intTypePromotion=1

Thông tư 04-TT/BVNLTS của Bộ Thuỷ sản

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
156
lượt xem
18
download

Thông tư 04-TT/BVNLTS của Bộ Thuỷ sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04-TT/BVNLTS của Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 48/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04-TT/BVNLTS của Bộ Thuỷ sản

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T h ñ y  s¶n s è  04 T T/B V N L­T S  n g µ y  10 th¸ng 10 n¨ m  1996  í ng  h d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h  s è    h 48/CP n g µ y 12/8/1996 c ñ a  h Ý n h  p h ñ  q u y  C ® Þ n h   ö  p h ¹t vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h   x p h trong  Ü nh v ù c  ¶ o  v Ö   g u å n  lîi l b n   thu û  s¶n Ngµy  th¸ng  n¨m  12  8  1996  Ýnh  ñ  ∙  Ch ph ® ban  µnh  h NghÞ   nh   è  ®Þ s 48/CP quy  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  î  v ngu l i thuû s¶n (sau  y   äi t¾t lµ NghÞ   nh   ®© g       ®Þ 48/CP).Thùc  Ön  Òu  cña    hi §i 14  NghÞ   nh  ®Þ 48/CP,Bé  û    Thu s¶n  íng dÉn  ét  è  iÓ m   h  m s® sau  y: ®© I­ Gi¶i th Ý ch v µ  h í ng d É n m é t s è  n é i d u n g  N g h Þ  ® Þ n h  4 8/C P 1.Ph¹m    iÒu    vi® chØnh  ña  c NghÞ   nh  ®Þ 48/CP. NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh    µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ®Þ c¸c h viviph h ch trong lÜnh    vùc  b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n,h×nh  v ngu l   i     thøc vµ    møc  ¹t, Èm  Òn  ö  ¹t. ph   th quy x ph C¸c  Ên    v ®Ò kh¸c nh    nguyªn t¾c  ö  ¹t, ñ tôcxö  ¹t, ñ tôc ¸p dông    x ph       ph         th th c¸c biÖn    ph¸p  ng¨n  chÆn   µ  ¶m   v® b¶o  Öc  ö  ¹t, ö  ýviph¹m  i víi êi vi x ph   l     x ®è     ng   cã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ  êibÞ   ö  ¹tviph¹m  µnh  th quy x ph     h ch v ng   x ph     h chÝnh,gi¶iquyÕt  Õu  ¹i  è c¸o v.v.   ∙  îcquy  nh  y       khi n ,     t .® ®   . ®Þ ®Ç ®ñ trong Ph¸p    lÖnh  ö   ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µy  X ph     h ch ng 06/7/1995  (sau  y   äi t¾t lµ Ph¸p  ®© g       lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh). X l    h ch Do      ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®ã khix ph     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  î v ngu l  i thuû s¶n, ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶i n ¾ m   òng  µ  ©n  ñ          th quy x ph     v v tu th c¸c quy ®Þnh  ña  c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ  l x l    h ch v NghÞ   nh  ®Þ 48/CP. 2.§èit ng bÞ  ö  ¹t:    î   x ph C¸c  i îng  îc quy  nh  ¹  ®è t ®   ®Þ tikho¶n    Òu  cña  1, §i 5  Ph¸p  Önh  ö  ý vi l x l    ph¹m  µnh  Ýnh  Õu  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  h ch n ch viviph h ch quy  nh  õ §iÒu    ®Þ t  4 ®Õ n   Òu  cña  §i 10  NghÞ   nh  ®Þ 48/CP  × bÞ  ö  ¹ttheo quy  nh  ña  th   x ph     ®Þ c NghÞ   ®Þnh  48/CP. Nh   Ëy  chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi ® îc c¸c c¬    v tæ     n        quan  ã  Èm   c th quyÒn  ña  Öt Nam   c Vi   cho  Ðp  ¹t®éng  ph ho   trong ph¹m        vil∙nhthæ, vïng ® Æc       quyÒn  kinh  Õ  µ  Ò m   ôc ®Þa   Öt  t v th l  Vi Nam   Õu   ã  µnh      ¹m  µnh  n ch vi vi ph h chÝnh  trong  Ünh  ùc  l v b¶o  Ö   ån  î thuû  v ngu l i   s¶n  ×  Þ   ö  ¹t theo    th b x ph   quy ®Þnh  ña  c NghÞ   nh  ®Þ 48/CP. C¸c  µnh    © m   ¹m    Ðp    h vix ph tr¸ ph i l∙nhthæ,  ïng  Æc   Òn  v ® quy kinh tÕ  µ   v vïng thÒ m   ôc®Þa   Öt Nam       l  Vi   ®Ó khaith¸ch¶is¶n       hoÆc   ùc hiÖn    ôc   th   c¸c m ®Ých  kh¸c cña  chøc,c¸ nh©n  ícngoµikh«ng  éc ph¹m    iÒu    tæ     n    thu   vi® chØnh  cña NghÞ   nh   ®Þ 48/CP. Trong    Óm     Óm   khi ki tra,ki so¸ttrªn biÓn, n Õu          ph¸t hiÖn    µnh    ,  c¸ch vi®ã Thanh      traviªnb¶o  Ö   ån  î  û s¶n  ã  v ngu l  thu   i c tr¸chnhiÖ m     lËp    biªnb¶n,b ¾t  ÷ ngêivµ  ¬ng  Ön ®Ó     gi     ph ti   chuyÓn  giao cho    Biªnphßng  ö    x lýtheo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam,  ng  êicã  lu     ®å th   tr¸chnhiÖ m   èihîp   ph    
 2. 2 víic¬    quan Biªn phßng  ö  ýn Õu    µnh      ©y  ¹icho  ån  î thuû    x l  c¸c h vi®ã g h  ngu l   i s¶n. 3. C¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h vivih h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  îthuû  v ngu l   i s¶n: 3.1.C¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò     h viviph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  èng  ña    tr s c c¸c loµithuû s¶n  Òu  NghÞ   nh      (§i 4  ®Þ 48/CP): ­ M«i  êng  èng  ña    µithuû    tr s c c¸c lo   s¶n bao  å m     ïng  íc,c¸c r¹n®¸  g c¸c v n    ngÇ m,      c¸c b∙isan      ùc vËt ngÇ m,  õng  Ëp  Æ n,    ¹n  µ nh÷ng  h«, b∙ith     r ng m b∙ic l   n¬ic  ó, ¬isinhsèng,n¬i®Î  ña    µithuû s¶n.   tr     n       c c¸clo     ­ C¸c  µnh    h vi ph¸  ¹n ®¸  Ç m,    r   ng b∙isan      ùc  Ët  Ç m,  h«, b∙ith v ng ph¸  ì d  hoÆc   ©y  ùng  x d c¸c c«ng  ×nh  tr næi, c«ng  ×nh  Ç m     tr ng kh«ng  îc cÊp  ã  ®  c thÈm   Òn  quy cho  Ðp  µm  ¹i®Õ n   ¬i c  ó,sinh sèng, n¬i ®Î  ña    µi ph l h  n   tr         c c¸c lo   thuû s¶n    kh«ng  Ó   k møc  ,  èil ng lµbao  ®é kh  î     nhiªu®Ò u   Þ  ö  ¹ttheo kho¶n    b x ph     1,§iÒu  NghÞ   nh    4  ®Þ 48/CP. ­ C¸c  µnh      õng  Ëp  Æ n   Þ   ö  ¹ttheo    h viph¸ r ng m b x ph   quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   õng.Thanh      vr   traviªn b¶o  Ö   ån  îthuû  v ngu l   i s¶n trong khithihµnh      c«ng  ô  Õu    Ön    µnh  vn ph¸thi c¸c h viph¸ rõng  Ëp  Æ n   ©y  ¹icho     ng m g h  m«i  êng  èng  ña    µithuû  tr s c c¸c lo   s¶n  ×  th cã tr¸chnhiÖ m     ng¨n chÆn,  Ëp    l biªn b¶n  µ  v chuyÓn  cho  ¬  c quan  Ó m   ©m   Ki l xö  ý. l ­ C¸c  µnh    ©y  nhiÔ m   ïng nícsinh sèng  ña    µithuû    h vig «  v     c c¸c lo   s¶n  Þ  b xö  ¹ttheo  ph   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  2  4  ®Þ 48/CP. Møc  ¹t® îcquy  nh    ph     ®Þ theo  ®¬n   Þ   Ön  Ých  v di t (ha) vïng  íc bÞ   nhiÔ m.    n   «  ChØ     ¸nh    tiªu® gi¸møc       ®é « nhiÔ m   ïng  íc c¨n  vµo  ång    í h¹n  v n   cø  n ®é gi i   cho  Ðp  ña  ét  è  Êt ®éc  ph c m s ch   h¹itan    trong níc cã  ¹icho      h  t«m, c¸ vµ  û      thu sinh vËt ® îc quy  nh  ¹      ®Þ tib¶ng    1 Th«ng   TS/TT  µy  t04  ng 30/8/1990 cña  é  û    B Thu s¶n  íng dÉn  ùc hiÖn  h  th   Ph¸p  lÖnh  µy  4­ ng 25­ 1989  ña  éi  ng  µ   íc vµ  c H ®å Nh n   NghÞ   nh   è  ®Þ s 195/H§BT  ngµy  6­ 02­ 1990  ña  éi  ng  é   ëng  Ò   c H ®å B tr v b¶o  Ö   µ  v v ph¸ttr Ón  ån  î   i ngu l   i thuû s¶n    (sau ®©y  äit¾tlµTh«ng   TS/TT).   g      t04  3.2.C¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò     h viviph h ch v b¶o  Ö     µithuû  v c¸c lo   s¶n  Òu  (§i 5  NghÞ   nh  ®Þ 48/CP). ­ C¸c  µnh      h vikhaith¸c, Ën      v chuyÓn, tiªuthô,chÕ   Õn    µithuû        bi c¸clo   s¶n cã  Ých  íc nhá  ¬n  Ých  íc cho  Ðp  k th   hk th   ph khaith¸cbÞ   ö  ¹ttheo      x ph   kho¶n    1 §iÒu  NghÞ   nh  5  ®Þ 48/CP. K Ých  íctèithiÓu    th     cho  Ðp  ph khaith¸c®èi víic¸c          loµithuû    s¶n kinh tÕ  èng   s trong c¸c vïng níctù nhiÖn  îcquy  nh  ¹          ®  ®Þ ti b¶ng  9 Th«ng   TS/TT. t04  Theo  quy  nh   ña  ®Þ c Th«ng   04  t TS/TT  i  íikhai th¸c h¶i s¶n, cho  ®è v          phÐp  û lÖ  Én    µithuû  t   l c¸c lo   s¶n  ã  Ých  ícnhá  ¬n  Ých  íctèithiÓu    ck th   hk th     cho phÐp  khai th¸ckh«ng     qu¸ 15%  s¶n îng  ña  ét  ΠíihoÆc   l c m m l  tæng  s¶n îng l  khaith¸cm ét     chuyÕn  Ón.Qu¸  û lÖ  bi   t   cho  Ðp    × ngêikhaith¸ch¶is¶n  ph ®ã th          bÞ  ö  ¹t. x ph Trêng  îp ngêivËn  h    chuyÓn, tiªuthô,chÕ   Õn    µithuû s¶n  á  ¬n      bi c¸clo     nh h kÝch  íc cho  Ðp  th   ph khai th¸c,n Õu       kh«ng  ã  c x¸c  Ën    µ sè  û    nh ®ã l   thu s¶n thuéc 15%   û lÖ  Én    t   l cho  Ðp  Ó     ph k trªnhoÆc     µ sè  û  ®ã l   thu s¶n  c¸c c¬  ë  do    s nu«im µ   ã  × bÞ  ö  ¹t.   c th   x ph
 3. 3 ­ C¸c  µnh      h vikhaith¸c, Ën     v chuyÓn    ô,chÕ   Õn    µithuû    tiªuth   bi c¸c lo   s¶n trong thêigian cÊ m        khaith¸cbÞ  ö  ¹ttheo kho¶n    Òu  NghÞ   nh      x ph     2,§i 5  ®Þ 48/ CP.  êigian cÊ m   Th     khaith¸ccña  ét  è  µithuû s¶n  îcquy  nh  ¹ b¶ng       m s lo     ®  ®Þ t i 8 Th«ng   TS/TT. t04  ­ C¸c  µnh      h vikhaith¸c, Ën      v chuyÓn, tiªuthô,chÕ   Õn    µithuû        bi c¸clo   s¶n trong danh  ôc  Ê m     m c khaith¸cbÞ   ö  ¹ttheo      x ph   kho¶n    Òu  NghÞ   nh   3, §i 5  ®Þ 48/CP. Danh  ôc    µithuû    m c¸c lo   s¶n  Ê m   c khai th¸c® îc quy  nh  ¹      ®Þ ti b¶ng    7 Th«ng   TS/TT. t04  3.3. C¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò     h vi vi ph h ch v qu¶n  ý khai th¸c thuû    l      s¶n (§iÒu  NghÞ   nh  6  ®Þ 48/CP). ­ Hµnh      vikhaith¸cthuû     s¶n,kÓ   khaith¸cgièng    c¶     hoÆc   trøng cña      c¸c loµithuû    s¶n  kh«ng  ã  Êy  Ðp  ¹t®éng  c gi ph ho   nghÒ     c¬  c¸ do  quan  ã  Èm   c th quyÒn  Êp  Þ  ö  ¹ttheo ®iÓ m     c b x ph     a,kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  1  6  ®Þ 48/CP. ­Hµnh        vidichuyÓn  ùcl ng khaith¸ckh«ng  ã  Êy phÐp  × bÞ  ö  ¹t l  î      c gi   th   x ph   theo  iÓ m     ® b, kho¶n    Òu  NghÞ   nh  1, §i 6  ®Þ 48/CP. Theo  Õt  nh  è      quy ®Þ s 682 TS/Q§  µy  ng 11/9/1993  ña  é   ëng  é   c B tr B Thuû  s¶n  Ò   Öc  v vi ban  µnh  h Quy  chÕ   khaith¸cvµ      qu¶n  ýnguån  î h¶is¶n        êng  äng ®iÓ m   l  l    i trªnc¸c ng tr tr   (sau  ®©y   äi t¾t lµ Quy Õt  nh   g      ®Þ 682  TS/Q§),viÖc      di chuyÓn  ùc l ng  l  î khai th¸c    ®Õ n       êng  äng ®iÓ m   c¸c ng tr tr   ph¶icã  Êy  Ðp. GiÊy  Ðp      gi ph   ph ®ã ph¶icã  Êu   d næi  ña  ôc  c C b¶o  Ö   ån  îthuû  v ngu l   i s¶n    ãc  ë g trªn,   tr¸vµ  Chi côc  ëng  bªn    do    i tr Chi côc    b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n  ý  Êp. v ngu l   i   kc ­ C¸c  µnh    Æt  µ  ¹o,®¨ng,®¸y      h vi® ch r     ®Ó khaith¸cthuû     s¶n,® Æt  ång,   l   bÌ nu«i thuû      s¶n  kh«ng  ng ®ó quy  nh  Þ   ö  ¹ttheo  iÓ m     ®Þ b x ph   ® a, kho¶n    2, §iÒu  NghÞ   nh   6  ®Þ 48/CP. V Þ   Ý ® Æt   µ  ¹o,®¨ng, ®¸y, lång,bÌ  c¬    tr   ch r         do  quan  Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  c gi ph ho   nghÒ     c¸ quy  nh  ®Þ sao  cho  ¶m   ® b¶o  ång  lu l¹chgiao th«ng,® êng      ña    µithuû        dic c c¸c lo   s¶n  µ  v kh«ng  ¶nh  ëng  n     h ®Õ c¸c nghÒ   khaith¸cthuû s¶n       kh¸c. ­  C«ng  Êt  ån  su ngu s¸ng  ®iÖn, m¨ng  (   x«ng)  nªu  ¹  iÓ m   kho¶n    t i® b,  2, §iÒu  NghÞ   nh  5  ®Þ 48/CP  îc quy  nh  ¹  ®  ®Þ ti Quy Õt  nh  ®Þ 682  TS/Q§  i  íi ®è v   m ét  è  Ò   s ngh khaith¸ckÕt  îp ¸nh     h   s¸ng.C«ng  Êt nguån    su   s¸ng  µtæng  l  c«ng  suÊt cña    ãng  n    c¸c b ®Ì (kh«ng  Ó     ãng  ù  ÷)sö  ông    k c¸c b d tr   d ®Ó khaith¸cthuû     s¶n    ét  n  Þ  trªnm ®¬ v thuyÒn  Ò   ngh khaith¸cthuû     s¶n  Ó  c¸c bãng  n  ö  (k c¶    ®Ì s dông   trªnthuyÒn  Ýnh  µ    ãng  n  Æt      ång  n,phao  n, ch v c¸c b ®Ì ® trªnc¸c xu ®Ì   ®Ì   thóng  chai)  Õ u   .N c«ng  Êtvîtqu¸ quy  nh  su       ®Þ 20%   ëlªnth× ngêisö  ông  Þ  tr        d b xö  ¹ttiÒn vµ  Þ  Þch    è  ãng  n  ît   ph    bt thu s b ®Ì v   c«ng  Êtquy  nh. qu¸ su   ®Þ   ­ C«ng  ô    c khaith¸cthuû     s¶n  trong danh  ôc  Ê m   ö  ông  t¹ kho¶n    m c sd nªu  i   3  Òu  NghÞ   nh  §i 6  ®Þ 48/CP  µc¸clo¹ c«ng  ô  õtµu thuyÒn) dïng  l    i   c (tr       trong c¸c    nghÒ   Ê m   c khaith¸cnh:C¸c      c«ng  ô  c khaith¸cdïng  Êt næ;     ch   C¸c  c«ng  ô    c ®Ó t¹ora c¸c t¸cnh©n  Ët lý,ho¸ häc  µm    Öt, µm  Õt  µng  ¹t û         v     l tªli   l ch h lo   thu s¶n    nh c¸c bé  Ých  iÖn    ån  iÖn, d©y  Én, vîtc¸),thiÕtbÞ    k ® (c¶ ngu ®   d        phun    Êt ho¸ ch   ®éc; Líicã  Ých  ícm ¾t íinhá  ¬n     k th   l  h quy  nh.  Ých  ícm ¾t íicho  Ðp  ®Þ K th   l  ph sö  ông  i víi ét  è  ¹ nghÒ   îcquy  nh  ¹ b¶ng  Th«ng   TS/TT. d ®è     m s lo   i ®  ®Þ t  i 3  t04  3.4.C¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò     h vi vi ph h ch v qu¶n  ý tÇu  l  thuyÒn  nghÒ    c¸ (§iÒu  NghÞ   nh  7  ®Þ 48/CP). ­ Tæ     chøc,c¸ nh©n  ng  íitµu     ®ã m   thuyÒn  kh«ng  Ó   ìlo¹   ¾p  k c   il m¸y    , hay kh«ng  ¾p  l m¸y; Söa  ÷a  ínhoÆc     ch l   ho¸n    µu  c¶it thuyÒn  µm  l thay ® æi    th«ng  sè  ¬  c b¶n  µ  Ýnh  vt n¨ng  ña  µu ®Ò u   c t  ph¶i® îccÊp  ã  Èm  Òn     c th quy cho  Ðp. ph   §ãng  íitµu thuyÒn  ã  Òu  µitoµn  é  õ 15m   ëlªnhoÆc   ¾p  m    c chi d   b t  tr     l m¸y  õ 20 t  CV   ëlªnph¶icã  å  ¬  ÕtkÕ.  tr       h s thi   C¸c  µnh      ¹m    h viviph c¸c quy  nh    y   ®Þ trªn®© bÞ  ö  ¹ttheo kho¶n  §iÓu  NghÞ   nh  x ph     1  7  ®Þ 48/CP.
