Thông tư 05/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
68
lượt xem
3
download

Thông tư 05/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 1. T h«ng t c ñ a   B é   X © y   d ù n g   s è   0 5 / 2 0 0 4 / T T ­ B X D   n g µ y   1 5   t h ¸ n g   9   n ¨ m   2 0 0 4  híng dÉn thñ tôc vµ qu¶n lý viÖc cÊp giÊy phÐp thÇu  cho nhµ thÇu níc ngoµi ho¹t ®éng trong  lÜnh vùc x©y dùng t¹i ViÖt Nam Thùc hiÖn §iÒu 10 cña Quy chÕ  qu¶n lý  ho¹t  ®éng cña   nhµ  thÇu níc ngoµi trong lÜnh vùc x©y dùng t¹i ViÖt Nam   ®îc ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  87/2004/Q§­TTg ngµy   19/5/2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ;   thùc   hiÖn   chøc   n¨ng   qu¶n lý  Nhµ  níc vÒ  x©y dùng cña Bé  X©y dùng  ®îc quy  ®Þnh   t¹i NghÞ   ®Þnh sè  36/2003/N§­CP ngµy 04/4/2003 cña ChÝnh   phñ,   Bé   X©y   dùng   híng   dÉn   thñ   tôc   vµ   qu¶n   lý   viÖc   cÊp   giÊy   phÐp   thÇu   cho   nhµ   thÇu   níc   ngoµi   ho¹t   ®éng   trong   lÜnh vùc x©y dùng t¹i ViÖt Nam nh sau: 1. Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp thÇu ®èi víi tæ chøc: Nhµ   thÇu   nép   01   bé   hå   s¬   gèc   vµ   02   bé   hå   s¬   sao  (photocopy) tíi c¬  quan cÊp giÊy phÐp thÇu, mçi bé  hå  s¬  gåm: a. §¬n xin cÊp giÊy phÐp thÇu theo mÉu t¹i Phô lôc sè  1 cña Th«ng t nµy. b.   B¶n   sao   v¨n   b¶n   vÒ   kÕt   qu¶   ®Êu   thÇu   hoÆc   quyÕt  ®Þnh chän thÇu hoÆc hîp ®ång giao nhËn thÇu hîp ph¸p. c.   B¶n   sao   GiÊy   phÐp   thµnh   lËp   vµ   §iÒu   lÖ   c«ng   ty  (hoÆc giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh cña tæ chøc) vµ  chøng  chØ  hµnh  nghÒ  cña níc,  n¬i  mµ  nhµ  thÇu  níc ngoµi  mang quèc tÞch cÊp. d. BiÓu b¸o c¸o kinh nghiÖm ho¹t  ®éng x©y dùng liªn   quan  ®Õn c«ng viÖc nhËn thÇu theo mÉu t¹i Phô  lôc sè  2  cña Th«ng t nµy vµ  b¸o c¸o tµi chÝnh  ®îc kiÓm to¸n trong  3 n¨m gÇn nhÊt (®èi víi trêng hîp nhµ thÇu nhËn thùc hiÖn  gãi thÇu thuéc  ®èi tîng kh«ng b¾t buéc ph¶i ¸p dông theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu cña ViÖt Nam). e. Hîp  ®ång liªn danh víi nhµ  thÇu ViÖt Nam hoÆc b¶n  cam kÕt sö  dông nhµ  thÇu phô  ViÖt Nam  ®Ó  thùc hiÖn c«ng  viÖc nhËn thÇu (®∙ cã  trong hå  s¬  dù  thÇu hay hå  s¬  chµo   thÇu). f. GiÊy uû  quyÒn hîp ph¸p  ®èi víi ngêi kh«ng ph¶i lµ  ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu. §¬n xin cÊp giÊy phÐp thÇu ph¶i lµm b»ng tiÕng ViÖt.  C¸c   giÊy   tê,   tµi   liÖu   kh¸c   cña   níc   ngoµi   ph¶i   ®îc   hîp  ph¸p ho¸ l∙nh sù ®èi víi trêng hîp xin cÊp giÊy phÐp thÇu 
 2. 2 lÇn  ®Çu (trõ  trêng hîp ph¸p luËt  ViÖt  Nam hoÆc  ®iÒu  íc  quèc   tÕ   mµ   ViÖt   Nam   ký   kÕt   hoÆc   gia   nhËp   cã   quy   ®Þnh   kh¸c). C¸c giÊy tê, tµi liÖu b»ng tiÕng níc ngoµi ph¶i ®­ îc dÞch ra tiÕng ViÖt  vµ  b¶n dÞch  ph¶i   ®îc c«ng chøng,  chøng thùc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. §èi víi hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp thÇu ph¸t sinh trong  3 n¨m liÒn kÒ  th×  hå  s¬  chØ bao gåm c¸c tµi liÖu nªu t¹i   tiÕt a, b, e cña ®iÓm 1 Th«ng t nµy. 2. Hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp thÇu  ®èi víi c¸ nh©n ho¹t  ®éng t vÊn ®Çu t x©y dùng Nhµ   thÇu   nép   01   bé   hå   s¬   gèc   vµ   02   bé   hå   s¬   sao  (photocopy) tíi c¬  quan cÊp giÊy phÐp thÇu, mçi bé  hå  s¬  gåm: a. §¬n xin cÊp giÊy phÐp thÇu theo mÉu t¹i Phô lôc sè  3 cña Th«ng t nµy. b. B¶n sao v¨n b¶n kÕt qu¶  ®Êu thÇu hoÆc quyÕt  ®Þnh  chän thÇu hoÆc hîp ®ång giao nhËn thÇu hîp ph¸p. c.   B¶n   sao   giÊy   phÐp   ho¹t   ®éng   hoÆc   chøng   chØ   hµnh  nghÒ  t  vÊn do níc mµ  nhµ  thÇu mang quèc tÞch cÊp vµ  b¶n  sao hé chiÕu c¸ nh©n. d. Lý lÞch nghÒ nghiÖp c¸ nh©n (tù khai) kÌm theo b¶n   sao hîp  ®ång vÒ  c¸c c«ng viÖc cã  liªn quan  ®∙ thùc hiÖn  trong 3 n¨m gÇn nhÊt. §¬n xin cÊp giÊy phÐp thÇu ph¶i lµm b»ng tiÕng ViÖt.  C¸c   giÊy   tê,   tµi   liÖu   kh¸c   cña   níc   ngoµi   ph¶i   ®îc   hîp  ph¸p ho¸ l∙nh sù ®èi víi trêng hîp xin cÊp giÊy phÐp thÇu  lÇn  ®Çu (trõ  trêng hîp ph¸p luËt  ViÖt  Nam hoÆc  ®iÒu  íc  quèc   tÕ   mµ   ViÖt   Nam   ký   kÕt   hoÆc   gia   nhËp   cã   quy   ®Þnh   kh¸c). C¸c giÊy tê, tµi liÖu b»ng tiÕng níc ngoµi ph¶i ®­ îc dÞch ra tiÕng ViÖt  vµ  b¶n dÞch  ph¶i   ®îc c«ng chøng,  chøng thùc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. §èi víi hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp thÇu ph¸t sinh trong  3 n¨m liÒn kÒ  th×  hå  s¬  chØ bao gåm c¸c tµi liÖu nªu t¹i   tiÕt a, b cña ®iÓm 2 Th«ng t nµy. 3. ThÈm quyÒn cÊp vµ thu håi giÊy phÐp thÇu: a.  Bé  X©y dùng  cÊp,  thu håi  giÊy  phÐp thÇu  cho  nhµ  thÇu níc ngoµi lµ tæ chøc nhËn thÇu c¸c gãi thÇu thuéc dù  ¸n nhãm A vµ c¸c gãi thÇu kh¸c thuéc ®Þa bµn hai tØnh trë   lªn. b. Së  X©y dùng  ®Þa ph¬ng cÊp, thu håi giÊy phÐp thÇu  cho nhµ  thÇu níc ngoµi lµ  tæ chøc nhËn thÇu c¸c gãi thÇu  thuéc dù  ¸n nhãm B, C t¹i  ®Þa ph¬ng vµ  cho nhµ  thÇu níc  ngoµi lµ  c¸ nh©n thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t  vÊn  ®Çu t x©y 
