Thông tư 05/1999/TT-BYT của Bộ Y tế

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
94
lượt xem
5
download

Thông tư 05/1999/TT-BYT của Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/1999/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, đăng ký và cấp giấy chứng nhận được sử dụng các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/1999/TT-BYT của Bộ Y tế

 1. T h«ng t c ñ a B é  y t Õ   è  05/1999/TT­B Y T  n g µ y  27 th¸ng 3 n¨ m  1999 S H í ng d É n   Ö c khai b¸o, ® ¨n g  k ý  v µ   Ê p  gi Ê y  h ø n g  n h Ë n vi c c ® îc s ö  d ô n g  c¸c c h Ê t  ã  yªu  Ç u  n g hiª m  n g Æ t   c c v Ò  v Ö  sinh lao ® é n g ­ C¨n  vµo  Òu    Òu    cø  §i 96,§i 185  µ  v 186  ña  é  Ët lao ®éng  µy    c B Lu     ng 23 th¸ng06    n¨m  1994. ­ C¨n  Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   cø  2  19  ®Þ 06/CP  µy  th¸ng  n¨m   ng 20  01  1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ tr¸ch nhiÖ m   ña  é     Õ  ©y  ùng, ban    c B Yt x d   hµnh  µ  v qu¶n  ýthèng  Êt h Ö   èng    ¹m  Ö   l  nh   th quiph v sinh lao®éng.    ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 68/CP  µy  th¸ng10  ng 11    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph qui®Þnh    chøc n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n cña  é  tÕ.   v  h  B Y  Bé     Õ  íng  Én  Öc  Yt h d vi khaib¸o,®¨ng  ý  µ  Êp  Êy      kvc gi chøng  Ën  ö  nh s dông    Êtcã    Çu  c¸cch   yªu c nghiªm  ngÆt  Ò   Ö   v v sinhlao®éng:    I. è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g    § Th«ng   µy  dông  i  íic¸c doanh  t n ¸p  ®è v     nghiÖp, c¬    quan, tæ    chøc, tËp    thÓ, c¸ nh©n  äit¾t lµ c¬  ë) díi®©y   ã  ö  ông, l gi÷,vËn     (g       s     csd  u    chuyÓn, s¶n    xuÊt kinh doanh  äichung  µsö  ông) c¸c chÊt cã  cÇu      (g   l  d      yªu  nghiªm  ngÆt  Ò   v vÖ   sinh lao ®éng  éc danh  ôc  Bé   tÕ     thu   m do  Y  quy  nh ®Þ ph¶ithùc hiÖn  Öc      vi khaib¸o,®¨ng  ý  µ    Êp  Êy chøng  Ën  îcsö  ông  íi ¬     k v xinc gi   nh ®   d v   quan  c Thanh  traNhµ   íc vÒ   Ö     n   v sinh lao ®éng  éc  é   tÕ     thu B Y  hoÆc   ë   tÕ  S Y  tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng:            tr     ¬                ­C¸c      doanh nghiÖp  µ   íc;   Nh n       ­ C¸c doanh nghiÖp  éc c¸c thµnh  Çn  thu     ph kinh tÕ    kh¸c,c¸c hîp t¸cx∙,         tæ  s¶n  Êt,c¸ctæ  xu     chøc    ©n; c¸nh        ­ C¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,c¸c doanh  c v ®Ç t n      nghiÖp trong  c¸ckhu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  nghiÖp;      ­C¸c  ¬  c quan,tæ    chøc  ícngoµi, chøc  èc  Õ  ng  ¹ ViÖtNam;  n   tæ  qu t ®ã t   i      ­ C¸c  n  Þ  ù     ®¬ v s nghiÖp, lùc l ng  ò     î v trang,c¸c tæ      chøc  Ýnh  Þ x∙ ch tr     héikh¸c.   II. h¸i  K  ni Ö m  v µ  M ô c  ® Ý c h  q u ¶ n  l ý ® è i v íi   c¸c  c h Ê t c ã  yªu c Ç u  n g hiª m n g Æ t  v Ò  v Ö  sinh lao ® é n g 1. Kh¸iniÖ m     Êt cã  cÇu     c¸c ch   yªu  nghiªm  ngÆt  Ò   Ö   v v sinh lao ®éng: lµ       c¸cchÊt ®éc  ¹ivµ      h   nguy  Ó m   hi trong qóa  ×nh tiÕp xóc  ©y  Ô m   c    tr     g nhi ®é m∙n,   nhiÔ m   c  Êp  ã  Ó  Én  í tö vong,g©y  ®é c c th d t    i   ung  ,biÕn  æi  th   ® gien,t¸ch¹ití        i qóa  ×nh sinh s¶n  µ  ©y    Önh  Ò   tr     vg c¸c b ngh nghiÖp  cho  êi lao ®éng. Danh  ng      
 2. m ôc    Êt cã  c¸c ch   yªu  Çu  c nghiªm ngÆt  Ò   Ö   v v sinh lao ®éng  Bé   tÕ       do  Y  qui ®Þnh  ¹  ô  ôc1  ti ph l   ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   µy.Danh  ôc  µy  Ï® îcbæ   tn   m n s    sung    ã  cÇu. TiªuchuÈn  khic yªu     cho  Ðp    Êt trong m«i  êng    ng  ph c¸c ch     tr lao ®é theo c¸cquy  nh  ña Bé  tÕ.    ®Þ c   Y  2.M ôc  ch    ®Ý qu¶n  ýc¸cchÊtnµy  l      nh»m   phßng  õa  ícm ¾t  µ  ©u  µi ng tr   vl d  c¸c taibiÕn, th¶m  ¹ vÒ     Êt,b¶o  Ö        ho   ho¸ ch   v søc  Î ngêi lao ®éng, b¶o  Ö   kho        v m«i  êng  µ  tr v søc  Îcho  éng  ng. kho   c ®å   3. C¸c  Êt nµy    ch   ph¶i® îc khaib¸o,®¨ng  ý  µ  Óm            k v ki tratheo  nh  ú, ®Þ k  ®ét  Êt;® îcsö  ông,b¶o  xu     d   qu¶n,l gi÷vµ  Ën   u    v chuyÓn  theo quy  nh  Ò       ®Þ v an toµn  Ö   v sinh lao ®éng. Trong  óa  ×nh s¶n  Êt vµ  ö  ông,c¸c c¬  ë       q tr   xu   s d     s ph¶i   cã  ¬ng    èi nh»m     ph ¸n t   u  ®Ò phßng,xö  ýsù  è.   l  c III.K H ai b¸o, ® ¨n g k ý , c Ê p  gi Ê y c h ø n g  n h Ë n       ® î c s ö  d ô n g  c¸c c h Ê t c ã  yªu c Ç u  n g hiª m n g Æ t   v Ò  v Ö  sinh lao ® é n g 1.Khaib¸o c¸cchÊtcã    Çu          yªu c nghiªm  ngÆt  Ò   Ö   v v sinh lao®éng.      a/ Khai b¸o  µ sù        l   kª khai,b¸o      Êt cã  cÇu     c¸o c¸c ch   yªu  nghiªm ngÆt  Ò   v vÖ  sinh lao ®éng  íic¬     v   quan  Thanh    µ   íc vÒ   Ö   traNh n   v sinh lao ®éng  éc    thu   Thanh    µ   ícvÒ   tÕ  Êp  é   tÕ  traNh n   Y  c B Y  hoÆc   ë  tÕ  S Y  tØnh,thµnh  è trùc   ph     thuéc  Trung  ng  äit¾t Thanh    é   tÕ  ¬ (g     traB Y  hoÆc   Thanh    ë   tÕ  traS Y  tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng). ph tr     ¬ b/ C¸c  Êt ph¶ikhaib¸o:  µ    Êt cã  cÇu    ch         L c¸c ch   yªu  nghiªm ngÆt  Ò   Ö   vv sinh lao ®éng  îc® a  µo  ö  ông  µ       ®  v sd v ph¸tsinh trong qóa  ×nh s¶n  Êt,b¶o      tr   xu   qu¶n, l gi÷,vËn   u    chuyÓn  éc  thu danh  ôc     nh   ¹  ô  ôc 1  îc ban  m qui ®Þ t iph l   ®   hµnh  Ìm  k theo  Th«ng   µy.C¸c  Êt nµy  tn   ch   ph¶i® îckhaib¸o  Ò   è îng,nång       vsl   ®é   µ  ôc  ch  ö  ông    Êt®ã   vm ®Ý s d c¸cch   (theophô  ôcsè    l   2). c/Thñ  ôckhaib¸o:C¸c  ¬  ë    t     c s ph¶ikhaib¸o    Êtthuéc danh  ôc        c¸cch     m c¸c chÊtcã    Çu    yªu c nghiªm  ngÆt  Ò   Ö   v v sinh lao®éng  ¹ Ivµ    íi    lo i  IIv     Thanh    ë   traS Y  Õ  t tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ Thanh    ë     Õ    tra S Y t c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ ph¶i b¸o    c¸o    Êt thuéc  c¸c ch   danh  ôc    Êt cã  m c¸c ch   yªu  Çu  c nghiªm  ngÆt  Ò   Ö   v v sinh   lao®éng  ¹ Ivíi   lo i      Thanh    é  tÕ. traB Y    2. §¨ng  ý  µ  Êp  Êy    kvc gi chøng  Ën  îc sö  ông    Êt cã  nh ® d c¸c ch   yªu  Çu  c nghiªm  ngÆt  Ò   Ö   v v sinhlao®éng.    2.1.ViÖc  ¨ng  ý  µ    Êp  Êy    ® k v xinc gi chøng  Ën  îcsö  ông    Êt cã  nh ®   d c¸c ch   yªu  Çu  c nghiªm ngÆt  Ò   Ö   v v sinh lao ®éng  äit¾t lµ giÊy     (g       chøng  Ën)  µ nh l  thñ  ôc hµnh  Ýnh  ¾t  éc  i  íic¸c c¬  ë  ö  ông    Êt thuéc  t  ch b bu ®è v     s s d c¸c ch   danh  m ôc    nh  ña  qui®Þ c Th«ng   µy. tn   2.2.Thanh    ë     Õ      tra S Y t c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng    ¬ tæ chøc  Öc  ¨ng  ý  µ  Êp  Êy chøng  Ën  îcsö  ông    Êt cã    Çu  vi ® k v c gi   nh ®   d c¸c ch   yªu c nghiªm ngÆt  Ò   Ö   v v sinh lao ®éng  éc  ¹    µ    ña     thu lo i v IIc danh  ôc  Ìm  I m k theo  Th«ng   µy. tn 2
 3. 2.3.Thñ  ôccÊp  Êy chøng  Ën  Çn  u   îcqui®Þnh      t  gi   nh l ®Ç ®     nh sau:   C¬   ë  öihå  ¬  ¨ng  ý  µ    Êp  Êy  sg  s® k v xinc gi chøng  Ën  í c¬  nh t   quan  i Thanh  traSë   tÕ    Y  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, n¬i®∙  Ën    ph tr     ¬     nh b¶n  khaib¸o    c¸c chÊt  ã    c yªu  Çu  c nghiªm  ngÆt  Ò   Ö   v v sinh  lao  ng  ña  ¬  ë. Hå   ¬  ®é c cs  s ®¨ng  ý  µ    Êp  Êy chøng  Ën  k v xinc gi   nh bao  å m:  g ­ §¬n    ¨ng  ý  µ  Êp  Êy chøng  Ën  öiThanh    ë   tÕ    xin® k v c gi   nh g   traS Y  tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ô  ôc3). ph tr     ¬ (ph l   ­Tã m   ¾tlýlÞch c¸cchÊtxincÊp  Êy chøng  Ën  ô  ôc4).   t          gi   nh (ph l   ­ K Õt  ña  Èm  nh    Êt cã  cÇu    q th ®Þ c¸c ch   yªu  nghiªm  ngÆt  Ò   Ö   v v sinh lao    ®éng  c¸cc¬  do    quan  ã  Èm  Òn  Êp  ô  ôc7). c th quy c (ph l   Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  ¨ng  ý  µ    Êp  th   30  k t  nh ®ñ h s ® k v xin c giÊy chøng  Ën, c¸cc¬    nh     quan  Thanh   Së  tÕ  tra  Y  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  ¬ xem   Ðt vµ  Êp  Êy  x   c gi chøng  Ën  nh (theo m É u   ¹  ô  ôc8) cho  ¬    tiph l     c së  ã    Çu. GiÊy  c yªu c   chøng  Ën  ã    Þ36  nh c gi¸tr   th¸ng.   