 4. 4 ­ TÊt  tµu    c¶  thuyÒn    a  µo  ö  ông  khi® v s d ph¶i ®¨ng  ý; Tµu    k  thuyÒn  ã  c chiÒu  µi toµn  é  õ 15m   ë lªnhoÆc   ¾p  d  b t  tr     l m¸y  õ 20    ë lªn ph¶i ®¨ng  t   CV tr       kiÓm;  êi ®iÒu  Ón  µu  ¾p  Ng   khi t l m¸y  õ 12    ëlªnph¶icã  t   CV tr       b»ng; ThuyÒn     viªntrªntµu c¸ ph¶icã  Êy  ê tuú th©n,chøng           gi t       chØ  chuyªn m«n.    C¸c  µnh    h vi viph¹m      c¸c quy  nh    Þ   ö  ¹ttheo  ®Þ trªnb x ph   kho¶n    §iÒu  NghÞ   nh  2, 3  7  ®Þ 48/ CP. ­ C¸c quy  nh  Ò   ng,  öa, ®¨ng  ý, ®¨ng  Óm   µ  Ën  µnh  µu ®Þ v ®ã s  k  ki vv h t  thuyÒn  Ò     îcquy  nh  ¹ c¸cv¨n b¶n: ngh c¸®   ®Þ t      i + Quy Õt  nh  è  ®Þ s 407  TS/Q§  µy  ng 07/12/1991  ña  é   ëng  é   û  c B tr B Thu s¶n  Ò   Öc  v vi ban  µnh  h B¶n quy  nh  Ò   ¨ng  ý  µ  Êp    ¹  Êy  Ðp  ®Þ v® k v c c¸c lo i gi ph li   ªnquan  n   ¹t®éng  Ò   ®Õ ho   ngh c¸. +  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 211 TS/Q§  µy  ng 17/6/1992 cña  é  ëng  é  û      B tr B Thu s¶n vÒ   Öc  vi qu¶n  ýkü  Ët, Óm    toµn  ¬ng  Ön nghÒ   l   thu  ki traan  ph ti   c¸. + Quy Õt  nh  è  ®Þ s 413 Q§/BVNL  µy  ng 01/4/1996  ña  é   ëng  é   û  c B tr B Thu s¶n  Ò   Öc  v vi ban  µnh  h B¶n  Ó  Ö  ¨ng  ý  µu c¸vµ  th l ® k t     thuyÒn  viªn. 3.5.C¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò     h vi vi ph h ch v qu¶n  ý nu«i trång  û    l    thu s¶n (§iÒu  NghÞ   nh  8  ®Þ 48/CP). C¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   h viviph h ch v qu¶n  ýnu«itrång thuû  l      s¶n  Þ   ö  bx ph¹ttheo  Òu  NghÞ   nh    §i 8  ®Þ 48/CP. Gièng  íi ph¶i ® îc Bé   û    m      Thu s¶n  c«ng  nhËn; Di  èng  íitõ tØnh  µy    gi m    n sang  tØnh  kh¸c,xuÊt nhËp  Èu  èng,xuÊt     kh gi     nhËp  Èu  kh thøc    ïng  ¨n d cho nu«itrång thuû      s¶n ph¶i® îc Bé   û      Thu s¶n  ôc  (C b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n)cho  Ðp. v ngu l   i     ph 3.6.C¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò     h viviph h ch v phßng  ÞdÞch  Önh  tr   b cho  û  thu s¶n  Òu  NghÞ   nh  (§i 9  ®Þ 48/CP). C¸c  µnh    æ     µithuû  h vi® c¸c lo   s¶n hoÆc       µithuû  x¸c c¸c lo   s¶n  ∙  Ôm   ® nhi b Önh  µo    ïng níchoÆc   æ     ña  óng    ÷ng  ¬icã  Ó  µm    v c¸c v     ® x¸c c ch ë nh n   th l cho m Ç m   Önh  ©y    µo    ïng nícmíi;C¸c  µnh    ïng,cho  b l lan v c¸c v       h vid   hoÆc   c¸c b¸n    loµithuû    s¶n  ∙  Ô m   Önh  ® nhi b cho  êi kh¸c ®Ó   ng     nu«i,s¶n  Êt gièng    xu   hoÆc   lµm  thøc  t i cho  û  ¨n ¬   thu s¶n  u   µ c¸c hµnh    µm  ©y    Þch  Önh, bÞ   ®Ò l     vil l lan d b   xö  ¹ttheo ®iÓ m     ph     b,kho¶n    Òu  NghÞ   nh  1,§i 9  ®Þ 48/CP. Sè  û  thu s¶n  ∙  Ô m   Önh  Õu  óng  Ôm   Önh  í møc  ® nhi b n ch nhi b t  i kh«ng  Ó  th ch÷a  Þ® îcth× ph¶itiªuhuû. tr          3.7. C¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   ö  ông    h vi vi ph h ch vsd c¸c  ¹  Êy  Ðp  lo igi ph (§iÒu  NghÞ   nh  10  ®Þ 48/CP). ­C¸c  ¹ giÊy phÐp  ïng trongho¹t®éng  Ò       lo   i   d     ngh c¸bao  å m: g +  Êy  Ðp  ¹t®éng  Ò       ông  Gi ph ho   ngh c¸ (¸pd cho khaith¸c,nu«itrång thuû          s¶n,hËu  Çn  Þch  ô,kinhdoanh,chÕ   Õn  û s¶n).   cd v      bi thu   +  Êy  Ðp  Êt nhËp  Èu  èng,®éng  Ët vµ  Gi ph xu   kh gi   v   s¶n  È m   ng  Ët ph ®é v  thuû s¶n,thuèc thó y  û s¶n,thøc ¨n cho  ng  Ëtthuû s¶n.         thu        ®é v     +  Êy  Ðp  Gi ph s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  èc  ó  thuû  thu th y  s¶n, thøc  cho    ¨n  nu«itrång thuû s¶n.       +  Êy  Ðp    Gi ph dichuyÓn  ùcl ng khaith¸c. l  î     +  Êy  ¨ng  ý  ¬ng  Ön nghÒ   Gi ® k ph ti   c¸. +  C¸c  ¹ giÊy chøng  Ën  Ò   toµn  ü  Ët(®¨ng kiÓm). lo i     nh v an  k thu    
 5. 5 +  Êy  Gi chøng  Ën  Óm  Þch;GiÊy  nh ki d   chøng  Ën  Êt l ng gièng,GiÊy  nh ch  î     chøng  Ën  iÒu  Ön  nh ® ki s¶n  Êtgièng,®iÒu  Ön  Ö   xu     ki v sinh thó ý  û s¶n.     thu   +  C¸c  ¹  lo ichøng chØ  chuyªn m«n, nghiÖp  ô  v (b»ng  i Sæ   l¸   , thuyÒn  viªn. . . .) Ng êi ® îc cÊp  Êy  Ðp  µ     ¹m     gi ph m viph nghiªm  äng nguyªn  ¾c  ö  ông  tr   t sd giÊy phÐp  × bÞ  ö  ¹ttheo §iÒu  NghÞ   nh    th   x ph     10  ®Þ 48/CP. ­GiÊy  Ðp  Þ    åitrong c¸ctr ng  îp sau:   ph b thu h      ê h   +  Êy  Ðp  c¬  Gi ph do  quan  Êp  c kh«ng  ng  Èm  Òn. ®ó th quy +  Êy  Ðp  ã  éidung    Gi ph c n   tr¸ph¸p luËt. i   +  Êy  Ðp  Þ  Èy xo¸,söa  ÷a.+  Gi ph b t     ch   C¸c  ¹ giÊy phÐp, giÊy têgi¶. lo i          Khi thu  åi giÊy  Ðp  íc quyÒn   ö  ông  Êy  Ðp)  êi cã  Èm   h  ph (t   sd gi ph ng   th quyÒn ph¶i tu©n    theo  ñ  ôc quy  nh  ¹  Òu  cña  th t   ®Þ ti§i 50  Ph¸p  Önh  ö  ý vi l x l    ph¹m  µnh  Ýnh. h ch 4.Thñ  ôcxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Òu  NghÞ   nh    t   ph     h ch (§i 12  ®Þ 48/CP). 4.1.Khi xö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh      ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v b¶o  Ö   ån  î v ngu l   i thuû s¶n, ngêi cã  Èm       th quyÒn  ph¶i thùc  Ön  ng    hi ®ó quy  nh   õ §iÒu    ®Þ t  45 ®Õ n   cña  55  Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  l X l    h ch (kho¶n  §iÒu  NghÞ   1  12  ®Þnh  48/CP) vµ    theo tr×nh tùsau  y:      ®© ­ Khi ph¸thiÖn    ¹m  µnh  Ýnh      viph h ch ph¶ira  Önh  nh   l ®× chØ ngay  µnh  h viviph¹m.    ­ LËp      biªn b¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh  v viph h ch theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 47  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh, trõtr ng  îp ¸p dông  ñ tôc ®¬n  l X l    h ch    ê h     th     gi¶n  ®èi víi ×nh     h thøc  ¹tc¶nh    ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn ®Õ n   ph     20.000®  ×  th kh«ng  Çn  c lËp biªnb¶n  µ     Õt ®Þnh  ö  ¹tt¹ chç.    m ra quy   x ph    i Biªn b¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh  Ëp    v vi ph h ch l theo  É u   XP/BVNL,  Õu   ã  m 03  n c t¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  ×  gi   v  ti viph h ch th ph¶ilËp    b¶ng  theo  kª  m É u   XP/BVNL.  06  Biªn b¶n  îctrao cho  chøc,c¸ nh©n    ¹m  b¶n  µ    ®    tæ     viph 1  v chuyÓn  cho  êicã  Èm  Òn  ö  ¹t1  ng   th quy x ph   b¶n. ­ Ra    quy  nh  ö  ¹ttheo  ®Þ x ph   quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti   48  Ph¸p  Önh  ö  ývi l X l    ph¹m  µnh  Ýnh. h ch ­ Quy Õt ®Þnh  xö  ph¹t  ph¹m  hµnh chÝnh ® îc lËp theo m É u  01   vi XP/BVNL. Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  îctraocho  chøc,c¸nh©n  ®Þ x ph     h ch ®    tæ     viph¹m  µ  ÷ng  êili     v nh ng   ªnquan  ã  c tr¸chnhiÖ m    µnh    thih hoÆc   Çn  Õt. c bi ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  chøc,c¸ nh©n  Ën  îcQuy Õt    th   05  k t  tæ     nh ®   ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh,n Õu  x ph     h ch   kh«ng  ùnguyÖn    µnh  × ngêira t  thih th      Quy Õt  nh  ö  ¹tcìng  Õ     µnh  ®Þ x ph   ch thih Quy Õt  nh   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  ®Þ x ph     h chÝnh  theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 55  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch   Quy Õt  nh  ìng chÕ     µnh  ®Þ c  thih Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ëp  ®Þ x ph     h ch l theo m É u   XP/BVNL.   02  C¸c  É u     m biªn b¶n, Quy Õt  nh,    ®Þ b¶ng  kÓ     kª  trªnquy  nh  ¹  ô  ôc ®Þ ti ph l   kÌm  theo Th«ng   µy.   tn
