr c ti p b i ch t th i, ti ng n, rung và các y u t môi trư ng khác có liên quan n ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v . i v i môi trư ng không khí, nư c và t òi h i như sau: - Ch d n rõ ràng các s li u o c, phân tích t i th i i m ti n hành l p án b o v môi trư ng v ch t lư ng môi trư ng (lưu ý: các i m o c, l y m u ph i có mã s , có ch d n v th i gian, a i m, ng th i, ph i ư c th hi n b ng các bi u, b ng rõ ràng và ư c minh ho b ng sơ v trí các i m trên b n khu v c. Các i m o c, l y m u ph i là các i m b tác ng tr c ti p t ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v . K t qu o c, phân tích ph i tuân th quy trình và quy ph m quan tr c, phân tích môi trư ng và do ơn v có ch c năng và có phòng thí nghi m môi trư ng th c hi n. i v i các a phương có phòng thí nghi m môi trư ng m b o tiêu chuNn qu c t theo ISO/IEC 17025, VILAS ho c QUARCT thì s d ng các phòng thí nghi m này m b o tính chính xác c a s li u quan tr c. - Nh n xét v tính nh y c m và ánh giá sơ b v s c ch u t i c a môi trư ng trong khu v c ho t ng theo tiêu chuNn, quy chuNn k thu t môi trư ng. Chương 4. Th ng kê, ánh giá các ngu n tác ng tiêu c c i v i môi trư ng t ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v 1. i v i nư c th i: Nêu chi ti t v hi n tr ng x , th i: lư ng nư c th i (m3/ngày), ngu n phát sinh, ngu n ti p nh n nư c th i, h th ng x lý nư c th i (quy trình công ngh , công su t thi t k ,…), k t qu phân tích m u nư c th i trư c khi th i ra ngoài môi trư ng. N u cơ s th i nư c th i vào ao, h không ch ng th m trong khuôn viên ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v thì l y m u nư c th i trư c khi x vào ao h ó ánh giá m c ô nhi m c a ngu n th i. ng th i l y m u t i các ao, h ti p
 12. nh n nư c th i ó ánh giá m c gây ô nhi m i v i môi trư ng c a ngu n th i. 2. i v i ch t th i r n và ch t th i nguy h i Th ng kê y các lo i ch t th i g m: - Các lo i ch t th i r n: ch ng lo i, kh i lư ng; công tác phân lo i, thu gom, lưu gi , v n chuy n và x lý ch t th i r n; ơn v thu gom, lưu gi , v n chuy n và x lý ch t th i r n; các bi n pháp x lý ch t th i r n (n u có). - Các lo i ch t th i nguy h i: ch ng lo i, s lư ng; công tác phân lo i, thu gom, lưu gi , v n chuy n và x lý ch t th i nguy h i; ơn v thu gom, lưu gi , v n chuy n và x lý ch t th i nguy h i; các bi n pháp x lý khác (n u có). 3. i v i khí th i, ti ng n và rung - Ngu n phát sinh ti ng n và các bi n pháp gi m thi u ti ng n - Các ngu n phát sinh khí th i và các bi n pháp x lý khí th i: K t qu phân tích n ng các thông s ô nhi m trong khí th i, ch t lư ng không khí xung quanh, ti ng n, rung phát sinh t ho t ng c a cơ s . 4. Các ngu n th i khác (n u có) Vi c ánh giá k t qu phân tích m u ch t th i, môi trư ng quy nh t i các m c 1, 2, 3 và 4 Chương 4 i v i cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v ư c so sánh v i tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v môi trư ng tương ng. Chương 5. Các gi i pháp t ng th , các h ng m c công trình b o v môi trư ng và k ho ch th c hi n. 1. Các bi n pháp b o v môi trư ng ã th c hi n 2. Các bi n pháp b o v môi trư ng còn t n t i, chưa th c hi n trong quá trình ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v (n u có). 3. Các h ng m c công trình b o v môi trư ng s th c hi n b sung và k ho ch xây l p ho c l p t công trình x lý ó (n u có ho c phát sinh ch t th i gây ô nhi m): 3.1. H th ng x lý nư c th i (có thi t k h th ng x lý nư c th i ho c thi t b , công trình h p kh i x lý nư c th i nh m m b o quy chuNn k thu t môi trư ng và k ho ch thi công, l p t công trình x lý nư c th i); 3.2. H th ng x lý khí th i (có thi t k h th ng x lý khí th i ho c thi t b , công trình h p kh i x lý khí th i nh m m b o quy chuNn môi trư ng cho phép và k ho ch thi công, l p t công trình x lý khí th i);
 13. 3.3. Bi n pháp qu n lý ch t th i r n thông thư ng, ch t th i y t và ch t th i nguy h i. K ho ch th c hi n qu n lý ch t th i r n (theo quy nh t i Ngh nh s 59/2007/N - CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý ch t th i r n) và ch t th i nguy h i (theo hư ng d n t i Thông tư s 12/2006/TT-BTNMT và Quy t nh s 23/2006/Q -BTNMT ngày 26/12/2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng); 3.4. Bi n pháp gi m thi u ti ng n, rung (có thi t k h th ng gi m thi u ti ng n, rung ho c thi t b , công trình h p kh i gi m thi u ti ng n rung và k ho ch th c hi n; các trang b b o h lao ng…); 3.5. K ho ch ng phó và kh c ph c s c môi trư ng, c bi t là s c tràn d u n u có (theo quy nh t i Quy t nh s 103/2005/Q -TTg ngày 12/5/2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ho t ng ng phó d u tràn). 3.6. Các bi n pháp b o v môi trư ng khác (n u có). 4. Chương trình qu n lý và giám sát môi trư ng 4.1. Công trình qu n lý môi trư ng ra m t chương trình nh m qu n lý các v n v b o v môi trư ng trong quá trình ho t ng, bao g m: t ch c và nhân s cho qu n lý môi trư ng; qu n lý ch t th i; k c ch t th i nguy h i; phòng, ch ng s c môi trư ng (tr n i dung v phòng cháy, ch a cháy s làm riêng theo quy nh c a pháp lu t v phòng cháy ch a cháy); và các n i dung qu n lý môi trư ng khác có liên quan. 4.2. Chương trình giám sát môi trư ng a. Giám sát ch t th i: òi h i ph i giám sát lưu lư ng/t ng lư ng th i và giám sát nh ng thông s ô nhi m c trưng trong ch t th i theo tiêu chuNn, quy chuNn hi n hành c a Vi t Nam, v i t n su t t i thi u 03 (ba) tháng m t l n. Các i m giám sát ph i ư c th hi n c th trên sơ v i chú gi i rõ ràng. T ch c, cá nhân ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t trong vi c khai báo các thông s ô nhi m c trưng trong ch t th i phát sinh t các ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v c a mình. i v i các khu (c m) công nghi p; các cơ s s n xu t, kinh doanh và d ch v có phát sinh ngu n nư c th i, khí th i l n có nguy cơ gây ô nhi m môi trư ng cao c n xây d ng k ho ch và l trình l p t thi t b o lưu lư ng và quan tr c t ng, liên t c m t s thông s ô nhi m c trưng trong ch t th i ( i v i nư c th i có lưu lư ng th i t 50m3/ngày tr lên và khí th i t 20.000 m3/h tr lên). b. Giám sát môi trư ng xung quanh: Ch ph i giám sát nh ng thông s ô nhi m c trưng liên quan n ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v theo tiêu chuNn, quy chuNn, quy nh hi n hành c a Vi t Nam trong trư ng h p t i khu v c th c hi n d án không có các tr m, i m giám sát chung c a cơ quan nhà nư c, v i t n su t t i thi u 06 (sáu) tháng m t l n. Các i m giám sát ph i ư c th hi n c th trên sơ v i chú gi i rõ ràng. c. Giám sát khác: Ch ph i giám sát các y u t : xói mòn, trư t, s t, l , lún t; xói l b sông, b su i, b h , b bi n; b i l ng lòng sông, lòng su i, lòng h , áy bi n;
 14. thay i m c nư c m t, nư c ng m; xâm nh p m n; xâm nh p phèn; và các ngu n gây tác ng khác (n u có) trong trư ng h p t i khu v c ho t ng không có các tr m, i m giám sát chung c a cơ quan nhà nư c, v i t n su t phù h p nh m theo dõi ư c s bi n i theo không gian và th i gian c a các y u t này. Các i m giám sát ph i ư c th hi n c th trên sơ v i chú gi i rõ ràng. 4.3. Ch báo cáo K t qu th c hi n công tác b o v môi trư ng và k t qu giám sát môi trư ng ư c lưu gi t i cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v và nh kỳ g i báo cáo v cơ quan phê duy t án b o v môi trư ng ki m tra, giám sát. T n su t báo cáo t i thi u là 02 l n/năm (trư c ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm). 5. Cam k t th c hi n án b o v môi trư ng (n i dung b t bu c) Ch cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v cam k t th c hi n nghiêm ch nh và y các bi n pháp b o v môi trư ng trong án ưa trình. Các công vi c nêu trên chúng tôi s hoàn thành theo úng n i dung, yêu c u và ti n c a án b o v môi trư ng ã ư c phê duy t. Chúng tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t trong quá trình ho t ng n u vi ph m các quy nh v b o v môi trư ng. ( a danh), ngày tháng năm 2008 Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) PH L C 2. C U TRÚC VÀ YÊU C U V N I DUNG ÁN B O V MÔI TRƯ NG TRÌNH CƠ QUAN CÓ TH M QUY N XÁC NH N (Kèm theo Thông tư s …/2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n l p, phê duy t ho c xác nh n án b o v môi trư ng và ki m tra, thanh tra vi c th c hi n án b o v môi trư ng) Chương 1. Sơ lư c v tình hình ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v t p trung 1. Các thông tin chung: Nêu chi ti t: Tên cơ s ; a ch ; to a lý; S i n tho i, Fax; Cơ quan ch qu n; Lo i hình doanh nghi p (nhà nư c, tư nhân, nư c ngoài, liên doanh…) 2. Tóm t t quá trình và hi n tr ng ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v
 15. Mô t chi ti t các n i dung liên quan n: Lo i hình s n xu t; Công ngh s n xu t; Tình tr ng thi t b hi n nay (công ngh m i, cũ, l c h u,…); Hóa ch t s d ng (ch ng lo i, kh i lư ng…); Nguyên, v t li u s n xu t (ch ng lo i, kh i lư ng); Nhiên li u s n xu t (ch ng lo i, kh i lư ng); Ngu n cung c p nư c và lư ng nư c s d ng (nư c gi ng khoan, nư c b m t, nư c máy,… m3/ngày); S n phNm và công su t ho t ng/công su t thi t k ; Năm ơn v i vào ho t ng; Di n tích m t b ng s n xu t, sơ v trí; S lư ng cán b công nhân viên s n xu t; Các thông tin khác (n u có). Chương 2. Th ng kê, ánh giá các ngu n th i chính phát sinh t ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v Vi c o c, phân tích m u ch t th i l p án b o v môi trư ng ph i tuân th quy trình và quy ph m quan tr c, phân tích môi trư ng và do ơn v có ch c năng và có phòng thí nghi m môi trư ng th c hi n. i v i các a phương có phòng thí nghi m môi trư ng m b o tiêu chuNn qu c t theo ISO/IEC 17025, VILAS ho c QUARCT thì s d ng các phòng thí nghi m này m b o tính chính xác c a s li u quan tr c. 1. i v i nư c th i: Nêu chi ti t v hi n tr ng x , th i: lư ng nư c th i (m3/ngày), ngu n phát sinh, ngu n ti p nh n nư c th i, h th ng x lý nư c th i (quy trình công ngh , công su t thi