Thông tư 05/1999/TT/BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
4
download

Thông tư 05/1999/TT/BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/1999/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi bổ sung điểm 3 mục I Thông tư số 57/1998/TT/BTC ngày 27/4/1998.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/1999/TT/BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   è  05/1999/TT/BT C  n g µy  13 th¸ng 1 n¨ m  1999 H íng  B T S d É n  söa ® æ i, b æ  su n g  ®i Ó m  3 m ô c  I T h « n g  t  sè  57/1998/TT/BT C  n g µ y   27/4/1998 C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  276/CT  sè  ngµy 28/7/1992 cña    Chñ  tÞch    Héi ®ång  Bé  ëng  tr (nay    lµ Thñ  íng  t ChÝnh  phñ)    vÒ viÖc thèng  nhÊt qu¶n      i lý c¸c lo¹  phÝ,  phÝ,  Tµi chÝnh  ban  lÖ  Bé    ®∙  hµnh  Th«ng   57/1998/TT­ t sè  BTC   ngµy  27/4/1998 vÒ    viÖc  híng dÉn    chÕ  thu phÝ  ®é    cÇu, ® êng    cña Nhµ    nícqu¶n   lý vµ Th«ng   75/1998/TT/BTC  t sè  ngµy 2/6/1998 híng dÉn  söa ®æi, bæ     sung  ®iÓm     1.d,môc  phÇn  vµ  A,  IV  ®iÓm     3.n môc   ITh«ng   57/1998/TT­ tsè  BTC. §Ó         phïhîp víithùc tÕ,Bé        TµichÝnh    bæ sung  quy ®Þnh   t¹ ®iÓm     i 3,môc  I Th«ng   57/1998/TT­   t sè  BTC     vÒ ®èi  îng  t kh«ng  thu phÝ  cÇu,  êng  ® thuéc  Nhµ    nícqu¶n        t¶i lý®èi víixe   chuyªn dïng    chë    r¸c,chë    bïn cña  C«ng    tym«i  ­ tr êng  thÞ  C«ng    ®«  vµ  tytho¸t   thÞ    êng      nµy    ®«  níc (trõtr hîp c¸c xe  vËn chuyÓn  c¸chµng    hãa kh¸cthuéc ®èi t        îng ph¶inép    phÝ  cÇu,® êng).   Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy    ký. C¸c    néi dung kh¸c kh«ng      ®Ò cËp  iTh«ng  nµy  t¹  t vÉn thùc hiÖn theo quy ®Þnh   t¹i Th«ng   57/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy 27/4/1998  Th«ng   75/1998/TT/BTC  vµ  t sè  ngµy 2/6/1998  cña  Tµi chÝnh. Trong  Bé      qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu   víng cã    m ¾c,    ®Ò nghÞ    chøc,c¸ nh©n  ®èi t   c¸c tæ      vµ   îng nép  phÝ  ph¶n  kÞp    ¸nh  thêi vÒ  TµichÝnh    Bé    ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt.
Đồng bộ tài khoản