Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
341
lượt xem
57
download

Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. T h«ng t cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi sè 05/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 híng d·n thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp lu ®éng trong c¸c c«ng ty nhµ níc theo NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp l¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ níc, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp lu ®éng nh sau: I. Ph¹m vi ¸p dông Ph¹m vi ¸p dông chÕ ®é phô cÊp l u ®éng theo NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP lµ c¸c c«ng ty ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc, bao gåm: 1. C«ng ty nhµ níc: - Tæng c«ng ty nhµ níc: + Tæng c«ng ty nhµ níc ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 1995 vµ Tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 2003; + Tæng c«ng ty do c¸c c«ng ty tù ®Çu t vµ thµnh lËp (Tæng c«ng ty theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con); + Tæng c«ng ty ®Çu t vµ kinh doanh vèn nhµ níc. - C«ng ty nhµ níc ®éc lËp. 2. C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty do Nhµ n íc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp. C¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty nªu trªn ®îc gäi t¾t lµ c«ng ty. II. Møc vµ ®èi tîng ¸p dông phô cÊp lu ®éng Phô cÊp lu ®éng gåm 3 møc: 0,6; 0,4; 0,2 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung, ®îc qui ®Þnh nh sau: HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn tõ ngµy Møc 01/10/2004 1 0,6 174.000 ®ång 2 0,4 116.000 ®ång
  2. 2 3 0,2 58.000 ®ång 1. Møc 1, hÖ sè 0,6, ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng êi lµm viÖc trong c¸c tæ, ®éi, c«ng tr×nh, bao gåm: - Tæ, ®éi kh¶o s¸t, t×m kiÕm, khoan, th¨m dß kho¸ng s¶n; - Tæ, ®éi kh¶o s¸t, ®o ®¹c x©y dùng hÖ thèng ®iÓm ®o ®¹c quèc gia, hÖ thèng c¬ së ®o ®¹c chuyªn dïng, ®o ®¹c ®¹i ®Þa, ®Þa h×nh; - Tæ, ®éi kh¶o s¸t x©y dùng c«ng tr×nh thñy ®iÖn; - Tæ ®éi söa ch÷a ®iÖn nãng (®êng d©y cao thÕ mang ®iÖn); qu¶n lý, vËn hµnh ®êng d©y 500 KV; - C«ng tr×nh x©y dùng ë miÒn nói cao, ®¶o xa. 2. Møc 2, hÖ sè 0,4, ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng êi lµm viÖc trong c¸c tæ, ®éi, c«ng tr×nh, bao gåm: - Tæ, ®éi kh¶o s¸t ®o ®¹c thµnh lËp c¸c b¶n ®å ®Þa chÝnh; - Tæ, ®éi kh¶o s¸t x©y dùng chuyªn ngµnh; - Tæ, ®éi kh¶o s¸t ®iÒu tra c¸c n«ng trêng, l©m trêng; - Tæ, ®éi x©y l¾p vµ söa ch÷a ®êng d©y t¶i ®iÖn cao thÕ; qu¶n lý, vËn hµnh ®êng d©y cã ®iÖn ¸p 220 KV trë xuèng; - Tæ, ®éi x©y l¾p söa ch÷a tuyÕn c¸p viÔn th«ng liªn tØnh vµ øng cøu th«ng tin liªn tØnh; - C«ng tr×nh x©y dùng ë miÒn nói, trung du. 3. Møc 3, hÖ sè 0,2, ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng êi lµm viÖc trong c¸c tæ, ®éi, c«ng tr×nh, bao gåm: - Tæ, ®éi ®iÒu tra, kh¶o s¸t cßn l¹i; - C«ng tr×nh x©y dùng ë ®ång b»ng; - Nh©n viªn ®i thu tiÒn ®iÖn, tiÒn ®iÖn tho¹i, tiÒn níc t¹i hé gia ®×nh; - Nh©n viªn ®i thu mua hµng n«ng, l©m, thñy h¶i s¶n. III. C¸c tÝnh tr¶ phô cÊp lu ®éng 1. Phô cÊp lu ®éng ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh hoÆc chi phÝ kinh doanh vµ ®îc tÝnh tr¶ cïng kú tr¶ l¬ng hµng th¸ng theo sè ngµy thùc tÕ lu ®éng. C¸c ®èi tîng ®îc hëng phô cÊp lu ®éng th× kh«ng ¸p dông chÕ ®é c«ng t¸c phÝ. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t sè 19/L§TBXH-TT ngµy 02 th¸ng 6 n¨m 1993 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp lu
  3. 3 ®éng. C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã v íng m¾c ®Ò nghÞ c¸c Bé qu¶n lý ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c c«ng ty nhµ níc ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi xem xÐt, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản