intTypePromotion=1

Thông tư 05/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:39

0
47
lượt xem
3
download

Thông tư 05/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. Th«ng t c ña B é  tµi ch Ý n h  S è  05/2002/TT­B T C  n g µy  17 th¸ng  01 n¨ m  2002 H íng  d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h  sè 78/2001/N§­C P  n g µy  23/10/2001 c ña   h C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  c hi tiÕt thi µ n h   h¸p lÖn h    h P thu Õ  thu  h Ë p  ® èi víi n g êi cã thu  h Ë p  cao n   n C¨n cø  Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi   ngêi cã  víi thu nhËp cao sè  35/2001/PL­ UBTVQH10  ngµy  th¸ng5  19    n¨m 2001; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  78/2001/N§­   sè  CP ngµy  23/10/2001 cña    ChÝnh phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p  lÖnh  ThuÕ     thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao; Bé    TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  I. h¹ m  vi ¸p d ô n g:  P 1.§èit      îng nép  thuÕ: §èi t nép   îng  thuÕ thu nhËp  theo quy ®Þnh   i§iÒu  NghÞ   t¹  1  ®Þnh  sè  78/2001/N§­   CP ngµy  23/10/2001 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p lÖnh  ThuÕ  thu nhËp ®èi    víingêi cã    thu  nhËp  cao  íi®©y         (d   gäi t¾t lµ thuÕ    thu nhËp) bao    gåm: 1.1.C«ng    d©n ViÖt Nam   trong níc hoÆc   c«ng        ë      ®i  t¸c,lao ®éng  níc ë    ngoµicã      thu nhËp; 1.2.C¸    nh©n    lµ ngêi kh«ng    mang  quèc  tÞch ViÖt Nam  nhng ®Þnh  c  kh«ng    t¹  thêih¹n  iViÖt Nam   thu nhËp    cã    (sau ®©y         gäilµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh    c    t¹ ViÖtNam); i   1.3.Ngêinícngoµicã            thu nhËp    t¹ ViÖtNam   i   bao  gåm: ­ Ngêi níc ngoµilµm          viÖc  i t¹ ViÖt Nam     trong c¸c doanh      nghiÖp, c¸c tæ      chøc kinh    tÕ, v¨n ho¸,x∙ héi.       . cña  . ViÖt Nam     hoÆc   cña    níc ngoµi,c¸c v¨n       phßng    ®¹idiÖn,c¸c chinh¸nh        c«ng      tynícngoµi;c¸c c¸ nh©n        hµnh nghÒ  ®éc  lËp; ­ Ngêi níc ngoµi tuy kh«ng          hiÖn diÖn  i t¹ ViÖt Nam     nhng  thu  cã  nhËp  ph¸tsinh t¹      i ViÖt Nam     trong c¸c tr     êng      nhËp    hîp nh: thu  tõ chuyÓn giao c«ng  nghÖ, tiÒn b¶n    quyÒn. 2.Thu    nhËp  chÞu  thuÕ: Thu  nhËp chÞu  thuÕ quy ®Þnh   iKho¶n  §iÒu  NghÞ   t¹  1  2  ®Þnh  sè  78/2001/N§­   CP ngµy 23/10/2001 cña ChÝnh phñ bao gåm  thu nhËp  êng  th xuyªn vµ      thu nhËp kh«ng  êng  th xuyªn. 2.1.Thu    nhËp  êng  th xuyªn gåm:   2.1.1.C¸c    kho¶n  thu  nhËp      díic¸c h×nh thøc  tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng, tiÒn     thïlao;bao      gåm   tiÒn l c¶   ¬ng lµm thªm   ¬ng  3, l giê,l ca   ¬ng  th¸ng thø  (nÕu    13  cã),tiÒn trî      cÊp thay l  ¬ng  nhËn    tõquü b¶o  hiÓm       x∙héi;tiÒn ¨n tr         a,¨n gi÷a ca    (nÕu  nhËn  b»ng tiÒn). 
 2. Trêng  khiký  hîp    kÕt  ®ång    hîp  lao ®éng nÕu  quy  ®Þnh  nhËp  thu  thùc  nhËn  kh«ng  thuÕ    cã  thu nhËp      ( thu nhËp  NET         ) th× thu nhËp  kh«ng  thuÕ  cã  ph¶i     quy ®æi  thµnh thu nhËp  thuÕ    cã  ®Ó lµm  c¨n  x¸c ®Þnh  cø    thu nhËp  chÞu thuÕ  (c«ng thøc qui®æi      phô    1  lôcsè  ®Ýnh  kÌm).  2.1.2.TiÒn  ëng    th th¸ng,quý, n¨m,  ëng      th ®ét xuÊt nh©n    dÞp ngµy    lÔ, tÕt,ngµy    thµnh    lËp ngµnh      tõc¸cnguån,díi       h×nh  c¸c thøc:tiÒn,hiÖn      vËt. 2.1.3.Thu    nhËp  tham    do  gia hiÖp    héi kinh doanh, Héi      ®ång qu¶n    trÞ, Héi ®ång    qu¶n      lý,Héi ®ång  doanh nghiÖp. 2.1.4.C¸c    kho¶n  thu nhËp    æn ®Þnh   cña  c¸c  nh©n   c¸  nªu  i§iÒu  t¹  1  NghÞ  ®Þnh  78/2001/N§­   sè  CP ngµy  23/10/2001  tham      do  gia ho¹t®éng  s¶n  xuÊt,kinh doanh, dÞch  c¸c lo¹        vô    i kh«ng  thuéc  ®èi  îng  t nép  thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp    nh: thiÕtkÕ,    kiÕn tróc,dÞch  t vÊn    vô   theo    hîp ®ång      dµi h¹n, gi¶ng    d¹y,luyÖn  , thi biÓu diÔn v¨n ho¸  nghÖ  thuËt;ho¹t®éng      thÓ dôc thÓ  thao mang    tÝnh chuyªn nghiÖp;   2.1.5.C¸c    kho¶n    thu nhËp  c¸c tæ  do    chøc,c¸ nh©n            chitr¶thu nhËp   chi tr¶hé    tiÒn nhµ,®iÖn, níc.Riªng tiÒn nhµ              tÝnh  theo  thùc tÕ      nh­ sè    chitr¶hé  ng kh«ng      vîtqu¸ 15%   thu nhËp  tiÒn l sè    vÒ   ¬ng,tiÒn c«ng,tiÒn thïlao.Trêng              hîp c¸ nh©n  t¹ trôsë      ë  i   lµm    viÖc  thu nhËp  th×    chÞu  thuÕ  trong tr   êng    hîp nµy  c¨n  vµo  cø  tiÒn thuªnhµ    hoÆc     chiphÝ  khÊu hao  tÝnh  theo    gi÷a diÖn  tû lÖ    tÝch  nh©n  dông  diÖn  c¸  sö  vµ  tÝch cña c¨n nhµ  còng  îc tÝnh    vµ  ®   tèi®a  15%. 2.2.Thu    nhËp  kh«ng  êng  th xuyªn gåm:   2.2.1.Thu    nhËp  quµ  vÒ  biÕu,quµ    tÆng  b»ng  hiÖn    c¸c tæ  vËt do    chøc,   c¸ nh©n        tõ níc ngoµi göi vÒ       cho      c¸c c¸ nh©n  ViÖt Nam       ë    díic¸c h×nh  thøc:  göiqua    chøc          c¸c tæ  chitr¶thu nhËp  bu  nh  ®iÖn, nhê    ngêimang  vÒ      hé  níc. NgêinhËn    quµ        lµc¸c c¸ nh©n  ngêiViÖt Nam,      ngêinícngoµi,chñ        hoÆc  ngêi  ®¹idiÖn    cña doanh  nghiÖp  tnh©n. Trêng      hîp hiÖn    vËtcña  b¶n th©n    c¸nh©n  mang  theo  ngêi vµo    ViÖt Nam   kª    ®∙  khaitrong tê khaih¶i quan              khilµm    thñ tôcnhËp    c¶nh    th× kh«ng  thuéc thu nhËp      chÞu  thuÕ  quµ  vÒ  biÕu,quµ    tÆng; 2.2.2.Thu    nhËp    vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ  theo tõng hîp ®ång, bao  gåm: ­ ChuyÓn    giao quyÒn  h÷u    së  hoÆc  quyÒn  dông     îng së  sö  c¸c ®èi t   h÷u  c«ng nghiÖp  s¸ng  nh  chÕ, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, gi¶iph¸p      h÷u Ých, nh∙n     hiÖu  hµng    ho¸;nh∙n hiÖu  ¬ng    th m¹i; ­ ChuyÓn    giao th«ng    qua  viÖc  mua   b¸n,cung  cÊp    (cã hoÆc  kh«ng kÌm  theo thiÕt bÞ); bÝ       quyÕt  thuËt,ph¬ng  c«ng  kü    ¸n  nghÖ,  quy tr×nh c«ng  nghÖ,  thiÕtkÕ     hoÆc   mÉu  thiÕtkÕ,    c«ng thøc,b¶n    ®å,    vÏ,s¬  b¶ng, biÓu,     th«ng  kü  sè  thuËthoÆc     kiÕn thøc kü    thuËtchuyªn m«n      kh¸c. ­Thùc    hiÖn    c¸cdÞch  hç    tvÊn  vô  trî   vµ  sau: + Nghiªncøu,ph©n      tÝch,®¸nh    héi,   gi¸c¬    nghiªncøu    tiÒn kh¶    kh¶    thivµ  thi   ¸n ®Çu    ® æi      dù    c¸c tvµ  míic«ng  nghÖ; +  trî thuËt,lùa chän  Hç    kü      c«ng  nghÖ,  híng dÉn    l¾p  Æt  ® thiÕtbÞ, vËn      hµnh      thö c¸cd©y chuyÒn  c«ng  nghÖ; +  vÊn  qu¶n    T  vÒ  lýc«ng  nghÖ,  chøc  vËn  tæ  vµ  hµnh      c¸cqu¸ tr×nh c«ng    nghÖ  s¶n  vµ  xuÊt; 2
