Thông tư 04/2009/TT-BGDĐT

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
58
lượt xem
3
download

Thông tư 04/2009/TT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2009/TT-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 04/2009/TT-BGD T Hà N i, ngày 12 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CH THI T T NGHI P TRUNG H C PH THÔNG B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Theo ngh c a C c trư ng C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c, THÔNG TƯ: i u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy ch thi t t nghi p trung h c ph thông. i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. Thông tư này thay th Quy t nh s 08/2008/Q -BGD T ngày 06/3/2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành Quy ch thi t t nghi p trung h c ph thông và Quy t nh s 27/2008/Q -BGD T ngày 09/5/2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch thi t t nghi p trung h c ph thông ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2008/Q -BGD T ngày 06/3/2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. i u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o; Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Giám c các s giáo d c và ào t o; Giám c các i h c, h c vi n; Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p; Hi u trư ng các trư ng ph thông dân t c n i trú tr c thu c B Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - y ban VHGDTNTN&N c a Qu c h i;
 2. - Ban Tuyên giáo TƯ; - C c KTVBQPPL (B Tư pháp); - Ki m toán Nhà nư c; Bành Ti n Long - C c Nhà trư ng (B Qu c phòng); - Công báo; - Như i u 3; - Website Chính ph ; - Website B GD T; - Lưu: VT, V PC, C c KTK CLGD. QUY CH THI T T NGHI P TRUNG H C PH THÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư s 04/TT-BGD T, ngày 12 tháng 3 năm 2009 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh v thi t t nghi p trung h c ph thông, bao g m: chuNn b cho kỳ thi; công tác thi; coi thi; ch m thi và phúc kh o; công nh n t t nghi p; c p phát và qu n lý b ng t t nghi p; ch báo cáo và lưu tr ; thanh tra, khen thư ng và x lý vi ph m. 2. Quy ch này áp d ng i v i trư ng trung h c ph thông, trư ng ph thông có nhi u c p h c, cơ s giáo d c thư ng xuyên th c hi n chương trình trung h c ph thông và các cơ s giáo d c th c hi n chương trình trung h c ph thông (sau ây g i chung là trư ng ph thông); t ch c và cá nhân tham gia kỳ thi. i u 2. M c ích, yêu c u 1. Thi t t nghi p trung h c ph thông nh m m c ích: a) ánh giá, xác nh n trình c a ngư i h c theo m c tiêu giáo d c sau khi h c h t chương trình trung h c ph thông; b) Làm cơ s chuNn b cho ngư i h c ti p t c h c lên ho c i vào cu c s ng lao ng, tham gia xây d ng và b o v T qu c; c) Làm cơ s cho vi c ánh giá k t qu d y và h c c a trư ng ph thông; ánh giá công tác ch o c a cơ quan qu n lý giáo d c. 2. Kỳ thi ph i m b o các yêu c u: nghiêm túc, an toàn, công b ng, chính xác, ánh giá úng trình ngư i h c, ph n ánh úng ch t lư ng d y và h c c a trư ng ph thông.
 3. i u 3. Kỳ thi t t nghi p trung h c ph thông 1. M i năm t ch c m t kỳ thi t t nghi p trung h c ph thông. 2. Trong trư ng h p c bi t, B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh t ch c kỳ thi t t nghi p trung h c ph thông l n hai trong năm. i u 4. i tư ng và i u ki n d thi 1. i tư ng d thi: a) Công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài ang h c t p, sinh s ng t i Vi t Nam (sau ây g i chung là ngư i h c) ã h c h t chương trình trung h c ph thông trong năm t ch c kỳ thi; b) Ngư i h c ã h c h t chương trình trung h c ph thông nhưng không i u ki n d thi ho c ã d thi nhưng chưa t t nghi p nh ng năm trư c và các i tư ng khác ư c B Giáo d c và ào t o cho phép d thi (sau ây g i chung là thí sinh t do). 2. i u ki n d thi: a) i v i giáo d c trung h c ph thông: Ngư i h c theo quy nh t i kho n 1 i u này ư c công nh n i u ki n d thi, n u: - ã t t nghi p trung h c cơ s ; - ã h c xong chương trình trung h c ph thông; ư c ánh giá, x p lo i v h nh ki m và h c l c t ng l p h c; - ánh giá, x p lo i l p 12: h nh ki m x p lo i t trung bình tr lên, h c l c không b x p lo i kém; - T ng s bu i ngh h c trong năm h c l p 12 không quá 45 bu i (ngh m t l n ho c ngh nhi u l n c ng l i); - Không trong th i gian b truy c u trách nhi m hình s , không trong th i gian b k lu t c m thi. b) i v i giáo d c thư ng xuyên: Ngư i h c theo quy nh t i kho n 1 i u này ư c công nh n i u ki n d thi, n u: - ã t t nghi p trung h c cơ s ; - H c h t chương trình trung h c ph thông;
 4. - i v i ngư i h c trong các trung tâm giáo d c thư ng xuyên: không b x p lo i kém v h c l c l p 12; n u là ngư i h c trong di n x p lo i h nh ki m thì ph i có thêm i u ki n h nh ki m x p lo i t trung bình tr lên; không ngh quá 45 bu i h c trong năm h c l p 12 (ngh m t l n ho c ngh nhi u l n c ng l i); - i v i nh ng ngư i h c theo hình th c t h c có hư ng d n: không b x p lo i kém v h c l c l p 12; - Không trong th i gian b truy c u trách nhi m hình s , không trong th i gian b k lu t c m thi; - ăng ký d thi và có y h sơ d thi h p l theo quy nh t i i u 11 c a Quy ch này. c) Thí sinh t do ư c công nh n i u ki n d thi, n u: - ã t t nghi p trung h c cơ s ; - Không trong th i gian b truy c u trách nhi m hình s , không trong th i gian b k lu t c m thi; - Trư ng h p không i u ki n d thi do b x p lo i kém v h c l c l p 12, ph i ăng ký và d kỳ ki m tra cu i năm h c t i trư ng ph thông nơi h c l p 12 ho c nơi ăng ký d thi m t s môn h c có i m trung bình dư i 5,0, m b o khi l y i m bài ki m tra thay cho i m trung bình môn h c tính l i i m trung bình c năm thì i u ki n v h c l c theo quy nh t i i m a và i m b c a i u này d thi. - Trư ng h p không i u ki n d thi do b x p lo i y u v h nh ki m l p 12, ph i ư c y ban nhân dân c p xã nơi cư trú xác nh n có tư cách, phNm ch t o c và nghiêm ch nh ch p hành chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, quy nh c a a phương. d) Ch m nh t trư c ngày thi 10 ngày, Th trư ng trư ng ph thông ph i thông báo công khai nh ng trư ng h p không i u ki n d thi theo quy nh t i các i m a, i m b và i m c kho n 2 c a i u này. ) i u ki n d thi kỳ thi l n 2 (n u có t ch c kỳ thi l n 2): - Thí sinh i u ki n d thi theo quy nh t i các i m a, i m b và i m c kho n 2 i u này nhưng chưa d thi kỳ thi l n 1; - Thí sinh ã d thi kỳ thi l n 1 nhưng chưa t t nghi p và không b x lý k lu t t ình ch thi tr lên. i u 5. Chương trình và n i dung thi 1. N i dung thi n m trong chương trình trung h c ph thông, ch y u là chương trình l p 12.
