intTypePromotion=1

Thông tư 05/2000/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:56

0
62
lượt xem
8
download

Thông tư 05/2000/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2000/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành một số điểm về lập cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam theo Nghị định số 164/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2000/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng T S è  05/2000/TT­N H N N 1  n g µ y  28 th¸ng 3 n¨ m  2000 H í ng d É n    h µ n h  m é t s è  ® i Ó m  v Ò   Ë p c¸n c © n   thi l thanh to¸n  u è c  Õ  c ñ a Vi Ö t N a m  theo  g h Þ  ® Þ n h   q t N s è 164/1999/N§­C P  n g µ y  16/11/1999 c ñ a C h Ý n h   h ñ p Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 164/1999/N§­   µy  CP ng 16/11/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ýc¸n c©n  l    thanh    èc  Õ  ña  Öt Nam,  ©n   µng  µ   to¸nqu t c Vi   Ng h Nh níc ViÖt Nam   íng  Én    µnh  ét  è  iÓ m   Ò   Ëp  c©n      h d thih m s® v l c¸n  thanh      to¸nnh sau: C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. Th«ng   µy    ông  i víiviÖc  Ëp    ©n    tn ¸p d ®è     l c¸n c thanh    èc  Õ  ña  to¸nqu t c ViÖt Nam     ¬  ë    trªnc s tæng  îp  ét  h m c¸ch  ã  Ö   èng  µn  é    c h th to b c¸c giao  Þch  d kinhtÕ  ÷a Ng êic  óvµ  êikh«ng    ótrongm ét  êikú  Êt ®Þnh.   gi     tr   Ng   c tr     th   nh   2. Giao  Þch    d kinh tÕ  ÷a  êi c  óvµ  êi kh«ng    óbao  å m       gi Ng   tr   Ng   c tr   g c¸c giao dÞch    sau: a. C¸c giao  Þch  Ò   µng  d vh ho¸  µ c¸c  l  giao  Þch  Ò   Êt,nhËp  Èu  d v xu   kh hµng ho¸  îc thÓ  Ön      ®  hi ë c¸c kho¶n      õ ho¹t®éng  Êt,nhËp  Èu  thu,chi t     xu   kh hµng    ÷a Ng êic  óvíi êikh«ng    ó; ho¸ gi     tr     Ng   c tr b.C¸c    giao dÞch  Ò   Þch  ô  µc¸ckho¶n      õc¸cho¹t®éng  Þch    vd v l    thu,chit       d vô  Ò   Ën  , lÞch,bu  Ýnh, viÔn  v v t¶i  du    ch   th«ng,b¶o  Ó m,  µng    hi h kh«ng,ng©n     hµng,th«ng    ©y  ùng  µ  õc¸cho¹t®éng  Þch  ô    tin,xd v t      d v kh¸cgi÷a Ng êic  óvµ        tr   Ng êikh«ng    ó;   c tr c.C¸c    giao dÞch  Ò     Ëp  ña  êilao ®éng  µc¸ckho¶n  Òn l ng,   v thu nh c ng     l    ti  ¬   tiÒn  ëng  µ    th v c¸c kho¶n    Ëp  thu nh kh¸c b»ng  Òn,hiÖn  Ët do  êikh«ng      ti   v   Ng   c trótr¶cho  êic  óvµ  îcl¹ ;    Ng   tr   ng   i d. C¸c    giao  Þch  Ò   d v thu  Ëp  Ò   u     µ c¸c kho¶n  nh v ®Ç t l     thu  õ lî nhuËn  t    i ®Ç u    ùctiÕp,l∙tõ®Ç u    µo  Êy têcã    µ    ttr        i tv gi     gi¸v c¸ckho¶n    n   ¹n ph¶itr¶ l∙®Õ h   i    cña    c¸ckho¶n  vay  îgi÷a Ng êic  óvíi êikh«ng    óvµ  îcl¹ ; n      tr     Ng   c tr   ng   i ®. C¸c giao  Þch  Ò   d v chuyÓn giao v∙ng    ét  Òu  µ c¸c kho¶n  Ön    laim chi l     vi trî  kh«ng  µn  ¹   µ  ho l iqu tÆng, quµ  Õu  µ    ,   bi v c¸c kho¶n  chuyÓn  giao kh¸c b»ng    tiÒn,hiÖn  Ëtcho  ôc  ch    ïng  ña  êikh«ng    óchuyÓn    v  