Thông tư 05/1999/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
64
lượt xem
2
download

Thông tư 05/1999/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/1999/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 16/CP ngày 20/03/1996 và Nghị định 54/1998/NĐ-CP ngày 21/07/1998 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/1999/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  æ n g   ô c H ¶i q u a n  S è  05/1999/TT­T C H Q   t c n g µ y  26 th¸ng 7 n¨ m  1999 H í ng d É n    h µ n h   thi N g h Þ  ® Þ n h  s è  16/C P n g µ y  20/3/1996  µ  N g h Þ  ® Þ n h  54/1998/N§­C P   v n g µ y  21/7/1998  ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò   ö  p h ¹t vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h c x p h trong l Ü nh v ù c q u ¶ n   ý N h µ  n íc v Ò  h ¶i  u a n l q C¨n  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  cø  2  35  ®Þ 16/CP  µy  th¸ng 3  ng 20    n¨m 1996   vµ  Òu  NghÞ   nh  §i 7  ®Þ 54/1998/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 21    n¨m  1998  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ vi x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   l  nícvÒ       h¶iquan,Tæng  ôc      c H¶i quan  íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   nh sau: I­ H ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1­    dông  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Khi ¸p  x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   l  níc vÒ       h¶i quan, ph¶ic¨n  vµo      cø  NghÞ   nh  ®Þ 16/CP  µy  ng 20/3/1996  Ò   ö  vx ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   h¶iquan  ÷ng  (nh §iÒu cßn  Öu  ùc thihµnh) vµ  hi l       NghÞ   nh  ®Þ 54/1998/N§­   µy  CP ng 21/7/1998  söa  æi, bæ   ®   sung  ét  è  Òu  ña  m s §i c NghÞ   nh  ®Þ 16/CP  nªu    trªn(sau  y  äi ®© g   chung  µNghÞ   nh  l  ®Þ 16/CP  öa  æi,bæ   s®   sung). 2­    ¹m  µnh  Ýnh  Vi ph h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   íc vÒ     l  n   h¶iquan  µ l  hµnh    c¸ nh©n,  chøc  ùc hiÖn  ét  vido    tæ  th   m c¸ch cè      ý hoÆc   ý  © m   ¹m   v«  x ph c¸c quy  ¾c    t qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ     l  n   h¶i quan  µ   a  n   m ch ®Õ møc     truy cøu tr¸ch   nhiÖ m   ×nh  ù, theo  h s  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtph¶ibÞ   ö  ¹tviph¹m  µnh  lu     x ph     h chÝnh  Ò     v h¶iquan. 3­  nh©n,  chøc  C¸  tæ  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  2  1  ®Þ 16/CP  söa  æi,bæ   ®   sung  îchiÓu    ®  nh sau: a/ Tæ     chøc  å m:  ¬  g c quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  kinh tÕ,tæ      chøc  Ýnh  Þ ch tr   ­x∙héi, chøc    éitheo quy  nh  ña       tæ  x∙h     ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      b/ C¸  ©n  å m:  êiViÖt Nam, ngêinícngoµi,ngêikh«ng  èc  Þch,   nh g ng              qu t   cã    ®ñ n¨ng  ùchµnh    l  vitheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      c/C¸  ©n, tæ    nh   chøc  Öt Nam   µ  ícngoµicã  µnh      ¹m      Vi   vn   h viviph c¸c quy t¾c qu¶n  ýNhµ   íc vÒ     l  n   h¶i quan, ®Ò u     ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖm   µnh  Ýnh    h ch vÒ     h¶iquan  theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  ®Þ ti  ®Þ 16/CP  öa  æi, bæ   s®   sung  vµ      c¸c NghÞ   nh  ®Þ kh¸c cña  Ýnh  ñ  ã    Ch ph c quy  nh  Èm   Òn  ö  ¹tcña  ¬  ®Þ th quy x ph   c quan  H¶i quan, trõ tr ng  îp  Òu  c quèc  Õ  µ   Öt     ê h §i í   t m Vi Nam   ý  Õt  k k hoÆc   tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c. 4­ §èit ng bÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     î   x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ­ l  n íc   Ò       v h¶iquan  bao  å m:  êi vËn  g ng   chuyÓn, ngêi göi hµng, ngêi nhËn  µng           h hoÆc   êi ®¹i diÖn  îp  ng     h ph¸p  ña  ä, ngêi kinh  c h    doanh  kho  ¹iquan, khi ngo      thùc  Ön  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò     hi h vi vi ph h ch v h¶i quan; ngêi mua       b¸n, chøa    chÊp, vËn    chuyÓn  µng    Ët phÈ m   ã  ån  èc    Ëp  Èu    Ðp;  h ho¸,v   c ngu g  nh kh tr¸ph i ngêi mua     b¸n kh«ng  ng  ®ó quy  nh   µng  ®Þ h ho¸  éc  i  îng  ®∙i thuÕ  thu ®è t u    quan;ngêicã  µnh       h vic¶n  ë, óc  ¹m  ©n      tr  x ph nh viªnH¶i quan    µnh  thi h c«ng  ô. v
 2. 2 5­ M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch chØ  Þ  ö  ¹tm ét  Çn.NhiÒu  êi b x ph   l  ng   cïng thùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  × m çi ngêiviph¹m  u   Þ      mh viviph h ch th        ®Ò b xö  ¹t. ét  êithùc hiÖn  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  × bÞ  ö  ¹t ph   M ng     nhi h viviph h ch th   x ph   vÒ   õng  µnh      ¹m. Khi quyÕt  nh  ö  ¹tb»ng  Òn  i  íim ét  êi t h viviph     ®Þ x ph   ti ®è v   ng   trong cïng  êi®iÓ m   ùc  Ön  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  îc   th   th hi nhi h vi vi ph h ch th ®   céng  ¹ thµnh  l  i møc  ¹tchung,nhng  ph     ph¶ighirâ møc  ¹t®èi víi õng  µnh         ph       t h vi. N Õ u   ét  m trong c¸c hµnh      ¹m     viviph nªu    trªnkh«ng  éc thÈm  Òn  ö  ¹t thu   quy x ph   cña  Êp  × nh  ×  cm th chuyÓn  µn  é  å  ¬,tang  Ët ®Õ n   Êp  ã  Èm  Òn   to b h s   v  c c th quy xö  ¹t. ph 6­ §èivíi     ¹m        viph phøc  ¹p,khã    nh  µviph¹m  µnh  Ýnh    c¸c t  x¸c ®Þ l    h ch hay h×nh  ù  ×  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tthuéc  ôc  s th ng   th quy x ph   C H¶i quan tØnh, thµnh    phè  ùc thuéc  tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   äi chung  µ Côc  ®© g   l  H¶i quan tØnh) trao     ® æi  íiViÖn  Ó m     ©n  ©n  ïng  Êp  µ  v  Ki s¸tnh d c c v chØ   quyÕt  nh   ö  ¹t ra  ®Þ x ph   hµnh  Ýnh    ∙  ã    Õn  ña  Ön  Ó m     ©n  ©n. ch khi® c ý ki c Vi Ki s¸tnh d 7­ Hµng    Ët phÈ m   Êt khÈu, nhËp  Èu  µtang  Ët viph¹m  µnh    ho¸,v   xu     kh l   v    h chÝnh  éc ®èi t ng chÞu  Õ  × ngoµiviÖc  ¹ttiÒn,c¸nh©n, tæ  thu    î   thu th     ph        chøc    vi ph¹m  cßn  éc  bu ph¶inép    Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu, c¸c lo¹  Õ    ®ñ thu xu     nh kh     i thu kh¸cvµ  Ö  Ý      l ph h¶iquan  theo quy  nh  ña ph¸p luËt.   ®Þ c    8­  ÷ng  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò     Nh h viviph h ch v h¶iquan  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   ®Þnh  16/CP  öa  æi, bæ   s®   sung  ïngvíic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh    tr       viviph h ch quy ®Þnh  ¹    t i NghÞ   nh  c¸c ®Þ kh¸c ® îc ban  µnh     h sau, cã    nh  Èm   Òn     x¸c ®Þ th quy xö  ¹tcña  ¬  ph   c quan    H¶i quan,th×  ö  ¹ttheo    x ph   quy  nh  ¹    ®Þ t i b¶n  îcban  v¨n ®  hµnh sau  ïng. c Trong  êng  îp  b¶n  tr h v¨n  quy  ¹m  ph ph¸p  Ëtmíi cã  ïng    Þ ph¸p  ý, lu     c gi¸tr   l  quy  nh  ®Þ tr¸chnhiÖ m     ph¸p  ý nhÑ   ¬n  i  íivi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò     l  h ®è v     h ch v h¶i quan x¶y    ícngµy    ra tr   v¨n b¶n  ã  Öu  ùcth×    ông    c hi l   ¸p d v¨n b¶n  íiban  µnh, m  h   theo nguyªn t¾c  ã  îcho  ¬ng  ù  îcquy  nh  ¹    c l i ® s®  ®Þ ti kho¶n    Òu  NghÞ   1, §i 5b  ®Þnh  16/CP  öa  æi,bæ   s®   sung. 9­ V Ò   Èm  Òn  ö  ýviph¹m:   th quy x l       a/  èi víinh÷ng    ¹m  µnh  Ýnh  éc  Èm   §   vi ph h ch thu th quyÒn  ö  ¹t cña  x ph   nhiÒu  ¬  c quan  × c¬  th   quan  µo    Ön,lËp biªnb¶n  u     ¬  n ph¸thi       ®Ç tiªn, quan    c ®ã ra quyÕt ®Þnh  ö  ¹t.     x ph b/ Nh÷ng  µnh      h vigian lËn  Õ    thu (bao  å m:  Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  g thu xu     nh khÈu, thuÕ    Þ gia t¨ng,thuÕ    ô ® Æc   Öt)cha  í møc      gi¸tr       tiªuth   bi   t  i truycøu tr¸ch   nhiÖ m   ×nh  ù  h s theo quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   è  t s 06/TTLN  µy  th¸ng 9    ng 20    n¨m 1996  ña  Ön  Ó m     ©n  ©n  èicao    µ  nh©n  ©n  èicao    é   c Vi Ki s¸tnh d t  ­ To ¸n  d t  ­B Néi  ô, do  ¬  v   c quan  kh¸c kh«ng  ã  Èm   c th quyÒn  ö  ¹t ph¸t hiÖn  îc th× x ph     ®   chuyÓn  å  ¬, tang  Ët ®Ó   ¬  hs  v  c quan   H¶i quan    Õt  nh  ö  ¹tvµ    ra quy ®Þ x ph   thu thuÕ theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   c/ §èi víinh÷ng  ô    ¹m       v viph ph¸p  Ëth¶iquan  n   lu     ®Õ møc    truy cøu tr¸ch   nhiÖ m   ×nh  ù  µ   h s m kh«ng  éc  Èm   Òn  ña  ¬  thu th quy c c quan   H¶i quan  ×  ¬  th c quan    H¶i quan  chuyÓn giao  å  ¬  h s cho  ¬  c quan  Õn  µnh  è tông  ã  Èm   ti h t  c th quyÒn,  ng  êichuyÓn  Ët  ®å th   v chøng    ¬  ®Ó c quan    ®ã b¶o qu¶n  theo    quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n    Òu  Bé   ËtTè  ông  ×nh  ù, trõtr ng  îp  Æc   Öt 2, §i 57  lu   t h s    ê h ® bi   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ã  t  ph c chØ  o  ®¹ kh¸c.
