Thông tư 05/2001/TT-BKH

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
66
lượt xem
3
download

Thông tư 05/2001/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2001/TT-BKH về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2001/TT-BKH

 1. B K HO CH VÀ U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TƯ NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2001/TT-BKH Hà N i, ngày 30 tháng 8 năm 2001 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 05/2001/TT-BKH NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2001 HƯ NG D N HO T NG U TƯ RA NƯ C NGOÀI C A DOANH NGHI P VI T NAM Căn c Ngh nh 22/1999/N -CP ngày 14/4/1999 c a Chính ph quy nh vè u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam. Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và quy n h n c a B K ho ch và u tư. B K ho ch và u tư ban hành Thông tư hư ng d n th c hi n ho t ng u tư ra nư c ngoài như sau: i u 1. i tư ng, ph m vi áp d ng 1. Doanh nghi p Vi t Nam ư c u tư ra nư c ngoài thu c i tư ng i u ch nh c a Thông tư này bao g m: a. Doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c; b. H p tác xã ư c thành l p theo Lu t H p tác xã; c. Doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p. (Sau ây g i chung là doanh nghi p Vi t Nam). 2. Thông tư này ch áp d ng i v i doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài dư i hình th c ưa v n b ng ti n ho c các tài s n ư c phép khác ra nư c ngoài u tư tr c ti p theo quy nh c a Ngh nh s 22/1999/N -CP ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph . 3. Thông tư này không áp d ng i v i các trư ng h p sau ây: a. u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. b. u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam dư i các hình th c cho vay tín d ng; mua c phi u; u th u qu c t ; u tư ra nư c ngoài trong các lĩnh v c tài chính, ngân hàng, b o hi m. i u 2. C p Gi y phép u tư ra nư c ngoài
 2. 1. Doanh nghi p Vi t Nam ch ư c phép u tư ra nư c ngoài sau khi ư c B K ho ch và u tư c p gi y phép u tư ra nư c ngoài. 2. Vi c xem xét c p gi y phép u tư ra nư c ngoài ư c th c hi n theo quy nh t i i u 6 Ngh nh s 22/1999/N -CP ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph trên cơ s phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ và ư c th c hi n theo m t trong hai quy trình sau ây: a. ăng ký c p gi y phép u tư. b. ThNm nh c p gi y phép u tư. i u 3. H sơ ăng ký c p gi y phép u tư. 1. i v i nh ng d án u tư ra nư c ngoài mà ch u tư không thu c thành ph n kinh t Nhà nư c và có v n u tư dư i 1.000.000 ô la M ư c quy nh t i Kho n 2 i u 6 Ngh nh s 22/1999/N -CP ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph , doanh nghi p Vi t Nam l p h sơ d án theo quy trình ăng ký c p gi y phép u tư ra nư c ngoài g i cho B K ho ch và u tư g m các tài li u sau ây: a. ơn ăng ký u tư ra nư c ngoài. b. B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p (có công ch ng); c. Văn b n ch p thu n u tư do cơ quan có thNm quy n c a nư c ti p nh n u tư c p (n u có); h p ng, b n tho thu n v i bên nư c ngoài v d án u tư ( i v i trư ng h p liên doanh ho c các lo i hình u tư khác có bên nư c ngoài tham gia). d. Báo cáo tình hình tài chính c a doanh nghi p trong 01 năm g n nh t (có ki m toán). 2. H sơ ăng ký c p gi y phép u tư ư c l p thành 5 b , trong ó ít nh t có 1 b g c. ơn ăng ký u tư ra nư c ngoài th c hi n theo M u 1 c a Ph l c 1 kèm theo Thông tư này. 3. B K ho ch và u tư th c hi n th t c ăng ký c p gi y phép u tư trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l . i u 4. H sơ thNm nh c p gi y phép u tư. 1. i v i nh ng d án u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p Nhà nư c không phân bi t quy mô và m c ích u tư và các d án u tư c a các thành ph n kinh t khác có v n u tư t 1.000.000 ô la M tr lên ư c quy nh t i kho n 1 i u 6 Ngh nh s 22/1999/N -CP ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph , doanh nghi p Vi t Nam l p h sơ d án theo quy trình thNm nh c p gi y phép u tư ra nư c ngoài g i B K ho ch và u tư. H sơ d án thNm nh c p gi y phép u tư bao g m các tài li u sau ây: a. ơn xin u tư ra nư c ngoài.