 3. 3 dùng t¹i  ®Þa ph¬ng n¬i cã  dù  ¸n hoÆc n¬i chñ   ®Çu t dù  ¸n  ®¨ng ký trô së. c.  GiÊy phÐp  thÇu  cÊp cho  nhµ  thÇu  lµ  tæ  chøc theo  mÉu t¹i Phô  lôc sè  4 vµ  cho nhµ  thÇu lµ  c¸ nh©n theo mÉu   t¹i Phô lôc sè 5 cña Th«ng t nµy. 4. Quy ®Þnh vÒ b¸o c¸o: a. Nhµ thÇu níc ngoµi ®Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn göi b¸o  c¸o tíi c¬ quan cÊp giÊy phÐp thÇu vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn  hîp ®ång theo mÉu t¹i Phô lôc sè 6 cña Th«ng t nµy. b. Së  X©y dùng  ®Þa ph¬ng b¸o c¸o vÒ  Bé  X©y dùng  ®Þnh  kú   6   th¸ng   mét   lÇn   vÒ   t×nh   h×nh   cÊp   giÊy   phÐp   thÇu   vµ  ho¹t  ®éng cña nhµ  thÇu níc ngoµi t¹i  ®Þa ph¬ng theo mÉu  t¹i Phô lôc sè 7 cña Th«ng t nµy. 5. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Th«ng t nµy thay thÕ  cho quy  ®Þnh t¹i phÇn III vÒ  qu¶n lý  nhµ  thÇu níc ngoµi cña Th«ng t sè  16/2000/TT­BXD  ngµy   11/12/2000   cña   Bé   X©y   dùng   vµ   cã   hiÖu   lùc   sau   15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2.  C¸c c¬  quan,  tæ  chøc,  c¸ nh©n  cã  liªn  quan chÞu  tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ  thùc hiÖn Th«ng t nµy. Trong qu¸  tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c ph¶n ¸nh vÒ  Bé  X©y dùng  ®Ó gi¶i quyÕt.
 4. 4 Phô lôc sè 1 ®¬n xin cÊp giÊy phÐp thÇu (§èi víi nhµ thÇu lµ tæ chøc)     V¨n b¶n sè:.............                                              ........ ... ngµy........ th¸ng........ n¨m.......... KÝnh göi:  ¤ng Bé trëng Bé X©y dùng Níc   Céng   hoµ   x∙   héi   chñ   nghÜa   ViÖt  Nam. (HoÆc   «ng   Gi¸m   ®èc   Së   X©y  dùng.............) T«i: (Hä tªn) Chøc vô: §îc uû quyÒn cña «ng (bµ) theo   giÊy   uû   quyÒn:         (kÌm theo ®¬n nµy) §¹i diÖn cho: C«ng ty §Þa chØ ®¨ng ký t¹i chÝnh quèc Sè ®iÖn tho¹i:                    Fax  E.mail: §Þa chØ v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam Sè ®iÖn tho¹i: Fax  E. mail: C«ng ty chóng t«i  ®∙  ®îc chñ   ®Çu t (hoÆc thÇu chÝnh)  lµ.......... th«ng b¸o th¾ng thÇu (hoÆc ®îc chän thÇu) ®Ó  lµm   thÇu   chÝnh   (hoÆc   thÇu   phô)   thùc   hiÖn   c«ng  viÖc........... thuéc Dù  ¸n......... t¹i.........., trong  thêi gian tõ........ ®Õn............... Chóng t«i ®Ò nghÞ Bé X©y dùng níc Céng hoµ x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam (hoÆc Së  X©y dùng....) xÐt cÊp GiÊy phÐp  thÇu   cho   C«ng   ty   chóng   t«i   ®Ó   thùc   hiÖn   viÖc   thÇu   nªu  trªn. Hå s¬ göi kÌm bao gåm: 1. 2. 3. ­
 5. 5 NÕu hå  s¬  cña chóng t«i cÇn ph¶i bæ sung hoÆc lµm râ  thªm  ®iÒu  g×,  xin  b¸o  cho  «ng  (bµ).....  cã   ®Þa chØ t¹i  ViÖt Nam.... sè ®iÖn tho¹i.... Fax....E. mail......... Khi   ®îc   cÊp   GiÊy   phÐp   thÇu,   chóng   t«i   xin   cam   ®oan   thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c quy  ®Þnh trong GiÊy phÐp vµ  c¸c quy  ®Þnh cña Ph¸p luËt ViÖt Nam cã liªn quan.     Thay mÆt (hoÆc thõa uû quyÒn)......     (Ký tªn, ®ãng dÊu)     Hä tªn ngêi ký...........................     Chøc vô........................................