Trêng  îp  h kh«ng    iÒu  Ön  Êp  Êy  ®ñ ® ki c gi chøng  Ën, sau  ngµy  ¬  nh   10  c quan  Thanh    ë  tÕ  traS Y  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ ph¶ith«ng      b¸o b»ng    v¨n b¶n  râ lýdo    ¬  ë  ¾c  ôc      ãt. nªu      ®Ó c s kh ph c¸csais 2.4.Gia  ¹n giÊy chøng  Ën:   h    nh   TríckhigiÊy     chøng  Ën  Õt  ¹n  ét  nh h h m th¸ng c¬  ë  öihå  ¬      ¹n   s g   s xin gia h   giÊy chøng  Ën  í c¬  nh t i quan    Thanh    ë     Õ  traS Y t tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng,n¬i®∙  Êp  Êy chøng  Ën  Çn  Çn  Êt.Hå   ¬      ¹n  Êy  ¬     c gi   nh l g nh   s xingia h gi chøng  Ën  å m: nh g ­§¬n      ¹n giÊy chøng  Ën  ô  ôc5).    xingiah     nh (ph l      ­GiÊy    chøng  Ën ®∙  nh   ®ù¬c  Êp  Çn  Çn  Êt. clg nh ­ K Õt  ña  Èm  nh    Êt cã  cÇu    q th ®Þ c¸c ch   yªu  nghiªm  ngÆt  Ò   Ö   v v sinh lao    ®éng  c¸cc¬  do    quan  ã  Èm  Òn  Êp  ô  ôc7). c th quy c (ph l   2.5.  Êp   ¹ giÊy   C l i chøng  Ën  îc sö  ông    Êt cã  cÇu  nh ® d c¸c ch   yªu  nghiªm  ngÆt  Ò   Ö   v v sinhlao  ng.    ®é a/ViÖc  Êp  ¹giÊy chøng  Ën    ông    c l  i   nh ¸p d cho    êng  îp sau: c¸ctr h  ­ Sau      khithay ® æi  ång      Êt ®ang  ö  ông,thay ® æi  Êt míi,   n ®é c¸c ch   sd     ch     thay  æi    ×nh  ® qui tr c«ng  nghÖ, thay  æi  a   iÓ m,    ¹o nhµ  ëng, kho  ® ®Þ ® c¶it   x   tµng u  ÷. l gi   ­Sau    Þ    åigiÊy chøng  Ën.   khib thu h     nh b/   ¬   ë  xin cÊp  ¹ giÊy   C s     li  chøng  Ën  öi hå  ¬  í Thanh    ë   tÕ  nh g   s ti   traS Y  tØnh  µnh  è  ùcthuéc  th ph tr   Trung  ng, n¬i ®∙  Ën  ¬     nh b¶n khaib¸o    Êt cã    c¸c ch   yªu  Çu  c nghiªm  ngÆt  Ò   Ö   v v sinh lao ®éng  ña  ¬  ë.Hå   ¬    Êp  ¹ giÊy    c c s   s xinc l   i   chøng  Ën  nh bao  å m:g ­§¬n    Êp  Êy chøng  Ën  ô  ôc3).   xinc gi   nh (ph l   ­GiÊy    chøng  Ën  ∙  Êp  Çn  Çn  Êt. nh ® c l g nh ­Tã m   ¾tlýlÞch c¸cchÊtxincÊp  Êy chøng  Ën  ô  ôc4)   t          gi   nh (ph l   ­ K Õt  ña  Èm  nh    Êt cã  cÇu    q th ®Þ c¸c ch   yªu  nghiªm  ngÆt  Ò   Ö   v v sinh lao    ®éng  ô  ôc7). (ph l   3
 4. c/ Thñ  ôc cÊp  ¹ giÊy    t  li  chøng  Ën  ùc  Ön  nh th hi theo    nh  ¹  iÓ m   qui ®Þ ti® 2.3 m ôc  cña    2  Th«ng   µy. tn 2.6. Trong  óa  ×nh  îc phÐp  ö  ông    Êt  ã     q tr ®  sd c¸c ch c yªu  Çu  c nghiªm  ngÆt  Ò   Ö   v v sinh lao ®éng, hµng       n¨m    ¬  ë  u   c¸c c s ®Ò ph¶ithùc hiÖn  ¸nh        ® gi¸ m«i  êng    ng, kh¸m  tr lao ®é   søc  áe  nh  ú  µ  kh ®Þ k v kh¸m    Ön  Önh  Ò   ph¸thi b ngh nghiÖp  cho  êilao®éng  ng     theo c¸cqui®Þnh  ña      c ph¸p luËthiÖn  µnh.Nh÷ng     h   c¬  ë  s kh«ng  ùc hiÖn  th   theo  ng      nh    ®ó c¸c qui ®Þ ghi trong Th«ng   µy  u     t n ®Ò bÞ    åigiÊy chøng  Ën  ö  ông. thu h     nh s d Trong  êigian xÐt ® îccÊp  Êy  th       gi chøng  Ën, c¸c c¬  ë  nh     s ph¶ithùc hiÖn      theo    Õn  Þ   ña  ¬  c¸c ki ngh c c quan  Èm   nh  i  íingêi lao ®éng  ùctiÕp th ®Þ ®è v      tr     vµ  éng  ng.  c ®å Trong  êng  îp  a  ¾c  ôc  îc c¸c yÕu  è cã  tr h ch kh ph ®     t   nguy  ¬ c ®Õ n  søc  áe  êilao ®éng  µ  éng  ng  kh ng     vc ®å xung quanh, Thanh    ë   tÕ    traS Y  tØnh  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng  th ph tr     ¬ ph¶ib¸o c¸o víi ¬          quan  ã  Èm  Òn  c c th quy t¹m  nh  ®× chØ  ¹t®éng  µ  ho   v th«ng  viÖc  b¸o  kh«ng  Ðt cÊp  Êy  x  gi chøng  Ën  nh cho  ¬  ë    Õt. c s ®ã bi 3.ThÈ m   nh    Êtcã    Çu    ®Þ c¸cch   yªu c nghiªm  ngÆt  Ò   Ö   v v sinh lao®éng.    a/ C¸c  ¬  c quan  Èm   nh     Êt  ã  th ®Þ c¸c ch c yªu  Çu  c nghiªm ngÆt  Ò   Ö   vv sinhlao®éng  å m:     g ­ C¸c    Trung  ©m   tÕ  ù  t Y  d phßng hoÆc   tÕ    ng  Y  lao ®é tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng.     ¬ ­C¸c  Ön  éc h Ö   tÕ  ù    Vi thu   Y  d phßng  ña  é  tÕ. c B Y    ­ C¸c    Trung  ©m   tÕ    ng    é,  µnh  µ    n  Þ  t Y  lao ®é c¸c B ng v c¸c ®¬ v kh¸c ® îc    Bé     Õ  Êp  Ën. §èi víic¸c ®¬n  Þ  µy    Õn  µnh  Èm   nh  ¾t  Y t ch thu         v n khiti h th ®Þ b buéc  ph¶icã  ù  èihîp cña    s ph     Trung  ©m   tÕ  ù  t Y  d phßng hoÆc  Trung  ©m     t Y tÕ    ng    lao®é c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬  b/ Trong  êng  îp  ã  Õu  ¹ivÒ   Õt    tr h c khi n   k qu¶  thÈm   nh  ×    Ön    ®Þ th c¸c Vi khu  ùc  éc  Ö   tÕ  ù  v thu h Y  d phßng  ña  é   tÕ  Èm  nh  ¹   Õu  Én    c B Y  th ®Þ l in ; v cßn tiÕp  ôc khiÕu  ¹ivÒ   Õt  t  n   k qu¶  Èm  nh  ¹ cña  Ön  th ®Þ l  i Vi khu  ùc  ×  kÕt    v th   qu¶ do  Ön  häc    ng  µ  Ö   Vi Y  lao ®é v v sinh m«i  êng  éc Bé   tÕ  µkÕt    tr thu   Y  l   qu¶  èi cu   cïng.     c/Hå   ¬    Èm  nh  å m:   s xinth ®Þ g ­ §¬n    Èm  nh    Êt cã  cÇu    xin th ®Þ c¸c ch   yªu  nghiªm ngÆt  Ò   Ö   v v sinh lao    ®éng  ô  ôc6) göicho  ét  (ph l       m trong c¸cc¬      quan  ë  iÓ m   trªn. nªu  ® a    ­Tã m   ¾tlýlÞch c¸cchÊtxinthÈm  nh  ô  ôc4)   t          ®Þ (ph l   ­B¶n  Õt    k qu¶ kh¸m  Ón,kh¸m  tuy   søc  ήÞnh  ú  kho   k cho  c«ng  ©n. nh ­ GiÊy    chøng  Ën  nh (hoÆc  îp ®ång  Ên  Ön) ®∙  Ëp  Ên  h  hu luy   t hu cho  êi ng   lao ®éng  Ò   ö  ông  toµn  µ  Ö     vsd an  v v sinh lao ®éng     trong viÖc  ö  ông  ãa    sd h chÊt do      c¸c Trung  ©m  tÕ  ù  t Y  d phßng  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ cÊp. ­ Hå   ¬  Ö     s v sinh lao ®éng  ¬  ë  µ  Õt  ña  o  c     c s v k q ® ®¹ m«i  êng    ng  tr lao ®é trong12    th¸nggÇn  Êt.   nh 4
 5. d/ Thêih¹n  Èm  nh:      th ®Þ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  th   30  k t  nh ®ñ h s¬    Èm  nh, c¸cc¬  xinth ®Þ     quan  îcphÐp  ®  ph¶ithÈm  nh    ®Þ xong  µ    êi Õt  v tr¶l  k qña  Èm  nh  th ®Þ cho  ¬  ë  ô  ôc7). c s (ph l   e/ M äi    Ý     chiph cho  Öc  Èm  nh  µ  Êp  Êy  vi th ®Þ v c gi chøng  Ën  îc thùc nh ®    hiÖn  theo c¸cqui®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc.     hi h c Nh n 4. Thu  åi giÊy    h  chøng  Ën  îc sö  ông    Êt cã  nh ® d c¸c ch   yªu  Çu  c nghiªm  ngÆt  Ò   Ö   v v sinhlao®éng.    ViÖc    åigiÊy chøng  Ën  îc¸p dông  thu h     nh ®     trong c¸ctr ng  îp nh      ê h   sau: a/ C¬   ë    s kh«ng  ùc hiÖn  ng  äi    nh,  ã  th   ®ó m qui ®Þ c nguy  ¬  ©y    ¹i cg t¸ch   ®èi víi    søc  áe  êilao®éng, céng  ng. kh ng       ®å b/Cã     nguy  ¬  ra sù  è. c x¶y    c c/Khaib¸o  µ  ¨ng  ý    Êt kh«ng  ng  íi Êy chøng  Ën  ∙  îc     v® k c¸c ch   ®ó v   gi   nh ® ®   cÊp. C¸c  ¬  c quan  îcphÐp    åigiÊy chøng  Ën  ö  ông    Êt cã    ®  thu h     nh s d c¸c ch   yªu cÇu nghiªm ngÆt  Ò   Ö   v v sinh lao ®éng  µUû      l   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc    Trung  ng, Thanh    ë   tÕ  ¬  traS Y  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng,Thanh   Bé  tÕ.   tra  Y    §èivíic¬  ë  ö  ông    Êt cã  cÇu     ssd c¸c ch   yªu  nghiªm ngÆt  Ò   Ö   v v sinh lao    ®éng      khi®Ó x¶y  sù  è  ©y  Öth¹i®Õ n   Ýnh  ¹ng, tµis¶n  ra  c g thi     t m    ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m    theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.   IV. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1. Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, c¸c Bé,   ph tr     ¬     Ngµnh  ã  c tr¸chnhiÖ m     chØ   o    ¬  ë  éc  Òn  ùc hiÖn  Öc  ®¹ c¸c c s thu quy th   vi khai   b¸o,®¨ng  ý  µ    Êp  Êy    k v xin c gi chøng  Ën  nh theo  ng    nh  ña  ®ó qui ®Þ c Th«ng   t nµy. 2.Thanh    é  tÕ,Vô  tÕ  ù    traB Y    Y  d phßng  ã  c tr¸chnhiÖm:   a/     Tæ chøc  íng  Én  ùc  Ön  Öc  h d th hi vi khai b¸o, ®¨ng  ý  µ  Êp  Êy     kvc gi   chøng  Ën  nh theo thÈm  Òn  îcgiao t¹ Th«ng   µy    quy ®     i tn . b/ §Þnh  ú    k tæng  îp  h b¸o c¸o    o  é     Õ  Ò   ×nh  ×nh  l∙nh ®¹ B Y t v t h khaib¸o,     ®¨ng  ý  µ  Êp  Êy chøng  Ën  k v c gi   nh trongph¹m    níc.   vic¶  3. Së   tÕ    Y  tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m   chØ       ®¹o Thanh    ë     Õ  µ  tra S Y t v Trung  ©m     Õ  ù  t Y t d phßng  tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng:   ¬ a/      Tæ chøc  iÓn khaithùc hiÖn  Öc  tr       vi khaib¸o,®¨ng  ý,thÈm  nh  µ     k  ®Þ v cÊp  Êy chøng  Ën  gi   nh theo thÈm  Òn  îcgiao t¹ Th«ng   µy.   quy ®     i tn b/   íng dÉn, ®«n  c  µ  Óm    Öc   H     ®è v ki travi khaib¸o,®¨ng  ý  µ cÊp  Êy    kv  gi   chøng  Ën  i víi   ¬  ë    a  µn  a  ¬ng. nh ®è     c s trªn®Þ b ®Þ ph c¸c c/  Þnh  ú  c¸o 6   § k b¸o    th¸ng tr cngµy  th¸ng 7  µ  c¸o n¨m  ícngµy    í  15    v b¸o    tr   15 th¸ng 1    n¨m sau cho  é   tÕ  B Y  (Thanh    é   tÕ, Vô   tÕ  ù  traB Y    Y  d phßng) vÒ     5
