intTypePromotion=1

Thông tư 05/1997/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
52
lượt xem
2
download

Thông tư 05/1997/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/1997/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn chuyển đổi và đăng ký Quỹ tín dụng nhân dân, Hợp tác xã tín dụng theo Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/1997/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  05/1997/TT­N H N N 1 7 N n g µ y  25 th¸ng 10 n¨ m  1997  í ng d É n  vi Ö c c h u y Ó n  ® æ i  v µ  ® ¨n g  k ý  Q u ü   h t Ý n d ô n g  n h © n  d © n,  î p   x∙  Ý n  ô n g  theo N g h Þ  ® Þ n h  s è   H t¸c t d 16/CP  n g µ y  21­2­1997 c ñ a C h Ý n h  p h ñ Ngµy  2­ 21­ 1997  Ýnh  ñ   ∙  Ch ph ® ban  µnh  h NghÞ   nh   è  ®Þ s 16/CP  Ò   v "chuyÓn  æi, ®¨ng  ý  îp      µ  chøc  ¹t®éng  ña    Öp  îp    ®   k H t¸cx∙v tæ  ho   c Liªnhi H t¸c x∙"; ©n  µng  µ   íchíng dÉn    µnh  ét  è  iÓ m   ô  Ó   Ng h Nh n     thih m s® c th sau  y: ®© A. N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1.§èit ng chÊp  µnh     î   h th«ng   µ: tl a. C¸c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    Qu t d nh d c s (QTDND)  îc thµnh  Ëp  µ  ¹t ®  l v ho   ®éng  theo  Õt  nh  è  quy ®Þ s 390/TTg  µy  7­ ng 27­ 1993  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  c Th t   ph vÒ   Ý  iÓ m   µnh  Ëp Quü   Ýn  ông  ©n  ©n. th ® th l  td nh d b. C¸c    HTX   Ýn  ông  îcNg ©n  µng  µ   íccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng  td ®  h Nh n   gi   ho   theo Ph¸p  Önh  ©n  µng,HTXTD   µ    l Ng h   v C«ng    µichÝnh. tyt   2.  ü   Ýn  ông  ©n   ©n   Qu t d nh d Trung  ng  ¬ (QTDTW), c¸c  ü   Ýn  ông  Qu t d nh©n  ©n  d khu  ùc  v (QTDKV)  µ tæ  l   chøc  ªnkÕt,®¶m   li     b¶o  toµn  an  cho  ¹t ho   ®éng  ña  Ö   èng  c h th QTDND,  ×  Ëy  v v kh«ng  éc ®èi t ng chuyÓn  æi. thu    î   ® 3. §èivíi         QTDND   a  tmøc  èn  iÒu  Ö  èithiÓu  µ  ét  è  iÒu  c¸c ch ®¹   v® l t  vm s® kiÖn kh¸c th×    trong thêigian chuyÓn  æi       ® ph¶ix©y  ùng  ¬ng  ®Ó     d ph ¸n  trong  m ét  êigian nhÊt ®Þnh  t® îcmøc  èn  iÒu  Ö  µ  ¸p  th       ®¹     v® l v ® øng    iÒu  Ön  c¸c® ki cßn  Õu  thi theo  quy  nh, tr×nh lªnban  ®Þ      chØ  o  ®¹ chuyÓn  æi  ® HTX   Êp  c tØnh  xem   Ðt vµ  Êp  Ën. x   ch thu 4. C¸c QTDND,  HTXTD  kh«ng  îc chuyÓn  æi  ¹t ®éng  ®  ® ho   theo  Ët Lu   HTX   trong c¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© ­§¹ihéix∙viªnquyÕt nghÞ  ùnguyÖn    Ó;            t  gi¶ith ­ B ¾t  éc    bu ph¶igi¶ithÓ  viph¹m  Ëtph¸p     do    lu   nghiªm  äng,thua  çkÐo  tr   l  dµikh«ng    cßn  kh¶  n¨ng  ¾c  ôc. kh ph B. N é i d u n g, tr × nh t ù c h u y Ó n  ® æ i I. µ nh l Ë p ban trï Þ    Th  b chuy Ó n  ® æi: 1. Ban  ïbÞ   tr  chuyÓn  i  ¹    ®é t ic¸c QTDND,  HTXTD   Chñ   Þch  do  t H§QT   lµm  ëng  tr ban, thµnh      viªntrong ban  µ kiÓm       ëng, Gi¸m  c  iÒu    l  so¸tviªntr   ®è ® hµnh,m ét  idiÖn  ña    µnh    µ  ét  idiÖn  Ýnh  Òn  a  ­   ®¹   c c¸cth viªnv m ®¹   ch quy ®Þ ph ¬ng.