 6. 6     Phô lôc sè 2 C«ng ty............. b¸o c¸o c¸c c«ng viÖc/dù ¸n ®∙ thùc hiÖn  trong 3 n¨m gÇn nhÊt Chñ  Tªn Dù  Néi  Gi¸ trÞ hîp  Tû lÖ % gi¸  Thêi gian  ®Çu t  ¸n, ®Þa  dung  ®ång vµ  trÞ  c«ng  thùc hiÖn  hoÆc  ®iÓm,  hîp  ngµy ký hîp  viÖc ph¶i  hîp ®ång  Bªn  quèc  ®ång  ®ång (USD) giao thÇu  (tõ .....  thuª gia nhËn  phô ®Õn.....) thÇu 1 2 3 4 5 6 ......... , ngµy......   th¸ng........ n¨m.......... Ngêi khai ký tªn    Hä vµ  tªn....................... Chøc  vô.........................
 7. 7 Phô lôc sè 3 ®¬n xin cÊp giÊy phÐp thÇu (§èi víi nhµ thÇu lµ c¸ nh©n) KÝnh göi: ¤ng Gi¸m ®èc Së X©y   dùng......................... T«i: (Hä tªn) NghÒ nghiÖp: Cã hé chiÕu sè: (sao kÌm theo ®¬n nµy) §Þa chØ t¹i chÝnh quèc: Sè ®iÖn tho¹i:                    Fax  E.mail: §Þa chØ t¹i ViÖt Nam (nÕu cã) Sè ®iÖn tho¹i: Fax  E. mail: T«i   ®îc   chñ   ®Çu   t  (hoÆc   thÇu   chÝnh)   lµ..........  th«ng   b¸o   th¾ng   thÇu   (hoÆc     chän   thÇu)   lµm   t  vÊn   c«ng  viÖc...........   thuéc   Dù   ¸n.........  t¹i........................ Trong   thêi   gian   tõ....................  ®Õn............................................... §Ò nghÞ Së X©y dùng xÐt cÊp GiÊy phÐp thÇu cho t«i ®Ó  thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nªu trªn. Hå s¬ kÌm gåm: 1. 2. 3. ­ ­ NÕu hå  s¬  cña t«i cÇn  ®îc bæ sung hoÆc lµm râ  thªm  ®iÒu g×, xin b¸o cho «ng (bµ).....  cã   ®Þa  chØ  t¹i  ViÖt  Nam.......   sè   ®iÖn   tho¹i.......   Fax..........   E.  mail......... Khi   ®îc   cÊp   GiÊy   phÐp   thÇu,   t«i   xin   cam   ®oan   thùc  hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c quy  ®Þnh trong GiÊy phÐp vµ  c¸c quy  ®Þnh  cña Ph¸p luËt ViÖt Nam cã liªn quan.