 6. t×nh  ×nh  h khaib¸o,®¨ng  ý  µ  Êp  Êy     k v c gi chøng  Ën    a   ¬ng  ô  ôc nh ë ®Þ ph (ph l   9). 4. C¸c  ¬  ë  ö  ông    Êt cã  cÇu    cssd c¸c ch   yªu  nghiªm ngÆt  Ò   Ö   v v sinh lao    ®éng ph¶ithùc hiÖn  ng  äi    nh  ¹ Th«ng   µy.     ®ó m qui®Þ t i tn Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. Trong  óa  ×nh t n c hi l   15  k t  k  q tr   thùc  Ön  ã  ×   íng  ¾ c     hi c g v m ®Ò nghÞ  c¸c  ë     Õ  S Y t ph¶n  ¶nh  Ò   é     Õ  v B Yt (Thanh    é  tÕ vµ  ô  tÕ  ù  traB Y    V Y  d phßng) ®Ó     nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy 6
 7. P h ô  l ô c 1   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 05/1999/TT­ BYT  µy  th¸ng3  ng 27    n¨m  1999) d a n h  m ô c  c¸c c h Ê t c ã  yªu c Ç u  n g hiª m n g Æ t  v Ò  v Ö  sinh lao  ® é n g  p h ¶i k h ai b¸o, ® ¨n g k ý  v µ     xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  s ö  d ô n g I. n h  m ô c  c¸c ch Ê t c ã  yªu c Ç u   g hiª m   g Æ t   Ò    da n n v v Ö  sinh lao ® é n g  L o ¹i I   1.2­   Acetylaminofluorene.   2.4­   Aminobiphenyl(M 3).    3.Arsenicvµ    îp chÊtcña      c¸ch     arsenic(1A).    4.Asbestos(amositeva        chrysot l . i) 5.Benzene    (T1,M1). 6.Benzidine(1A).     7.Bis (chloromethyl)e    ther. 8.1,4­   Butanediol  dimethanesufonate(M3).   9.Cyclophosphamide  2,M 2    (T   ). 10.Diamino­     4,4’diphenyl. 11.Diethyls i boest     tl ro . l 12.     4­ Dimethylaminoazobenzene.  α v β 13.   Naphthylamine(   µ  ). 14.   Thorium  dioxide. 15.4­   Amino  methylformicacid(T1  10­       ). 16.Dinit   rogenpentoxide(T1      ). 17.2,4 DB.    18.     2,4 DP. 19.2,4,5D.     20.   2,4,5T.   21. C¸c    ho¸  Êt b¶o  Ö   ùc  Ët trong  ch   v th v   danh  ôc  ¹n  Õ   ö  ông    m h ch s d ë ViÖtnam     (Theo  danh  ôc  ña  é  m c B n«ng  nghiÖp  µ    iÓnN«ng  v ph¸ttr   th«n) 7
 8. II.d a n h  m ô c  c¸c ch Ê t c ã  yªu c Ç u  n g hiª m  n g Æ t  v Ò     vÖ  sinh lao ® é n g   o ¹i II L   1) Acetothioamide   . 47) Epoxy  propanol.   1­ 2) Acryl     icamide. 48) Ethylene dibromide (C2)       3) Alachlor   49) Ethylene dichlor     ide. 4) Ally catecholmethylene ether 50) Ethylene dioxide(C2    l             ,1A) 5) 2­   Aminofluorene 51) Fluorouraci .   l 6) 3­   Amino  1,2,4­ iazole tr 52) Formalin.   7) Anil   µ    îp chÊt   inev c¸ch   53) Formaldehyde    (1A) 8) Antimony  µ    îp chÊt(1B) 54) Hexa    v c¸ch       methylphosphoramide(C2).   9) Azir ine   id 55) Hydrazine vµ   hydrazine hydrate,     10) Benzidinedihydrochlor       ide hydrazinesulfate(1A).     11) 2,3­   Benzofluoroethene 56) Lead  ×) vµ    îp  Êt chøa  (ch   c¸c h ch   12)      2,3­Benzophenanthrene. ch×. 13)    Benzo   (a)pyrene  2). (C 57) Mechloethamine,   14) (Bis  (Chloro­ ethyl) 2   amino) 58) Mechloethamine hydrochlor       ide(C   2 phenylbutyr     icacid  3)  (T   ,T2     ,A0600  A0800) ,  15) Bis chloroethyl  nitroso urea  59) Melfalan(A0600,A0800).       (T3  3). M 60) Mercuryvµ    îp chÊt.     c¸ch   16) Benomyl.   61) Endrine.   17) Benzylchlor     ide 62) Methallychlor    l ide 18) Beryl iumvµ    îp chÊt.   l   c¸ch     63) 2­   Methylazir ineMercury vµ      id     c¸c 19) Boricacidvµ   borate       c¸c  hîp chÊt(1A       ) 20) Bromodichloromethane.   64)   Methylazoxy   methanol  B­D­ 21) Cadmium  vµ  c¸c hîp chÊt Glucosite   . (1A) 65) Methylbromide.     22) Calcium    cyanide. 66) Methylchroride.     23) Carbondisul i   f de(T3,  A800). 67) Methylenchlor     ide. 24) Carbon    monoxide 68)   Nickel   (carbonyl,  dioxide,   25) Carbon    tetrachlor ide disul ide, f  monoxide)(C2   ) 26) Chloroethyl    ether 69) N­Nitrosodi   isopropylamine 27) Chloromethylether     70) Nitrosomorphol   ine 28) Chloropicr   ine 71) Ortho­   amino  azotoluene 29) Chromium  vµ  c¸c hîp chÊt 72) Perchloropentacyclodecane.     (C 1   ) 73) Phosphine.   30) Coaltar(h ¾c  n) (C1         Ý   ). 