  2. 2 Ban  ï Þ   tr  chuyÓn  æi  b ® QTDND, HTXTD   Ban  do  chØ  o  ®¹ chuyÓn  æi  ® HTX   Êp  Ön  Õt ®Þnh  µnh  Ëp. c huy quy   th l 2. Ban  ï Þ     tr  chuyÓn  æi  b ® QTDND,  HTXTD   ÏchÊ m     ¹t®éng    s  døt ho   sau khihoµn  µnh  Öc    th vi chuyÓn  æi,®¨ng  ý  ¹hoÆc     Ó. ®   k l  i gi¶ith II. hi Ö m  v ô c ñ a B an  trï Þ    N  b chuy Ó n  ® æi: Ban  ï Þ  tr  chuyÓn  æi  b ® QTDND,  HTXTD   ã    Öm  ô  c c¸cnhi v sau: 1. Tuyªn truyÒn, gi¶ithÝch  Ò   ôc   ch,       vm ®Ý ý nghÜa,  éi dung  µ    n  v yªu cÇu  chuyÓn  æi    ® ®Ó QTDND,  HTXTD   ¹t®éng  ho   theo LuËt HTX.     2. TiÕn  µnh  Óm     ¸nh    µn  é  µis¶n, tiÒn  èn  i  Õu  íi   h ki kª,® gi¸to b t     v ®è chi v   b¶ng  ©n  i tµikho¶n,c¸c b¶n  c ®è        sao    µ    µiliÖu cã  ªnquan  kª v c¸c t     li   kh¸c.Sau     khikiÓm    Ýnh  Ýnh    ña  è  Öu,x¸c ®Þnh  ån  èc  ×nh  µnh  µ    trat ch x¸c c s li     ngu g h th v ph©n  ¹  µis¶n, c¸c kho¶n  lo i   t    ph¶ithu,ph¶itr¶cña        QTDND,  HTXTD     Êt ®Ò xu   gi¶i  ph¸p xö  ýtµis¶n,tiÒn vèn    ×nh §¹ihéithµnh      l        ®Ó tr       viªnxem  Ðt. x 3. C¨n  LuËt  cø  HTX,  Ph¸p  Önh  ©n   µng, HTXTD   µ  l Ng h   v C«ng    µi ty T   chÝnh  µ  Òu  Ö  É u   v §i l m QTDND     ¹n th¶o  iÒu  Ö  íi;x©y  ùng  ¬ng  ®Ó so   ® lm   d ph ¸n ho¹t®éng;    4. §èivíiQTDND,       HTXTD   ang  ¹t®éng    a   µn  ªnphêng, li   ® ho   trªn®Þ b li     ªn x∙,Ban  ï Þ     tr  chuyÓn  æi  Çn    nh  ¹ ph¹m    ¹t®éng  ï hîp NghÞ   b ® c x¸c ®Þ l i viho   ph     ®Þnh  è  s 42/CP  µy  4­ ng 29­ 1997  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 5. TriÖu  Ëp  ¹ihéi thµnh      t §    viªn (hoÆc   ¹ihéi ®¹i biÓu  µnh  §      th viªn)®Ó     quyÕt ®Þnh  viÖc chuyÓn  ® æi  hoÆc  gi¶i Ó  QTDND,  HTXTD. Riªng   th QTDND   tiÕn hµnh  Öc  nªn    vi chuyÓn  æi  ¾n  íi ú  ¹ihéith ng  ® g v   §     ê niªn. k III.T æ  chøc  ¹i éi th µ nh viªn:   §  h   1. §èivíic¸c QTDND:  êng  îp §¹ihéithµnh    Õt  nh         Tr h     viªnquy ®Þ chuyÓn  ® æi  µ  ¨ng  ý  v® k kinh doanh    theo  Ët  Lu HTX,  i héi th«ng  ®¹     qua    éi dung  c¸c n   sau: a.NghÞ   Õt chuyÓn  æi    quy   ® QTDND   µ  ¨ng  ý  v® k theo LuËt HTX;     b.§iÒu  Ö  íiphïhîp víi Òu  Ö  É u;   lm       §i l m c.Ph¬ng    ö  ývèn,tµis¶n  µ    Ên      ¸n x l      v c¸cv ®Ò kh¸c; d.Ph¬ng    ¹t®éng  ña    ¸n ho   c QTDND   êigian tí ; th    i ®.  