 3. 3 d/ §èi víivi ph¹m  µnh  Ýnh  µ   å  ¬  ªnquan  n   Òu  n  Þ         h ch m h s li   ®Õ nhi ®¬ v H¶i quan  ×  n   Þ   µo  th ®¬ v n ph¸thiÖn, lËp      biªn b¶n  u     ®Ç tiªn,®¬n   Þ         v ®ã ra quyÕt  nh   ö  ¹t;nh÷ng  n   Þ   ªnquan  ã  ®Þ x ph   ®¬ v li   c tr¸ch nhiÖ m     chuyÓn giao  ®Çy    µiliÖu cÇn  Õttheo  cÇu  ña  n  Þ  ã  Èm  Òn  ö  ¹t; ®ñ t     thi   yªu  c ®¬ v c th quy x ph   khicã    Õn    ý ki kh¸c nhau   trong viÖc  ö  ¹tth×    x ph   trong thêih¹n     quy  nh  ®Þ ph¶i  b¸o c¸o xiný  Õn        ki Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶i quan. e/ §èi víivi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò            h ch v h¶i quan  Þ   ¾t  ÷ trªnbiÓn  òng  b b gi     c thùc hiÖn    theo nguyªn t¾c  µy.Trêng  îp møc  ¹ttiÒn vîtqu¸ thÈm  Òn    n  h  ph        quy cña  n  Þ  ¾t  ÷th× chuyÓn  ¬  ®¬ v b gi     c quan    H¶i quan  ¬igÇn  Êt ®Ó   ö  ¹t. n  nh   x ph Trêng  îp vô    Côc  Òu    èng  h   ¸n do  §i trach bu«n  Ëu hoÆc   ¬  l  c quan  Òu    §i tra ë Trung  ng  ëitèh×nh  ù,li   ¬ kh     s   ªnquan  n   ¹m    ¹t®éng  ña  Òu  ôc  ®Õ ph viho   c nhi C H¶i quan,khicã  Õt  nh  nh        quy ®Þ ®× chØ  iÒu      ö  ¹thµnh  Ýnh  ×  ® tra®Ó x ph   ch th chuyÓn  ôc    C H¶i quan  ¬ix¶y    ô      ö  ¹t. êng  îp vô    n  ra v ¸n ®Ó x ph   Tr h   ¸n x¶y    ¹ ra t   i n¬ikh«ng  éc ®Þa  µn  ¹t®éng  ña      thu   b ho   c H¶i quan  ×  th chuyÓn  ôc    C H¶i quan  gÇn  ¬i®∙  n   x¶y    ô    ra v ¸n hoÆc   ôc    C H¶i quan  ã  ôsë  ïng trªn®Þa  µn  Æt   c tr   c     b® trôsë  ña  ¬    c c quan  Òu    ôc  Òu    èng  §i tra,C §i trach bu«n  Ëu ®Ó   ö  ¹t. l   x ph 10­ Khi ph¸thiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò         h viviph h ch v h¶iquan  ¹  ti khu  Õ   ch xuÊt,doanh    nghiÖp  Õ   Êt th×  ú theo  Ýnh  Êt vµ  ch xu   tu   t ch   møc      ¹m  µ   ®é viph m ¸p dông    møc  ¹tt ng  ph  ¬ øng  íic¸c hµnh      ¹m  îcquy  nh  v    viviph ®   ®Þ trong NghÞ     ®Þnh  16/CP  öa  æi,bæ   s®   sung  µ    v c¸cNghÞ   nh  ®Þ kh¸ccã    quy  nh  µnh    ®Þ h vi viph¹m  µ  Èm  Òn  ö  ¹tcña  ¬    v th quy x ph   c quan    H¶i quan. 11­  ÷ng  êng  îp  Nh tr h kh«ng  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò     x ph     h ch v h¶i quan:  hµng  ãa, vËt phÈ m,  ¬ng  Ön  Ën    a  µo  Öt Nam   bÞ   h   ph ti v t¶i® v Vi   do  ho¶  ¹n, ho   thiªntai  ch  äa, sù  Ön  Êt  ê, t×nh  Õ  Êp  Õt,cã   , ®Þ h   ki b ng   th c thi   khaib¸o  íic¬    v  quan    H¶i quan, c¬    quan  ã  Èm   Òn  c th quy kh¸c hoÆc   Ýnh  Òn  a   ­   ch quy ®Þ ph ¬ng theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.     Trêng  îp kh«ng  h  khaib¸o  ÏbÞ   ö  ¹ttheo    s   x ph   quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  ®Þ ti   a  2,§iÒu  NghÞ   nh    6  ®Þ 16/CP  öa  æi,bæ   s®   sung. 12­ Trong    Th«ng   µy,nh÷ng  ô m   õsau  y  îchiÓu    tn   c t  ®© ®   nh sau: a/ "Hµng    Ët phÈ m": lµhµng    µnh  ý,bu  È m,  u  Ön,ngo¹i   ho¸,v      ho¸,h l   ph b ki     hèi, Òn ViÖtNam   µ  ÷ng  ËtphÈ m    ti     v nh v  kh¸c. b/ "M∙ hµng":lµ m∙  è  Õ         s thu theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Õ  Êt lu   thu xu   khÈu,thuÕ  Ëp  Èu.   nh kh c/ "Hµng    ho¸ khuyÕn  Ých  Êt khÈu, nhËp  Èu":lµ hµng  kh xu     kh    ho¸  Êt xu   khÈu, nhËp  Èu    kh kh«ng  qu¶n  ýb»ng  ¹n  ¹ch,giÊy  Ðp, kÕ   ¹ch  nh   l  h ng   ph   ho ®Þ híng. d/ "Møc    trung b×nh  ña    c khung  ¹ttiÒn":lµ møc   ph      trung b×nh  éng  ña    c c møc   ¹ttiÒn  ph   cao  Êt  µ  nh v møc   ¹ttiÒn  Êp  Êt  ña  ph   th nh c khung  ¹t®èi  íi ph   v  m ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh. h viviph h ch e/ "Kh«ng  ng  íikhaib¸o      ®ó v    h¶i quan":lµ sù      kh¸c nhau  ÷a  µng    gi h ho¸,   vËt  È m   ph khai b¸o      h¶i quan  íihµng  v  ho¸, vËt  È m   ùc  Êt  Èu,  ùc   ph th xu kh th   nhËp  Èu. kh g/ "T¸iph¹m":lµ tr ng  îp ®∙  Þ   ö  ¹tnhng  a  Õt  êihiÖu  îccoi        ê h   b x ph   ch h th   ®   lµ cha  Þ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  µ   ¹  ùc  Ön  Õp    ¹m  µnh    b x ph     h ch m li th hi ti vi ph h chÝnh trong cïng lÜnh  ùc  .     v ®ã
 4. 4 h/"Viph¹m  Òu  Çn":lµtr ng  îp thùc hiÖn    ¹m  µnh  Ýnh     nhi l    ê h     viph h ch trong  lÜnh  ùc  µ   íc®ã   ∙    ¹m  ng  a  Þ  ö  ¹t. v m tr   ® viph nh ch b x ph i/"§ hµng    a  ho¸    Ðp  µo  Öt Nam":  µ hµnh    a  µng  tr¸ ph i v Vi   l  vi ® h ho¸  µo  v ViÖtNam     íi     tr¸v   quy  nh  ña  Ëtph¸p ViÖtNam. i c¸c ®Þ c lu       13­ Khi tiÕp  Ën  é  å  ¬       nh b h s h¶iquan    µm  ñ  ôc xuÊt khÈu, nhËp  ®Ó l th t       khÈu  µng    Ët phÈ m,    é  Õp  Ën  å  ¬  h ho¸ v   c¸n b ti nh h s ph¶ikiÓm     Õu  å  ¬    tra,n hs cha  y     ®Ç ®ñ theo  quy  nh   ×  ®Þ th ph¶i híng  Én  êi khai khai bæ     d ng       sung  µ  v nép,xuÊttr×nh c¸cchøng  õcßn  Õu;khibæ          t  thi     sung    å  ¬  ®ñ h s theo ®óng      quy ®Þnh  Ò   êih¹n  µm  ñ  ôc h¶i quan  ×    v th   l th t     th h¶i quan  Õp  Ën  ¨ng  ý  µ  ti nh ® kv kh«ng  Ëp biªnb¶n    ¹m. l    viph II­ ¸p d ô n g  c¸c h × n h  thøc x ö  p h ¹t µ  m ø c  x ö  p h ¹t  v 1­ H×nh    thøc  ö  ¹t:   ©n, tæ  x ph   nh c¸   chøc  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ch viviph h ch vÒ     h¶iquan  ph¶ichÞu  ét    m trong c¸ch×nh     thøc ph¹tchÝnh  µ:c¶nh       l  c¸o hoÆc   ph¹ttiÒn.   a/ C¶nh      ông  i víi   ©n, tæ    c¸o:¸p d ®è     nh c¸   chøc    ¹m  µnh  Ýnh  á, viph h ch nh   lÇn  u,  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  îcquy  nh  ¹  ®Ç c t ti   nh ®   ®Þ ti kho¶n  thuéc c¸c §iÒu    1     6, 8,9a,9b,11  µ §iÒu  NghÞ   nh        v  10  ®Þ 16/CP  öa  æi,bæ   s®   sung. b/Ngoµih×nh      thøc ph¹tchÝnh,tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  ña        t ch   ®é viph c c¸nh©n, tæ      chøc,cã  Ó    th cßn  Þ    ông    ×nh  b ¸p d c¸ch thøc ph¹tbæ       sung  sau: ­TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m;    ti     ­TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp.    sd gi   C¸c  ×nh  h thøc ph¹tbæ       sung    trªnkh«ng  îc¸p dông  c  Ëp  µ   ®    ®é l m ph¶i¸p   dông  Ìm  k theo h×nh    thøc ph¹tchÝnh.    2­  nh©n,  chøc  Þ   dông  ×nh  C¸  tæ  b ¸p  h thøc  ¹tchÝnh, ph¹tbæ   ph       sung  nªu    trªncßn  ã  Ó  éc  c th bu ph¶ithùc hiÖn    Ön      c¸c bi ph¸p  µnh  Ýnh  h ch kh¸c quy    ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  t i ®Þ 16/CP  öa  æi,bæ   s®   sung  : nh ­Buéc    Êthµng    ËtphÈ m;   t¸ xu   i ho¸,v   ­§×nh    chØ  µm  ñ tôch¶iquan; l th       ­Buéc    û  µng    ËtphÈ m;   tiªuhu h ho¸,v    BiÖn ph¸p  µnh  Ýnh  h ch kh¸c  îc  ® ¸p dông  Ìm  k theo  ×nh thøc  ¹t h ph   chÝnh,kh«ng    ông  c  Ëp.   ¸p d ®é l 3­ ChØ     ông  ×nh    ¸p d h thøc ph¹tbæ       sung  ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp"  "t   sd gi   ®èi  íigiÊy  Ðp  ùc tiÕp  ªnquan  n   µng  v  ph tr   li   ®Õ h ho¸,vËt phÈ m,  ¬ng  Ön    ph ti   vËn    µtang vËtviph¹m. t¶i   l      C¸c  Êp    c H¶i quan  ã  Èm   Òn  ö  ¹tchØ   îc t c quyÒn  ö  ông  c th quy x ph   ®  í   sd giÊy  Ðp  i  íigiÊy  Ðp  c¬  ph ®è v   ph do  quan  H¶i quan  Êp. Trêng  îp    Êy c  h c¸c gi   phÐp  c¬  do  quan  kh¸ccÊp,c¬      quan    H¶i quan th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n cho  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  Êp  Ðp, ®Ò   Þ ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp; sau  c th quy c ph   ngh t   sd gi     khi thùc  Ön      hi ®Ò nghÞ   ña  c H¶i  quan, c¬    quan  ã  Èm   c th quyÒn  Êp  Êy  c gi phÐp  th«ng  kÕt  b¸o  qu¶ cho  ¬  c quan    H¶i quan.