 3. + §µo    t¹o,huÊn  luyÖn, n©ng    cao tr×nh    ®é chuyªn m«n   thuËt vµ  kü    qu¶n    lý cña    c¸c c¸n  qu¶n    bé  lý,c¸n  kü  bé  thuËt vµ    c«ng  nh©n  (kh«ng bao  gåm     c¸ch×nh  thøc ®µo      t¹ochuyªn ngµnh);   +  Thùc hiÖn dÞch  vÒ    vô  thu thËp,xö    cung    lývµ  cÊp  th«ng    thÞ  ­ tinvÒ  tr êng,c«ng    nghÖ, ph¸p lý,       nguyªn vµ  tµi   m«i  êng. tr ­ ChuyÓn  giao viÖc  dông  sö  hoÆc   quyÒn  dông    sö  c¸c thiÕtbÞ    c«ng  nghiÖp,th   ¬ng nghiÖp  hoÆc  khoa häc (kh«ng bao gåm     ho¹t®éng  thuÇn    tuý nhËp m¸y mãc, thiÕtbÞ, vËtt . ;        .. ) ­ Trêng      hîp chuyÓn giao c«ng    nghÖ  quy  nh  ®Þnh  i t¹ ®iÓm     2.2.2nµy      díi h×nh  thøc biÕu    tÆng    th× kh«ng ph¶inép    thuÕ    thu nhËp kh«ng  êng  th xuyªn; 2.2.3.  Thu  nhËp  tiÒn b¶n  vÒ    quyÒn      c¸ct¸cphÈm     v¨n häc,nghÖ    thuËt; 2.2.4.Thu    nhËp  thiÕtkÕ  thuËtx©y  vÒ    kü    dùng,thiÕtkÕ  thuËtc«ng      kü    nghiÖp  c¸c dÞch     vµ    vô:tvÊn, ®µo      t¹o,dÞch  m«i  ithu nhËp        vô  gií     ; tõ c¸c ho¹t ®éng biÓu diÔn  nghÖ thuËt,  thÓ  dôc thÓ thao kh«ng    mang  tÝnh  chÊtchuyªn     nghiÖp. 2.2.5.Thu    nhËp      tõ c¸c ho¹t®éng    khoa häc      nh: héi th¶o,®Ò       tµinghiªn   cøu  khoa  häc    c¸ccÊp; 2.2.6.Tróng  ëng    do    th xæ sè  Nhµ      nícph¸thµnh  c¸c h×nh  vµ    thøc    xæ sè  khuyÕn m¹i. 3. T¹m      thêicha    thu thuÕ    thu nhËp        ®èi víi kho¶n    c¸c thu nhËp  l∙tiÒn vÒ   i   göing©n    hµng, l∙ tiÒn         i göitiÕtkiÖm,    l∙ tiÒn cho  i   vay vèn;l∙ mua       i tÝn phiÕu,  tr¸ phiÕu, kú    i   phiÕu, cæ     phiÕu, thu    nhËp   tõ ho¹t®éng    ®Çu   t chøng kho¸n,  chªnh  lÖch mua  b¸n  chøng kho¸n  theo quy  ®Þnh  it¹ §iÒu  NghÞ   3  ®Þnh  sè  78/2001/N§­ CP. 4.C¸c    kho¶n    thu nhËp  kh«ng  thuéc diÖn    chÞu  thuÕ    thu nhËp  quy  ®Þnh  t¹ §iÒu  NghÞ    i 4  ®Þnh  78/2001/N§­   sè  CP bao  gåm: 4.1.C¸c    kho¶n    thu nhËp  Nhµ    do  nícViÖtNam     quy  ®Þnh    díi®©y      ®èi víi thu nhËp      ph¸tsinh t¹ ViÖtNam:    i   4.1.1.  Phô  cÊp  lµm  ®ªm   (kh«ng  bao  gåm  ¬ng  ba); l ca  4.1.2.Phô    cÊp ®éc  , h¹i nguy  hiÓm       ®èi víinh÷ng nghÒ  hoÆc  c«ng viÖc  ë nh÷ng    ®iÒu  n¬icã  kiÖn ®éc  , h¹i nguy  hiÓm     nh:hÇm     lß;giµn khoan ngoµi  biÓn; treo ngêi trªncao; tiÕp            xóc    trùc tiÕp    víichÊt ®éc, khÝ      ®éc,    bôi ®éc;  lµm viÖc  n¬icã  ë    phãng     x¹,tiabøc      x¹ trªnmøc  cho phÐp; lµm    viÖc  n¬icã  ë    bÖnh  truyÒn nhiÔm; 4.1.3.  Phô  cÊp  tr¸chnhiÖm    theo quy    ®Þnh  cña  Nhµ  níc; 4.1.4.Phô    cÊp khu vùc, phô    cÊp  thu hót,phô    cÊp  Æc   ® biÖt ®èi      víi nh÷ng    x«ihÎo  n¬i xa    l¸nh,khÝ    hËu xÊu, vïng    kinh tÕ      míi,®¶o  ®Êt  xa  liÒn,   vïng biªn gií cã    i ®iÒu    kiÖn khã kh¨n (kh«ng bao  gåm  phô cÊp  Tæ   xa  quèc  cña ngêinícngoµi);     4.1.5.Phô    cÊp th©m  niªn ®èi     îng  trang;phô    víilùc l vò    cÊp   ninh an    quèc  phßng; 4.1.6.  Phô  cÊp  Æc     ® thïcña  mét  ngµnh  sè  nghÒ:  ph¸p y,m æ;     4.1.7.Phô    cÊp u l ®éng  dông    ¸p  víimét  nghÒ   sè  hoÆc  c«ng viÖc ph¶i   thêng xuyªn thay ® æi      c«ng  viÖc  n¬ië; vµ    3
 4. 4.1.8.  Phô cÊp  ®∙i®èi víi   ho¹t®éng  u        bé    c¸n c¸ch m¹ng  ícn¨m    tr   1945  vµ  c¸ckho¶n    phô  cÊp kh¸ccã    nguån      chitõng©n  s¸ch Nhµ    níc; Møc      chic¸c kho¶n phô  cÊp b»ng  tiÒn ® îcx¸c ®Þnh        theo quy ®Þnh cña  cÊp  thÈm  cã  quyÒn  phï hîp    vµ    víichÕ    ®é qu¶n      lýtµichÝnh hiÖn hµnh. §èi     víingêi níc ngoµisè          phô  cÊp  îc x¸c ®Þnh    së  ®     trªnc¬  tiÒn ¬ng  b¶n  l c¬  theo   hîp ®ång  hÖ   phô  vµ  sè  cÊp  Bé  do  Lao  ®éng  Th¬ng  ­  binh  X∙    vµ  héi quy  ®Þnh  chung  cho mäi   îng. ®èi t 4.2 C¸c    kho¶n    thu nhËp  kh«ng  chÞu  thuÕ  kh¸c: 4.2.1.TiÒn    c«ng    t¸cphÝ  trong c¸c lÇn  c«ng            ®i  t¸clµ c¸c kho¶n  tiÒn    tr¶ cho ph¬ng  tiÖn ®i  itiÒn thuªphßng    l¹  ,     ngñ  chøng        cã  tõ hîp lý,tiÒn l trótheo   u    chÕ  ®é. Trêng  kho¸n  hîp  c«ng    t¸cphÝ  th× còng chØ  îc trõnh÷ng    ®     chiphÝ  trªn; 4.2.2. XuÊt    ¨n ®Þnh îng cña  l   mét  c«ng  sè  viÖc,mét  nghÒ  Æc     sè  ® biÖt,   b÷a      ¨n t¹ chç,¨n tr     i     a,¨n gi÷a ca    êng      (trõtr hîp nhËn b»ng  tiÒn); 4.2.3.C¸c    kho¶n    trîcÊp      x∙ héi cña    c¸c ®èi îng  t hëng  chÝnh s¸ch x∙ héi       nh:th   ¬ng  binh,bÖnh    binh,gia ®×nh          liÖtsü,ngêicã    c«ng  gióp ®ì    c¸ch m¹ng;     trî  cÊp khã kh¨n ®ét    xuÊt,trî     cÊp    gi¶i quyÕt c¸ctÖ          n¹n x∙héi; 4.2.4.TiÒn    êng    båi th b¶o hiÓm   tham    do  gia b¶o hiÓm  con ngêi vµ      tµi s¶n; 4.2.5.TrîcÊp        th«iviÖc,trî     cÊp mÊt viÖc lµm cho     îng theo  c¸c ®èi t   quy  ®Þnh cña  luËtlao®éng; Bé      4.2.6.TrîcÊp      ®iÒu ®éng  c¬  s¶n  vÒ  së  xuÊt theo    quy ®Þnh cña Nhµ n­ íc bao    gåm   trî c¶   cÊp chuyÓn vïng mét lÇn cña ngêi níc ngoµi®Õn   trót¹       c     i ViÖtNam;   4.2.7.TiÒn  ëng  c¶itiÕn  thuËt,s¸ng    th vÒ    kü    chÕ    ph¸tminh, c¸c gi¶ith       ­ ëng quèc        ëng  tÕ, c¸c gi¶ith quèc gia  Nhµ     do  níc ViÖt Nam   chøc, c«ng    tæ    nhËn    (trõtiÒn th   ëng  c¸ctæ  do    chøc,c¸nh©n      kh¸ctµitrî ;     ) 4.2.8.TiÒn  ëng    th kÌm theo    c¸c danh  hiÖu  Nhµ    do  níc phong tÆng    nh: Bµ    mÑ ViÖt Nam     anh hïng,Anh    hïng   îng  trang Nh©n   lùc l vò    d©n, Anh hïng  Lao ®éng, Gi¸o s, Nhµ          gi¸oNh©n   d©n, Nhµ    tó,NghÖ   Nh©n   gi¸o u    sü  d©n,   NghÖ   u  . sü  tó.. 4.3. TiÒn    nép    vÒ b¶o hiÓm       x∙ héi,b¶o hiÓm   tÕ  tiÒn ¬ng, tiÒn y  tõ  l     c«ng  cña ngêilao®éng;       4.4.Thu    nhËp cña  chñ  kinh doanh    hé    c¸thÓ,cña        c¸cc¸nh©n    lµngêiníc     ngoµi®∙    thuéc diÖn    chÞu thuÕ theo LuËt ThuÕ         thu nhËp doanh  nghiÖp;  4.5.Thu    nhËp  êng  th xuyªn cña    ngêinícngoµië          t¹ ViÖtNam     ngµy  i   díi30  trongph¹m    th¸ngli     tõngµy    vi12    ªntôckÓ    ®Õn   ViÖtnam;   4.6.C¸c      lîÝch  îchëng  c¬  i ®   do  quan        chitr¶thu nhËp thanh        to¸nnh:chi phÝ  ®µo    t¹onh©n      viªntr¶cho    n¬i®µo      m¸y  t¹o,chivР bay  phÐp  vÒ  cña  ngêi   nícngoµivÒ      th¨m   gia ®×nh, häc    phÝ  cho  con ngêinícngoµitr¶trùctiÕp cho              c¸ctr   êng häc    t¹ ViÖtNam. i   4
 5. II.  C¨n c ø  tÝn h thu Õ C¨n  tÝnh  cø  thuÕ    thu nhËp      lµthu nhËp  chÞu  thuÕ  thuÕ  vµ  suÊt 1.§èivíi         nhËp  êng  thu th xuyªn: 1.1. Thu    nhËp  êng  th xuyªn chÞu thuÕ    lµ tæng thu nhËp cña tõng    c¸ nh©n quy ®Þnh    t¹ Kho¶n  §iÒu  NghÞ  i 1  2  ®Þnh  78/2001/N§­   sè  CP tÝnh b×nh  qu©n th¸ngtrong n¨m, cô        thÓ: 1.1.1. C«ng d©n  ViÖtNam   trong níchoÆc   c«ng        ë      ®i  t¸c, ®éng  níc lao ë    ngoµi,c¸ nh©n        lµngêikh«ng    mang  quèc tÞch ViÖt Nam     nhng  ®Þnh  kh«ng  c  thêih¹n  i   t¹ ViÖt Nam:        lÊy tæng    thu nhËp    îctrong n¨m  c¶    thu ®     kÓ  thu nhËp  ë  níc ngoµichia cho  th¸ng (theo n¨m        12      d¬ng  lÞch).Trêng  c«ng    hîp  d©n ViÖt  Nam   thêigian lµm  cã      viÖc  trong nícvµ  nícngoµith× thu nhËp  ë      ë          chÞu thuÕ  lµtæng      thu nhËp    ph¸tsinhë    trong nícvµ  nícngoµi.     ë    1.1.2.Ngêinícngoµic    i         trót¹ ViÖt Nam         tõ 183  ngµy      trëlªn(sau  ®©y    gäi lµngêic          trót¹ ViÖtNam)    i   lÊy tæng  thu nhËp    sè    ph¸tsinh trong n¨m, bao        gåm   thu  nhËp  ph¸tsinh t¹      iViÖt Nam   thu    vµ  nhËp  ph¸tsinh ngoµi ViÖt Nam           chia  cho  th¸ng.Trêng  kª khaithu  12    hîp      nhËp  b×nh  qu©n  th¸ng ë      níc ngoµithÊp    h¬n  thu nhËp  b×nh  qu©n  th¸ng ë    ViÖt Nam       mµ kh«ng  chøng  minh  îc th× ®     lÊy thu    nhËp  b×nh qu©n  th¸ng trong thêigian  t¹        ë  i ViÖt Nam       ®Ó lµm  cø  c¨n  tÝnh  thuÕ  cho    thêigian ë      nícngoµi.  Th¸ng  tÝnh thuÕ  quy      ngµy. íclµ30  1.1.3.Ngêi níc ngoµi ë          ViÖt Nam   30  tõ  ngµy  ®Õn   182 ngµy  th×    thu nhËp  chÞu thuÕ    lµ tæng  nhËp  thu  ph¸tsinh do      c«ng  viÖc  lµm  i t¹ ViÖt Nam     trong kho¶ng      thêigian    ®ã kh«ng ph©n  biÖt n¬i nhËn  nhËp  ViÖt Nam       thu  ë    hay  nícngoµi. ë    1.2.ThuÕ     suÊt®èi víi         nhËp  êng  thu th xuyªn ¸p dông      theo biÓu    thuÕ    luü tiÕn tõng phÇn      quy ®Þnh    t¹ §iÒu  Ph¸p  i 10  lÖnh thuÕ   thu nhËp:   BiÓu  +  thuÕ ®èi    nhËp  êng  víithu  th xuyªn cña    c«ng d©n ViÖt Nam     vµ  c¸ nh©n      lµ ngêi kh«ng    mang  quèc tÞch ViÖt Nam     nhng ®Þnh  kh«ng    c  thêi h¹n t¹ ViÖtNam:     i   §¬n    vÞ:1000®  BËc Thu  nhËp  b×nh qu©n  ThuÕ   suÊt  th¸ng/ng êi (%) 1           ®Õn                3.000 0 2 Trªn 3.000     ®Õn     6.000 10 3 Trªn 6.000     ®Õn     9.000 20 4 Trªn 9.000     ®Õn   12.000 30 5 Trªn12.000    ®Õn   15.000 40 6 Trªn15.000   50 §èi víic¸c  nh©n,      c¸  sau    nép  khi ®∙  thuÕ thu nhËp  theo quy ®Þnh   i t¹  BiÓu thuÕ  nµy,nÕu    phÇn    thu nhËp  cßn    l¹ b×nh  i qu©n    trªn15.000.000 ®ång/   th¸ngth× thu bæ         sung  30%   vîttrªn15.000.000 ®ång. sè        5
