Thông tư 05/2001/TT-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
3
download

Thông tư 05/2001/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2001/TT-NHNN về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2001/TT-NHNN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2001/TT-NHNN Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 05/2001/TT-NHNN NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T Đ NH S 61/2001/QĐ- TTG NGÀY 25/04/2001 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V NGHĨA V BÁN VÀ QUY N MUA NGO I T C A NGƯ I CƯ TRÚ LÀ T CH C Ngày 25/4/2001 Th tư ng Chính ph đã ban hành Quy t đ nh s 61/2001/QĐ-TTg v nghĩa v bán và quy n mua ngo i t c a Ngư i cư trú là T ch c; Căn c vào Kho n 3 Đi u 6 c a Quy t đ nh này, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n thi hành như sau: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG M c 1. GI I THÍCH T NG Trong Thông tư này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Ngu n thu vãng lai là ngu n thu b ng ngo i t c a Ngư i cư trú t các giao d ch vãng lai gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú (theo quy đ nh t i Ph l c 3 Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/04/1999 c a Ngân hàng Nhà nư c). 2. Ngu n thu t giao d ch v n là ngu n thu b ng ngo i t c a Ngư i cư trú t các giao d ch v n gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú (theo quy đ nh t i Ph l c 4 Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/04/1999 c a Ngân hàng Nhà nư c). 3. Tài tr , vi n tr là kho n tài tr , vi n tr không hoàn l i c a Ngư i không cư trú cho Ngư i cư trú. 4. Mua, bán ngo i t là vi c s d ng đ ng Vi t nam đ mua ngo i t ho c vi c bán ngo i t l y đ ng Vi t Nam gi a Ngân hàng đư c phép v i Ngư i cư trú là t ch c. M c 2. Đ I TƯ NG ÁP D NG Đ i tư ng áp d ng Thông tư này bao g m:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. T ch c kinh t Vi t nam, các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh, chi nhánh công ty nư c ngoài, nhà th u nư c ngoài, nhà th u liên danh v i nư c ngoài (sau đây g i chung là T ch c kinh t ). 2. Cơ quan nhà nư c, đơn v l c lư ng vũ trang, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, qu xã h i, qu t thi n c a Vi t nam (sau đây g i chung là T ch c xã h i) . 3. Ngân hàng đư c phép (sau đây g i là Ngân hàng). Chương 2: NH NG QUY Đ NH C TH M c I. NGHĨA V BÁN NGO I T CHO NGÂN HÀNG 1. Đ i tư ng và t l bán ngo i t a. Đ i tư ng là T ch c kinh t : Ph i bán ngay t i thi u 40% s ngo i t thu đư c t ngu n thu vãng lai cho Ngân hàng; b. Đ i tư ng là T ch c xã h i: Ph i bán ngay 100% s ngo i t thu đư c t ngu n thu vãng lai cho Ngân hàng. Đ i tư ng là T ch c kinh t và T ch c xã h i nói t i Đi m a và b sau đây đư c g i chung là "T ch c". 2. Th t c bán ngo i t 2.1. Đ i v i ngu n thu ngo i t c a T ch c đã xác đ nh là ngu n thu vãng lai ph i bán: a. Khi ngo i t đư c ghi Có vào tài kho n mà T ch c có nhu c u bán ngay ngo i t theo t l quy đ nh cho Ngân hàng nơi T ch c m tài kho n ti n g i ngo i t thì Ngân hàng có trách nhi m mua ngay s ngo i t này; b. Khi ngo i t đư c ghi Có vào tài kho n mà T ch c chưa bán ngay ngo i t thì Ngân hàng nơi T ch c m tài kho n trích chuy n ngay s ngo i t ph i bán theo t l quy đ nh t tài kho n ti n g i ngo i t sang tài kho n "Ti n gi h và đ i thanh toán"; Đ ng th i, thông báo ngay cho T ch c bi t đ làm th t c bán ngo i t . Trong vòng 3 ngày làm vi c k t ngày ngo i t đư c ghi Có vào tài kho n ti n g i ngo i t , Ngân hàng và T ch c ph i có trách nhi m th c hi n nghĩa v mua, bán ngo i t theo t l quy đ nh t i Thông tư này; c. Trư ng h p T ch c có nhu c u bán s ngo i t thu c nghĩa v ph i bán cho m t Ngân hàng khác không ph i là Ngân hàng nơi m tài kho n thì T ch c ph i xu t trình h p đ ng mua bán ngo i t đã ký cho Ngân hàng nơi m tài kho n vào trư c ngày ho c vào ngày ngo i t đư c ghi Có vào tài kho n. Ngân hàng nơi m tài kho n s căn c vào h p đ ng mua bán ngo i t đ chuy n s ngo i t cho Ngân hàng đã ký
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. h p đ ng mua ngo i t . Ngân hàng ký h p đ ng mua ngo i t v i T ch c có trách nhi m mua ngay s ngo i t này. d. Trư ng h p sau 3 ngày làm vi c k t ngày ngo i t đư c ghi Có vào tài kho n mà T ch c không th c hi n nghĩa v bán ngo i t theo t l quy đ nh thì Ngân hàng nơi T ch c m tài kho n ph i mua ngay s ngo i t ph i th c hi n nghĩa v bán t tài kho n "Ti n gi h và đ i thanh toán"; Đ ng th i, ghi Có vào tài kho n ti n đ ng Vi t Nam c a T ch c m t i Ngân hàng. Trư ng h p T ch c chưa m tài kho n ti n đ ng Vi t Nam t i Ngân hàng thì Ngân hàng m tài kho n ti n đ ng Vi t Nam cho T ch c đ th c hi n vi c mua ngay ngo i t . 2.2. Đ i v i ngu n thu ngo i t c a T ch c chưa xác đ nh đư c là ngu n thu vãng lai ph i bán: a. Khi ngo i t đư c ghi Có vào tài kho n ti n g i ngo i t c a T ch c mà Ngân hàng chưa xác đ nh đư c là ngu n thu vãng lai ph i bán thì Ngân hàng th c hi n vi c trích chuy n ngay sang tài kho n "ti n gi h và đ i thanh toán" 40% s ngo i t đ i v i T ch c kinh t ho c 100% đ i v i T ch c xã h i; Đ ng th i, thông báo ngay cho T ch c bi t; b. Trong vòng 3 ngày làm vi c k t ngày ngo i t đư c trích chuy n vào tài kho n "Ti n gi h và đ i thanh toán" mà T ch c xu t trình cho Ngân hàng các ch ng t h p l ch ng minh ngu n thu ngo i t không ph i bán theo quy đ nh t i Kho n 2, M c 2, Chương II c a Thông tư này thì Ngân hàng có trách nhi m trích chuy n tr l i ngay s ngo i t t tài kho n "Ti n gi h và đ i thanh toán" sang tài kho n ti n g i ngo i t c a T ch c; c. Sau 3 ngày làm vi c k t ngày ngo i t đư c trích chuy n vào tài kho n "Ti n gi h và đ i thanh toán" mà T ch c không ch ng minh đư c ngo i t thu c ngu n thu vãng lai không ph i bán ho c c ý không th c hi n nghĩa v bán ngo i t theo t l quy đ nh thì vi c mua bán ngo i t gi a Ngân hàng và T ch c đư c th c hi n như quy đ nh t i ti t c và d, Kho n 2.1, M c 1 c a Chương này. 2.3. Ngân hàng ph i tr lãi b ng ngo i t đ i v i s ngo i t đã trích chuy n t tài kho n ti n g i ngo i t sang tài kho n "Ti n gi h và đ i thanh toán" theo quy đ nh c a Ngân hàng nơi m tài kho n. 2.4. Khi th c hi n nghĩa v bán ngo i t t ngu n thu vãng lai theo quy đ nh c a Thông tư này, T ch c đư c đ l i s ngo i t t i thi u đ duy trì tài kho n ti n g i ngo i t theo quy đ nh c a Ngân hàng nơi m tài kho n. 3. Hình th c mua bán ngo i t 3.1. Mua bán ngo i t giao ngay (Spot): Vi c mua bán ngo i t giao ngay gi a Ngân hàng và T ch c ph i th c hi n trong vòng 3 ngày k t ngày ngo i t đư c ghi Có vào tài kho n ti n g i ngo i t c a T ch c. 3.2. Mua bán ngo i t kỳ h n (Forward):