 5. 5 Khi ph¸t hiÖn  Êy  Ðp     gi ph gi¶  ¹o,  Êy  Ðp   Êp  m gi ph c kh«ng  ng  Èm   ®ó th quyÒn  hoÆc   ã  éi dung  i cn  tr¸ ph¸p  Ët,ph¶i lËp    lu     biªn b¶n    thu  ÷,sau    gi   ®ã th«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n  cho  ¬  c quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  ªnquan  Õt. li   bi 4­ Khixem   Ðt xö  ýnh÷ng  êng  îp nhÇ m   Én     x   l  tr h  l trong qu¸ tr×nh göihµng        ho¸,vËt  È m   Êt  Èu, nhËp  Èu    ph xu kh   kh quy  nh  ¹  ®Þ t ikho¶n    Òu  NghÞ   3, §i 1  ®Þnh  16/CP  öa  æi, bæ   s®   sung  ph¶ic¨n cø  µo  Òu  Ph¸p  Önh        v §i 17  l H¶i quan  vµ  Òu  NghÞ   nh   §i 7  ®Þ 16/1999/N§­   µy  CP ng 27/3/1999    ®Ó x¸c  nh   êi ®Þ th   ®iÓ m   "H¶iquan  Óm     µng    ki trah ho¸".Thêi ®iÓ m   íc khiH¶i quan  Óm         "tr       ki tra hµng  ho¸"quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh    ®Þ t i 3  1  ®Þ 16/CP  öa  æi,bæ   s®   sung  ® îc hiÓu  µ thêigian  íc khi ngêi lµm  ñ  ôc h¶i quan    l    tr       th t     hoÆc   i diÖn  îp ®¹   h  ph¸p  ña  ä  Êt tr×nh vµ  ë   c h xu     m containerhoÆc   Ön  µng  ¹ ®Þa  iÓ m   Óm     ki h ti  ® ki tra®Ó       H¶i quan  Óm  ki tra. ViÖc  th«ng  nhÇ m   Én ph¶i® îcngêivËn  , êigöihµng  b¸o  l       t¶i ng       hoÆc   i ®¹   diÖn  îp  h ph¸p  ña  ä  ùc  Ön  c h th hi b»ng  v¨n b¶n, nªu  â  ý do  µ  öi cho      r l  v g   H¶i quan  íc khikiÓm     µng. Trêng  îp  ã    tr     trah   h c ®ñ c¨n  ph¸p  ýx¸c ®Þnh  çivi cø  l    l   ph¹m x¶y    cã  ù  ra do  s th«ng  ng  ÷a bªn  ®å gi   mua  µ  hoÆc   v b¸n  bªn  Ën      v t¶i®Ó bu«n  Ëu,vËn  l  chuyÓn    Ðp  tr¸ ph i hoÆc   èn thuÕ  ×  tr   th kh«ng  Êp  Ën  Öc  ch nh vi th«ng  b¸o  Ç m   Én,m µ   ú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  ö  ýtheo    nh l   tu   t ch   ®é viph x l   quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   5    êi h¹n  ­ Th   quy  nh  µm  ñ tôc h¶iquan  ãit¹  ®Þ l th       n  i kho¶n  vµ  iÓ m     1  ® a, kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  2  6  ®Þ 16/CP  öa  æi,bæ   s®   sung  µthêih¹n  l     quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu 5 NghÞ  ®Þnh  16/1999/N§­  ngµy 27/3/1999 cña Ch Ýnh  phñ  quy  CP ®Þnh  Ò   ñ tôch¶iquan,gi¸m      v th         s¸th¶iquan  µ  Ö  Ý    v l ph h¶iquan. 6­  èi víihµnh      ¹m  §   vi vi ph quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   ®Þ ti ® b  2  6  ®Þnh  16/CP  öa  æi,bæ   s®   sung,chØ  ö  ¹tn Õu    x ph   trong giÊy phÐp, têkhaih¶i           quan  hoÆc     Êy  ê kh¸c theo  c¸c gi t     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,cã  lu   quy  nh  êi ®Þ th   gian ph¶it¸ nhËp       i hoÆc     Êt. t¸ xu i 7­  èi víihµnh      ¹m  §   vi vi ph quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   3,  7  ®Þ 16/CP  öa  æi,bæ   s®   sung  µ   ùý    ô hµng    ËtphÈ m,  m t   tiªuth   ho¸,v   trong tr ng  îp  ê h   sè  µng  h ho¸  Ët phÈ m     µ tang  Ët viph¹m  µnh  Ýnh  v  ®ã l   v    h ch kh¸c bÞ   dông    ¸p  ph¹tbæ     sung  Þch  sung  t thu  c«ng  ü, th×  µiviÖc  ö  ¹ttheo  qu   ngo   x ph   kho¶n    3, §iÒu    7, ph¶ithu håil¹ sè  Òn ¬ng  ¬ng  íitrÞ gi¸cña  µng    Ët phÈ m           ti t i ® v      h ho¸,v   ®ã.  êng  îp cÇn  Õt®Ó   ¶m   Tr h  thi   ® b¶o  ùc hiÖn  Õt  nh  ö  ¹t  × thu th   quy ®Þ x ph  th     håisè  Òn b»ng  è  Òn bÞ  ö  ¹t.   ti   s ti   x ph 8­  ñ   Ó    ¹m  Ch th viph quy  nh  Ò   ®Þ v trao ® æi  µng    h ho¸  Êt khÈu, nhËp  xu     khÈu  ña    ©n    í bao  å m:    ©n  c cd biªn gi i   g cd khu  ùc    í vµ  µi khu  ùc  v biªn gi i ngo     v biªngií  Þ    µ  Æt   µng    ©n    í ® îcphÐp    æi    iTr gi¸v m . h cd biªngi     i trao® ph¶itheo quy      ®Þnh  ña  c ph¸p  ËthiÖn  µnh; N Õ u   Òu  c quèc  Õ  Ò     æi  µng    lu   h   §i í   t v trao ® h ho¸ cña    ©n    í gi÷a  Öt Nam   µ  íc chung    í cã  cd biªn gi i   Vi   vn  biªn gi i quy  nh    ®Þ kh¸c,  th× thùc hiÖn      theo §iÒu  cquèc  Õ.   í  t C¸c  ×nh  h thøc xuÊt khÈu, nhËp  Èu  µng    Ët phÈ m   íi ×nh        kh h ho¸,v   d  h thøc  kh¸c t¹  öa  Èu    í ® êng  é, ph¶itu©n  ñ ®Çy       i C kh biªngi   i b    th   ®ñ c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ         h¶iquan  µ  v ph¸p luËtli       ªnquan. Trêng  îp    ©n  h cd biªn gií mang  ¹ihèi (bao  å m   tiÒn  Öt Nam,   i   ngo     g c¶  Vi   vµng    Èn  èc  Õ) qua    í vîtqu¸ tiªuchuÈn  µ   ©n   µng  µ   tiªuchu qu t   biªngi         i m Ng h Nh nícViÖt Nam       quy  nh,  ®Þ kh«ng  khaib¸o      h¶iquan  ×  ö  ¹ttheo  th x ph   quy  nh   ®Þ t¹  Òu    NghÞ   nh  i§i 13, 14  ®Þ 16/CP  öa  æi, bæ   s®   sung  îc híng  Én  ö  ýt¹ ®  d x l  i  ®iÓ m  19,20  Çn        Ph IITh«ng   µy. tn
 6. 6 9­  µnh    Êt khÈu, nhËp  Èu  µ  Õu    H vixu     kh qu bi tr¸ quy  nh  ña  µ   íc i ®Þ c Nh n   vÒ   Êt khÈu, nhËp  Èu  xu     kh quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  2  9a  ®Þ 16/CP  söa  æi,    ® bæ sung  µ hµnh    Êt  Èu,  Ëp  Èu  µng  l  vi xu kh nh kh h ho¸, vËt  È m     ph thuéc  Ön  di qu¶n  ý b»ng  ¹n  ¹ch,giÊy  Ðp,  Õ   ¹ch  nh  íng;hµng  l  h ng   ph k ho ®Þ h   ho¸  ¹m  ng  Êt  Èu, nhËp  Èu; hµng  t ng xu kh   kh   ho¸,vËt phÈ m   Ê m   Êt  Èu,    c xu kh   nhËp  Èu  kh hoÆc   ÊtkhÈu,nhËp  Èu  ã  iÒu  Ön  xu     kh c ® ki kh¸c. Trêng  îp thùc tÕ  µng    Ët phÈ m   µquµ  Õu) khikiÓm     ng  h   h ho¸,v   (l   bi     tra®ó víikhai b¸o        h¶i quan  ng  êi nhËn  õ  èi nhËn,  nh ng   t ch   hoÆc   êng  îp  Ëp  tr h nh khÈu  µ  Õu  éc  qu bi thu danh  ôc  µng  Ê m   Ëp  Èu  õma   ý,tµiliÖu m h c nh kh (tr   tu       ph¶n  ng, vò  Ý,®¹n  îc,vËtliÖu næ,  ®é   kh   d     trangthiÕtbÞ  ü  Ëtqu©n  ù)cã      k thu   s  khaib¸o      h¶iquan  × yªu cÇu  êinhËn  µ  Õu    th     ng   qu bi ®ã th«ng  cho  êigöi, b¸o  ng     ngêivËn    chuyÓn  a  Ët phÈ m,  µng        áil∙nhthæ  Öt Nam   ®v  h ho¸ ®ã ra kh     Vi   trong  thêih¹n    quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  ®Þ ti  2  27  ®Þ 16/CP  öa  æi, bæ   s®   sung;   qu¸ thêih¹n kh«ng  a    × hµng    ËtphÈ m     Þ      ® ra th   ho¸,v   ®ã b sung  c«ng  ü  qu hoÆc   bÞ    û. tiªuhu 10­  èi víic¸c tr ng  îp  Êt khÈu, nhËp  Èu  µnh  ýkh«ng  §       ê h xu     kh h l  khaib¸o    hoÆc  khaib¸o    kh«ng  ng ®ó quy  nh  Ò   ®Þ v khaib¸o      h¶iquan  (quy ®Þnh    trong  néi dung  ê khai h¶i quan)  µ     t     m kh«ng  éc  thu quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu    2  9b NghÞ   nh  ®Þ 16/CP  öa  æi, bæ   s®   sung  ×  ö  ¹ttheo  th x ph   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1 §iÒu  µy. n Trêng  îp    ¹m   h vi ph c¸c quy  nh   Ò   Êt  Èu,  Ëp  Èu  ®Þ v xu kh nh kh v¨n    ho¸ phÈ m  kh«ng mang  Ýnh  Êt quµ  Õu, hµnh  ýth×  ö  ýtheo  t ch   bi   l  x l  quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  NghÞ   nh  12  ®Þ 88/CP  µy  ng 14/12/1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  Ò   ®Þ v xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch trong c¸c ho¹t®éng      Þch  ô      µ       v¨n ho¸,d v v¨n ho¸ v phßng  èng  ét  è  Ö  ¹n x∙héi. ch m s t n    Trêng  îp  Êt  Èu,  Ëp  Èu  µnh  ý thuéc  ¹  µng  Ê m   Êt h xu kh nh kh h l  lo ih c xu   khÈu, cÊ m   Ëp  Èu  õma   ý,tµiliÖu ph¶n  ng, vò  Ý, ®¹n  îc,vËt   nh kh (tr   tu       ®é   kh   d   liÖu næ,    trang thiÕtbÞ  ü  Ëtqu©n  ù)cã      k thu   s   khaib¸o h¶iquan  × kh«ng  îc     th   ®  phÐp  ÊtkhÈu  xu   hoÆc   Ëp  Èu  µ  nh kh v kh«ng  ö  ¹t. x ph 11­ Ph¬ng  Ön  Ën    ë  µng    Êt khÈu, nhËp  Èu, qu¸ c¶nh,   ti v t¶ich h ho¸ xu     kh       chuyÓn  Èu  kh quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  ®Þ 16/CP  öa  æi, bæ   s®   sung bao  å m   g ph¬ng  Ön  Ën      ti v t¶itrªnkh«ng, trªnbiÓn, trªns«ng, trªnbé              di chuyÓn  trong   khu  ùc  Óm      v ki so¸th¶iquan. a/Hµnh      ¹m    viviph quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  ®Þ ti  2  11  ®Þ 16/CP  öa  s ® æi, bæ     sung  bao  å m   ph¬ng  Ön  Ën    ë  µng    Êt khÈu  Êt g c¶  ti v t¶ich h ho¸ xu   xu   ph¸t tõ  ét   m c¶ng  ña  Öt  c Vi Nam   hoÆc   ë  µng  ch h chuyÓn  Èu,  Ëp  kh c c¶ng  kh«ng  ã  c trong hµnh  ×nh  ña  µu,nhng    tr ct  kh«ng khaib¸o      h¶i quan theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  t  i 5  ®Þ 16/1999/N§­   µy  CP ng 27/3/1999. b/ Hµng    Ët phÈ m     ho¸,v   kh«ng khaib¸o      h¶iquan    ¬ng  Ön  Ën    trªnph ti v t¶i xuÊt c¶nh,nhËp      c¶nh trong khu  ùc  Óm        v ki so¸th¶iquan,kh«ng    ph¶ithuéc së      h÷u  ña  c thuyÒn    × xö  ýtheo quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  NghÞ   nh   viªnth   l     ®Þ t i 4,§i 11  ®Þ 16/CP  öa  æi,bæ   s®   sung.Trêng  îp ®ñ     ph¸p lýx¸c®Þnh  µng        h   c¨n cø       h ho¸ ®ã thuéc  ë  ÷u  ña  êi ®iÒu  Ón,ngêi phôc  ô  hoÆc   µnh  s h c ng   khi     v  h kh¸ch trªnph­    ¬ng  Ön vËn    Êt c¶nh,nhËp  ti   t¶ixu     c¶nh,phôc  ô    v cho  chuyÕn  i  ña  ä  ® c h hoÆc   hµng    éc tiªuchuÈn  µnh  ýthuyÒn    ×  ö  ¹ttheo  ho¸ thu     h l  viªnth x ph   quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  NghÞ   nh  9b  ®Þ 16/CP  öa  æi,bæ   s®   sung. c/ Khi ph¸thiÖn  îc viÖc      ®  mua,    b¸n,chøa  Êp, vËn  ch   chuyÓn  µng    h ho¸, vËt  È m   ph kh«ng  ng  ®ó theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët hoÆc   ã  ån  èc  lu   c ngu g
