intTypePromotion=1

Thông tư 05/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
1
download

Thông tư 05/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 mục II Thông tư số 03/1999/TT-BTM ngày 15/1/1999 của Bộ Thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA  th«ng t c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  è  05/1999­ T/BT M    m S T n g µy  18 th¸ng 03  n¨ m  1999 S ö a  ® æ i  b æ  su n g  kh o¶ n  5 m ô c    T h « n g   II t  sè 03/1999/TT­B T M   g µy  15/01/1999 cña  é   h ¬ n g  m ¹i  n B T C¨n  cø  quy  ®Þnh  t¹  QuyÕt  ®Þnh  sè  254/1998/Q§­ i TTg  ngµy  30/12/1998 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ ®iÒu hµnh  xuÊt nhËp    khÈu hµng  ho¸ n¨m    1999. Bé Th¬ng    m¹i ®iÒu chØnh kho¶n  môc     5  IIcña Th«ng   03/1999/TT­ t BTM  ngµy 15/01/1999 cña  Th¬ng    Bé  m¹i híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh   cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  254/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 30/12/1998 nh    sau: C¸c doanh nghiÖp  trong níc cã      ®Çu    t s¶n xuÊt l¾p    2    r¸p xe  b¸nh  g¾n  m¸y  d¹ng IKD  îcnhËp  ®   khÈu    linhkiÖn IKD  theo n¨ng    lùcs¶n xuÊt phï hîp víi         x¸c nhËn      ®ñ ®iÒu  kiÖn  l¾p    2  r¸p xe  b¸nh  g¾n  m¸y  d¹ng  IKD cña  Khoa  Bé  häc C«ng  nghÖ   M«i  êng  vµ  tr sau    cïng  khi®∙  kiÓm     thèng  travµ  nhÊt    víiBé  C«ng  nghiÖp  Bé  vµ  Giao  th«ng vËn          t¶i phïhîp víi ; danh  môc        c¸cchitiÕtnhËp  khÈu, danh    môc          c¸c chitiÕtnéi®Þa     x¸c nhËn  ho¸ cã    cña  Khoa  Bé  häc  C«ng  nghÖ   M«i  êng  c¸c  vµ  tr vµ  quy ®Þnh  kh¸c  iTh«ng   sè  t¹  t 04/1998/TT­ BTM   ngµy  12/3/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. Quy  ®Þnh  nµy ®ång    thêithay thÕ    cho ®iÓm     2.3 kho¶n  môc    2  IITh«ng  t 04/1998/TT­   BTM  ngµy 12/03/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i híng dÉn viÖc nhËp  khÈu    linh kiÖn  2  xe  b¸nh  g¾n  m¸y  d¹ng IKD. Nh÷ng  quy ®Þnh   kh¸c cña  Th«ng  sè  t 04/1998/TT­BTM  ngµy 12/3/1998  cña  Th¬ng      Bé  m¹i gi÷ nguyªn  hiÖu      lùcthi hµnh. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  vµ    phËn  ký  lµbé  kh«ng      t¸chrêi cña  Th«ng  t03/1999/TT­ BTM  ngµy 15/01/1999 cña  Th¬ng    Bé  m¹i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2