74) Phosphorus (vµng)      31) Dactinomycin.   75) Polychlor   inatedbiphenyls.   32) Daunorubicin(T3       ). 76) Procarbazinehydrochlor     ide. 33) Demention(o &        s). 77) Propylthiouraci .     l 34) Dieldr   in 78) Sodium    cyanide. 35) Di­   sec­ octyl   phthalate 79) Stibine.   36) Dibez  H)    (A­ anthracene 80) Thall   µ    îp chÊt.   ium v c¸ch   37) 1,4­Dichlorobenzene.    81) Thionylchlor     ide. 38) Diethyls i boestro .   tl l 82) Thiophosphamide.   39) Dimethyl   formamide 83) Toluene     (o,m,p). 40) 1,4­Dioxane      (C1). 84) Uraci    lmustard 41) Dimethylmercury.     85) Urethane   1   2    (C ,M ) 42) Dinit     rotoluene (DNT).   86) Vinylchlor     ide. 43) Dinit   rogenpentoxide.   87) Vinylcylohexene      dioxide.   44) Dioxinvµ  Én  Êt.     d xu 88) Xylene (o,m,p)     8
 9. 45) Endosulfan   46) Epichlorohydrin(C 3        ,1A) Ghi chó:C¸c  ý  Öu  ïng kÌm      k hi d   theo c¸cchÊtnh       sau: C1:    Êy  ©y  §∙th g ung      êi thtrªnng A0600:G © y   èilo¹nsinh dôc    r      nam C2:    Êy  ©y  §∙ th g ung       ng  A0800: G © y  bÊt th ng cho tinh th trªn®é ê   vËt,  trïng         nghingê  ã  Ó    ¹itrªnngêi A1000:    c th t¸ch     Qua  nhau  thai  ©y  c  ,g ®é C3:  Nghi  ê  ã  ©y  ng c g ung       ph«i, th trªn   ®éng  Ët v               trøng ë  êi   ng M1:    Êy  ©y  Õn  æi  §∙ th g bi ® gen    1A:  Ët  Öu  Êt ®éc  ã  Ëu    trªn V li r   ch qu¶ ngêi tøc thêi    M2:    Êy  ©y  Õn  æi  §∙ th g bi ® gien trªn      µ  Çm  äng        v tr tr ®éng  1B: V Ët  Öu   c  ã  Ëu    li   ®é c h qu¶    tøc      Ët,nghingê  ã  Ó    ¹itrªn thêi    v     c th t¸ch       ngêi       µ  Çm  äng     v tr tr M3:  Nghi  ê   ©y  Õn  æi  ng g bi ® gien 2A: VËt  Öu rÊt®éc  ã      ¹i     li     c c¸c t¸ch   h¹itrªn®éng  Ët    v  kh¸c T1: §∙thÊy  ©y        êi    g qu¸ithaitrªnng 2B: VËt liÖu ®éc  cã  c¸c t¸c ¹i  h   T2: §∙ thÊy  ©y        ng  kh¸c    g qu¸ithaitrªn®é vËt,     nghingê  ã  Ó t¸ch¹itrªnng­        c th         êi T3: Nghi  ê  ã  ©y  ng c g qu¸ithaitrªn     ®éng  Ët v 9
 10. Danh  ô c   èc  m thu b¶o  Ö   ùc  Ët v th v h¹n  Õ   ö  ông    Öt  ch s d ë Vi Nam (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è:29/1999/Q§­   ®Þ s  BNN­BCTV ngµy  th¸ng02  04    n¨m 1999  ña  é  ëng  é  c B tr B N«ng  nghiÖp  µ  v PTNN) 10
 11. Tªn  ¹tchÊt ho   Tªn  ¬ng  ¹i th m Tæ   chøc    ¨ng  ý xin® k (Common  Name) (Trade Name)   (Application) I.   èc  ö  ông  Thu s d trongn«ng    nghiÖp: 1.Thuèc  õs©u:   tr   1 Carbofuran Furadan  G 3  FMC 2 Deltamethrin2%    + S¸ttrïnglinh15        EC C«ng    èc  õ s©u  ty thu tr   ­Bé  èc    Qu phßng Dichlovos13%   3 Dichlovos Demon  EC 50  ConnelBros   4 Dicotol Kelthane 18.5 EC     Rohm  and Haas PTE   Ltd. 5 Dicrotophos Bidrin50    EC C«ng  ty vËt t  KTNN   C Çn   ¬ Th 6 Endosulfan Endosol35    EC C«ng    èc  õ s©u  ty thu tr   SµiGßn   Thiodan  EC 35  AgrEvo  AG Thiodol35    ND C«ng  ty vËt t  KTNN   C Çn   ¬ Th 2.Thuèc  õb Önh  ¹ic©y  ång:   tr   h  tr 1 MAFA Dinasin6.5 SC    C«ng      ïng ViÖt ty s¸t tr     Nam 3.Thuèc  õcá:   tr   1 Paraquat Gramoxone  SL 20  Zeneca  Agrochemical 4.Thuèc  õchuét:   tr   1 Zinc Phosphide   Fokeba  1%,  5%,  20% C«ng    èc s¸ttrung tythu       ViÖtNam   QT    18% ­92  Héi  ch¨n  nu«i ViÖt  Nam Zinphos 20%   C«ng    tyTTS  µiGßn S  II Thuèc  õm èi:   . tr   1. Na 2SiF5  50%   + PMC   bét 90  ViÖn  Khoa  häc L© m   HBO 3 30%  +  CuSO 4  nghiÖp   ViÖt   Nam,  30% ChÌm  ­ Tõ  Liªm ­ Hµ   Néi 2 Na 2SiF5 80%   + PMs  100  ét b ViÖn  Khoa  häc L© m   ZnCl   2 20% nghiÖp   ViÖt   Nam,  ChÌm  ­ Tõ  Liªm ­ Hµ   Néi 11