 6. + BiÓu thuÕ ®èi    víithu nhËp  êng  th xuyªn  cña ngêi níc ngoµi c tró t¹          i ViÖtNam   c«ng    vµ  d©n  ViÖtNam       lao®éng, c«ng    nícngoµi:   t¸cë      §¬n    vÞ:1000®  BËc Thu  nhËp  b×nh qu©n ThuÕ   suÊt th¸ng/ng êi (%) 1             ®Õn    8.000                  0 2 Trªn  8.000        ®Õn   20.000    10 3 Trªn 20.000       ®Õn   50.000    20 4 Trªn 50.000       ®Õn   80.000    30 5 Trªn 80.000       ®Õn  120.000   40 6 Trªn120.000   50 §èi víingêi níc ngoµi ë            ViÖt nam     ngµy    tõ 30  ®Õn  182 ngµy, ¸p    dông  thuÕ  suÊtthèng    nhÊt 25%       trªntæng  thu nhËp. sè    §èi víingêi ViÖt Nam   thêigian          cã    lµm viÖc  trong níc vµ  níc ngoµi ë      ë      th× nép    thuÕ  theo biÓu    thuÕ ¬ng  t øng. ThuÕ   thu nhËp  êng  th xuyªn  îc tÝnh  ®   theo ph¬ng ph¸p  luü tiÕn tõng  phÇn  trong c¸c bËc      thuÕ. C¸ch    tÝnh  îccô  ®   thÓ   ho¸ biÓu phô    2  lôcsè  ®Ýnh  kÌm  Th«ng   tnµy. 2.§èivíi         nhËp  thu kh«ng  êng  th xuyªn: 2.1.Thu    nhËp kh«ng  êng  th xuyªn chÞu    thuÕ    thu nhËp  lµsè    cña tõng    c¸ nh©n  kh«ng ph©n biÖtngêiViÖt Nam         hay ngêinícngoµitrong tõng          lÇn    ph¸t sinh thu nhËp      theo quy ®Þnh  i t¹ Kho¶n  §iÒu  NghÞ    2  2  ®Þnh  78/2001/N§­ sè  CP,  thÓ: cô  Thu nhËp  quµ  vÒ  biÕu,quµ    tÆng      tõnícngoµichuyÓn  ® îctÝnh      vÒ    trªn trÞgi¸quµ      biÕu,quµ    tÆng tõng    c¶  êng    lÇn,kÓ  tr hîp ngêinhËn      lµchñ  doanh  nghiÖp   tnh©n. Thu nhËp    vÒ chuyÓn  giao c«ng nghÖ,  thiÕt kÕ   thuËt x©y    kü    dùng,  thiÕtkÕ   thuËt c«ng    kü    nghiÖp tÝnh theo      gi¸trÞ quyÕt  to¸n tõng    hîp ®ång,  kh«ng ph©n biÖtsè  chitr¶.   lÇn    Thu  nhËp  tróng th vÒ    ëng    tÝnh  xæ sè  theo  tõng  më   nhËn    ­ lÇn  vµ  gi¶ith ëng. 2.2.ThuÕ     suÊt ®èi      víithu nhËp kh«ng  êng  th xuyªn  dông  ¸p  theo quy  ®Þnh  t¹ §iÒu 12  Ph¸p lÖnh ThuÕ  thu nhËp, §iÒu 9  NghÞ  ®Þnh  sè  i 78/200P1/N§­CP: 2.2.1.Thu    nhËp kh«ng  êng  th xuyªn  dông  ¸p  biÓu thuÕ luü tiÕn tõng  phÇn, trõthuÕ      suÊtqui®Þnh        t¹ ®iÓm   i 2.2.2vµ    2.2.3cña    ®iÓm     2.2 nµy §¬n    vÞ:1000®  BËc Thu nhËp    ph¸tsinh mçi lÇn    ThuÕ   suÊt(%)   1                         ®Õn  2.000    0 2 Trªn 2.000       ®Õn     4.000  5 6
 7. 3 Trªn 4.000       ®Õn   10.000  10 4 Trªn10.000      ®Õn   20.000  15 5 Trªn20.000      ®Õn   30.000  20 6 Trªn30.000    30 2.2.2. ThuÕ      suÊt5%       trªntæng    thu nhËp    ¸p dông    : ®èi víi ­Thu    nhËp  chuyÓn  vÒ  giao c«ng    nghÖ    tr   trªn2  iÖu®ång/lÇn. ­ Thu    nhËp  quµ  vÒ  biÕu,quµ    tÆng  b»ng  hiÖn        vËt tõ nícngoµichuyÓn    vÒ    tr   trªn2  iÖu®ång/lÇn  2.2.3.ThuÕ     suÊt 10%       trªntæng  thu  sè  nhËp  dông  ¸p  ®èi    nhËp  víithu  vÒ  tróng th   ëng    trªn12,5 tr   xæ sè      iÖu®ång/lÇn  III.T æ  c h ø c kª k h ai thu n é p  thu Õ   1.Tæ     chøc  qu¶n    lýthu: §iÒu  NghÞ  11  ®Þnh  78/2001/N§­   sè  CP quy ®Þnh: ThuÕ     thu nhËp  thùc  hiÖn theo nguyªn t¾c    khÊu      trõt¹ nguån.Tæ   i   chøc,c¸nh©n            chitr¶thu nhËp   ( gäit¾tlµc¬        quan        chitr¶thu nhËp) cã    nghÜa  khÊu    vô  trõtiÒn thuÕ      thu nhËp  ®Ó  nép vµo ng©n  s¸ch Nhµ    íckhichitr¶thu nhËp    níctr           cho    c¸nh©n. C¸c  êng    tr hîp kh¸c,c¬    quan  thuÕ    trùctiÕp tæ    chøc  thu. C¬  quan chitr¶thu nhËp          bao  gåm: ­ C¸c  chøc,c¸ nh©n        tæ      chitr¶tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng,tiÒn th     ëng, tiÒn thï       laovµ      c¸ckho¶n  tÝnh  cã  chÊttiÒn l    ¬ng,tiÒn c«ng;     ­ C¸c  quan    c¬  qu¶n    lý,tuyÓn chän,m«i      gií hoÆc   i cung cÊp    lao ®éng  ë  trongníc;   ­ C¸c  quan    c¬  qu¶n    lý,tuyÓn chän  a  ® ngêi®i    lµm  viÖc  i   t¹ nícngoµi:c¸c       Bé, c¸cngµnh,c¸cdoanh          nghiÖp... ­ C¬    quan ngo¹igiao,c¸c tæ        chøc    ®¹idiÖn  cña  quan,doanh  c¬    nghiÖp  ViÖtNam   nícngoµi;   ë    ­ C¸c tæ chøc kiÓm  ho¸, chi  quµ biÕu, quµ tÆng  tõ níc ngoµi  tr¶   chuyÓn  nh:h¶iquan  vÒ      cöa khÈu, bu    ®iÖn, c¸c tæ      chøc,c¸ nh©n      lµm dÞch  vô  chuyÓn quµ biÕu,quµ    tÆng b»ng  hiÖn  vËt; ­C¸c      c¸nh©n  mang  quµ  hé  biÕu  theo ngêivÒ      ViÖtNam;   ­ C¸c  chøc, c¸ nh©n    tæ      nhËn chuyÓn giao c«ng nghÖ  hoÆc  mua  b¶n  quyÒn; ­ C¸c  chøc        tæ  chitr¶tróng th   ëng          ëng  xæ sè,chitr¶th khuyÕn    chi m¹ivµ    tr¶th   ëng  kh¸c; ­C¸c  chøc,c¸nh©n      cung    tæ      chitr¶vÒ  cÊp  dÞch  vµ   vô  tvÊn; ­C¸c    nhµ  thÇu; 7
 8. ­ C¸c  chøc,c¸ nh©n  chøc      tæ      tæ  d¹y thªm,luyÖn  , chøc    thi  tæ  biÓu diÔn  nghÖ  thuËt,biÓu    diÔn, thi®Êu       thÓ dôc thÓ thao,tæ    chøc    héi th¶o,nghiªn     cøu      ®Ò tµikhoa häc  c¸ctæ  vµ    chøc    c¸ nh©n kh¸ccã          chitr¶thu nhËp cho    c¸c c¸nh©n;   ­ C¸c    nhµ xuÊt b¶n, t¹p chÝ, b¸o,nhµ            s¶n xuÊt phim, b¨ng      ®Üa  h×nh,  ©m   thanh; Trêng  hîp  quan  c¬  qu¶n    lý kh«ng    trùc tiÕp      chi tr¶thu nhËp, nhng  do      chøc  n¨ng,nhiÖm  cã    vô  thùc hiÖn    viÖc  qu¶n   lý,kiÓm    tra,gi¸m       s¸tho¹t ®éng  cña    chøc  c¸ nh©n  c¸c tæ  cã    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ, nÕu    ®¶m  b¶o viÖc    thu thuÕ  nhËp  thu  tËp trung kÞp    ® îc c¬    thêivµ    quan  thuÕ chÊp  nhËn  còng  th×  ® îccoinh    quan            lµc¬  chitr¶thu nhËp; C¬  quan        chitr¶thu nhËp  îc hëng  ®   kho¶n tiÒn      thïlao tÝnh    tiÒn trªnsè    thuÕ thu  nhËp  khÊu    íc khi nép  ®∙  trõ tr     vµo NSNN     ®Ó dïng  vµo  môc  ®Ých  trang tr¶ic¸c chiphÝ          cho viÖc  chøc  tæ  thu nép thuÕ  khen  ëng  vµ  th cho    c¸ nh©n  thµnh  cã  tÝch trongviÖc  chøc      tæ  thu nép  theo tûlÖ  sau:     nh  ­ 0,5%  (n¨m phÇn  ngµn) ®èi    thuÕ  víisè  thu  îc tõ  ®   thu nhËp  êng  th xuyªn.   ­ 1%     (mét phÇn    tr¨m)®èi víisè        thuÕ  ® îc tõ kho¶n    thu      thu nhËp kh«ng  thêng xuyªn vµ  thuÕ      sè  thu nhËp    thu qua    c¸cnhµ thÇu    nícngoµi. 2.§¨ng  thuÕ  cÊp  sè    ký  vµ  m∙  thuÕ 2.1.Mäi      c¸ nh©n  thu  cã  nhËp  êng  th xuyªn ®Õn     møc  chÞu  thuÕ  c¸c vµ    c¬ quan      chi tr¶thu  nhËp  c¸ nh©n  cã    thuéc diÖn chÞu  thuÕ thu nhËp ®Òu   ph¶i®¨ng  víic¬    ký    quan  thuÕ    îc cÊp  sè  ®Ó ®   m∙  thuÕ  (mÉu  05/§K­ sè  TCT   ban hµnh kÌm  theo Th«ng   tnµy).