 8. 8 ......., ngµy........  th¸ng........ n¨m............ KÝnh ®¬n (Ký tªn) Hä vµ tªn ngêi ký
 9. 9 Phô lôc sè 4 (Trang b×a) bé x©y dùng (HoÆc Së x©y dùng............) gi Ê y ph Ð p th Ç u   Sè: Ngµy cÊp:
 10. 10 Phô lôc sè 4 céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam Bé x©y dùng (HoÆc Së X©y  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc dùng.........)               ........ ngµy........   Sè:.../..../BXD­ th¸ng..... n¨m........... GPT (hoÆc  sè:.../.../SXD­GPT bé trëng bé x©y dùng (HoÆc g i ¸ m   ® è c   s ë   x © y   d ù n g . . . . . . . . . . ) C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003. C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   87/2004/Q§­TTg   ngµy   19/5/2004  cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  Ban hµnh Quy chÕ  Qu¶n lý  ho¹t  ®éng cña nhµ  thÇu níc ngoµi trong lÜnh vùc x©y dùng t¹i  ViÖt Nam. C¨n  cø Th«ng  t  sè  05/2004/TT­BXD ngµy 15/9/2004  cña  Bé trëng Bé X©y dùng Híng dÉn thñ tôc vµ qu¶n lý viÖc cÊp   giÊy phÐp cho nhµ thÇu níc ngoµi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc  x©y dùng t¹i ViÖt Nam. XÐt  ®¬n vµ  hå  s¬  cña C«ng ty..............., lµ  ph¸p  nh©n   thuéc   níc.........,   vÒ   viÖc   nhËn  thÇu...............thuéc   Dù  ¸n...................t¹i.................., vµ  theo th«ng  b¸o kÕt qu¶  ®Êu thÇu (hoÆc  ®îc giao thÇu) cña chñ   ®Çu t  (hoÆc thÇu chÝnh) lµ...........t¹i v¨n b¶n............. quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u  1. Cho   phÐp   C«ng   ty.............(sau   ®©y   gäi   lµ   Nhµ  thÇu),   ph¸p   nh©n   thuéc   níc........,   cã   ®Þa   chØ   ®¨ng   ký  t¹i................,   ®îc   thùc   hiÖn.........thuéc   Dù  ¸n............. t¹i...............
 11. 11 § i Ò u  2. 1.   Nhµ   thÇu   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   thÇu............theo  hîp  ®ång víi chñ   ®Çu t  (hoÆc thÇu chÝnh); liªn danh víi  nhµ  thÇu ViÖt Nam (hoÆc/vµ  sö  dông thÇu phô  ViÖt Nam) nh ®∙   ®îc   x¸c   ®Þnh   trong   hå   s¬   ®Êu   thÇu   (hoÆc   chµo   thÇu)  th«ng qua hîp ®ång liªn danh hoÆc hîp ®ång thÇu phô. 2.  Nhµ  thÇu  thùc  hiÖn c¸c  nghÜa  vô  nh  quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 7 cña "Quy chÕ  Qu¶n lý  ho¹t  ®éng cña nhµ  thÇu níc  ngoµi trong lÜnh vùc x©y dùng t¹i ViÖt Nam"  ® îc ban hµnh  theo QuyÕt  ®Þnh sè  87/2004/Q§­TTg ngµy 19/5/2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ. 3. Nhµ  thÇu ph¶i lËp b¸o c¸o  ®Þnh kú  6 th¸ng mét lÇn  vµ  khi hoµn thµnh hîp  ®ång, göi vÒ  Bé  X©y dùng (hoÆc Së  X©y dùng) vÒ  t×nh h×nh thùc hiÖn hîp  ®ång  ®∙ ký  theo mÉu  t¹i   Phô   lôc   sè   6   cña   Th«ng   t  sè   05/2004/TT­BXD   ngµy  15/9/2004 cña Bé trëng Bé X©y dùng. §i Ò u  3. 1.   GiÊy   phÐp   nµy   ®ång   thêi   cã   gi¸   trÞ   ®Ó   Nhµ   thÇu  liªn   hÖ   víi   c¸c   c¬   quan   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   cã   liªn   quan  thùc hiÖn néi dung c¸c  ®iÒu kho¶n nªu trªn theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. 2.  GiÊy phÐp  nµy  chØ cã  gi¸  trÞ  cho  viÖc  nhËn thÇu  thùc hiÖn c«ng viÖc nªu t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u  4. GiÊy   phÐp   nµy   lËp   thµnh   (...)   b¶n   gèc;   mét   b¶n   cÊp  cho nhµ  thÇu, mét b¶n giao cho chñ   ®Çu t, mét b¶n lu t¹i  (Bé  X©y dùng níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam hoÆc  Së  X©y dùng);   ®ång  thêi sao göi Bé  Tµi chÝnh,  Bé  Th¬ng  m¹i, Bé  C«ng an, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Bé  X©y dùng  (nÕu giÊy phÐp thÇu do Së  X©y dùng cÊp) vµ  Uû  ban nh©n  d©n tØnh hoÆc thµnh phè (n¬i cã dù ¸n). bé trëng bé x©y dùng (HoÆc gi¸m ®èc së x©y  dùng)
 12. 12 Phô lôc sè 5 (Trang b×a) Së x©y dùng gi Ê y ph Ð p th Ç u   Sè:.................../SXD­GPT Ngµy  cÊp:...............................................
