Thông tư 05/1999/TT-NHNN1

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
35
lượt xem
1
download

Thông tư 05/1999/TT-NHNN1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/1999/TT-NHNN1 hướng dẫn thực hiện Khoản 2, Điều 5, Quyết định 125/1998/QĐ-TTg ngày 4/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiết kiệm bưu điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/1999/TT-NHNN1

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  05/1999/TT­N H N N 1   N h S n g µ y  05 th¸ng 11 n¨ m  1999  í ng d É n   ù c hi Ö n   h o ¶ n  2,  Ò u  5, H th K §i   Q u y Õ t ® Þ n h   è  215/1998/Q§­T T g  n g µ y  4/11/1998  s c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  v Ò  vi Ö c t æ   h øc   u y  ® é n g,  c h q u ¶ n   ý v µ  s ö  d ô n g  n g u å n  v è n ti Õt l  ki Ö m  b u   i Ö n ® Thi  µnh  h Kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh   è 215/1998/Q§­ 2,  5,  ®Þ s TTg   µy  ng 4/11/1998  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   chøc  c Th t Ch ph v tæ  huy  ng,  ®é qu¶n  ý vµ  ö  l  s dông  ån  èn  ÕtkiÖm  u  iÖn, Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   íng dÉn   ngu v ti   b®   h Nh n     h  thùc hiÖn      nh sau: 1. V Ò     gi¸m    Óm       Êt huy  ng, chuyÓn  Òn  µ  s¸t,ki tral∙ su   i ®é   ti v c«ng      t¸can toµn  kho  ü  ña  Ö   èng  Þch  ô  ÕtkiÖm  u  iÖn: qu c h th d v ti   b® 1.1.Thanh    ©n   µng  µ   íc cã    tra Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖm     gi¸m    Óm     s¸t,ki tra viÖc  Êp  µnh  ch h ph¸p luËtcña  Ö   èng  Þch  ô  ÕtkiÖm  u  iÖn  Ò          h th d v ti   b® v l∙su¸t i huy  ng  ÕtkiÖm   u  iÖn, ®¶m   ®é ti   b®   b¶o    Êt huy  ng  ÕtkiÖm   u  iÖn  l∙ su   i ®é ti   b® do  Tæng  C«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  quy  nh  ï hîp víi   Êt thÞ  ­ ®Þ ph       il∙su   tr êng,phïhîp víi Æt          m b»ng    Êt cña  õng  êi®iÓ m,  l∙su   i t th   b¶o  ¶m   ® huy  ng  ­ ®é ® îcvèn    theo kÕ   ¹ch.   ho 1.2.Thanh    ©n   µng  µ   íc cã    tra Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖm     gi¸m    Óm     s¸t,ki tra viÖc  Êp  µnh  ch h ph¸p  Ëtcña  µn  é  Ö   èng  Þch  ô  ÕtkiÖm   u  iÖn  lu   to b h th d v ti   b® vÒ  chuyÓn  Òn  µ  ti v c«ng    toµn  t¸can  kho  ü, ®¶m   qu   b¶o  Ö   èng  Þch  ô  h th d v tiÕtkiÖm   u  iÖn    b® ph¶ithùc hiÖn        c¸c quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc nh  ®Þ c Ng h Nh n   sau:  a. V Ò     kho  Òn vµ    ti   c¸c trang thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön       ti chuyªn dïng  ¶m       ® b¶o an  µn  to kho  ü:qu ­ C¸c  n  Þ  ùctiÕp  µm  Þch  ô  ÕtkiÖm   u  iÖn  è  Ý n¬i giao   ®¬ v tr   ld v ti   b® b tr       dÞch  Òn  Æt,  ©y  ùng  ti m x d kho  Òn,trang  Þ   «    ti   b xe  t« chuyªn  ïng    Ën  d ®Ó v