 5. 2. Thí sinh t do cũng ph i thi các môn thi, theo n i dung thi, hình th c thi quy nh c a năm t ch c kỳ thi. i u 6. Môn thi và hình th c thi 1. Môn thi t t nghi p trung h c ph thông ư c B Giáo d c và ào t o công b ch m nh t vào ngày 31 tháng 3 h ng năm. 2. Môn thi t t nghi p trung h c ph thông l n hai (n u có t ch c kỳ thi l n hai): a) i v i giáo d c trung h c ph thông: - Thí sinh chưa tham d kỳ thi l n 1 ph i ăng ký thi t t c các môn quy nh kỳ thi l n 1; - Thí sinh có tham d kỳ thi l n 1 nhưng chưa t t nghi p: thi l i t t c các môn c a kỳ thi l n 1 có i m dư i 5,0; ho c thí sinh l a ch n, ăng ký ch thi l i m t s môn có i m dư i 5,0. b) i v i giáo d c thư ng xuyên: - Thí sinh chưa tham d kỳ thi l n 1: + N u không có i m b o lưu, theo quy nh t i kho n 1 i u 33 c a Quy ch này, thì ph i ăng ký d thi t t c các môn quy nh kỳ thi l n 1; + N u có i m b o lưu, theo quy nh t i kho n 1 i u 33 c a Quy ch này, thì ăng ký d thi theo quy nh t i kho n 2 i u 33 c a Quy ch này. - Thí sinh có tham d kỳ thi l n 1 nhưng chưa t t nghi p: thi l i t t c các môn c a kỳ thi l n 1 có i m dư i 5,0; ho c thí sinh l a ch n, ăng ký ch thi l i m t s môn có i m dư i 5,0. 3. Quy nh b o lưu i m thi cho kỳ thi l n hai (n u có t ch c kỳ thi l n hai): i m kỳ thi l n 1 c a các môn thí sinh không thi l i trong kỳ thi l n 2 ư c b o lưu xét t t nghi p cho kỳ thi l n 2 trong cùng năm. 4. Hình th c thi c a m i môn thi ư c quy nh trong hư ng d n t ch c thi h ng năm c a B Giáo d c và ào t o. i u 7. Ngày thi, l ch thi, th i gian làm bài thi 1. Ngày thi th c hi n theo K ho ch th i gian năm h c h ng năm do B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành. 2. L ch thi, th i gian làm bài thi c a m i môn thi th c hi n theo Công văn hư ng d n t ch c thi h ng năm c a B Giáo d c và ào t o. i u 8. S d ng công ngh thông tin
 6. 1. Cán b làm công tác thi chuyên trách s d ng công ngh thông tin ph i am hi u v công ngh thông tin, ã qua t p hu n s d ng ph n m m, có a ch thư i n t . 2. M i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) ph i thi t l p h th ng trao i thông tin thi chính xác, c p nh t gi a trư ng ph thông v i s giáo d c và ào t o, v i B Giáo d c và ào t o. 3. Các ơn v th ng nh t s d ng ph n m m qu n lý thi theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o; th c hi n úng quy trình, c u trúc, th i h n x lý d li u và ch báo cáo theo Công văn hư ng d n t ch c thi h ng năm c a B Giáo d c và ào t o. i u 9. Tiêu chu n, i u ki n i v i nh ng ngư i tham gia t ch c kỳ thi 1. Cán b , công ch c và nhân viên tham gia kỳ thi ph i là nh ng ngư i: a) Có phNm ch t o c t t và tinh th n trách nhi m cao; b) N m v ng nghi p v làm công tác thi; c) Không có v , ch ng, cha, m , con, anh, ch , em ru t; cha, m , anh, ch , em v ho c ch ng; ngư i giám h ho c u; ngư i ư c giám h ho c ư c u tham d kỳ thi; d) Không ang trong th i gian b k lu t v thi. 2. Thành viên H i ng ra thi, ch m thi ngoài các tiêu chuNn, i u ki n quy nh t i i m a, i m b, i m c và i m d kho n 1 c a i u này, còn ph i là nh ng ngư i có năng l c chuyên môn t t. Chương II CHU N BN CHO KỲ THI i u 10. T ch c thi theo c m trư ng 1. S giáo d c và ào t o s p x p các trư ng thành c m trư ng t ch c thi a) M i c m trư ng g m ít nh t 3 trư ng trung h c ph thông ho c 3 trung tâm giáo d c thư ng xuyên; ho c thành l p c m trư ng h n h p g m ít nh t 2 trư ng trung h c ph thông và 2 trung tâm giáo d c thư ng xuyên. b) Trư ng h p c bi t, nh ng trư ng vùng xa, vùng cao, h i o, i l i khó khăn, không áp ng quy nh t i i m a kho n 1 c a i u này, s giáo d c và ào t o ph i báo cáo B Giáo d c và ào t o xem xét, quy t nh. 2. Ban công tác c m trư ng a) Giám c s giáo d c và ào t o ra quy t nh thành l p t i m i c m trư ng 01 Ban công tác c m trư ng th c hi n toàn b công vi c chuNn b coi thi.