 3. b. B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p (có công ch ng); c. Gi i trình v d án u tư; d. Văn b n ch p thu n u tư do cơ quan có thNm quy n c a nư c ti p nh n u tư c p (n u có); h p ng, b n tho thu n v i bên nư c ngoài v d án u tư ( i v i trư ng h p liên doanh ho c các lo i hình u tư khác có bên nư c ngoài tham gia). e. Báo cáo tình hình tài chính c a doanh nghi p trong 01 năm g n nh t (có ki m toán). g. Văn b n ch p thu n u tư ra nư c ngoài c a cơ quan ra quy t nh thành l p doanh nghi p (n u là doanh nghi p Nhà nư c) ho c c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p ăng ký kinh doanh (n u là doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác). 2. H sơ thNm nh c p gi y phép u tư ư c l p thành 08 b , trong ó ít nh t có 01 b g c. ơn xin u tư ra nư c ngoài và gi i trình v d án u tư th c hi n theo M u 2 và 3 Ph l c 1 kèm theo Thông tư này. 3. Quy trình và n i dung thNm nh theo quy nh t i i u 10 Ngh nh s 22/1999/N -CP ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph i u 5. S a i, b sung h sơ d án. 1. Trư ng h p h sơ d án nêu t i i u 3 và i u 4 c a Thông tư này chưa h p l ho c chưa y thì trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ d án. B K ho ch và u tư có văn b n yêu c u doanh nghi p b sung, s a i h sơ d án. 2. Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c yêu c u s a i, b sung h sơ, doanh nghi p có trách nhi m g i cho B K ho ch và u tư các văn b n s a i, b sung; n u quá th i h n nêu trên mà doanh nghi p không có văn b n tr l i ho c văn b n tr l i không áp ng ư c yêu c u, ơn xin c p gi y phép u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p ư c coi là h t giá tr xem xét. i u 6. i u ch nh gi y phép u tư Trong quá trình u tư ra nư c ngoài, doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài có th ngh B K ho ch và u tư i u ch nh các i u kho n ư c quy nh t i gi y phép u tư cho phù h p v i ho t ng u tư ra nư c ngoài trong các trư ng h p sau ây: a. Có s thay i m c tiêu u tư ra nư c ngoài; b. M r ng quy mô u tư ra nư c ngoài; c. Chuy n như ng v n u tư nư c ngoài; i u 7. Quy trình i u ch nh gi y phép u tư
 4. 1. Doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài ph i l p h sơ i u ch nh gi y phép u tư g m các tài li u sau ây: a. ơn xin i u ch nh gi y phép u tư; b. Gi i trình v lý do, n i dung i u ch nh. c. Báo cáo tình hình ho t ng u tư ra nư c ngoài cho n th i i m i u ch nh gi y phép u tư. 2. H sơ i u ch nh gi y phép u tư ư c l p thành 03 b , trong ó ít nh t có 01 b g c. H sơ i u ch nh gi y phép u tư th c hi n theo M u 4 và 5 c a Ph l c 1 kèm theo Thông tư này. i u 8. ăng ký th c hi n d án 1. Trong th i h n 60 ngày k t ngày d án u tư c a doanh nghi p ư c chuNn y theo pháp lu t c a nư c ti p nh n u tư, doanh nghi p ph i n p b n sao quy t nh chuNn y (ho c các gi y t có giá tr tương ương) cho B K ho ch và u tư và báo cáo ăng ký th c hi n d án. 2. N i dung báo cáo ăng ký th c hi n d án bao g m: a. Tên, a ch tr s chính c a doanh nghi p; chi nhánh, văn phòng i di n (n u có); b. M c tiêu, ngành ngh kinh doanh; c. V n i u l c a công ty; ph n v n tham gia c a doanh nghi p