chuyÓn  Òn  µ    ¬ng  Ö chuyªn  ïng  ti v c¸c ph ti   d kh¸c,trang thiÕtbÞ   toµn          an  kho quü  theo tiªuchuÈn  ü  Ëtdo  èng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh.    k thu   Th ®è Ng h Nh n   ®Þ ­ T¹in¬igiao dÞch        trang bÞ   Ðt s ¾t  ¶m     k  ® b¶o  toµn    an  ®Ó b¶o qu¶n  µi t  s¶n trong ngµy.Trícm ¾t, tiÒn m Æt   ån quü  èingµy  Õu  a  ã           t  cu   (n ch c kho  Òn ti   ®ñ   iÒu  Ön  toµn)ph¶igöitheo  ® ki an       hßm   ã  c niªm phong  µo  v kho  Òn Ng ©n   ti   hµng  N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr ÓnN«ng   i   th«n. b.  Ò   chøc  ùc  Ön  V tæ  th hi thu, chi,b¶o     qu¶n, vËn    chuyÓn  Òn  Æt,  ti m ng©n  Õu  phi thanh  to¸n: ­ Tæng    gi¸m  c  ®è Tæng  C«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  ã  c tr¸chnhiÖ m     híng dÉn    b»ng    v¨n b¶n  trong toµn  Ö   èng  Þch  ô  ÕtkiÖm  u  iÖn  Öc    h th d v ti   b® vi thu    Òn  Æt,  ©n  Õu  chiti m ng phi thanh    ÷a B u  iÖn  íikh¸ch hµng, giao to¸n gi   ® v        nhËn  Òn  Æt,  ©n  Õu  ti m ng phi thanh  to¸n gi÷a  u  iÖn  íing©n  µng; viÖc    b® v  h   b¶o  qu¶n  Òn  Æt,  ©n  Õu  ti m ng phi thanh  to¸n t¹  ¬i giao  Þch  µ   i   n d v trong   kho tiÒn;qu¶n  ýkho  Òn;vËn    l  ti   chuyÓn  Òn  µng  Æc   Öt,kiÓm     Óm     ti h ® bi   tra,ki kª tiÒn m Æt,  ©n  Õu    ng phi thanh    èingµy;xö  ýthõa thiÕu tµis¶n  to¸ncu     l       theo quy    ®Þnh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ   íc hi h c Ng h Nh n  
  2. 2 ­ Thu,    Òn  Æt   ÷a  u  iÖn  µ  chi ti m gi B ® v kh¸ch  µng,  ÷a  u  iÖn  íi h gi B ® v  Ng ©n  µng  h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,thùc hiÖn  Óm  m       ki ®Õ theo  tê hoÆc       thu theo  óiniªm  t  phong theo quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  nh  è  ®Þ ti§i 12  ®Þ s 247/1999/Q§­ NHNN6   µy  ng 14/07/1999  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc c Th ®è Ng h Nh n   vÒ   Öc  vi ban  µnh  Õ     h ch ®é giao  Ën, b¶o  nh   qu¶n, vËn    chuyÓn  Òn  Æt,  µi ti m t  s¶n  ý,giÊy têcã  qu       gi¸. ­ Thu, ching©n  Õu       phi thanh    ÷a B u  iÖn  íikh¸ch hµng, gi÷a B u  to¸ngi   ® v        ®iÖn  íiNg ©n   µng  v  h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  ùc  Ön  Óm   th hi ki ®Õ m   theo  ê  t theo quy  nh   ¹  Ó m   Kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh   è  ®Þ t i§i a  3  22  ®Þ s 247/1999/Q§­ NHNN6   µy  ng 14/07/1999  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc c Th ®è Ng h Nh n   vÒ   Öc  vi ban  µnh  Õ     h Ch ®é giao  Ën, b¶o  nh   qu¶n, vËn    chuyÓn  Òn  Æt,  µi ti m t  s¶n  ý,giÊy têcã  qu       gi¸. c.V Ò     qu¶n  ýtiÒn  É u:  ùc  Ön  l  m Th hi theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 179/1999/Q§­ NHNN6   µy  ng 22/05/1999  