m ®Ý tiªud c Ng   c tr   cho  êi Ng   c  óvµ  îcl¹ ; tr   ng   i e. C¸c    giao  Þch  Ò   d v chuyÓn  giao  èn  ét  Òu  µ c¸c kho¶n  Ön  î v m chi l     vi tr  kh«ng  µn  ¹ cho  ôc  ch  u  ,c¸c kho¶n  î ® îcxo¸ gi÷a Ng êic  óvµ  ho l   i m ®Ý ®Ç t    n          tr   Ng êikh«ng    ó;   ¹ tµis¶n    c tr   lo i   c¸c   b»ng  Òn,hiÖn  Ët cña  êic  ódic  ti   v  Ng   tr     mang   ra nícngoµivµ  ña  êikh«ng    ódic       c Ng   c tr     mang  µo  ÖtNam; v Vi   g.C¸c    giao dÞch  Ò   u    ùctiÕp lµviÖc  µ  u    ícngoµi® a  µo    v ®Ç ttr      nh ®Ç tn    v ViÖt nam   èn  v b»ng  Òn  ti hoÆc   Êt  ú  µis¶n  µo    Õn  µnh  b k t  n ®Ó ti h c¸c  ¹t ho   ®éng  u    ®Ç t theo  quy  nh  ña  Ët ®Ç u    íc ngoµit¹  Öt Nam   ®Þ c Lu   tn    i Vi   hay  µ  nh
 2. 2 ® Ç u    Öt Nam   u    níc ngoµib»ng  Òn  t Vi   ®Ç t ra      ti hoÆc   Êt  ú  µis¶n  µo    b k t  n ®Ó tiÕn hµnh  ¹t®éng  u      ho   ®Ç ttheo ph¸p luËt®Ç u    ña  ÖtNam   µ  ícngoµi;      tc Vi   vn  h. C¸c    giao dÞch  Ò   u    µo  Êy  ê cã    µ viÖc    v ®Ç t v gi t   gi¸l   mua,  c¸c giÊy  b¸n    têcã    ÷a Ng êic  óvµ  êikh«ng    ó;   gi¸gi     tr   Ng   c tr i.  C¸c  giao dÞch  Ò     v vay  µ    înícngoµilµviÖc  êic  óvay  µ  ùc v tr¶n        Ng   tr   v th   hiÖn  Üa  ô    îvíi êikh«ng    ó; ngh v tr¶n     Ng   c tr k. C¸c    giao  Þch  Ò   d v cho  vay  µ  håi nî níc ngoµi lµ viÖc  êi c  ó v thu           Ng   tr   cho  vay  µ    åinî®èi víi êikh«ng    ó; v thu h         Ng   c tr l.C¸c    giao  Þch  Ò   u     d v ®Ç t kh¸c vµ      c¸c giao  Þch  d kh¸c lµm    t¨ng hoÆc     gi¶m  µis¶n  ã  t  c hoÆc   µis¶n  î  µ c¸c giao  Þch  ÷a  êi c tró vµ  êi t  n l    d gi Ng     Ng   kh«ng    óvÒ   Òn m Æt,  Òn göivµ    c tr   ti   ti     c¸ckho¶n  ph¶ithu,ph¶itr¶.      3.Ng êic  ólµtæ      tr     chøc  hoÆc     ©n, bao  å m: c¸nh   g a) Doanh nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    îp      µ  ty,h t¸cx∙ v c¸c tæ    chøc  kinh tÕ    kh¸c thuéc  äi  µnh  Çn    m th ph kinh  Õ  ña  Öt Nam   îc t c Vi   ®  thµnh  Ëp vµ  ¹t®éng  l   ho   kinh doanh  ¹ ViÖtNam     t  i   (sau  y  äilµtæ  ®© g     chøc  kinh  tÕ  ÖtNam); Vi   b) Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  c v ®Ç tn     bªn  ícngoµitham    îp n    gia h   ®ång  îp    h t¸ckinh doanh  ¹t®éng    ho   theo  Ët  Çu    íc ngoµi t¹  Öt Nam;  Lu § tn    i Vi   chi nh¸nh    c«ng    íc ngoµi,nhµ  Çu  íc ngoµi,nhµ  Çu  ªndanh  íiníc ty n     th n     th li   v    ngoµivµ    chøc    c¸c tæ  kinh tÕ    kh¸c cã  èn  ícngoµiho¹t®éng    v n     kinh doanh  ¹   ti   ViÖtNam     kh«ng theo LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam;     tn     i   c) Tæ     chøc  Ýn  ông  Öt Nam,  chøc  Ýn  ông  ªndoanh, tæ  td Vi   tæ  td li     chøc  tÝn  ông    ©n  µng  d phing h 100%   èn  ícngoµi,chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµi v n     ng h n    ho¹t®éng    kinh doanh  ¹ ViÖt Nam     ti    (sau  y   äilµtæ  ®© g     