t k ,…), k t qu phân tích m u nư c th i trư c khi th i ra ngoài môi trư ng. N u cơ s th i nư c th i vào ao, h không ch ng th m trong khuôn viên ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v thì l y m u nư c th i trư c khi x vào ao h ó ánh giá m c ô nhi m c a ngu n th i. ng th i l y m u t i các ao, h ti p nh n nư c th i ó ánh giá m c gây ô nhi m i v i môi trư ng c a ngu n th i. 2. i v i ch t th i r n và ch t th i nguy h i Th ng kê y các lo i ch t th i g m: - Các lo i ch t th i r n: ch ng lo i, kh i lư ng: công tác phân lo i, thu gom, lưu gi , v n chuy n và x lý ch t th i r n; ơn v thu gom, lưu gi , v n chuy n và x lý ch t th i r n; các bi n pháp x lý ch t th i r n (n u có). - Các lo i ch t th i nguy h i: ch ng lo i, s lư ng; công tác phân lo i, thu gom, lưu gi , v n chuy n và x lý ch t th i nguy h i; ơn v thu gom, lưu gi , v n chuy n và x lý ch t th i nguy h i; các bi n pháp x lý khác (n u có). 3. i v i khí th i, ti ng n và rung - Ngu n phát sinh ti ng n và các bi n pháp gi m thi u ti ng n - Các ngu n phát sinh khí th i và các bi n pháp x lý khí th i: K t qu phân tích n ng các thông s ô nhi m trong khí th i, ch t lư ng không khí xung quanh, ti ng n, rung phát sinh t ho t ng c a cơ s . 4. Các ngu n th i khác (n u có)
 16. Vi c ánh giá k t qu phân tích m u ch t th i, môi trư ng quy nh t i các m c 1, 2, 3 và 4 Chương 4 i v i cơ s và khu s n xu t, kinh doanh, d ch v ư c so sánh v i tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v môi trư ng tương ng. Chương 3. Các gi i pháp t ng th , các h ng m c công trình b o v môi trư ng và k ho ch th c hi n. 1. Các bi n pháp b o v môi trư ng ã th c hi n. 2. Các bi n pháp b o v môi trư ng còn t n t i, chưa th c hi n trong quá trình ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v (n u có). 3. Các h ng m c công trình b o v môi trư ng s th c hi n b sung và k ho ch xây l p ho c l p t công trình x lý ó (n u có ho c phát sinh ch t th i gây ô nhi m): 3.1. H th ng x lý nư c th i (có thi t k h th ng x lý nư c th i ho c thi t b , công trình h p kh i x lý nư c th i nh m m b o quy chuNn k thu t môi trư ng và k ho ch thi công, l p t công trình x lý nư c th i). 3.2. H th ng x lý khí th i (có thi t k h th ng x lý khí th i ho c thi t b , công trình h p kh i x lý khí th i nh m m b o quy chuNn môi trư ng cho phép và k ho ch thi công, l p t công trình x lý khí th i). 3.3. Bi n pháp qu n lý ch t th i r n thông thư ng, ch t th i y t và ch t th i nguy h i. K ho ch th c hi n qu n lý ch t th i r n (theo quy nh t i Ngh nh s 59/2007/N - CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý ch t th i r n) và ch t th i nguy h i (theo hư ng d n t i Thông tư s 12/2006/TT-BTNMT và Quy t nh s 23/2006/Q -BTNMT ngày 26/12/2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng) 3.4. Bi n pháp gi m thi u ti ng n, rung (có thi t k h th ng gi m thi u ti ng n, rung ho c thi t b , công trình h p kh i gi m thi u ti ng n rung và k ho ch th c hi n; các trang b b o h lao ng…); 3.5. K ho ch ng phó và kh c ph c s c môi trư ng, c bi t là s c tràn d u n u có (theo quy nh t i Quy t nh 103/2005/Q -TTg ngày 12/5/2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ho t ng ng phó d u tràn). 3.6. Các bi n pháp b o v môi trư ng khác (n u có). 4. Chương trình qu n lý và giám sát môi trư ng Tuỳ theo quy mô, lo i hình s n xu t c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v t p trung, chương trình qu n lý môi trư ng s ư c i u ch nh cho phù h p, c th : 4.1. Chương trình qu n lý môi trư ng ra m t chương trình nh m qu n lý các v n v b o v môi trư ng trong quá trình ho t ng, bao g m: t ch c và nhân s cho qu n lý môi trư ng; qu n lý ch t th i, k c ch t th i nguy h i; phòng, ch ng s c môi trư ng (tr n i dung v phòng cháy,
