Thông tư 05/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
359
lượt xem
23
download

Thông tư 05/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé néi vô sè 05/2005/TT-BNV ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 Híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l ¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang; sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan, Bé Néi vô híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nh sau: I. Ph¹m vi ¸p dông: Phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc (kÓ c¶ c«ng chøc dù bÞ), viªn chøc, nh÷ng ngêi ®ang trong thêi gian tËp sù, thö viÖc thuéc biªn chÕ tr¶ l¬ng cña c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc, do tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña nghÒ hoÆc c«ng viÖc ®ßi hái tr¸ch nhiÖm cao hoÆc ®¶m nhiÖm c«ng t¸c qu¶n lý nhng kh«ng thuéc chøc danh l·nh ®¹o do bÇu cö vµ do bæ nhiÖm (kh«ng thuéc ®èi tîng hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o). II. Møc phô cÊp vµ ®èi tîng ¸p dông: 1. Møc phô cÊp Phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc gåm 4 møc: 0,5; 0,3; 0,2 vµ 0,1 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung. Theo møc l¬ng tèi thiÓu chung 290.000 ®ång/th¸ng th× c¸c møc tiÒn phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: Møc HÖ sè Møc tiÒn phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 1 0,5 145.000 ®ång 2 0,3 87.000 ®ång 3 0,2 58.000 ®ång 4 0,1 29.000 ®ång 2. §èi tîng ¸p dông c¸c møc phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc: a) Møc 1, hÖ sè 0,5; ¸p dông ®èi víi: C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ tr¶ l¬ng cña c¸c phßng B¶o vÖ søc khoÎ Trung ¬ng 2, B¶o vÖ søc khoÎ Trung ¬ng 3, B¶o vÖ søc khoÎ
  2. 2 Trung ¬ng 5 thuéc BÖnh viÖn H÷u nghÞ vµ phßng B¶o vÖ søc khoÎ c¸n bé Trung ¬ng phÝa Nam thuéc BÖnh viÖn Thèng nhÊt; L¸i xe phôc vô c¸c chøc danh tõ Phã Thñ tíng ChÝnh phñ vµ t¬ng ®¬ng trë lªn. b) Møc 2, hÖ sè 0,3 ¸p dông ®èi víi: Tr¹m trëng, Tr¹i trëng c¸c tr¹m, tr¹i nghiªn cøu øng dông, thùc nghiÖm khoa häc kü thuËt cña c¸c ngµnh n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, thñy s¶n; Tr¹m trëng, Tr¹i trëng c¸c tr¹m, tr¹i nu«i trång c©y con, thuèc quý hiÕm ®Ó nghiªn cøu trong phßng thÝ nghiÖm y, dîc khoa vµ lµm thuèc; C¸n bé, viªn chøc trùc tiÕp vËn hµnh, b¶o dìng m¸y gia tèc ®iÖn tö MT- 17, m¸y ph¸t n¬tron NA-3C, ngêi xö lý mÉu vµ nguån phãng x¹ kÝn, hë, an toµn phãng x¹; C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ tr¶ l¬ng cña Ban B¶o vÖ, ch¨m sãc søc khoÎ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; C¸n bé, viªn chøc thuéc biªn chÕ tr¶ l¬ng cña c¸c khoa, bé phËn håi søc cÊp cøu vµ trùc tiÕp phôc vô cÊp cøu bÖnh nh©n t¹i tr¹m cÊp cøu 05; Gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶nlý gi¸o dôc thuéc biªn chÕ tr¶ l¬ng cña c¸c trêng chuyªn biÖt; Gi¸o viªn ®îc cö lµm Tæng phô tr¸ch (chuyªn tr¸ch vµ b¸n chuyªn tr¸ch) §éi ThiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh ë trêng phæ th«ng h¹ng I; HuÊn luyÖn viªn trëng ®éi tuyÓn thÓ dôc, thÓ thao Quèc gia; L¸i xe phôc vô chøc danh Bé trëng vµ t¬ng ®¬ng; Trëng kho vËt liÖu næ, nh©n viªn cung øng vËt liÖu næ. c) Møc 3, hÖ sè 0,2 ¸p dông ®èi víi: Phã tr¹m trëng, Phã tr¹i trëng c¸c tr¹m, tr¹i nghiªn cøu øng dông, thùc nghiÖm khoa häc kü thuËt cña c¸c ngµnh n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, thñy s¶n; Phã tr¹m trëng, Phã tr¹i trëng c¸c tr¹m, tr¹i nu«i trång c©y con, thuèc quý hiÕm ®Ó nghiªn cøu trong phßng thÝ nghiÖm y, dîc khoa vµ lµm thuèc; C¸n bé, viªn chøc b¶o vÖ, vËn chuyÓn, lµm viÖc víi c¸c mÉu vµ nguån phãng x¹ kÝn vµ hë; kiÓm tra ®é phãng x¹ khu vùc m¸y gia tèc ®iÖn tö MT- 17, m¸y ph¸t n¬tron NA-3C vµ trung t©m ®o phãng x¹; phôc vô c«ng t¸c an toµn m¸y gia tèc ®iÖn tö MT-17, m¸y ph¸t n¬tron NA-3C, vÖ sinh khu vùc m¸y, kho nguån vµ trung t©m ®o phãng x¹; Tæ trëng c¸c ngµnh ®Þa chÊt, khÝ tîng thuû v¨n, kh¶o s¸t, ®o ®¹c, trång rõng vµ ®iÒu tra rõng; Trëng kho lu tr÷ tµi liÖu, th viÖn, Trëng kho lu tr÷ b¶o qu¶n, phôc chÕ hiÖn vËt trong c¸c b¶o tµng h¹ng II trë lªn, kho khu di tÝch Phñ Chñ tÞch; Trëng kho lu tr÷ tµi liÖu thuéc Côc V¨n th Lu tr÷ Nhµ níc; Trëng kho thuéc Côc Dù tr÷ Quèc gia;
  3. 3 Trëng kho, Trëng quü tiÒn, vµng b¹c, ®¸ quý Ng©n hµng Nhµ níc vµ Kho b¹c Nhµ níc tõ Trung ¬ng ®Õn cÊp huyÖn; C¸n bé, viªn chøc thuéc biªn chÕ tr¶ l ¬ng cña c¸c tr¹i ®iÒu dìng th¬ng binh nÆng, bÖnh viÖn ®iÒu trÞ, tr¹i nu«i dìng ngêi t©m thÇn, bÖnh phong; Gi¸o viªn ®îc cö lµm Tæng phô tr¸ch (chuyªn tr¸ch vµ b¸n chuyªn tr¸ch) §éi ThiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh ë trêng phæ th«ng h¹ng II; C¸n bé, viªn chøc thuéc biªn chÕ tr¶ l¬ng cña BÖnh viÖn H÷u nghÞ; HuÊn luyÖn viªn trëng ®éi tuyÓn thÓ dôc, thÓ thao tØnh, ngµnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; B¸c sÜ, kü thuËt viªn y häc thÓ dôc, thÓ thao ë ®éi tuyÓn Quèc gia lµm c«ng t¸c kiÓm tra, theo dâi, ch¨m sãc, phôc håi søc khoÎ cho c¸c vËn ®éng viªn; L¸i xe phôc vô c¸c chøc danh Thø trëng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ t¬ng ®¬ng; Phã trëng kho vËt liÖu næ. d) Møc 4, hÖ sè 01 ¸p dông ®èi víi: Phã trëng kho lu tr÷ tµi liÖu, th viÖn, Phã trëng kho lu tr÷ b¶o qu¶n, phôc chÕ hiÖn vËt trong c¸c b¶o tµng h¹ng II trë lªn, kho khu di tÝch Phñ Chñ tÞch; Trëng kho lu tr÷ tµi liÖu, th viÖn Trëng kho lu tr÷ b¶o qu¶n, phôc chÕ vµ giíi thiÖu hiÖn vËt trong c¸c b¶o tµng; Phã trëng kho, Phã trëng quü tiÒn, vµng b¹c, ®¸ quý Ng©n hµng Nhµ n íc vµ Kho b¹c Nhµ níc tõ Trung ¬ng ®Õn cÊp huyÖn; Gi¸o viªn ®îc cö lµm Tæng phô tr¸ch (chuyªn tr¸ch vµ b¸n chuyªn tr¸ch) §éi ThiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh ë trêng phæ th«ng h¹ng III; C¸n bé, viªn chøc y tÕ chuyªn tr¸ch ®ì ®Î ë c¸c tr¹m, bÖnh viÖn, viÖn phô s¶n, c¸c khoa s¶n ë bÖnh viÖn ®a khoa vµ ë trung t©m y tÕ; C¸n bé, viªn chøc y tÕ trùc tiÕp lµm kiÓm nghiÖm thuèc; B¸c sÜ, kü thuËt viªn y häc thÓ dôc, thÓ thao ë ®éi tuyÓn cÊp ngµnh, tØnh lµm c«ng t¸c kiÓm tra, theo dâi, ch¨m sãc, phôc håi søc khoÎ cho c¸c vËn ®éng viªn; Nh©n viªn b¶o vÖ, thñ kho vËt liÖu næ; Thñ quü c¬ quan, ®¬n vÞ; Tæ trëng c¸c ngµnh cßn l¹i. III. Kinh phÝ vµ c¸ch chi tr¶ phô cÊp 1. Nguån kinh phÝ chi tr¶ phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc: C¸c ®èi tîng thuéc c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc ng©n s¸ch nhµ níc b¶o ®¶m toµn bé, phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc do ng©n s¸ch nhµ n íc chi tr¶ theo