Vi t Nam; d. H tên, a ch thư ng trú c a ngư i i di n c a doanh nghi p Vi t Nam nư c ngoài và ngư i i di n c a doanh nghi p Vi t Nam. 3. Khi thay i các n i dung nêu trên, doanh nghi p Vi t Nam ph i th c hi n báo cáo ăng ký l i t i B K ho ch và u tư trong th i h n 30 ngày làm vi c k t khi có s thay i. 4. B K ho ch và u tư có trách nhi m g i b n sao gi y phép u tư và b n sao báo cáo ăng ký th c hi n d án cho cơ quan thu , Ngân hàng, cơ quan qu n lý ngành kinh t - k thu t tương ng th c hi n qu n lý Nhà nư c trong ph m vi ch c năng c a mình. 5. Trong th i h n 6 tháng k t khi ư c c p gi y phép u tư ra nư c ngoài d án u tư không ư c nư c ti p nh n u tư ch p thu n ho c d án u tư không tri n khai ho t ng thì doanh nghi p ph i báo cáo B K ho ch và u tư. Tuỳ t ng trư ng h p c th , n u có cơ s xác nh lý do c a vi c không tri n khai ho c không ư c nơi ti p nh n u tư ch p thu n là không khách quan, B K ho ch và u tư ra quy t nh thu h i gi y phép u tư và thông báo quy t nh này cho các cơ quan nêu t i kho n 4 c a i u này.
 5. Trư ng h p có lý do chính áng, doanh nghi p ph i báo cáo v i B K ho ch và u tư xin gia h n và ph i ư c B K ho ch và u tư ch p thu n. i u 9. Ch báo cáo 1. Doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài ph i th c hi n ch báo cáo nh kỳ theo quy nh t i i u 17 Ngh nh s 22/1999/N -CP ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph . 2. Trong trư ng h p c n thi t, B K ho ch và u tư có th yêu c u doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài ph i báo cáo v tình hình ho t ng u tư nư c ngoài. 3. Báo cáo v tình hình ho t ng u tư c a doanh nghi p ư c l p theo Ph l c II kèm theo Thông tư này. i u 10. Ch m d t ho t ng u tư ra nư c ngoài 1. Doanh nghi p Vi t Nam ch m d t ho t ng u tư ra nư c ngoài trong các trư ng h p sau ây: a. Doanh nghi p Vi t Nam k t thúc d án u tư ra nư c ngoài theo quy nh t i i u 15 Ngh nh s 22/1999/N -CP ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph ; b. Doanh nghi p thành l p nư c ngoài b gi i th ho c phá s n theo quy nh c a pháp lu t nư c ngoài; c. Doanh nghi p Vi t Nam không th c hi n các ch báo cáo ăng ký th c hi n, báo cáo ho t ng theo quy nh c a Thông tư này. 2. Trong trư ng h p nêu trên, B K ho ch và u tư ra quy t nh ch m d t ho t ng u tư ra nư c ngoài, thu h i gi y phép u tư và thông báo cho các cơ quan có liên quan. i u 11. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. Doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài và các cá nhân có thành tích xu t s c trong ho t ng u tư ra nư c ngoài ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c x lý vi ph m trong ho t ng u tư ra nư c ngoài th c hi n theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 22/1999/N -CP ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph , Thông tư này và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. i u 12. i u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Các d án u tư ra nư c ngoài ư c c p gi y phép u tư trư c ngày Thông tư này có hi u l c ph i th c hi n ngay vi c báo cáo ăng ký th c hi n d án theo quy nh t i i u 8 c a Thông tư này v i B K ho ch và u tư.
 6. 3. Trong quá trình th c hi n d án u tư nư c ngoài và th c hi n Thông tư này n u có vư ng m c, doanh nghi p c n k p th i ph n ánh n B K ho ch và u tư xem xét và có i u ch nh phù h p, n u c n thi t. Tr n Xuân Giá ( ã ký) PH L C 1 HƯ NG D N L P H SƠ D ÁN U TƯ RA NƯ C NGOÀI M u 1: áp d ng cho các d án ăng ký c p gi y phép u tư ƠN ĂNG KÝ U TƯ RA NƯ C NGOÀI Kính g i: B K ho ch và u tư Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v và quy n h n c a B K ho ch và u tư; Căn c Ngh nh s 22/1999/N -CP ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph quy nh v u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam; Căn c Thông tư s /2001/BKH-TT ngày... tháng... năm 2001 c a B K ho ch và u tư hư ng d n ho t ng u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam. (Nh ng) ngư i ký dư i ây g i ơn xin phép u tư ra nư c ngoài trình B K ho ch và u tư. I. DOANH NGHI P VI T NAM 1. Tên doanh nghi p 2. ăng ký kinh doanh (Quy t nh thành l p) s ... ngày... tháng... năm... do... (tên cơ quan c p ăng ký kinh doanh ho c Quy t nh thành l p) c p, t i... 3. V n i u l 4. S tài kho n... M t i Ngân hàng......... 5. a ch ......Tel.....Fax.....Email....; 6. Ngư i i di n.......... Ch c v ...... 7. Tình hình tài chính doanh nghi p: (tóm t t theo báo cáo Tài chính c a doanh nghi p) 8. T ng k t tài s n c a doanh nghi p
 7. (N u có nhi u doanh nghi p Vi t Nam cùng u tư ra nư c ngoài thì nêu t ng doanh nghi p). II. D ÁN U TƯ RA NƯ C NGOÀI 1. Hình th c u tư: (mô t c th hình th c u tư ra nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t nư c n u tư); 2. a ch u tư nư c ngoài: 3. Th i h n u tư ra nư c ngoài: 4. M c tiêu, lĩnh v c u tư ra nư c ngoài: (mô t chi ti t) 5. V n u tư ra nư c ngoài 5.1. T ng v n u tư d ki n... ô la M , trong ó: Hình th c góp v n Giá tr 1 2 3 ...... 5.2. Ngu n v n: - V n ch s h u s h u..... ôla M ; - V n vay:... ôla M (Nêu rõ các i u ki n vay b o lãnh thanh toán...) 6. Danh m c thi t b , máy móc u tư ra nư c ngoài (n u có) Tên thi t b c tính k thu t S lư ng Giá tr 1 2 3 .... 7. Ti n th c hi n d án (k t ngày ư c c p gi y phép u tư) Tên công vi c Th i gian hoàn thành Giá tr
 8. 1 2 3 ..... 8. ánh giá hi u qu c a d án u tư ra nư c ngoài: - ................................................................ 9. Các v n liên quan n lao ng. 9.1. Nhu c u ưa lao ng Vi t Nam ra nư c ngoài. 9.2. Các ch liên quan n vi c b o m quy n l i cho ngư i lao ng Vi t Nam nư c ngoài. 9.3. Phương th c tuy n d ng, k ho ch ào t o, k ho ch ưa lao ng Vi t Nam ra nư c ngoài. III. CHÚNG TÔI XIN CAM K T: 1. Ch u trách nhi m hoàn toàn v s trung th c và s chính xác c a n i dung ơn xin và h sơ kèm theo. 2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a gi y phép u tư, pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t c a nư c ti p nh n u tư. IV. CÁC TÀI LI U G I KÈM THEO ƠN NÀY G M: 1. B n sao Quy t nh thành l p (ho c ăng ký kinh doanh) c a doanh nghi p. 2. Báo cáo tình hình tài chính c a doanh nghi p trong năm g n nh t. Làm t i.... ngày.... tháng... năm 200... (Ký tên, óng d u) PH L C 1 HƯ NG D N L P H SƠ D ÁN U TƯ RA NƯ C NGOÀI M u 2: áp d ng cho các d án thNm nh c p gi y phép u tư ƠN XIN U TƯ RA NƯ C NGOÀI Kính g i: B K ho ch và u tư