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a. Th i h n mua bán ngo i t kỳ h n t ngu n thu vãng lai ph i bán theo quy đ nh đư c ký k t gi a Ngân hàng v i T ch c ph i phù h p v i th i h n thanh toán c a h p đ ng xu t kh u ho c d ch v v i nư c ngoài đ đ m b o ngo i t t ngu n thu vãng lai khi chuy n vào tài kho n c a T ch c đư c bán ngay cho Ngân hàng. b. Các h p đ ng mua bán ngo i t kỳ h n t ngu n thu vãng lai ph i bán theo quy đ nh đã ký k t gi a Ngân hàng v i T ch c trư c ngày Thông tư này có hi u l c thì T ch c ph i bán ngay cho Ngân hàng theo t l quy đ nh khi ngo i t đư c ghi Có vào tài kho n ngo i t . M c II. CÁC NGU N THU VÃNG LAI KHÔNG PH I TH C HI N NGHĨA V BÁN NGO I T CHO NGÂN HÀNG 1. Các ngu n thu vãng lai không ph i th c hi n nghĩa v bán ngo i t a. Các ngu n thu t tài tr , vi n tr không hoàn l i theo Tho thu n đã cam k t gi a ngư i cư trú v i Bên tài tr ; b. Các ngu n thu c a Bên nh n u thác xu t kh u theo H p đ ng u thác xu t kh u. Trong trư ng h p này Bên u thác v n ph i th c hi n nghĩa v bán ngo i t cho Ngân hàng; c. Các ngu n thu t t m nh p tái xu t theo các H p đ ng mua bán hàng hoá v i nư c ngoài. Ph n thu chênh l ch giá b ng ngo i t t nghi p v này ph i th c hi n nghĩa v bán cho Ngân hàng; d. Các ngu n thu t vi c đ t c c, ký qu c a Ngư i không cư trú và các kho n thu h cho Ngư i không cư trú; đ. Các ngu n ngo i t c a T ch c kinh t đư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam cho phép nh n c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài chuy n v Vi t Nam đ giúp đ gia đình, thân nhân hay vì m c đích t thi n khác; c. Các ngu n thu vãng lai không ph i bán theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . 2. Gi y t ch ng minh cho các ngu n thu ngo i t không ph i bán a. Đ i v i đi m 1 (a): Tho thu n v tài tr , vi n tr không hoàn l i đã cam k t v i Bên tài tr ho c các gi y t liên quan đ n ngu n vi n tr , tài tr ; b. Đ i v i đi m 1 (b): H p đ ng xu t kh u u thác ký gi a Bên u thác và Bên nh n u thác; c. Đ i v i đi m 1 (c): H p đ ng t m nh p tái xu t đã ký gi a các bên và văn b n c a B Thương M i cho phép th c hi n d ch v t m nh p tái xu t đ i v i lo i hàng hoá đó; d. Đ i v i đi m 1 (d): H p đ ng mua bán hàng hoá và d ch v trong đó có quy đ nh các n i dung v ký qu , đ t c c; Tho thu n thu h gi a Ngư i cư trú là T ch c v i Ngư i không cư trú;
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đ. Đ i v i đi m 1 (đ): Gi y phép c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam cho phép t ch c kinh t làm d ch v nh n và chi tr ngo i t c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài chuy n v Vi t Nam; e. Đ i v i đi m 1 (e): Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph cho phép không ph i th c hi n nghĩa v bán ngo i t . Các gi y t và ch ng t đ ch ng minh cho các trư ng h p không ph i bán ngo i t ph i là b n chính ho c là b n sao có công ch ng. Trong trư ng h p cơ quan công ch ng không th c hi n công ch ng, Ngân hàng có th yêu c u T ch c xu t trình b n g c ho c b n sao có xác nh n và đóng d u c a T ch c đó. B n xác nh n ph i ghi rõ n i dung gi a b n sao và b n g c là gi ng nhau. N u có sai sót, T ch c ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Trư ng h p m t gi y t và ch ng t có nhi u trang, T ch c ph i xác nh n trên t ng trang. M c III. QUY N MUA NGO I T C A T CH C 1. Quy n mua ngo i t a. Ngư i cư trú là t ch c kinh t Vi t Nam, t ch c tín d ng Vi t Nam, chi nhánh công ty nư c ngoài, nhà th u nư c ngoài, nhà th u liên danh v i nư c ngoài, cơ quan nhà nư c, đơn v l c lư ng vũ trang, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, qu xã h i, qu t thi n c a Vi t Nam khi có nhu c u ngo i t đ đáp ng cho giao d ch vãng lai, giao d ch v n và các giao d ch đư c phép khác theo quy đ nh thì đư c quy n mua ngo i t t i các Ngân hàng trên cơ s xu t trình các gi y t và ch ng t h p l . b. Ngư i cư trú là doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài, bên nư c ngoài tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh khi có nhu c u ngo i t đ đáp ng cho giao d ch vãng lai, giao d ch v n và các giao d ch đư c phép khác theo quy đ nh thì đư c quy n mua ngo i t t i các Ngân hàng trên cơ s xu t trình các gi y t và ch ng t h p l . c. Ngư i cư trú là doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh đ u tư vào các d án đ c bi t quan tr ng theo chương trình c a Chính ph thì đư c Th tư ng Chính ph xem xét quy t đ nh vi c b o đ m cân đ i ngo i t đ i v i t ng d án. Các Ngân hàng có trách nhi m đáp ng nhu c u ngo i t cho các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh đã đư c Th tư ng Chính ph quy t đ nh đ m b o cân đ i ngo i t ; trư ng h p ngu n ngo i t hi n có không đ kh năng đáp ng, báo cáo Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam đ b sung ngu n ngo i t . d. Ngư i cư trú là doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh đ u tư vào các d án xây d ng công trình k t c u h t ng và các d án quan tr ng khác thì Th tư ng Chính ph s xem xét và quy t đ nh b o đ m h tr cân đ i ngo i t trên cơ s đ ngh c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam khi các Ngân hàng không đ kh năng đáp ng nhu c u ngo i t . 2. Các gi y t c n thi t cho vi c mua ngo i t
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khi mua ngo i t đ đáp ng cho các giao d ch vãng lai, các giao d ch v n hay các giao d ch đư c phép khác, T ch c ph i xu t trình cho Ngân hàng các gi y t và ch ng t h p l sau đây đ i v i t ng lo i giao d ch: a. Đ i v i thanh toán nh p kh u hàng hoá, d ch v cho nư c ngoài: Ph i có H p đ ng nh p kh u hàng hoá, d ch v v i nư c ngoài; gi y phép nh p kh u c a Th tư ng Chính ph (đ i v i các m t hàng trong Danh m c hàng hoá c m nh p kh u), hay gi y phép hay h n ng ch c a B Thương m i ho c B qu n lý chuyên ngành (đ i v i vi c nh p kh u các m t hàng trong Danh m c nh p kh u có đi u ki n), quy t đ nh thành l p, đăng ký kinh doanh, b ch ng t hoàn h o g m thư tín d ng (n u có), hoá đơn, v n đơn và các ch ng t có liên quan đ n nh p kh u hàng hoá và d ch v . b. Thanh toán u thác xu t, nh p kh u hàng hoá và d ch v cho Bên nh n u thác xu t nh p kh u: Ph i có h p đ ng u thác xu t, nh p kh u và các ch ng t có liên quan đ n u thác xu t, nh p kh u. c. Hoàn tr ti n b i thư ng liên quan đ n xu t kh u hàng hoá và d ch v : Ph i có h p đ ng xu t kh u hàng hoá và d ch v , thông báo thanh toán, gi y khi u n i, biên b n và gi y t có liên quan đ n gi i quy t tranh ch p khi u n i. d. Chuy n ti n đ t c c đ đ u th u nư c ngoài: Ph i có h p đ ng có liên quan, các gi y t và ch