 7. b) Thành ph n Ban công tác c m trư ng: - Trư ng ban: m t lãnh o trư ng ph thông trong c m trư ng có năng l c qu n lý, trình chuyên môn, n m v ng quy ch thi; - Các Phó trư ng ban: lãnh o trư ng ph trách cơ s v t ch t c a các trư ng ph thông trong c m trư ng; - Thư ký: giáo viên, chuyên viên ph trách máy tính c a các trư ng ph thông trong c m trư ng. c) Nhi m v c a Ban công tác c m trư ng: - Nh n danh sách thí sinh ăng ký thi và h sơ ăng ký thi c a thí sinh t các trư ng ph thông trong c m; ki m tra tính chính xác c a h sơ và danh sách; ki m tra i u ki n d thi c a thí sinh; - L p danh sách thí sinh ăng ký thi theo c m trư ng; - L p danh sách thí sinh theo phòng thi; - L p danh sách các phòng thi theo H i ng coi thi; - Làm th d thi cho thí sinh trong c m trư ng và bàn giao cho các trư ng ph thông trong c m trư ng; - Liên h ch t ch v i s giáo d c và ào t o và các trư ng ph thông thành viên trong c m trư ng; - ngh s giáo d c và ào t o thành l p các H i ng coi thi trên cơ s s lư ng thí sinh và cơ s v t ch t c a các trư ng thu c c m trư ng; - Bàn giao danh sách thí sinh các phòng thi và h sơ ăng ký thi cho các H i ng coi thi trong c m trư ng. d) Nhi m v c a các thành viên Ban công tác c m trư ng - Trư ng ban: i u hành và ch u trách nhi m v toàn b công vi c c a Ban công tác c m trư ng; - Các Phó trư ng ban: giúp Trư ng ban trong công tác i u hành và ch u trách nhi m trư c trư ng ban v ph n vi c ư c phân công; - Thư ký: giúp Trư ng ban so n th o các văn b n, l p các b ng bi u c n thi t, biên b n làm vi c c a Ban công tác c m trư ng. ) Ban công tác c m trư ng s d ng d u c a trư ng ph thông có Trư ng ban công tác c m trư ng. 3. L p danh sách thí sinh ăng ký thi theo c m trư ng
 8. a) Trong m i c m trư ng, danh sách thí sinh ư c s p x p theo các bư c sau: - Bư c 1. X p theo th t ban: Thí sinh Ban Khoa h c t nhiên, Ban Khoa h c xã h i và nhân văn, Ban cơ b n; thí sinh giáo d c thư ng xuyên (n u có); - Bư c 2. X p theo th t ưu tiên c a môn thi ngo i ng (tr thí sinh giáo d c thư ng xuyên): Ti ng Anh, Ti ng Nga, Ti ng Pháp, Ti ng Trung Qu c, Ti ng c, Ti ng Nh t; - Bư c 3. L p danh sách thí sinh cho m i môn thi ngo i ng và dành riêng cho giáo d c thư ng xuyên (n u có) theo th t a, b, c,.. c a tên thí sinh. b) S báo danh c a thí sinh ư c ánh t 0001 n h t s thí sinh c a c m trư ng. 4. L p danh sách thí sinh theo phòng thi: a) S p x p thí sinh trong m t phòng thi ph i m b o kho ng cách t i thi u gi a 02 thí sinh ng i c nh nhau theo hàng ngang là 1,2 mét; m i phòng thi 24 thí sinh; riêng phòng thi cu i cùng, x p theo Bư c 3 t i i m a kho n 3 c a i u này, có th x p n không quá 28 thí sinh; b) S phòng thi c a m i c m trư ng ư c ánh t s 001 n h t. i u 11. ăng ký d thi 1. Ngư i h c theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 4 c a Quy ch này ăng ký d thi t i trư ng ph thông, nơi h c l p 12. 2. Thí sinh t do ư c ăng ký d thi t i trư ng ph thông trên a bàn qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh nơi cư trú, theo xác nh n c a chính quy n c p xã. 3. H sơ d thi i v i giáo d c trung h c ph thông: a) Phi u ăng ký d thi theo m u do B Giáo d c và ào t o quy nh trong Công văn hư ng d n t ch c thi h ng năm; b) H c b trung h c ph thông (b n chính); c) Gi y khai sinh (b n sao); d) B ng t t nghi p trung h c cơ s (b n ch ng th c); ) Gi y ch ng minh nhân dân (b n ch ng th c); e) Các lo i gi y ch ng nh n ư c hư ng ch ưu tiên (n u có) g m: - Gi y ch ng nh n con c a li t sĩ, thương binh, b nh binh và nh ng ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh; con c a Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao ng do phòng N i v - Lao ng Thương binh và Xã h i huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) c p;
 9. - B n sao s ăng ký h khNu thư ng trú thu c vùng cao, vùng sâu, khu kinh t m i, xã c bi t khó khăn do y ban nhân dân c p xã xác nh n. g) Các lo i gi y ch ng nh n ư c hư ng ch c ng i m khuy n khích (n u có) g m: - Ch ng nh n ngh ph thông; - Ch ng nh n o t gi i trong các kỳ thi do ngành giáo d c và ào t o t ch c ho c ph i h p v i các ngành chuyên môn khác t c p t nh tr lên t ch c, g m: thi h c sinh gi i các môn văn hoá, thi thí nghi m th c hành (V t lí, Hoá h c, Sinh h c), thi văn ngh , th d c th thao, h i thao giáo d c qu c phòng, v , vi t thư qu c t , thi gi i toán trên máy tính b túi; h) Các lo i gi y ch ng nh n ư c hư ng ch ưu tiên, hư ng c ng i m khuy n khích n u n p sau ngày thi s không có giá tr xét hư ng c ng i m khuy n khích. 