chøc  Ýn  ông    Öt td ë Vi   Nam); d)  ¬   C quan  µ  íc,®¬n  Þ  ùc l ng  ò  nh n   v l  î v trang,tæ    chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp,quü      x∙ héi, ü  õthiÖn cña  ÖtNam   ¹t®éng  ¹ ViÖtNam;  qu t     Vi   ho   t i   ®)  ¬   C quan  idiÖn  ¹igiao,c¬  ®¹   ngo     quan    ù,lùcl ng vò  l∙nhs    î   trang vµ      c¸c tæ chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi x∙h   ­ nghÒ     nghiÖp,quü    éi,quü  õ thiÖn  ña  ÖtNam   ¹t®éng    ícngoµi;   x∙h   t  c Vi   ho   ën     c«ng  ©n  Öt Nam   µm  Öc  d Vi   l vi trong    chøc  µy  µ  ÷ng    ©n  i  c¸c tæ  n v nh c¸ nh ® theo hä;   e) V¨n phßng  idiÖn  chøc  ®¹   tæ  kinh tÕ  Öt Nam,    Vi   v¨n phßng  idiÖn  ®¹   cña  doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµië  ÖtNam   µ    c v ®Ç tn     Vi   v v¨n phßng  idiÖn  ®¹   cña  chøc  Ýn  ông    ÖtNam   ¹t®éng  ¹ nícngoµi; tæ  td ë Vi   ho   t    i g) C«ng  ©n  ÖtNam     ót¹ ViÖtNam,    d Vi   c tr     i   c«ng  ©n  ÖtNam     óë  ­ d Vi   c tr   n ícngoµicã  êih¹n díi th¸ng;     th       12  h) Ng êinícngoµic  ót¹ ViÖtNam   ã  êih¹n tõ12         tr     i   c th       th¸ngtrëlªn;    i)C«ng  ©n  Öt Nam   i  lÞch,häc  Ëp,ch÷a  Önh  µ    d Vi   ® du    t  b v th¨m  Õng    vi ë nícngoµi(kh«ng  Ó   êih¹n).     k th   4.Ng êikh«ng    ólµtæ      c tr     chøc  hoÆc     ©n, bao  å m: c¸nh   g a) Tæ     chøc  kinh tÕ  ícngoµi® îcthµnh  Ëp  µ  ¹t®éng    n     l v ho   kinh doanh  ¹    ti nícngoµi;  
 3. 3 b) Tæ     chøc kinh tÕ  Öt Nam,    Vi   doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµië  c v ®Ç t n     ViÖtNam   ¹t®éng    ho   kinhdoanh  ¹ nícngoµi;   t    i c)    Tæ chøc  Ýn  ông  Öt  td Vi Nam,  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi ë   Öt tæ  td n    Vi   Nam   îcthµnh  Ëp vµ  ¹t®éng  ®  l   ho   kinh doanh  ¹ nícngoµi;   t    i d)  ¬   C quan  µ  íc,®¬n  Þ  ùc l ng  ò  nh n   v l  î v trang,tæ   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp,quü      x∙ héi, ü  õthiÖn cña  ícngoµiho¹t®éng  ¹ nícngoµi;  qu t     n     t    i ®)  ¬   C quan  idiÖn  ¹igiao,c¬  ®¹   ngo     quan    ù,c¬  l∙nhs   quan  idiÖn  ña  ®¹   c tæ chøc  èc  Õ, c¬  qu t   quan  idiÖn    chøc  ªnchÝnh  ñ, c¬  ®¹   c¸c tæ  li   ph   quan  i ®¹   diÖn    chøc    Ýnh  ñ, lùcl ng vò  c¸c tæ  phich ph    î   trang vµ    chøc  Ýnh  Þ,   c¸c tæ  ch tr   tæ chøc  Ýnh  Þ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp  ña  c nícngoµiho¹t®éng  ¹  Öt Nam;  êinícngoµilµm  Öc       ti Vi   ng       vi trong c¸c tæ      chøc  nµy  µ  ÷ng    ©n  i  v nh c¸nh ® theo hä;   e) V¨n    phßng  idiÖn  chøc  ®¹   tæ  kinh tÕ  ícngoµi;     n    phßng  idiÖn    v¨n ®¹   tæ chøc  Ýn  ông  ícngoµiho¹t®éng  ¹ ViÖtNam; td n     t  i   g) Ng êinícngoµic  ót¹  ícngoµi;ngêinícngoµic  ót¹ ViÖt Nam   ã         tr   i   n        tr   i     c thêih¹n díi th¸ng;      12  h) C«ng  ©n  ÖtNam     óë  ícngoµicã  êih¹n tõ12    d Vi   c tr   n     