§èit      îng nép  thuÕ    thu nhËp  tr¸chnhiÖm   cã    chÊp  hµnh    c¸c quy ®Þnh    sè  vÒ m∙  thuÕ  i t¹ Th«ng    t 79/1998/TT­BTC  ngµy  12/6/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  75/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 4/4/1998 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  quy ®Þnh  m∙  ®èi t   vÒ  sè   îng nép  thuÕ. 2.2.C¸c      c¸ nh©n  nép thuÕ    thu nhËp  êng  th xuyªn th«ng    qua  quan    c¬  chi tr¶thu nhËp      nép    tê khai®¨ng  thuÕ      ký  thu nhËp    c¸ nh©n cho  quan      c¬  chitr¶ thu nhËp. C¬       quan        chitr¶thu nhËp  tæng      hîp tê khai®¨ng  thuÕ      ký  thu nhËp  cña tõng    c¸ nh©n vµ    nép  cho  quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n      îccÊp    lý®Ó ®   m∙  sè thuÕ cho  tõng c¸nh©n.       2.3.C¸    nh©n  nép  thuÕ    thu nhËp    trùctiÕp cho  quan    c¬  thuÕ nép    tê khai   ®¨ng  thuÕ    ký  thu nhËp    c¸nh©n cho  quan  c¬  thuÕ    îccÊp  sè  ®Ó ®   m∙  thuÕ.   2.4.C¬     quan      chi tr¶ thu nhËp,    c¸ nh©n  nép thuÕ thu nhËp  ph¶i thùc     hiÖn ®¨ng  thuÕ  ký  ngay sau      khiph¸tsinh thu nhËp      chÞu thuÕ    thu nhËp. C¸c    ®èi t    îng nép thuÕ    thu nhËp  ® îccÊp  sè  ®∙    m∙  thuÕ, khikª khainép          thuÕ  ph¶i  tùghim∙  thuÕ      sè  vµo  m∙  thuÕ      «  sè  trªntêkhainép    thuÕ. 2.5.Mçi      c¸ nh©n  chØ   ph¶i®¨ng  ®Ó   îc cÊp  sè      ký  ®   m∙  thuÕ  nhËp  thu  mét  lÇn  ® îc cÊp  vµ    mét  sè  m∙  thuÕ  duy  nhÊt.C¸    nh©n  ® îc cÊp  sè  ®∙    m∙  thuÕ    dông  sè  sÏ sö  m∙  thuÕ  cho  viÖc khai b¸o    nép thuÕ    quan  víic¬  thuÕ  hoÆc   th«ng  m∙  thuÕ  b¸o  sè  cho  quan        c¬  chitr¶thu nhËp. C¸    nh©n  cïng mét    lócnép    thuÕ    thu nhËp cao qua  nhiÒu  chøc      thùc hiÖn  tæ  chitr¶th×    ®¨ng  ký  thuÕ  i t¹ mét    ®¬n  chitr¶thuËn    vÞ      lînhÊt ®Ó   îccÊp  sè  i   ®   m∙  thuÕ. Sau    ®ã,    c¸ nh©n  ph¶ith«ng    sè    b¸o m∙  thuÕ  îccÊp      quan      ®   víi c¬  c¸c chitr¶kh¸c. 8
 9. 3.Kª    khaithuÕ:   3.1 C¸    nh©n  thu nhËp  cã    chÞu thuÕ  (bao gåm     thu nhËp  êng  th xuyªn vµ    thu nhËp    kh«ng  êng  th xuyªn)cã    tr¸chnhiÖm     chñ ®éng  khaib¸o  thu nhËp    vÒ    víi quan         c¬  chitr¶thu nhËp hoÆc   quan  c¬  thuÕ    t¹ ®Þa  i ph¬ng    n¬ilµm viÖc.  3.2 §èivíi quan              c¬  chitr¶thu nhËp  c¬  do  quan thuÕ cÊp côc hoÆc   cÊp  chicôc    qu¶n      lýthu thuÕ    ( thuÕ GTGT,  ThuÕ  TNDN)  kª khai®¨ng    th×      ký,kª  khainép    thuÕ    thu nhËp    c¸nh©n    víicÊp  qu¶n    lýthuÕ ¬ng  t øng. 3.3.§èi víic¬        quan      chitr¶thu nhËp kh«ng  thuéc ®èi  îng  c¬  t do  quan  thuÕ qu¶n    thuÕ  lýthu  GTGT,  thuÕ  TNDN     ( kh«ng ho¹t®éng    s¶n  xuÊt kinh     doanh  dô:v¨n phßng    vÝ      ®¹idiÖn,c¸ctæ      chøc  quèc tÕ..       . th× kª khai®¨ng  )   ký  thuÕ, kª khainép        thuÕ  nhËp    thu  c¸ nh©n  i t¹ Côc thuÕ tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng    n¬i®¬n  ®ãng    vÞ  trôsë. 3.4.§èivíithu           nhËp  êng  th xuyªn,c¸c ®èi t        îng nép thuÕ  ph¶ithùc hiÖn      kª khait¹m      nép  thuÕ  hµng  th¸ng,cô    thÓ: ­ViÖc  khaicña  quan        kª    c¬  chi tr¶thu  nhËp: C¬ quan        chitr¶thu nhËp  tr¸chnhiÖm   cã    khÊu    nép  trõvµ  thuÕ    thu nhËp  thêng  xuyªn  tÝnh    thu  trªnsè  nhËp  chÞu  thuÕ  c¬  do  quan  trùc tiÕp          chitr¶ cho    c¸nh©n  trong th¸ng.C¬      quan      chitr¶ph¶ilËp têkhaithuÕ            thu nhËp  hµng  th¸ng (mÉu  01­ TNTX     sè    ban  hµnh kÌm  theo  Th«ng  t nµy) b¶ng        kª c¸c kho¶n  chitr¶cho      tõng c¸nh©n      sè      (cã ghim∙  thuÕ  cña tõng c¸nh©n)        ®Ó nép  cho  c¬  quan  thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lýthu thuÕ. Thêih¹n      nép   tê khaicho  quan    c¬  thuÕ  lµtr     ícngµy  cña  15  th¸ng sau.Trêng    l    îng nép      hîp sè îng ®èi t   thuÕ  hµng  th¸ng  trªn200    ngêi th×  quan      nhËp  îc kª khaivµo    c¬  chitr¶thu  ®       b¶n  tæng      hîp thu nhËp  cña tõng  phßng, ban, tæ      s¶n  xuÊt.Khi c¬      quan  thuÕ  yªu  cÇu  khai kª    chitiÕtth× c¬        quan        chitr¶thu nhËp  tr¸chnhiÖm    cã    b¸o c¸o. ­ §èi víic¸c kho¶n  nhËp  êng          thu  th xuyªn ngoµitiÒn ¬ng, tiÒn    l   c«ng nh  thu nhËp  tham      do  gia c¸c ho¹t®éng    kinh doanh    dÞch  kh«ng  vô  thuéc diÖn  chÞu  thuÕ   thu nhËp  doanh  nghiÖp  thÓ: dÞch  tvÊn  cô    vô   theo    hîp ®ång    dµi h¹n, d¹y    häc, d¹y    nghÒ,  luyÖn  ,biÓu  thi  diÔn v¨n ho¸ nghÖ   thuËt do  Æc     ® ®iÓm   nhËn  kh«ng  ®Òu   Æn   ® hµng  th¸ng,®Ó     ®¶m  b¶o  chøc    tæ  thu nép kÞp  thêi  ,sau  mçi  lÇn      tr¶thu nhËp    quan        th× c¬  chitr¶thu nhËp  t¹m khÊu    trõ10%   trªn tæng    thu  nhËp.    C¬ quan      chi tr¶ thu nhËp  tr¸ch nhiÖm   khai nép  cã    kª    thuÕ  cÊp      vµ  biªnlaithuÕ cho    c¸nh©n  thu nhËp  cã    chÞu  thuÕ.   4.Nép    thuÕ   ­quyÕt to¸nthuÕ:     4.1.§èivíi         nhËp  êng  thu th xuyªn: 4.1.1.  Nép  thuÕ: Tæ  chøc,c¸nh©n            chitr¶thu nhËp, c¸c®èi t        îng nép  thuÕ sau    khinép    tê khaithuÕ  tr¸chnhiÖm     cã    nép thuÕ  vµo ng©n  s¸ch Nhµ    níc ngay sau      khikª khai   thuÕ. Thêih¹n      nép thuÕ chËm  nhÊt kh«ng  îcqu¸ ngµy 25    ®       th¸ng sau,     qu¸ thêih¹n trªnsÏbÞ              ph¹tnép  chËm  tiÒn thuÕ    theo qui®Þnh.     C¨n  vµo  cø  thùc  chi tr¶ thu  tÕ      nhËp  hµng  th¸ng,c¬    quan      chi tr¶ thu  nhËp  thùc hiÖn    viÖc khÊu    trõtiÒn thuÕ      vµ nép  thuÕ vµo ng©n  s¸ch Nhµ      níc (mÉu  :01­ sè   TNTX   ban hµnh  kÌm theo Th«ng     tnµy)sau          khigi÷l¹tiÒn thïlao i       ® îchëng. C¸      nh©n  kh¸c kª khainép        thuÕ  i quan  t¹ c¬  thuÕ  theo    mÉu   03­ sè  TNTX   ban hµnh kÌm theo Th«ng     tnµy. 9
 10. Ngêinícngoµivµo        ViÖt Nam     nÕu    c    i thêih¹n  trót¹ ViÖt Nam   ® îcx¸c     ®∙      ®Þnh  ícth× viÖc  tr     nép thuÕ  îcthùc hiÖn  sau: ®     nh  ­D íi ngµy      30  trong n¨m    tÝnh  thuÕ  kh«ng  ph¶inép    thuÕ. ­ Tõ  ngµy    30  ®Õn     díi183  ngµy  nép    trªntæng    thu nhËp    ph¸tsinh t¹ ViÖt    i   Nam. ­Tõ    183 ngµy      trëlªnnép thuÕ        ®èi víi nhËp    thu ph¸tsinht¹ ViÖtNam       i   vµ  thu nhËp      ph¸tsinh t¹ nícngoµitheo    i       BiÓu  thuÕ    luü tiÕn tõng    phÇn quy ®Þnh  t¹ §iÓm       i 1.2 Môc  PhÇn    1  IITh«ng   tnµy. ­ NÕu     cha    x¸c ®Þnh  íc ® îc thêih¹n  tróth×  tr       c    t¹m nép theo thuÕ suÊt  25%,  hÕt n¨m    sÏquyÕt to¸nchÝnh      thøc sè    ph¶inép.   4.1.2.  QuyÕt    to¸nthuÕ: 4.1.2.1.  Nguyªn  t¾c  quyÕt to¸nthuÕ     ThuÕ     thu nhËp        ®èi víi nhËp  êng  thu th xuyªn quyÕt      to¸ntheo n¨m    d¬ng  lÞch,cuèin¨m      hoÆc   sau    khihÕt  h¹n  ®ång, c¸ nh©n  hîp      tæng      c¸c hîp tÊtc¶    nguån  thu nhËp  trong n¨m thùc  hiÖn  khai thuÕ  kª    thu nhËp  nép    vµ  tê khai   quyÕt   to¸nthuÕ  cho  quan        c¬  chitr¶thu nhËp  nÕu  chØ nhËn   thu nhËp  mét  ë  n¬i.Trêng        hîp c¸nh©n  trong cïng thêigian cña          n¨m  ®ång    thêilµm  viÖc  cã  vµ  thu nhËp      tõ nhiÒu    ph¶itæng      n¬ith×    hîp,kª khaiquyÕt     thuÕ      to¸n   thu nhËp  t¹ n¬icã      i   thu nhËp    æn ®Þnh  hoÆc   nép    tê khaivµ    thùc hiÖn    quyÕt    to¸nthuÕ  t¹ c¬    quan  i thuÕ  theo mÉu   04­   sè  TNTX   ban  hµnh kÌm theo Th«ng     tnµy.  C¬  quan      chi tr¶ thu nhËp hoÆc  ®èi  îng  t nép  thuÕ tÝnh  thuÕ  sè  ph¶i  nép      trªntê khaic¸ nh©n, ®èi chiÕu    ®∙          víisè  nép      ®Ó x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  thiÕu  ph¶i nép    thªm hoÆc   thuÕ  sè  nép thõa  îc trõ vµo  ph¶i nép  ®     sè    cña  sau  kú  hoÆc  hoµn    lËp b¶ng  l¹vµ    i tæng    hîp quyÕt to¸nthuÕ:       ­ §èi    quan           víi c¬  chitr¶thu nhËp    kª khaitæng      hîp quyÕt    to¸nthuÕ  n¨m  theo  mÉu   2A­TNTX   sè  ban hµnh  kÌm theo Th«ng  tnµy  kª khaichitiÕtthu vµ            nhËp  cña tõng    c¸ nh©n (mÉu  2B­TNTX   sè  ban hµnh  kÌm theo Th«ng   t nµy).   Trêng  hîp  nhiÒu  cã  ®èi îng  t nép  thuÕ th×  quan      c¬  chitr¶thu  nhËp  thÓ  cã  chuyÓn  cho  quan  c¬  thuÕ biÓu 2B­TNTX   b»ng  ®Üa   m. mÒ C¬  quan      nhËp  chitr¶thu  hoÆc     c¸ nh©n thùc hiÖn    quyÕt    to¸n thuÕ    víi c¬  quan thuÕ  chËm  nhÊt kh«ng      qu¸ ngµy  th¸ng 2  28    n¨m  sau hoÆc   ngµy  30  kÓ      tõkhihÕt      h¹n hîp ®ång. 4.1.2.2   Mét  tr sè  êng    quyÕt to¸nthuÕ: hîp vÒ      ­ Trêng    hîp    c¸ nh©n trong thêigian      kh¸c nhau    cña  n¨m    mµ lµm viÖc ë  nhiÒu      n¬ith× thuÕ    thu nhËp hµng th¸ng® îckhÊu    i     trõt¹ nguån,hÕt      n¨m ph¶i  kª khai,     quyÕt to¸nt¹ n¬ilµm          i viÖc cuèicïng cña      n¨m. ­ Trêng hîp    c¸ nh©n trong n¨m  thu  cã  nhËp  tham  do  gia    c¸c hiÖp    héi kinh doanh,Héi ®ång        qu¶n    trÞhoÆc   thu nhËp  êng  cã    th xuyªn kh¸cngoµithu         nhËp    n¬ilµm viÖc chÝnh  ph¶itæng      th×    hîp kª khaithu nhËp      cña m×nh  cïng  víithu    nhËp  i   t¹  lµm  n¬i viÖc chÝnh    ®Ó nép  thuÕ, thanh    quyÕt    thuÕ  to¸n sè  thu nhËp    theo chÕ    ®é. ­ Trêng hîp    c¸ nh©n  ®¨ng  nép  ký  thuÕ  th«ng qua  quan        c¬  chi tr¶ thu nhËp, nhng    trong  n¨m  c¸c kho¶n  cã    thu nhËp  êng  th xuyªn chÞu thuÕ  n¬i ë    kh¸c th×  khai bæ     kª    sung    quan      víic¬  chi tr¶ thu nhËp    quan      ®Ó c¬  chi tr¶ tæng    hîp quyÕt    to¸nthuÕ  hoÆc  khaib¸o    quan    víi c¬  thuÕ    îcquyÕt    ®Ó ®   to¸n 10