4. H sơ d thi i v i giáo d c thư ng xuyên: a) Phi u ăng ký d thi theo m u do B Giáo d c và ào t o quy nh trong Công văn hư ng d n t ch c thi h ng năm; b) H c b ho c phi u ki m tra c a ngư i h c theo hình th c t h c có hư ng d n (b n chính); c) Gi y ch ng minh nhân dân (b n ch ng th c); d) B ng t t nghi p trung h c cơ s ho c B ng t t nghi p trung c p chuyên nghi p (b n ch ng th c); ) Các lo i gi y ch ng nh n ư c hư ng ch ưu tiên (n u có) g m: - Gi y ch ng nh n con c a li t sĩ, thương binh, b nh binh và nh ng ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh; con c a Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao ng do phòng N i v - Lao ng Thương binh và Xã h i huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) c p; - B n sao s ăng ký h khNu thư ng trú thu c vùng cao, vùng sâu, khu kinh t m i, xã c bi t khó khăn do y ban nhân dân c p xã xác nh n. e) Các lo i gi y ch ng nh n ư c hư ng ch c ng i m khuy n khích (n u có) theo quy nh t i i u 34 c a Quy ch này. g) Các lo i gi y ch ng nh n ư c hư ng ch ưu tiên, hư ng c ng i m khuy n khích n u n p sau ngày thi s không có giá tr xét hư ng c ng i m khuy n khích. 5. Thí sinh t do ngoài các h sơ quy nh t i kho n 3 và kho n 4 c a i u này ph i có thêm Gi y xác nh n không trong th i gian b k lu t c m thi c a trư ng ph thông nơi d thi năm trư c; Gi y xác nh n c a trư ng ph thông nơi h c l p 12 ho c nơi ăng ký d thi v x p lo i h c l c ( i v i nh ng h c sinh x p lo i kém v h c l c
 10. quy nh t i i m c kho n 2 i u 4 c a Quy ch này); Gi y xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi cư trú v tư cách, phNm ch t o c và vi c ch p hành chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, quy nh c a a phương ( i v i nh ng h c sinh x p lo i y u v h nh ki m quy nh t i i m c kho n 2 i u 4 c a Quy ch này). 6. Th i h n nh n h sơ ăng ký d thi: ch m nh t trư c ngày thi 30 ngày. Sau th i h n này, không nh n thêm h sơ ăng ký d thi. Chương III CÔNG TÁC THI i u 12. H i ng ra thi B trư ng B Giáo d c và ào t o ra quy t nh thành l p H i ng ra thi kỳ thi t t nghi p trung h c ph thông. 1. Thành ph n: a) Ch t ch H i ng ra thi: Lãnh o C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c; b) Phó Ch t ch H i ng ra thi: Phó C c trư ng C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c ho c lãnh o phòng Kh o thí thu c C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c, lãnh o các ơn v liên quan thu c B Giáo d c và ào t o; c) Thư ký và u viên ra thi: cán b , chuyên viên các ơn v thu c B , gi ng viên các i h c, h c vi n, trư ng i h c; chuyên viên c a các s giáo d c và ào t o, giáo viên gi i ã ho c ang gi ng d y chương trình trung h c ph thông các trư ng ph thông; d) M i môn thi có m t t ra g m trư ng môn thi và các y viên; có các y viên ph n bi n thi; ) L c lư ng b o v : các cán b b o v c a cơ quan B Giáo d c và ào t o, cán b b o v an ninh văn hóa-tư tư ng c a ngành công an. 2. Nhi m v : a) T ch c so n th o các thi, hư ng d n ch m thi c a chính th c và d b ; b) T ch c ph n bi n thi và hư ng d n ch m thi; c) T ch c chuy n thi g c t i các s giáo d c và ào t o. d) m b o tuy t i bí m t, an toàn c a thi và hư ng d n ch m thi t lúc b t u ra thi cho t i khi thi xong. 3. Nguyên t c làm vi c:
 11. a) H i ng ra thi làm vi c t p trung theo nguyên t c m b o cách ly tri t t khi b t u làm n h t th i gian thi môn cu i cùng c a kỳ thi; Danh sách H i ng ra thi ph i ư c gi bí m t tuy t i; b) Các t ra thi và các thành viên khác c a H i ng ra thi làm vi c c l p và tr c ti p v i Lãnh o H i ng ra thi; c) M i thành viên c a H i ng ra thi ph i ch u trách nhi m v toàn b n i dung, v vi c m b o bí m t, an toàn c a thi theo úng ch c trách c a mình, theo nguyên t c b o v bí m t qu c gia. i u 13. Yêu c u c a thi 1. thi c a kỳ thi t t nghi p trung h c ph thông ph i t các yêu c u: a) N i dung thi n m trong chương trình trung h c ph thông hi n hành; b) Ki m tra ki n th c cơ b n, năng l c v n d ng ki n th c, s hi u bi t v th c hành c a ngư i h c; c) m b o tính chính xác, khoa h c, tính sư ph m; d) Phân lo i ư c trình c a ngư i h c; ) Phù h p v i th i gian quy nh cho t ng môn thi; e) N u thi t lu n g m nhi u câu h i thì ph i ghi rõ s i m c a m i câu h i vào thi; i m c a bài thi t lu n và bài thi tr c nghi m u ư c quy v thang i m 10; g) thi ph i ghi rõ có m y trang và có ch "H T" t i i m k t thúc ; h) C u trúc thi quy nh trong Công văn hư ng d n t ch c thi h ng năm c a B Giáo d c và ào t o. 2. Trong m t kỳ thi, m i môn thi có thi chính th c và thi d b v i m c tương ương v yêu c u và n i dung; m i thi có hư ng d n ch m thi kèm theo. 3. thi và hư ng d n ch m thi c a m i môn thi thu c danh m c tài li u t i m t theo quy nh hi n hành c a Th tư ng Chính ph cho n th i i m h t gi làm bài c a môn thi ó. i u 14. Khu v c làm thi 1. Khu v c làm thi ph i là m t a i m an toàn, kín áo, bi t l p và ư c b o v su t th i gian làm thi, có y i u ki n v thông tin liên l c, phương ti n b o m t, phòng cháy ch a cháy. Ngư i làm vi c trong khu v c làm thi ph i eo phù hi u riêng và ch ho t ng trong ph m vi cho phép. 2. Các thành viên H i ng ra thi ph i cách ly tri t t khi ti n hành làm thi cho n khi thi xong môn cu i cùng c a kỳ thi, không ư c dùng i n tho i hay b t