 17. ch a cháy s làm riêng theo pháp lu t v phòng cháy ch a cháy); và các n i dung qu n lý môi trư ng khác có liên quan. 4.2. Chương trình giám sát môi trư ng a. Giám sát ch t th i: òi h i ph i giám sát lưu lư ng/t ng lư ng th i và giám sát nh ng thông s ô nhi m c trưng trong ch t th i theo tiêu chuNn, quy chuNn hi n hành c a Vi t Nam, v i t n su t t i thi u 03 (ba) tháng m t l n. Các i m giám sát ph i ư c th hi n c th trên sơ v i chú gi i rõ ràng. T ch c, cá nhân ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t trong vi c khai báo các thông s ô nhi m c trưng trong ch t th i phát sinh t các ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v c a mình. i v i các khu (c m) công nghi p; các cơ s s n xu t, kinh doanh và d ch v có phát sinh ngu n nư c th i, khí th i l n có nguy cơ gây ô nhi m môi trư ng cao c n xây d ng k ho ch và l trình l p t thi t b o lưu lư ng và quan tr c t ng, liên t c m t s thông s ô nhi m c trưng trong ch t th i ( i v i nư c th i có lưu lư ng th i t 50m3/ngày tr lên và khí th i t 20.000m3/h tr lên). b. Giám sát môi trư ng xung quanh: Ch ph i giám sát nh ng thông s ô nhi m c trưng liên quan n ho t ng c a cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v theo tiêu chuNn, quy chuNn, quy nh hi n hành c a Vi t Nam trong trư ng h p t i khu v c th c hi n d án không có các tr m, i m giám sát chung c a cơ quan nhà nư c, v i t n su t t i thi u 06 (sáu) tháng m t l n. Các i m giám sát ph i ư c th hi n c th trên sơ v i chú gi i rõ ràng. c. Giám sát khác: Ch ph i giám sát các y u t : xói mòn, trư t, s t, l , lún t; xói l b sông, b su i, b h , b bi n; b i l ng lòng sông, lòng su i, lòng h , áy bi n; thay i m c nư c m t, nư c ng m; xâm nh p m n; xâm nh p phèn; và các ngu n gây tác ng khác (n u có) trong trư ng h p t i khu v c ho t ng không có các tr m, i m giám sát chung c a cơ quan nhà nư c, v i t n su t phù h p nh m theo dõi ư c s bi n i theo không gian và th i gian c a các y u t này. Các i m giám sát ph i ư c th hi n c th trên sơ v i chú gi i rõ ràng. 4.3. Ch báo cáo K t qu th c hi n công tác b o v môi trư ng và k t qu giám sát môi trư ng ư c lưu gi t i cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v và nh kỳ g i báo cáo v cơ quan phê duy t án b o v môi trư ng ki m tra, giám sát. T n su t báo cáo t i thi u là 02 l n/năm (trư c ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm). 5. Cam k t th c hi n án b o v môi trư ng (n i dung b t bu c) Ch cơ s /khu s n xu t, kinh doanh, d ch v cam k t th c hi n nghiêm ch nh và y các bi n pháp b o v môi trư ng trong án ưa trình. Các công vi c nêu trên chúng tôi s hoàn thành theo úng n i dung, yêu c u và ti n c a án b o v môi trư ng ã ư c phê duy t. Chúng tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t trong quá trình ho t ng n u vi ph m các quy nh v b o v môi trư ng.
