Thông tư 05/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
64
lượt xem
1
download

Thông tư 05/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất được hỗ trợ đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 118/TTG ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a  é  x © y   ù n g  S è  05/1999/TT­B X D  n g µ y  26 th¸ng 7 n¨ m  1999 b d H í ng d É n  c¸ch t Ý nh ti Ò n  ö  d ô n g  ® Ê t ® îc h ç  trî s   ® è i víi g êi c ã  c« n g  víi  n  C¸ch m ¹ n g  theo  Q u y Õ t ® Þ n h   è  118/TTg n g µ y   s 27/02/1996  c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ T t p C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 118/TTg  µy  th¸ng 2  Ng 27    n¨m 1996  ña  ñ ­ c Th t íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ç  î êicã    ph v vi h tr  ng   c«ng  íiv  C¸ch  ¹ng    Ön nhµ  ,®Ó   m c¶ithi   ë  gi¶iquyÕt  ét  è  íng m ¾ c     m sv   trong c¸ch tÝnh  ç  î Òn sö  ông  t,sau        h tr ti   d ®Ê   khi thèng  Êt  íiBé   nh v   Lao  éng­ Th¬ng  §   Binh  µ  Héi,Bé   ©y  ùng  íng  Én   v X∙   X d h d thùc hiÖn      nh sau:  1.T¹im ôc  kho¶n  §iÒu  cña     c  2  2  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 118/TTg  quy  nh  ­ ®Þ ng êi cã    c«ng  íic¸ch  ¹ng  Õu  v  m n mua   µ    ét  Çng  nh ë m t hoÆc   µ    Òu  Çng  nh ë nhi t cã  ét  é    éc  ë  ÷u  µ  íc th×  îc hç  îtõ 65%   n   m h ë thu s h nh n   ®   tr    ®Õ 100%   Òn  ö  ti s dông  t. ®Ê   C¸c møc   ç  îtiÒn  ö  ông  t  õ 65%   n   h tr  sd ®Ê t   ®Õ 100%   nªu    îc tÝnh  trªn®   trªn100%   Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê theo  b¶ng    t  Uû   gi¸®Ê do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ ban  µnh  h theo khung    ña  Ýnh  ñ  gi¸c Ch ph (kh«ng ph¶itÝnh      trªn40%     t  gi¸®Ê quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 61/CP  µy    ng 5 th¸ng7    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ). c Ch ph 2. T¹ikho¶n  §iÒu  cña     6  2  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 118/TTg  quy  nh  ®Þ trong m ét    hé    nh  ã  Òu  µnh    éc diÖn  îcu  ∙ivÒ   µ  , n Õu  îcxÐt gia ®× c nhi th viªnthu   ®   ®   nh ë   ®   hç  î   Ön  µ    × ® îccéng  Õ     ®∙icña  õng  êithµnh  Õ     tr  thi nh ë th     c¶i ch ®é u    t ng   ch ®é u  ∙icña  hé,nhng  ®  c¶    møc  ç  î èi®a  h tr    kh«ng  îtqu¸ møc   ®∙icao  Êt quy  t v    u    nh   ®Þnh  ¹ Quy Õt  nh  è  t i ®Þ s 118/TTg.             Nguyªn  ¾c  éng  Õ     ®∙icña  Òu  êi ph¶i céng  Çn  tc ch ®é u    nhi ng     ph chªnh  lÖch  ÷a møc   îc hç  î ña  õng  êi víitû lÖ  îc miÔn  gi   ®   tr  ct ng       ®   gi¶m chung (60%   theo quy  nh  ¹ N§    ®Þ t   61/CP) thµnh  Õ     ®∙icña  hé. i   ch ®é u    c¶    V Ý   ô: Trong  ét  é    nh  ã  ngêithuéc diÖn  îcu  ∙ilµ «ng    d  m h gia ®× c 2      ®  ®   A vµ  µ  ¤ng  ® îchç  î Òn  ö  ông  t    b B.  A    tr  ti s d ®Ê ë møc  70%,  µ  ® îc hç  î Òn b B    tr  ti   sö  ông  t    d ®Ê ë møc  65%. Theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 61/CP, m äi  êikhimua  µ    éc   ng     nh ë thu   së  ÷u  µ  íc chØ   h nh n   ph¶i tr¶40%   ®∙ ® îc gi¶m     (    60%)  Òn  ö  ông  t, nh  ti s d ®Ê   vËy «ng  ® îcgi¶m  A    thªm 10%,  µ  ® îcgi¶m  b B    thªm 5%   Òn sö  ông  t      ti   d ®Ê so víi êimua  µ    a  Ýnh  Õ     ç  î  ng   nh ë ch t ch ®é h tr .  Theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 118/TTg  × hé    nh  th   gia®× «ng  vµ  µ  ® îcgi¶m  A  b B    tiÒn  ö  ông  t  µ:10%   5%   15%   µ  sd ®Ê l   +  =  v cßn ph¶i tr¶:40%        ­ 15%   25%   =  tiÒn sö  ông  t     d ®Ê khimua  µ    nh ë theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 61/CP. N Õ u   é    nh  ã  Òu  êi cã  h gia ®× c nhi ng   c«ng  íiC¸ch  ¹ng  éc  Ön  îc v  m thu di ®   hç  îtiÒn  ö  ông  t    tr  sd ®Ê khi mua   µ    éc  ë  ÷u  µ  íc th×  nh ë thu s h nh n   c¸ch  Ýnh  t còng  ùc hiÖn ¬ng  ùnh  th   t t   trªn. 3. Trong qu¸  ×nh  chøc  ùc  Ön, Uû   tr tæ  th hi   ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   Trung  ng  Çn  ¬c chØ  o    Êp, c¸c ngµnh  ùcthuéc ®¹ c¸c c     tr     thùc hiÖn  ng      ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy Õt  nh  è  ®Þ s 118/TTg  µy  th¸ng 2  ng 27   
  2. 2 n¨m 1996  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  c Th t   ph v th«ng   íng dÉn  µy.Trong    ×nh th   n  qu¸ tr   tæ chøc  ùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ ph¶n  th   n cv   ®Ò ngh   ¶nh  n   é  ©y  ùng  ®Õ B X d vµ  é  B Lao  éng­ ¬ng  § Th Binh  µ    éi ®Ó     Õt. v X∙ H   gi¶i quy
Đồng bộ tài khoản