 7. 7 nhËp  Èu    Ðp  ×  ïytÝnh  Êt,møc     µnh      ¹m  µ   dông  kh tr¸ ph i th t   ch   ®é h viviph m ¸p  møc   ¹t® îc quy  nh  ¹  iÓ m     ph     ®Þ ti® b, kho¶n    Òu    §iÒu  NghÞ   nh   3, §i 17;   21  ®Þ 01/CP  µy  ng 3/1/1996  Ò   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng    v th m¹i;hoÆc     kho¶n  §iÒu  vµ  4  11  kho¶n  §iÒu  cña  2  17  NghÞ   nh  ®Þ 16/CP  öa  s ® æi,bæ     sung;n Õu  ã  µnh    ènthuÕ  × xö  ýtheo ®iÓ m     ch vitr   th   l     12.a díi y.    ®© 12­  èi víic¸c vi ph¹m  §        quy  nh   ¹  Òu  ®Þ t i§i 12a NghÞ   nh   ®Þ 16/CP  öa  s ® æi,bæ     sung: a/ Vi ph¹m     quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    iÓ m     kho¶n  §iÒu    ®Þ ti® a  2; ® b, c  3  12a dÉn  n   Êtthu thuÕ  × viÖc  ö  ¹t® îcthùc hiÖn    ®Õ th     th   x ph       nh sau: ­C¸ch  Ýnh    t chªnh  Öch  Õ  µ    ông  l thu v ¸p d møc  ¹t: ph LÊy  è  Õ  s thu ph¶i nép  ña  Æt   µng  ùc  Ëp  Èu, trõ ®i  è  Õ    cm h th nh kh     s thu m µ   ñ  µng  ∙  ch h ® khaib¸o    êkhaih¶iquan  Ïcã  è  Õ    trªnt      s   s thu gian lËn.Sè  Õ      thu gian lËn    bao  å m   Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu, thuÕ    Þ gia t¨ng vµ  g thu xu     nh kh   gi¸tr       thuÕ    ô  Æc   Öt.Møc   tiªuth ® bi   chªnh  Öch  Ò   Õ  ®¬n  Þ  l v thu do  v nghiÖp  ô  Ò   vv thuÕ    nh. x¸c®Þ Sau    Ýnh  îcsè  Õ  khit ®   thu gian lËn,ph¶i®èi chiÕu  íi       v  Th«ng   ªnngµnh  tli   sè 06/TTLN  µy  ng 20/9/1996  ña  Ön  Ó m     ©n  ©n  èicao    µ     c Vi Ki s¸tnh d t  ­ To ¸n nh©n  ©n  èi d t  cao   é  éi vô  íng dÉn  ö  ýtéi ènthuÕ    ­B N   h   x l      tr ®Ó xem   Ðt sè îng x l  thuÕ gian  Ën  µ   ö  ¹ttheo  Ët thuÕ  l m x ph   Lu   hay  chuyÓn  ëitè h×nh  ù. N Õ u   kh     s  xö  ýhµnh  Ýnh  ×    vµo  Òu    l  ch th c¨n cø  §i 3, kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  1  4  ®Þ 22/CP  ngµy 17/4/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch trong  lÜnh vùc thuÕ  vµ  ®iÓ m  2, Ph Çn  II  Th«ng t è  128/1998/TT­  s BTC  ngµy  22/9/1998  ña  é   µi chÝnh  íng  Én    µnh  c BT  h d thih NghÞ   nh   ®Þ 22/CP    ö  ®Ó x ph¹ttõ 1  n   lÇn  Õ       ®Õ 5  thu gian  Ën  l cho  ï hîp  íitÝnh  Êt,møc     ña  ph   v  ch   ®é c hµnh      ¹m. viviph ­C¨n  ph¸p lý®Ó     Õt ®Þnh  ö  ¹tph¶iphïhîp víi     cø      ra quy   x ph           quy  nh   c¸c ®Þ sau  y  ña    Ët thuÕ: ®© c c¸cLu   +  Kho¶n    Òu  thuéc kho¶n  §iÒu  LuËt söa  æi, bæ   3, §i 20    5  1    ®   sung  sè  1  §iÒu  ña  Ët thuÕ  ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu; c Lu   xu     nh kh +  Kho¶n  §iÒu  cña  Ët thuÕ    Þgiat¨ng; 3  19  Lu   gi¸tr     +  Kho¶n  §iÒu  cña  Ët thuÕ    ô ® Æc   Öt; 3  17  Lu   tiªuth   bi +  NghÞ   nh  ®Þ 22/CP  µy  ng 17/4/1996 cña ChÝnh  ñ      ph quy  nh  Öc  ö  ®Þ vi x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  Õ.   v thu Khi kh«ng  ã      c ®ñ c¨n  ph¸p  ý x¸c ®Þnh  îc hµnh      ¹m  µ cè    cø  l    ®  vi vi ph l  ý gian  Ën  Òn  Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu, thuÕ  gi¸trÞ gia t¨ng,thuÕ  l ti thu xu     nh kh          tiªuthô  Æc   Öt (nÕu  ã) th×  ú    ® bi   c  tu theo  Ýnh  Êt,møc     ña  µnh      t ch   ®é c h vi vi ph¹m  µ   ö  ¹ttheo  m x ph   kho¶n  hoÆc   2  kho¶n  §iÒu  3  12a NghÞ   nh  ®Þ 16/CP  söa  æi,bæ   ®   sung. b/Trong  êng  îp nhËp  Èu  µng      ãp  èn  µo  ªndoanh  u     tr h  kh h ho¸ ®Ó g v v li   ®Ç tm µ     khaib¸o  Þ gi¸hµng      tr     ho¸ cao  ¬n  ùc tÕ, n Õu    nh  Öc    ¹o  h th     x¸c ®Þ vi gi¶ m giÊy tê®Ó     ãp  èn  u    × ngoµiviÖc  ¹tvÒ   µnh        t¨ngg v ®Ç tth     ph   h vikhaisaitrÞgi¸,      cßn  ö  ¹t vÒ   µnh    x ph   h vi gi¶  ¹o  Êy  ê; n Õu   ã  Êu  Öu  ¹m   éith×  m gi t   cd hi ph t  chuyÓn  cho  ¬  c quan  Òu  §i tra. c/Trêng  îp khaib¸o    µng    Ët phÈ m     h    tªnh ho¸,v   b»ng  Õng  Öt Nam  cha  ti Vi     chÝnh    víitªn hµng  x¸c so      ho¸ b»ng  Õng  ti Anh    trªnchøng  õ trong hå  ¬    t    s h¶i
 8. 8 quan  µ  µiliÖu kü  Ëtli   v t    thu   ªnquan  Õu  ã),chØ  lçi Þch  Ët,th×  yªu  (n c   do   d thu     cÇu  Þch  ¹chÝnh    d l i x¸c,kh«ng  ö  ¹t. x ph 13­ §èivíi µnh      ¹m  ªnquan  n   Êy phÐp  µ         h viviph li   ®Õ gi   v v¨n b¶n  thay thÕ    giÊy phÐp:   a/GiÊy  Ðp    ¹n:   ph qu¸ h ­ Hµng  Êt khÈu:Chñ  µng    xu     h ph¶ixingia h¹n  Êy phÐp  íicho  µm  ñ        gi   m  l th tôc xuÊt khÈu, ®ång  êixö  ¹ttheo        th   ph   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   1  14  ®Þnh  01/CP  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i.   v th m ­ Hµng  Ëp  Èu: n Õu    ý  îp ®ång, hoÆc     Õp  µng    ¬ng    nh kh   khik h     khix h lªnph tiÖn  Ën    Öu  ùc giÊy  Ðp  Én  v t¶ihi l   ph v cßn, nhng    µng  Ò   í    khi h v t ic¶ng  Êy gi   phÐp  hoÆc   îp ®ång  Õt  ¹n  × xö  ¹tvÒ   µnh    ö  ông  Êy  Ðp    h  h h th   ph   h vis d gi ph qu¸ h¹n ®Ó   Ëp  Èu  µng  ãa,theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh     nh kh h h    ®Þ t i 1  14  ®Þ 01/CP  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch trong  Ünh  ùc  ¬ng  ¹i,kh«ng    l v th m  coi ®©y  µtr ng  îp nhËp khÈu    Ðp. l  ê h     tr¸ph i b/ Trêng  îp hµng    Ëp  Èu    h  ho¸ nh kh kh«ng  ng  éidung  Êy  Ðp, nh­ ®ó n  gi ph   ng tang  Ët viph¹m  µ vËt t m¸y  ãc  ãp  èn  ªndoanh  u  , thuéc  v    l      m g v li   ®Ç t  c«ng  nghÖ     Õn phïhîp víi   Çu  ö  ông,® îcx¸c nhËn  ña  ¬  tiªnti         c s d yªu     c c quan  qu¶n  ý l  Nhµ   íc cã  Èm   Òn,  ã  n   th quy c khaib¸o      h¶iquan  ×  th kh«ng  ö  ¹t,nhng  x ph   ph¶i   thùc hiÖn    Üa  ô  µichÝnh    c¸cngh v t   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   c/Trêng  îp nhËp  Èu    h  kh kh«ng  ng  íi ®ó v   khaib¸o      h¶iquan  µ   êinhËn  m ng   hµng  õ chèinhËn, tr¶l¹ ngêi b¸n  íilýdo    ¸ng, phï hîp  íiLuËt  ¬ng  t       i     v     x¸c ®     v  Th m¹i vµ    quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  ËtViÖt Nam,  Ëp  lu     t qu¸n  ¬ng  ¹i quèc  Õ, th m  t  kh«ng  ã  Êu  Öu  îp ph¸p    c d hi h   ho¸ cho      µng  c¸c l«h bu«n  Ëu,th× xö  ýtheo    l     l  quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  3  12a NghÞ   nh  ®Þ 16/CP  öa  æi, bæ   s®   sung  éc  a  bu ® hµng      áiViÖtNam. ho¸ ra kh     Trêng  îp  Ëp  Èu  µng  h nh kh h ho¸,vËt phÈ m   ng  íikhai b¸o       ®ó v    h¶i quan  (kh«ng  ph¶i lµ hµng     ho¸, vËt  È m   Ê m   Êt  Èu,  Ëp  Èu)  µ   êi   ph c xu kh nh kh m ng   nhËn  µng  õchèinhËn,tr¶l¹ngêib¸n n Õu  ã  ýdo    ¸ng,phïhîp víi h t         i    c l   x¸c®        tho¶  thuËn  trong hîp ®ång  ¬ng  ¹i th×  îcphÐp  a  µng    Ët phÈ m          th m  ®  ®h ho¸,v   ®ã ra kháiViÖt Nam   µ      v kh«ng  Þ   ö  ¹t, ng  b x ph   nh ph¶ikiÓm    ùc tÕ    trath   chÆt  Ïmíi ch     cho  ùc hiÖn. th   14­   êng  îp xuÊt khÈu, nhËp  Èu  µng    Ët phÈ m     Tr h      kh h ho¸,v   kh«ng  ng  ®ó víikhaib¸o        