 18. ( a danh), ngày tháng năm 2008 Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) PH L C 3. M U VĂN B N NGHN PHÊ DUY T, XÁC NH N ÁN B O V MÔI TRƯ NG (Kèm theo Thông tư s …/2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n l p, phê duy t ho c xác nh n án b o v môi trư ng và ki m tra, thanh tra vi c th c hi n án b o v môi trư ng) … (1) … C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ---------------- S :… ( a danh), ngày … tháng … năm … V/v ngh phê duy t án b o v môi trư ng c a “… (2)…” Kính g i: … (3) … Chúng tôi là: … (1) …, Ch cơ s /khu … (2) … - a i m ho t ng: …; - a ch liên h : …; - i n tho i: …; Fax: …; E-mail: … Xin g i quý … (3) … nh ng h sơ sau: - án b o v môi trư ng (s lư ng b n án b ng ti ng Vi t ư c quy nh t i m c 2, ph n II, Thông tư này); - 01 (m t) b n sao: gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh/ho c gi y phép u tư/ho c gi y ch ng nh n u tư/ho c gi y phép ho t ng khác; - Các h sơ, báo cáo nghiên c u kh thi, d án u tư có liên quan (n u có). Chúng tôi xin b o m v trung th c c a các s li u, tài li u trong các văn b n nêu trên và cam k t r ng: cơ s /khu … c a chúng tôi không s d ng các lo i hóa ch t, ch ng vi sinh b c m theo quy nh c a Vi t Nam và theo quy nh c a các công ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên; các tiêu chuN n, quy chuN n, các quy nh ư c
 19. trích l c và s d ng trong các h sơ nêu trên c a chúng tôi là hoàn toàn úng s th c và ang còn hi u l c áp d ng. N u có gì sai chúng tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t c a Nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. ngh … (3) … phê duy t/xác nh n án b o v môi trư ng cho cơ s /khu s n xu t, kinh doanh và d ch v c a chúng tôi. Nơi nh n: … (4) … - Như trên; (Ký, ghi h tên, ch c danh, óng d u) - - Lưu … Ghi chú: (1) T ch c, cá nhân là ch cơ s ho c khu s n xu t, kinh doanh, d ch v . (2) Tên y c a cơ s ho c khu s n xu t, kinh doanh, d ch v ; (3) Cơ quan xem xét, phê duy t ho c xác nh n án BVMT; (4) Th trư ng, ngư i ng u c a t ch c ho c cá nhân qu n lý cơ s ho c khu s n xu t, kinh doanh, d ch v . PH L C 4. M U BÌA VÀ TRANG PH BÌA C A ÁN B O V MÔI TRƯ NG (Kèm theo Thông tư s …/2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n l p, phê duy t ho c xác nh n án b o v môi trư ng và ki m tra, thanh tra vi c th c hi n án b o v môi trư ng)
 20. TÊN CƠ QUAN CH QU N (N U CÓ, IN HOA, KHÔNG M) TÊN T CH C, CÁ NHÂN TR C TI P QU N LÝ (IN HOA, M) ÁN B O V MÔI TRƯ NG C A “CƠ S / KHU S N XU T, KINH DOANH, DNCH V ” CH CƠ S /KHU SX,KD,DV (*) CƠ QUAN TƯ V N (*) (ký, ghi h tên, óng d u) (n u có) (Th trư ng cơ quan ký, ghi h tên, óng d u) ( a danh), tháng … năm 200…
Đồng bộ tài khoản