 12. 3 Na 2SIF5  %   75  + PMD   bét 90  ViÖn  Khoa  häc L© m   C 5Cl5ONa   15% nghiÖp   ViÖt   Nam,  ChÌm  ­ Tõ  Liªm ­ Hµ   Néi II   èc b¶o  Ithu   . qu¶n  ©m   l s¶n 1 Methylene   bis Celbri       te 30 MT Celcure(M)Sdn    Bhd Thiocyanate   5%   +  Quatemary   ammonium   compounds  25% 2 Sodium  Copas  NAP   G 90  Celcure(M)Sdn    Bhd Pencachlorophenate   monohydrate 3 Sodium  Celbor90    SP Celcure(M)Sdn    Bhd Tetraboratedecahydrat e  54%  +  Boric acid  36% 4 Tribromophenol InjectaAB  L   30  Moldrup System  PTE   Ltd 5 Tributyl   tin Timber li   L     fe16  Jardine   Davies   ins   naphthenate (Phil ines) ipp 6 CuSO 4  %   50  + XM 5  100  boojt ViÖn  Khoa  häc L© m   K 2Cr2O 7 50% nghiÖp  ViÖt Nam  ­   ChÌm  ­ Tõ  Liªm ­ Hµ   Néi 7 ZnSO 4.7H2O   60%   + LN 5  bét 90  ViÖn  Khoa  häc L© m   NaF  30%  +  phô  gia  nghiÖp  ViÖt Nam  ­   10% ChÌm  ­ Tõ  Liªm ­ Hµ   Néi C 5Cl5Na  60%   + 8 P   ­NaF  bét 90  ViÖn  Khoa  häc L© m   NaF  30%  +  phô  gia  nghiÖp  ViÖt Nam  ­   10% ChÌm  ­ Tõ  Liªm ­ Hµ   Néi C 5Cl5ONa   50%   +  PBB   9 100  ét b ViÖn  Khoa  häc L© m   Na 2B 4O 7 25%   H 3BO 4  ­  nghiÖp  ViÖt Nam  ­   25% ChÌm  ­ Tõ  Liªm ­ Hµ   Néi 10 SO 4(NH4)   2 92%   + PCC   100  ét b ViÖn  Khoa  häc L© m   NaF  8% nghiÖp  ViÖt Nam  ­   ChÌm  ­ Tõ  Liªm ­ Hµ   Néi 12
 13. 11 C 5Cl5OH    5% + CM M   dÇu  áng 7  l ViÖn  Khoa  häc L© m   C 5H 4O 5N 2 2% nghiÖp  ViÖt Nam  ­   ChÌm  ­ Tõ  Liªm ­ Hµ   Néi IV.Thuèc  ö  ïngkho:   kh tr   Aluminium  Phosphide 1 Celphos 56%   Excel Industries Ltd  India Gastoxin56.8 GE     Helm  Ag Fumitoxin55%     tablets Vietnam   Fumigation   Co., Phostoxin 56%  viªn Vietnam   Fumigation     trßn,viªndÑt    Co., Quickphos 56    viªn UnitedPhosphorus Ltd     Magnesium phosphide Magtoxin  66   tablet DetiaDegesch  mbH 2   ,   G pellet MethylBromide   3 Brom      ­O ­Gas 98% Vietnam   Fumigation  Co., Dowfome  98% C«ng  ty TNHH  ThÇn   N«ng Meth      ­O ­gas  98% C«ng  ty vËt t  KTNN   C Çn   ¬ Th 13
 14. 14
 15. Danh  ô c   èc  m thu b¶o  Ö  thùc  Ët  Ê m   ö  ông v  vc sd trong n«ng  nghiÖp    Öt  ë Vi Nam (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è:29/1999/Q§­   ®Þ s  BNN­BVTV ngµy  th¸ng2  4    n¨m 1999  ña  é  ëng  é  c B tr B N«ng nghiÖp  µ  v PTNT) 15
 16. No Tªn  chung  (Common  Names   ­Tªn  ¬ng  ¹i(Trade names) th m    Thuèc  õs©u   tr   ­Insect ides ic 1 Aldrin(Aldrex,    Aldri . . te . ) 2 BHC, Lindane (Gamma   BHC,  ­  Gam ma   HCH,  ­  Gamatox  EC,    15  20 EC,  Lindafor,  Carbadan    Sevidol4/4G  . 4/4 G;    .. ) 3 Cadmium  compound  (Cd) 4 Chlordane  (Chlorotox,  Octachlor,   Pentichlor . ) .. 5 DDT   (Neocid,  Pentachlor   in Chlorophenothane.. ) , . 6 Dieldr   in(Dieldrex,  Dieldr teOctalox. . i  , .) 7 Eldrin(Hexadrin. .   .) 8 Heptachlor(Drimex,Heptamul,Heptox.. )       . 9 Isobenzen 10 Isodrin 11 Lead  compound  (Pb) 12 Methamidophos: (Dynamite 50      SC,  i   SC,  Fil tox70  Master 50    EC,   70 SC, Monitor50    EC,  SC,  60  Isometha  DD,  DD,  50  60  Isosuper 70      DD, Tamaron   50   EC); 13 MethylParathion(Danacap              M 25, M 40; FolidolM   EC;  ­ 50  Isomethyl50    ND; Metaphos  EC,  EC;  40  50  (MethylParathion)20      EC,  EC,  EC;  40  50  Milion50    EC Proteon 50    EC;  Romethyl50    ND;  Wofatox50    EC) 14 Monocrotophos:(Apadrin50      SL, Magic 50    SL, Nuvacron  SC W/DD,  40  50  W/DD,  SC Thunder515    DD) 15 ParathionEthyl(Alkexon,Orthophos,Thiopphos.. )         . 16 Phosphamidon  (Dimecron 50  W/DD)   SC 17 Polychlorocamphene  (Toxaphene,Camphechlor. .   .) 18 Strobane  (Polychlorinateofcamphene)    Thuèc  õbÖnh  ¹ic©y  ång ­Fungicides tr   h  tr    1 Arseniccompound    (As)exceptNeo       ­Asozin,Dinasin   2 Captan  (Captane 75    WP,  Mepan  WP   . 75  .. ) 3 Captatol  (Difo ta80  la   WP,  l Folcid80    .   WP .. ) 4 Hexachlorobenzene  (Anticar   icHCB...) , 5 Mercurycompound    (Hg) 6 Selenium  compound  (Se) Thuèc  õchuét­Rodentic tr      ide 16
 17. 1 Talium  compound  (Tl) Thuèc  õcá   tr   ­Herbicide 1 2,4,5  (Brochtox,     T   Decamine,Veon...   ) P h ô  l ô c 2   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 05/1999/TT­ BYT  µy  th¸ng3  ng 27    n¨m  1999) 17