Çu   éi  ng  B H ®å qu¶n  Þ,Chñ   Þch  éi  ng  tr   t H ®å qu¶n  Þ,Ban  Ó m   tr   Ki so¸t,gi¸m  c  iÒu  µnh  Õu  ∙  Õt  Ö m   ú; hoÆc   Çu      ®è ® h n ® h nhi k  b bæ sung, thay     thÕ  µnh    éi  ng  th viªn H ®å qu¶n  Þ,Chñ   Þch  éi  ng  tr   t H ®å qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t,  gi¸m  c  iÒu  µnh  Õu  a  Õt  Öm  ú. ®è ® h n ch h nhi k 2. §èi víiHTX   Ýn  ông: Trêng  îp  ¹ihéi x∙ viªn quyÕt  nh       td   h §       ®Þ chuyÓn  ® æi  theo m«   ×nh   h QTDND,  ¹ihéith«ng  §    qua    éidung  c¸cn   sau: a. NghÞ  quyÕt chuyÓn  æi  õ  ® t HTXTD  sang QTDND   ¹t®éng  ho   theo  LuËt HTX;  
  3. 3 b.Danh    s¸ch thµnh      viªnQTDND; c.Tªn  µ  Óu îng QTDND;   v bi t   d.§iÒu  Ö  µ  éiquy  ¹t®éng    lvn  ho   QTDND; ®.  Møc  èn  iÒu  Ö,vèn    Ëp vµ  èn  êng  v® l  x¸cl   v th xuyªn; e.Ph¬ng    ¹t®éng;   ¸n ho   g. B Çu  éi ®ång    H  qu¶n  Þ,Chñ  Þch  éi®ång  tr   t h  qu¶n  Þ,Ban  Ó m   tr   Ki so¸t,   Gi¸m  c  iÒu  µnh  ®è ® h QTDND; h.Ph¬ng    ö  ývèn  µ  µis¶n  ña  îp      Ýn  ông;   ¸n x l   v t  c H t¸cx∙t d Khi th«ng    qua  ¬ng  xö  ý vèn  µ  µis¶n  ña  ph ¸n  l   v t  c HTXTD     ®Ó chuyÓn  sang  QTDND   ph¶ichó    Êt lµ:   ý nh   ­ §èivíi         kho¶n  î:ph¶itiÕn hµnh  ©n  ¹  î cã  c¸c n      ph lo i   kh¶  n n¨ng    åivµ  thu h   nî kh«ng  ã    c kh¶  n¨ng  ïhåi,x¸c ®Þnh  â  th       r nguyªn  ©n  µ  nh v quy  tr¸chnhiÖ m     ®èi víi       kho¶n  îcßn  ån t¹ : c¸c n  t  i +  î  N cho vay  ã  c kh¶  n¨ng thu  åi ph¶i tÝnh  µ  h    v thu    n   êi®iÓ m   l∙ ®Õ th   i chuyÓn  æi,lËp l¹khÕ   cnhËn  îmíi. ®      i í  n  +  î  N cho  vay  µ    v c¸c kho¶n  ph¶ithu    kh¸c kh«ng  ã    c kh¶ n¨ng  håi do  thu    nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan, c¸c kho¶n  ç cßn  ån  ¹     l  t t iph¶i tr×nh  ¹ihéi x∙ viªn   §       quyÕt nghÞ  Ých c¸cquü    tr     kh«ng  chia®Ó   ﮾ p,  Õu    b  n kh«ng    ®ñ ph¶itrõvµo     vèn  ãp  ña    g c x∙viªn. +  î  N cho vay  µ    v c¸c kho¶n ph¶ithu    kh¸c kh«ng  ã    c kh¶ n¨ng  håi do  thu    nguyªn  ©n  ñ  nh ch quan  ph¶iquy  â    r tr¸chnhiÖ m   µ    v yªu  Çu  êi chÞu  c ng   tr¸ch   nhiÖ m  åihoµn  b  theo chÕ   .   ®é ­ §èivíi Òn göid©n    µ  Òn göic¸c tæ       ti     c v ti       chøc  kh¸c ph¶itÝnh            tr¶l∙cho i ngêigöivµ  Õn hµnh  æi    íi.     ti   ® sæ m ­ §èivíivèn  µ    ü       v c¸c qu kh«ng chia sau    õc¸c kho¶n  ç(nÕu  ã) xö    khitr     l  c  lýtheo híng chuyÓn  µn  é        to b sang  QTDND. Riªng vèn  ãp  ña        g c x∙viªnHTXTD   ò:sau    õc¸ckho¶n  ç(nÕu  ã)sÏ c  khitr     l  c    trë thµnh  èn    v x¸c  Ëp  µ  èn  êng  l v v th xuyªn  ña  c c¸c  µnh  th viªn QTDND,      c¸c thµnh    viªnph¶igãp      ®ñ møc  èn  v theo quy  nh  ña  Òu  Ö    ®Þ c §i l QTDND. ­ §èivíi µis¶n  è  nh  µ  µis¶n        t c ®Þ v t  kh¸c tiÕn hµnh  ¸nh    ¹   ©n  ¹      ® gi¸l iph , lo i tµis¶n, tr×nh  ¬ng  xö  ý ®Ó   ¹ihéi x∙ viªn th«ng      ph ¸n  l   §       qua  µ  µn  vb giao    cho QTDND   Õp tôcqu¶n  ývµ  ö  ông. ti     l  s d 3. Nh÷ng QTDND,  HTXTD  kh«ng ® îc chuyÓn  ® æi  th× Ban  trï Þ   b chuyÓn  æi  ×nh §¹ihéith«ng  ® tr       qua  ¬ng    ö  ývèn,tµis¶n  µ    ph ¸n x l      v c¸c kho¶n  nî; ­§èivíi         kho¶n  î: c¸c n +  Thu  åitoµn  é    h  b c¸ckho¶n  îcho  n  vay  Ó  tiÒn l∙   µ    (k c¶    iv c¸ckho¶n  ) ph¶i   thu; + Thanh to¸n ®Çy         ®ñ c¸c kho¶n  î ph¶i tr¶:tiÒn  öi,tiÒn  n     g  vay  Ó    (k c¶ tiÒn l∙ph¶itr¶)vµ       i     c¸ckho¶n  ph¶itr¶kh¸c.    ­Xö  ýlç(nÕu  ã)theo tr×nh tù:   l    c      +  õ  µo    ü  Tr v c¸cqu kh«ng  chia;
  4. 4 +  õ  µo  èn  ãp; Tr v v g +  õ  µo  è  Òn thu vÒ   Tr v s ti     thanh  ýtµis¶n. l    ­Vèn  µ    Þtµi   v gi¸tr    s¶n  îcc«ng  î ®  tr ph¶ibµn    giao cho  Ýnh  Òn  a     ch quy ®Þ ph¬ng. ­ Sau    ∙    khi ® thanh to¸n nî,hoµn  µnh     th xong  Üa  ô  µ   íc vµ    ngh v Nh n   chi phÝ     Ó, vèn  µ    ü  gi¶ith   v c¸c qu cßn  ¹ ® îc chia cho  µnh    li       th viªn theo c«ng    søc ®ãng  ãp  i víiQTDND,  g ®è     HTXTD.  ¬ng    ©n  Ph ¸n ph chia do  ¹ihéithµnh      §    viªn quyÕt ®Þnh.   ­  êng  îp    Þ  µis¶n, tiÒn  èn, quü  Tr h gi¸ tr t     v  cßn  ¹  l ikh«ng    ®ñ kh¶ n¨ng  thanh to¸n c¸c kho¶n  î,sÏ ® îc gi¶iquyÕt     n       theo ph¸p  ËtvÒ   lu   ph¸  s¶n doanh  nghiÖp. C. §¨ng k ý  h o ¹t ® é n g  v µ  ® ¨n g k ý  kinh d o a n h   I.  §¨ng k ý ho¹t ® é n g:   1. QTDND   ∙  îc Ng ©n   µng  µ   íc cÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng,    ®®  h Nh n   gi ph ho   khi chuyÓn  æi  ¹t®éng  ® ho   theo LuËt HTX       kh«ng ph¶ilµm  ñ tôcxincÊp  ¹ giÊy    th       l i phÐp  ¹t®éng,  ng  ho   nh ph¶i ® îc Ng ©n   µng  µ   íc x¸c nhËn     h Nh n     cho  Ðp    ph ¸p dông  iÒu  Ö  ¹t®éng  µ  Èn  danh  ® l ho   v chu y  s¸ch thµnh      viªnH§QT, Ban  Ó m   Ki so¸t,  Gi¸m  c  iÒu  µnh.C¸c  ®è ® h   QTDND   ph¶igöi®Õ n   ©n  µng  µ   ícc¸c    Ng h Nh n     v¨n b¶n    sau: ­Biªnb¶n  ¹ihéithµnh    Õt ®Þnh     §    viªnquy   chuyÓn  æi; ® ­§iÒu  Ö    l QTDND   ∙  îc§¹ihéithµnh    ®®      viªnth«ng  qua; ­Ph¬ng    ö  ývèn  µ  µis¶n;   ¸n x l   v t  ­Ph¬ng    ¹t®éng  ña    ¸n ho   c QTDND; ­ Danh    s¸ch  µ  ýlÞch  Ých  v l  tr ngang  ña    µnh    éi  ng  c c¸c th viªn H ®å qu¶n  trÞ,Ban  Ó m     Ki so¸t,  Gi¸m  c  iÒu  µnh. ®è ® h 2. Hîp      Ýn  ông    t¸cx∙ t d chuyÓn  æi  ® sang    ×nh  m« h QTDND   ¹t®éng   ho   theo LuËt HTX       ph¶igöi®Õ n   ©n  µng  µ   íc:    Ng h Nh n ­Biªnb¶n  ¹ihéix∙viªnquyÕt ®Þnh     §         chuyÓn  æi; ® ­§¬n    Êp  Êy phÐp  ¹t®éng;   xinc gi   ho   ­§iÒu  Ö    l QTDND   ∙  îc§¹ihéithµnh    ®®      viªnth«ng  qua; ­ Danh    s¸ch  µ  ýlÞch  Ých  v l  tr ngang  ña    µnh    éi  ng  c c¸c th viªn H ®å qu¶n  trÞ,Ban  Ó m     Ki so¸t,  Gi¸m  c  iÒu  µnh; ®è ® h ­Ph¬ng    ¹t®éng  ÷ng    ¸n ho   nh n¨m  u   µ  µih¹n; ®Ç v d   ­Danh    s¸ch thµnh    ¨ng  ý  µ    viªn® k v møc  èn  ãp; vg ­ GiÊy    Ën  ña    x¸c nh c UBND     êng  Ò   Òn  ë  ÷u  x∙,ph v quy s h hay  Òn  ö  quy s dông  ôsë  ña  tr   c QTDND; ­Ph¬ng    ö  ýtån ®äng  ña    ¸n x l     c HTXTD   ò. c
  5. 5 II.§¨ng  ý kinh doanh:   k 1. C¸c    QTDND,  HTXTD  sau    µm  ñ tôc chuyÓn  æi  ¹t®éng  khil th     ® ho   theo  LuËt HTX   ∙  îcNg ©n  µng  µ   íccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng  Ëp  å  ¬  öi   ®®   h Nh n   gi   ho   l hsg  Së  Õ   ¹ch vµ  Çu   K ho   § ttØnh,thµnh  è    ×nh UBND     ph ®Ó tr   tØnh,thµnh  è  Êp    ph c giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý    nh ® k kinh doanh.Hå   ¬      s bao  å m: g ­ §¬n    Êp  Êy    xin c gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  Ìm    k theo      biªn b¶n th«ng qua  ¹ §¹ihéithµnh  t      i viªn; ­GiÊy  Ðp  ¹t®éng  Ng ©n  µng  µ   íccÊp;   ph