 11. t¹ c¬    i quan  thuÕ. NÕu     quyÕt    i quan  to¸nt¹ c¬    thuÕ     îng nép  th× ®èi t   thuÕ ph¶i   khaib¸o    quan          víic¬  chitr¶thu nhËp    quan      nhËp    ®Ó c¬  chitr¶thu  x¸c ®Þnh  sè thuÕ  khÊu    thuÕ  nép  biªnlai ®∙  trõ,sè  ®∙  vµ      nép thuÕ    thu nhËp. QuyÕt to¸n thuÕ  nhËp  êng    thu  th xuyªn  îc tÝnh    thu  ®   trªnsè  nhËp  thùc  tÕ nhËn trong n¨m. Riªng ®èi víingêinícngoµic    i                 trót¹  ViÖt Nam     quyÕt    to¸n thuÕ    thu nhËp  êng  th xuyªn tÝnh    thu nhËp      trªnsè    ph¸tsinh,kh«ng    ph©n biÖt  n¬ichitr¶thu nhËp  ViÖtNam           ë    hay  nícngoµi. ë      Trêng    hîp trong n¨m    chØ lµm viÖc  mét  th¸ng sau  kh«ng  sè    ®ã  lµm  viÖc  t¹  quan        ic¬  chitr¶thu nhËp  c¸ nh©n  th×    thùc hiÖn    quyÕt    to¸nthuÕ    thu nhËp  víi quan         c¬  chitr¶thu nhËp cho  th¸ng®∙  sè    lµm  viÖc ®Ó   quan      c¬  chi tr¶thu nhËp      cÊp      biªnlaithuÕ    thu nhËp. Thêigian cßn          l¹ trong n¨m  i   nÕu  lµm viÖc  n¬ikh¸ccã    ë      thu nhËp   th× thùc hiÖn      kª khainép    thuÕ    t¹ ®¬n  míi i vÞ    vµ thùc  hiÖn  quyÕt  to¸n thuÕ    thu  nhËp  n¨m   in¬i ®ang  t¹    lµm  viÖc. NÕu     kh«ng  lµm viÖc  tiÕp trong n¨m        th× cuèin¨m    thùc hiÖn      kª khaivµ quyÕt        to¸n thuÕ n¨m    quan  t¹ c¬  i thuÕ. a/ QuyÕt      to¸nthuÕ ®èi víi       ngêiViÖt Nam,        c¸ nh©n    lµngêikh«ng    mang  quèc  tÞch ViÖtNam     nhng ®Þnh  kh«ng        c  thêih¹n t¹ ViÖtNam: i   +  Trong n¨m    c¸ nh©n  chØ  lµm  viÖc  trong níc th×    ë      c¸ nh©n  ph¶itæng    hîp  khaitoµn  thu  kª    bé  nhËp  êng  th xuyªn  trong n¨m    d¬ng  lÞch chia cho    12  th¸ng    ®Ó tÝnh  thu  nhËp  chÞu  thuÕ  b×nh  qu©n  th¸ng, nÕu     mét  th¸ng sè    kh«ng  thu  cã  nhËp  th× còng  ph¶i kª    khai ®Ó     tÝnh b×nh  qu©n.  C¨n  thu cø    nhËp  chÞu  thuÕ  b×nh  qu©n  th¸ng vµ    BiÓu  thuÕ  quy ®Þnh  it¹ kho¶n  vµ  1.1  kho¶n    1.2 §iÓm     1 Môc    IITh«ng  tnµy,khiquyÕt        to¸ntÝnh  thuÕ  sè  ph¶inép    c¶ n¨m, ®èi chiÕu    ®∙      víisè  nép  hµng  th¸ng,x¸c®Þnh  thuÕ      sè  cßn  thiÕu  ph¶i  nép thªm  (hoÆc  nép  sè  thõa cÇn    hoµn  i . l¹ ) + Trêng hîp trong n¨m      c¸ nh©n  mét  thêigian  îc cö  häc  cã  sè    ®   ®i  tËp,   c«ng    t¸cng¾n  h¹n  níc ngoµichØ  îc ®µi  tiÒn  ë      ®   thä  c«ng    t¸cphÝ  hoÆc   îc ®   ®µi thä      i¨n,ë  vÒ ®i,l¹     trong thêigian  c«ng    ,     ®i  t¸cth×    c¸c kho¶n nµy kh«ng  ph¶ikª khai®Ó         tÝnh   thu nhËp chÞu thuÕ. + Trêng    hîp trong n¨m      c¸nh©n  võa  lµm  viÖc  trong níc,võa  ë      lµm viÖc ë  níc ngoµi cã      thu  nhËp  ph¸tsinh  ViÖt Nam   ngoµi ViÖt Nam:    ë    vµ      thu nhËp  chÞu  thuÕ còng  îctÝnh  ®   b×nh qu©n  th¸ng trªnc¬  tæng        së  thu nhËp  n¨m  c¶  chiacho  th¸ngvµ      12    x¸c®Þnh  thuÕ  sè  ph¶inép    theo biÓu thuÕ ¬ng  t øng,cô    thÓ lµ: * Trong    thêigian  ViÖt Nam,  ë    nép  thuÕ theo BiÓu thuÕ quy ®Þnh  i t¹  Kho¶n  §iÒu  Ph¸p  1  10  lÖnh  ThuÕ     thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao.  * Trong    thêigian  níc ngoµi,nép  ë      thuÕ theo BiÓu thuÕ quy ®Þnh   i t¹  Kho¶n  §iÒu  Ph¸p  2  10  lÖnh  ThuÕ     thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao. * NÕu  trong th¸ng cã  ngµy  ViÖt Nam   sè      sè  ë    vµ  ngµy  níc ngoµi th× ë        tÝnh b×nh  qu©n  thuÕ  sè  ph¶i nép    cña mét ngµy theo biÓu thuÕ ¬ng  t øng  ®Ó     x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  ph¶inép    cña  ngµy  a  mét  sè  (ch ®ñ  th¸ng)ë    ViÖt Nam     hay  nícngoµi.Th¸ng  ë       tÝnh      ngµy. trßnlµ30  + Trêng    hîp trong n¨m    tÝnh thuÕ chØ  c«ng      t¸c, ®éng  nícngoµi:c¸ lao ë        nh©n  tæng      hîp,kª khaitæng  thu nhËp  n¨m    sè    c¶  chiacho  th¸ng ®Ó     12    tÝnh  thu nhËp  chÞu thuÕ  b×nh  qu©n  th¸ng vµ      x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  ph¶i nép    theo  BiÓu thuÕ  quy ®Þnh  i t¹  Kho¶n  §iÒu  Ph¸p  2  10  lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi    víi 11
 12. ngêi cã    thu  nhËp  cao. Trêng    hîp  nép  ®∙  thuÕ thu nhËp  níc ngoµi vµ  ë      cã  chøng    tõ nép thuÕ  i       t¹  níc ®ã th×  îc trõsè  c¸c ®     thuÕ  nép  ®∙  nhng kh«ng    vît qu¸  thuÕ  sè  ph¶i nép    theo BiÓu thuÕ  cña ViÖt Nam,  nÕu   c¸c níc ®∙  ë      ký  HiÖp  ®Þnh  tr¸nh®¸nh    thuÕ  lÇn    2  víiViÖt Nam   thùc hiÖn    th×    theo    néidung  cña HiÖp  ®Þnh. b/QuyÕt      to¸nthuÕ      ®èi víingêinícngoµi:     ThuÕ   nhËp  thu  ®èi    nhËp  êng  víithu  th xuyªn cña    ngêi níc ngoµi® îc kª           khaiquyÕt to¸ntheo tiªuthøc c                tró.C¸c    c¸nh©n  tr¸chnhiÖm    cã    kª khaichÝnh    x¸c sè    ngµy  m Æt   i cã  t¹ ViÖt Nam,  nhËp    thu  chÞu  thuÕ    ®Ó tÝnh   thêigian  c  tró vµ    tÝnh  thuÕ  thu nhËp  ph¶i nép  iViÖt Nam.    t¹    Thêi gian    c tró cho    n¨m  tÝnh  thuÕ  ®Çu     îc x¸c ®Þnh  tiªn®     b»ng  c¸ch céng    sè    tÊtc¶  ngµy  m Æt   i cã  t¹  ViÖt Nam     trong ph¹m    th¸ng li     tõ ngµy    vi12    ªntôc kÓ    ®Õn   ViÖt Nam;    sau n¨m  tÝnh  thuÕ ®Çu     îcx¸c®Þnh  tiªn®     theo n¨m    d¬ng  lÞch.Ngµy    ®Õn  ngµy  ® îc ®i    tÝnh    lµ mét ngµy.Trêng      hîp n¨m  íc ®∙    tr   x¸c ®Þnh    lµ ngêi c    thêigian   tró,th×      kÕ  tiÕp cña    n¨m  sau còng  îcx¸c®Þnh    tró. ®     lµc    ­ Ngêinícngoµic    i         trót¹  ViÖt Nam     ngµy    tõ 30  ®Õn  182 ngµy trong n¨m    tÝnh thuÕ: kª khaitæng  thu nhËp          sè    ph¸tsinh t¹    iViÖt Nam   quyÕt      vµ  to¸nsè  thuÕ ph¶inép    theo thuÕ    suÊtthèng    nhÊt lµ25%.      ­ Ngêi níc ngoµi c    i         tró t¹ ViÖt Nam       tõ 183  ngµy      trë lªntrong  n¨m  tÝnh  thuÕ: kª khaitæng  thu nhËp          sè    ph¸tsinh t¹    iViÖt Nam   thu nhËp      vµ    ph¸tsinh   ngoµi ViÖt Nam       trong n¨m  tÝnh  thuÕ  chia cho  th¸ng ®Ó     12    tÝnh thu  nhËp  b×nh  qu©n  th¸ng vµ    quyÕt    thuÕ  to¸nsè  ph¶inép    theo  quy ®Þnh  it¹ Kho¶n  2  §iÒu  Ph¸p  10  lÖnh ThuÕ  thu nhËp. Trêng    hîp  khaithu  kª    nhËp  b×nh  qu©n  th¸ng ë      nícngoµithÊp    h¬n    thu nhËp  b×nh  qu©n  th¸ng ë    ViÖt Nam       mµ kh«ng  chøng  minh  îc,th×      ®   lÊy thu nhËp  b×nh  qu©n  th¸ng ë    ViÖt Nam       ®Ó lµm    c¨n cø tÝnh  thuÕ  sè  ph¶inép    cho    thêigian ë      nícngoµi.  Trêng    hîp trong n¨m    tÝnh  thuÕ    x¸c ®Þnh  îc thêi®iÓm     ®     rêih¼n   ViÖt Nam       mµ kh«ng  quay    i   trë l¹ th×   viÖc quyÕt    to¸n thuÕ  îc tÝnh  ®   cho  nhËp  thu  chÞu  thuÕ  tÝnh  ®Õn  th¸ng rêi     ViÖtNam.   