intTypePromotion=1

Thông tư 05/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
98
lượt xem
15
download

Thông tư 05/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  K Õ  h o ¹ ch v µ  § Ç u  t  S è  05/2001/TT­B K H   n g µ y 30  th¸ng 8 n¨ m  2001 H í ng d É n  h o ¹t ® é n g  ® Ç u  t  ra n íc n g o µ i c ñ a d o a n h  n g hi Ö p  Vi Ö t N a m   C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 22/1999/N§­   µy  CP ng 14/4/1999 cña  Ýnh  ñ      Ch ph quy ®Þnh  Ì®Ç u      ícngoµicña  v  tra n     doanh nghiÖp  ÖtNam. Vi   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 75/CP  µy  th¸ng 11  ng 01    n¨m  1995  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu     v v quy h c B K ho v§ t . Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   K ho   § tban  µnh  h Th«ng   íng dÉn  ùc hiÖn  ¹t®éng   th   th   ho   ®Ç u      ícngoµinh  tra n     sau: §i Ò u    èit ng,ph¹m      ông 1. §  î   vi¸p d 1. Doanh    nghiÖp  Öt Nam   îc®Ç u      ícngoµithuéc ®èi t ng ®iÒu  Vi   ®  tra n        î   chØnh  ña  c Th«ng   µy  tn bao  å m: g a.Doanh    nghiÖp  îcthµnh  Ëp theo LuËt Doanh  ®  l      nghiÖp  µ   íc; Nh n b.Hîp      îcthµnh  Ëp theo LuËt Hîp      t¸cx∙®   l      t¸cx∙; c.Doanh    nghiÖp  îcthµnh  Ëp  ®  l theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp.(Sau  y   äi   ®© g   chung  µdoanh  l  nghiÖp  ÖtNam). Vi   2.Th«ng   µy    tn chØ    ông  i víi ¸p d ®è    doanh nghiÖp  ÖtNam   u      íc Vi   ®Ç tra n   ngoµidíi ×nh     h thøc  a  èn  ® v b»ng  Òn hoÆc     µis¶n  îcphÐp  ti   c¸c t   ®  kh¸c ra níc      ngoµi®Ó   u    ùctiÕp theo    ®Ç ttr     quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 22/1999/N§­   CP ngµy  th¸ng4  14    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 3.Th«ng   µy    tn kh«ng    ông  i víi   êng  îp sau  y: ¸p d ®è     tr c¸c h  ®© a.  Çu   ra  íc ngoµi cña  § t n    doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi ® îc c v ®Ç t      thµnh  Ëp theo LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam. l      tn      i   b. §Çu     ícngoµicña    tra n     doanh nghiÖp  Öt Nam   íi   ×nh  Vi   d  hc¸c thøc cho    vay  Ýn  ông;mua    Õu;®Êu  Çu  èc  Õ;®Ç u      ícngoµitrong c¸c td   cæ phi   th qu t   tra n        lÜnh  ùc  µichÝnh,ng©n  µng,b¶o  Ó m. v t    h   hi §i Ò u    Êp  Êy  Ðp  u      ícngoµi 2. C Gi ph ®Ç tra n     1.Doanh    nghiÖp  ÖtNam   Vi   chØ  îcphÐp  u      ícngoµisau    ­ ®  ®Ç tra n     khi® îcBé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Êp  Êy phÐp  u      ícngoµi.   K ho   § tc gi   ®Ç tra n   2. ViÖc    xem   Ðt  Êp  Êy  Ðp  u    níc ngoµi® îc thùc hiÖn  x c gi ph ®Ç t ra         theo  quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i§i 6  ®Þ s 22/1999/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 14  4  1999  ña  Ýnh  ñ    ¬  ë  ï hîp víiyªu  Çu    iÓn kinh tÕ      éi c Ch ph trªnc s ph       c ph¸ttr     ­ x∙h   trongtõng thêikú  µ  îcthùc hiÖn        v®    theo m ét    tronghaiquy  ×nh sau  y:    tr   ®© a.§¨ng  ý  Êp  Êy phÐp  u  .   k c gi   ®Ç t b.ThÈ m   nh  Êp  Êy phÐp  u  .   ®Þ c gi   ®Ç t
 2. 2 §i Ò u    å   ¬  ¨ng  ý  Êp  Êy phÐp  u  . 3. H s ® k c gi   ®Ç t 1. §èi víinh÷ng  ù  ®Ç u    ra  íc ngoµi m µ   ñ  u    kh«ng  éc      d ¸n  t n    ch ®Ç t thu   thµnh  Çn  ph kinh tÕ  µ   ícvµ  ã  èn  u    íi   Nh n   c v ®Ç td   1.000.000 ®«    ü   îcquy    laM ®   ®Þnh  ¹ Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  ti   2  6  ®Þ s 22/1999/N§­   µy  th¸ng4    CP ng 14    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ, doanh  c Ch ph   nghiÖp  Öt  Vi Nam   Ëp  å  ¬  ù   theo    l h s d ¸n  quy tr×nh ®¨ng  ý  Êp  Êy phÐp  u      ícngoµigöicho  é  Õ   ¹ch vµ  Çu    k c gi   ®Ç tra n      B K ho   § tgå m     µi Öu sau  y:   c¸ct     li ®© a.§¬n  ¨ng  ý  u      ícngoµi.   ® k ®Ç tra n   b. B¶n    sao  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  gi   nh ® k kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  ã  (c c«ng  chøng); c. V¨n    b¶n  Êp  Ën  u    c¬  ch thu ®Ç t do  quan  ã  Èm   Òn  ña  íc tiÕp c th quy c n    nhËn  u    Êp  Õu  ã);hîp ®ång, b¶n  ®Ç tc (n c       tho¶ thuËn  íi   v  bªn  ícngoµivÒ  dù  n     ¸n ®Ç u    ®èivíi êng  îp li     t(     tr h   ªndoanh  hoÆc     ¹ h×nh  u    c¸clo i   ®Ç tkh¸ccã  n­   bªn  ícngoµitham      gia). d. B¸o c¸o  ×nh  ×nh  µichÝnh  ña  t h t  c doanh nghiÖp trong  n¨m  Çn  01  g nhÊt (cã kiÓm     to¸n). 2. Hå   ¬  ¨ng  ý  Êp  Êy  Ðp  u    îclËp  µnh  bé, trong ®ã   t    s® k c gi ph ®Ç t®   th 5     Ý nhÊt cã  bé  èc.§¬n  ¨ng  ý  u      ícngoµithùc hiÖn    1  g   ® k ®Ç tra n       theo  É u   cña  M 1  Phô  ôc1  Ìm  l   k theo Th«ng   µy.   tn 3. Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ùc hiÖn  ñ tôc ®¨ng  ý  Êp  Êy phÐp  u     K ho   § tth   th     k c gi   ®Ç ttrongthêih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õngµy  Ën  îchå  ¬  îp lÖ.       15  l vi k t   nh ®   s h   §i Ò u    å   ¬  Èm  nh  Êp  Êy phÐp  u  . 4. H s th ®Þ c gi   ®Ç t 1.  èi víinh÷ng  ù  ®Ç u    ra  íc ngoµi cña  §   d ¸n  t n    doanh nghiÖp  µ   íc Nh n   kh«ng  ©n  Öt quy    µ  ôc   ch  u   vµ    ù  ®Ç u    cña    ph bi   m« v m ®Ý ®Ç t c¸c d ¸n  t c¸c thµnh  Çn  ph kinh tÕ    kh¸c cã  èn  u    õ 1.000.000 ®«    ü   ëlªn® îcquy    v ®Ç tt     laM tr       ®Þnh  ¹  tikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  1  6  ®Þ s 22/1999/N§­   µy  th¸ng 4    CP ng 14    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ, doanh  c Ch ph   nghiÖp  Öt  Vi Nam   Ëp  å  ¬  ù   theo    l h s d ¸n  quy tr×nh thÈm  nh  Êp  Êy phÐp  u      ícngoµigöiBé  Õ   ¹ch vµ  Çu     ®Þ c gi   ®Ç tra n       K ho   § t. Hå   ¬  ù    Èm  nh  Êp  Êy  Ðp  u    s d ¸n th ®Þ c gi ph ®Ç t bao  å m     µiliÖu sau  g c¸c t     ®©y: a.§¬n    u      ícngoµi.   xin®Ç tra n   b. B¶n    sao  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  gi   nh ® k kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  ã  (c c«ng  chøng); c.Gi¶itr×nh vÒ   ù    u  ;      d ¸n ®Ç t d. V¨n    b¶n  Êp  Ën  u    c¬  ch thu ®Ç t do  quan  ã  Èm   Òn  ña  íc tiÕp c th quy c n    nhËn  u    Êp  Õu  ã);hîp ®ång, b¶n  ®Ç tc (n c       tho¶  Ën  íibªn  ícngoµivÒ   ù  thu v   n   d ¸n ®Ç u    ®èivíi êng  îp li     t(     tr h   ªndoanh  hoÆc     ¹ h×nh  u    c¸clo i   ®Ç tkh¸ccã  n­   bªn  ícngoµitham      gia). e. B¸o c¸o  ×nh  ×nh  µichÝnh  ña  t h t  c doanh nghiÖp trong  n¨m  Çn  01  g nhÊt (cã kiÓm     to¸n).
 3. 3 g. V¨n    b¶n  Êp  Ën  u    níc ngoµicña  ¬  ch thu ®Ç t ra      c quan  quyÕt  nh   ra  ®Þ thµnh  Ëp  l doanh  nghiÖp  Õu  µ doanh  (n l   nghiÖp  µ   íc)hoÆc   ña  û     Nh n   c U ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬i doanh  ¬ n  nghiÖp  ¨ng  ý  ® k kinhdoanh  Õu  µdoanh    (n l   nghiÖp  éc c¸cthµnh  Çn  thu     ph kinhtÕ    kh¸c). 2. Hå   ¬  Èm  nh  Êp  Êy  Ðp  u    îc lËp  µnh  bé, trong   s th ®Þ c gi ph ®Ç t ®   th 08      ®ã   t  Êt cã  bé  èc. §¬n    u     níc ngoµivµ    ×nh vÒ   ù    Ý nh   01  g   xin ®Ç t ra      gi¶itr   d ¸n ®Ç u    ùc hiÖn  tth   theo M É u   vµ  Phô  ôc1  Ìm    2  3  l   k theo Th«ng   µy.   tn 3. Quy  ×nh vµ  éi dung  Èm  nh    tr   n   th ®Þ theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   ®Þ ti §i 10  ®Þnh  è  s 22/1999/N§­   µy  th¸ng4  CP ng 14    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ c Ch ph §i Ò u    öa  æi,bæ   5. S ®   sung  å  ¬  ù  h s d ¸n. 1. Trêng  îp  å  ¬  ù  nªu  ¹  Òu  vµ  Òu  cña    h h s d ¸n  ti §i 3  §i 4  Th«ng    µy  a  t n ch hîp  Ö  l hoÆc   a  y     ×  ch ®Ç ®ñ th trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  th   15  l vi k t   nhËn  îc hå   ¬  ù    é   Õ   ¹ch  µ  Çu   cã  ®   s d ¸n. B K ho v§ t v¨n b¶n yªu  Çu  c doanh  nghiÖp    bæ sung,söa  æi  å  ¬  ù    ® h s d ¸n. 2. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc yªu  Çu  öa    th   30  l vi k t   nh ®  c s ® æi, bæ     sung  å  ¬, doanh  hs  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   öicho  é   Õ   ¹ch  µ    g  B K ho v §Çu   c¸c v¨n  t   b¶n  öa  æi, bæ   s®   sung; n Õu     qu¸  êih¹n  th   nªu    µ   trªnm doanh  nghiÖp  kh«ng  ã    c v¨n b¶n    êihoÆc     tr¶l   v¨n b¶n    êikh«ng  ¸p  tr¶l   ® øng  îcyªu ®   cÇu, ®¬n    Êp  Êy  Ðp  u      ícngoµicña    xinc gi ph ®Ç tra n     doanh  nghiÖp  îccoilµ ®      h Õt    Þxem   Ðt. gi¸tr   x §i Ò u    Òu  6. §i chØnh  Êy phÐp  u   gi   ®Ç t Trong    ×nh ®Ç u      ícngoµi, qu¸ tr   tra n    doanh nghiÖp  ÖtNam   u      ­ Vi   ®Ç tra n ícngoµicã  Ó    Þ  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   iÒu      th ®Ò ngh B K ho   § t® chØnh    iÒu  c¸c® kho¶n  ® îc quy  nh   ¹  Êy  Ðp  u    cho  ï hîp  íiho¹t®éng  u    ra  íc   ®Þ t igi ph ®Ç t ph   v    ®Ç t n   ngoµitrong c¸ctr ng  îp sau  y:      ê h   ®© a.Cã   ù    s thay ® æi  ôc    u      ícngoµi;   m tiªu®Ç tra n   b.M ë   éng   r quy    u      ícngoµi; m« ®Ç tra n   c.ChuyÓn  îng vèn  u      ícngoµi;     nh   ®Ç të n      §i Ò u    7. Quy  ×nh ®iÒu  tr   chØnh  Êy phÐp  u   gi   ®Ç t 1. Doanh nghiÖp  Öt  Vi Nam   u    ra  íc ngoµi ph¶i lËp  å  ¬  iÒu  ®Ç t n       hs® chØnh  Êy phÐp  u    å m     µi Öu sau  y: gi   ®Ç tg c¸ct     li ®© a.§¬n    iÒu    xin® chØnh  Êy phÐp  u  ; gi   ®Ç t b.Gi¶itr×nh vÒ   ýdo,néidung  iÒu       l      ® chØnh. c. B¸o    ×nh  ×nh  ¹t®éng  u    níc ngoµicho  n   êi®iÓ m     c¸o t h ho   ®Ç t ra      ®Õ th   ®iÒu  chØnh giÊy phÐp  u  .     ®Ç t 2.Hå   ¬  iÒu    s® chØnh  Êy phÐp  u    îclËp thµnh  bé,trong ®ã   t  gi   ®Ç t®     03     Ý nhÊt cã  bé  èc.Hå   ¬  iÒu    01  g   s ® chØnh  Êy  Ðp  u    ùc hiÖn  gi ph ®Ç t th   theo  É u   M 4  µ  cña  ô  ôc1  Ìm  v 5  Ph l   k theo Th«ng   µy.   tn
 4. 4 §i Ò u    8. §¨ng  ý  ùchiÖn  ù  k th   d ¸n 1.Trong  êih¹n 60  µy  Ó   õngµy  ù    u    ña    th     ng k t   d ¸n ®Ç tc doanh  nghiÖp  îc ®  chuÈn  theo  y  ph¸p luËtcña  íctiÕp nhËn  u  ,doanh     n    ®Ç t  nghiÖp  ph¶inép      b¶n sao  Õt  nh  Èn  (hoÆc    Êy tê cã    Þt ng  ¬ng) cho  é   Õ   quy ®Þ chu y  c¸cgi     gi¸tr  ¬ ®   BK ho¹ch vµ  Çu   µ      ¨ng  ý  ùc hiÖn  ù   § tv b¸o c¸o ® k th   d ¸n. 2.Néi dung      ¨ng  ý  ùc hiÖn  ù       b¸o c¸o ® k th   d ¸n bao  å m: g a. Tªn,®Þa       chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c doanh nghiÖp;chinh¸nh,v¨n phßng        ®¹idiÖn  Õu  ã);   (n c b.M ôc    µnh  Ò     tiªu, ng ngh kinhdoanh;   c.Vèn  iÒu  Ö  ña    ® l c c«ng    Çn  èn  ty;ph v tham    ña  gia c doanh  nghiÖp  Öt Vi   Nam; d. Hä     a     tªn,®Þ chØ  êng  ócña  êi®¹idiÖn  ña  th tr   ng     c doanh  nghiÖp  Öt Vi   Nam     ícngoµivµ  êi®¹idiÖn  ña  ën     ng     c doanh  nghiÖp    ÖtNam. ë Vi   3.Khithay ® æi    éidung  trªn,      c¸cn   nªu   doanh nghiÖp  ÖtNam   Vi   ph¶ithùc     hiÖn b¸o    ¨ng  ý  ¹ t¹  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   c¸o ® k l   i K ho iB v§ t trong thêih¹n  ngµy  µm     30  l viÖc  Ó   õkhicã  ù  k t     s thay ® æi.  4. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ã    K ho v§ t c tr¸chnhiÖm   öi b¶n    g  sao  Êy  Ðp  u    gi ph ®Ç t vµ b¶n sao  b¸o  ®¨ng  ý  ùc hiÖn  ù  cho  ¬  c¸o  k th   d ¸n  c quan  Õ, Ng ©n   µng, thu   h   c¬ quan  qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ   ü  Ëtt ng    ­k thu  ¬ øng    ùc hiÖn  ®Ó th   qu¶n  ýNhµ   l  níctrong ph¹m        vichøc  n¨ng  ña  ×nh. cm 5.Trong  êih¹n 6    th     th¸ngkÓ   õkhi® îccÊp  Êy phÐp  u      ícngoµi   t      gi   ®Ç tra n     dù    u    ¸n  ®Ç t kh«ng  îc níc tiÕp  Ën  u    Êp  Ën  ®   nh ®Ç t ch thu hoÆc   ù  ®Ç u   d ¸n  t kh«ng  iÓn khaiho¹t®éng  ×  tr       th doanh  nghiÖp  ph¶ib¸o  Bé   Õ   ¹ch  µ    c¸o  K ho v §Çu  . Tuú   õng  êng  îp  ô  Ó, n Õu   ã  ¬  ë  t  t tr h c th   c c s x¸c  nh   ý do  ña  Öc  ®Þ l   c vi kh«ng  iÓn khaihoÆc   tr     kh«ng  îcn¬itiÕp  Ën  u    Êp  Ën  µ kh«ng  ®   nh ®Ç tch thu l   kh¸ch quan, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   quyÕt  nh  håi giÊy  Ðp  u        K ho v§ t ra  ®Þ thu    ph ®Ç t vµ th«ng    Õt ®Þnh  µy  b¸o quy   n cho    ¬  c¸cc quan  t¹ kho¶n  cña  Òu  µy. nªu    i 4  §i n Trêng  îp  ã  ý do  Ýnh  ¸ng, doanh  h c l   ch ®   nghiÖp ph¶i b¸o    c¸o  íiBé   Õ   v  K ho¹ch vµ  Çu         ¹n vµ   § t®Ó xingiah   ph¶i® îcBé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Êp  Ën.     K ho   § tch thu §i Ò u    Õ       9. Ch ®é b¸o c¸o 1. Doanh    nghiÖp  Öt Nam   u    níc ngoµi ph¶ithùc hiÖn  Õ     Vi   ®Ç t ra          ch ®é b¸o c¸o  nh  ú  ®Þ k theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti §i 17  ®Þ s 22/1999/N§­   CP ngµy  th¸ng4  14    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 2. Trong  êng  îp  Çn  Õt,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   cã  Ó  tr hc thi   K ho v§ t th yªu  Çu  c doanh nghiÖp  Öt Nam   u    níc ngoµi ph¶ib¸o  vÒ   ×nh  ×nh  ¹t Vi   ®Ç t ra        c¸o  t h ho   ®éng  u      ícngoµi. ®Ç të n   3. B¸o    c¸o  Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  u    cña  vt h ho   ®Ç t doanh nghiÖp  îc lËp ®   theo Phô  ôcIIkÌm    l    theo Th«ng   µy.   tn §i Ò u    Ê m     ¹t®éng  u      ícngoµi 10. Ch døtho   ®Ç tra n     1. Doanh nghiÖp  Öt  Vi Nam   Ê m   ch døt  ¹t ®éng  u    ra  íc ngoµi ho   ®Ç t n     trongc¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®©
 5. 5 a. Doanh    nghiÖp  Öt Nam   Õt  óc dù    u    nícngoµitheo    Vi   k th   ¸n ®Ç tra      quy ®Þnh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ti §i 15  ®Þ s 22/1999/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 14    n¨m 1999  cña  Ýnh  ñ; Ch ph b. Doanh    nghiÖp  µnh  Ëp    íc ngoµibÞ     Ó  th l ën     gi¶ith hoÆc     ph¸ s¶n theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtnícngoµi;      c.Doanh    nghiÖp  ÖtNam   Vi   kh«ng  ùc hiÖn    Õ     c¸o ®¨ng  ý  th   c¸cch ®é b¸o    k thùc hiÖn,b¸o c¸o ho¹t®éng          theo quy  nh  ña    ®Þ c Th«ng   µy. tn 2. Trong  êng  îp nªu    tr h  trªn, é  Õ   ¹ch vµ  Çu     Õt  nh  Ê m     K ho   § B tra quy ®Þ ch døt ho¹t®éng  u      ícngoµi,thu håigiÊy  Ðp  u    µ     ®Ç tra n       ph ®Ç tv th«ng  cho  b¸o  c¸cc¬    quan  ã  ªnquan. c li   §i Ò u    11. Khen  ëng  µ  ö  ýviph¹m th v x l    1. Doanh    nghiÖp  Öt Nam   u      ícngoµivµ      ©n  ã  µnh  Vi   ®Ç tra n     c¸c c¸ nh c th tÝch  Êt s ¾c  xu   trong ho¹t®éng  u    níc ngoµi ® îc khen  ëng      ®Ç t ra       th theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   2. ViÖc  ö  ýviph¹m    x l    trong ho¹t®éng  u      ícngoµithùc hiÖn     ®Ç tra n       theo  quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i§i 19  ®Þ s 22/1999/N§­   µy  th¸ng 4    CP ng 14    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ, Th«ng   nµy  µ    c Ch ph   t v c¸c quy  nh   ®Þ kh¸c cã  ªnquan  ña    li   c ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u    Òu  12. §i kho¶n    µnh thih 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   tn c hi l   15  k t  k 2. C¸c  ù  ®Ç u    ra  íc ngoµi ® îc cÊp  Êy  Ðp  u    tr c ngµy  d ¸n  t n     gi ph ®Ç t í   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcph¶ithùc hiÖn  tn c hi l       ngay  Öc  c¸o ®¨ng  ý  ùc hiÖn  vi b¸o    k th   dù    ¸n theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t  i 8  Th«ng   µy  íi é  Õ   ¹ch vµ  Çu . tn v   K ho   § B t 3. Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  ù   ®Ç u    ë   íc ngoµi vµ  ùc  Ön  tr th hi d ¸n  t n    th hi Th«ng   µy  Õu  ã  íng m ¾ c,  tn n cv   doanh  nghiÖp  Çn  Þp  êiph¶n  ®Õ n   é  c k th   ¸nh  B K Õ   ¹ch vµ  Çu     ho   § t®Ó xem   Ðt vµ  ã  iÒu  x  c® chØnh  ïhîp,n Õu  Çn  Õt. ph     c thi
 6. 6 P h ô  l ô c 1 H í ng d É n  l Ë p h å  s ¬  d ù  ¸n ® Ç u  t ra n í c n g o µ i M É u     dông  1: ¸p  cho  dù   ®¨ng  ý  Êp  Êy  Ð p   u    c¸c  ¸n  kc gi ph ®Ç t § ¬ n  ® ¨n g k ý  ® Ç u  t ra n í c n g o µ i  KÝnh  öi: é  Õ   ¹ch vµ  Çu  g   K ho   § B t ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 75/CP  µy  th¸ng 11  ng 1    n¨m  1995  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  Ò   ®Þ v chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  é   Õ   ¹ch  µ    v v quy h c B K ho v §Çu ; t ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 22/1999/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 14    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  Ò   u      ícngoµicña  ®Þ v ®Ç tra n     doanh  nghiÖp  ÖtNam; Vi   ­ C¨n  Th«ng   sè …/2001/BKH­TT  µy..  cø  t ng .th¸ng.. n¨m    . 2001  ña  é  cB K Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  ¹t®éng  u      ícngoµicña  ho   § th   ho   ®Ç tra n     doanh nghiÖp  ViÖtNam.   (Nh÷ng) ngêi ký  íi®©y   öi®¬n    Ðp  u    níc ngoµitr×nh Bé      d  g  xin ph ®Ç t ra        K Õ   ¹ch vµ  Çu . ho   § t I. o a n h  n g hi Ö p  Vi Ö t N a m    D 1.Tªn    doanh  nghiÖp  2. §¨ng  ý  k kinh doanh (QuyÕt  nh   µnh  Ëp) sè..  µy..  ®Þ th l  .ng .th¸ng..  . n¨m...do...(tªnc¬        quan  Êp  c §¨ng  ý  k kinh doanh hoÆc  Quy Õt  nh  µnh  ®Þ th lËp)cÊp,t¹ . .     i. 3.Vèn  Òu  Ö   §i l 4.Sè  µikho¶n.. M ë   ¹ Ng ©n  µng.. . ..   t    . t  i h . . .. 5.§Þa    chØ  . . l . . Fax. . . .. . .Te . .. . . Emai . .; l .. 6.Ng êi®¹idiÖn.. . ..Chøc  ô.. . .      . . .  .. v .. 7. T×nh  ×nh  µichÝnh    h t  doanh  nghiÖp:(tãm  ¾ttheo  c¸o TµichÝnh    t  b¸o      cña  doanh  nghiÖp)  8.Tæng  Õt  µis¶n  ña    k t  c doanh  nghiÖp  (NÕu  ã  Òu  c nhi doanh  nghiÖp  ÖtNam   ïng ®Ç u      ícngoµith× nªu  Vi   c  tra n      tõng doanh    nghiÖp). II. ù  ¸n ® Ç u  t ra n í c n g o µ i   D
 7. 7 1. H×nh    thøc  u  : (m«    ô  Ó  ×nh  ®Ç t  t¶ c th h thøc  u    níc ngoµi theo ®Ç t ra        quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtníc®Õ n   u  );      ®Ç t 2.§Þa    chØ  u      ícngoµi: ®Ç të n   3.Thêih¹n  u      ícngoµi:     ®Ç tra n   4.M ôc    Ünh  ùc  u      ícngoµi:   tiªu, l v ®Ç tra n    (m«      Õt) t¶chiti 5.Vèn  u      ícngoµi   ®Ç tra n   5.1.Tæng  èn  u    ù  Õn.. ®«    ü,    v ®Ç td ki   . laM trong ®ã:   H×nh  thøc gãp  èn   v Gi¸trÞ   1 2 3 .. . . .. 5.2.Nguån  èn:   v ­Vèn  ñ  ë  ÷u  ë  ÷u...  «la M ü;   ch s h s h .®   . ­Vèn    vay:.   «la M ü   .®   (Nªu râ c¸c®iÒu  Ön  .      ki vay  b¶o    l∙nhthanh  to¸n. . .) 6.Danh  ôc  ÕtbÞ, m¸y  ãc  u      ícngoµi(nÕu  ã)   m thi     m ®Ç tra n     c Tªn  ÕtbÞ thi   §Æc   Ýnh  ü  t k Sè îng l  Gi¸trÞ   thuËt 1 2 3 .. . . 7.TiÕn    ùc hiÖn  ù    Ó  õngµy  îccÊp  Êy phÐp  u  )   ®é th   d ¸n (k t   ®  gi   ®Ç t  Tªn  c«ng  Öc  vi Thêigian hoµn  µnh     th Gi¸trÞ   1 2 3 .. . .. 8.§¸nh    Öu    gi¸hi qu¶  ña  ù    u      ícngoµi: c d ¸n ®Ç tra n   ­.. . ..............................   . . .............................
 8. 8 9.C¸c  Ên    ªnquan  n     ng.   v ®Ò li   ®Õ lao®é 9.1.Nhu  Çu  a    ng  ÖtNam     ícngoµi.   c ® lao®é Vi   ra n   9.2.C¸c  Õ     ªnquan  n   Öc    ch ®é li   ®Õ vi b¶o  ¶m   Òn  î cho  êi lao ® quy l i ng     ®éng  ÖtNam     ícngoµi. Vi   ën   9.3.Ph¬ng    thøc  Ón  ông, kÕ   ¹ch  o  ¹o,kÕ   ¹ch  a    ng  tuy d   ho ®µ t   ho ® lao ®é ViÖtNam     ícngoµi.   ra n   III.C h ó n g  t«i    xin c a m  k Õ t: 1. ChÞu    tr¸chnhiÖm   µn  µn  Ò   ù    ho to v s trung thùc vµ  ù  Ýnh    ña      s ch x¸c c néidung  n    µ  å  ¬  Ìm    ®¬ xinv h s k theo. 2. ChÊp  µnh    h nghiªm chØnh    c¸c quy  nh  ña  Êy  Ðp  u   ,ph¸p ®Þ c gi ph ®Ç t     luËtViÖtNam   µ      v ph¸p luËtcña  íctiÕp nhËn  u  .    n    ®Ç t IV. C¸c t µi Ö u g ö i k Ì m  theo ® ¬ n  n µ y g å m :  li 1. B¶n sao Quy Õt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l (hoÆc   ¨ng  ý  ® k kinh doanh)  ña  c doanh  nghiÖp. 2.B¸o    ×nh  ×nh  µi Ýnh  ña    c¸o t h t  ch c doanh  nghiÖp  trongn¨m  Çn  Êt.   g nh Lµ m   ¹ . . µy..   t i .. ng .th¸ng..n¨m  .   . 200... (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 9. 9 P h ô  l ô c 1 H í ng d É n  l Ë p h å  s ¬  d ù  ¸n ® Ç u  t ra n í c n g o µ i M É u     dông  2: ¸p  cho  dù   thÈ m   nh   Êp  Êy  Ð p   u    c¸c  ¸n  ®Þ c gi ph ®Ç t § ¬ n  xin ® Ç u  t ra n í c n g o µ i  KÝnh  öi: é  Õ   ¹ch vµ  Çu  g   K ho   § B t ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 75/CP  µy  th¸ng 11  ng 1    n¨m  1995  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  Ò   ®Þ v chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  é   Õ   ¹ch  µ     v v quy h c B K ho v §Çu ; t ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 22/1999/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 14    n¨m  1999  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  Ò   u      ícngoµicña  ®Þ v ®Ç tra n     doanh  nghiÖp  ÖtNam; Vi   ­ C¨n  Th«ng    è.. . 2001/BKH­ ngµy..    cø  ts ./ TT  .th¸ng.. n¨m    . 2001  ña  é   cB K Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  ¹t®éng  u      ícngoµicña  ho   § th   ho   ®Ç tra n     doanh nghiÖp  ViÖtNam.   (Nh÷ng) ngêi ký  íi®©y   öi®¬n    Ðp  u    nícngoµitr×nh Bé       d  g  xin ph ®Ç tra        K Õ   ¹ch vµ  Çu . ho   § t I. o a n h  n g hi Ö p  Vi Ö t N a m    D 1.Tªn    doanh  nghiÖp  2. §¨ng  ý  k kinh doanh (QuyÕt  nh   µnh  Ëp) sè..  µy..  ®Þ th l  .ng .th¸ng..  . n¨m...do...(tªnc¬        quan  Êp  c §¨ng  ý  k kinh doanh hoÆc  Quy Õt  nh  µnh  ®Þ th lËp)cÊp,t¹ . .     i. 3.Vèn  Òu  Ö   §i l 4.Sè  µikho¶n.. M ë   ¹ Ng ©n  µng.. . ..   t    . t  i h . . .. 5.Trô  ë  Ýnh.. .    s ch . .Tel.. .Fax...  . . . .Email. . ; . .. 6.Ng êi®¹idiÖn.. . ..Chøc  ô.. .…      . . .  .. v. Xin  îccÊp  Êy phÐp  u      ícngoµivíi   ôc    Ünh  ùc  ¹t ®  gi   ®Ç tra n      mc¸c tiªu,l v ho   ®éng    nh sau: ­.. . ..............   . . .............. II. h ó n g  t«i  C  xin c a m  k Õ t: 1. ChÞu    tr¸chnhiÖm   µn  µn  Ò   ù    ho to v s trung thùc vµ  ù  Ýnh      s ch x¸ch cña    néidung  n    µ  å  ¬  Ìm    ®¬ xinv h s k theo.
 10. 10 2. ChÊp  µnh    h nghiªm chØnh    c¸c quy  nh  ña  Êy  Ðp  u   ,ph¸p ®Þ c gi ph ®Ç t     luËtViÖtNam   µ      v ph¸p luËtcña  íctiÕp nhËn  u  .    n    ®Ç t III.C¸c t µi Ö u g ö i k Ì m  theo ® ¬ n  n µ y g å m :    li 1. B¶n    sao  ¨ng  ý  ® k kinh doanh    (hoÆc Quy Õt  nh  µnh  Ëp) doanh  ®Þ th l  nghiÖp. 2.Gi¶itr×nh dù    u      ícngoµi.      ¸n ®Ç tra n     3.B¸o    ×nh  ×nh  µi Ýnh  ña    c¸o t h t  ch c doanh  nghiÖp  trongn¨m  Çn  Êt.   g nh 4.… … … … … … .   Lµ m   ¹ . . µy..   t i .. ng .th¸ng..n¨m  .   . 200... (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 11. 11 P h ô  l ô c 1 H í ng d É n  l Ë p h å  s ¬  d ù  ¸n ® Ç u  t ra n í c n g o µ i M É u     dông  3: ¸p  cho  dù   thÈ m   nh   Êp  Êy  Ð p   u    c¸c  ¸n  ®Þ c gi ph ®Ç t Gi¶i tr× nh v Ò  d ù  ¸n ® Ç u  t ra n í c n g o µ i  I. o a n h  n g hi Ö p  Vi Ö t N a m    D 1.Tªn    doanh  nghiÖp  2. §¨ng  ý  k kinh doanh (QuyÕt  nh   µnh  Ëp) sè..  µy..  ®Þ th l  .ng .th¸ng..  . n¨m...do  .   ¬    ..  (tªnc quan  Êp  c §¨ng  ý  k kinh doanh    hoÆc  Quy Õt  nh  µnh  ®Þ th lËp)cÊp,t¹ . .     i. 3.Vèn  Òu  Ö   §i l 4.Sè  µikho¶n.. M ë   ¹ Ng ©n  µng.. . ..   t    . t  i h . . .. 5.Trô  ë  Ýnh.. .    s ch . .Tel.. .Fax...  . . . .Email. . ; . .. 6.Ng êi®¹idiÖn.. . ..Chøc  ô.. . .      . . .  .. v .. (NÕu  ã  Òu  ñ  u    × m«     c nhi ch ®Ç tth   t¶riªngtõng chñ  u        ®Ç ttheo nh÷ng  éi   n  dung  trªn). II. × n h  h × n h  t µi h Ý n h  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p    T  c 1. Gi¶itr×nh  Ò   ×nh  ×nh  µi chÝnh      vt h T  doanh nghiÖp  Ìm  (k theo b¸o    c¸o tµichÝnh    trong n¨m  Çn  Êt ®∙  îckiÓm    g nh   ®   to¸n) 2.Tæng  Õt  µis¶n  ña    k t  c doanh  nghiÖp. 2.1.Tµis¶n  ã  ña     c c doanh  nghiÖp 2.2.Tµis¶n  îcña     n  doanh  nghiÖp 3.Kh¶    n¨ng  µichÝnh  ùc hiÖn  ù    u      ícngoµi t  th   d ¸n ®Ç tra n   3.1.Vèn  ñ  ë  ÷u   ch s h 3.2.Vèn    vay 3.3.Kh¶    n¨ng  huy  ng  èn. ®é v III.D ù  ¸n ® Ç u  t ra n í c n g o µ i    1. H×nh    thøc  u  : (m«    ô  Ó  ×nh  ®Ç t  t¶ c th h thøc  u    níc ngoµi theo ®Ç t ra        quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtníctiÕp nhËn  u  ):        ®Ç t 2.§Þa    chØ  u      ícngoµi ®Ç të n  
 12. 12 3.Thêih¹n  u      ícngoµi     ®Ç tra n   4.M ôc    Ünh  ùc  u      ícngoµi:   tiªu, l v ®Ç tra n    (m«      Õt) t¶chiti 4.1.M ôc    tiªu 4.2.LÜnh  ùc   v 4.3.Gi¶itr×nh vÒ        s¶n  È m   Þch  ô ph d v 4.4.Gi¶itr×nh vÒ   Þ  êng    ô.      th tr tiªuth 5.Vèn  u    ù  Õn    ®Ç td ki chuyÓn    ícngoµi ra n   5.1.Tæng  èn  u    ù  Õn.. ®«    ü,    v ®Ç td ki   . laM trong ®ã:   H×nh  thøc gãp  èn   v Gi¸trÞ   1 2 3 5.2.Nguån  èn:   v ­Vèn  ñ  ë  ÷u…... .®«laM ü;   ch s h .   ­  èn  V vay.….. ®«la  ü.    M (Nªu  â  r c¸c  iÒu  Ön  ® ki vay, b¶o    l∙nh,thanh    to¸n. . .) 6.C«ng  Ö,  ÕtbÞ, m¸y  ãc   ngh thi     m 6.1.Gi¶itr×nh vÒ        c«ng  Ö ngh ­ S¬       ®å quy  ×nh c«ng  Ö   ñ  Õu  tr   ngh ch y (hoÆc    c¸cc«ng  Ö   ñ  Õu); ngh ch y ­§Æc   iÓ m   ñ  Õu  ña      ® ch y c gi¶iph¸p c«ng  Ö   ∙  ùachän;   ngh ® l   ­ Dù     th¶o hîp ®ång     chuyÓn  giao c«ng  Ö,  ç  î ü  Ët(nÕu  ã).   ngh h tr  thu   k c 6.2. Danh  ôc     m m¸y  ãc,  Õt bÞ   Êt  Èu    u    ra  íc ngoµi m thi   xu kh ®Ó ®Ç t n     (nÕu  ã) c Tªn  ÕtbÞ thi   §Æc   Ýnh  ü  t k Sè îng l  Gi¸trÞ   thuËt 1 2 3 .. . . 7.K Õ   ¹ch xuÊt,nhËp  Èu    ùc hiÖn  ù    u      ícngoµi:   ho     kh ®Ó th   d ¸n ®Ç tra n   Danh  ôc m N¨m  nhÊt thø  N¨m thø.. . .. N¨m    nh æn ®Þ (chñng  ¹ ) lo i Sè  ­ §¬n   Gi¸trÞ Sè  ­ §¬n    Gi¸trÞ Sè  ­ §¬n    Gi¸trÞ l gi¸    l gi¸    l gi¸    îng (®«la (®«la îng (®«laM ü) (®«laM ü) îng         (®«la (®«la     M ü) M ü) M ü) M ü) I.   Nh Ëp  
 13. 13 khÈu  1.  2. 3. .. . . II   XuÊt  . khÈu 1. 2. 3. .. . .. 8.C¸c  Ên    ªnquan  n     ng.   v ®Ò li   ®Õ lao®é 8.1.Nhu  Çu  a    ng  ÖtNam     ícngoµi.   c ® lao®é Vi   ra n   8.2.C¸c  Õ     ªnquan  n   Öc    ch ®é li   ®Õ vi b¶o  ¶m   Òn  î cho  êi lao ® quy l i ng     ®éng  ÖtNam     ícngoµi. Vi   ën   8.3.Ph¬ng    thøc  Ón  ông, kÕ   ¹ch  o  ¹o,kÕ   ¹ch  a    ng  tuy d   ho ®µ t   ho ® lao ®é ViÖtNam     ícngoµi.   ra n   9.Gi¶itr×nh vÒ   Õn ®é   ùc hiÖn  ù       ti   th   d ¸n 10.Ph ©n  Ých  µichÝnh   t t  10.1.Doanh      Þ)   thu (gi¸tr 10.2.Dù   Õn    ç   ki l∙l i 11.§¸nh    Öu    gi¸hi qu¶  ña  ù  c d ¸n 11.1.HiÖu    qu¶  µichÝnh t  11.2.HiÖu    qu¶  kinhtÕ     éicña  ù    ­x∙h   d ¸n 12.Tù  Ën  Ðt vµ  Õn  Þ   nh x   ki ngh 12.1.HiÖu    qu¶  ña  ù  c d ¸n 12.2.C¸c  Õn  Þ   Ò   ®∙ivµ    Ön    ki ngh v u    c¸c bi ph¸p  µ   µ   íc ViÖt Nam   m Nh n     cÇn    ông  ªnquan  n   ù    Õu  ã. ¸p d li   ®Õ d ¸n n c Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 200…. (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 14. 14 P h ô  l ô c 1 H í ng d É n  l Ë p h å  s ¬  d ù  ¸n ® Ç u  t ra n í c n g o µ i M É u     dông  4: ¸p  cho  êng  îp  iÒu  tr h® chØnh   Êy  Ðp   u    gi ph ®Ç t § ¬ n  xin ® i Ò u  c h Ø n h  gi Ê y p h Ð p  ® Ç u  t   KÝnh  öi: é  Õ   ¹ch vµ  Çu  g   K ho   § B t ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 75/CP  µy  th¸ng 11  ng 1    n¨m  1995  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  Ò   ®Þ v chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  é   Õ   ¹ch  µ     v v quy h c B K ho v §Çu ; t ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 22/1999/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 14    n¨m  1999  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  Ò   u      ícngoµicña  ®Þ v ®Ç tra n     doanh  nghiÖp  ÖtNam; Vi   ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts /2001/BKH­TT  µy..  ng .th¸ng..n¨m    . 2001  ña  é   Õ   c BK ho¹ch  µ  Çu  híng  Én  ¹t®éng  u    ra  íc ngoµi cña  v§ t d ho   ®Ç t n     doanh nghiÖp  ViÖtNam.   (Nh÷ng)  êi ký  íi®©y   öi ®¬n     iÒu  ng   d   g  xin ® chØnh  Êy  Ðp   u     gi ph ®Ç t sè ….  Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Êp  µy…   do  K ho   § tc ng th¸ng…  n¨m….  I. é i d u n g  ® i Ò u  c h Ø n h  N ­.. . .   .. II. h ó n g  t«i  C  xin c a m  k Õ t: 1. ChÞu    tr¸chnhiÖm   µn  µn  Ò   ù    ho to v s trung thùc vµ  ù  Ýnh    ña      s ch x¸c c néidung  n    µ  å  ¬  Ìm    ®¬ xinv h s k theo. 2. ChÊp  µnh    h nghiªm chØnh    c¸c quy  nh  ña  Êy  Ðp  u   ,ph¸p ®Þ c gi ph ®Ç t     luËtViÖtNam   µ      v ph¸p luËtcña  íctiÕp nhËn  u  .    n    ®Ç t III.C¸c t µi Ö u g ö i k Ì m  theo ® ¬ n  n µ y g å m :    li 1. Gi¶itr×nh  Ò   ý do  iÒu      v l  ® chØnh,  éi dung  iÒu  n  ® chØnh  µ    Ên  v c¸c v ®Ò   Ò   èn  µ  µi Ýnh  ªnquan  n   Öc  iÒu  v v v t  ch li   ®Õ vi ® chØnh  Êy phÐp  u  . gi   ®Ç t 2. B¸o    ×nh  ×nh  ¹t®éng  u      íc ngoµicho  n   êi®iÓ m     c¸o t h ho   ®Ç t ra n     ®Õ th   ®iÒu  chØnh  Êy phÐp  u  . gi   ®Ç t 3... . . . ..
 15. 15 Lµ m   ¹ . . µy..   t i .. ng .th¸ng..n¨m  .   . 200... (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d P h ô  l ô c 1 H í ng d É n  l Ë p h å  s ¬  d ù  ¸n ® Ç u  t ra n í c n g o µ i M É u    p  ông  5: ¸ d cho  êng  îp  iÒu  tr h® chØnh   Êy  Ðp   u   gi ph ®Ç t   Gi¶i tr× nh ® i Ò u  c h Ø n h  gi Ê y p h Ð p  ® Ç u  t  I. o a n h  n g hi Ö p  Vi Ö t N a m    D 1.Tªn    doanh  nghiÖp  2. §¨ng  ý    k kinh doanh  Êy phÐp  µnh  Ëp)sè..  µy..    (Gi   th l  .ng .th¸ng..n¨m...   .   §¨ng  ý  k (hoÆc  îccÊp) t¹ .  ®    i.. 3.Vèn  Òu  Ö   §i l 4.Sè  µikho¶n.. M ë   ¹ Ng ©n  µng.. . ..   t    . t  i h . . .. 5.Trô  ë  Ýnh.. .    s ch . .Tel.. .Fax...  . . . .Email. . ; . .. 6.Ng êi®¹idiÖn.. . ..Chøc  ô.. .…..      . . .  .. v. (NÕu  ã  Òu  ñ  u    × m«     c nhi ch ®Ç tth   t¶riªngtõng chñ  u        ®Ç ttheo nh÷ng  éi   n  dung  trªn). II. × n h  h × n h  t µi h Ý n h  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p    T  c 1. Gi¶itr×nh  Ò   ×nh  ×nh  µi chÝnh      vt h T  doanh nghiÖp  Ìm  (k theo b¸o    c¸o tµichÝnh    trong n¨m  Çn  Êt ®∙  îckiÓm    g nh   ®   to¸n) 2.Tæng  Õt  µis¶n  ña    k t  c doanh  nghiÖp. 2.1.Tµis¶n  ã  ña     c c doanh  nghiÖp 2.2.Tµis¶n  îcña     n  doanh  nghiÖp 3.Kh¶    n¨ng  µichÝnh  ùc hiÖn  ù    u      ícngoµi t  th   d ¸n ®Ç tra n   3.1.Vèn  ùcã  ña    t   c doanh  nghiÖp 3.2.Vèn    vay 3.3.Kh¶    n¨ng  huy  ng  èn. ®é v III.B¸o c¸o t × nh h × n h  d ù  ¸n ® Ç u  t ra n í c n g o µ i  
 16. 16 1. Gi¶i tr×nh  Ò   ×nh  ×nh  ùc  Ön    vt h th hi c¸c  ôc     ∙  îc quy  nh   m tiªu® ®   ®Þ tronggiÊy phÐp  u  .     ®Ç t 2.Gi¶itr×nh cô  Ó  Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  u      ícngoµi.      th v t h ho   ®Ç tra n   3. Gi¶itr×nh vÒ   ×nh  ×nh  µichÝnh  ña  ù    u      ícngoµi(kÌm      t h t  c d ¸n ®Ç tra n     theo  c¸o tµichÝnh  ∙  îckiÓm     b¸o      ®®  to¸ncho  n   êi®iÓ m     iÒu  ®Õ th   xin® chØnh  giÊy phÐp  u  ).   ®Ç t   IV. Gi¶i tr× nh v Ò  n h ÷ n g  n é i d u n g  xin  ® i Ò u  c h Ø n h  gi Ê y p h Ð p  ® Ç u  t   1.Gi¶itr×nh cô  Ó  ÷ng  éidung  iÒu       th nh n  ® chØnh  µ  ýdo  iÒu  v l  ® chØnh. 2. Gi¶itr×nh vÒ   èn  u      ícngoµili        v ®Ç tra n     ªnquan  n   Öc  iÒu  ®Õ vi ® chØnh  giÊy phÐp  u  .   ®Ç t                                                    Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 200…. (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 17. 17 P h ô  l ô c II M É u  b¸o c¸o h µ n g  n¨ m  t × nh h × n h  h o ¹t ® é n g     ® Ç u  t ra n í c n g o µ i KÝnh  öi: é  Õ   ¹ch vµ  Çu   g   K ho   § B t A.  × n h   × n h   ù c hi Ö n   ù  ¸n ® Ç u     T h th d t t¹i íc ti Õ p n h Ë n  ® Ç u  t  n Chñ  ù    ù  ViÖtNam:.. . d ¸n d bªn    . Tªn  ù      ícngoµi: . d ¸n ra n   . .……  Sè  Êp  Ðp  u      ícngoµi: . . Êp  µy.. . gi ph ®Ç tra n   . . , ng  c . Vèn  u    doanh  ®Ç tdo  nghiÖp  ÖtNam   ¨ng  ý  ãp    ùc hiÖn  ù  Vi   ® k g ®Ó th   d ¸n: Thêih¹n ho¹t®éng... .n¨m     . . H×nh  thøc ®Ç u  :. . . ©n  ¹ quy  nh  ña  íctiÕp nhËn  u  )   t . .  . (ph lo i   ®Þ c n    ®Ç t §Þa chØ:.. . ....... . . .......…….   §iÖn  ¹i.. . .......  tho   . . .......Fax:.. . ........ : ..   . . ........ M∙  è s ChØ   tiªu §¬n  Þ  Thùc  Ön  v hi trong   tÝnh n¨m    b¸o c¸o A B C D 1 I.Thùc  Ön  èn  u    ña  ViÖtNam   hi v ®Ç tc bªn    ®«la M ü   2  3  4 +  +  Trong  :®ã 2 Vèn  ãp  ùc tiÕp  õ  g tr   t c«ng    Ñ   ty m (Doanh ®«la M ü   nghiÖp  ÖtNam   u      ícngoµi) Vi   ®Ç tra n   3 ­Vay    ícngoµi(nÕu  ã)   ën     c ®«la M ü   4 ­Vay  ¹ ViÖtNam   Õu  ã)   t i   (n c ®«la M ü   5 II  .Lao  ng  Öt  ®é Vi Nam   doanh  do  nghiÖp  ngêi cö sang,chiara:     6 ­C¸n  é    b qu¶n  ýl 7 ­C«ng  ©n   nh 8 ­Lao  ng    ®é kh¸c 9 II   IS¶n  È m   ñ  Õu  ña  ù  . ph ch y c d ¸n 10 ­Nªu  õng lo¹ s¶n  È m   t  i   ph 11 IV.LîinhuËn     chiacho    bªn  Öt Nam,  Vi   trong ®«la M ü     12+13+14 ®ã: 12 ­Chuy Ón  Ò   ÖtNam   v Vi   13 ­§ Ó   ö  ông    íctiÕp nhËn  u     sd ën     ®Ç t 14 ­Kh¸c   Gi¶ithÝch..   . ®«la M ü   Chóng    t«icam   Õt  Þu  k ch tr¸chnhiÖ m   µn  µn  Ò   ù    ho to v s trung thùc vµ  ù     s chÝnh    ña    è  Öu b¸o c¸o. x¸cc c¸cs li                                                          §Þa  iÓ m,  µy..   ® ng .th¸ng..  . .. n¨m... . . Tæng  gi¸m  c  ®è Doanh  nghiÖp 
 18. 18 (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d   ä  µ  (H v tªn) * Ghi chó:    ­ B¸o c¸o  µichÝnh  ã  t  c chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  Óm   ki to¸n hoÆc   ¬    c quan  ã  Èm  Òn  ña  íctiÕp nhËn  u    ña  c th quy c n    ®Ç tc doanh nghiÖp  ¹ nícngoµi t    i   ph¶igöikÌm  ïng b¸o c¸o nµy.    c     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2