 9. Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v và quy n h n c a B K ho ch và u tư; Căn c Ngh nh s 22/1999/N -CP ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph quy nh v u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam; Căn c Thông tư s ..../2001/BKH-TT ngày... tháng... năm 2001 c a B K ho ch và u tư hư ng d n ho t ng u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam. (Nh ng) ngư i ký dư i ây g i ơn xin phép u tư ra nư c ngoài trình B K ho ch và u tư. I. DOANH NGHI P VI T NAM 1. Tên doanh nghi p 2. ăng ký kinh doanh (Quy t nh thành l p) s ... ngày... tháng... năm... do... (tên cơ quan c p ăng ký kinh doanh ho c Quy t nh thành l p) c p, t i... 3. V n i u l 4. S tài kho n... M t i Ngân hàng......... 5. Tr s chính...... Tel..... Fax..... Email....; 6. Ngư i i di n.......... Ch c v .... Xin ư c c p gi y phép u tư ra nư c ngoài v i các m c tiêu, lĩnh v c ho t ng như sau: - ................................. II. CHÚNG TÔI XIN CAM K T: 1. Ch u trách nhi m hoàn toàn v s trung th c và s chính xách c a n i dung ơn xin và h sơ kèm theo. 2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a gi y phép u tư, pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t c a nư c ti p nh n u tư. III. CÁC TÀI LI U G I KÈM THEO ƠN NÀY G M: 1. B n sao ăng ký kinh doanh (ho c Quy t nh thành l p) doanh nghi p. 2. Gi i trình d án u tư ra nư c ngoài. 3. Báo cáo tình hình tài chính c a doanh nghi p trong năm g n nh t. 4. .
 10. Làm t i.... ngày.... tháng... năm 200... (Ký tên, óng d u) PH L C 1 HƯ NG D N L P H SƠ D ÁN U TƯ RA NƯ C NGOÀI M u 3: áp d ng cho các d án thNm nh c p gi y phép u tư GI I TRÌNH V D ÁN U TƯ RA NƯ C NGOÀI I. DOANH NGHI P VI T NAM 1. Tên doanh nghi p 2. ăng ký kinh doanh (Quy t nh thành l p) s ... ngày... tháng... năm... do ... (tên cơ quan c p ăng ký kinh doanh ho c Quy t nh thành l p) c p, t i... 3. V n i u l 4. S tài kho n... M t i Ngân hàng......... 5. Tr s chính...... Tel..... Fax..... Email....; 6. Ngư i i di n.......... Ch c v ...... (N u có nhi u ch u tư thì mô t riêng t ng ch u tư theo nh ng n i dung trên). II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C A DOANH NGHI P 1. Gi i trình v tình hình Tài chính doanh nghi p (kèm theo báo cáo tài chính trong năm g n nh t ã ư c ki m toán) 2. T ng k t tài s n c a doanh nghi p. 2.1. Tài s n có c a doanh nghi p 2.2. Tài s n n c a doanh nghi p 3. Kh năng tài chính th c hi n d án u tư ra nư c ngoài 3.1. V n ch s h u 3.2. V n vay 3.3. Kh năng huy ng v n. III. D ÁN U TƯ RA NƯ C NGOÀI 1. Hình th c u tư: (mô t c th hình th c u tư ra nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t nư c ti p nh n u tư):