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc    c Th ®è Ng h Nh n   vi ban hµnh  Quy  Õ   ch qu¶n  ýtiÒn m É u,  Òn l niÖ m. l    ti  u  Ng ©n   µng  µ   íc cung  Êp  Òm  É u   ¹  íi ph¸thµnh)  n   u  h Nh n   c ti m (lo i   m   ®Õ B ®iÖn  tØnh,thµnh  è.   ph d. V Ò   ö  ýtiÒn,ng©n  Õu    x l    phi thanh      to¸ngi¶,nghigi¶,bÞ     ¹i: ùc      ph¸ ho   Th hiÖn theo  iÓ m   M ôc  V¨n  ® 2.2  2  b¶n  è  s 10/NH­NV   µy  ng 11/03/1996  ña  c Ban  chØ   o  ùc hiÖn  ®¹ th   Th«ng   ªnbé  íng  Én  t li   h d tr¸chnhiÖm     Th«ng   ªnbé  è  t li   s 14/TTLB  µy  ng 4/11/1992  ña  c Liªn bé  ©n   µng  µ   íc vµ  é   éi  ô  Ò     Ng h Nh n   B N v v c«ng    t¸cb¶o  Ö   ninh vµ  µis¶n  µ   ícdo  µnh  ©n   µng  v an    t  Nh n   ng Ng h qu¶n  ývµ  l  b¶o qu¶n. c. V Ò     thu  åi vµ  æi  Òn  Êy,ng©n  Õu  h  ® ti gi   phi thanh to¸n kh«ng        ®ñ tiªu chuÈn u  l th«ng:Thùc  Ön    hi theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 249/1999/Q§­ NHNN6   µy  ng 15/07/1999 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc    Th ®è Ng h Nh n   vi ban  µnh  h Quy  nh   ®Þ vÒ   Öc  vi thu  åi vµ  æi  Òn  Êy, ng©n   Õu  h  ® ti gi   phi thanh to¸n kh«ng        ®ñ tiªu chuÈn u  l th«ng. 1.3.Thanh    ©n   µng  µ   íc cã    traNg h Nh n   tr¸chnhiÖ m     b¸o c¸o  èng  c  Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc vÒ   Õt  h Nh n   k qu¶  gi¸m    Óm     µ  Õn  Þ     Ön  s¸t,ki tra v ki ngh c¸c bi ph¸p b¶o  ¶m     µnh  ® thih ph¸p  ËtvÒ     Êt huy  ng, chuyÓn  Òn vµ  lu   l∙su   i ®é   ti   c«ng  t¸can  µn    to kho  ü  ña  Ö   èng  Þch  ô  ÕtkiÖm  u  iÖn. qu c h th d v ti   b® 1.4.Khi kiÓm        tra,giam    Ö   èng  Þch  ô  ÕtkiÖm   u  iÖn  s¸th th d v ti   b® Thanh  traNg ©n  µng  µ   ícph¶ithùc hiÖn  ng  Òn  ¹n vµ    h Nh n       ®ó quy h   tr¸chnhiÖm     thanh  tra theo    quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët,chÞu  lu   tr¸ch nhiÖ m   íc Thèng  c  ©n     tr   ®è Ng hµng  µ   íc vµ  íc ph¸p  ËtvÒ   Õt  Ën  Óm     µ  äi  µnh    Õt Nh n   tr   lu   k lu ki trav m h vi,quy   ®Þnh  ña  × nh. cm 2. V Ò   o  ¹o vµ  åi dìng    ®µ t   b   nghiÖp  ô  v cho    ©n    u  iÖn  µm  c¸c nh viªn b ® l dÞch  ô  ÕtkiÖm  u  iÖn: v ti   b® 2.1. Hµng     n¨m, Tæng  C«ng    u  Ýnh  ViÔn  ty B ch ­  th«ng    nh     x∙ ®Þ nhu cÇu, x©y  ùng  Õ   ¹ch ®µo  ¹obåidìng nghiÖp  ô    d k ho   t      v cho  ©n    µm  Þch  nh viªnl d vô  ÕtkiÖm  u  iÖn  ti   b® (chiara tõng quý)göiNg ©n  µng  µ   íc(Vô            h Nh n   Tæ chøc  c¸n  é  µ  o  ¹o), b v ®µ t   trong ®ã     â:sè îng,thêigian  o  ¹o,dù  Õn  a     ghi r   l     ®µ t   ki ®Þ ®iÓ m,  éidung  o  ¹o, Æc   Ötlµnéidung  Ò   Ëp  Ên  n  ®µ t   ® bi       v t hu nghiÖp  ô  èng  v ch gi¶ tiÒn m Æt,  ©n  Êu      ng phi thanh    µ  ¹itÖ  to¸nv ngo   cho    é  Óm  ©n, thñ  c¸n b ki ng   quü.