 12. kỳ phương ti n thông tin liên l c cá nhân nào khác. Trong trư ng h p c n thi t, ch Lãnh o H i ng ra thi m i ư c liên h b ng i n tho i c nh duy nh t c a H i ng ra thi dư i s giám sát c a cán b b o v , công an. Máy móc và thi t b t i nơi làm thi, dù b hư h ng hay không dùng n, ch ư c ưa ra ngoài khu v c cách ly sau khi thi xong môn cu i cùng c a kỳ thi. 3. M i t ra thi ph i thư ng tr c trong su t th i gian in sao thi a phương và trong su t th i gian thí sinh làm bài thi c a môn ph trách gi i áp và x lý các v n liên quan n thi. Các thành viên H i ng ra thi ch ư c ra kh i khu v c làm thi sau khi thi xong môn thi cu i cùng c a kỳ thi. Riêng Trư ng môn thi ho c ngư i ư c y quy n ph i tr c trong th i gian ch m thi theo s phân công c a Ban ch o thi Trung ương. i u 15. Quy trình ra thi 1. thi xu t và câu tr c nghi m thu c ngân hàng câu h i thi: a) thi xu t và câu tr c nghi m thu c ngân hàng câu h i thi là căn c tham kh o quan tr ng cho H i ng ra thi, ph i áp ng yêu c u quy nh t i i u 13 c a Quy ch này; b) thi (t lu n) xu t do m t s chuyên gia khoa h c, chuyên viên, gi ng viên, giáo viên có uy tín và năng l c khoa h c m t s i h c, trư ng i h c, trư ng ph thông, cơ quan Trung ương và a phương xu t theo yêu c u c a B Giáo d c và ào t o. thi xu t và danh sách ngư i ra thi xu t ph i ư c gi bí m t tuy t i; c) Các thi xu t do chính ngư i ra thi xu t niêm phong và g i v a ch ư c ghi trong công văn ngh ; d) Vi c ra thi tr c nghi m ư c th c hi n b ng hình th c rút ng u nhiên các câu tr c nghi m trong ngân hàng câu h i thi, do ph n m m máy tính th c hi n. 2. So n th o thi: a) Căn c yêu c u c a thi, m i t ra thi có trách nhi m so n th o thi, hư ng d n ch m thi (chính th c và d b ) cho m t môn thi. Vi c so n th o thi và hư ng d n ch m thi ph i áp ng các yêu c u quy nh t i i u 13 c a Quy ch này; b) Ngư i ra thi xu t và nh ng ngư i khác ti p xúc v i thi xu t và câu tr c nghi m l y t ngân hàng câu h i thi ph i gi bí m t tuy t i các thi xu t và câu tr c nghi m, không ư c phép công b dư i b t kỳ hình th c nào, trong b t c th i gian nào. 3. Ph n bi n thi:
 13. a) Sau khi so n th o, các thi ư c t ch c ph n bi n. Các y viên ph n bi n thi có trách nhi m c và ánh giá thi theo các yêu c u quy nh t i i u 13 c a Quy ch này; xu t phương án ch nh lý, s a ch a thi n u th y c n thi t; b) Ý ki n ánh giá c a các y viên ph n bi n thi là căn c giúp Ch t ch H i ng ra thi quy t nh duy t thi. i u 16. In sao thi 1. M i t nh, thành ph ch thành l p m t H i ng in sao thi t t nghi p trung h c ph thông. 2. Thành ph n H i ng in sao thi: a) Ch t ch H i ng in sao thi: Phó giám c s giáo d c và ào t o. Trư ng h p c bi t ư c thay b ng Trư ng phòng kh o thí ho c Trư ng phòng giáo d c trung h c ho c Trư ng phòng Giáo d c thư ng xuyên; b) Các Phó ch t ch H i ng in sao thi: Trư ng ho c Phó trư ng phòng kh o thí ho c phòng giáo d c trung h c, phòng giáo d c thư ng xuyên; c) Thư ký và y viên H i ng in sao thi là chuyên viên c a s giáo d c và ào t o ho c là cán b , giáo viên c a các trư ng ph thông. S lư ng thư ký và y viên do Giám c s giáo d c và ào t o quy nh. 3. Nhi m v c a Giám c s giáo d c và ào t o: Ch u trách nhi m toàn b v vi c ti p nh n thi g c còn nguyên niêm phong c a B Giáo d c và ào t o; quy nh th i gian in sao thi, s lư ng thi in sao, chuy n giao thi g c còn nguyên niêm phong cho H i ng in sao thi; ti p nh n ho c y quy n cho ngư i khác ti p nh n thi in sao ã ư c niêm phong; t ch c chuy n thi ã ư c niêm phong n các H i ng coi thi; m b o an toàn, bí m t c a thi trong quá trình v n chuy n; 4. Nhi m v c a H i ng in sao thi: a) Ti p nh n, b o qu n thi g c còn nguyên niêm phong c a B Giáo d c và ào t o do Giám c s giáo d c ào t o chuy n n, ch u trách nhi m toàn b v s an toàn, bí m t c a thi; b) In sao thi các môn theo s lư ng ư c giao và niêm phong thi cho t ng phòng thi; n u có vư ng m c, ngh B Giáo d c và ào t o gi i áp v k thu t in sao, n i dung thi trong quá trình in sao; c) T ch c in sao thi theo quy nh và hư ng d n c a B Giáo d c và ào t o; in sao thi l n lư t cho t ng môn thi theo l ch thi, in sao xong, vào bì, niêm phong, óng gói n t ng phòng thi, thu d n s ch s , sau ó m i chuy n sang in sao thi c a môn ti p theo; d) Chuy n giao các bì thi ã niêm phong cho Giám c s giáo d c và ào t o ho c ngư i ư c Giám c s giáo d c và ào t o u quy n b ng văn b n.