 18. C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t na m §¬n  Þ:.. . ........ v   . . ....... .. . .............. . . ............. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:                 Hµ   éi, µy    n  ng   th¸ng  n¨m      199 B ¶ n  k h ai b¸o c¸c c h Ê t c ã  yªu c Ç u  n g hiª m n g Æ t   v Ò  v Ö  sinh lao ® é n g  hi Ö n  ® a n g  s ö  d ô n g   KÝnh  öi: g  Thanh    . . ... tra.. . ... C¨n  vµo  cø  Th«ng   sè  t 05/1999/TT­ BYT   µy  ng 27   th¸ng 3    n¨m 1999  cña  é   tÕ    nh  Ò   Öc  B Y  qui®Þ v vi khaib¸o  ö  ông    Êt cã  cÇu    sd c¸c ch   yªu  nghiªm  ngÆt  Ò   Ö   v v sinhlao®éng.    Tªn  ¬  ë:. . ................................. c s . . ................................. §Þa  chØ  . . .................................. :. . ................................... Sè  iÖn  ¹i . .............. Sè ® tho : . ..............  FAX:.. . .......... . . ........  . Xin khaib¸o c¸cchÊt  Ön  ang  ö  ông  ¹ c¬  ë           hi ® sd t   s nh sau: i TT Tªn  Êt ch Sè îng l Nång    ö  ®é s M ôc  ch  ö  ®Ý s dông dông Ph Çn  cam   oan:  Õ u   ã  ×     ãt c¬  ë    Þu  ® N c g sai s   s xin ch tr¸ch nhiÖ m   íc   tr   ph¸p luËt.   Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d 18
 19. P h ô  l ô c 3.   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 05/1999/TT­ BYT  µy  th¸ng3  ng 27    n¨m  1999) C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m n §¬n  Þ:.. . ........ v   . . ....... .. . .............. . . ............. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:                 Hµ   éi, µy    n  ng   th¸ng  n¨m      1999 § ¬ n  xin ® ¨n g   ý  c Ê p  gi Ê y ch ø n g  n h Ë n   îc s ö  d ô n g   k ® c¸c ch Ê t c ã  yªu c Ç u  n g hiª m  n g Æ t  v Ò   Ö  sinh lao  é n g v ® KÝnh  öi: g  Thanh    ë  tÕ  . . ... traS Y  .. . .... C¨n  vµo  cø  Th«ng   è  t s 05/1999/TT­BYT   µy    ng 27  th¸ng 3  n¨m     1999  cña  é  tÕ    nh  Ò   Öc  ¨ng  ý    Êp  Êy chøng  Ën  ö  ông    B Y  qui®Þ v vi ® k xinc gi   nh s d c¸c chÊtcã    Çu    yªu c nghiªm ngÆt  Ò   Ö   v v sinhlao®éng.    Tªn  ¬  ë.. . ................................. c s . . ................................. §Þa  chØ  . . .................................. :. . ................................... Sè  iÖn  ¹i . ............. Sè ® tho : . .............  FAX:.. . .......... . . ........  . §¨ng  ý    Êp  Êy chøng  Ën  ö  ông    Êtnh  k xinc gi   nh s d c¸cch   sau: TT Tªn  Êt ch Sè îng l Nång    M ôc  ch  ®é ®Ý Sè  êi ng   t¹ n¬ilµm  sö  ông    i d tiÕp xóc   viÖc Hå   ¬  ña  õng lo¹ hãa  ÊtgöikÌm  sc t     i ch     theo v¨n b¶n  µy.    n  Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d 19
 20. P h ô  l ô c 4   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 05/1999/TT­ BYT  µy  th¸ng3  ng 27    n¨m  1999)   T ã m  t ¾ t lý l Þ ch c¸c c h Ê t *  ã  yªu  Ç u  n g hiª m  n g Æ t   c c v Ò  v Ö  sinh lao ® é n g 1.Tªn    Êt   ho¸ ch Tªn  khoa  äc:. . ....................................... h . . ...................................... Tªn  ¬ng  ¹i:. . ..................................... th m . ...................................... C«ng  thøc ho¸ häc:    2.C«ng  ông:   d 3.N ícs¶n  Êt:    xu ngµy        th¸ng       n¨m 4.Ký  Öu      hi trªnnh∙n: 5.ChÊt îng:   l 6.C¸c  Þ  Ýc«ng  Öc    v tr   vi ph¶itiÕp xóc:     ­  ­  ­  7.TÝnh  Êt®éc  ¹i   ch   h .. . ...................................................... . . ..................................................... .. . ...................................................... . . ..................................................... .. . ...................................................... . . ..................................................... BiÖn  ph¸p ®¶m     b¶o  Ö   v sinh lao®éng.    .. . .................................................. . . .................................................. .. . .................................................. . . .................................................. .. . .................................................. . . .................................................. 9.Ph¬ng    ö  ýsù  è,cÊp    ¸n x l   c   cøu. .. . ................................................... . . ................................................... .. . ................................................... . . ................................................... Ghi chó:* M çi m ét  Êtph¶icã  b¶n  ýlÞch riªng.        ch     1  l    Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v (Ký    µ  ng  Êu    tªnv ®ã d ) 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản