Thông tư 05/2001/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
71
lượt xem
4
download

Thông tư 05/2001/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2001/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2001/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   © y  d ù n g   è  05/2001/TT­B X D  n g µ y 30  BX S th¸ng 8 n¨ m  2001 H í ng  d É n  c«n g  t¸c ¶ o  tr× c«n g  tr× nh  © y  d ù n g    b x C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 4/3/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng;   v  h   c c tæ  c BX d C¨n  Quy  Õ   cø  ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh   è  s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  µ  v NghÞ   nh   è  ®Þ s 12/2000/N§­   CP ngµy  th¸ng5  5    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph § Ó   ¶m   ® b¶o  Êt l ng,an  µn  ch  î   to c«ng  ×nh  tr trong qu¸  ×nh  Ën  µnh, tr v h   khaith¸c,sö  ông; Bé   ©y  ùng  íng  Én     d  X d h d c«ng    t¸cb¶o  × c«ng  ×nh  ©y   tr   tr x dùng    nh sau: P h Ç n  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1.§èit ng vµ  ¹m      ông:    î   ph vi¸p d 1.1.C«ng  ×nh  ©y  ùng  éc  äi  ån  èn  µ  äi  ×nh    tr x d thu m ngu v v m h thøc  ë  s h÷u  u   ®Ò ph¶ithùc hiÖn      c«ng    t¸cb¶o  ×theo quy  nh  ña  tr     ®Þ c Th«ng   µy. tn 1.2.C«ng  ×nh  ©y  ùng  dông    tr x d ¸p  Quy  nh   ®Þ qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  tr×nh  ©y  ùng  x d ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 17/2000/Q§­ BXD   µy  ng 2/8/2000  ña  é   ëng  é   ©y  ùng  µ  êng  îp  c B tr BX d v tr h c«ng  ×nh  îc phÐp  ña  tr ®  c cÊp  ã  Èm   Òn  c th quy thay  æi  ® chøc  n¨ng  ö  ông  sd ban  u,  n   Þ    vÊn  ®Ç ®¬ v t thiÕtkÕ     ph¶ilËp quy  ×nh b¶o  ×c«ng  ×nh.    tr   tr   tr 1.3. C«ng  ×nh  ang  ö  ông    tr ® sd hoÆc   c«ng  ×nh  ∙  Õt  tr ® h niªn h¹n  ö    s dông  Õu  îc cÊp  ã  Èm   (n ®  c th quyÒn  cho  Ðp  ö  ông  Õp) chñ  ë  ÷u  ph sd ti   sh hoÆc   ñ  ch qu¶n  ý sö  ông  l  d ph¶i thuª ®¬n   Þ    vÊn  ã      vt c chøc n¨ng  ¸nh    ® gi¸ hiÖn  ¹ngchÊtl ng ®Ó   Ëp quy  ×nh b¶o  ×. tr    î   l   tr   tr 2.Gi¶ithÝch  õng÷:    t  2.1.C«ng  ×nh  ©y  ùng: lµ s¶n  È m   ña    tr x d    ph c c«ng  nghÖ   ©y  ¾p  ¾n   x lg liÒn víi®Êt  îct¹othµnh  õ vËt liÖu x©y  ùng     ®   t      d th«ng qua  Öc  ö  ông  Õt vi s d thi   bÞ     thic«ng  µ  v søc    ng. C«ng  ×nh x©y  ùng  ã  Ó  µ m ét  ¹ng  ôc   lao ®é   tr   d c th l   h m hoÆc   Òu  ¹ng  ôc   nhi h m n»m  trong  ©y  d chuyÒn  c«ng nghÖ   ng  é  µn  ®å b ho chØnh. 2.2.C«ng      t¸cb¶o  ×c«ng  ×nh:lµ ho¹t®éng  ¾t  éc  tr   tr      b bu theo  Ëtph¸p lu     ®èi víi ñ  ë  ÷u     ch s h hoÆc   ñ  ch qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh nh»m   ¶m   tr   ® b¶o    cho c¸cbé  Ën,h¹ng  ôc    ph   m c«ng  ×nh tiÕp tôcthùc hiÖn  îcc¸cchøc  tr        ®   n¨ng  ∙    ® x¸c ®Þnh  ña  óng. c ch 2.3.Quy  ×nh    tr b¶o  × c«ng  ×nh:lµ tr×nh  ù thùc hiÖn    tr   tr    t    c¸c c«ng  Öc  vi cÇn  Õtnh»m   ôc  åi chÊt îng    é  Ën,  ¹ng  ôc   thi   ph h   l c¸c b ph h m c«ng  ×nh    tr ®Ó c«ng  ×nh cã  tr   kh¶  n¨ng  Õp tôcthùc hiÖn  ti       chøc n¨ng theo yªu cÇu.   
  2. 2 2.4.C«ng      t¸cb¶o  × c«ng  ×nh:lµ c¸c viÖc  Çn  ùc  Ön  tr   tr      c th hi trong    quy tr×nh b¶o  ×®Ó   µn  µnh    tr   ho th c«ng    t¸cb¶o  ×c«ng  ×nh. tr   tr 2.5.§¸nh      gi¸møc    èng  Êp  ®é xu c c«ng  ×nh:lµ ®¸nh    Ön  ¹ngchÊt tr    gi¸hi tr     l ng  î c«ng  ×nh  víithiÕtkÕ   tr so      ban  u   ã  Ýnh  n   Ëu  ®Ç c t ®Õ h qu¶  ña      c c¸c t¸c ®éng  trongqu¸ tr×nh vËn  µnh,khaith¸c, ö  ông       h      d s c«ng  ×nh bao  å m: tr   g 2.5.1.   ng  ña    Õu  ètùnhiªn;   ®é c c¸cy T¸c t    2.5.2.T¸c  ng  ña    ¹t®éng    ®é c c¸c ho   trong vËn  µnh, khaith¸c,sö  ông    h      d c«ng  ×nh; tr 2.5.3.¶nh  ëng  ña    Õu  è ph¸tsinh hoÆc   ñiro ngoµidù  Õn  ña    h c c¸c y t      r     ki c ®¬n  Þ  ÕtkÕ; v thi   2.6.Söa  ÷a  ínc«ng  ×nh:lµ c«ng  Öc  îctiÕn hµnh    ã    áng    ch l   tr    vi ®     khic h h hoÆc   èng  Êp    Òu  é  Ën  xu c ë nhi b ph c«ng  ×nh nh»m   tr   kh«iphôc  Êt l ng ban    ch  î   ®Ç u   ña  c c«ng  ×nh. tr 2.7.Söa  ÷a  õa    ch v c«ng  ×nh:lµc«ng  Öc  îctiÕn hµnh    ã    áng  tr    vi ®     khic h h hoÆc   èng  Êp    ét  è  é  Ën  xu c ë m s b ph c«ng  ×nh nh»m   tr   kh«iphôc  Êt l ng ban    ch  î   ®Ç u   ña    é  Ën  c c¸cb ph c«ng  ×nh ®ã. tr   2.8.Söa  ÷a  á    ch nh c«ng  ×nh:lµc«ng  Öc  îctiÕn hµnh    ã    áng  tr    vi ®     khic h h ë  ét  è    Õtcña  é  Ën  m s chiti   b ph c«ng  ×nh nh»m   tr   kh«iphôc  Êt l ng ban  u     ch  î   ®Ç cña      Õt®ã. c¸cchiti   2.9.Duy      tu,b¶o  ìng  d c«ng  ×nh:lµ c«ng  Öc  Óm     ö  ý® îc tiÕn tr    vi ki tra,x l       hµnh  êng  th xuyªn      ®Ó ®Ò phßng   háng  ña  õng    Õt,bé  Ën  h ct chi ti   ph c«ng  tr×nh. 3.Quy  nh  Ò     Êp    ®Þ v c¸cc b¶o  ×c«ng  ×nh x©y  ùng: tr   tr   d 3.1.B¶o  ×c«ng  ×nh x©y  ùng  îcph©n  µnh  cÊp      tr   tr   d ®  th 4  nh sau: 3.1.1.  Duy    tu,b¶o  ìng; d 3.1.2. öa  ÷a  á;  S ch nh 3.1.3. öa  ÷a  õa;  S ch v 3.1.4. öa  ÷a  ín.  S ch l 3.2.Néi    dung  ùc  Ön  i  íitõng  Êp  th hi ®è v   c b¶o  × cña  tr   c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng chuyªn ngµnh  ã  cÇu  Æc   Öt do  é   ã  ©y  ùng    c yªu  ® bi   B c x d chuyªn ngµnh    quy  nh. ®Þ 3.3.Thêi®iÓ m   Ýnh      t chu  ú  u     ña  k ®Ç tiªnc c«ng    t¸cb¶o  ×c«ng  ×nh ® ­ tr   tr   îcquy  nh      ®Þ nh sau: 3.3.1.§èivíi      c«ng  ×nh thuéc ®èi t ng nªu  ¹  tr      î   ti kho¶n    ôc    Çn    1.2,m 1, ph 1 cña Th«ng   µy  µ thêi®iÓ m   Õt  óc nghiÖm   tn l     k th   thu  a  ® c«ng  ×nh  µo  Ën  tr vv hµnh,khaith¸c, ö  ông.      d s 3.3.2.§èivíic«ng  ×nh thuéc ®èi t ng nªu  ¹       tr      î   ti kho¶n    ôc    Çn   1.3,m 1, ph I cña Th«ng   µy  µ thêi®iÓ m   tn l     sau    Õt  óc ®¸nh    khik th   gi¸møc     èng  Êp  ®é xu c cña  c«ng  ×nh vµ  Ëp quy  ×nh b¶o  ×. tr   l   tr   tr 4. Tr¸ch  Ö m   chøc  ùc  Ön  nhi tæ  th hi c«ng    t¸c b¶o  × c«ng  ×nh  ©y  tr   tr x dùng.
  3. 3 4.1.C¨n  c¸ckho¶n    µ    ôc    Çn   ña    cø    1.2 v 1.3 m 1, ph Ic Th«ng   µy,chñ  ë  tn   s h÷u hoÆc   ñ  ch qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh cã  tr   tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn    tæ  th   c«ng    t¸cb¶o  ×c«ng  ×nh theo c¸cbícsau: tr   tr       4.1.1.  C«ng    Èn  Þ  ùc hiÖn  t¸cchu b th   b¶o  ×c«ng  ×nh; tr   tr 4.1.2. Ón   Tri khaithùc hiÖn      c«ng  Öc  vi b¶o  ×c«ng  ×nh; tr   tr 4.1.3. Õt  óc c«ng     K th   t¸cb¶o  ×. tr 4.2.Chñ   ë  ÷u    s h hoÆc   ñ ch qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh lËp  Õ   ¹ch vµ  tr   k ho   tæ chøc  ùc  Ön  th hi b¶o  × c«ng  ×nh    Êp  tr   tr ëc duy    tu,b¶o  ìng  µ  öa  ÷a  d v s ch nhá. 4.3.B¶o  × c«ng  ×nh    Êp  öa  ÷a  õa  µ  ín® îc thùc hiÖn    tr   tr ë c s ch v v l       theo  hîp  ng  ý  Õt  ÷a  ñ  ë  ÷u  ®å k k gi ch s h hoÆc   ñ  ch qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh  íi tr v  c¸cph¸p nh©n  ã        c ®ñ n¨ng  ùcvµ  l   kinhnghiÖm  ùc hiÖn.   th     5.Nguån  èn  ö  ông    v sd cho  c«ng    t¸cb¶o  ×c«ng  ×nh x©y  ùng: tr   tr   d 5.1.C¸c    c«ng  ×nh thuéc    n  Þ  îc thô hëng  ©n   tr   c¸c ®¬ v ®     Ng s¸ch Nhµ   íc   n  hoÆc   c¸cdoanh  do    nghiÖp,c¸ctæ      chøc  kinh tÕ  Ýnh  Þ­ x∙héiqu¶n  ývµ    ch tr         l  sö  ông  d kinh phÝ     cho c«ng    t¸cb¶o  ×thùc hiÖn  tr     theo quy  nh  ña  é   µi ®Þ c BT  chÝnh. 5.2.C«ng  ×nh thuéc    é   ©n    tr   c¸c h t nh qu¶n  ývµ  ö  ông, tuú  l  s d   theo  møc   ®é   b¶o  ×, tr   ph¶itùchuÈn  Þ     b kinh phÝ    ùc hiÖn    ®Ó th   b¶o  ×c«ng  ×nh. tr   tr 5.3.Nguån  èn  ö  ông    v sd cho c«ng    t¸cb¶o  ×c«ng  ×nh ë  Êp  öa  ÷a  tr   tr   c s ch võa  µ  ín® îc x¸c ®Þnh  v l      theo  ù  vµ  Öc  d ¸n  vi qu¶n  ýsö  ông  èn  ùc  Ön  l  d v th hi theo Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­  ngµy 8/7/1999 vµ  NghÞ  ®Þnh  sè  12/2000/N§­  ngµy  CP CP 5/5/2000 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 5.4.Hµng    n¨m  ñ  ë  ÷u  ch s h hoÆc   ñ  ch qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh  tr ph¶i  kiÓm    ¸nh    Ön  ¹ngsö  ông  tra® gi¸hi tr   d c«ng  ×nh ®Ó   Ëp  Õ   ¹ch duy      tr   l k ho   tu b¶o dìng vµ  öa  ÷a  á.   s ch nh P h Ç n  2 N é i d u n g  c « n g  t¸c ¶ o  tr× c « n g  tr × nh x © y  d ù n g    b 1. Néi dung     c«ng    t¸cb¶o  ×c«ng  ×nh x©y  ùng  îcquy  nh    Õt tr   tr   d ®  ®Þ chiti   theo tõng chuyªn ngµnh,song          ph¶i®¸p    øng  îcc¸cyªu cÇu  Ýnh  ®    ch sau: 1.1.ViÖc    b¶o  ×c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   tr   d nh»m  duy  ×® îcnh÷ng  Æc   ­ tr     ® tr ng  ü  Ët,m ü   Ët vµ  k thu   thu   c«ng  n¨ng trong qu¸  ×nh  Ën  µnh, khaith¸c,sö    tr vh       dông  ïhîp víi Êp  ph       c c«ng  ×nh vµ    ¹n  ö  ông  ∙    nh. tr   niªnh s d ® x¸c®Þ 1.2.Néi dung    Çu  i víi    yªu c ®è     c«ng    t¸cb¶o  ×c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   tr   d 1.2.1. Ò   éidung    n  V c«ng    t¸cb¶o  ×c«ng  ×nh x©y  ùng  å m   ã: tr   tr   d g c a.Tæ     chøc  iÒu    ® trakh¶o    ¸nh    Ön  ¹ng; s¸t,® gi¸hi tr b.X¸c  nh    ®Þ møc      áng  ña      Õt, é  Ën  ®é h h c c¸cchiti   ph c«ng  ×nh. b tr c.X¸c  nh  Êp    ®Þ c b¶o  ×; tr
  4. 4 d. LËp    quy  ×nh  tr cho  õng  Êp  t c b¶o  × c«ng  ×nh  µ  tr   tr v møc   u     ¬ng  ®Ç t t øng; e.Nguån  µichÝnh    ùc hiÖn    t  ®Ó th   c«ng    t¸cb¶o  ×c«ng  ×nh. tr   tr Trong  éi dung  n  c«ng    t¸cb¶o  × ph¶i nªu  â      Õt,bé  Ën  Çn  tr     r c¸c chi ti   ph c thiÕtph¶ib¶o  ×;c¸c ®iÒu  Ön, tiªuchuÈn  ö  ông, ph¬ng      tr     ki     sd   thøc  chøc, tæ    dù  Õn  Õn    ùc hiÖn; biÖn  ki ti ®é th     ph¸p  toµn  an  cho    ÕtbÞ   µ  c¸c thi   v con  êing   trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn         b¶o  ×c«ng  ×nh. tr   tr Néi dung    c«ng    t¸cb¶o  ×c«ng  ×nh kh«ng  tr   tr   bao  µ m   ÷ng  h nh c«ng  Öc  vi nh  Ö   v sinh th ng    ê xuyªn bªn    trong,bªn  µic«ng  ×nh,nh÷ng  öa  ÷a,bæ     ngo   tr   s ch   sung,n©ng  Êp    c c«ng  ×nh ngoµichøc  tr     n¨ng  ban  u   a  îcphÐp  ña  Êp  ®Ç ch ®   cc cã  Èm  Òn; th quy 1.2.2.X¸c  nh    ®Þ møc   toµn  an  cho c«ng  ×nh.ViÖc  ¸nh      nh   tr   ® gi¸x¸c ®Þ hiÖn  ¹ngchÊt l ng cña  tr    î   c«ng  ×nh ® îcquy  nh  tr     ®Þ theo  møc    èng  Êp  5  ®é xu c chÊtl ng nh   î   sau: a. Tèt:chÊt l ng c«ng  ×nh b¶o  ¶m   Ën  µnh,khaith¸c,sö  ông;cha      î   tr   ® vh      d   xuèng  Êp,vÉn  ÷® îctr¹ngth¸i Êtl ng ban  u. c  gi        ch  î   ®Ç b. §¹tyªu  Çu:  Êt l ng     c ch  î c«ng  ×nh  tr b¶o  ¶m   Ën  µnh, khai th¸c,sö  ® v h       dông, nhng  ∙  ã  Óu  Ön    áng  á    ét  è    Õtcña  é  Ën    ® c bi hi h h nh ë m s chiti   b ph c«ng  tr×nh. c.Kh«ng  tyªu  Çu: chÊt l ng c«ng  ×nh ®∙  èng  Êp, h  áng    ét    ®¹   c    î   tr   xu c  h ëm vµibé  Ën    ph c«ng  ×nh. tr d.Cò     Êtl ng c«ng  ×nh xuèng  Êp    n¸t:ch  î   tr   c nghiªm  äng,h  áng  µng  ¹t tr  h h lo   c¸cbé  Ën    ph c«ng  ×nh. tr e. Kh«ng  ö  ông  îc:chÊt l ng c«ng  ×nh xuèng  Êp  Êtnghiªm  äng,   