 11. 2. a ch u tư nư c ngoài 3. Th i h n u tư ra nư c ngoài 4. M c tiêu, lĩnh v c u tư ra nư c ngoài: (mô t chi ti t) 4.1. M c tiêu 4.2. Lĩnh v c 4.3. Gi i trình v s n phNm d ch v 4.4. Gi i trình v th trư ng tiêu th . 5. V n u tư d ki n chuy n ra nư c ngoài 5.1. T ng v n u tư d ki n... ô la M , trong ó: Hình th c góp v n Giá tr 1 2 3 5.2. Ngu n v n: - V n ch s h u ..... ôla M ; - V n vay. .. ôla M . (Nêu rõ các i u ki n vay, b o lãnh, thanh toán...) 6. Công ngh , thi t b , máy móc 6.1. Gi i trình v công ngh - Sơ quy trình công ngh ch y u (ho c các công ngh ch y u); - c i m ch y u c a gi i pháp công ngh ã l a ch n; - D th o h p ng chuy n giao công ngh , h tr k thu t (n u có). 6.2. Danh m c máy móc, thi t b xu t khNu u tư ra nư c ngoài (n u có) Tên thi t b c tính k thu t S lư ng Giá tr 1 2
 12. 3 .... 7. K ho ch xu t, nh p khNu th c hi n d án u tư ra nư c ngoài: Danh Năm th nh t Năm th ..... Năm n nh m c (ch ng lo i) S ơn Giá S ơn Giá tr S ơn Giá lư ng giá tr lư ng giá ( ôla lư ng giá tr ( ôla ( ôla ( ôla M ) ( ôla ( ôla M ) M ) M ) M ) M ) I. Nh p khNu 1. 2. 3. .... II. Xu t khNu 1. 2. 3. ..... 8. Các v n liên quan n lao ng. 8.1. Nhu c u ưa lao ng Vi t Nam ra nư c ngoài. 8.2. Các ch liên quan n vi c b o m quy n l i cho ngư i lao ng Vi t Nam nư c ngoài. 8.3. Phương th c tuy n d ng, k ho ch ào t o, k ho ch ưa lao ng Vi t Nam ra nư c ngoài. 9. Gi i trình v ti n th c hi n d án
 13. 10. Phân tích tài chính 10.1. Doanh thu (giá tr ) 10.2. D ki n lãi l 11. ánh giá hi u qu c a d án 11.1. Hi u qu tài chính 11.2. Hi u qu kinh t - xã h i c a d án 12. T nh n xét và ki n ngh 12.1. Hi u qu c a d án 12.2. Các ki n ngh v ưu ãi và các bi n pháp mà Nhà nư c Vi t Nam c n áp d ng liên quan n d án n u có. Ngày... tháng... năm 200 . (Ký tên, óng d u) PH L C 1 HƯ NG D N L P H SƠ D ÁN U TƯ RA NƯ C NGOÀI M u 4: áp d ng cho trư ng h p i u ch nh gi y phép u tư ƠN XIN I U CH NH GI Y PHÉP U TƯ Kính g i: B K ho ch và u tư Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v và quy n h n c a B K ho ch và u tư; Căn c Ngh nh s 22/1999/N -CP ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph quy nh v u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam; Căn c Thông tư s /2001/BKH-TT ngày... tháng... năm 2001 c a B K ho ch và u tư hư ng d n ho t ng u tư ra nư c ngoài c a doanh nghi p Vi t Nam. (Nh ng) ngư i ký dư i ây g i ơn xin i u ch nh gi y phép u tư s . do B K ho ch và u tư c p ngày tháng năm . I. N I DUNG I U CH NH - ...... II. CHÚNG TÔI XIN CAM K T: 1. Ch u trách nhi m hoàn toàn v s trung th c và s chính xác c a n i dung ơn xin và h sơ kèm theo.
 14. 2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a gi y phép u tư, pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t c a nư c ti p nh n u tư. III. CÁC TÀI LI U G I KÈM THEO ƠN NÀY G M: 1. Gi i trình v lý do i u ch nh, n i dung i u ch nh và các v n v v n và tài chính liên quan n vi c i u ch nh gi y phép u tư. 2. Báo cáo tình hình ho t ng u tư ra nư c ngoài cho n th i i m i u ch nh gi y phép u tư. 3........ Làm t i.... ngày.... tháng... năm 200... (Ký tên, óng d u) PH L C 1 HƯ NG D N L P H SƠ D ÁN U TƯ RA NƯ C NGOÀI M u 5: Áp d ng cho trư ng h p i u ch nh gi y phép u tư GI I TRÌNH I U CH NH GI Y PHÉP U TƯ I. DOANH NGHI P VI T NAM 1. Tên doanh nghi p 2. ăng ký kinh doanh (Gi y phép thành l p) s ... ngày... tháng... năm... ăng ký (ho c ư c c p) t i... 3. V n i u l 4. S tài kho n... M t i Ngân hàng......... 5. Tr s chính...... Tel..... Fax..... Email....; 6. Ngư i i di n.......... Ch c v .... .. (N u có nhi u ch u tư thì mô t riêng t ng ch u tư theo nh ng n i dung trên). II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C A DOANH NGHI P 1. Gi i trình v tình hình Tài chính doanh nghi p (kèm theo báo cáo tài chính trong năm g n nh t ã ư c ki m toán) 2. T ng k t tài s n c a doanh nghi p. 2.1. Tài s n có c a doanh nghi p 2.2. Tài s n n c a doanh nghi p
 15. 3. Kh năng tài chính th c hi n d án u tư ra nư c ngoài 3.1. V n t có c a doanh nghi p 3.2. V n vay 3.3. Kh năng huy ng v n. III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH D ÁN U TƯ RA NƯ C NGOÀI 1. Gi i trình v tình hình th c hi n các m c tiêu ã ư c quy nh trong gi y phép u tư. 2. Gi i trình c th v tình hình ho t ng u tư ra nư c ngoài. 3. Gi i trình v tình hình tài chính c a d án u tư ra nư c ngoài (kèm theo báo cáo tài chính ã ư c ki m toán cho n th i i m xin i u ch nh gi y phép u tư). IV. GI I TRÌNH V NH NG N I DUNG XIN I U CH NH GI Y PHÉP U TƯ 1. Gi i trình c th nh ng n i dung i u ch nh và lý do i u ch nh. 2. Gi i trình v v n u tư ra nư c ngoài liên quan n vi c i u ch nh gi y phép u tư. Ngày... tháng... năm 200 . (Ký tên, óng d u) PH L C II M U BÁO CÁO HÀNG NĂM TÌNH HÌNH HO T NG U TƯ RA NƯ C NGOÀI Kính g i: B K ho ch và u tư A. TÌNH HÌNH TH C HI N D ÁN U TƯ T I NƯ C TI P NH N U TƯ Ch d án d bên Vi t Nam:.... Tên d án ra nư c ngoài:... S gi p phép u tư ra nư c ngoài:...., c p ngày.... V n u tư do doanh nghi p Vi t Nam ăng ký góp th c hi n d án: Th i h n ho t ng...... năm Hình th c u tư:...... (phân lo i quy nh c a nư c ti p nh n u tư)
 16. a ch :................... . i n tho i: ..................... Fax: ..................... Mã Ch tiêu ơn v Th c hi n trong s tính năm báo cáo A B C D 1 I. Th c hi n v n u tư c a bên Vi t Nam ôla M 2+3+4 Trong ó: 2 V n góp tr c ti p t công ty m (Doanh ôla M nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài) 3 - Vay nư c ngoài (n u có) ôla M 4 - Vay t i Vi t Nam (n u có) ôla M 5 II. Lao ng Vi t Nam do doanh nghi p c ngư i sang, chia ra: 6 - Cán b qu n lý 7 - Công nhân 8 - Lao ng khác 9 III. S n phNm ch y u c a d án 10 - Nêu t ng lo i s n phNm 11 IV. L i nhu n chia cho bên Vi t Nam, trong ôla M 12+13+14 ó: 12 - Chuy n v Vi t Nam 13 - s d ng nư c ti p nh n u tư 14 - Khác Gi i thích... ôla M Chúng tôi cam k t ch u trách nhi m hoàn toàn v s trung th c và s chính xác c a các s li u báo cáo. a i m, ngày.... tháng.... năm..... T ng giám c Doanh nghi p (Ký tên, óng d u) (H và tên) * Ghi chú:
 17. - Báo cáo tài chính có ch ng nh n c a cơ quan ki m toán ho c cơ quan có thNm quy n c a nư c ti p nh n u tư c a doanh nghi p t i nư c ngoài ph i g i kèm cùng báo cáo này.
Đồng bộ tài khoản