th       th¸ngtrëlªn;    i)Ng êi níc ngoµi ®Õ n   lÞch,häc  Ëp, ch÷a  Önh  µ         du    t  b v th¨m  Õng  ¹  vi ti ViÖtNam     (kh«ng  Ó   êih¹n). k th   Trong  êng  îp cha    nh  îc tæ  tr h  x¸c ®Þ ®   chøc hoÆc     ©n  µ Ng êi c  ó c¸ nh l    tr   hoÆc   êikh«ng    óth× Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Ng   c tr     ®è Ng h Nh n     C h ¬ n g  II l Ë p c¸n c © n  thanh to¸n M ô c  I: N g u yªn t ¾ c l Ë p c¸n c © n  thanh    to¸n 1. C¸n  ©n    c thanh    îc lËp    ¬  ë    to¸n ®   trªnc s c¸c chØ    tiªuph¶n ¸nh  µn  é  to b giao dÞch    kinh tÕ  ÷a Ng êic  óvíi êikh«ng    ó.   gi     tr    Ng   c tr   Giao  Þch  d kinh tÕ  ÷a   gi   c¸ctæ    chøc  µ    ©n  µNg êic  óvíi   chøc  µ    ©n  µNg êikh«ng  v c¸nh l    tr     tæ  c¸c v c¸nh l    c tró ® îc thu  Ëp    ¬  ë  É u   Óu     th trªn c s m bi b¸o  c¸o  nh   ú  ®Þ k hoÆc     ¬  ë  trªn c s ®iÒu    än  É u   Ng ©n   µng  µ   íc phèi hîp  íiTæng   ôc  èng    trach m do  h Nh n     v  c Th kª vµ    é, Ngµnh  ªnquan. c¸cB   li   2.C¸n  ©n    c thanh    îclËp theo ®¬n  Þ  Òn tÖ  µ§«laM ü   to¸n®       v ti   l     (USD). 3.C¸c    giao dÞch    kinh tÕ  ÷a Ng êic  óvíi êikh«ng    ó® îcthèng      gi     tr     Ng   c tr     kª t¹ thêi®iÓ m   ¹ch to¸nvµo       i h   sæ s¸ch kÕ     to¸n. èivíi µng    Tæng  ôc         § h ho¸ do  c H¶i quan  èng    îcthùc hiÖn  th kª ®     theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Tæng  ôc  èng  c th kª. 4. C¸c    giao  Þch  d kinh  Õ  îc tÝnh  t®  theo    ùc  Õ  ∙  îc tho¶  Ën  gi¸th t ® ®   thu gi÷a Ng êic  óvíi êikh«ng    ó.     tr    Ng   c tr  
 4. 4 5. Gi¸ trÞ c¸c giao dÞch         kinh tÕ      ph¸tsinh b»ng  ång  Öt Nam   îcquy    § Vi   ®  ® æi  §«la M ü   ra    theo  û gi¸nh  t     quy  nh  Ön  µnh  ña  é   µi chÝnh  Ò   ­ ®Þ hi h c BT  vh íng dÉn    quy  æi  ¹itÖ    ng  Öt Nam   ö  ông  ® ngo   ra ®å Vi   sd trong h¹ch to¸nkÕ           to¸n cña doanh  nghiÖp.   Gi¸trÞ c¸c giao dÞch        kinh tÕ      ph¸tsinh b»ng  ¹itÖ    ngo   kh«ng  ph¶ilµ§«la      M ü   îc quy  æi  §ång  Öt Nam,  ®  ® ra  Vi   sau    ®ã quy  æi  §«la M ü   ® ra    theo  û gi¸ t    nh  quy  nh  Ön  µnh  ña  é   µi chÝnh  Ò   íng dÉn  ®Þ hi h c BT  vh   quy  æi  ¹itÖ    ® ngo   ra ®ång  ÖtNam   ö  ông  Vi   sd trong h¹ch to¸nkÕ     ña        to¸nc doanh  nghiÖp. M ô c  II:  Tr¸ch n hi Ö m   ñ a c¸c b é , n g µ n h  trong vi Ö c c  l Ë p c¸n c © n  thanh  to¸n C¸c  é,  µnh  îc quy  nh  ¹  B Ng ®  ®Þ tiTh«ng   µy  ã  t n c tr¸chnhiÖm     cung  Êp  c th«ng    è  Öu cho  ©n  µng  µ   íctheo c¸cchØ    tin, li   s Ng h Nh n      tiªusau: 1.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu :th«ng    è  Öu theo m É u   Óu  è    K ho   § t  tins li     bi s 1. 2.Bé  µichÝnh:th«ng    è  Öu theo biÓu  è    T    tins li     s 2. 