h¶iquan  ng  nh kh«ng  ¶nh  ëng  n   Òn  Õ  µ    Üa  ô  h ®Õ ti thu v c¸c ngh v tµichÝnh    ph¶inép, kh«ng    ¹m      viph quy  nh  Ò   Ýnh  ®Þ v ch s¸ch m Æt   µng, vÖ     h   sinh m«i  êng  tr hoÆc     Èn  ü  Ët theo  tiªuchu k thu   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtth× lu     kh«ng  ö  ¹t, Õu  x ph   n ph¸p luËtkh«ng     quy  nh  ®Þ kh¸c. 15­ Vi ph¹m     quy  nh  Ò   ®Þ v quy  Õ   ch qu¶n  ý®èi  íihµng    l  v  gia c«ng  Êt xu   khÈu, nhËp  Èu  µ    kh v nguyªn  Öu  Ëp  Èu    li nh kh ®Ó s¶n  Êt hµng  Êt khÈu  xu   xu   th× tuú theo tÝnh  Êt,møc      ¹m  µ   ö  ¹ttheo quy  nh  ¹ kho¶n         ch   ®é viph m x ph     ®Þ t i 1 hoÆc  kho¶n  §iÒu  2  12c  NghÞ   nh  ®Þ 16/CP  öa  æi,bæ   s®   sung. 16­ Quy   nh   ¹  iÓ m   ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  ®Þ t i® e,  g,  5  12a NghÞ   nh   ®Þ 16/CP  öa  æi,bæ   s®   sung  kh«ng    ông  i víi êng  îp hµng    Ët phÈ m   ¸p d ®è     tr h  ho¸,v   ® a  µo  Öt Nam     ¬  ë  îp  ng  ¬ng  ¹i,phï hîp  íigiÊy  Ðp  v Vi   trªnc s h ®å th m     v  ph kinh  doanh  ña  êi nhËp  Èu  µ   c ng   kh m trong thêih¹n     quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    Òu    1, §i 5 B¶n  quy  nh  Ò   ñ tôch¶iquan,gi¸m      ®Þ v th         s¸th¶iquan  µ  Ö  Ý    v l ph h¶iquan    ban hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh  ®Þ 16/1999/N§­CP,  êinhËp  Èu  ∙  Êt tr×nh ® ­ ng   kh ® xu     îc giÊy  Ðp.  êng  îp    ph Tr h theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,hîp  ng  ¬ng  ¹i lu   ®å th m 
 9. 9 chØ  îc ký    ∙  ã  Êy  Ðp  ng  êi nhËp  Èu  ¹ ® îc cÊp  Ðp    ®   khi® c gi ph nh ng   kh l i    ph sau khi ký  îp  ng  ×  ¬    h ®å th c quan H¶i quan ph¶i trao ® æi  íic¬      v   quan  Êp  Êy c gi   phÐp  µ  Ön  Óm    ©n  ©n  íckhixö  ý. v Vi ki s¸tnh d tr     l 17­ §èi víiquy  nh  ¹  iÓ m          ®Þ ti® d, kho¶n  §iÒu  8  12a NghÞ   nh  ®Þ 16/CP  söa  æi, bæ   ®   sung,Côc  ëng  ôc      tr C H¶i quan tØnh,ph¶ib¸o    y  ,  Þp      c¸o ®Ç ®ñ k thêi®Ó     Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  c H¶i  quan quyÕt  nh  Öc    ãng  ®Þ vi gi¶iph hµng  ho¸ hoÆc   û  Òn  u quy cho  ôc  ëng  C tr H¶i quan   Þu  ch tr¸ch nhiÖ m       gi¶i phãng  µng  h ho¸. 18­  ÷ng    Nh viªnchøc  ¹igiao,viªnchøc    ù  î dông  Òn   ®∙i ngo      l∙nh s l   i quy u    miÔn  õ ngo¹igiao    ùc  Ön  ¹t®éng  ¬ng  ¹i ngoµi ph¹m    tr     ®Ó th hi ho   th m    vi chøc  n¨ng  Ýnh  ch thøc cña  ä,viph¹m  µnh  Ýnh  Ò       h    h ch v h¶iquan  × tr ckhixö  ¹t, th   í     ph   cÇn    æi  íi ¬  trao® v   quan  ¹igiao. c Ngo   Nh÷ng  êng  îp kh«ng  îchëng  Òn  ®∙imiÔn  õngo¹igiao,nhng  tr h  ®  quy u    tr       lî dông  Òn  ®∙imiÔn  õngo¹igiao    èn tr¸nhsù  Óm         i quy u    tr     ®Ó tr     ki trah¶iquan  nh»m   Êt khÈu,nhËp  Èu  µng      Ðp, trènlËu thuÕ  xu     kh h ho¸ tr¸ph i     hoÆc     ¹o  gi¶ m c¸c giÊy  ê ®Ó   îc nhËp  Èu  µng    t  ®  kh h ho¸ theo    Èn  ®∙imiÔn  õh¶i tiªuchu u    tr     quan, m µ   a  n     ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù,®Ò u   Þ   ö  ¹ttheo    h s  b x ph   quy  nh   ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  ®Þ t i® a,  5  12a  NghÞ   nh   ®Þ 16/CP  öa  æi, bæ   s®   sung. 19­ Vi ph¹m     quy  nh  Ò   ÊtkhÈu,nhËp  Èu  ¹ihèi: ®Þ v xu     kh ngo   a/ C¸c  êng  îp khaikhèng  ¹ihèicã  è îng línt ng  ¬ng    tr h    ngo     s l    ¬ ® 5.000.000  ®ång  ÖtNam   ëlªn®Ò u   Þ  ö  ¹t. Vi   tr     b x ph b/ Vi  ¹m    ph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh16/CP  öa  æi, 4  13  ®Þ s®   bæ  sung  µ   è  ¹ihèi khai khèng  ¬ng  ¬ng  m s ngo       t ® 100.000.000  ng  ë lªn, ®å tr     n Õu  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng,  ×  ú  ct ti     th tu theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   møc       ¹m  µ   ®é viph m quyÕt ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch hay    truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s c/ Trêng  îp  Êt  Èu,  Ëp  Èu  ¹ihèi tr¸ phÐp  ng  è  ×nh    h xu kh nh kh ngo     i   nh ct giÊu  Õ m   di b»ng    ×nh  c¸c h thøc tinhvinh»m   ôc  ch  i phã  íi Öc  Óm        m ®Ý ®è   v vi ki tra H¶i    quan, ®Ó       khi H¶i quan  Õn  µnh  Óm     ã  ti h ki tra kh ph¸t hiÖn  îc th×   ®   ngoµi viÖc  ¹ttiÒn    ph   theo quy  nh   ¹    ®Þ t ic¸c kho¶n    5, 6  Òu  NghÞ   1, 2,    §i 13  ®Þnh  16/CP  öa  æi, bæ   s®   sung,cßn  Þ  Þch      bt thu tang  Ët viph¹m  v    sung  c«ng  quü. 20­ Vi ph¹m  quy ®Þnh  vÒ  xuÊt khÈu, nhËp  khÈu tiÒn ViÖt Nam: a/ Vi ph¹m     kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  1  14  ®Þ 16/CP  öa  æi, bæ   s®   sung  kh«ng  ã  c t×nh  Õtt¨ng nÆng,  ti     tang  Ët viph¹m  íi v    d  10.000.000 ®ång  ×    ông  ×nh    th ¸p d h thøc ph¹tc¶nh     c¸o. b/ Vi  ¹m    ph kho¶n      §iÒu  khi xuÊt khÈu, ngoµi viÖc  ¹ttiÒn 1, 2, 3  14          ph     cßn  Þ  nh  b ®× chØ  ÊtkhÈu. xu   c/Vi ph¹m     kho¶n      §iÒu    Õu  è  ×nh  Êu  Õ m     èn tr¸nh 1, 2, 3  14, n ct gi di ®Ó tr     sù  Óm       ki trah¶iquan  ×  µiviÖc  Þ   ¹ttiÒn  th ngo   b ph   cßn  Þ   Þch  tang  Ët, bt thu  v  ph¬ng  Ön viph¹m  ti     sung c«ng  ü. qu   III­T h È m  q u y Ò n  x ö  p h ¹t.  
 10. 10 1­  ñ  ëng  ùctiÕp  ña  ©n      Th tr tr   c nh viªnH¶i quan, bao  å m   éi tr ng  §éi   g §  ë     c«ng    t¸cnghiÖp  ô  éc  öa  Èu  µ  v thu c kh v Phßng  nghiÖp  ô, do  ôc  ëng  ôc  v  C tr C H¶i quan    tØnh    Ö m;    bæ nhi c¸c Phßng  nghiÖp  ô  v kh«ng  chøc  éi,® îcthùc tæ  §     hiÖn  Èm  Òn  ö  ¹ttheo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  th quy x ph     ®Þ t  i 1  16  NghÞ   nh   ®Þ 16/CP  öa  æi, bæ   s®   sung. C Êp     ùc tiÕp  ña  éi tr ng    éi c«ng      trªntr   c §   ë c¸c §   t¸c nghiÖp  ô  ã  v c tr¸chnhiÖ m  Óm    µ    Çu  ÷ng  êithuéc quyÒn  Êp    ki trav yªu c nh ng     ch hµnh  ng    ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtkhira quyÕt  nh  ö  ¹t. ÷ng  ­ lu       ®Þ x ph   Nh tr êng  îp chñ  Ó    ¹m  µngêinícngoµihoÆc   ô  Öc  ã  ×nh  Õtphøc  ¹p h  th viph l        v vi c t ti   t  th× chuyÓn    Êp    ùctiÕp ®Ó     Õt ®Þnh  ö  ¹t.   lªnc lªntr     ra quy   x ph 2­  ëng  Tr H¶i quan  öa  Èu,  éi tr ng  éi KiÓ m   c kh §  ë §  so¸tthuéc  ôc      C H¶i quan tØnh; §éitr ng  éiKiÓ m     éc  ôc  Òu    èng     ë §   so¸tthu C §i trach bu«n  Ëu  ùc l th   hiÖn  Èm  Òn  ö  ¹ttheo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  th quy x ph     ®Þ t  i 2  16  NghÞ   nh   ®Þ 16/CP  öa  æi,bæ   s®   sung. Quy Õt  nh  ö  ¹t2.000.000 ®ång  µ  Õt  nh  Þch    ®Þ x ph     v quy ®Þ t thu tang  Ët, v  ph¬ng  Ön cã    Þ 5.000.000 ®ång  ëlªn, ÷ng  êicã  Èm  Òn    ti   gi¸tr     tr     nh ng   th quy trªn ®©y ph¶igöilªnCôc  ëng  ôc        tr C H¶i quan  tØnh,Côc  ëng  ôc  Òu    èng    tr C §i trach bu«n  Ëu  Õu  µ quyÕt  nh  ña  éi KiÓ m     éc  ôc  Òu    èng  l (n l   ®Þ c §  so¸tthu C §i trach bu«n  Ëu)®Ó   öisang  Ön  Ó m     ©n  ©n  l  g  Vi Ki s¸tnh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  ¬icã  ôsë    ¬ n   tr   H¶i quan  tØnh. §èi víinh÷ng  µnh      ¹m  ã     h vi vi ph c møc   ¹t tiÒn    ph   trªn 2.000.000  ng  ®å hoÆc   Þch    t thu tang  Ët cã  Þ gi¸trªn20.000.000 ®ång, Trëng    v   tr           H¶i quan  öa  c khÈu, §éi tr ng  éi KiÓ m          ë §   so¸tH¶i quan  éc  ôc  thu C H¶i quan  tØnh ph¶i lµm    b¸o    c¸o,chuyÓn  å  ¬, tang  Ët lªnCôc  ëng  ôc    hs  v   tr C H¶i quan  tØnh  quyÕt ra    ®Þnh  ö  ¹t. x ph Nh÷ng  êng  îp  îtthÈm   tr h v  quyÒn  ö  ¹tcña  éi tr ng  éi KiÓ m     x ph   §  ë §  so¸t thuéc Côc  Òu    èng    §i trach bu«n  Ëu,th× viph¹m  îcph¸thiÖn,lËp biªnb¶n  ¹ l      ®        t  i ®Þa   µn  b qu¶n  ýcña    l  H¶i quan khu  ùc  µo, sÏ chuyÓn  v n    giao  ôc  ëng  ôc  C tr C H¶i quan  ¬i®ã     Õt ®Þnh  ö  ¹t.   n   ra quy   x ph Trëng    H¶i quan  öa  Èu, §éi tr ng  éi KiÓ m       c kh     ë §   so¸th¶iquan  éc  ôc  thu C H¶i quan tØnh hoÆc   éc  ôc  Òu    èng  thu C §i tra ch bu«n  Ëu,® îc xö  ¹ttheo  l     ph   quy  nh  ña  Ët thuÕ  íi ®Þ c Lu   v møc  ¹ttèi a  µ20.000.000 ®ång. ph     l   ®   3­ Côc  