 6. 6 4.2.¸p dông     møc  ¹tvµ  ph   tæng  îp h×nh  ¹t. h  ph Khung  ¹ttiÒn ®èi víi çi hµnh      ¹m  ph          m viviph trong NghÞ   nh    ®Þ 48/CP  îc ®  quy  nh  ®Þ theo khung  Ò m.  èivíihµnh      ¹m  m §   viviph th«ng  êng  ×  dông  th th ¸p  møc   ¹ttrung b×nh; §èi víihµnh      ¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   dông  ph          viviph c t ti   nh ¸p  møc   ¹t thÊp  ¬n  ng  ph   h nh kh«ng  íimøc   Êp  Êt  ña  d  th nh c khung  ¹t;§èi víi ph       hµnh      ¹m  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  dông  viviph c t ti     th ¸p  møc   ¹tcao  ¬n  ng  ph   h nh kh«ng  ît   v   møc  qu¸ cao  Êt cña  nh   khung  ¹t. ph ­ M ét  êithùc hiÖn  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  Þ   ö  ¹t   ng     nhi h viviph h ch th b x ph   vÒ   õng  µnh    Õ u   t h vi.N c¸c  ×nh  h thøc  ö  ¹t lµ tiÒn  ×  x ph     th ph¶i ® îc céng  ¹    l i thµnh  møc  ¹tchung. ph   ­ NhiÒu  êi cïng  ùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  ×  çi  êi viph¹m    ng   th   mh viviph th m ng     ®Ò u   Þ   ö  ¹t.Trêng  îp  Òu  êi trªncïng  ét  b x ph   h nhi ng     m thuyÒn nghÒ  khaith¸c    thuû s¶n  ïng  ùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  c th   mh viviph h ch th ThuyÒn  ëng  tr bÞ  ö  ¹t. x ph 4.3.Xö  ýtang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh.   l     ti     h ch Tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  Þ   Þch  ph¶ixö  ýtheo  v  ti viph h ch bt thu    l  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 52  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch §èivíi    tang vËtlµc¸cc«ng  ô         c khaith¸cthuû s¶n       trong danh  ôc  Ê m   ö    m c s dông,c¬    quan  ö  ýph¶ihuû  x l    hoÆc   ã  Ön  c bi ph¸p  ¹  õkh¶  lo i   tr n¨ng  óng  îc ch ®  t¸ sö  ông  µo  ôc  ch   d i vm ®Ý khaith¸cthuû s¶n.      §èivíisè  û      Thu s¶n  Þ   Ôm   Önh, khitiªuhuû  b nhi b     ph¶icã  Ön    bi ph¸p  ¹  lo i trõkh¶    n¨ng  ©y lanm Ç m   Önh  µo    ïng níc. l   b v c¸cv   4.4. ép  tiÒn ph¹t µ  thu tiÒn ph¹t  N  v  (kho¶n 2, §iÒu 12 NghÞ  ®Þnh   48/CP). Gi¸m  c  ë  û  ®è S thu s¶n,Së   n«ng  nghiÖp  µ    iÓn n«ng  v ph¸ttr   th«n  ã  c tr¸ch   nhiÖ m   µn  ¹c  íiKho  ¹c  µ   íc tØnh    b b v  b Nh n   ®Ó quy  nh  iÓ m   ®Þ ® thu  Òn  ¹t ti ph   hoÆc   û   Ö m   u nhi thu  Òn  ¹t theo  ti ph   quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   2,  12  ®Þnh  48/CP  ¶m   ® b¶o  Ën  Ön cho  Öc    µnh  thu ti   vi thi h Quy Õt  nh  ö  ¹t. ®Þ x ph 5.Thñ  ôc¸p dông    Ön    t   c¸cbi ph¸p ng¨n chÆn     ¹m  µnh  Ýnh  µ        viph h ch v b¶o ®¶m   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. x l    h ch §iÒu  cña  38  Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  l X l    h ch quy  nh    Ön  ®Þ c¸c bi ph¸p ng¨n ch¨n    ¹m  µnh  Ýnh  µ  vi ph h ch v b¶o  ¶m   Öc  ö  ý vi ph¹m  µnh  ® vi x l     h chÝnh  å m: g a) T¹m  ÷ngêi;   gi   b) T¹m  ÷tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh;   gi      ti     h ch c)Kh¸m  êi;   ng d) Kh¸m  ¬ng  Ön vËn      Ët;   ph ti   t¶i ®å v , ®)  Kh¸m  ¬icÊtgiÊu  n    tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh.    ti     h ch Khi  dông  ¸p  c¸c  Ön  bi ph¸p  µy, ngêi cã  Èm   n    th quyÒn  ph¶i tu©n  ñ   th   nghiªm ngÆt quy  nh  õ §iÒu  ®Õ n   Òu  cña  ®Þ t  39  §i 44  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  l X l    hµnh  Ýnh. ch
 7. 7 Trong    Ön  c¸c bi ph¸p  trªn,khi thihµnh      c«ng  ô  v Thanh      tra viªn b¶o  Ö   v nguån  îthuû  l i s¶n chØ  îc¸p dông  Ön  ®    bi ph¸p kh¸m  ¬ng  Ön vËn      ph ti   t¶i(trong  ®ã   ã  µu  c t thuyÒn  ¸nh      Ët.§ Ó   ¶m   ® c¸),®å v   ® b¶o  Öc    µnh  Õt  nh   vi thih quy ®Þ xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh,Thanh      ph     h ch   traviªnb¶o  Ö   ån  îthuû  v ngu l   i s¶n  îct¹m  ®  gi÷c¸cgiÊy tê nªu  ¹ m ôc    ña         ti   3.7 c Th«ng   µy  tn hoÆc   Êy tê tuú th©n  ña    gi       c tæ chøc,c¸nh©n    ¹m     viph cho  n     chøc,c¸nh©n      µnh  ®Õ khitæ     ®ã thih xong  Õt quy   ®Þnh  ö  ¹t. x ph Khit¹m  ÷giÊy tê,ph¶ighirâ trong biªnb¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh  µ    gi              v viph h ch v ph¶i tr¶ l¹  ¬ng  ù      µnh      i® s khi thih xong Quy Õt  nh   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  ®Þ x ph     h chÝnh. Trong  êng  îp    tr h kh«ng  ã  Êy  ê ®Ó   ¹m  ÷,Thanh      îc yªu c gi t   t gi   traviªn®     cÇu  chøc,c¸ nh©n    ¹m  a  ¬ng  Ön  Ò   Õn  tæ     viph ® ph ti v b hoÆc   ôsë  ¬  tr   c quan  ®Ó     Õt. gi¶i quy §èivíi   µnh      ¹m  µnh  Ýnh  µ      h c¸c viviph h ch m trong møc  ¹tcã    ph   quy  nh   ®Þ tÞch    thu tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  × Thanh      v  ti     h ch th   traviªnb¶o  Ö   v nguån  î thuû  l i s¶n  îc quyÒn  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  ®  gi   v  ti viph h ch ®ã     Þch  ®Ó t thu. 6. C¸c    quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   v nguån  îthuû  l i s¶n  íc®©y    íi tr   tr¸v   i NghÞ   nh  ®Þ 48/CP  u   Þ     á  Òu    ®Ò b b∙ib (§i 13 NghÞ   nh  ®Þ 48/CP),gå m:   ­ Quy  nh  Ò   ö  ¹t®èi  íingêi níc ngoµi t¹  Òu  NghÞ   nh   ®Þ v x ph   v      i §i 22  ®Þ 437­ H§BT   µy  ng 22/12/1990  ña  éi  ng  é  ëng  Ò   c H ®å b tr v Quy  Õ   ¹t®éng  ch ho   nghÒ     ña  êi vµ  ¬ng  Ön  íc ngoµi trong vïng  Ón  íc Céng  µ    c¸ c ng   ph ti n       bi n   ho x∙ héichñ  Üa  ÖtNam.   