3.Bé  ¬ng  ¹i:   Th m a. Th«ng    è  Öu vÒ   ¬  Õ   iÒu  µnh  Êt nhËp  Èu, danh  ôc     tins li   c ch ® h xu   kh   m hµng  ¹n  ¹ch,cÊ m   Ëp, kÕ   ¹ch  ©n    ¹n  ¹ch,®iÒu  h ng   nh   ho ph bæ h ng   chØnh, bæ     sung  ¹n ng¹ch. h  b. Th«ng    è  Öu  Ò   Õ   ¹ch  Êt nhËp  Èu  µng    tins li v k ho xu   kh h ho¸,dÞch  ô    v theo biÓu  è    s 3. 4.Tæng  ôc  èng    c th kª: a. Th«ng    è  Öu xuÊt,nhËp  Èu    tins li     kh bao  å m   è  Öu thùc tÕ  ña  ú  g s li    ck b¸o c¸o vµ    è  Öu ®iÒu      c¸cs li   chØnh cho  êikú  íc. th   tr b. Th«ng    è  Öu íctÝnh    tins li     GDP   nh  ú  ©n  ®Þ k ph theo  µnh  ng kinh tÕ  µ   v ph©n theo nguån  µ  ö  ông.   vsd c.Th«ng    è  Öu vÒ   ÕtkiÖm  µ  u      tins li   ti   v ®Ç ttrongníc.   5. Tæng   ôc    c h¶i quan: th«ng    è  Öu  Êt  Ëp  Èu  µng    tin s li xu nh kh h ho¸,   vµng,ngo¹itÖ      theo quy  nh  Ön  µnh  ña    ®Þ hi h c Tæng  ôc  èng    c th kª.  6.Bé    C«ng    an:th«ng    è  Öu theo biÓu  è  tins li     s 6. 7.Bé  ¹igiao:th«ng    è  Öu theo biÓu  è    Ngo     tins li     s 7. 8.Uû     ban  Chøng  kho¸n Nhµ   íc:th«ng    è  Öu theo biÓu  è    n  tins li     s 8. 9.Bé    Giao  th«ng  Ën    v t¶i th«ng    è  Öu theo biÓu  è  : tins li     s 9. 10.Côc  µng    h kh«ng  ©n  ông:th«ng    è  Öu theo biÓu  è  d d   tins li     s 10. 11.Bé    V¨n    ho¸ th«ng    tin:th«ng    è  Öu theo biÓu  è  tins li     s 11. 12.Bé  ©y  ùng:th«ng    è  Öu theo biÓu  è   X d   tins li     s 12. 13.Bé    Gi¸odôc  µ  µo  ¹o:   v§ t  th«ng    è  Öu theo biÓu  è  tins li     s 13. 14. Bé     Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng: th«ng    è  Öu theo  Óu  tr   tins li   bi sè  14.
 5. 5 15. Bé     Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh  µ  héi:th«ng    è  Öu theo  Óu  è  v X∙    tins li   bi s 15. 16. Tæng    C«ng    u  Ýnh  Ôn  tyB ch vi th«ng:th«ng    è  Öu theo  Óu  è    tins li   bi s 16. 17.Bé  tÕ:th«ng    è  Öu theo biÓu  è    Y    tins li     s 17. 18.Bé    C«ng  nghiÖp:th«ng    è  Öu theo biÓu  è    tins li     s 18. 19.C¸c  é   µnh    B Ng kh¸cnh  é    B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón N«ng   i   th«n,Bé    Thuû  s¶n, Bé   èc    Qu phßng, Tæng   ôc  lÞch, Tæng   ôc  Ó   ôc  Ó  C du    C th d th thao,.   ã  .c tr¸chnhiÖm   èihîp víiNg ©n   µng  µ   ícthùc hiÖn  .   ph       h Nh n     b¸o      c¸o khi cÇn  ÕtvÒ     thi   c¸cgiao dÞch    kinh tÕ  ÷a Ng êic  óvµ  êikh«ng    ó.   gi     tr   Ng   c tr   20. C¸c  chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn    tæ  td th   b¸o    c¸o theo quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h cña  ©n   µng  µ   íc vÒ   Õ     Ng h Nh n   ch ®é th«ng    tinb¸o  c¸o  Õ   k to¸n vµ  èng      th kª ng©n  µng. h M ô c  III:T h ê i h ¹ n b¸o c¸o v µ  th«ng tin t × nh h × n h,    s è  li Ö u 1. Thêi h¹n    é,  µnh  îc nªu  ¹  ôc  , ¬ng        c¸c B Ng ®  tim II ch IITh«ng   µy  ã  tn c tr¸chnhiÖ m    th«ng    ×nh  ×nh,sè  Öu cho  ©n  µng  µ   íc: tint h   li   Ng h Nh n   a)  µy  cña  Ng 15  th¸ng cuèim çi  ý, cung  Êp      qu   c th«ng    è  Öu dù    tin,s li   b¸o cña  