 13. 13 Phô lôc sè 5 UBND tØnh (thµnh  céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam phè)..... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Së X©y                             ....... ngµy......   dùng.............. th¸ng.....n¨m......... Sè:     /   /SXD­ GPT gi¸m ®èc së x©y dùng C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   87/2004/Q§­TTg   ngµy   19/5/2004  cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc Ban hµnh Quy chÕ  Qu¶n lý  ho¹t  ®éng cña nhµ  thÇu níc ngoµi trong lÜnh vùc x©y dùng  t¹i ViÖt Nam; C¨n  cø Th«ng  t  sè  05/2004/TT­BXD ngµy 15/9/2004  cña  Bé trëng Bé X©y dùng Híng dÉn thñ tôc vµ qu¶n lý viÖc cÊp   giÊy phÐp cho nhµ thÇu níc ngoµi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc  x©y dùng t¹i ViÖt Nam. XÐt ®¬n vµ hå s¬ cña «ng (bµ)........... quèc tÞch n­ íc........   vÒ   viÖc   nhËn   thÇu   c«ng   viÖc   t  vÊn...............   thuéc   Dù   ¸n.............  t¹i...............,   vµ   theo   th«ng   b¸o   kÕt   qu¶   ®Êu   thÇu  (hoÆc  ®îc giao thÇu) cña chñ   ®Çu t lµ........... t¹i v¨n  b¶n............. quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Cho   phÐp   «ng   (bµ).............   quèc   tÞch  níc................................. Cã   hé   chiÕu   sè........................   cÊp  ngµy.................  t¹i................................... do   c¬   quan...............................   n­ íc.......................  cÊp................................. ®îc   thùc   hiÖn   c«ng   viÖc   t  vÊn...........thuéc   Dù  ¸n............ t¹i......................
 14. 14 § i Ò u  2. ¤ng  (bµ).............  thùc hiÖn  nhiÖm  vô  thÇu t  vÊn  theo hîp ®ång ký kÕt víi chñ ®Çu t, thùc hiÖn nghÜa vô cã  liªn quan  ®Õn nhµ  thÇu t vÊn  ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña  "Quy chÕ  Qu¶n lý  ho¹t  ®éng cña nhµ  thÇu níc ngoµi trong  lÜnh vùc x©y dùng t¹i ViÖt Nam"  ®îc ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh sè  87/2004/Q§­TTg ngµy 19/5/2004 cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ. §i Ò u   3.  GiÊy phÐp nµy cã gi¸ trÞ ®Ó thùc hiÖn c«ng  viÖc t  vÊn nªu t¹i §iÒu 1 vµ   ®Ó  liªn hÖ  víi c¸c c¬  quan  cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång t¹i ViÖt Nam. §i Ò u  4. GiÊy phÐp nµy  ®îc lËp thµnh 02 b¶n; mét b¶n cÊp cho  «ng (bµ)..... mét b¶n lu t¹i Së  X©y dùng...............;  ®ång   thêi   sao   göi   cho   Bé   X©y   dùng,   Bé   C«ng   an,   Bé   Tµi  chÝnh, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Bé  Th¬ng m¹i, Uû  ban  nh©n d©n tØnh/thµnh phè (n¬i cã dù ¸n).                                      gi¸m ®èc së x©y dùng (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 15. 15    Phô lôc sè 6 b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng  cña nhµ thÇu níc ngoµi (§Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn vµ khi hoµn thµnh c«ng tr×nh) I. Tªn C«ng ty: §Þa chØ liªn l¹c t¹i ViÖt Nam Sè   ®iÖn   tho¹i:                                                 Fax:   E.mail: Sè tµi kho¶n t¹i ViÖt Nam: T¹i Ng©n hµng: Sè GiÊy phÐp thÇu:                              ngµy: C¬ quan cÊp giÊy phÐp thÇu: Ngêi   ®¹i   diÖn   cã   thÈm   quyÒn   t¹i   ViÖt   Nam:  Chøc vô: II. Hîp ®ång ®∙ ký víi chñ ®Çu t: 1. Sè hîp ®ång:                                  ngµy   ký: 2. Néi dung chÝnh c«ng viÖc nhËn thÇu: 3. Gi¸ trÞ hîp ®ång: Tæng sè gi¸ trÞ hîp ®ång: Trong   ®ã:   +   Gi¸   trÞ   t  vÊn   (thiÕt   kÕ,   qu¶n   lý   x©y  dùng, gi¸m s¸t....): + Gi¸ trÞ cung cÊp vËt t trang thiÕt bÞ: + Gi¸ trÞ thÇu x©y dùng: + Gi¸ trÞ thÇu l¾p ®Æt (M, E, A, V, C...): 4. Thêi h¹n thùc hiÖn hîp  ®ång: Tõ:................  ®Õn.......................... 5. T×nh h×nh thùc hiÖn  ®Õn thêi  ®iÓm b¸o c¸o: tr×nh  bÇy b»ng lêi vµ biÓu ®å. III. Hîp ®ång ®∙ ký víi c¸c thÇu phô  1.   Hîp   ®ång   thÇu   phô   thø   nhÊt:   ký   víi   c«ng  ty..................................... 1.1.   Sè   hîp   ®ång:  ngµy ký: 1.2. Néi dung chÝnh c«ng viÖc giao thÇu phô:
 16. 16 1.3. Gi¸ trÞ hîp ®ång: 2. Hîp ®ång thÇu phô thø....: (t¬ng tù nh trªn) 3.....................v.v IV. ViÖc  ®¨ng ký  chÕ   ®é  kÕ  to¸n, kiÓm to¸n vµ  viÖc  nép thuÕ: 1. §∙ ®¨ng ký chÕ ®é kÕ to¸n t¹i c¬ quan thuÕ: 2. §¨ng ký kiÓm to¸n t¹i c«ng ty kiÓm to¸n: 3. §∙ thùc hiÖn nép thuÕ theo tõng thêi kú thanh  to¸n: (cã b¶n sao phiÕu x¸c nhËn nép thuÕ cña c¬ quan  thuÕ kÌm theo)............................... V. Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cÇn tr×nh bµy vÒ thµnh tÝch hoÆc   kiÕn nghÞ gióp ®ì cña Bé X©y dùng/Së X©y dùng. ........ ,ngµy............   th¸ng......... n¨m........ Ngêi ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn ký §ãng dÊu nÕu cã   
 17. 17 Phô lôc sè 7 Së X©y dùng b ¸ o   c ¸ o   t × n h   h × n h   c Ê p   g i Ê y   p h Ð p  cho nhµ thÇu níc ngoµi vµ  ................... ho¹t ®éng cña nhµ thÇu  ................... níc ngoµi t¹i ®Þa ph¬ng ........ Sè       /SXD... Thêi gian b¸o c¸o  ®Þnh kú ­ 6 th¸ng ®Çu  n¨m............. (hoÆc 6 th¸ng cuèi  n¨m....)    STT Tªn Dù  Sè  Tªn nhµ thÇu  Tªn nhµ thÇu  Thêi  ­ T×nh  ¸n vµ  hiÖu  níc ngoµi,  ViÖt Nam  gian  h×nh  chñ  GP cÊp quèc tÞch, ®Þa  liªn danh  thùc  thùc  ®Çu t cho  chØ, vèn ph¸p  nhËn thÇu,  hiÖn  hiÖn nhµ  ®Þnh, vai trß  hoÆc lµm  thÇu ­ C¸c  thÇu,  nhËn thÇu ­  thÇu phô; vµ  nhËn  ngµy  c«ng viÖc nhËn gi¸ trÞ nhËn  xÐt khi  cÊp thÇu vµ gi¸  thÇu (nÕu  kiÓm  trÞ hîp ®ång cã) tra 1 2 3 4 5 6 7 .........., ngµy..........   th¸ng.......... n¨m...... Ký tªn ®ãng dÊu
Đồng bộ tài khoản