 14. 5. Nhi m v và quy n h n c a Ch t ch H i ng in sao thi: a) Ch u trách nhi m qu n lý và ch o H i ng in sao thi t ch c th c hi n nhi m v ư c giao; phân công nhi m v c th cho các thành viên; b) ngh khen thư ng, x lý vi ph m i v i các thành viên c a H i ng in sao thi. 6. Nguyên t c làm vi c c a H i ng in sao thi: H i ng in sao thi làm vi c t p trung theo nguyên t c cách ly tri t t khi m niêm phong thi g c n khi thi xong môn cu i cùng. i u 17. X lý các s c b t thư ng 1. Trư ng h p thi có nh ng sai sót: a) N u phát hi n sai sót c a thi trong quá trình in sao, Ch t ch H i ng in sao thi ph i báo cáo ngay v i H i ng ra thi theo s i n tho i riêng ghi trong Công văn hư ng d n in sao thi có phương án x lý; b) N u phát hi n sai sót c a thi trong quá trình coi thi, H i ng coi thi ph i báo cáo ngay v i Ban ch o thi c p t nh; Ban ch o thi c p t nh báo cáo Ban ch o thi Trung ương có phương án x lý; c) Tuỳ theo tính ch t và m c sai sót, tuỳ theo th i gian phát hi n s m hay mu n, Ban ch o thi Trung ương giao cho Ch t ch H i ng ra thi cân nh c và quy t nh x lý theo m t trong các phương án sau: - Ch o các H i ng coi thi s a ch a k p th i các sai sót và thông báo cho thí sinh bi t, nhưng không kéo dài th i gian làm bài; - Ch o các H i ng coi thi s a ch a các sai sót, thông báo cho thí sinh bi t và kéo dài thích áng th i gian làm bài cho thí sinh; - Ch o các H i ng coi thi không s a ch a, v n thí sinh làm bài. Sau ó s x lý khi ch m thi (có th i u ch nh áp án và thang i m trong Hư ng d n ch m thi cho thích h p); - T ch c thi l i môn có s c b ng thi d b vào th i gian thích h p, sau bu i thi cu i cùng c a kỳ thi. 2. Trư ng h p thi b l : a) Ch có Ban ch o thi Trung ương m i có thNm quy n k t lu n v tình hu ng l thi. Khi thi chính th c b l , Ban ch o thi Trung ương quy t nh ình ch môn thi b l . Các môn thi khác v n ti p t c bình thư ng theo l ch. Môn b l s ư c thi b ng thi d b vào th i gian thích h p, sau bu i thi cu i cùng c a kỳ thi;
 15. b) Ban ch o thi Trung ương có trách nhi m ph i h p v i các ngành ch c năng ki m tra, xác minh, k t lu n nguyên nhân l thi, ngư i làm l thi và nh ng ngư i liên quan, ti n hành x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trư ng h p thiên tai x y ra b t thư ng trong nh ng ngày thi: a) N u thiên tai x y ra nghiêm tr ng trên quy mô toàn qu c, Ban ch o thi Trung ương báo cáo B trư ng quy t nh lùi bu i thi vào th i gian thích h p; b) N u thiên tai x y ra trong ph m vi h p m t s a phương, Ban ch o thi c p t nh c a các a phương có thiên tai ph i huy ng s h tr c a các l c lư ng trên a bàn dư i s ch o c a c p y và chính quy n a phương th c hi n các phương án d phòng, k c vi c thay i a i m thi. N u x y ra tình hu ng b t kh kháng, Ban ch o thi c p t nh báo cáo Ban ch o thi Trung ương cho phép lùi môn thi vào th i gian thích h p sau bu i thi cu i cùng c a kỳ thi v i thi d b ; các môn còn l i v n thi theo l ch chung. 4. Các trư ng h p b t thư ng khác u ph i ư c báo cáo và x lý k p th i theo phân c p qu n lý, ch o kỳ thi. Chương IV COI THI i u 18. H i ng coi thi 1. Giám c s giáo d c và ào t o ra quy t nh thành l p các H i ng coi thi th c hi n toàn b công vi c chuNn b và t ch c coi thi t i ơn v . 2. Thành ph n H i ng coi thi: a) Ch t ch H i ng coi thi: lãnh o trư ng ph thông có năng l c qu n lý, trình chuyên môn, n m v ng Quy ch thi; b) Phó Ch t ch H i ng coi thi: lãnh o ho c t trư ng t chuyên môn, thư ký H i ng trư ng ph thông có năng l c qu n lý, trình chuyên môn, n m v ng Quy ch thi; c) Thư ký H i ng coi thi: t trư ng ho c phó t trư ng t chuyên môn, thư ký H i ng trư ng, giáo viên c a trư ng ph thông, n m v ng Quy ch thi; d) Giám th : giáo viên có tinh th n trách nhi m, n m v ng Quy ch thi, ang d y t i các trư ng ph thông và trư ng trung h c cơ s ; cán b , gi ng viên các i h c, h c vi n, trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p do B Giáo d c và ào t o i u ng; ) Công an, b o v và nhân viên ph c v . 3. Vi c c các thành viên m i H i ng coi thi ph i b o m:
 16. a) Ch t ch H i ng coi thi và các Phó Ch t ch H i ng coi thi (tr các Phó Ch t ch H i ng coi thi ph trách cơ s v t ch t), 1/2 s thư ký tr lên và toàn b giám th ư c i u ng n t nh ng cơ s giáo d c không có h c sinh d thi t i H i ng coi thi; b) Trong m i phòng thi ph i 2 giám th ; s giám th ngoài phòng thi ư c b trí tuỳ theo yêu c u riêng c a t ng H i ng coi thi. c) S lư ng thành viên c a H i ng coi thi do Giám c s giáo d c và ào t o quy nh. M i H i ng coi thi ph i có m t s thành viên d phòng ít nh t b ng 10% so v i t ng s thành viên chính th c i u ng khi c n thi t. 4. Nhi m v và quy n h n c a H i ng coi thi: a) Nhi m v : - Ki m tra toàn b h sơ ăng ký d thi và các h sơ có liên quan n kỳ thi, xem xét i u ki n d thi c a thí sinh, xác nh n tư cách thí sinh trư c khi thi ít nh t 01 ngày; - Ki m tra toàn b cơ s v t ch t, các th t c c n thi t, các i u ki n