ngh Vi   ­ Quy  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ®Þ x ph     h ch trong c«ng    ó ý  û    t¸cth   thu s¶n  ¹ t i m ôc    V Th«ng   è  TS/TT  µy  t s 02  ng 25/6/1994  ña  é   û  c B Thu s¶n  íng  Én    h d thi hµnh NghÞ   nh  è  ®Þ s 93/CP  µy  ng 27/11/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v c«ng    ó t¸cth   y  i víi ng  Ëtvµ  ®è    ®é v   s¶n  È m   ng  Ëtthuû s¶n. ph ®é v     II. æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  T 1.Tæ     chøc  tuyªntruyÒn,phæ   Õn  éidung      bi n   NghÞ   nh  ®Þ 48/CP. Giao  cho  ôc  ëng  ôc  C tr C b¶o  Ö   ån  î thuû  v ngu l   i s¶n  óp Bé   ëng; Gi¸m  gi   tr   ®èc    ë   û  c¸c S thu s¶n,Së     n«ng  nghiÖp  µ    iÓn n«ng  v ph¸ttr   th«n  óp Chñ   Þch  gi   t Uû  ban  ©n  ©n    nh d c¸c TØnh,  µnh  è  ùc thuéc  th ph tr   trung  ng  ¬ tuyªn truyÒn,     phæ   Õn  éi dung  bi n   NghÞ   nh   ®Þ 48/CP  µ  v Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  µnh  l X l    h chÝnh  n     chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng  Ò     µ    ®Õ c¸c tæ     ho   ngh c¸ v h¶is¶n  ã  ªnquan  c li   ®Õ n   Ò   ngh c¸. Côc B¶o  Ö   ån  îthuû  v ngu l   i s¶n  chøc  Ëp  Ên  tæ  t hu cho  ùcl ng Thanh    l  î   tra B¶o  Ö   ån  î thuû  v ngu l   i s¶n  Ò   v c«ng    ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh, ®µo  ¹o t¸cx ph     h ch   t  ®éi ngò    Thanh      traviªnB¶o  Ö   ån  îthuû  v ngu l   i s¶n  µm  l cho    c¸c Thanh      traviªn n ¾ m   ÷ng  µ  dông  ng  v v ¸p  ®ó Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ  l X l    h ch v NghÞ   ®Þnh  48/CP      µnh  Ö m  ô. khithih nhi v 2.Hoµn  Ön h Ö   èng  chøc    thi   th tæ  Thanh    traB¶o  Ö   ån  îthuû s¶n: v ngu l   i  
 8. 8 ­ GiÊy  Ðp  ë  û    ph S Thu s¶n,Së    N«ng  nghiÖp  µ    iÓn n«ng  v ph¸ttr   th«n  ¬i (n   cha  ã  chøc  c tæ  Thanh    traB¶o  Ö   ån  î thuû  v ngu l   i s¶n) tham  u    m cho  û     U ban nh©n  ©n  d tØnh nhanh  ãng  µnh  Ëp  chøc  ch th l tæ  Thanh    traB¶o  Ö   ån  î v ngu l   i thuû s¶n  µ    Ö m   v bæ nhi Ch¸nh  Thanh    traB¶o  Ö   ån  îthuû  v ngu l   i s¶n tØnh theo  Quy Õt  nh  ®Þ 415/TTg  µy  ng 10/8/1994  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ    Õn  í c Th t Ch ph ®Ó ti t   i viÖc  Óm     Óm     µ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ki tra,ki so¸tv x ph     h ch trong lÜnh  ùc      v b¶o vÖ   ån  î thuû  ngu l   i s¶n  îc tËp  ®  trung vµo  ét  u   èi  µ Thanh      m ®Ç m l   traB¶o  Ö   v nguån  îthuû s¶n  l i   tØnh. 3.Bæ     sung,hoµn  Ön h Ö   èng      thi   th v¨n b¶n  ph¸p quy:   Giao cho  ôc  C B¶o  Ö   ån  î thuû  v ngu l   i s¶n  ñ  × phèi hîp  íic¸c ViÖn  ch tr     v    nghiªn cøu, c¸c ®Þa   ¬ng       ph tham  u  m cho  é     B bæ sung, söa  æi    ® hoÆc    ban hµnh  íic¸cquy  nh  Ò     µithuû  m    ®Þ v c¸clo   s¶n  Ê m   c khaith¸c, êigian cÊ m        th   khai  th¸c,  khu  ùc  Ê m   vc khaith¸c, Ých  íctèi Óu cho  Ðp     k th    thi   ph khaith¸cv.v. .    .. §èi víic¸c ®Þa   ¬ng  ã  Æc   ïriªng,nhÊt lµ c¸c tØnh  éi ®ång, Së        ph c® th          n    Thuû  s¶n, Së     N«ng  nghiÖp  µ  v ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n    Êt c¸c quy  nh   ®Ò xu     ®Þ ®Ó   é   û  B Thu s¶n  ban  µnh  h hoÆc   û  Òn  u quy cho  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh    ban hµnh    ông  ¸p d trongph¹m      vitØnh. 4. Trong    qu¸  ×nh  ùc  Ön  tr th hi NghÞ   nh  ®Þ 48/CP  Õu   ã  iÒu  ×  a  n c® g ch phï hîp,cÇn     ph¶n  ¶nh  Þp  êicho  é   û  k th   B Thu s¶n    ®Ó tæng  îp  ×nh ChÝnh  h tr   phñ  öa  æi,bæ   s®   sung. Côc  B¶o  Ö   ån  î thuû  v ngu l   i s¶n  ã  c tr¸chnhiÖm   óp  é     gi B chØ  o, kiÓm   ®¹   trathùc hiÖn      Th«ng   µy. tn
 9. 9 P h ô   ôc l C¸c m É u  q u y Õ t ® Þ n h  v µ  biªn b ¶ n  v Ò  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh v ù c b ¶ o  v Ö  n g u å n  lîi thu û  s¶n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è  TT/BVNL  µy  10­   ts 04  ng 10­ 1996) 1.  É u   XP/BVNL:  M 01  Quy Õt  nh   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  v b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n. v ngu l   i   2. M É u   XP/BVNL:    02  Quy Õt  nh  ìng  Õ     µnh  ®Þ c ch thih Quy Õt  nh  ö  ®Þ x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n. v ngu l  i   3. M É u   XP/BVNL:    03  Biªn b¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh    v viph h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n. v ngu l   i   4.  É u   XP/BVNL:  M 04  Biªn b¶n  µn    b giao hoÆc     ¹  tr¶ l itang  Ët,ph¬ng  v  tiÖn viph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n. v ngu l   i   5.  É u   XP/BVNL:  M 05  Biªn b¶n    û    tiªuhu tang  Ët    ¹m  µnh  Ýnh  v vi ph h ch tronglÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n. v ngu l  i   6.M É u   XP/BVNL: B¶ng  Õ     06    k tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh     ti     h ch tronglÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n. v ngu l   i   MÉu  01XP/BVNL   ...................                             C é n g ho µ  X∙ h éi h ñ  ngh Ü a   Öt na m  C Vi  .. . .. 1 . ..                            éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc    . . .( ) ...                          § l    do   .. ph Sè:..  .Q§/XP                        .. . . µy.. . . h .  .                          . . . ng . . t ¸ng. .n¨m  . . .. Q u y Õ t ® Þ n h   ö  p h ¹t vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h   x p h Tron g  l Ü nh v ù c b ¶ o  v Ö  n g u å n  lîi  thu û  s¶n ­C¨n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  48  l X l    h ch ng 06/7/1995; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 48/CP  µy  ng 12/8/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch tronglÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n; v ngu l   i   ­ C¨n  biªn b¶n    ¹m  µnh  Ýnh  è  .   cø    viph h ch s .. BB/XP  Ëp  µy..  l ng .th¸ng..  . n¨m... ­X Ðt  éidung,tÝnh  Êt,møc      ¹m  µnh  Ýnh;   n    ch   ®é viph h ch T«i. .   . . ...  . (2 .. . ....Chøc  ô.. . ....(3). . ..... ) .. v . . ...  . . ..... .. §¬n  Þ  v c«ng  . . ....................... t¸c. . ....................... Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  Xö  ¹thµnh  Ýnh  i víi 1:  ph   ch ®è   : ­¤ng  µ). . ... 4 . ..D © n   éc(Quèc  Þch). . ..   (b . . ..( ) ..  . . t  t . .. ­Ngh Ò     nghiÖp:. . ................... . . .................  . ­§Þa    chØ:.. . ........... 5 . ....... . . ..........( ) ........ ­Chøng    minh  ©n  ©n  Nh d hoÆc   é   Õu  è: H chi s do  ¬  c quan.. . .......cÊpngµy.. th . . .......   . ¸ng. .n   . ¨m...