ho   do  h Nh n   ­§iÒu  Ö  îc§¹ihéithµnh      l®      viªnth«ng  qua    (2 b¶n); ­ Danh    s¸ch  µ  ýlÞch  Ých  v l  tr ngang  ña    µnh    éi  ng  c c¸c th viªn H ®å qu¶n  trÞ,Ban  Ó m     µ    Ki so¸tv Gi¸m  c  iÒu  µnh; ®è ® h ­Danh    s¸ch thµnh    ¨ng  ý  µ    viªn® k v møc  èn  ãp; vg ­Ph¬ng    ¹t®éng  ña    ¸n ho   c QTDND; ­ GiÊy    Ën  ña    x¸c nh c UBND     Ò   Òn  ë  ÷u  x∙ v quy s h hoÆc   Òn  ö  ông  quy sd trôsë  ña    c QTDND. D. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ý.C¸c    t n c hi l   15    t  k  quy  nh   ®Þ tr c®©y    íi í  tr¸v   i th«ng   µy  u   tn ®Ò kh«ng  cßn  Öu  ùcthi µnh. hi l     h 2. C¸c QTDND   îc thµnh  Ëp  ®  l theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 42/CP  µy  4­ ng 29­ 1997  ña  Ýnh  ñ, sau  êih¹n  ã  Öu  ùc cña  c Ch ph   th   c hi l   th«ng    µy  t n kh«ng ph¶i   lµm  ñ tôcchuyÓn  æi. th     ® 3. C¸c    QTDND   µ  v HTXTD   ùc hiÖn  Öc  th   vi chuyÓn  æi  ® theo  êih¹n    th   do ChÝnh  ñ  ph quy  nh. ®Þ C¸c HTXTD  chuyÓn  æi  ® sang    ×nh  m« h QTDND   theo  Ët  Lu HTX  ph¶i  thùc hiÖn    chuyÓn  µn  é    to b sæ s¸ch,chøng  õ theo  É u     t  m quy  nh  µnh    ®Þ d cho QTDND. 4. Ch¸nh    V¨n phßng  èng  c, Vô   ëng  ô   Th ®è   tr V Qu¶n  ýc¸c tæ  l     chøc  Ýn  t dông  ©n  ©n  µ  ñ tr ng    n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n   µng  µ   nh d v th   ë c¸c ®¬ v c li   thu   h Nh níc Trung  ng, Gi¸m  c    ¬  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Ng h Nh n     ph   Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ QTDND,  tr   HTXTD   ã  c tr¸chnhiÖm   chøc  ùc   tæ  th   hiÖn nghiªm chØnh    c¸cquy  nh  ña  ®Þ c th«ng   µy. tn 5. Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ã  Ng h Nh n     ph c tr¸ch   nhiÖ m   c¸o víi û   b¸o      ban  ©n  ©n  U nh d tØnh,thµnh  è  éidung    ph n   th«ng   µy  µ  tn v tr×nh  Õ   ¹ch  ùc  Ön  Öc  k ho th hi vi chuyÓn  æi, ®¨ng  ý    ®   k c¸c QTDND     Þa  trªnd bµn. Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c   Çn  qu¸ tr     n cv   c ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   k th   Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng      Õt. h Nh n   ¬ ®Ó gi¶i quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2