sd ®   î   tr   c r  tr   ph¶iph¸ dì.    1.2.3. Ëp    L quy  ×nh cho  õng cÊp  tr   t  b¶o  ×c«ng  ×nh x©y  ùng  Çn  µm  tr   tr   d cl râ c¸cyªu cÇu      sau: a.C¸c    chøc  n¨ng  µ    Èn  Ën  µnh  v tiªuchu v h c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d b. Nh÷ng    nguyªn nh©n    c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d kh«ng tho¶ m∙n chøc  n¨ng  vµ    Èn  Ën  µnh  tiªuchu v h khaith¸c, ö  ông     d s theo yªu cÇu.    c.Nh÷ng  Ön    bi ph¸p  ¾c  ôc  ùachän  Êp  kh ph (l   c b¶o  ×vµ  éidung  tr   n   c«ng  t¸cb¶o  ×t ng    tr  ¬ øng). d. Yªu  Çu  Ò     Õ       c v c¸c ch ®é kh¶o    nh  ú  µ  Ön  s¸t®Þ k v bi ph¸p    ®Ó phßng  ngõa  ù  è  s c hoÆc   Êtl ng c«ng  ×nh xuèng  Êp. ch  î   tr   c 2. C¸c  é   ã    B c c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn ngµnh  Þu    ch tr¸chnhiÖm       ban hµnh  ¬ng  ph ph¸p    nh   x¸c ®Þ møc   Êt îng  ch l cho  õng  ¹  t lo ic«ng  ×nh  tr chuyªn  ngµnh  µ      Èn  ü  Ëtb¶o  ×c«ng  ×nh chuyªn ngµnh  µm  ¬  ë  v c¸c tiªuchu k thu   tr   tr     l cs ph¸p lýcho     c«ng    t¸cb¶o  ×c«ng  ×nh chuyªn ngµnh. tr   tr     P h Ç n  3 T µ i li Ö u p h ô c  v ô , c « n g  t¸c ¶ o  tr ×   b c « n g  tr × nh x © y  d ù n g
  5. 5 C¸c  µiliÖu  µm  ¬  ë  t  l c s cho  c«ng    ùc  Ön  t¸cth hi b¶o  × c«ng  ×nh  ©y  tr   tr x dùng  bao  å m: g 1.Hå   ¬  ÕtkÕ     s thi   c«ng  ×nh ®∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt  tr   ®   c th quy phª duy theo  néi dung  ¹  ô  ôc 1  ña    ti ph l   c quy  nh  ®Þ qu¶n  ýchÊt l ng  l   î c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 17/2000/Q§­ BXD   µy  ng 2/8/2000  ña  é   cB tr ng  é   ©y  ùng  ë BX d hoÆc   theo  quy  nh  ña  é   ã  ©y  ùng  ®Þ c Bcx d chuyªn ngµnh    n Õu  µc«ng  ×nh x©y  ùng  l  tr   d chuyªn ngµnh  ã    Çu  Æc   Öt;   c yªu c ® bi 2. Hå   ¬, tµiliÖu hoµn  µnh    s     th c«ng  ×nh x©y  ùng    Èn  ü  Ët tr   d tiªuchu k thu   ®∙  ö  ông    ÕtkÕ   Õ   ¹o,s¶n  Êt vËt liÖu,vËt t  ÕtbÞ   ña  sd ®Ó thi   ch t   xu        ,thi   c c«ng  tr×nh; 3.NhËt  ý    k theo dâiqu¸ tr×nh vËn  µnh        h hoÆc   ö  ông  ña  sd c c«ng  ×nh; tr 4. C¸c    quy  ×nh  ∙  îc phª  Öt  å m:  tr ®®  duy g quy  ×nh  tr b¶o  × c«ng  ×nh tr   tr   cña  n  Þ  ÕtkÕ   ®¬ v thi   c«ng  ×nh x©y  ùng, quy  ×nh kü  ËtvËn  µnh  µ  tr   d   tr   thu   h v b¶o  ×d©y  tr   chuyÒn  c«ng  Ö   ña  n  Þ  ÕtkÕ   ngh c ®¬ v thi   c«ng  Ö,  ngh quy  ×nh tr   vËn  µnh  µ  h v b¶o  ×thiÕtkÕ   ña  µ  Õ   ¹o; tr     c nh ch t 5. B¸o  ®¸nh    Ön  ¹ng chÊt l ng  i  íic«ng  ×nh  a  Ëp      c¸o  gi¸hi tr    î ®è v   tr ch l quy tr×nh b¶o  ×;   tr 6. K Õ   ¹ch,tiÕn    ùc hiÖn    ho   ®é th   c«ng    t¸cb¶o  × vµ    Ön  tr   c¸c bi ph¸p    b¶o ®¶m   toµn  an  cho  êi,thiÕtbÞ   µ  ng     v m«i  êng    ng  êivËn  µnh, khai tr khi ®å th   h     th¸c, ö  ông  µ  ùc hiÖn   d s v th   c«ng    t¸cb¶o  ×c«ng  ×nh. tr   tr 7. C¸c  îp ®ång  ÷a chñ  ë  ÷u    h  gi   s h c«ng  ×nh hoÆc   ñ  tr   ch qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh víi®¬n  Þ   Ên  Ëp  tr     v t v l quy  ×nh b¶o  ×vµ  íinhµ  Çu  ùc hiÖn  tr   tr   v   th th   b¶o  ×c«ng  ×nh. tr   tr P h Ç n  4 N g hi Ö m  thu, ¶ o  h µ n h  C « n g  vi Ö c b ¶ o  tr×   b c « n g  tr× nh x © y  d ù n g   1.  ñ   ë  ÷u  Ch s h hoÆc   ñ  ch qu¶n  ý sö  ông  l  d c«ng  ×nh  tr ph¶i tæ    chøc  nghiÖ m   c«ng  Öc  thu  vi b¶o  ×theo  éi dung  îp  ng  ∙  ý  Õt  íi®¬n  Þ  tr   n  h ®å ® k k v  v thi  c«ng b¶o  ×. tr 2. B¶o  µnh    h c«ng  Öc  vi b¶o  ×c«ng  ×nh x©y  ùng  îc quy  nh    tr   tr   d ®  ®Þ nh sau: 2.1.§¬n  Þ      v thi c«ng b¶o  ×c«ng  ×nh ph¶ib¶o  µnh  tr   tr     h c«ng  Öc  vi b¶o  ×tr   do  n  Þ  ùc hiÖn  ®¬ v th   trong thêigian 3       th¸ng cho  Êp    c b¶o  ×duy    tr   tu,b¶o  ìng d  vµ  öa  ÷a  á. §èi víicÊp  s ch nh       b¶o  × söa  ÷a  õa, söa  ÷a  ínviÖc    tr   ch v   ch l   b¶o hµnh  ùc hiÖn  th   theo  Òu  Quy  Õ   §i 54  ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  h kÌm theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  µ  v NghÞ   nh   è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 5/5/2000 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 2.2.Thêi gian  ¾t  u   ùc hiÖn      b ®Ç th   b¶o  µnh  h c«ng  Öc  vi b¶o  ×® îc quy  tr     ®Þnh  õngµy  ý    t  k biªnb¶n nghiÖm    thu c«ng  Öc  vi b¶o  ×®∙  µn  µnh. tr   ho th
  6. 6 P h Ç n  5  §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   tn c hi l   15  k t  k 2. C¸c  é, c¬  b   quan  ngang  é,  B UBND   c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng, c¬  ¬   quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó, c¸c Tæng  ¬ c c¸c ® th     c«ng    µ  íc ty nh n   vµ    chøc,c¸nh©n  ªnquan  ã  c¸ctæ     li   c tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    th   Th«ng   µy. tn 3. Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu   ã  íng  ¾ c,    tr th hi   cv m ®Ò nghÞ  ph¶n    ¸nh b»ng    v¨n b¶n  Ò   é  ©y  ùng    vBX d ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy  
Đồng bộ tài khoản