 10. 10 ­Tªn  ¬ng  Ön viph¹m  Õu  ã).. . .........   ph ti     (n c . ........  . Sè  ¨ng  ý  ¬ng  Ön.. . .............. ® k ph ti . . ............. ­§∙cã  µnh  . . ....... 6 . .........    h vi: . .......( ) ......... viph¹m  iÒu...   ® .NghÞ  nh  ®Þ 48/CP  µy  ng 12/8/1996 ­H×nh    thøc xö  ¹t: . ....... 7 . ........   ph . . ......( ) ........ ­N¬i nép  Òn ph¹t. . ... 8 . ..........     ti   . . ..( ) ............ . §i Ò u 2: ¤ng  µ) cã    ¹i§iÒu  chÞu  (b   tªn t   1  tr¸ch nhiÖ m     µnh      thih quy ®Þnh  µy  n trong thêih¹n 05  µy  Ó   õngµy  Ën  îcquyÕt ®Þnh.       ng k t   nh ®     Qu¸  êih¹n  th   quy  nh  Õu  ®Þ n «ng  µ) kh«ng  ù nguyÖn    µnh  ×  Ï (b   t  thih th s   bÞ   ìng chÕ     µnh. M äi  Ý   c  thih   ph tæn cho  Öc  chøc  ìng chÕ   «ng  µ) vi tæ  c  do  (b   chÞu. ¤ng  µ) cã  Ó  Õu  ¹i®Õ n... . ......t ongthêih¹n  ngµy  Ó   õ (b   th khi n   . . ......r     10  k t  ngµy  Ën  îc Quy Õt  nh.  nh ®  ®Þ Trong    ê    Õt  Õu  ¹i  khi ch gi¶iquy khi n ,«ng  µ) (b   vÉn ph¶ithi µnh  Õt ®Þnh  µy.    h quy   n Ng êira Quy Õt  nh    ®Þ (10)   N¬i nhËn      (9): ­¤ng  µ). .   (b .  ; ­Chi côc     BVNLTS...   .; ­§iÓ m     Òn ph¹t;   thu ti     ­Lu.   H í ng d É n  g hi  h Ð p  m É u   c 01 X P/ B V N L (1): ¬     quan  C ban  µnh  Õt ®Þnh h quy   (2):   â hä    êiký  Õt ®Þnh  Ghi r   tªnng   quy   (3):   â chøc  ô   Ghi r   v theo thÈm  Òn  ö  ¹tquy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ     quy x ph   ®Þ t  i 11  ®Þnh 48/CP. (4):   â hä    êiviph¹m   Ghi r   tªnng     hoÆc     ña  chøc    ¹m tªnc tæ  viph (5):   â n¬ith ng  óhoÆc     µ  a    Ghi r     ê tr   tªnv ®Þ chØ  ¬  c quan  êiviph¹m; n¬i ng        ®ãng  ôsë  ña  chøc    ¹m. tr   c tæ  viph (6):Ghi  â c¸c hµnh      ¹m  îcquy  nh    r    viviph ®   ®Þ trong c¸c ®iÒu     kho¶n  µo  n cña  NghÞ   nh  ®Þ 48/CP. (7):Ghi  â h×nh    r  thøc  ¹tchÝnh, møc  ¹t,   Ön  ph     ph   bi ph¸p  c¸c kh¸c;N Õ u       ¸p dông  Ön  bi ph¸p  Þch  t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  ×  v  ti vi ph th ph¶i cã    b¶ng    kª kÌm  theo.
 11. 11 (8):Ghi  â  a   iÓ m     r ®Þ ® thu  Òn  ¹thoÆc   û  Öm   ti ph   u nhi thu  Òn  ¹tcña  ti ph   Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n (9):  Quy Õt  nh  ®Þ ph¶igöicho  êibÞ   ö  ¹t,   ôc     ng   x ph   c B¶o  Ö   ån  î Chi v ngu l   i thuû s¶n  ña  a   ¬ng  c ®Þ ph qu¶n  ýngêi bÞ   ö  ¹t,®iÓ m   tiÒn  ¹t,l c¬  l    x ph   thu  ph  u  quan  êira quyÕt  nh  ö  ¹t. Õ u   Õt  nh  Þch    ng     ®Þ x ph   N quy ®Þ t thu tang  Ët,ph¬ng  v  tiÖn    ¹m  ã    Þ tõ  tr Öu  ng  ë lªn ph¶i göi cho  Ön  Óm     vi ph c gi¸tr   5  i ®å tr        Vi ki s¸t nh©n  ©n  ïng cÊp. d c  (10):Ký     ng  Êu.  Õ u   êi ký  µ Thanh      tªn,®ã d N ng   l   tra viªn hoÆc     Ch¸nh  Thanh    trab¶o  Ö   ån  î thuû  v ngu l   i s¶n  ×  ng  Êu  th ®ã d Thanh    traB¶o  Ö   ån  v ngu lîthuû s¶n.   i   M É u   XP/BVNL 02  .. . ......                    é ng  ho µ  X∙ h éi C h ñ  ngh Ü a  Vi Öt na m   . . ......                  C .. .. . .. 1 . ..  . . .( ) .... .   éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  § l    do   ph Sè:..  .Q§/XP                     .. . . µy.. . . h .  .                       . . .  ng . . t ¸ng. .n¨m  . . .. Q u y Õ t ® Þ n h   ì ng c h Õ  thi h µ n h  q u y Õ t ® Þ n h  x ö  p h ¹t h µ n h  ch Ý n h   c   Tron g  l Ü nh v ù c b¶ o   Ö  n g u å n  lîithu û  s¶n v   ­C¨n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  55  l X l    h ch ng 06/7/1995; ­ § Ó  ®¶m  b¶o thi µnh quyÕt ®Þnh  xö  ph¹t  ph¹m  hµnh chÝnh    h  vi sè.. .Q§/XP  µy.. . h . ¨m.. cña  . . ............ . ng . t ¸ng. .n   .   .. . ............. T«i. .   . . ...  . (2 .. . ....Chøc  ô.. . ....(3). . ..... ) . . v . . ...  . . ..... . . §¬n  Þ  v c«ng  . . ....................... t¸c. . ....................... Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1:  ­C ìng chÕ     µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh:     thih quy   x ph     h ch §èivíi    «ng  µ). . ... 4 . ..(Quèc  Þch). . . (b . . ..( ) ..  . . t . ..   Ngh Ò   nghiÖp:. . ................... . . .................  . §Þa chØ:.. . ........... 5 . ....... . . ..........( ) ........ Chøng  minh  ©n  ©n  Nh d hoÆc   é  Õu)sè: (H chi   do  ¬  c quan.. . .......cÊpngµy.. th . . .......   . ¸ng. .n . ¨m... ­BiÖn    ph¸p cìng chÕ... . ..     . . ..(6). . .........   . . . ........ §i Ò u    û   Öm  «ng... (7) . ..... høcvô... .  2: U nhi cho  . . .....c   ... §¬n  Þ  v c«ng  . . .............. t¸c. . ............... thi µnh  Õt ®Þnh  µy.  h quy   n §i Ò u    äi  Ý  3: M ph tæn  viÖc  chøc    µnh  Õt  nh  µy    do  tæ  thih quy ®Þ n do «ng  µ)cã      Òu  chÞu. (b   tªnë §i 1  Ng êira Quy Õt  nh    ®Þ  (9)
 12. 12 N¬i nhËn      (8): ­Nh   iÒu     ® 1,2; ­C¸c  ¬    c quan  èihîp; ph     ­Lu.   H í ng d É n  g hi  h Ð p  m É u   c 02 X P/ B V N L (1): ¬     quan    µnh,ban  µnh  Õt ®Þnh. C ph¸th   h quy   (2):   â hä    êiký  Õt  nh. N Õ u   Õt  nh  ö  ¹tviph¹m     Ghi r   tªnng   quy ®Þ   quy ®Þ x ph     hµnh  Ýnh  Thanh      ch do  traviªnhoÆc  Ch¸nh thanh    traB¶o  Ö   ån  î thuû  v ngu l   i s¶n  ý  ×  k th Quy Õt  nh  ®Þ Quy Õt  nh  ìng  Õ   Ch¸nh  ®Þ c ch do  thanh    traB¶o  Ö   v nguån  îthuû s¶n  ý. l i   k (3):  Ghi  â chøc  ô  ña  ñ tr ng    ¬  r  v c th   ë c¸cc quan  ã  Èm  Òn  c th quy quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  NghÞ   nh    i 11  ®Þ 48/CP. (4):Ghi  â hä    ña  êiviph¹m  µnh  Ýnh    r   tªnc ng     h ch hoÆc   ñ  ëng  ña    Th tr c tæ chøc    ¹m viph (5):   â n¬ith ng  óhoÆc     µ  a   Ghi r     ê tr   tªnv ®Þ chØ  ¬  c quan  ña  êiviph¹m  c ng     hµnh  Ýnh;n¬i®ãng  ôsë  ña  chøc    ¹m  µnh  Ýnh. ch    tr   c tæ  viph h ch (6):  C¸c  Ön  bi ph¸p cìng chÕ       theo  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  §i 55  l X l    h chÝnh  Êu  õ l ng, kª  (Kh tr  ¬   biªn 1  Çn  µis¶n  ¬ng  ¬ng    ph t  t ® møc   Òn  ¹t®Ó   ti ph   b¸n ®Êu      gi¸hoÆc     Ön  c¸cbi ph¸p kh¸c).   (7): ä     êi® îcgiao tr¸chnhiÖm     µnh  Õt  nh  ìng chÕ.  èi   tªnng     H     thih quy ®Þ c  §  víiQuy Õt  nh  Ch¸nh    ®Þ do  Thanh   traB¶o  Ö   ån  îthuû  v ngu l   i s¶n  ý  ã  Ó  û  k c th u nhiÖ m cho  ñ  ëng  ¬  Th tr c quan  èihîp nh    ph     Biªnphßng,c«ng    an. (8):Ngoµi viÖc  öicho    ¬inh  ¬inhËn  ña      g  c¸c n   n   c Quy Õt  nh  ìng chÕ   ®Þ c  cßn ph¶i göi thªm     cho    ¬i ®∙  Ën  c¸c n   nh Quy Õt  nh   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  ®Þ x ph     h chÝnh. (9): ý    ng  Êu.N Õ u   êiký  µThanh        tªn, K ®ã d   ng   l   traviªnhoÆc  Ch¸nh  Thanh  trab¶o  Ö   ån  îthuû    v ngu l   i s¶n  ×  ng  Êu  th ®ã d Thanh    traB¶o  Ö   ån  îthuû  v ngu l   i s¶n. M É u   XP/BVNL   03  .. . ......                    é ng  ho µ  X∙ h éi C h ñ  ngh Ü a  Vi Öt na m   . . ......                  C .. .. . .. 1 . ..  . . .( ) .... .   éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  § l    do   ph Sè:..  .Q§/XP                     .. . . µy.. . . h .  .                       . . .  ng . . t ¸ng. .n¨m  . . .. Biªn b¶ n   Ò  vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h   v p h trong  Ü nh v ù c  ¶ o  v Ö   g u å n  lîi l b n   thu û  s¶n H«m   nay,ngµy..     .th¸ng..  . .n¨m...vµo  åi.. .giê..  óng    å m: .   . h   .  . .ch ; t«ig a) Ng êilËp biªnb¶n:       ­¤ng  µ). . .......Chøc    (b . . ......  . . danh... . . 2 . ... . . ( ) .. .