Trêng    hîp quyÕt    to¸nthuÕ  cho n¨m tÝnh thuÕ  2  thø  (sau  n¨m ®Çu     tiªn) mµ   mét  thêigian  ® îc x¸c ®Þnh   cã  sè    ®∙      vµo    thêigian  tÝnh thuÕ  cña  n¨m  ®Çu     tiªntheo thuÕ  suÊt thèng    nhÊt 25%  th× n¨m tÝnh  thuÕ  thø    thuÕ  2, sè  tÝnh cho    thêigian  nµy  vÉn  îc ¸p  ®   dông  thuÕ suÊt 25%     êng    (trõtr hîp ngêi   nép thuÕ  muèn  khainép  kª    thuÕ  theo biÓu thuÕ    luü tiÕn tõng phÇn)  nhng  thêigian c    îccéng      tró®   trong tæng  ngµy  m Æt       sè  cã  ®Ó tÝnh  trócho  c    n¨m  d­ ¬ng lÞch thø  (tõngµy  th¸ng1    2    1    ®Õn  ngµy  th¸ng12). 31    Ngêinícngoµic    i       trót¹  ViÖt Nam,        khikª khaiquyÕt      to¸nthuÕ  ph¶ithùc     hiÖn    lËp b¶ng    ngµy  trót¹ ViÖtNam   kª sè  c      i   trong n¨m    tÝnh thuÕ (mÉu  05/ sè  TNTX   ban hµnh kÌm  theo Th«ng  t nµy).Trêng  ®∙      hîp  x¸c ®Þnh     îng c  lµ ®èi t   trót¹ ViÖt Nam         i    tõ trªnmét  n¨m    th× kh«ng  ph¶ikª khaimÉu   05/TNTX, mµ         sè    chØ ph¶ikª khain¨m    th¸ngrêih¼n        mµ cã      ViÖtNam.   Ngêi níc ngoµilµ ®èi îng c    i         t   trót¹  ViÖt Nam   tr¸chnhiÖm       cã    kª khaithu     nhËp  toµn cÇu. §Ó   c¬  x¸c ®Þnh    cã  së    ®óng thu nhËp chÞu thuÕ, c¸ nh©n      ngêi níc ngoµi cã        tr¸ch nhiÖm     xuÊt tr×nh chøng  chi tr¶ thu  tõ      nhËp  níc ë    ngoµi 4.1.2.3.QuyÕt    thuÕ     to¸nsè  ph¶inép:   12
 13. ­ C¬     quan     chitr¶thu  nhËp  sau    khinép    tê khaiquyÕt    to¸n víic¬      quan  thuÕ  nÕu   x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  ph¶inép      lính¬n  ®∙  sè  nép  th×  quan      c¬  chitr¶ thu nhËp    ph¶ikhÊu        trõ, tiÕp sè  thu   cßn  thiÕu    ®Ó nép  vµo  ng©n  s¸ch nhµ      níc chËm   nhÊt kh«ng    ngµy  tõ ngµy    qu¸ 15  kÓ    quyÕt  to¸n.Trêng    thuÕ    hîp sè  ®∙  nép    lính¬n  ph¶inép    îchoµn    sè    th× ®   l¹ tiÒn thuÕ  i   b»ng  c¸ch trõvµo  thuÕ      sè  ph¶inép    cña  sau. Trêng  c¸ nh©n  kú    hîp    trong c¬    quan      nhËp, khi chitr¶thu      quyÕt    to¸nthuÕ  sè  cã  thuÕ  nép  thõa,nhng      c¸nh©n  kh«ng  ®ã  lµm  viÖc    t¹ c¬  i quan      chitr¶thu  nhËp  n÷a th×  viÖc lµm   c¸c thñ      tôc xin hoµn  thuÕ  îc thùc ®     hiÖn  i quan  t¹ c¬  thuÕ: c¸ nh©n      ph¶i lµm    ®¬n  khai sè  kª    thuÕ  ph¶i nép, sè      thuÕ  khÊu    thuÕ    ®∙  trõ,sè  ®Ò nghÞ  hoµn, biªnlainép        thuÕ    thu nhËp  sù  cã  x¸c nhËn    cña  quan        c¬  chitr¶thu nhËp    quan  göic¬  thuÕ    ®Ó lµm        c¸c thñ tôc hoµn    tr¶. ­ §èivíi           c¸ nh©n    c¸c trùctiÕp quyÕt      to¸nthuÕ  i quan  t¹ c¬    thuÕ ph¶inép    sè thuÕ  cßn thiÕu trong thêih¹n  ngµy  tõ ngµy      15  kÓ    nép    tê khaiquyÕt      to¸n thuÕ, tr   êng  nép  hîp  thõa  víisè  so    thuÕ  ph¶inép  ® îc hoµn  i   th×    l¹ b»ng    c¸ch  trõvµo  ph¶inép    sè    cña  sau,nÕu  kú    kh«ng  tiÒn thuÕ  cã    ph¶inép    cña  sau  kú  th× ® îchoµn      tr¶. Qui tr×nh vµ  s¬      hå  hoµn    tr¶tiÒn thuÕ      thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao ®∙ nép vµo  ng©n  s¸ch ® îc thùc hiÖn theo   ®Þnh  t¹  qui iTh«ng t  sè  68/2001/TT­ BTC  ngµy 24/8/2001  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  hoµn      tr¶ c¸c kho¶n    nép  thu ®∙  ng©n s¸ch nhµ    níc 4.2.§èivíi         nhËp  thu kh«ng  êng  th xuyªn. ThuÕ   thu nhËp ®èi    víithu nhËp  kh«ng  êng  th xuyªn  nép cho tõng lÇn  ph¸tsinh    thu nhËp.    C¬ quan      chi tr¶ thu nhËp  cÊp  khai cho  tê    ngêi cã      thu nhËp      ®Ó kª khaithu nhËp      chÞu  thuÕ  thùc hiÖn  vµ    tÝnh  thuÕ, khÊu      trõtiÒn  thuÕ  íckhichitr¶thu nhËp. ViÖc  tr             quyÕt    to¸nthuÕ gi÷a ngêinép      thuÕ  c¬  vµ  quan        chitr¶thu nhËp  îcthùc hiÖn  ®     ngay      trªntêkhai.  ­ Hµng    th¸ng chËm     nhÊt lµ ngµy    quan      nhËp      15, c¬  chitr¶thu  ph¶ilËp    b¶ng    liÖu cña  kª sè    th¸ng tr     íc(mÉu  06­ TNKTX   sè    ban  hµnh  kÌm theo  Th«ng  tnµy) vÒ  ngêi,sè        sè    thu nhËp, sè    tiÒn  thuÕ  khÊu    tiÒn thïlao ® îc ®∙  trõ,sè          hëng, sè    tiÒn thuÕ    ph¶ichuyÓn    nép  ng©n  s¸ch nhµ    quan          níc.C¬  chitr¶thu nhËp  nép  thuÕ  sè  cßn thiÕu  vµo ng©n  s¸ch nhµ    níc trong thêih¹n  ngµy      15  kÓ    tõ ngµy quyÕt  to¸n.Thêih¹n      nép  thuÕ    thu nhËp  kh«ng  êng  th xuyªn chËm     nhÊt vµo    ngµy  th¸ng sau.Qu¸    trªn, quan        25      thêih¹n   c¬  chitr¶thu nhËp    sÏbÞ  ph¹tnép    chËm   tiÒn thuÕ    theo qui®Þnh.     ­ §èivíi         kho¶n    c¸c thu nhËp b»ng hiÖn      quan        vËt th× c¬  chitr¶thu nhËp  ph¶ithu ®ñ      tiÒn thuÕ      thu nhËp  íckhichitr¶thu nhËp. tr           ­ C¸c    kho¶n thu nhËp    mµ ngêi nhËn    thu nhËp  kh«ng  sù  cã  hiÖn  diÖn  nh tiÒn chuyÓn  giao c«ng nghÖ,  tiÒn b¶n quyÒn...th×  quan          c¬  chitr¶thu nhËp  ph¶ikª    khaithay cho      ngêi cã  nhËp, thùc hiÖn    thu      khÊu    trõtiÒn thuÕ  ®Ó  nép  ng©n  s¸ch nhµ    íc khi chi tr¶ thu  níc tr         nhËp  th«ng  vµ  b¸o cho  ngêi   chÞu thuÕ  biÕt. ­ Ngêi chuyÓn  quµ    hé  biÕu, quµ    tÆng  b»ng hiÖn vËt  níc ngoµi tõ      chuyÓn    vÒ ph¶i kª    khai vµ    nép  thuÕ thay cho ngêi nhËn    quµ biÕu, quµ    tÆng. 13
 14. ­ C¸c  êng    thu nhËp  thiÕtkÕ  thuËtc«ng    tr hîp cã    vÒ    kü    nghiÖp,thiÕtkÕ       kü  thuËtx©y    dùng..  .tiÒn thuÕ    khÊu    trõtheo  tiÒn ® îcnhËn  sè      tõng  vµ    lÇn  kª khai,  quyÕt to¸ntiÒn thuÕ        theo gi¸trÞquyÕt to¸nhîp ®ång.             4.3.   CÊp        biªnlai thuÕ    thu thu nhËp:  C¬ quan        chitr¶thu nhËp  tr¸chnhiÖm   cã    cÊp        biªnlai thu thuÕ    thu nhËp  cho      c¸cc¸ nh©n  nhu  cã  cÇu cÊp        biªnlai nhËn  tiÒn thuÕ    x¸c sè    thu nhËp mµ     c¬ quan      thùc hiÖn  chitr¶®∙    khÊu    trõ.ViÖc cÊp      biªnlai chñ yÕu    ¸p dông  cho  c¸c  nh©n    c¸  sÏ ph¶i quyÕt    to¸n thuÕ    thu nhËp  trùc tiÕp    quan    víic¬  thuÕ.   Hµng  n¨m  quan      c¬  chitr¶thùc hiÖn    quyÕt          quan  to¸nbiªnlai c¬  víi thuÕ  theo  chÕ  qui®Þnh. ®é    IV. Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c t æ  c h ø c, c¸ n h © n   trong vi Ö c thu n é p  thu Õ  thu n h Ë p 1.Tr¸chnhiÖm      cña    c¸nh©n  thu nhËp  cã    chÞu  thuÕ: C¸ nh©n  thu  cã  nhËp  chÞu thuÕ ph¶itù gi¸c®¨ng            ký,kª khaithu nhËp      chÞu thuÕ, nép    thuÕ    thu nhËp qua  quan        c¬  chitr¶thu nhËp  híng dÉn    nh    t¹i Môc  I II Th«ng  t nµy. C¸    nh©n  nép thuÕ chÞu  tr¸chnhiÖm   íc ph¸p      tr   luËtvÒ  tÝnh  chÝnh    x¸c,trung thùc cña    liÖu ®∙        c¸csè    kª khai. Trêng    hîp kh«ng ®¨ng      ký,kª khaihoÆc       kª khaikh«ng    trung thùc,kh«ng      nép thuÕ  hoÆc   chËm   nép tiÒn thuÕ th×    xö    quy  sÏ bÞ  lýnh  ®Þnh  §iÒu  21  cña Ph¸p lÖnh  ThuÕ     thu nhËp. §èivíi       ngêinícngoµi,cã        thÓ  ho∙n cÊp  bÞ    thÞ  thùc xuÊt c¶nh      hoÆc   ho∙n xuÊt c¶nh  t¹m      nÕu  cha hoµn  thµnh nghÜa  nép  vô  thuÕ  thu nhËp  iViÖt  t¹  Nam  theo quy ®Þnh   iKho¶n  §iÒu  Ph¸p  t¹  2  7  lÖnh  XuÊt c¶nh,nhËp    c¶nh,c    l¹cña    tró,®i    i ngêinícngoµit¹ ViÖtNam.         i   2. Tr¸chnhiÖm       cña  quan        c¬  chitr¶thu nhËp; tæ    chøc  ®ãn  tiÕp,qu¶n      lý ngêinícngoµi:     C¬  quan        chitr¶thu nhËp  tr¸chnhiÖm  nghÜa  cã    vµ  vô: ­ Chñ    ®éng  khaib¸o,®¨ng  kª khaivíic¬      ký        quan  thuÕ ®Þa  ph¬ng viÖc  thu thuÕ      thu nhËp  cña    c¸nh©n theo  ph¬ng thøc khÊu        trõt¹ ®¬n  m×nh; h­ i vÞ    íng dÉn cho  ngêi cã    thu  nhËp chÞu thuÕ thùc hiÖn    thñ    tôc khaib¸o,lËp        tê khaivÒ    thuÕ    thu nhËp. ­ Hµng    th¸ng,c¨n  vµo    cø  danh s¸ch    c¸ nh©n  thuéc diÖn nép thuÕ    thu nhËp  sè  vµ  thùc tÕ          chitr¶thu nhËp  cho    c¸nh©n  thùc hiÖn    viÖc  khÊu    trõtiÒn  thuÕ    thu nhËp  nép  vµ  tiÒn thuÕ    vµo ng©n s¸ch nhµ    níc. ­ NhËn      tê khai,kiÓm        tra®èi chiÕu gi÷a thu nhËp        c¸ nh©n  kª khaivíi ®∙        thu nhËp    ph¶ichitr¶,®∙            chitr¶cho    c¸ nh©n    ®Ó tÝnh thuÕ, x¸c nhËn        tê khai   cña ngêinép    thuÕ, lËp    b¶ng  tæng      hîp kª khainép    thuÕ    thu nhËp    göicho c¬  quan thuÕ. ­ Gi÷      sæ s¸ch chøng    ªnquan    tõ li   ®Õn   viÖc  chøc    tæ  thu thuÕ    thu nhËp:  thu nhËp  chÞu thuÕ, tÝnh    thuÕ, khÊu      trõ tiÒn thuÕ, khaib¸o      thuÕ, kª    khai   thu nép, b¶o    qu¶n  biªn laithuÕ, tÝnh        to¸n sè    tiÒn      îc hëng  nép  thïlao ®   vµ  tiÒn thuÕ    vµo ng©n  s¸ch nhµ    níc. 14