an ninh, tr t t , phòng cháy, ch a cháy; rà soát i ngũ lãnh o, thư ký và giám th (v s lư ng, ch t lư ng) c a H i ng coi thi, m b o cho kỳ thi ư c ti n hành an toàn, nghiêm túc; - Ti p nh n và b o qu n thi an toàn cho n gi thi c a t ng môn, t ch c coi thi và th c hi n các công vi c m b o cho công tác coi thi; - Thu và b o qu n bài thi; l p các biên b n, h sơ theo quy nh; bàn giao toàn b bài thi, các biên b n và h sơ coi thi cho s giáo d c và ào t o; - Ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy ch thi c a các thành viên trong H i ng coi thi và thí sinh; - Qu n lý kinh phí theo ch tài chính hi n hành. b) Quy n h n: - T ch i ti p nh n nơi t a i m thi c a H i ng coi thi, trình Ban ch o thi c p t nh xem xét gi i quy t n u th y không các i u ki n v cơ s v t ch t, các i u ki n an toàn cho công tác coi thi; - T ch i ti p nh n thi n u phát hi n th y d u hi u không m b o bí m t c a thi và báo cáo Ban ch o thi c p t nh, xin ch trương gi i quy t; - Tuỳ theo m c sai ph m, áp d ng k lu t t khi n trách n ình ch thi ho c ngh c m thi t 01 n 02 năm i v i thí sinh vi ph m Quy ch thi; - Tuỳ theo m c vi ph m Quy ch thi, thi hành k lu t t khi n trách n ình ch nhi m v i v i giám th và các nhân viên tham gia làm thi ho c ngh các c p có thNm quy n có hình th c k lu t i v i các i tư ng vi ph m Quy ch thi;
 17. - Tuỳ theo thành tích và óng góp trong kỳ thi, ngh các c p có thNm quy n khen thư ng i v i cán b , giáo viên tham gia kỳ thi t i H i ng coi thi. 5. Nhi m v và quy n h n c a các thành viên H i ng coi thi: a) Ch t ch H i ng coi thi: - i u hành và ch u trách nhi m v toàn b công vi c c a H i ng coi thi; - T ch c cho các thành viên c a H i ng coi thi và thí sinh h c t p Quy ch , n m v ng và th c hi n các quy nh v kỳ thi c a các c p qu n lý giáo d c; - Phân công giám th phòng thi m b o khách quan, ch t ch , th c hi n nguyên t c: hai giám th trong m t phòng thi ph i là giáo viên d y khác trư ng; giám th không coi thi l i phòng thi ã coi; hai giám th không cùng coi thi quá m t l n; - Xem xét, quy t nh ho c ngh áp d ng hình th c k lu t i v i nh ng ngư i vi ph m Quy ch thi và các quy nh v kỳ thi c a các c p qu n lý giáo d c; - Tr c ti p báo cáo và t ch c th c hi n các phương án x lý khi x y ra nh ng trư ng h p quy nh t i i u 17 c a Quy ch này sau khi tham kh o ý ki n các thành viên trong H i ng coi thi; - Quy t nh không cho thí sinh d thi n u không h sơ h p l ; - Giao n p toàn b bài thi, h sơ coi thi ã niêm phong cho Giám c s giáo d c và ào t o. b) Phó Ch t ch H i ng coi thi: - Giúp Ch t ch H i ng coi thi trong công tác i u hành và ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng coi thi v ph n vi c ư c phân công; - Trong th i gian thi, Phó Ch t ch H i ng ph trách cơ s v t ch t ch ư c có m t t i khu v c phòng thi khi c n thi t, theo ch o c a Ch t ch H i ng. c) Thư ký H i ng coi thi: giúp Ch t ch H i ng coi thi so n th o các văn b n, l p các b ng bi u c n thi t, ghi biên b n các cu c h p và biên b n tư ng thu t quá trình làm vi c c a H i ng coi thi; th c hi n các nhi m v khác do Ch t ch H i ng coi thi phân công. d) Giám th : - Giám th trong phòng thi: + T ch c, hư ng d n và ki m tra, giám sát thí sinh trong phòng thi th c hi n úng Quy ch , n i quy thi; + Nh n thi t Ch t ch H i ng coi thi và giao thi cho thí sinh t i phòng thi.
 18. + Thu bài do thí sinh n p, ki m tra s bài, s t c a t ng bài và n p y cho Ch t ch H i ng coi thi ho c ngư i ư c Ch t ch H i ng coi thi u quy n; + L p biên b n và ngh k lu t nh ng thí sinh vi ph m Quy ch thi. - Giám th ngoài phòng thi: + Theo dõi, giám sát thí sinh và giám th khi ra kh i khu v c phòng thi; + Th c hi n các công vi c c n thi t ph c v nhi m v coi thi do Ch t ch H i ng coi thi phân công; + Không ư c vào khu v c hành lang phòng thi và xung quanh phòng thi khi thí sinh ang làm bài, tr trư ng h p c n thi t theo ch o c a Ch t ch H i ng coi thi. ) Công an, b o v và nhân viên ph c v kỳ thi: - Công an, b o v và nhân viên ph c v kỳ thi do Ch t ch H i ng coi thi tr c ti p i u hành, ch u trách nhi m v ph n vi c ư c phân công nh m b o m cho kỳ thi ti n hành ư c nghiêm túc, an toàn; - Công an, b o v và nhân viên ph c v kỳ thi không ư c vào khu v c phòng thi, k c hành lang phòng thi khi thí sinh ang làm bài, tr trư ng h p ư c Ch t ch H i ng coi thi cho phép. 6. Nguyên t c làm vi c c a H i ng coi thi: T t c nh ng ngư i làm nhi m v t i H i ng coi thi u ph i ư c h c t p, n m v ng quy ch thi; giám th không ư c mang theo và s d ng phương ti n thu, phát thông tin cá nhân trong khu v c thi khi các bu i thi ang ti n hành. i u 19. Phòng thi 1. C a vào phòng thi ph i niêm y t: a) B ng danh sách thí sinh trong phòng thi; b) Quy nh v v t d ng ư c mang vào phòng thi. 2. H i ng coi thi t t nghi p trung h c ph thông l n 2 ư c phép ghép phòng thi nhưng ph i m b o không quá 24 thí sinh trong phòng thi ghép và ph i thu bài thi riêng theo t ng môn thi. i u 20. Các v t d ng ư c mang, không ư c mang vào phòng thi 1. Thí sinh ư c phép mang vào phòng thi các v t d ng liên quan n vi c làm bài thi: a) Bút vi t, thư c k , bút chì en, tNy chì, compa, êke, thư c v th , d ng c v hình; các v t d ng này không ư c g n linh ki n i n, i n t ;