  3. 3 2.2.  ©n   µng  µ   ícc¨n cø    Ng h Nh n     nhu  Çu, kÕ   ¹ch  åidìng nghiÖp  ô  c   ho b    v cho  ©n    µm  Þch  ô  ÕtkiÖm  u  iÖn  ña  nh viªnl d v ti   b® c Tæng C«ng    u  Ýnh    tyB ch ­ ViÔn  th«ng    ©y  ùng  éidung  o  ¹o, åidìng. ®Ó x d n  ®µ t     b 2.3.  Öc  chøc  ùc hiÖn: Ng ©n   µng  µ   íc chuÈn  Þ   µ    Vi tæ  th     h Nh n   b v cung  cÊp  µiliÖu,cö    é  t    c¸n b gi¶ng d¹y thùc hiÖn  ¬ng  ×nh,tæ       ch tr   chøc  ¸nh    Õt  ® gi¸k qu¶  o  ¹obåidìng nh©n    u  iÖn  µm  Þch  ô  ÕtkiÖm.  ®µ t       viªnb ® ld v ti   Tæng  C«ng  ty B u  Ýnh    Ôn    ch ­ Vi th«ng  ùc hiÖn  Öc  iÖu tËp,bè  Ý n¬i ¨n  , häc  Ëp  th   vi tr     tr     ë   t cho  äc  h viªn,qu¶n  ýlíphäc  µ    l    v thanh      to¸nc¸c kho¶n    Ý  Ò   o  ¹obåi chiph v ®µ t     dìng,tham    ¸nh    Õt    gia® gi¸k qu¶  o  ¹obåidìng. ®µ t       3.V Ò     cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸ncho  Þch  ô  ÕtkiÖm  u  iÖn: d v ti   b® Ng ©n   µng  h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  ã  c tr¸chnhiÖ m   èi   ph   hîp víi    Tæng  C«ng    u  Ýnh    Ôn  tyB ch ­ Vi th«ng  èng  Êt viÖc  ë,  ö  ông  µi th nh   m sd t  kho¶n  ©n  Ých  Òn  öidÞch  ô  ÕtkiÖm   u  iÖn"  ph t "Ti g   v ti   b® trong tµikho¶n  Òn    ti   göi vèn    chuyªn  ïng,cung  d   øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n tiÖn  î cho  Þch  ô  Õt   l i d v ti   kiÖm  u  iÖn  b® theo quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ hi h c Ng h Nh n 4.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh    tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k 5. Ch¸nh    V¨n phßng, Ch¸nh    Thanh    ©n   µng  µ   íc,Thñ  ëng  tra Ng h Nh n   tr c¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n  µng  µ   íc;Chñ   Þch  éi ®ång    v c li   thu   h Nh n   t H  qu¶n  trÞ,Tæng     gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón N«ng   i   th«n;Chñ     tÞch  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è Tæng   C«ng    u  Ýnh  ViÔn  ty B ch ­  th«ng  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön      th hi c¸c quy  nh  ®Þ trong Th«ng   nµy. Trong  t   qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ        n cv   ®Ò ngh ph¶n    Þp  êi®Ó   èng  ¸nh k th   Th ®èc  ©n  µng  µ   íc  Ng h Nh n  xem  Ðt,bæ   x   sung,söa  æi.   ®
Đồng bộ tài khoản