ng t có liên quan đ n vi c đ u th u nư c ngoài. đ. N p ti n h i viên cho các t ch c qu c t , các kho n phí đăng ký cho các cu c h p qu c t : Ph i có gi y t phê chu n c a cơ quan có th m quy n và các gi y t khác có liên quan. e. Các kho n chi phí liên quan đ n phí, chi tiêu cho vi c thành l p và ho t đ ng c a văn phòng đ i di n nư c ngoài: Ph i có phê chu n c a cơ quan có th m quy n cho phép thành l p văn phòng nư c ngoài và các gi y t liên quan đ n vi c chi các lo i phí và chi tiêu c a văn phòng. g. Các kho n chi phí liên quan đ n vi c đăng ký nhãn hi u hàng hoá, đăng ký b n quy n ng d ng đ i v i b ng phát minh, sáng ch , các d ch v tư v n: Ph i xu t trình h p đ ng có liên quan và các gi y t khác liên quan đ n vi c thanh toán cho nư c ngoài. h. Các kho n chi phí liên quan đ n vi c c cá nhân làm vi c trong t ch c ra nư c ngoài công tác, h c t p, kh o sát, h i th o ...: Ph i xu t trình các gi y t c a cơ quan có th m quy n cho phép ra nư c ngoài và các gi y t có liên quan đ n vi c thanh toán nư c ngoài, các gi y t khác có liên quan. i. Chuy n tr n g c, lãi và phí đ i v i kho n vay nư c ngoài: Ph i có h p đ ng vay v n đã đư c phê duy t, các gi y t liên quan khác. k. Chuy n ngo i t ra nư c ngoài c a Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh: Tuỳ t ng m c đích s d ng ngo i t , ph i xu t trình các gi y t theo quy đ nh t i Thông tư s 04/2001/TT-NHNN ngày 18/05/2001 c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n v Qu n lý ngo i h i đ i v i Doanh
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh. l. Đ i v i các giao d ch vãng lai và giao d ch đư c phép khác tuỳ theo t ng trư ng h p, Ngân hàng s quy đ nh c th các ch ng t c n thi t khi mua ngo i t . Các gi y t và ch ng t n p cho Ngân hàng đ mua ngo i t ph i là b n chính ho c b n sao có công ch ng. Đ i v i trư ng h p cơ quan công ch ng không th c hi n công ch ng, Ngân hàng có th yêu c u T ch c xu t trình b n g c ho c b n sao có xác nh n và đóng d u c a T ch c đó. B n xác nh n ph i ghi rõ n i dung gi a b n sao và b n g c là gi ng nhau. N u có sai sót, T ch c ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Trư ng h p trong m t gi y t và ch ng t có nhi u trang, T ch c ph i xác nh n trên t ng trang. M c IV. TRÁCH NHI M C A NGÂN HÀNG Các Ngân hàng khi th c hi n mua, bán ngo i t v i T ch c theo quy đ nh t i Thông tư này ph i có trách nhi m th c hi n nghiêm túc các quy đ nh dư i đây: 1. Hư ng d n, đôn đ c, thông báo cho T ch c th c hi n nghĩa v bán ngo i t cho các Ngân hàng, th c hi n mua ngo i t theo quy đ nh c a Thông tư này; 2. Đáp ng nhu c u ngo i t cho T ch c phù h p theo quy đ nh t i M c 3, Chương II trong Thông tư này và phù h p v i giá tr th c t ph i thanh toán c a T ch c; Riêng đ i v i vi c bán ngo i t đ thanh toán cho các giao d ch v n đư c th c hi n theo các quy đ nh hi n hành. 3. Niêm y t t giá mua và t giá bán theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Vi c niêm y t t giá đư c coi như là m t cam k t giao d ch ngo i t v i T ch c; 4. Hàng ngày ph i báo cáo chính xác cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý ngo i h i) v s ngo i t mua bán trong ngày, b o đ m duy trì tr ng thái ngo i h i ho c tr ng thái đ ng Vi t Nam, th c hi n mua, bán ngo i t v i T ch c, v i các Ngân hàng khác và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trên th trư ng ngo i t Liên ngân hàng đ đáp ng nhu c u ngo i t c a T ch c và đ m b o duy trì tr ng thái ngo i h i cu i ngày theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; 5. Hàng tháng, ch m nh t vào ngày mùng 5 c a tháng sau ph i báo cáo đ y đ cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý Ngo i h i) v tình hình mua - bán ngo i t v i T ch c (theo Ph l c đính kèm). 