 19. b) Máy tính c m tay không có ch c năng so n th o văn b n và không có th nh ; c) Atlat a lí Vi t Nam i v i môn thi a lí, do Nhà xu t b n Giáo d c n hành; không ư c ánh d u ho c vi t thêm b t c n i dung gì trong tài li u. 2. Thí sinh mang theo tài li u, v t d ng liên quan n vi c làm bài thi ho c các phương ti n thu phát thông tin không ư c quy nh t i kho n 1 c a i u này vào phòng thi, dù s d ng hay chưa s d ng u b ình ch thi. i u 21. Trách nhi m c a thí sinh 1. Có m t t i a i m thi úng ngày, gi quy nh, ch p hành hi u l nh c a H i ng coi thi và hư ng d n c a giám th . Khi có hi u l nh tính gi làm bài, thí sinh n mu n s không ư c d thi. 2. Xu t trình th d thi ho c gi y ch ng minh nhân dân cho giám th khi g i n tên và s báo danh c a mình. Giám th cho phép m i ư c vào phòng thi; ng i úng ch ghi s báo danh trong phòng thi. 3. Ch ư c mang vào phòng thi các v t d ng quy nh t i kho n 1 i u 20 c a Quy ch này. 4. Khi nh n thi, ph i ki m soát k s trang và ch t lư ng các trang in. N u phát hi n th y thi u trang ho c rách, h ng, nhoè, m ph i báo cáo ngay v i giám th phòng thi, ch m nh t 15 phút sau khi phát . 5. Khi làm bài, tuy t i không ư c trao i bàn b c, quay cóp ho c có nh ng c ch , hành ng gian l n và làm m t tr t t phòng thi. 6. Bài thi ph i vi t rõ ràng, không ư c ánh d u ho c làm ký hi u riêng, không ư c vi t b ng bút chì (tr v ư ng tròn b ng com pa và tô các ô trên phi u tr l i tr c nghi m); ch ư c vi t b ng m t lo i bút, m t th m c (không ư c dùng m c ); ph n vi t h ng ph i dùng thư c g ch chéo; không ư c tNy, xoá b ng b t kỳ cách gì. 7. Thí sinh h c theo chương trình nào (chương trình chuNn hay chương trình nâng cao) ph i làm ph n riêng c a thi, ng v i chương trình ó; thí sinh làm c 2 ph n riêng c a thi thì b coi là ph m quy và không ư c ch m i m bài làm ph n riêng c a thi. 8. T ng bu i thi, ký tên vào b ng ghi tên d thi. Trong su t th i gian phòng thi, ph i tuy t i gi tr t t . Mu n phát bi u ph i giơ tay báo cáo giám th . Khi ư c phép nói, thí sinh ng báo cáo rõ v i giám th ý ki n c a mình. 9. Khi có s vi c b t thư ng x y ra, ph i tuy t i tuân theo s hư ng d n c a giám th . 10. Khi có hi u l nh h t gi làm bài, ph i ng ng vi t ngay. 11. Khi n p bài thi, ph i ghi rõ s t gi y thi ã n p và ký xác nh n vào phi u thu bài thi. Không làm ư c bài cũng ph i n p gi y thi. Không n p gi y nháp thay gi y thi.
 20. 12. Thí sinh không ư c r i kh i phòng thi trong su t th i gian làm bài thi tr c nghi m. i v i môn thi t lu n, thí sinh ch ư c ra kh i phòng thi khi h t 2/3 th i gian làm bài c a môn thi và ph i n p bài thi kèm theo thi, gi y nháp. 13. Trong trư ng h p c bi t, ch ư c ra kh i phòng thi khi ư c phép c a giám th trong phòng thi và ph i ch u s giám sát c a giám th ngoài phòng thi ho c cán b c a H i ng coi thi do Ch t ch H i ng coi thi phân công. i u 22. Quy trình coi thi 1. Ch t ch H i ng coi thi, Phó Ch t ch H i ng coi thi, Thư ký H i ng coi thi có m t t i a i m thi trư c ngày thi (th i gian c th do Giám c s giáo d c và ào t o quy nh) và th c hi n các công vi c sau: a) Ki m tra vi c chuNn b cho kỳ thi, ti p nh n a i m thi, cơ s v t ch t và các phương ti n t ch c kỳ thi; b) Ti p nh n h sơ thi, xác nh n l n cu i cùng quy n d thi c a thí sinh, niêm y t danh sách thí sinh d thi; c) Gi i quy t nh ng công vi c c n thi t c a kỳ thi, th ng nh t nh ng quy nh v hi u l nh, phương pháp ti n hành kỳ thi, phân công nhi m v c th cho t ng thành viên c a H i ng coi thi. 2. Các giám th trong H i ng coi thi có m t t i a i m thi trư c ngày thi ít nh t 01 ngày h p H i ng coi thi, nghiên c u Quy ch , các văn b n, các quy nh có liên quan n kỳ thi, ki m tra h sơ thi, ki m tra i u ki n cơ s v t ch t ph c v thi và làm m t s ph n vi c c a H i ng coi thi. 3. Trư c khi ti n hành bu i thi u tiên, H i ng coi thi ph i t p trung toàn b thí sinh và toàn th H i ng coi thi t ch c khai m c kỳ thi. Trư c m i bu i thi ph i h p H i ng coi thi ph bi n nh ng vi c c n làm và phân công trách nhi m cho t ng thành viên trong bu i thi ó. 4. B o qu n thi: Sau khi nh n thi, Ch t ch H i ng coi thi ch u trách nhi m v vi c b o qu n thi chưa s d ng, cho n khi h t gi làm bài c a m i môn thi; 5. Niêm phong: a) Sau bu i thi, H i ng coi thi ph i niêm phong ngay bài thi c a bu i thi ó trư c t p th H i ng coi thi và h p rút kinh nghi m bu i thi. b) Túi bài thi và h sơ coi thi ư c niêm phong ng trong các hòm, t ph i ư c khoá và niêm phong, trong m t phòng ch c ch n, an toàn. T i phòng này có m t thành viên c a H i ng coi thi và m t Lãnh o H i ng coi thi tr c b o v 24/24 gi ;
Đồng bộ tài khoản