ëng      tr H¶i quan tØnh  ùc hiÖn  Òn  ö  ¹ttheo  th   quy x ph   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  3  16  NghÞ   nh  ®Þ 16/CP  öa  æi,bæ   s®   sung: a/ §èivíi ÷ng  ô    ¹m    ông  ×nh       nh v viph ¸p d h thøc ph¹ttiÒn cã       møc  ¹ttrªn ph     20.000.000  ng  ×  µm  ñ  ôc  ®å th l th t chuyÓn  å   ¬  h s sang  û  U ban  ©n   ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng    ¬ ( sau  y   äichung  µ Uû   ®© g   l   ban  ©n  nh d©n  tØnh) n¬ib ¾t  ÷ ®Ó   ñ   Þch  û      gi   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh    Õt  nh   ra quy ®Þ xö  ¹t.Sau    ã  Õt  nh  ö  ¹t,Côc  ëng  ôc    ph   khic quy ®Þ x ph   tr C H¶i quan  tØnh ph¶i   b¸o c¸o lªnTæng  ôc  ëng       c tr Tæng  ôc    c H¶iquan. b/ Hå   ¬  ô    ¹m  µnh  Ýnh  Ò       s v vi ph h ch v h¶i quan    khi chuyÓn sang   ñ   Ch tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ph¶ikÌm    theo  b¶n tãm  ¾tnéidung  ù  Öc  µ    t   s vi v ý  Õn  cña  ôc  ëng  ôc    ki   C tr C H¶i quan  tØnh  Ò   Ön  v bi ph¸p  ö  ý.Thñ  ôc bµn  x l  t  giao  å   ¬  ÷ng  ô    ¹m   µnh  Ýnh  Ò     h s nh v vi ph h ch v h¶i quan  ã  c møc   ¹t trªn ph     20.000.000 ®ång    sang  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ph¶ithùc hiÖn      theo ®óng      quy ®Þnh  chung.Thêigian xem  Ðt gi¶i       x     Õt ë  çi cÊp  îcquy  nh    quy   m   ®  ®Þ nh sau: Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ëp    th   10    t  l biªn b¶n    ¹m  µnh  Ýnh, viph h ch   Côc  ëng  ôc    tr C H¶i quan  tØnh ph¶igöihå  ¬,kiÕn  Þ  Ön      s  ngh bi ph¸p  ö  ¹tvi x ph    
 11. 11 ph¹m   µnh  Ýnh  h ch sang  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n   ©n   nh d tØnh xem   Ðt, gi¶i x   quyÕt.Tang  Ët vi ph¹m  Én  ÷ t¹    v    v gi   i kho  ña  c H¶i  quan    ®Ó b¶o  qu¶n. Riªng     tang  Ët lµ ngo¹ihèi,  v        kim  Ý  ý, ®¸  ý  kh qu   qu ph¶iniªm    phong  µ  öi Kho  ¹c vg  b  Nhµ   íc. n c/ C¸c  ô    ¹m  µnh  Ýnh  c¬    v viph h ch do  quan    H¶i quan  chuyÓn  sang  ñ   Ch tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh    Õt  gi¶iquy theo  Èm   th quyÒn,  ×  th sau    ã  khi c quyÕt  nh   ö  ¹tcña  ñ   Þch  û   ®Þ x ph   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, Côc  ëng      tr H¶i quan  ¬i thô  ý vô    ¹m  µnh  Ýnh  Þu  n  l   vi ph h ch ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih quyÕt  ®Þnh   ö  ¹t.Hµng  x ph   th¸ng,Côc  ëng    tr H¶i quan  ph¶i b¸o    c¸o  Õt  k qu¶  Öc  vi thùc  Ön  Õt  nh   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ña  ñ   Þch  û     hi quy ®Þ x ph     h ch c Ch t U ban nh©n  ©n  d tØnh  íi v Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶i quan. d/ Trêng  îp  ôc      hC H¶i quan tØnh  ô  ph tr¸chc¶  n  Þ      ®¬ v H¶i quan  Æt     ® ë tØnh kh¸c th×    ô    ¹m  µnh  Ýnh  Ò       c¸c v vi ph h ch v h¶i quan  ¾t  ÷ t¹  a   µn  b gi   i ®Þ b tØnh  µo  ÏchuyÓn  n   ñ   Þch  û   n s  ®Õ Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ¬i®ã     Õt  n   ra quy ®Þnh   ö  ¹t (nÕu  îtthÈm   x ph   v  quyÒn   ö  ¹t cña  ôc  ëng  ôc  x ph   C tr C H¶i quan  tØnh). e/ ThÈ m   quyÒn  ö  ¹ttheo  Ët  Õ  ña  ôc  ëng  ôc      x ph   Lu thu c C tr C H¶i quan  tØnh thùc hiÖn      theo quy  nh  ña    Ët thuÕ  µ        ®Þ c c¸cLu   v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    h  thi hµnh    Ët thuÕ. §èivíisè  Õ  c¸c Lu         thu gian  Ën    íimøc     l ëd   truycøu  tr¸chnhiÖm     h×nh  ù  îc quy  nh   ¹  s®  ®Þ t iTh«ng   sè  t 06/TTLB  µy  ng 20/9/1996  ña  Ön  c Vi KiÓ m     ©n  ©n  èicao    µ  nh©n  ©n  èicao    é   éi vô  íng dÉn  s¸tnh d t  ­ To ¸n  d t  ­B N   h   xö  ýtéitrèn thuÕ  ×  ôc  ëng    l      th C tr H¶i quan tØnh  îc ph¹ttiÒn  n   lÇn  è  ®    ®Õ 5  s thuÕ  gian  Ën, nhng  èi®a     ¹t 1  Çn  Õ   l  t  khi ph   l thu gian  Ën l ph¶i díi50  iÖu     tr   ®ång; khiph¹t5  Çn  Õ        l thu gian lËn ph¶idíi       250  iÖu®ång. tr     èivíi ÷ng  êng  îp cã  §   nh tr h   møc  ¹tvîtquy  nh  trªnth× Côc  ëng  ph     ®Þ nªu      tr Côc  H¶i quan tØnh chØ   quyÕt  nh   ö  ¹t theo  ra  ®Þ x ph    quy  nh   ña  Ët ®Þ c Lu   thuÕ    ã    Õn  ng    khic ý ki ®å ý b»ng  b¶n  ña  Ön  Ó m     ©n  ©n  ïng v¨n  c Vi Ki s¸tnh d c  cÊp. Sau    quyÕt  nh  ö  ¹tph¶ib¸o  Tæng   ôc  ëng    khira  ®Þ x ph     c¸o  c tr Tæng   ôc  c H¶i quan.   IV­ h ù c  hi Ö n  c¸c bi Ö n  p h¸p n g¨n c h Æ n  vi p h ¹ m    T h µ n h  c h Ý n h  v µ  ® ¶ m  b ¶ o  vi Ö c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m   h µ n h  c h Ý n h 1­    dông  Ön  Khi ¸p  bi ph¸p   ¹m  ÷ ngêi theo  ñ  ôc hµnh  Ýnh  t gi     th t   ch ph¶i   tu©n  ñ c¸cnguyªn t¾c  th       sau  y: ®© a/ ChØ   ÷ng  êi cã  Èm   Òn    nh ng   th quy quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh   ®Þ ti §i 19  ®Þ 16/CP  öa  æi,bæ   s®   sung  íi® îct¹m  ÷ngêitheo thñ tôchµnh  Ýnh. m     gi         ch b/ Khi t¹m  ÷ ngêi ph¶icã  Õt  nh     gi       quy ®Þ b»ng  b¶n  µ  v¨n  v ph¶igiao      cho ngêibÞ t¹m  ÷m ét      gi   b¶n. c/ ChØ   ¹m  ÷ ngêi theo  ñ  ôc hµnh  chÝnh    t gi     th t     trong tr ng  îp  Çn     ê h c thu thËp,x¸c minh  ÷ng  ×nh  Õtquan  äng ®Ó   µm    ra quyÕt  nh  ö     nh t ti   tr   l c¨n cø    ®Þ x ph¹thµnh  Ýnh    ch hoÆc     ®Ó ng¨n chÆn,  nh  ®× chØ ngay  ÷ng    ¹m  µnh  nh viph h chÝnh. 2­ T¹m  ÷tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh.   gi      ti     h ch
 12. 12 a/    dông  Ön  Khi ¸p  bi ph¸p  ng¨n chÆn   ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    t gi   v  ti vi ph¹m   µnh  Ýnh  h ch ph¶i tu©n    theo  quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 20  NghÞ   nh   ®Þ 16/CP  öa  æi, bæ   s®   sung: trong m ét    µng  ã  µng    Ët phÈ m   µ tang      l« h ch ho¸,v   l  vËtviph¹m  µ  µng    ËtphÈ m      vh ho¸,v   kh«ng  ph¶ilµtang vËtviph¹m  × chØ  ­         th   ® îcgi÷hµng    ËtphÈ m   µtang vËtviph¹m. Trêng  îp cha    nh  îccã     ho¸,v   l         h  x¸c®Þ ®  viph¹m    x¶y    ra hay kh«ng,th×    chØ  l m É u    u  tang  Ët.§èivíitang  Ët lµngo¹i v      v      hèi cña  µnh    h kh¸ch  Êt c¶nh, nhËp  xu     c¶nh, chØ   ¹m  ÷ sè  ¹ihèi vîttiªu   t gi   ngo         chuÈn  theo  quy  nh  ña  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam.  èivíitang  Ët lµ ®Þ c Ng h Nh n     §   v    nguyªn  Öu s¶n  Êt hµng    li   xu   gia c«ng, nguyªn  Öu s¶n  Êt hµng  Êt khÈu,   li   xu   xu     hµng  ãp  èn  u    li   g v ®Ç t ªndoanh, hµng  Ëp  Èu    nh kh theo  èn  v ODA   îc miÔn  ®  thuÕ, hµng  öikho  ¹iquan,m µ   ã    g  ngo     c trong giÊy  Ðp, hîp ®ång  ×    ph    th chØ u l m É u, cho    ãng  µng  µ  gi¶iph h v yªu  Çu    i îng  µy  ã  c c¸c ®è t n c v¨n  b¶n  cam   Õt  k thùc hiÖn  Õt ®Þnh  ö  ¹tsau  µy.   quy   x ph   n Tæ  chøc, c¸ nh©n  Õu      n kh«ng  ùc  Ön  ng  th hi ®ó quy  nh  Ò   dông  ®Þ v ¸p  biÖn ph¸p  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m,  ©y  Öth¹ivËt chÊt cho  t gi   v  ti vi ph g thi         chñ  µng  ×  ôc  ëng    h th C tr H¶i quan  tØnh hoÆc   ñ  ëng  n  Þ  µ cÊp    Th tr ®¬ v l   trªn cña  êi ra  Õt  nh   ¹m  ÷ hoÆc   êi ® îc uû  Òn   éc  ¬  ng   quy ®Þ t gi   ng     quy thu c quan  Tæng   ôc    c H¶i quan  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm     Õt  åith ng  Öth¹ivËt   gi¶iquy b   ê thi       chÊt cho chñ hµng theo §iÒu  7, 8, 9, 10, 11 NghÞ  ®Þnh  47/CP ngµy  3/5/1997 quy  nh  Ò   åi th ng  Öth¹ido  ®Þ v b   ê thi     c«ng  chøc, viªnchøc  µ   íc,    Nh n   ngêi cã  Èm     th quyÒn  ña  ¬  c c quan  Õn  µnh  è  ông  ©y    ti h tt g ra. Sau  ,    ®ã x¸c ®Þnh  møc   åi th ng  Öth¹ido    ©n,  êi cã  Èm   Òn  ¹m  ÷ g©y  b   ê thi     c¸ nh ng   th quy t gi   ra,theo §iÒu              NghÞ   nh      12,13,14,15,16,17,18  ®Þ 47/CP. b/ Nh÷ng  êicã  Èm  Òn  ¹m  ÷ ngêitheo  ñ tôc hµnh  Ýnh  ×   ng   th quy t gi     th     ch th   cã  Òn  ¹m  ÷tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  quy t gi      ti     theo thñ tôchµnh  Ýnh.     ch c/§éitr ng  éic«ng       ë §   t¸cnghiÖp  ô  v chØ  îct¹m  ÷tang  Ët,ph¬ng  Ön ®   gi   v  ti   viph¹m  µnh  Ýnh    h ch trong