ý  Õp theo;ngµy  th¸ng 9  µng  qu ti     10   h n¨m, cung  Êp    c th«ng    è  Öu dù  tin, li   s b¸o cña    n¨m  Õp theo; ti   b) Ngµy  cña    20  th¸ng ®Ç u   çi  ý,cung  Êp    m qu   c th«ng    è  Öu thùc tÕ  tin, li   s   cña  ý  íc;ngµy  th¸ng 01  µng  qu tr   31   h n¨m cung  Êp  c th«ng    è  Öu thùc tÕ  tin, li   s   cña  n¨m  íc; tr 2. Thêi h¹n  ©n   µng  µ   íc b¸o  c¸n  ©n      Ng h Nh n   c¸o  c thanh    to¸ncho  Ýnh  Ch phñ. a)  µy  cña  Ng 25  th¸ng cuèim çi  ý, b¸o      qu   c¸o c¸n  ©n  c thanh to¸n dù      b¸o cña  ý  Õp  qu ti theo;ngµy  th¸ng 9  µng    25   h n¨m, b¸o      ©n    c¸o c¸n c thanh    ù  to¸nd b¸o cña    n¨m  Õp theo; ti     b)  µy  µm  Öc  èicïng  ña  Ng l vi cu   c th¸ng ®Ç u   çi  ý, b¸o  t×nh  ×nh    m qu   c¸o  h thùc hiÖn    ©n    c¸n c thanh    ùc tÕ  ña  ý  íc;ngµy  th¸ng02  µng    to¸nth   c qu tr   10   h n¨m b¸o c¸o c¸n c©n      thanh    ùc tÕ  ña  to¸nth   c n¨m  íc. tr C h ¬ n g  III   §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh    tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k 2.  äi    ¹m  Ò   éi dung, chÕ   ,  êih¹n  M vi ph v n    ®é th   th«ng    tin,b¸o c¸o    quy ®Þnh  trong Th«ng   µy  Ï bÞ   ö  ¹thµnh  Ýnh    tn s   x ph   ch theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt. 3.Ch¸nh      v¨n phßng,Ch¸nh    Thanh    ©n  µng  µ   íc,Thñ  ëng    traNg h Nh n   tr c¸c ®¬n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      v thu Ng h Nh n   ®è c¸c chinh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh
 6. 6 nícTØnh, thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng,Tæng      ph tr         gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸cTæ   ®è     chøc  Ýn  ông  td trong ph¹m      vichøc  n¨ng  ña  ×nh  Þu  cm ch tr¸chnhiÖ m   chøc,   tæ    híng dÉn,kiÓm    ùc hiÖn      tra,th   Th«ng   µy. tn
 7. 7 P h ô   ôc l M É u  bi Ó u  thu th Ë p s è  li Ö u c¸n c © n  thanh to¸n
 8. §¬n  Þ  Ëp biÓu:Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  vl    K ho v§ t §¬n  Þ  Ën  Óu:Ng © n   µng  µ   íc                                             É u   Óu  è:1A v nh bi   Nh n                                            M bi s   h T æ n g  h î p th ù c hi Ö n  ® Ç u  t tr ù c ti Õ p n í c n g o µ i v µ o  Vi Ö t N a m Quý... . .. . ..  N¨m... . ... . . .. §¬n  Þ:1000  v  USD
 9. ChØ  tiªu Dù   Õn  n¨m ki c¶  Thùc  Ön  hi trong kú   ícthùc hiÖn  n¨m     c¶  Vèn  ¨ng  ý  ® k theo giÊy phÐp     Sè  ù  d ¸n Tæng  èn  u    ùc hiÖn v ®Ç tth   Vèn  ph¸p ®Þnh   ­ViÖtNam   ùc hiÖn     th   ­N ícngoµithùc hiÖn        Vèn  vay ­Vay  ícngoµi   n  + Trong    ®ã vay  õc«ng    Ñ t  tym ­Vay    trongníc   Luång  èn  ícngoµivµo  v n    VN Chuy Ón  èn    áiViÖtNam v ra kh     ­Lîi     Ën nhu ­C¸c    kho¶n  Òn vµ  µi ti   t   s¶n  kh¸c ­Thu  Ëp    nh kh¸c ­ Vèn  ph¸p ®Þnh  cña bªn níc   ngoµi Doanh  thu Lîi  Ën nhu Tû  Ö  ng  ãp  µo  l ®ã g v GDP XuÊt khÈu   Nh Ëp  Èu kh Nép  ©n  ng s¸ch