 15. ­ CÊp          biªnlaithu thuÕ    thu nhËp  cho ngêinép    thuÕ nÕu ngêinép    thuÕ  yªu cÇu.   ­ Thùc hiÖn chÕ     ®é b¸o    c¸o;thanh quyÕt to¸n tiÒn    thuÕ, biªn laithu       thuÕ, tiÒn      îc hëng    quan    thïlao ®   víic¬  thuÕ  xuÊt tr×nh  vµ    ®Çy         ®ñ c¸c tµi liÖu li     ªnquan  ®Õn  thuÕ    thu nhËp    quan  khic¬  thuÕ    yªu cÇu. C¸c  chøc  tæ  ®ãn tiÕp ngêi níc ngoµi,qu¶n          lý ngêi níc ngoµi vµo        lµm  viÖc  i t¹ ViÖt Nam   tr¸chnhiÖm     cã    híng dÉn cho ngêi níc ngoµi hoµn            tÊtc¸c thñ tôcnép      thuÕ    thu nhËp  íckhilµm      tr     thñ tôcxuÊtc¶nh.   3.Tr¸chnhiÖm      cña  quan  c¬  thuÕ: ­ Phèi hîp víic¸c c¬            quan  qu¶n    lýnhµ    c¸c c¬  nícvµ    quan  h÷u  quan    ®Ó kiÓm    yªu cÇu    chøc,c¸nh©n        travµ    c¸ctæ      chitr¶thu nhËp  ®ãng   trªn®Þa  bµn  thùc hiÖn    viÖc ®¨ng      ký,kª khaithuÕ      thu nhËp theo ph¬ng    thøc khÊu    trõ. ­ H íng    dÉn, kiÓm     quan      nhËp    trac¬  chitr¶thu  thùc hiÖn    chÕ    ®é ®¨ng  ký,tæng        hîp kª khai,  tÝnh  thuÕ, khÊu      trõtiÒn thuÕ, nép      tiÒn thuÕ    vµo  ng©n  s¸ch nhµ    níc. ­ Thùc    hiÖn viÖc thanh quyÕt to¸n tiÒn    thuÕ, th«ng    b¸o thuÕ n¨m cho  ®èi îng nép  t   thuÕ, cÊp          biªnlaithu thuÕ, quyÕt      to¸ntiÒn      îc hëng    thïlao ®   víi c¬ quan        chitr¶thu nhËp. ­Tæ     chøc  viÖc    thu thuÕ    thu nhËp        êng      ®èi víi tr c¸c hîp c¸nh©n    trùctiÕp  ®¨ng  nép  ký  thuÕ  i quan  t¹ c¬  thuÕ, cÊp    , chØ    biªnlai Ên    thuÕ  nhËp  thu  cho  c¸c®èi t      îng nép thuÕ  c¬  vµ  quan        chitr¶thu nhËp. ­ Thùc    hiÖn    c¸cbiÖn ph¸p cìng chÕ,          truythu tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t®èi víi             c¸c hµnh        viviph¹m  Ph¸p lÖnh thuÕ  nhËp, quyÕt  thu    ®Þnh  trÝch th   ëng cho  ngêicã    c«ng   ph¸thiÖn      c¸cviph¹m, gióp c¬      quan  thuÕ      truythu tiÒn thuÕ.   ­Thùc    hiÖn  chÕ  b¸o c¸o ®Þnh  víi quan  ®é      kú   c¬  thuÕ  cÊp  trªn. V. Gi¶ m  thu Õ, m i Ô n  thu Õ 1.Gi¶m    thuÕ,miÔn    thuÕ  theo  quy  ®Þnh  i t¹ Kho¶n  §iÒu  Ph¸p    1  20  lÖnh  ThuÕ     thu nhËp. C¸  nh©n  ngêinép    thuÕ gÆp  khã kh¨n do    thiªntai ®Þch      lµm    ,   ho¹,tain¹n  thiÖth¹itµis¶n, thu          nhËp, ¶nh    hëng ®Õn   ®êi sèng  b¶n th©n th× ngêi nép    thuÕ  îcxÐt gi¶m  ®     thuÕ, miÔn    thuÕ trong n¨m      tuú theo møc  thiÖth¹i. ®é      Sè  thuÕ  îc xÐt  ®   miÔn,  gi¶m b»ng    gi÷a  tiÒn  tû lÖ  sè  thiÖth¹iso        víithu  nhËp  chÞu thuÕ trong n¨m    nhng kh«ng    vîtqua  tiÒn thuÕ  sè    ph¶inép  n¨m.   c¶  Thñ    thÈm  tôcvµ  quyÒn    xÐt miÔn, gi¶m    thuÕ: 1.1.C¸    nh©n  ngêinép    thuÕ lµm  ®¬n    xin miÔn, gi¶m    thuÕ  x¸c nhËn  cã    cña chÝnh  quyÒn  ®Þa  ph¬ng (Uû ban  Nh©n   d©n  phêng, x∙)hoÆc       cña c¬  quan        chitr¶thu nhËp    göi®Õn   quan  c¬  thuÕ  ®Þa  ph¬ng      n¬ic¸nh©n  ®¨ng  ký  nép thuÕ  hoÆc     quan      n¬i c¬  chi tr¶ thu nhËp  ®¨ng  nép  ký  thuÕ; ®¬n     xin miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ ph¶inªu        tiÒn thiÖth¹i(kÌm    râ lýdo,sè        theo    c¸cchøng  tõchøng    minh),sè    thuÕ  ph¶inép  sè    vµ  thuÕ    xinmiÔn, gi¶m;   15
 16. 1.2.C¬     quan  thuÕ kiÓm     tra xem  xÐt  ban  vµ  hµnh quyÕt ®Þnh miÔn,  gi¶m thuÕ hoÆc  kiÕn nghÞ  quan  c¬  thuÕ  cÊp    lýtheo  trªnxö    ph©n cÊp sau  ®©y:  + Côc  ëng  tr Côc ThuÕ   îc quyÕt  ®   ®Þnh     êng  c¸c tr hîp  thuÕ  sè  miÔn,  gi¶m    tr   díi iÖu®ång/n¨m; 5  + Tæng  Côc  ëng  tr Tæng  Côc ThuÕ   îc quyÕt  ®   ®Þnh    êng  c¸c tr hîp sè  thuÕ  miÔn, gi¶m    tr     tõ5  iÖu®ång  ®Õn   100  iÖu®ång/n¨m; tr   +  tr Bé  ëng  TµichÝnh  Bé    quyÕt  ®Þnh    êng    thuÕ  c¸c tr hîp sè  miÔn, gi¶m    trªn100  iÖu®ång/n¨m.   tr   1.3. Trong    thêi gian  quan    c¬  thuÕ  thÈm   cã  quyÒn   xÐt quyÕt  ®Þnh  miÔn, gi¶m    thuÕ, ngêinép      thuÕ ph¶inép  sè    ®ñ  thuÕ  theo  Ph¸p lÖnh;khicã      quyÕt  ®Þnh  miÔn, gi¶m    thuÕ  ® îctho¸i   thuÕ  îcmiÔn, gi¶m  th×      sè  tr¶ ®     b»ng  c¸ch    trõvµo  thuÕ  sè  ph¶inép    cña  sau  kú  hoÆc   îc tæ  ®   chøc  nhiÖm     uû  thu tr¶l¹ tiÒn thuÕ  khÊu       i   ®∙  trõtheo  quyÕt  ®Þnh  cña  quan  c¬  thuÕ. Trêng        hîp c¸ nh©n   trùc tiÕp nép  tiÒn thuÕ  i quan  t¹ c¬  thuÕ  th×  îc trõ vµo  ph¶i nép  ®     sè    cña  sau  kú  hoÆc   îc ng©n  ®   s¸ch  nhµ    níc tho¸itr¶theo      quyÕt  ®Þnh cña  c¬  quan  thuÕ. 2. §èivíi êng          tr hîp miÔn, gi¶m    thuÕ quy  ®Þnh  it¹ Kho¶n  §iÒu  Ph¸p    2  20  lÖnh  ThuÕ  thu nhËp; Kho¶n  §iÒu  NghÞ     2  18  ®Þnh  78/2001/N§­ sè  CP.    Tæ chøc,c¸ nh©n  ®¬n        cã  xin miÔn, gi¶m    thuÕ    göi®Õn   Tµi chÝnh  Bé    trong ®ã     ph©n  tÝch  lýdo  c¸c lî Ých  kinh tÕ, chÝnh        râ    vµ      i vÒ      trÞ,x∙ héi cña quèc    gia li   ªnquan ®Õn   viÖc  miÔn, gi¶m    thuÕ cho ngêinép    thuÕ. Bé      Tµi chÝnh  kiÓm  trahå  vµ  v¨n b¶n    s¬  cã    tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ xem     xÐt quyÕt  ®Þnh  cho  tõng tr   êng    thÓ. hîp cô  VI. ö  lý vi p h¹ m  v µ k h e n  thë n g  X 1.Xö        lýviph¹m:  1.1.C¸    nh©n,  chøc  tæ  kh«ng lµm ®óng nh÷ng quy ®Þnh  thñ tôc kª vÒ        khai,lËp      sæ s¸ch,chøng        tõ kÕ to¸n vÒ     thuÕ  thu nhËp, kh«ng    khÊu    trõ sè  thuÕ    thu nhËp theo ®óng quy ®Þnh,  bÞ  ph¹tviph¹m  th×  xö      hµnh chÝnh vÒ  thuÕ;  1.2.C¸    nh©n,  chøc  hµnh    tæ  cã  vi khaiman,    trèn thuÕ    th× ngoµi viÖc    ph¶inép  sè    ®ñ  thuÕ   thu nhËp theo quy  ®Þnh cña Ph¸p  lÖnh thuÕ    thu nhËp  ®èi    víingêi cã    thu  nhËp  cao cßn  ph¹ttiÒn    bÞ    tõ mét ®Õn   lÇn  thuÕ  ba  sè  gian lËn;trènthuÕ    l           víi îng línhoÆc   bÞ  ph¹tviph¹m  sè  ®∙  xö      hµnh  chÝnh  vÒ  thuÕ    mµ cßn    viph¹m hoÆc   hµnh      cã  viviph¹m  nghiªm träng kh¸c th×  thÓ      cã  bÞ    truycøu tr¸chnhiÖm    h×nh  theo quy  sù    ®Þnh cña ph¸p luËt;   1.3.C¸    nh©n,  chøc  tæ  nép chËm  tiÒn thuÕ hoÆc  tiÒn    víingµy  ph¹tso    quy  ®Þnh  ph¶inép    hoÆc   quyÕt ®Þnh  lývÒ  xö    thuÕ   th× ngoµiviÖc    ph¶inép    ®ñ  thuÕ, sè  sè    tiÒn  ph¹t,  mçi ngµy nép chËm  cßn  ph¹t0,1%  tiÒn nép  bÞ    sè    chËm; 1.4.Trêng    hîp    c¸ nh©n,  chøc      tæ  chitr¶thu nhËp, mang  quµ    hé  biÕu,  quµ tÆng  níc ngoµi chuyÓn    tõ      vÒ nÕu   hµnh    cã  vi kh«ng khai b¸o, kh«ng      ®¨ng      ký,kª khaic¸cc¸nh©n        thuéc diÖn    chÞu thuÕ,kh«ng    khÊu    trõtiÒn thuÕ    16