tr ng  îp  ¹m    ê h ph ph¸p  qu¶  tang,m µ   Õu    n kh«ng    ¸p dông  Ön  bi ph¸p  ¹m  ÷ th×  t gi   tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  Ï bÞ  v  ti viph h ch s  tÈu    ¸nh        Êu  Õt.Nh ng  t¸n,® tr¸o®Ó xo¸ d v  trong thêih¹n  giê kÓ   õ khit¹m     24    t     gi÷,ngêi ra  Õt  nh      quy ®Þ ph¶i b¸o    c¸o  ñ  ëng  ùc tiÕp  Th tr tr   theo  quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÒu  NghÞ   nh  19  ®Þ 16/CP  öa  æi, bæ   s®   sung  µ  v ph¶i® îc sù  ng        ®å ý b»ng  v¨n b¶n.   d/§ Ó   ¶m    ® b¶o  Öc  vi ng¨n chÆn   µnh  Ýnh  Þp  êi  ã  Öu    h ch k th , hi qu¶,Côc  c   tr ng  ôc    ëC H¶i quan tØnh trong tõng  êng  îp  ô  Ó  îc uû  Òn    tr h c th ®   quy cho  ­ Tr ëng  phßng  Òu    èng  §i tra ch bu«n  Ëu  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  l t gi   v  ti vi ph hµnh  Ýnh.Ng êiuû  Òn  µ  êi® îcuû  Òn  ch     quy v ng     quy ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   Ò     v quyÕt ®Þnh  ña  × nh.   cm 3­ Kh¸m  êitheo thñ tôchµnh  Ýnh.   ng       ch a/  È m   Th quyÒn  µ  ×nh  ù  v tr t kh¸m  êi theo  ñ  ôc  µnh  Ýnh  ng   th t h ch ph¶i  tu©n  ñ    iÒu  Ön  th c¸c ® ki quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  ®Þ ti§i 21  ®Þ 16/CP  öa  æi, s®   bæ   sung. b/ Nh ©n         viªnH¶i quan  ang    µnh  ® thih c«ng  ô  îcphÐp  v®  kh¸m  êitheo ng     thñ  ôc  µnh  Ýnh. Tríc khi kh¸m,  ¾t  éc  th ch      b bu ph¶i cho  êi bÞ     ng   kh¸m  xem   chøng  minh      thH¶i quan;ph¶ichÞu      tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   Õt  nh     tr       quy ®Þ cña  × nh  µ  m v ph¶ib¸o c¸o ngay      cho  ñ  ëng  n  Þ  ô  Th tr ®¬ v ph tr¸chtrùctiÕp.    4­ Kh¸m  ¬ng  Ön   Ën      Ëttheo thñ tôchµnh  Ýnh.   ph ti  v t¶i ®å v   ,     ch
 13. 13 a/ Nh ©n       viªn H¶i quan  ang    µnh  ® thih c«ng  ô  ã  Òn  v c quy kh¸m  ¬ng  ph tiÖn  vËn  ,   Ët theo  ñ tôc hµnh  Ýnh, trõtr ng  îp ph¬ng  Ön   Ën    t¶i  v   ®å th     ch    ê h   ti   v t¶ilµtµu biÓn,m¸y         bay,tµu ho¶  ña  Öt Nam   µ  ícngoµivËn     c Vi   vn    chuyÓn    trªn c¸c tuyÕn  êng  èc  Õ  ×    ® qu t th ph¶i cã  Õt  nh  ña  ëng    quy ®Þ c Tr H¶i quan  öa  c khÈu  hoÆc   Êp ¬ng  ¬ng  ëlªn. ct ® tr   b/ ViÖc    kh¸m  ¬ng  Ön vËn  ,   Ët cña    i t ng ® îchëng  ®∙i ph ti   t¶i ®å v     c¸c®è  î     u    miÔn  õngo¹igiao,miÔn  õl∙nhsù  tr       tr     ph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh  ña  Òu  c   th     ®Þ c §i í   quèc  Õ  µ   Öt Nam   ∙  ý  Õt  t m Vi   ® k k hoÆc   tham    µ  gia v ph¶icã  Õt  nh  ña    quy ®Þ c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶i quan. Khi cã  ¬  ë  ¼ng  nh  µnh  ýcña  êi® îchëng  Òn  ®∙imiÔn    c s kh ®Þ h l  ng     quy u    trõngo¹igiao,miÔn  õl∙nhsù  Êt c¶nh, nhËp        tr     xu     c¶nh chøa  ng  ÷ng    ®ù nh ®å vËt kh«ng  îc hëng  ®∙i,hoÆc     ®  u    chøa  ÷ng    Ët thuéc  ¹  µ   íc ViÖt nh ®å v   lo iNh n     Nam   Ê m   Êt khÈu,   Ëp  Èu  c xu     nh kh hoÆc  kh«ng  ©n  ñ    Õ     Óm   tu th c¸c ch ®é ki dÞch  ña  Öt  c Vi Nam,  ×  Öc  th vi kh¸m  Ðt  ùc  Ön  x th hi theo quyÕt  nh   ña  ®Þ c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶iquan,tr cm Æt       í  viªnchøc  ¹igiao hoÆc   êi ngo     ng   ® îcuû  Òn  idiÖn    quy ®¹   cho  ä. h 5­ Kh¸m  ¬icÊtgiÊu    n    tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh.    ti     h ch Khi xÐt  Êy  Çn    th c kh¸m  ¬i cÊt giÊu  n    tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  v  ti viph h chÝnh  trong khu  ùc  Óm        v ki so¸th¶iquan  × c¬  th   quan   H¶i quan ph¶iphèihîp        víic¸c c¬      quan  ã  Èm  Òn    ùc hiÖn  Öc  c th quy ®Ó th   vi kh¸m  Ðt  x theo quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   i 44  l x l    h ch V­ T h ñ  t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  v µ   th ù c hi Ö n  q u y Õ t ® Þ n h  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h 1­    ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Khi x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n  H¶i quan  b»ng  ×nh  h thøc c¶nh c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  n   ph   ®Õ 20.000  ng  ×  ®å th kh«ng ph¶ilËp biªnb¶n    ¹m  µ     Õt ®Þnh  ö  ¹tt¹ chç.     viph m ra quy   x ph     i 2­ Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ã  Ó    µy  ã  Öu  ùc   ®Þ x ph     h ch c th ghing c hi l   (nh tr ng  îp  ö  ¹t®èi  íingêi níc ngoµi v ¾ng  Æt;  ÷ng  êng  îp  ×    ê h x ph   v       m nh tr hv ®iÒu  Ön  êigian,kh«ng  ki th     gian hoÆc   ÷ng  ýdo    nh l   kh¸ckh«ng  Ó  ùc hiÖn    th th   ® îc®Çy    éidung  Õt  nh    ®ñ n   quy ®Þ trong thêigian 5  µy  Ó   õ ngµy  Ën  ­      ng k t   nh ® îcquyÕt ®Þnh  ö  ¹t)     x ph . 3­  èi víinh÷ng  êng  îp  dông  ×nh  §   tr h ¸p  h thøc  ¹ttiÒn  ph   hoÆc   ¹ttiÒn ph     kÌm  Þch    t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µ     êih¹n  Êp  µnh  Õt  v  ti viph m qu¸ th   ch h quy ®Þnh  ö  ¹t,® ¬ng  ù  è  ×nh  x ph   sct kh«ng  ùc hiÖn  ép  ¹tth×  th   n ph   ph¶itæ    chøc  viÖc  ìng chÕ. c  C¨n  vµo  iÓ m     cø  ® c, kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m  µnh  3  30  l x l    h chÝnh  ×  ôc  ëng  ôc  th C tr C H¶i quan  Êp  c tØnh   îc ¸p  ông  ×nh  ® d h thøc  ìng c  chÕ     µnh  Õt  nh  ö  ¹tb»ng  Ön  thih quy ®Þ x ph   bi ph¸p  nh  ®× chØ  µm  ñ tôc h¶i l th       quan  i  íihµng  ®è v   ho¸,vËt phÈ m   Êt khÈu, nhËp  Èu  µ     xu     kh v chØ   ùc  Ön  th hi biÖn ph¸p  µy  n sau    ∙  èihîp víi   ¬  khi® ph       c quan  c¸c quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   ®Þ ti   30  ®Þnh  16/CP  öa  æi, bæ   s®   sung  µ   m kh«ng  ùc hiÖn  îc c¸c biÖn  th   ®   ph¸p  ìng c  chÕ   kh¸c.
 14. 14 V i­ Gi¶i q u y Õ t k hi Õ u n ¹i. Khi nhËn  îc hå  ¬    Õt  Õu  ¹i    ®   s gi¶iquy khi n , ph¶ic¨n  vµo    Òu      cø  c¸c §i 30, 31, 32, 36,39,43, 46  ña  Ët KhiÕu  ¹i  è c¸o           c Lu   n ,   ®Ó xem   Ðt  Öc  Õu  ¹i t x vi khi n   vÒ   êih¹n,thêihiÖu, thÈm   Òn    Õt  Õu  ¹ivµ    éi dung  ã  th        quy gi¶iquy khi n   c¸c n   c li   ªnquan    Õt ®Þnh  ô lýhay  ®Ó quy   th     kh«ng  ô lý. th   1­ ThÈ m   Òn    Õt khiÕu  ¹i   quy gi¶iquy   n:   êicã  Èm  Òn    Õt ®Þnh  ö  ¹thoÆc   Õt ®Þnh    ông  Ng   th quy ra quy   x ph   quy   ¸p d c¸c biÖn    ph¸p ng¨n chÆn     ¹m  µnh  Ýnh  Ò     vi ph h ch v h¶i quan  ã  c tr¸chnhiÖ m     gi¶i   Õt khiÕu  ¹ilÇn  nhÊt. quy   n   thø  §èivíiquyÕt  nh  ö  ¹tcña  éitr ng  éic«ng       ®Þ x ph   §  ë §   t¸cnghiÖp  ô  ×  ­ v th Tr ëng  phßng  nghiÖp  ô,Trëng    v  H¶i quan  öa  Èu    Õt khiÕu  ¹ilÇn  c kh gi¶i quy   n   2. §èivíic¸c quyÕt  nh  ö  ¹tcña  ëng         ®Þ x ph   Tr H¶i quan  öa  Èu, §éitr ng  c kh     ë §éi KiÓ m       so¸tH¶i quan, Trëng    phßng nghiÖp  ô  ¬ikh«ng  µnh  Ëp  éi) v (n   th l§  th×  Èm  Òn    Õt  Õu  ¹ilÇn  lµ Côc  ëng  ôc    th quy gi¶iquy khi n   2    tr C H¶i quan tØnh  hoÆc   ôc  ëng  ôc  Òu    èng  C tr C §i trach bu«n  Ëu  Õu  µ quyÕt  nh  ña  éi l (n l   ®Þ c §  KiÓ m     éc Côc  Òu    èng  so¸tthu   §i trach bu«n  Ëu). l §èi víic¸c quyÕt  nh  ö  ¹tcña  ôc  ëng  ôc         ®Þ x ph   C tr C H¶i quan tØnh, Chñ    tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ×  Èm  Òn    Õt  Õu  ¹ilÇn  2  th th quy gi¶iquy khi n   thø  lµTæng  ôc  ëng    c tr Tæng  ôc    c H¶i quan. §èi víic¸c quyÕt  nh    Õt  Õu  ¹im µ        ®Þ gi¶iquy khi n   Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   côc H¶i quan  ∙    Õt  ng  ® gi¶iquy nh cßn  Õu  ¹ith×  éc  Èm   Òn    khi n   thu th quy gi¶i quyÕt cña    Tæng  Thanh    µ   íc. traNh n §èi víic¸c quyÕt  nh     Õt  Õu  ¹ivÒ   ö  ¹ttheo    Ët      ®Þ gi¶iquy khi n   x ph   c¸c Lu   thuÕ  µ   m Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶i quan  ∙    Õt,nhng  ® gi¶iquy   cßn  Õu  khi n¹ith× thuéc thÈm  Òn    Õt cña  é tr ng  é  µichÝnh.      