 10. Sè    ng lao®é H íng dÉn  Ëp biÓu:   l  Tæng  èn  u    ùc hiÖn  vèn  v ®Ç tth   =  ph¸p ®Þnh  ùc hiÖn  vèn    th   +  vay Luång  èn  ícngoµivµo  ÖtNam   Vèn  v n    Vi   =  ph¸p ®Þnh  ícngoµithùc hiÖn  vèn    n      +  vay  ícngoµi n  Nh Ëp  Èu:Chñ  Õu    u    µo  ÕtbÞ  kh   y ®Ó ®Ç tv thi   m¸y  ãc, x©y  ùng  ¬  m   d c b¶n,vèn u  ng   l ®é Dù   Õn  n¨m: Sè  Õ   ¹ch ki c¶    k ho ícthùc hiÖn:dùa    Õt        trªnk qu¶  ùc hiÖn th   Ng êilËp biÓu    Ng êikiÓm    so¸t Ngµy... .  ... th¸ng.. .n¨m... . . . .. Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v
 11. §¬n  Þ  Ëp biÓu:Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  vl    K ho v§ t §¬n  Þ  Ën  Óu:Ng © n   µng  µ   íc                                            v nh bi   h Nh n                                             M É u   Óu  è:1B bi s   T × n h  h × n h  th ù c hi Ö n  ® Ç u  t tr ù c ti Õ p n í c n g o µ i v µ o  Vi Ö t N a m  theo n g µ n h Quý...n¨m...   . . (§¬n  Þ:1000  v  USD)
 12. ST Ngµnh Sè  Tæng   Vèn  ph¸p Vèn  ãp  Vèn  ãp    g g Vèn  vay Tû  äng Luång  èn  tr   v T dù  vèn  u   ®Þnh   cña  n­ cña    ®Ç bªn  bªn vay/tæng  nícngoµi     ¸n tthùc thùc hiÖn ícngoµi ViÖtNam           sè  èn  v vµo VN hiÖn ®Ç u    t(%) Vay  ícngoµi n  Vay  trong níc   Vay c«ng  Vay  i ®è   tym Ñ   t¸ckh¸c   1 C«ng  nghiÖp nÆng 2 C«ng   nghiÖp   dÇu  khÝ 3 XD   ¹ tÇng  h  KCX­KCN 4 C«ng  nghiÖp  Ñ nh 5 C«ng   nghiÖp   thùc   phÈ m 6 N«ng   © m   ­L nghiÖp 7 Kh¸ch  ¹n ­Du  Þch s    l 8 D Þch  ô v 9 XD  v¨n phßng ­ C¨n  hé 10 GTVT    u  iÖn ­B ® 11 X ©y  ùng d 12 V¨n ho¸  Y   Õ  Gi¸o ­  t ­    dôc 13 Thuû  s¶n 14 Tµi chÝnh  ­ Ng ©n   hµng
 13. T æng  è s H íng dÉn  Ëp biÓu:   l  Tæng  èn  u    ùc hiÖn  vèn  v ®Ç tth   =  ph¸p ®Þnh  ùc hiÖn  vèn    th   +  vay Luång  èn  ícngoµivµo    Vèn  ãp  ña  nícngoµi+  èn  v n    VN =  g c bªn      V vay  õnícngoµi t    Vay trong níc:Bao  å m      g vay  ©n   µng  Öt Nam,  ©n   µng    Ng h Vi   Ng h Liªn doanh, Chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµit¹  Öt    Ng h n   i Vi   Nam   Ng êilËp biÓu    Ng êikiÓm    so¸t Ngµy...  .th¸ng..  . .n¨m... . . Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v
 14. §¬n  Þ  Ëp b¸o c¸o:Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  v l       K ho v§ t §¬n  Þ  Ën      © n   µng  µ   íc                                        v nh b¸o c¸o:Ng h Nh n                                         M É u   Óu  è:1C bi s   C h o  v ay, thu n î n í c n g o µ i c ñ a C h Ý n h  p h ñ  Vi Ö t N a m Quý...n¨m...   . . §¬n  Þ:1.000  v  USD C¸c  íc n Tæng  è  î®Ç u   ú s n  k Ph¸tsinh trongkú       Tæng  è s Trong  :  ®ã Qu¸  ¹n h Gi¶ing©n   Tr¶  èc g Tr¶  i l∙ G èc L∙i § Õn  ¹n Thùc  h tr¶ § Õn  ¹n h Thùc  tr¶ 1. 2. 3. 4. .. . .. Ng êilËp biÓu    Ng êikiÓm    so¸t Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v