  4. 4 ph©n cÊp ng©n s¸ch hiÖn hµnh trong dù to¸n ng©n s¸ch ®îc giao hµng n¨m cho c¬ quan, ®¬n vÞ; C¸c ®èi tîng thuéc c¬ quan thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c ®èi tîng thuéc c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thùc hiÖn tù chñ tµi chÝnh, phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc do c¬ quan, ®¬n vÞ chi tr¶ tõ nguån kinh phÝ kho¸n vµ nguån tµi chÝnh ®îc giao tù chñ. 2. C¸ch chi tr¶ phô cÊp: Phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc ®îc chi tr¶ cïng kú l¬ng hµng th¸ng vµ kh«ng dïng ®Ó tÝnh ®ãng, hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi; Khi kh«ng lµm c«ng viÖc cã quy ®Þnh hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc tõ mét th¸ng trë lªn th× kh«ng ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc. IV. HiÖu lùc thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B·i bá c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. 2. ChÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc tÝnh hëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. C¨n cø híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc x¸c ®Þnh ®èi tîng vµ møc phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc ®îc hëng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc ph¹m vi qu¶n lý. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm mét sè nghÒ hoÆc c«ng viÖc ®Æc thï trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n íc ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn tho¶ thuËn ¸p dông phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®ang cßn hiÖu lùc, th× tiÕp tôc ®îc hëng cho ®Õn khi kh«ng lµm c«ng viÖc cã quy ®Þnh hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm; c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng tæng hîp b¸o c¸o vÒ Bé Néi vô ®Ó theo dâi vµ qu¶n lý. ViÖc bæ sung ®èi tîng hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc hoÆc ®iÒu chØnh møc phô cÊp tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, c¸c Bé, ngµnh cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ göi vÒ Bé Néi vô ®Ó trao ®æi thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh xem xÐt, gi¶i quyÕt. 3. Ngêi lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc b¶o vÖ c¬ mËt mËt m· cã híng dÉn riªng. 4. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña §¶ng, MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ, thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc híng dÉn cña Ban Tæ chøc Trung ¬ng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ Bé Néi vô ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
  5. 5
Đồng bộ tài khoản