quy gi¶iquy   B  ë B T   2­ Thêih¹n gi¶i         Õt khiÕu  ¹i quy   n: a/ Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îcv¨n b¶n  Õu  ¹i, êi   th   10    t  nh ®     khi n   ng   gi¶iquyÕt  Õu  ¹iph¶ithô lý®Ó     Õt  µ    khi n        gi¶iquy v th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n    cho ngêikhiÕu  ¹ibiÕt;tr ng  îp kh«ng  ô lýgi¶iquyÕt    n   ê h   th       ph¶ith«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n  µ  râ lýdo. v nªu       Thêi h¹n      gi¶iquyÕt  Õu  ¹ilÇn  cña  khi n   1  c¸c  Êp  c H¶i quan  ã  Èm   c th quyÒn    Õt  êi gi¶iquyÕt  Õu  ¹i)kh«ng  îcqu¸ 30  µy  õ ngµy  gi¶iquy (ng     khi n   ®     ng t   thô lý®Ó     Õt  µy  µo    ô lývµ     gi¶iquy (ng v sæ th     th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n cho  êi ng   khiÕu  ¹i). §èi víivô  Öc  n         vi phøc  ¹pth×  êih¹n    Õt  Õu  ¹icã  Ó  t  th   gi¶iquy khi n   th kÐo  µih¬n,nhng  d    kh«ng    ngµy  Ó   õngµy  ô lý.   ïng   ©u, vïng xa, qu¸ 45  k t  th     v  s   ë    ®i  ¹ khã  li  kh¨n  ×  êih¹n    Õt  Õu  ¹ilÇn  u   th th   gi¶iquy khi n   ®Ç kh«ng    ngµy  qu¸ 45  kÓ   õngµy  ô lý; i víi ô  Öc  t  th         vi phøc  ¹pth× thêih¹n    Õt  Õu  ¹icã  ®è v t       gi¶iquy khi n   thÓ  îc kÐo  µi h¬n  ng  ®  d  nh kh«ng qu¸  ngµy  Ó   õ  µy  ô  ý ®Ó     60  k t ng th l   gi¶i quyÕt. Trong    ×nh gi¶iquyÕt  Õu  ¹i  Õu  Ðt thÊy  Öc    µnh  Õt  qu¸ tr     khi n , n x  vi thih quy ®Þnh   ö  ¹t bÞ   Õu  ¹isÏ g©y  Ëu  x ph   khi n     h qu¶  ã  ¾c  ôc, th×  êi gi¶i kh kh ph   ng     quyÕt  Õu  ¹iph¶ira quyÕt  nh  khi n      ®Þ hoÆc   Õn  Þ  ñ  ëng  Êp    ùc ki ngh Th tr c trªntr   tiÕp ra quyÕt ®Þnh  ¹m  nh       t ®× chØ    µnh  Õt ®Þnh  . thih quy   ®ã
 15. 15 Thêi h¹n  ¹m  nh    t ®× chØ kh«ng  îtqu¸  êigian  v  th   cßn  ¹ cña  êih¹n    li  th   gi¶i quyÕt  Õu  ¹i. khi n   Quy Õt  nh  ¹m  nh  ®Þ t ®× chØ  ph¶igöicho  êikhiÕu  ¹i, êi    ng   n  ng   cã  Òn, lî Ých  ªnquan. Khi xÐt  Êy  ýdo  ¹m  nh  quy   i li      th l   t ®× chØ  kh«ng cßn  × th   ph¶ihuû  á    b ngay  Õt ®Þnh  ¹m  nh  quy   t ®× chØ  . ®ã b/ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc khiÕu  ¹ithuéc  Èm     th   10  k t  nh ®  n  th quyÒn    Õt  Õu  ¹icña  ×nh,  êigi¶iquyÕt  Õu  ¹ilÇn  vµ    gi¶iquy khi n   m ng     khi n   2  c¸c lÇn  Õp  ti theo  ph¶ithô  ý®Ó     Õt  µ    l  gi¶iquy v th«ng b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho  êi ng   khiÕu  ¹ibiÕt. n    êi h¹n    Õt  Õu  ¹ilÇn  vµ    Çn  Õp  Th   gi¶iquy khi n   2  c¸c l ti theo  ña  êi gi¶i c ng     quyÕt  Õu  ¹ikh«ng  îcqu¸ 45  µy  Ó   õ ngµy  ô lý®Ó     Õt.§èi khi n   ®     ng k t   th     gi¶iquy     víi   ô  Öc    v vi phøc  ¹p,thêih¹n    ã  Ó  Ðo  µih¬n  ng  c¸c t     trªnc th k d   nh kh«ng  îcqu¸ ®   60  µy; ë  ÷ng  ïng  ©u,  ïng    i  ¹ khã  ng   nh v s v xa, ® l i  kh¨n  ×  êih¹n    Õt  th th   gi¶iquy khiÕu  ¹ilÇn  vµ    Çn  Õp theo  n   2  c¸cl ti   kh«ng    ngµy,kÓ   õ ngµy  ô lý®Ó   qu¸ 60    t  th     gi¶i   Õt;®èi víi ÷ng  ô  Öc  quy       nh v vi phøc  ¹pth× thêih¹n nµy  ã  Ó  Ðo  µinh­ t        c th k d   ng kh«ng  îcqu¸ 70  µy  Ó   õngµy  ô lýgi¶i ®     ng k t   th       Õt. quy 3­ Néi dung  Õt ®Þnh    Õt khiÕu  ¹i:    quy   gi¶iquy   n Khi gi¶iquyÕt  Õu  ¹iquyÕt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh, ngêi    khi n   ®Þ x ph     h ch     gi¶iquyÕt  Õu  ¹iph¶ic¨n cø  µo  Òu  (gi¶i   khi n       v §i 38    Õt  Õu  ¹ilÇn  u), quy khi n   ®Ç   §iÒu  (gi¶i 45    Õt  Õu  ¹ilÇn  vµ    Çn  Õp  quy khi n   2  c¸c l ti theo)LuËt KhiÕu  ¹i  è     n,  t c¸o vµ  É u   n   m Ê chØ  HC17      Õt ®Þnh    Õt khiÕu  ¹i. ®Ó ra quy   gi¶iquy   n Trêng  îp ngêikhiÕu  ¹ikh«ng  ng    íi h    n  ®å ý v   Õt  nh    Õt  Õu  quy ®Þ gi¶iquy khi n¹ilÇn  u   × cã  Òn  Õu  ¹i®Õ n   Êp    ùctiÕp cña  êira quyÕt   ®Ç th   quy khi n   c trªntr     ng       ®Þnh  ö  ¹thoÆc   ëikiÖn  ô    µnh  Ýnh  ¹ Toµ    x ph   kh   v ¸n h ch t  i ¸n theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C¸c  ô  Õu  ¹ivµ    Õt  Õu  ¹ido  ôc  v khi n   gi¶iquy khi n   C H¶i quan tØnh, Côc    §iÒu    èng  trach bu«n  Ëu  ô  ýgi¶iquyÕt  l th l     theo  Èm   Òn,  ®Þnh  ú  th quy   k ph¶i  b¸o c¸o vÒ       Tæng  ôc    c H¶iquan  theo m É u     quy  nh. ®Þ VII­ æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1­ Vô     Ph¸p  Õ   ch Tæng  ôc    c H¶i quan  ã  c tr¸chnhiÖ m   chøc  èihîp víi   tæ  ph       c¸c Vô,  ôc  ªnquan  éc    C li   thu Tæng   ôc  c H¶i  quan, thùc  Ön  óc    Õt    hi ph tra quy ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     x ph     h ch v h¶i quan  µ  Óm     Öc  ©n  v ki travi tu theo  ph¸p luËttrong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ö  ¹t®Ó   ¶m             x ph   ® b¶o  Öc  ö  ¹tviph¹m   vi x ph     hµnh  Ýnh  Ò     ch v h¶iquan  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2­  ôc  ëng  ôc    C tr C H¶i quan tØnh  chøc  Óm     tæ  ki trachÆt  Ï viÖc  ùc ch   th   hiÖn  éi dung  n  nguyªn  ¾c, tr×nh  ù  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  ®îc quy  t  t x ph     h ch (  ®Þnh  ¹  ti Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  vµ  l x l    h ch   B¶n  quy  nh  Ò   ×nh tù ®Þ v tr     xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch trong ngµnh      H¶i quan  ­ban  µnh  Ìm  h k theo quyÕt     ®Þnh  è  s 97/TCHQ­PC   µy  ng 5/8/1996  µ  v c«ng  v¨n  è  s 2505/TCHQ­PC   µy  ng 6/8/1996 híng dÉn    µnh  Õt ®Þnh      thih quy   trªn) ña    n  Þ  éc quyÒn.  c c¸c®¬ v thu   T¹ic¸c ®¬n  Þ  öa  Èu, §éi kiÓm     ùcthuéc  ôc       v c kh     so¸ttr   C H¶i quan tØnh,  Phßng  nghiÖp  ô,ph¶icö    é  v    c¸n b chuyªn theo  âi,híng dÉn  Óm    Öc  ö    d    ki travi x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ña    éinghiÖp  ô;gi¶i    h ch c c¸c§   v     Õt kÞp  êic¸ckhiÕu  quy   th     n¹ivÒ   Ön     bi ph¸p ng¨n chÆn   µnh  Ýnh  µ  Õt  nh   ö  ¹tvi ph¹m   h ch v quy ®Þ x ph    
 16. 16 hµnh  Ýnh  ch theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  ®Þ 16/CP  öa  æi, bæ   s®   sung  µ  ­ vh íng dÉn  ¹ Th«ng   µy.   t i tn 3­ §èivíi ÷ng  ô    ¹m  µnh  Ýnh       nh v viph h ch hoÆc   Õu  ¹iquyÕt  nh  ö  khi n   ®Þ x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ã  Òu  ×nh  Õtphøc  ¹p,Héi  ng   Ên  ö  ý    h ch c nhi t ti   t  ®å tv x l   c¸c cÊp  ã    c tr¸chnhiÖ m     nghiªncøu, xem   Ðt    Õn  Þ      x ®Ó ki ngh Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc    c H¶i quan, Côc  ëng  ôc      tr C H¶i quan tØnh  quyÕt  nh  îc kÞp  ra  ®Þ ®  thêi  ng  n. ,®ó ®¾ 4­ Nh÷ng    é    c¸n b theo  âi,híng dÉn  ùc hiÖn  Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  d    th   vi x ph     h chÝnh  ph¶i® îc lùa chän  õ c¸c c¸n  é, nh©n    ∙  îc rÌnluyÖn  èt,     t    b   viªn® ®     t  trung  thùc,am   Óu    hi ph¸p luËtvµ      nghiÖp  ô. v 5­ ViÖc    ép  Òn ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ùc hiÖn    thu n ti       h ch th   theo  íng dÉn  h  cña  é   µi chÝnh. Côc  ëng  ôc  Ó m     thuÕ  xuÊt nhËp  ÈuTæng   BT    tr C Ki trathu      kh côc    H¶i quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   Óm     íng  Én  ô  Ó  Õ       ki tra,h d c th ch ®é thu  ép  n theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h   6­  ÷ng  bé, nh©n      Nh c¸n    viªnH¶i quan  ã  Èm   Òn  ö  ¹thoÆc     c th quy x ph   ¸p dông  Ön  bi ph¸p  ng¨n chÆn   µnh  Ýnh  h ch hoÆc   îc giao  Öm   ô  µm  ®  nhi v l c«ng  t¸cxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò       ph     h ch v h¶iquan, n Õu  ã  µnh      ¹m    ch viviph nguyªn  t¾c,tr×nh tùxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh        ph     h ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt,    hoÆc   thiÕu    Çn  tinh th tr¸ch nhiÖ m     hay  s¸ch  Ôu, vô  î th×  ú  nhi   l i   tu theo  møc       ®é vi ph¹m  ÏbÞ   ö  ýnghiªm  ¾c  s   x l  kh theo ph¸p  Ët;n Õu  ©y  Öth¹ivÒ   Ët chÊt lu   g thi     v     cho    ©n, tæ  c¸nh   chøc  × ph¶ibåith ng  th       ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Th«ng  t nµy  cã  hiÖu  lùc     hµnh  sau  ngµy  Ó   tõ   µy  ý,            thi    15  k     ng k   thay thÕ Th«ng t  è 05/1998/TT­       s   TCHQ  ngµy    29/8/1998 vµ        c¸cv¨n b¶n  ña  c Tæng  ôc    c H¶i quan  ban hµnh  íc®©y    íi   tr   tr¸v   i Th«ng   µy. tn
Đồng bộ tài khoản