 15. §¬n  Þ  Ëp biÓu:Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  vl    K ho v§ t §¬n  Þ  Ën  Óu:Ng © n   µng  µ   íc    v nh bi   Nh n     h M É u   Óu  è:1D bi s   T × n h  h × n h  th ù c hi Ö n  ® Ç u  t tr ù c ti Õ p n í c n g o µ i v µ o  Vi Ö t N a m  theo n í c ® Ç u  t Quý... .n¨m... . . . . (§¬n  Þ:1000  v  USD)
 16. STT N íc®Ç u   Sè  ù  Vèn    t d Tæng  èn  v Vèn  ph¸p ®Þnh  ùc   th   Vèn  vay Doanh  thu XuÊt  Sè     lao ¸n ®¨ng  ý k ®Ç u    ùc tth   hiÖn khÈu ®éng hiÖn Bªn  íc n  Bªn  Öt Vay  íc Vay  Vi   n  trong  ngoµi Nam ngoµi níc 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 Tæng  è s H íng  Én  Ëp  Óu: d l bi   Tæng  èn  u    ùc hiÖn  Vèn  v ®Ç tth   =  ph¸p ®Þnh  ùc hiÖn  vèn    th   +  vay Vay  trong níc:Bao  å m      g vay    ©n  µng  ÖtNam,    ªndoanh,Chi nh¸nh    ícngoµit¹ VN c¸cng h Vi   NH li      NH n      i Ng êilËp biÓu    Ng êikiÓm    so¸t Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v
 17. §¬n  Þ  Ëp biÓu:Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  vl    K ho v§ t §¬n  Þ  Ën  Óu:Ng © n   µng  µ   íc                                      M É u   Óu  è:1E v nh bi   bi s   h Nh n                                         T æ n g  h î p v è n ® Ç u  t tr ù c ti Õ p n í c n g o µ i v µ o  Vi Ö t N a m  theo h × n h  thøc ® Ç u  t Quý...  .n¨m... . . . §¬n  Þ:1.000  v  USD
 18. STT ChØ   tiªu TrÞ  gi¸ 1 Sè  ù    u   d ¸n ®Ç t Hîp  ng  îp t¸ckinhdoanh ®å h       Doanh nghiÖp  ªndoanh li   Doanh nghiÖp 100%   èn  ícngoµi v n    BOT 2 Vèn  u    ¨ng  ý ®Ç t® k Hîp  ng  îp t¸ckinhdoanh ®å h       Doanh nghiÖp  ªndoanh li   Doanh nghiÖp 100%   èn  ícngoµi v n  BOT 3 Vèn ph¸p ®Þnh  ¨ng  ý   ® k Hîp  ng  îp t¸ckinhdoanh ®å h       Doanh nghiÖp  ªndoanh li   Doanh nghiÖp 100%   èn  ícngoµi v n  BOT 4 Vèn  u    ùc hiÖn ®Ç tth   Hîp  ng  îp t¸ckinhdoanh ®å h       Doanh nghiÖp  ªndoanh li   Doanh nghiÖp 100%   èn  ícngoµi v n  BOT 5 Vèn ph¸p ®Þnh  ùc hiÖn   th   Hîp  ng  îp t¸ckinhdoanh ®å h       Doanh nghiÖp  ªndoanh li   Doanh nghiÖp 100%   èn  ícngoµi v n  BOT 6 Vèn vay Hîp  ng  îp t¸ckinhdoanh ®å h       Doanh nghiÖp  ªndoanh li  
 19. Doanh  nghiÖp  100%   èn  ícngoµi v n  BOT Ng êilËp biÓu    Ng êikiÓm    so¸t Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v
 20. §¬n  Þ  Ëp biÓu:Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  vl    K ho v§ t §¬n  Þ  Ën  Óu:Ng © n   µng  µ   íc                                      M É u   Óu  è:1G v nh bi   bi s   h Nh n                                         T × n h  h × n h  th ù c hi Ö n  ® Ç u  t tr ù c ti Õ p c ñ a Vi Ö t N a m  ra n í c n g o µ i Quý...  .n¨m... . . . §¬n  Þ:1.000  v  USD STT N íc  Ën   nh Sè  ù  d ¸n Vèn  Tæng  èn  v Vèn ph¸p ®Þnh  ùc hiÖn   th   Lîi   Ën  nhu Lîi   Ën    nhu ®Ó ®Ç u   t ®¨ng  ý k ®Ç u    ùc tth   chuyÓn  Ò   Öt v Vi   t¸  i hiÖn Nam ®Ç u   t Bªn  ícngoµi Bªn  ÖtNam n  Vi   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tæng  è s Ng êilËp biÓu    Ng êikiÓm    so¸t Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2