 13. 13 ­Thuéc  n  Þ:.. . ..................   ®¬ v . . .................. b) Tæ     chøc,c¸nh©n    ¹m:    viph ­¤ng  µ): . . 3Quèc  Þch.. (4    (b . . (   ) t .) Ngh Ò   nghiÖp.. . . . ­Chøng    minh    ©n  ©n  thNh d hoÆc   é   Õu  è:. . ) . . H chi s . (5 . .. cÊp  µy.. . ..................... ng . . ...................  . ­§Þa    chØ... . .......(6). . ......... . . ......  . . . ......... . c)Ng êilµm      chøng  hoÆc   êibÞ  ¹i: ng   h   (7) ­¤ng  µ). . ........ Ò    (b . . ....... Ngh nghiÖp:. . ...... . . ....  . ­§Þa    chØ  . . .................... .. . ..................... TiÕn  µnh  Ëp biªnb¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh    h l    v viph h ch nh sau: 1­ Ngµy,giêx¶y            ra vipham... . ( ) . .......  . . 8 . ......... . N¬i x¶y      ¹m... . ...( ) ........    ra viph . . ... 9 . ......... . 2­   Hµnh   vi   vi   ph¹m... . .... . . .... (10). . ......... . ........................ . . ......  . . ......................  .. . 3­ Tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m... (11) . .....    v  ti     . . . ...... . 4­ Lêikhaicña  êiviph¹m... . . ( . ......      ng     . . . 12) . ...... 5­ Lêikhaicña  êilµm       ng   chøng  hoÆc   êibÞ  ¹i: . ng   h . .. . .........( ) . ........... . . ......... 13 . ........... 6­ K Õt  Ën:   lu ­§∙viph¹m  iÒu...cñaNghÞ   nh      ®   ®Þ 48/CP  µy  ng 12/8/1996 ­T¹m  ÷:   gi   +  . . .........( ) . .... .. . .......... 14 . ...  . +  . . ...............  .. . ................. . ­Yªu  Çu    c «ng,bµ  nh    ®× chØ  ngay    µnh      ¹m c¸ch viviph vµ.. . . .................. . . .................. ­ChuyÓn  Ò   ¬    v c quan      Õt .. . .. 15) . .. ®Ó gi¶iquy   . . .( . ..   §Þa  chØ... . ................... . . .................  . 7­ Ngoµi nh÷ng  Êy  ê,tang  Ët bÞ   ¹m  ÷ kÓ     gi t   v   t gi   trªn,  kh«ng thø  ×  g kh¸c  bÞ    ÷. thu gi Biªnb¶n  µy  îclËp  µnh  b¶n,® ¬ng  ù  b¶n,c¬    n ®   th 2    s 1    quan    Õt    gi¶iquy 1 b¶n.Nh÷ng  êiký    íi y  ∙  îcnghe  c  ¹toµn  é  éidung      ng   tªnd   ®© ® ®   ®ä l   i bn  biªnb¶n. Ng êilµm    chøng  Ng êiviph¹m     Ng êilËp biªnb¶n     H í ng d É n  g hi  h Ð p  m É u   c 03 X P/ B V N L (1): ¬     quan  C ban  µnh    h biªnb¶n
 14. 14 (2):   â cÊp  Ëc,chøc  ô.  Ghi r   b  v (3): Õ u   µtæ   N l   chøc    ¹m  × ghihä    ñ tr ng  viph th     tªnth   ë hoÆc   êi®¹idiÖn  ng     cña  chøc    ¹m. tæ  viph (4),(5)Quèc  Þch  µ  éichiÕu  µnh    : t vh  d cho  chøc,c¸nh©n. tæ     (6):N¬i  êng  ócña    ©n    ¹m    th tr   c¸ nh viph hoÆc   a   ®Þ chØ   ña  chøc    c tæ  vi ph¹m. N Õ u   µtæ    l   chøc,c¸ nh©n  ícngoµith× ghi®Þa     n      chØ  giao dÞch  ¹ ViÖt   ti     Nam. (7):Cã   Ó  µ ngêi phiªn dÞch  Õu   êi ®ã   òng  ã  Æt   µ    th l       n ng   c cm v chøng  kiÕn  µnh      ¹m. h viviph   (8):   â ngµy,giê  Ghi r     (9):   â ®Þa   Ghi r   danh  khu  ùc,n Õu    Ón  v  trªnbi ph¶ighirâ to¹®é.        (10): ®Çy    µnh      ¹m, c¸ct×nh  Õtli    Kª  ®ñ h viviph     ti   ªnquan (11):Tang  Ët,ph¬ng  Ön    v  ti ph¶i ghi râ    äi,sè  ¨ng  ý  ®èi víitµu     tªn g   ® k(      thuyÒn),ký  hiÖu,quy    m∙    c¸ch,sè îng.N Õ u   µthuû   l  l  s¶n    â chñng  ¹     ghir   lo iquy , cì,sè îng.  l (12 +    ã m   ¾tlêi   13):T t   khain Õu  ã.   c (14):T¹m  ÷:Cã   Ó  µgiÊy tê cña  ¬ng  Ön hoÆc   Êy  ê tuú th©n;   gi   th l      ph ti   gi t       n Õu  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  t gi   v  ti     ph¶icã    b¶n      â tªngäi,ký    kª ghir       m∙ hiÖu,sè îng,t×nh  ¹ngcña  óng.  l  tr   ch (15):N Õ u   êi lËp      ng   biªn b¶n kh«ng    Èm   Òn      Õt  ×  ®ñ th quy ®Ó gi¶iquy th chuyÓn  Ò   ¬  v c quan    êicã  Èm  Òn    Õt.Ph¶ighirâ ®Þa  ®Ó ng   th quy gi¶iquy        chØ   c¬  quan. (16):N Õ u       biªn b¶n  îc lËp    Òu  ê th×  ÷ng  êi ký    ®  trªnnhi t   nh ng   tªn ph¶iký    trªntÊtc¶    êcña        c¸ct   biªnb¶n;n Õu  êiviph¹m    ng     hoÆc   êilµm  ng   chøng  õchèi t    ký    × ph¶ighirâ lýdo  µo    tªnth           v biªnb¶n. M É u   XP/BVNL 04  .. . ......                     é n g ho µ  X∙ h éi C h ñ  ngh Ü a  Vi Öt na m   . . ......                   C . . .. . .. 1 . ..  . . .( ) .... .   éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  § l    do   ph Sè:..  .Q§/XP                     .. . . µy.. . . h .  .                       . . .  ng . . t ¸ng. .n¨m  . . .. Biªn b¶ n   µ n  giao h o Æ c  tr¶ l¹i b  tang v Ë t, h ¬ n g   Ö n vi p h ¹ m  h µ n h    p ti ch Ý n h  trong l Ü nh v ù c b ¶ o  v Ö  n g u å n  lîi  thu û  s¶n ­C¨n  biªnb¶n    cø    hoÆc   Õt ®Þnh  è:. . ) µy. . h . ¨m.. quy   s . (2 .ng . t ¸ng. .n . H«m   nay,ngµy.. th¸ng..n¨m... µo  åi. .g ê . ...     .   .  v h . i . . .. T¹i. . ............................ . . ............................