 17. thu nhËp  íc khi chi tr¶ thu  tr         nhËp  g©y thÊt thu    thuÕ thu nhËp    c¸ nh©n  th×  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm    êng    båith cho  ng©n s¸ch nhµ    thuÕ  thÊttho¸t   nícsè  bÞ      vµ  xö      bÞ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  thuÕ. Sè  vÒ    tiÒn  thuÕ  ph¶ibåith     êng  vµ  sè tiÒn nép    îclÊy tõthu nhËp    ph¹t®         cña    c¸nh©n, c¬    quan        chitr¶thu nhËp  vµ  kh«ng  îc tÝnh  ®   vµo    chi phÝ    khi x¸c ®Þnh  thu nhËp  chÞu  thuÕ  thu nhËp  doanh nghiÖp. 1.5.C¸    nh©n,  chøc  tæ  kh«ng nép thuÕ, nép      ph¹ttheo th«ng b¸o hoÆc   quyÕt ®Þnh  lývÒ    xö    thuÕ    xö    sau: th× bÞ  lýnh  1.5.1.  TrÝch  tiÒn cña  chøc,c¸ nh©n  t¹ kho    chøc  dông    tæ      cã    i b¹c,tæ  tÝn  ®Ó  nép  thuÕ, nép    ph¹t.  Kho    chøc  dông  tr¸chnhiÖm   b¹c,tæ  tÝn  cã    trÝch tiÒn     tõ tµikho¶n      tiÒn göicña  chøc,c¸ nh©n  i     tæ      t¹ kho    chøc    b¹c,tæ  tÝn dông    ®Ó nép  thuÕ,nép      ph¹tvµo  ng©n s¸ch nhµ    íckhithu håinî;   níctr         1.5.2.Kª        biªntµis¶n theo quy ®Þnh  cña  ph¸p      luËt®Ó b¶o  ®¶m     thu ®ñ  tiÒn thuÕ,tiÒn ph¹tcßn          thiÕu. C¸c  hµnh      viviph¹m hµnh chÝnh  ThuÕ     vÒ  thu nhËp  îcxö    ®   ph¹ttheo    c¸c quy ®Þnh   thÓ  cô  trong NghÞ  ®Þnh   22­   sè  CP ngµy  4­17­ 1996  cña ChÝnh  phñ  viÖc  ph¹tviph¹m  vÒ  xö      hµnh  chÝnh trong lÜnh    vùc thuÕ  Th«ng   vµ  t sè  128/1998/TT­BTC  ngµy  22/9/1998, Th«ng  t sè  30/2001/TT­   BTC  ngµy  16/5/2001 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ ®Þnh  22­ sè  CP. 2.ThÈm     quyÒn  lýviph¹m: xö      2.1.Thñ  ëng  quan    tr c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lýthu thuÕ  îcquyÒn  lý ®   xö    ®èi víi         viph¹m  c¸c cña   îng nép  ®èi t   thuÕ quy ®Þnh  i   t¹ c¸c kho¶n          1.1,1.2,1.3 vµ    1.4 Môc  cña  VI  Th«ng   tnµy; 2.2.Thñ  ëng  quan    tr c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n      lýthu thuÕ  îc¸p dông    ®     c¸c biÖn ph¸p  lýquy  xö    ®Þnh  i t¹ kho¶n  Môc  cña  1.5  VI  Th«ng  t nµy  chuyÓn  vµ  hå  sang  quan  thÈm  s¬  c¬  cã  quyÒn    lýtheo  ®Ó xö    quy ®Þnh  cña ph¸p    luËt ®èi víi êng          tr hîp viph¹m quy  ®Þnh    t¹ kho¶n    i 1.2 Môc  cña  VI  Th«ng  tnµy. 3.Khen  ëng:   th Ngêi cã    c«ng  ph¸thiÖn    viph¹m    c¸c vô    Ph¸p lÖnh ThuÕ   nhËp  thu  gióp  cho  quan  c¬  thuÕ    tiÒn  truythu  thuÕ  îc trÝch th ®     ëng theo    c¸c quy ®Þnh cô  thÓ  sau: 3.1.C¸    nh©n   ph¸thiÖn    viph¹m    thuÕ    c¸c vô    trènlËu  thu nhËp th«ng  b¸o  cho  quan  c¬  thuÕ      díi h×nh  c¸c thøc:ph¶n  trùctiÕp,c«ng      ,®¬n,   ¸nh      v¨n,v¨n th     nªu      râ tªn,®Þa chØ    c¸nh©n hoÆc   chøc  hµnh      tæ  cã  vitrènthuÕ. 3.2.Sau      khinhËn  îcth«ng    quan  ®   b¸o,c¬  thuÕ  chøc  tæ  ngay viÖc  kiÓm  tra,  tÝnh  thuÕ  i quan        t¹ c¬    chitr¶thu nhËp, lËp biªnb¶n          x¸c®Þnh  thuÕ  sè  Èn  lËu vµ      ra th«ng  nép  b¸o  thuÕ kÌm theo quyÕt ®Þnh  ph¹tbuéc    chøc,   xö    c¸ctæ    c¸nh©n        trènlËu thuÕ  nép  vµo    tµikho¶n  gi÷cña  quan  t¹m    c¬  thuÕ. 3.3.C¨n  vµo  tiÒn thuÕ        cø  sè    truythu,tiÒn ph¹t®∙        thu vµo    tµikho¶n t¹m  gi÷,c¬    quan  thuÕ  quyÕt  ra  ®Þnh  trÝch  ëng  th cho    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      cã  c«ng ph¸thiÖn  phèi hîp    quan    vµ    víic¬  thuÕ. Sè    tiÒn  trÝch  ëng  th kh«ng    vît qu¸ 5%     (n¨m  phÇn tr¨m)sè    tiÒn thuÕ        truythu nép vµo ng©n  s¸ch nhµ    níc. 3.4.Sè    tiÒn cßn      l¹sau    i khitrÝch th   ëng  îcnép  ®   vµo  ng©n  s¸ch nhµ    níc. 17
 18. VII. æ  c h ø c thùc hi Ö n  T 1.Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    1/7/2001.   2. Thu nhËp  ® îc cam   ®∙    kÕt riªng vÒ     viÖc  ®¸nh thuÕ  viÖc  vµ  miÔn  thuÕ  îc thùc hiÖn  ®     theo    b¶n  §iÒu    c¸c v¨n  vµ  íc quèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam     tham  giahoÆc   kÕt.   ký  3. C¬    quan  thuÕ    c¸c cÊp  nhiÖm   phæ   cã  vô  biÕn,híng dÉn          c¸c c¸ nh©n  thuéc diÖn    nép thuÕ    thu nhËp  c¸c tæ  vµ    chøc,c¸ nh©n            chitr¶thu nhËp  thùc  hiÖn nghiªm chØnh    c¸cquy ®Þnh trong Ph¸p    lÖnh,NghÞ    ®Þnh, Th«ng     thíng   dÉn  thuÕ    vÒ  thu nhËp. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c,          cã    ®Ò nghÞ    chøc,c¸ c¸c tæ      nh©n  ph¶n ¶nh kÞp    Bé    thêivÒ  Tµi chÝnh (Tæng  côc ThuÕ)    ®Ó nghiªncøu    gi¶i  quyÕt. 18
 19. P h ô  lôc sè 1 b ¶ n g  q u y  ® æ i  ra thu n h Ë p  c ã thu Õ (KÌm  theo Th«ng   05    tsè  TT/BTC  ngµy  17/01/2002 cña  TµichÝnh)   Bé      §èi víic«ng      d©n ViÖt Nam   c¸ nh©n      vµ    lµ ngêi níc ngoµi kh«ng        mang  quèc  tÞch ViÖtNam     nhng ®Þnh  kh«ng        c  thêih¹n t¹ ViÖtNam i   §¬n  tÝnh:1000® vÞ    Thu  nhËp  Kh«ng  thuÕ  cã  Thu  nhËp  thuÕ cã  (net) 3000  ®Õn        5.700 NET    ­300 0,9 5700  ®Õn        8.100 NET    ­900 0,8 8100  ®Õn        10.200 NET    ­1.800 0,7 10200 ®Õn       12.000 NET    ­3.000 0,6 12000 ®Õn       15.000 NET    ­4.500 0,5 Trªn  15.000    NET    ­7.650 0,35 §èi víi g êi n íc n g o µi c tró t¹i Öt N a m    n  Vi vµ  n g   © n   Öt N a m  ®i c«n g  t¸c c« d Vi  lao ® é n g    n íc n g o µi t¹i      §¬n  tÝnh  vÞ  1000 ®   Thu  nhËp  Kh«ng  thuÕ (net) cã    Thu  nhËp  thuÕ cã  Trªn 8.000        ®Õn   NET    ­800 18.800 0,9 Trªn    18.800 ®Õn     NET    ­2.800 42.800 0,8 Trªn 42.800      ®Õn   NET    ­7.800 63.800 0,7 Trªn 63.800      ®Õn   NET    ­15.800 87.800 0,6 Trªn     87.800 NET    ­27.800 0,5 19
 20. P h ô  lôc sè 2 (KÌm theo Th«ng   05/2001/TT­   tsè  BTC ngµy  th¸ng01n¨m  17    2002 cña  TµichÝnh) Bé    I. ¶ n g  h uíng d É n  p h ¬ n g  p h¸p tÝnh thu Õ  theo   B bi Ó u  thu Õ  luü tiÕn tõng p h Ç n  ® èi víi   thu n h Ë p  thê n g  x u yªn    Ph¬ng  ph¸p tÝnh    thuÕ    luütiÕn tõng phÇn  îccô      ®   thÓ hãa  sau: nh  VÝ  dô: Ngêi ViÖt Nam  ë  trong níc cã thu nhËp  thêng  xuyªn lµ  25.000.000®/th¸ng,sè    thuÕ    thu nhËp ph¶inép  tõng bËc  îctÝnh  sau:   ë    ®   nh  ­BËc        1:thu nhËp  ®Õn   3.000.000 ®  kh«ng      thu ­BËc        2:thu nhËp    trªn3.000.000 ®     ®Õn   6.000.000®  thuÕ  suÊt10%   +  thuÕ  Sè  ph¶inép    lµ: (6.000.000®   ­3.000.000®) x    10%   300.000® =  ­BËc        3:thu nhËp    trªn6.000.000 ®     ®Õn   9.000.000®  thuÕ  suÊt20%   +  thuÕ  Sè  ph¶inép    lµ: (9.000.000®   ­6.000.000®) x    20%   600.000® =  ­BËc        4:thu nhËp    trªn9.000.000 ®     ®Õn   12.000.000®  thuÕ  suÊt30%   +  thuÕ  Sè  ph¶inép    lµ: (12.000.000®   ­9.000.000®) x    30%   900.000® =  ­BËc        5:thu nhËp    trªn12.000.000 ®     ®Õn   15.000.000®  thuÕ  suÊt40%   +  thuÕ  Sè  ph¶inép    lµ: (15.000.000®   ­12.000.000®) x    40%   1.200.000® =  ­BËc        6:thu nhËp    trªn15.000.000 ®     thuÕ  suÊt50%   +  thuÕ  Sè  ph¶inép    lµ: (25.000.000®   ­15.000.000®) x    50%   5.000.000® =  Tæng  céng  thuÕ  sè  ph¶i nép    theo BiÓu thuÕ    lòy tiÕn tõng phÇn cña  thu nhËp    25.000.000 ®ång    lµ: 300.000®  600.000®  900.000®  1.200.000®  5.000.000®  8.000.000® +  +  +  +  =  Thu nhËp cßn    l¹ sau    i khinép thuÕ theo BiÓu thuÕ    lòy tiÕn tõng phÇn: 25.000.000 ­8.000.000 =       17.000.000® V× thu nhËp cßn  i   l¹ trªn15.000.000®    nªn ph¶i nép    thuÕ thu nhËp    bæ sung  cho phÇn    thu nhËp      vîttrªn15.000.000®: (17.000.000®   ­15.000.000®) x    30%   600.000® =  Tæng  céng  thuÕ    sè  thu nhËp  ph¶inép    cña    25.000.000®    thu nhËp  lµ: 8.000.000®  600.000®  8.600.000®  +  =  20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2