6. Khi phát hi n các hành vi vi ph m c a Ngân hàng khác hay T ch c đ i v i các quy đ nh t i Thông tư này thì ph i thông báo k p th i cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam đ có bi n pháp x lý. M c V. TRÁCH NHI M C A T CH C 1. Th c hi n nghiêm túc vi c bán ngo i t theo quy đ nh t i Thông tư này;
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Xu t trình đ y đ các gi y t và ch ng t theo quy đ nh và theo yêu c u h p lý c a Ngân hàng; 3. Kê khai trung th c theo quy đ nh trong Thông tư này; 4. Phát hi n các hành vi vi ph m c a Ngân hàng hay các t ch c khác đ i v i các quy đ nh t i Thông tư này và thông báo cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam bi t đ có bi n pháp x lý; M c VI. X LÝ VI PH M Các Ngân hàng và T ch c có hành vi vi ph m các quy đ nh c a Thông tư này thì tuỳ theo m c đ vi ph m s b x lý theo các quy đ nh hi n hành v x ph t hành chính trong lĩnh v c ho t đ ng ngân hàng và ti n t ho c các quy đ nh khác c a pháp lu t. Chương 3: ĐI U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c đã ban hành trư c đây g m: Thông tư s 08/1998/TT-NHNN7 ngày 30/9/1998 c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n thi hành Quy t đ nh s 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 c a Th tư ng Chính ph ; Quy t đ nh 418/1998/QĐ-NHNN7 ngày 11/12/1998 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c v vi c s a đ i, b sung m t s đi m t i Thông tư s 08/1998/TT-NHNN7 ngày 30/9/1998, Quy t đ nh s 314/1999/QĐ-NHNN7 ngày 09/9/1999 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c s a đ i m t s đi m t i Quy t đ nh s 418/1998/QĐ-NHNN7. 2. Th trư ng các V , C c, Chánh văn phòng, Chánh thanh tra thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám đ c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, Thành ph tr c thu c trung ương, T ng giám đ c (giám đ c) các Ngân hàng trong ph m vi ch c năng nhi m v c a mình ch u trách nhi m t ch c, hư ng d n tri n khai th c hi n Thông tư này. Lê Đ c Thuý (Đã ký) PH L C TÊN NGÂN HÀNG BÁO CÁO BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA BÁN NGO I T THÁNG...........NĂM...........
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ngày tháng năm Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam V Qu n lý Ngo i h i - Phòng Qu n lý các giao d ch Vãng lai Fax: 048268789 1. B ng s li u: Đơn v : nghìn USD Đ i tư ng T ng s lư ng ngo i t ngân T ng s lư ng ngo i t ngân hàng mua t các t ch c theo hàng bán cho các t ch c Thông tư này theo Thông tư này T ch c kinh t T ch c xã h i 2. Nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n (n u có) T ng giám đ c (Giám đ c) Ký tên và đóng d u Lưu ý: Các Ngân hàng t p h p s li u t các chi nhánh, s giao d ch trong nư c thu c h th ng c a mình đ báo cáo cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam.
Đồng bộ tài khoản