 15. 15 Chóng    å m: t«ig ­§¹idiÖn  giao tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m:    bªn       ti     ­¤ng  µ). . ......C Êp  Ëc... . .   (b . . .....  . . b . ..Chøcvô..     . ­§¬n  Þ:.. . ....................   v . . ................... ­§¹idiÖn  nhËn     bªn  tang vËt,ph¬ng      ¹m:    tiªnviph ­¤ng  µ): . ...CÊpbËc.. . . ..   ô.. . ...   (b . . ..   . . .. Chøcv . . .  . ­§¬n  Þ... . ....................   v . . ................... TiÕn  µnh  Ëp biªnb¶n  h l    giao nhËn    tang vËt,ph¬ng  Ön vi    ti   ph¹m  µnh  Ýnh  h ch theo b¶ng    íi y    kª d  ®© (3): TT Tªn  tang vËt,    Ký    m∙ Quy  c¸ch §¬n  Þ  v Sè ­ l T×nh  ¹ng tr   ph¬ng  Ön ti hiÖu tÝnh îng tang vËt,ph­    ¬ng  Ön ti            éng:.. . .....           C . . .....Kho¶n . . ý  Õn  ña  nhËn... . ......... 4 . .......... ki c bªn  . . ........( ) .......... Biªnb¶n  µy  îclËp thµnh  b¶n,m çi bªn  ÷1    n ®   2      gi   b¶n.        §¹idiÖn  nhËn            bªn  §¹idiÖn  giao   bªn    (§∙kiÓm    i chiÕu  µ  Ën  )    tra,   ®è v nh ®ñ   (§∙giao ®ñ)        H í ng d É n  g hi  h Ð p  m É u   c 04 X P/ B V N L (1): ¬     quan  C ban  µnh    h biªnb¶n (2):Sè   ña    c Biªn b¶n   hoÆc  Quy Õt  nh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh, ®Þ x ph     h ch   trong ®ã   ã    c quy  nh  Öc  µn  ®Þ vi b giao,tÞch  hoÆc     ¹ tang  Ët,ph¬ng    thu  tr¶l i   v  tiÖn viph¹m  µnh  Ýnh.    h ch (3):N Õ u   è îng    s l tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  Òu  ×  Ëp  v  ti vi ph nhi th l b¶ng    kª riªngkÌm    theo.C¸ch    Ðp    íng dÉn    ghich nh h   c¸ch ghichÐp  É u   XP/BVNL.    m 06  (4): ã   Ó      Õn  Ò   ×nh  ¹ngcña    th ghiý ki v t C tr   tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m.    ti     M É u   XP/BVNL 05  .. . ......                    é ng  ho µ  X∙ h éi C h ñ  ngh Ü a  Vi Öt na m   . . ......                  C .. .. . .. 1 . ..  . . .( ) .... .   éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  § l    do   ph Sè:..  .Q§/XP                     .. . . µy.. . . h .  .                       . . .  ng . . t ¸ng. .n¨m  . . ..
 16. 16 B iªn b¶ n  tiªu h u û     tang v Ë t vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h   p h trong  Ü nh v ù c  ¶ o  v Ö   l b n g u å n  lîi  thu û  s¶n H«m   nay,ngµy.. th¸ng..n¨m...vµo  åi. .g ê . ......     .   .   , h . i . . ...... T¹i. . ............................. . . ............................ C¨n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  cø  52  l X l    h ch ng 06/7/1995. C¨n  Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  è  . . . cø  ®Þ x ph     h ch s .. . ..Q§/XP ngµy.. . . h . . .. ¨m. . .. . . t ¸ng. . .. n . . . 1­ Héi ®ång    û     tiªuhu tang vËtviph¹m  µnh  Ýnh  å m:       h ch g (2) a) §¹idiÖn  ¬     c quan  . . ................. .. . ................. ­¤ng  µ). . .......Chøc  ô.. . .......   (b . . ......  . . v . . ....... b) §¹idiÖn  ¬     c quan.. . . ................. . . ................. ­¤ng  µ). . .......Chøc  ô.. . .......   (b . . ......  . . v . . ....... c)§¹idiÖn  ¬     c quan... . ................. . .................. ­¤ng  µ). . .......Chøc  ô.. . .......   (b . . ......  . . v . . ....... 2­ TiÕn  µnh    û    h tiªuhu tang vËt,ph¬ng      ¹m     tiªnviph bao  å m:  g (3) a).. . .........................  . . .......................... . b).. . .........................  . . .......................... . c).. . .......................... . . .......................... 3­ Lý  tiªuhuû    do    tang vËt.. . ............ 4 . ...   . . ...........( ) .. . 4­ ViÖc    û    tiªuhu tang vËtcã  ù      s chøng  Õn  ña:.. . ( ) . ... ki c   . . 5 . ..  . a) §¹idiÖn  Ýnh  Òn     ch quy hoÆc   ¬  c quan  chuyªn m«n... . ...    . . .... . ­¤ng  µ). . .......Chøc  ô.. . ........   (b . . ......  . . v . . ........ b) Ng êiviph¹m       hoÆc   idiÖn  n  Þ    ¹m  µnh  Ýnh: ®¹   ®¬ v viph h ch ­ ¤ng  µ). . ........ (b . . ....... Chøc  ô.. . ........ Öc    û  v . . ........ Vi tiªuhu tang  Ët    v vi ph¹m  µnh  Ýnh  Õt  óc vµo  åi. . . h ch k th   h . .. giê.. .ngµy..   . . .th¸ng.. .n¨m  . . . . . .. . . Ng êiviph¹m     Ng êilµm    chøng  C¸c   thµnh  viªn Héi  ®ång             a)       b)              c)      H í ng d É n  g hi  h Ð p  m É u   c 05 X P/ B V N L (1): ¬     quan  C ban  µnh    h biªnb¶n
 17. 17 (2):Tuú    theo  Ýnh  Êt cña  t ch   tang  Ët m µ   êi  idiÖn    ¬  v   m ®¹   c¸c c quan  µ   Nh ních÷u    quan  µm  µnh    éi ®ång. C¬   l th viªnH     quan  ña  êira Quy Õt  nh  ö  c ng     ®Þ x ph¹tchñ  ×.   tr (3):   ïhîp víi  Ghi ph      b¶ng    kª tang vËt viph¹m  µnh  Ýnh  ∙  Ëp kÌm       h ch ®l  theo  Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh. ®Þ x ph     h ch (4):Ph¶i ghi râ  ý do  : ChÊt  c  ¹i        l   nh   ®é h ,s¶n  È m   û  ph thu s¶n  Þ   Ô m   b nhi hoÆc   Þ    áng. b hh (5): êichøng  Õn  ã  Ó  ã   Ng   ki c th c hoÆc   kh«ng. M É u   XP/BVNL 06  .. . ......                    é ng  ho µ  X∙ h éi C h ñ  ngh Ü a  Vi Öt na m   . . ......                  C .. .. . .. 1 . ..  . . .( ) .... .   éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  § l    do   ph Sè:..  .Q§/XP                     .. . . µy.. . . h .  .                       . . .  ng . . t ¸ng. .n¨m  . . .. B ¶ n g  kª tang v Ë t, p h ¬ n g  ti Ö n vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h     p h trong  Ü nh v ù c  ¶ o  l b v Ö   g u å n  lîi n  thu û  s¶n (KÌm  theo biªnb¶n     hoÆc   Quy Õt  nh  è.. (2) .ngµy. / .. 199. ) ®Þ s .. . . ./ . TT Tªn  tang vËt,    Ký    m∙ Quy  c¸ch §¬n  Þ  v Sè ­ l T×nh  ¹ng tr   ph¬ng  Ön ti hiÖu tÝnh îng tang vËt,ph­    ¬ng  Ön ti (3) (4) (5) Céng... . ..( ) ........................ . . .. 6 . ........................ B¶ng    ∙  îcnh÷ng  êiký    íi y  Óm    i chiÕu,x¸c nhËn  kª ® ®   ng   tªnd   ®© ki tra,®è      lµ®óng   Ng êilµm    chøng  Ng êiviph¹m     Ng êilËp b¶ng           (8)                    (7) H í ng d É n  g hi  h Ð p  m É u   c 06 X P/ B V N L (1): ¬     quan  C ban  µnh  h b¶ng  kª. (2): è  ña    c Biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh,biªnb¶n  S   viph h ch    giao tang  Ët,ph¬ng    v  tiÖn viph¹m     hoÆc   Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch trong ®ã   ã      c ghi t¹m  ÷,tÞch    µn  gi   thu,b giao hoÆc     ¹tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m.   tr¶l   i    ti    
 18. 18 (3):§èi víitµu       thuyÒn: ghi sè  ¨ng  ý; C¸c    ® k  trang  Õt bÞ;    ý    thi   ghi k m∙ hiÖu. (4):Quy    c¸ch: §èi víitµu       thuyÒn    ghi c«ng  Êt  su m¸y  Ýnh  ch (CV), c¸c    trang  ÕtbÞ     Ýnh  thi   ghi t n¨ng  Æc   ng   c«ng  Êt,¸p  ùc v.v.   ® tr nh su   l   . C¸c    . s¶n phÈ m   û s¶n    Ých  ìv.v. . thu   ghik c  . (5):   â ®ang  ¹t®éng   Ghi r   ho   hay  áng,nguyªn ®ai nguyªn kiÖn  h        hay  ∙  ö  ®s dông  ë  d v.v. . . (6): è    kho¶n,b»ng  è  tùtrong b¶ng  S   s thø      kª. (7): êiviph¹m   Ng     hoÆc   idiÖn  ña  chøc    ¹m. ®¹   c tæ  viph (8): Õ u   ã  êilµm   N c ng   chøng  × ghi, th     kh«ng  ã  × bá  èng. c th   tr
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2